Goudsche Courant, maandag 6 januari 1930

No 17288 Maandag 8 Janauri 1830 88 Jaargang m mm cocmnt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN op tot 8potppl zen VAN TONGERLOO Wijdstraatl BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz GEVRAAGD tioven de 18 jaar Kunnende fietsen KLEIWEG 88 FABRIEK VRAAGT Magazijn meester Brieven met opgave van verlangd loon onder no 64 bureau Goudache i Courant Marljt 31 2 t Dit biad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ka aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagelüka geopflnd van 9 6 uur Administratie Telef Tnterc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 namo etterbacteriën bttreft Door deze reden vindt men b j d obductie van aan papegaaienziekËb overleden dieren met enkel de karakteristielte verschynselen in de darmsl jmhuid maa ook etterhaarden in de tonigien en abcessen Sn den lever Daarby komt dat de meest in gevangenschap levende papegaaien tuberculose hebben en daai door verminderd weerstandsvermogen De mogelukheid van besmetting van de papegaaien op de menat en is zoowel wat de tuberculose als de d rm en longziekte betreft vastgesteld F en veertig jaar geleden zyn m t rankryk gefraUen van besmetting met long en damfeffecties door geimporteerde papegaaien voorgekomen e sinds lang is bekend dtA beten van papegaaien zoowel zeei pijnljljlk z n als langen tud ter genezing vereiachten De door de geneeaheeren steeds aanbevolen voorzichtigheid met papegaaien berust op deze feiten De psittaikosis heeft by de papegaaier een mcubatietydperk vaü 10 tot 14 dagen TSJECHO sLojfAKIJE De PapegttaieSïiekte Te Praag zijn vier gipwallen van papegaaienziekte geronstateeïd Een echtpaar verkeert in levensgevaar De vojrel wpike de ziekte heeft verapreidj is afkomstig van dezelfde zending a ls de topegaalen die de epidemie in Duitschlano hebben veroorzaakt BELQll De üelgische Koniiwtijke familie In ItaMè uangt omen Prinses Marie José geestdriftig ontvangen De ItaUaansche MjSÊÊÊ train met de Belgische oi ttgHnMig s om 17 50 bpItallaaHaen Wl IWWi 1ftBïgëKofnen Het publiek juichte tydena het oponthoud in het station Chiasso levendig den Belgischen Koning en Prinses Marie José toe Zaterdag is de Itaiiaansche Koninklyke trem om 19 uur te Milaan aangekomeii De xoratt ijke gasten stapten uit hun wager om de hulde jn ontvangst te nemen van den prefect Om 19 15 is de trein naar Rome vertrokken en aldaar om 9 58 na een goede reis aangekomen Kroonprins Umberto was zyn bruid en haar ouders reeds een eindWeegs tegemoet gereisd en had op het station I raatievere eveneens in den trein plaats genomen Ken hartelyke begroeting tusscfifen bruid en bruidegom volgde daarna weid de reis naar de hoofdstad voortgezet Op hpt etation te Rome wachtte de gteheele Itaiiaansche koninklyke familie de gasten op De eeuwige stad prykte in bchitterend Mmnelicht en het plein voor het station zoomede de straten waarlangs de stoet zich ZOU voortbewegen vormden een schouwspel dat men met recht vorstflyk mag noemen En het welkom dot de eporme menigte aan zijn aanstaande kroonprinses bereidde was zoo hartelyk als men het zich maar denken kan De Haagsoha oanfarantia De belangen der Oost Europeesche Staten Het sanctierraagstuk Op de Haagsche lotconferentie die Vrijdag dagIS begonnen en welker taat het is de k estiea die op de bijeenkomst in 1929 nog niet Iwvredigd werden geregeld op te lossen zal nojg wel al n toe een moeilijkheid o €rwonnien moeten worden De Oost Europeesche vraagatukken dragen een vnj netelig karakter De veneden jaar gedupeerden zyn naar Seze conferentie getrokken met bepaalde verwachtingen Zullen deze in v rvullmg gaan of J il illen de belangen der OostEuropeesche Staten opnieuw genegeerd worden