Goudsche Courant, maandag 6 januari 1930

i iKI Jan Offic el Londen i2j e 2 08 Berltjn 69 20 5 15 Parij 9 78 9 7614 Brussel 14 68 4 a4 6 Zwitserland 18 15 48 0 14 Wfenen 34 i 5 34 92M Kapenjiacen 68 46 66 42 StocIthojiS 06 76 06 67 4 Oslo 66 46 66 42 New Yorfc 2 47 V 2 47 BcnrmverEicht Van oen o pievlng der affaire op de Am moest heKben n n i faÏMk dat de öemeentej opzichter daar niet op lette zoodat verschillende huiscn sooieta niet hadden Het I gevolg was nu dat alle uitwerpselen in het water werden geloosd hetgeen een ondrageiyke lucht venpreidde hetgeen in den zomer onhoudbaar zal worden Op aandrang van de leden hetgeen door B en W werd overgenomen werd nu besloten den Gemeente opzichter met den mecatenl aandrang te verzoeken rapport over deze zaak uit te brengei Verder kwam ter sprake de boeken van de vorige secre tarisboekhoudw van het Burg Armbestuur Er werd besloten n commissie te benoemen die deze boeken zal nazien Deze commissie bestaat uit de heeren W Schouten J C Hagen J Keer J van Roon en S v RUn Tot slot deelde de Voorzitter mede dat waa ingeRomen een schryven van den Geref Bond met verzoek op Zondag de cafe s en winkels te sluiten te verbieden het visschen venten enz Adhaesie werd betuigd door de Ned Herv Kerken te Sluipwijk en Reeuwijk en de Geref Kerk Verder de AntlKev party en de Christ Hist party en de Staatk Gref party Op de volgende vergadering zal dit verzoek behandeld worden Daarna sluiting Kattensingel 19 E Ë Snuverhik rehgieuae van Punnereud Ëinm kllde 4 uaar Or Fluriüweg 77 J Verboom wed Krijgsman vau Rotterdam v d Duijuatraat 17b naar Gi V BloiBstraat 77 J Muurling koopui van lieeuwijk Zwarteweg 678j naar Groeneudaal 76 J A Reijerkerk fabr atb van Moordrecht E E 37 naar WachteUtraat 14 J Kalkman schipper van Gouderak a b Moeite naar aan boord J F van Dolen I W van Heeuwijk 2wartewt 701 naar 4e Kade 71 M H Biula reilgieuse van Horst Metenk naar Gr Florisweg 78 D A O Gelijns sluunnan van Singapore naat Turfmarkt 36 H Dietin beeldhouwer van MuhUiausen in Th Dl naar Pr Hendrikstraut 61 A B Lotz dienaU üode van Bern DL naar OoetÜiaven 31 P W Huuonis wed H van Meerten van Meassluie Noordvliet 60 naar IJsaeUaau 167b A Molenaar van Woerden Utrechts sulie straatweg 30 naar Gr Floriaweg 77 C M Hagenaars met draaier van Hib versuiii Merelstreat 6i naar Gr v Bloisatraat 82 ö C Boauiihi van Hilversum MerelBtraat 84 uaar Gr van Bloisatraab Qi F J BosJiamer fiUaaUiouder van Dordreulit Ant Camerlingstraat 8 naar Tollonatraat 117 G M J v d Spek van Alphen a d Rijn Ringdijk 4 naar Spoorwegsttaat 35 A van den Berg bakker vau Bergambacht C17 naar K Tiendewe f IS H O van Pd religieuse van Oudewater B319 naar Gr Florisweg 77 A v d Kind wed H van Ijeeuwen van Amsterdam Regul iersbreestr 19 naar Gr Florisweg 77 M J Hynaarta VÉüoIrfiden Stille ttiju 12 naar Zoutmana aat 66 P den Hertog bedr leider van Gravenhoge AhornstraaF 10 naar Wijdstraat 16 A Balomoufi vao Deventer Groottuigerstraat 53 naar Turfmarkt 111 J E es G W Oariitseu vau Botterdam West I nu gde 81b uaar Kleiweg 87 H Lukkien varensW