Keeds Zaterdag liebben deze kwesties een punt van bespreking uitgemaakt en is het mogel k dat een zekere geprikkeldheid oen uitweg zoekt De regeeringen te Praag en Boekarest schijnen haar gedelegeerden op het hart te hebben ged ulkc Oostenrük diens schulden nice kwijt te schelden te Weenen schijnt echter de opvatting te besta in dat beide genoemde anden mets meer hebben te eischen Bo endien vreezen de Oost Kuropeescbe staten dat hun belangen door de grooto mogendheden te onbeteekenend zullen ivoruen geacht zoodat deze het planYoung misschien zelfs onder dak zullen tiachten te brengeen zonder dat den kleinen staten voldoenmg is geschonken Ook ducht nen dat Hongarije in verband met de bekend optantenJtw estie blijk zal geven van een hardnekkii heid die den conlnrentieduu aanmerkelijk kan verlengen Zo Als mer dus ziet zijn er nojv al enkele moeilijkhej Vtt te verwachteti t AwrtMitit diw itr hxitiiWtak iade groote staten aangaat is het vraagstuk van de mternationale bank op de zetelkwestie zal men wellicht van zekere zyd opnieuw terug komen Bekend is dat België nog altud eenige hoop koestert dat do bank voor de herstelbetalingen niet in Bazel doch ii Brusael zal woixien gevestigd De kans echter dat de Belgen hun zin zullen krüj en is niet groot en evciimin neemt men aan dat met de wenschen van Geneve de Vol kenbondsstaid rekening zal worden geliouden Tenslotte is er nog het sanctievraagstuk de kwestie welke strafmaatregelen tegenover Duitsohlanid moeten worden genomen wanneer dat land op een kwaden dag op de onzalige gedachte mocht komfn zytti betalingen stop te zetten Franach wantrouwen speelt hierbij een groote rol de nationalisten in Frankrijk die de vervroegde ontruimdng als iets mtzettend bcchouwen zouden nauwkeurig de sancties willen zier aangeduid waarmee een onwillig Duitschr land gietroffen zou kunmen worden Met deze wenschen moet Tardieu de ministerpresident en leider van de Fransche afvaardiging wet meer of minder rekening hou Er heeft verluid dat reeds een Fransch Duitsche overeenstemming te dezer zake was bereikt maar dat bericht was voorbalig en onjuist Wèl achynt vooraf diplomatiek overleg tusschftn beide landen plaats te hebben gehad en het contact taaschen de Franschen en Duitschers in Deai Haag kan er nu misschien toe bijdragen een oplossing te vinden die eanerzijds Frankryik gerust stelt aan den anderen kant van Duitschland dat ook met j ijn nationalisten rekening heeft te houden geen pndragelyJce vernederingen vergt De Engolschen voelen hlykbaar niet veel voor de sancties die b v zouden kunnen bestaan in het opnieuw beaetten van WestDuitBch gebied omdat het Youngplan va zijn nolitieke karakter is beroofd en een commercieele aangelegenheid is geworden Maar wellicht vindt men een geschikte ar bitrageprocedure in Den Haag zijn ook veel juristen aanwezig en hun spitsvondigheid is misschien in staat een geschikte uitweg te vinden Er is reeds sprake van de instelling eener bepaalde instantie die met joedvimieii van Duitgchland heeft mt te maken wat er dient te gebeuren wanneer laatgtfrehoemd land in financier opzicht in verzuim mocht z jn Voorloopig heeft men echter nog met eruditen te doei e i alle be Jchouwingen dienaangaande dragen uit den card der zaak een specu atief karaKïer Beter is het dan ook maar rusitig de daden der Haagache confertntle af te wachten Bplopingatraat R V d BNQ BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Dfl luipegaaienziekte Voorzichtig met lorre Nadat al vier personen in Berlijn waten cverlcden aan papegaaienziekte is nu ook ill liet distwctszielwnhuis te Bemburg in Arhait een vrouw gestorven wier gezin vifei weken geleden uit Hamburg een papegaai had ontvangen De vt e Ktierf vier uag3n geleden Bij de vrouw werd eerst een twtiezüdige longontsteking geconstateerd die govoiigd werd door een algeraeene ver K ftiglng van het geheele lichaam Alle noodzakelyke maatregelen zyr getroffen om een verspreiding der ziekte te voorkomen De papogaaienziekte of paittakosis behoort tot de groep vogel infecties welke door darmbactenen worden veroorzaakt eerst moeheid veroorzaken en daarna de symptomen van diarrhee en longontsteking verwekken Tot dusver is deze ziekte alleen geconstateerd by papegaaien katatoes en aras De zidïte wordt veroorzaakt door den Nocardachen bacil tegen welks vermenigvuldiging en toxinevorming in het organisme nog geen lïiiddel is gevonden omdat het blukibaar een symbiose van den Nocardschrai bacil met andere bacillen met Niet de liefde die ons betoond wordt li de koesterende gloed van ons leven floch de liefde die wij zelf beioonen Die ontwikkelt in ons inwendige warmte zonder welke ons bestaan koud en vreugdeloos is lammen inan ala gevangene iterug Over zulk soort dingen kun je noodt vooruit vooispellingen doen Drommels riep Berrington Ik zou dolgraag met meegaan Ik heb in mijn levenheel wat gevaarlijke ondernemingen meegemaakt waarbij met groote voorzichtigheiden beleid te werk moest worden gegaan enik zou u misschien met mijn ervaring vandienst kunnen zijn Zou het gaan inspecteur P Field monsterde het intelligent bruingebrandfl gezicht en de heldere nietige oogen van den vrager Hef zal mij veel genoegen doen kolonel zeiihij na een oogenblik zwijgen als met mij meegaat maar op één voorwaarde datu mij beschouwt als den commandant vande expeditie Een militaire onderneming isheel wat andei ah het vervolgen van misdadigers Tegen 10 uur verttek ik van deYard maar miaechien ga ik dan nog nietrechtstreeks naar Wandeworth We hebbenmet een buitengewoon listige bende te doenen het is best mogelijk dat ik geschaduwdword Daarom zal ik mij vermommen en k zou graag wilJen dat u dat ook deedDan kunnen we elkaar tegen elf uur ontmoeten Afgeaproken antwoordde Berrington verheugd Ik zal wat eerder naar Wandsworttt gaan en probeeren mijn vriend Mackbn te spreken te kri ik zal om eljf uurtegenover het huis op Audley Plaoe onderde boomen zijn en op u wachten Ik was n plan mij als matroos t © vermommen Hm geen slecht idee meende Field We zullen on yooidooi als een paar matro zen wier echip binnengekomen is en die pas hun gage ontvangen hebben Matrozen dio in dat staduum vetkeeren hebben in den regel een paar glaaajlut te veel op en doen gekke dmgen 0 dat zal pracïitig gaan Tot ziens dan kolonel Het was bij tienen toen Berrington op de plaata van de afspraak versdieen uitstekend vermomd ala matroos Hij kon geen iiaht ontdekken in de villa aan den overkant De flurveilleeerendeïx litJe agent keek achterdochtli naar de gestalte die zioh met onzekere bewegingen op een bank zette Zeg ereiB vrind zei hij op scherpentoon wat voer jij fiiei uit Marcheer op Berrington kwam moeilijk overeind en keek in het sohijneell van de lantaarn cüe de agent in do hand hield Hij was trotsch op zijn vermomming hij scheen er wel heel eolit uit te zien dat zijn oude vriend hom met herkende Het is in orde Madtlin zei hij op geruststellenden trfwn Ik ben kolonel Berrington Ik zie er wel ppn beetje anders uitala topn ik in dat kamp aan de Dardanellenprobeerde binnen te komen nadat ik opverkenning was uitgeweest Weet je nog toen jij op wacht stond Maar toen heb ik jeook gefopt net aJe nu En of meneer zei Macklin met een bewonderende klank in zijn stem fin magik ook vragen welk spel de kolonel vanmijn oude regiment nu gaat apeflen We Bullen de bijzondeifiedeai voorloopig geheim moeten houden Meeklin antwoordde Berrington RencSiouw me op het oogenblik als ja meeoidere en geef me de