van Waddinxveen OiQ naar Komijnsteep46 N eu Tti M van Ooliten dienetb van rfjesd Acquoy 26b uiiai van BevernmgdilaÖÏu 38 F Th Jorink van Raatte Stationestraab Aöü naai de la Keijlaan 10 F H van Keulen werkmau N b van Utrecht Aardbtoiatraat 8 naar Kamemelksloot 124 A M Oppelaar van Waddinxveen A266 naar Keizeratraab 76 M Brouwer de KiHiiug diejLBti ode van Haastrecht Ü15 naar CrabetliAttaat 49 N Speelmau arts van Leiden Mariempoelstr naar Crabethsbraat 11 P Maunaert éttLleur van Rotterdam Goudsohe Bmgel207a naar Wmterdijk 1 J C Boer landarb viui Waddinxveen F368 iiaar Goudkade 13 W H v d IJasel dienstbode van Reeuwijk Stem VSöe naar Wiliena 22 A vajiHeteren van Rotterdam Hang 45b uaarGoudkade 6 A A Vreeswijk l w van Rotterdam Hang 45b naar Goudkade 6 G J T Heyning sülieik ing van Modjokerto naar Burg Martenssingel 43 J den Outer strijlketer van Oversc ie Burg Bosstraat naar Zoutmanstraat 54 C van Zwienengeh m T V d Helden van Ouderkerk a d IJssel C157 naar A die Viechmarkt 98 PBemnker rel igieuse van Pormereud Emmakade 4 naar Gr Florisw 77 M H V IdsingB g h m G H AMIa fan Utrecht J V Oidenbarneveltlaan 5 uaar Bleekersaingel 1 J Muurlmg rettaiger van Schoonhoven Haven 77 naar Chroenendaal 76 P Westerwaal van Sohoonhovan Halve Maan 9 naar Hoefateeg 18 A A E Piersma onderwijzeres van Berkenwüude Wijk B30 n ar Crabethfitraat 18 G Wilhelm dienstbode van a Gravenhage Kaapetraat 234 naar Krugerlaan 14 A A van Dam dienstbode van Delft Binnenwjiloot 34 naar Crabethetraat 69 C A Pieters Öioiathodet van Rotterdam Rochusëenstraat 267a naarKrugeriaan 87 L van O arb van Waardenburg A49 naar Heerenstraat 83 H N E van Os dienstbode van WaardenburgA49 naar Heerenstraat 66 G A van Maaren olectncien van acbiedam H dijk 46e naar v Middelantatr 10 A Vèrweij dienstbode van Reouwijik Sluipwijk 497 naar V Bevemdnghlaan 19 A v Gelder vanRotterdam Haagsohe Veer 13a naar Ooslrhaven 31 P M Holihuijien nielkbez vanHaastrecht D54 naar F W Eeitzstraat 4 Vfirtrokkenen J de Bruijn van Kriigeriaan 130 naar Botterdem Lischstr 18a J C G Kaptein van Krugerlaan 177 naar Amsterdam Veeteeltairaat 6 H È Hallo van Hoogstraat 13 naar Utrecht Buak en Huetetraat 6 H J M Mourits van Ne Veerstal 1 naar Reeuwijk Bandenburg H Geukes van Kuiperstraat 20 naar MouetteT M F Bosman van Westhaven 67 naar Heerlen L Vorstenstraat 4 A H A van Each van F W Reltasstraafc 29 naar Lonneiker Heijtstraat 78 H P vim Staveren van Vondelstraaf S naar Reeuwijk Twaalfmor en 597 A M Ernete van Keizerstraat 25 naar Sciioonhoven Lange Wijdstraat 17 P Boer Gröeneweg 59 naar Borgambacht E62 P de Vries van Steijnkade 34 naar Ouderkerk aan de IJssel Dorpsstraat C de Mooij van TolLeostraat 75 naar Reeuwijk Zwarteweg 172j P Grillenberger van Krngerlaan 45 na r Sterkrade Dl A Wolteïs van Krugerlaan 4 naar Mollen Dl N de Boer van Turfmarkt 22 naar Eist Stationsstraat A501 D Negryn van Gr Floriaw 7 naar Beeuwijk Achter Willens A Wevers van Karnemelksloot 34 naar Utrecht Curacaoetraat 15abis T H WÜlfimstein van KameBnelkBloot 68 naar Rotterdam Dijlustraat 54 G Feijt van Oosthaven 