TELEF 30 FEUHJLETON De slavin van het zwijgen Uit het EngeUch van FEED M WHITE Nadruk verboden In de hall wacbtte Berrington heiïi op en vroeg wat hij nu weer van plan waa Om te beginnen ga ik terug naoi deYard Daarna moet ik een paar bnevenschrijven en ga ik dineeren la dat gebeurd ia dan vlea ik me met mijn pijp in een gemakkolijken stoel eu zet mijn h6r8en8 aanhet werk Als het heelemaal donker ia ben ik van plan naar S andsworüi Common te gaan en te probeeren iets meer gewaar te worden van den verlamden mao dae blijkbaar een fHuhlige auto tot zijn beschikking heeft De volgende acte van het dïama epeelt ia Wandflworth kolonel U hebt natuurlijk al een of ander plan m uw hoofd vroeg Berrington Dat heb ik niet misscJiien krijg ik sj leen maar een paar va e inlichtingen en gadan weer naar huie Het te ook mogelijkdat Ik tegen den morgen in het bewuste huSkeil Mi 8Ai n kom ik zeUs wel m t dien lil 4 Januari OPRUIMING nen Begint onze GROOTE Viril pulmen Duizend paren SohoeHeeren Dames ee Kinderen Fa B Voor I 2 as LOOPJONGEN Voor f 3 47 Vz Leweasteio s heeft de gemeente Gouda eem paar olen hébben de inwoneta van Gouda een paa en giimmihakken op een paar politie zolen en gummihakken op haar schoenen t schoenen van leer dat niet beter kan Wy hébben toen dezen prys ons bekend werd aan R en W de aanbieding gedaan om elke ƒ 100 schoenreparatie ƒ 36 lager ts doen dus ala er byv ƒ öOO Areparatie geweest is het 6 X 35 of ƒ 210 minder te Ie eren Dat zai wei niet doorgaan daar het reeds 1 Januari geweest is Wel IS naar ik verneem aan de betrokken schoenmaker een nieuw aanbod gedaan wat weet ik niet maar ik denk van 2 76 Hoe het nu voor dien prija ook goed gedaan moet worden waar het voor dientijd niet kon dat is een vraagstuk Zoo wafl onzen prijs wel geachïkt om de uitgaven wat minder te maken Fraai Sterk Goedkoop KLEIWËÖ 88 Volgende week hopen wij nog iets te zeggen over dat leuke getal ƒ 3 47 Denk U in dien tijd om Uw adres B MARTENSSINGEL 123 en SPOOESTRAAT 21 het adres dat niet vergeten en toch verdwenen was Onze FROBANA ZOLENNAAIMAOHINE ia gearriveerd P V d HEUVEL Flinke Dienstbode GEVRAAGD P G v g get v v d en n I Mevrouw SPECHT Avenu Concordia 81 Rotterdam Hiermede hebben wij de eer te berichten dat ingevolge het Werkt denbesluit onze magazijnen WILT U GOEDKOOP VERBOUWEN OF BOUWEN wendt U dan tot de Aannemers G OOSTERLING en H OARDENIER Winterdijk 1 D Ook het maken van bestekken en bestekteekeningen en het aannemen van Timmerwerken tegen zeer billiike prijsea 20 gesloten zullen zijn SPBOTiniL ADIIKS Hygiënische artikelen en Patentgeneesmiddelen Consult ook per brief llllewF J DAM Goudschestraat 7 ROTTERDAM des MAANDAGS tot 2 UUR in den namiddag B STROEVE Markt 17 Voor de bezorging van ons blad Wordt een GEVRAAGD Zich aan te melden aan het Bureau MARKT 31 H BROUWER OE KONING Splerbifgtmt Ui f niA Om brood werd fcat i a u ndr Anlkan Itia Boael in4 R lan tn Docdiwkt UtlMkl IMT VÉÉseiir lDricliKig DE HUI Ud Steeds voorradig alle maten prima gebruikte A uiobandan 2eWeena8lraat 17 Tel 43929 R dam A QUXnT Kleiweg 40 hoek Turfmarkt ring GEVRAAGD een notld Jonaen Loon ƒ 5 per week er JAQBIt KI iw B 37 OoiMia Een zoo goed als nieuwe PIANO f 400 Groot voorraad Muziek AUéénverhoop v d Pirasstro snaren Ingevolge werktijdbeiluit zullen onze zaken vanaf 6 JANUARI des middags van 1 2 uur g sloten zlfn veel 8 J SIER Wacht Aanbevelend G H SCHUTTELAAR Zn verval Aanmelden H kamer 2e klasse Heden GROOTE OPRUIMING in t Schoenmagazijn Dultsoh Opleiding voof alle examens vaatles ƒ 7 50 per maand W J D S VAN EIJK Leeraar M O A en B Krugeriaan 31 Net Meisje GEVRAAGD voor direct LUYERINK Kleiweg 38 GEVRAAGD en Jongste Bediende ten kantore van de N V Eerste Ned Mij voor ZiekenhuisverpIegingjTurfmarkt 120 Zoete en zoute krakelingen 22 en 25 cent per on AUe soorten banket 22 cent per ons Boterkoekjes 20 cent per ons Prima Honingkoek 40 cent per stuk Zuivere natuurhoning 15 ceni per ons GLBR KAMPHUIZEN DRUIVENBORSTSIROOP 45 en 65 cent per flacon THUMSIROOP 40 50 en 60 cent per flacon J 0 Langaraar Gedipl DroRist Burg Martenssineel 109 Tel 739 Pri i Heden 4 Januari begint onze S S van Dantzig N W O Goederen van Janeen Tllanue Friezenveen GROOTE UITVERKOOP S nsatlon l fcoop s GEBR BERTELS RADIO GEVRAAGD voor den winkel Ijeeftijd niet beneden 17 jaar Fa C v TONGERLOO Groenendaai 4 Telef 755 Chauffeur Monteur GEVRAAGDbti H L VAN BUNNINGEN Bodegraven 8 T uinlan d Ruim I Hectare tuinland TE HUUR gelegen in de Winterdijk Inlichtingen bij Notaris Mr C J M FRANCKEN Westhaven 18 Gouda 1 2 TE KOpP of TE HUUR een vernieuwd Zeugestraat Gouda Boekhouden Handelsrekenen OPLEIDING VOOR PRAKTIJK EN EXAMENS J L A BRAAK Leeraar M O Burg Martenss 24 Handelsrecht Handelskennis ƒ 2 per waek GEHEEL COMPLEET GEPIJlATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 89 GOUDA Motorbootdienst Gouda OudewaterUtrecht ferlrekuiir llinlBiiaiuil 7 m Woeosilagilililag 2 unr Booilenlagiiilililaii 12 mr STEENHOUWER A ROeOBOL BARDSTEEN ZANDSTEEN 8CaOORSTEBNMANTEL4 OBAFWlïKKEN ACHTBR Dl KXRK GOUDA De Ondernemer FIRMA WED K A VAN DEN HEUVELw t Llgplaata BOUWC bij de araananëaal Tal 417 Goederea worden da elijkfaangenomen GOUWE 184 M GOUDSOUK FttllTttAI DEl HEDEN 15 Aanvang van nieuwe cursussen in Mach Schrijven Steno Grafie Talen Boekhouden enz aaBt inlichtingen en prospec PONT SCHOOL WESTHAVEN 45 GOUDA Plpmai Wad A RiMvaid Stempel en Naamplaatfabriek BOERS Co R dam LANOE TIENDEWEO 27 ke ll In Toerrati NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNIS DADELS DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS VRUCHTEN IN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROËNTEN merk SlenteU BLAUWE DRUIVEN KRIZERSTK I ELEf 57la4 HANG GEEN FILIALENl TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN MANDARIJNEN BOUWKUNDIG BUBEAU J C HENRi VAN INGEN Etotterdam Tttetstraat Nb TcL 11748 Verzorging Tan Exterieur InterÜflor Biaderwet Drankwet ana All a tot het vak behoorend ACCIJZÜÜR f not If dl e DROGISTERIJ De Goudsche Gaper Markt 6 Tel 762 Gouda CITROENEN BANANEN Het adres voor Blauw keper pakken en Overalls ie DE KLEINE WINST Korte Tiendewec 22 == GOUDA == Voor Lips Brandkasten en Slotenfa briek IS DE AGENT P EOND Pz GOUDA goed droog en zeer netT C nde aan de Lange Dwarsstraat T C REPARON Kelzentrut 38 Gouda Hel adrea Toor prima Tolvette GOUDSCHE KAAS P G TEEKLNS Gauwe 55 Te bevralfeen Kattensingel 35 Zondags geen zaken Ongehuwde Moeder wenscht Zaer oonourraarand afstand te doen van haar Kindje Abonneert U op dit Blad Brieven onder No 65 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Telefonisch aangesloten onder lil Balt A de Jong Telef 118 Oosthavsn 29 GROOTE BALANS OPRUIMIG No 446 Ta van Vlaardingen BOTEK KAAS EIEREN en FIJNE VLEESCHWAKEN 15 KARNEMELKSLOOT 93 ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gouda en Omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en de bexorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentlën in het Zaterdagnummer 20 et bijslag op den prys Liefdadighelds advertentiën de helft van den pr a INGEZONDEN MEDEDEËLINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ a50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentlën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentlën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6ór de plaatsing aan het Bureau zgn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjn ISJUNX KJNLAJNÜ Prinses Julians Neemt haar uitrek weer in t Wurie