52 naar Woerden Plantsoen 1 N van VUat van Fluweelenaingel 60 naar Outfcrkeik aan d IJssel A246 4 Jan 2 uur Soc A redepbeat Stichtiiigs veiigadering Gouditche Eierveibng 6 Jan 8 uur Soc Ons Genoei 6n Thé Dansant 6 Jan 2 en 8 uur ü Jan 8 uur 9 Jan 2 en 8 uur en 10 Jon 8 uur Gemei nteraads vergaderingen 8 Jan 8 uur en 22 Januari 8 uui Gebouw Daniël Cursua EJEI B O 8 Jan 8 uur fBenwe Sdwuwburg Abonne nmetsvooretelffiig Wat doet m n Vrouw van 2 tot 6 P ooi Aomen ƒ Zoo gnüw liebt U kou evat lastig zijn de gevolgen Neem steeds een paar Wyberttabletten MARKTBEmiCHTEN Kaasmarkt Woerden 3 Jan Aangevoerd 60 partijen Pryzen Ie kw m T m ƒ 5ï Sft 2e kW m r m ƒ 48 52H zonder r m ƒ 4 52 Handel matig LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZJB D1KN3T Diefstal van poststukken MAASTRICHT 3 Jnn Voor eenlRt 1 tyd hebben de heeren v d Bilt en Cramer eea aanklacht ingediwid vvtgeni diefstal van poststukken en a w nding v n hr um a ageheim tegen den ittr Bulten anihtenaar by de P T T die deatyda secretaris van de Soc Dom Volksparty was Hü werd erva i beachuildigd brieven in handen te hebben gespeeld van den voorzitter van den Sec Dem Volksparty De Ambt heeft tiadat hy mededeeLing van het voornemen voor een aanklacht in te dienen had gekregen rich aanvankelijk tot den directeur gewend en had zelf om een onderzoek verzocht De zaak is en door de posterijen en dcor de justitie onderzocht De beadiuldigingt 1 konden niet bewezen wo n ook vap schending van het ambtsgeheim Week geen sprake te zyn In een schryven dat de Dir Genetaal aan den heer Buiten zond wordt medegedeeld dat deze aangelegenheid geen verdere gevolgen voor den beschuldigde zal hebben en dat de zaak nu gehoel is afgedaan De prijs van ƒ l MO van de Haagsche Post De telefonische verbinding met IndiV De door de Haags e Post uitgeloofde prijs vrfn f 10 000 a i n dje volgene aanwijzing van den Raad van Bffltuur na het Kon Inst van Ingenieurs het meest Mtohm bijgedragen aan t tot tand komen van een geregelde teletoniaohe gemeenBchftp mot Indië is dezer dagen toegewezen In de eerste plaats Werd f lOOO afgezonderd ter nagedachtenis van Dr ït C J de Groot ala bijdrage voor het voor hem op te rtchten gedenktoeken Verder werd f 1000 toegewezoi aan de volgende personen wegens hun werksMamheden bij den Teehn dienst der Pesterijen Telegrafie ü Teletonie in Nederland Dr Ir N Kooman Ir H B Roeenateyn Tr bij den Technisohen dienst van dan TeJegr en Telefoondienst in Ned lndiëj It G F V Dissel Ir W F Eindhoven en Ir A de Haaf Wepens hunne werkraamhodtm bij het Radio lahoratonum van de firma Philips te Eindlioven Dr G Holst Dr B v d Pol en Ir J J Luman Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN sterdanmelie bfeurs was he len niH veel te beanerken Daarbij was de ternnung vrijwel in nlle hoeken eenigszins gedeprimeerd zondat de markt hellen een lustelooa Iveld vormde Margarme Unies begonnen 10 pet beneden de vorige koei aen doch herstelden zich tot 320 waarna ïU chtfl weinig variatie meer plaats vond Calvé Delft kwamöi beneden 150 Do Qccoustiekaandeelen