i nnsca Juhoiia die zooaia reeds vermeld vouniemeiuj is de lueti uinfeesten van de vereeniging vooi vrouwelijke studenten te Leiden bij tu wonen welke 28 en 29 Januari wuiüüti geliuudeu zal gedureudu deze dogen weer haar intrek nemen m de villa i WaAirle te Katwyk aan Zet WUziging Zuiderzeesteunwet Het toegezegde wetsontwerp ingediend liigedieud is een wetsontwerp tot wijugiug dei Zuiderseosteuiiwet isveuala zjjn ambtsvourgoager is d ministei vau Waterstaat van meenmg ook al sOtilt hij voorop dat de Zuiderzmeeteuuwet titu goeden grondatag geeft voor het doel waarvoor zij m het leven werd gero 4 en dat die wet op etiuige punten herziening behoeft Intossclien heelt de ei varing geleerd dat bij de tïeiajighebbeudeu nog steeds hooge verwaahtingen bestaan omtrent hetgeen de Zuiderzeesteunwet zal brengen De tegemoetkommgen ten beiioeve vaji oploidmg van belanghebbendeii of hun kinda ren u intuascheu lu de wet uoch wat de groote der tegenioetkonmig ai betreft nocii ooi wat den aard der opleidmgen betreft ook maai eijnigeimttte beperkt Het zijn alectita normen vaa doelmatigheid en redehjklie d welke bij deze tegenioetkommgen beperking yrpleggen Ia verbond hiermede zij aangeteekond dat tegemoetkoinuigen welke per kind vau belanghebbende gaduieiide meerdere jaren uitgaven vordeieu van 800 per jaar met tot de uitzondermgeu behooreu I f ftHif hiM ni jMiitiiworp nw liMifiaogti hin4 mogelijk te maken op doelmatige en afdoende wyze tegemoet te komen in alle gevallen waann het aanvaarden van een nieu w bedryt of werk zou worden belemmerd door moeüijklieden welke ziufi aoudeu kuimen voordoen bij de liquidatie van liet oiMie bedryf mede in verband met waardevermindering Betreieende den aflosamgstermija welken de wet op uiterlijk 10 jaar atelt is meermalen gebleken dat deze te kort is Het aangeboden ontwerp beoogt de uq de pratktyk gebleken bezwaren te ondervangen HerhalingMMfeningen Blijkens de bimienkort versohijutaade Legerorder zullen in 1930 voor herhalings oefenmgen onder de wapenen komen van de lic htingen 1825 en 1927 a van de regimenten infanterie inbegrepen Gren en Jagers en b de compagnien hoapitaalsoldaten met uitzondermg van de suekenverplegera de korporaals en soldaten 17 en de onderofficieren 24 dagen van do hdhtmgen 1924 en 1927 van het regunent wielrijdera de regimenten onbereden artillerie liet r ment kustartiljerie het korps lurfitdoelartiaiene het regiment genietroepen de sohoolcompagnie torpedisten de dhoolcompagnie van den moterdienst en de oompï me mtendance troeiien Vooral het rijtuig waarin prinses Marie José prinses Astrid prins Umberto en prins Karel zich bevonden was t middelpunt der onbedwingbare toejuichingen van het publiek en de bekoorlijke hi het wit gekleede bruid en kroonprins Umberto die dfc kolonelsuniform droeg lieten hun dankbaarheid voor dit welkom op duidelijke wijze blijken Op het Quirinaal werden de Belgi che gasten door de Itaiiaansche regeering met Mussolini aan het hoofd ontvangen In den nuddag heeft koning AUiert kransen neergelegd op het graf van den onbekenden soldaat en in het Pantheon waar zich de graven van het geslacht Saveye bevinden De koning van Bulgarye en prins Cyril zijn te Rome aangekomen Zy weiden op het station begroet door den koning en den kroonprma van Italië met hun gevolg den gouverneur van Rome en het personeel vaft het Bulgaarsche gezantschap Traktor door blc trein versplinterd Twee doodcn Zaterdagmiddag 5 uur is een tnditor met o gwagen van de brouwerij Jmpérl ile u it Brussel te Oudc God op den overweig lan de Militairebaan op den bloktrein Antwerpen Brussel gehotst die om 1 u 5 3 het Centraalstation had verlaten De traktor werd geheel verspiinterd en schoot vervolgens in brand De autobeatuurdfer