zagen iets van hun koers ontgaan PhUipeaandeelen verkeerden in reactie Van Berkeis daalden tot onder 160 Aku s zakten tot 110 pet terug Koninklijken maakten een gucwtige uitzondering en de ötemiÜing waa hier vast Het fonds kwam boven 400 RADIOTELEGRAFISCH WPlÖRBKKKHt Verwachting Meest krachtig meest zowt westelyke wind Betrokken tot zwaar bewolkt met regenbuarai en tydelijke oiAlarmgen Iets zachtor de snachts I ter iets kouder ADVmTENTIEN Ondergeteakende betuigt melwederkeerigen heilwensch hartelijk dank voor de geliikwenschen bi de jaarswisseling ontvangen GAARLANDT GOUDA 3 Januui 1930 10 BINNENLAND ATondontvuigsten ten Hove De twet cJe avoiidoutvongut teii Wbve gistcrd K I iifeft de cerBte plaat gWi id zal geliouilen vrofden llinfidRg I dezf r i listoravond waren tal van dame en litiuran uit ora gehoele laad inM uitzojidering van personen uit Noord Holland die latei itfii palflizc te Atimt rda iu op won avond receptie zullen worden ontvangen aanweitig In totaal Jiwaiinen ongeveer 650 geno Kli e i XiBteravond iun opwaoJiting niaiken Ut Koningin betrad i a vooraf rcle te htblM U ifeliouden vo tr Nederlandsolie civielo en militaire autontedten La lialf lien tie zaal niet de overige ItKlen der kotviniclijke Familie Op deze erste aoiréf versohenen de James en lieereu van Jiet corps diplomatique liet i prmanente Hof van Intjernationale JuHtitie benevens vele autoritei ten uit do Hofhoudingen der vorstelijke i TSonen de StaatSnstedelijke 4 11 provincialle besturen te rechterlijKe macSlt land en Accmacht vertegetiwoordigers van l iHtellingen o velerlei gebied particuliere eraoDen enz enz In den loop van den avond onderliielden du Koningin de Konmgin Moerfer de Prins I ll de Prineeji ziöli met onderrtdieidene der enoodigden I e Koüinklijke Kapet voerde ci n muziekprt rajnma uit In de nevenzalen waren buffetten ingericht Het Htadhula te Middelburir Verzoek om een KathRketler llfli onderste deel van hel sta4buin te Middelburg links van den in anK werd in vroejrer jaren gebruikt als vleewohhnl en d iRrna tlot voor eeiiixe maanden ala veilinKsgebouw der C V V Waldieren Deze veri enigirig Iief t gebouwen of het statkon emplaoement gesUdht en de huur vuoi de voormalige vleeHohhal opgezegd Thans r st de vraag welke be temmin door do gemeente aan dit deel van het bercurnde studÜiiibH moet worden gelieven Ken lier raadijevingen die B pli W hebben ontvangen 18 van het bestuur der nriddeiistandavereeuigiiig Handelsbelang hetwelk odlvLBeert het ter hestiliikking te stellen v or het informatiebureau vaar het Vreemdelingenverkeer omdat juiat dit yerkeer voor Middelburg i ii der voornaiuuBte bronnen van inkomsten is IntusHohen is het lokaal afgestaan gedurende de Kerstdagen voor tentoonstellingszaal voor een expositie van plviimvec en konijnen en tok daarvoor üwr geschikt gebleken Ook is er reeds een aanvra te voor een raadskelder en ook een voor een berfrplaat Van een handel in verf en behang ingekomen Me t helang tedhng wordt afgewacht welke beflteimniing ten slotte dit deel van het alom bekende raadliuia zal krijgen De tltrechtache raadskelder komt er Gcdep Staten keuren bet Raadabeylnit gu d Er kan worden begonnen Tijdene de behandeling van de voordracht van Buig en Wetb van Utredit tot het inridliten van een raadskelder in de gewelven onder bet atadliuiH i in den Raad reed twijfel uitgesproken over de mogelijkheid dat Gedeputeerde Staten dit riiadsbetduit souden goedkeuren Kn toen de Raad besloten had tot het inlichten van den Raadskelder hoorde men algemeen de verwachting uit spreken dat Gedeputeerden wel een onoverkomelijk struikelblok zouden blijken te aijn Deze profeten liebben ongelijk gekregen Wamt het college van Gedeputeerde Staten heeft naar wij vernemen het besluit van den Raad goedgekeurd Zoo itaat dus tihane mets meer aan de inrichting van den raadskelder in den weg Ook op grond vim den drankwet kan geen beznaar worden gemaakt tegen de iiiiriohting want B en W hebben er zioh van te voren van veiy ekerd dat de te maken lokaliteiten voldoen aan bopalmgen van de Drankwet Het door den Raad gevoteerde erediet is goedgekeurd Ex gouverneur Fruytier wordt hoofil Mutaties bq de Arbeidsinspectie van het elfde district Wegens verdere doorvoering van de Arbeidswet aal er binueiikort uitbreiding worden gegeven aan het pers meftl bij den Oentralen Dien l dei Arbeidsinapectie tip sGra vewliage D heer CJ W J van 8ierenberg de Boer die vroeger reeds op het Centraal Bureau der A rbei l inspectie werkzaam wan en nu hoofdinspecteur in te Dordrecht zal naar bet CentraaJ Bureau worden overgeplaatst Hij woidt in Dordrecht opgcvolg dixjr den hoofd in apeeteur € Donker uit Maastriclit die op zijn beurt wordt vervangen door den hoofdinhpeeteur J H 1 Huygens uit den Haiig e hilerdoor te den Haag vrijkomende functie van hoofd van het 11de diefrict der Arbeidainj pertie zal worden aanvaard loür den lieer ir J A Fruytier oud gouverneur van Cura o wiens benoeming iK k binnenkort te vei wachten is Wordt Wieringernieer één gemeente Na de drooglegginjj Naar de Telegraaf verneemt is binnen niet iHngen tijd tfe verwacliten de indiening van pep wetsontwerp betreffende de gemeentelijke indeeling van de einde vam dit jaar of begin van het volgende jaar droogt all lende Wleringermeer Het voornemen is voor bet geiief le gebied van omstreeks 20 000 hectaren één gemeente te vormen Tlians is de Wieringermecr voorloopig ingedieeld bij de gemeenten Medemblik Wieringen Winkel en Barsingeriiorn Vooi een goede orgaineatie van de nieuwe sfemecnte van de beginne af aan het nooifig dat definitieve indeeliiig zeer spoe hg plaats heeft V el zal in deze tr vormen uitgestrekte gemeente grix ter nop dan de Haaj lemmermcer dadelijk georganiseerd Hioeten worden Qoala inrichting der adminiafratie regeling van den woningbouw gezondheidszorg politier elingen stirfiting van openbare gebouwen enz De opvolger van Hr Hannes in de Tweede Kamer AIb opvolger van het ihuns uverloden lid van de Tweede Kamer mr O W Saimes komt op ile betreffende lijst in den Kieeki ing Léfèuwarden voor de heer H de Bo r te Leeuwarden Dg hear de Hoor is lid van den gemeente laad