woonachtig te Anderlpcht en de hem vergezellende persoon werden zoo zwaar gewond dat zij spoedig ovi beden De lijken werden naar het stationsg bouw te Oude God overgebracht ontplofte de essencehak en in f tsi oogenblik tond het wachthuisje in wp ks onmiddellyke nabyheid het ongeluk gebeurdf in lichte laaip De brandweer van Mortsel moest handelend optreden om het vuur van het houten g bouwtje te blusschen VER STATEN Autobus door trein gegrepen Zes dooden In het noorden der Vereenigtle Stiten werd op een spoorwegovergang ten auto bus door een trein gegrepen en verwoest In de autobus bevonden zich 40 manne ijke en vrouwelyke studenten Vyf studenten en de chauffeur van der auto werden giedood Drie studenten en drie meisjes weuiet levensgevaarlij k gewond FRANKRIJK Een Frfinsche kruiser op de rotsen geluopen De kruiser Ergard Quinet die op weg was van Algiers naar Casablanca is bij de Habibaa aiJanden op de rotben geloopen Het watgr drong door een scheur van vetBcheidene meters lengte het schip bi nen en spoedig stonden de machinekajners onder water De bemanning is m veilig ieid inlichtingen die ik noodig heb Ik heb je gisteren vertefd dat ik veel belang etel in dat huis aan den overkant Heb je al iets ontdekt Nielö dat do moeite waard is kolonel rapporteerde Macklin Het sdiijnen b Öorlijke nipnschen met een heeleboel geld veel bezoek komt er tot nu toe niet Het eenige opmerkelijke is dat de oude heer vannacht tegen een uur ot tweo met de auto is uitgegaan en tegen vier uur terugkwam met een vriend die een groote koffer bij zicSi had Berrington liet niet blijken dat deze mee ledeelin hem bijzondere interesseerde Het cpnige watjiij zei was En tfandaag Niets bijzonders meneer O ja toch mpI Het bin nenmeisje vertelde vanmorgen aan den agent die bier dagdienst heeft dat het huis tot Zaterdag gesloten wordt Het lijkt wel of ze al weg zijn het is overal draiker Berrington slikte een krachterm in en vervolgde Ik zou dat wel eene willen onderzoeken of zou ik last met de politip kunnen kiijgen Met een van je kameraden bijvoorbeeld Nou meiïper dat kon beat zei Macklin weifelend Ik weet natuurlijk dat u nietaverkeerds zult doen maar u moet met denbrigadier rekening houden Een andereagent komt hier niet in de buurt awlangik dienst heb Prachtig verklaarde Berringtwi Hoelaat kom je hier terug Meoklin berekende dat hij over f en nxir klaar was met zijn ronde dus tegmi elf uur De brigadier bleef om dezen üjd van den avond m den regel op het bureau Tegen dlven zou Field er ook zijn dus had hij net mooi den tijd om op onderzoek uat te gaan vond Berrington Hij moest het er maar op wagen Maar veel ontdehte hij niet Het hui waa gesloten de blinden waren dioht een teelten van loven kon hij met bespeuren en hij begon zicfa ongerust te maken dat de expoditie vruchteloos zou zijn en dat de vot els gevlogen waren Hij zette zich weer op de bank en na een poosje kwam een andere matroos naa st hem zitten De man rookte pen kort pijpje en na een luidruchüge begroeting ging hij voort Zooals a wel verwacht had ben iki pschaduwd Maar ik heb ze bij den neusgehad en beu uit het huis waar ik mij altijd veiklt ed vo r dergelijke expedities ver twenen zonder dat ze er erg m hebben gehad Ze zoeken me nu m het weeteai van destad Ik ben bang dat het allemaal voorniets IS zei Berrington geprikkeld Devogels zijn gevlogen Zoo en wne heeft u die waardevolle inliehtingen verschaft Mijn oudevrjend de politie agent vanwien Ik u verteld hffh De villa is voor eenpaar dagen gesloten dat heeft ren van dedaenstmewjeR aan pen anderen agent mte d ik hen het huie al rond geweeet en ik hebden indruk gekregen dat er g en levendeziel in is r ïn J pnde Field Wanheer zouden ze vertrokken zijn 1 Wordt vervolgd