van l pcuwuiden en lid van de Provinciale Staten van Friesland De heer de Boer wa vroeger verscheickene jaren werkzaam bij t openbaar anderwijs to Leeuwarden Daarna werd hij propagandist der S D A P en was hij vooraitter van de afdeeling I cuwniden van die partij Ook in hij nog ge iinien tijd redacteur geweest van het nu opgHhoven Fnesch Volksbiad Thani is de heer dp Boer nog voorzitter vfin bet Federatiebestuur van de S D A P in Leeuwarden sport e n wkdstrijpin korfbal Zondatf IukU het programma Nederl Korf Bond Ter GoJT I 0 8 C R II 2 uur Rotterd Korfb Bond Ter Gouw 11 Spangen II U uur GEMENGDE BERICHTEN Moeilüke arrestatie te Utretht De l lrec htj chp politie Iieeft q Nieuwjaarsdag een moeilijke airestatie te verrichten geba Ken 36 jHrig RotterdaniuM r die lnj het Leger des HeiJa onderdak Qiad govoiidt ii mocflt nog drie dagen liechlenis uitzitten en men boaloot hiermede zoo spoec ig mogelijk een begin te maken Om zeven uur s morgens schelden fen paar agenten bij iiet Heilsleger aan dooh toen z j op een der slaapzalen den man dachten te ariesteeren bleek xlat deze zidi achter tafels en ledikanten had veraebolen Het was zelfs niet mogelijk de aJaapzaal binnen te dmngen Ken dor agenten l eklom daarop een ladder om den man ten minete door een der ramen te observecren maar dit stond hem zóo slecht aan dat hij begon te tieren en als een bezetene ovei de zaal remie Ten slotte goo ide liij een handvol kalk tegen het raampje zotxlat verder inkijken was uttgeeloten De geneeskundige dienst werd nu gewaarschuwd evenah de brandweer Natlat de poliMeceret nog een andere Tuit had ingeallagen hetgeen een regen van projectielen ten gevolge had heeft de brandweer den Rotterdammer met vier fltralen beRpoten Dit stortbad noopte hem zijn toevlucht op de W C te zoeken Ook hiM verdedigde hij aicJi hardnekkig totdat hij door liet water eveneens van deze Bchuilplfljit wtprd verdreven Men heeft Jieiii eindelijk overgebraolit niitir de psychiatriach neurologieolie kliniek vim prof Bonman Nader is gebleken dat de man eenigen tijd geleden uit een krnnkzmnigengejiticht ia ontsnapt zoodat waarHclujnlijk do ang t opnieuw in een dergelijke inrichtrn worden opgesloten niet vreemd i aanjiffi verzet r De Statendam in aanvaring Hetj Htoamachip Statendam van de HoIIaLd Ainenka M n en het Engelsche stoomfeotiip FrMiconJa van de Cunard Lijn die i ei4e een pieizierreis van New York nam Weflt lndië maken ijn bij het binnenkomen van de liaven van Havana met elkaar in Éianvaring geweest De schepen hebben beide sdiade gekregen doch zijn zeewaardig Van het a h FranconiH werd dg achterburg weirgeslagen Beide schepen ondefli hun reia voortzetten Een moordaanslag te Utrecht Een juffrouw met een bier lesch op het hoofd geslagen waarna de dader haar trachtte te worgen Door tijdig toegeschoten hulp is hij hierin verhinderd De dader gegrepen het slachtoffer niet ernjstig verwond Gislermiddag kreeg een juffrouw 111 de Tcelingstraat te Ütreohi bezoejt van een haar bekenden Duitsdier Terwijl zij kalm zaten te ïiraten heeft de bezoeker de vrouw met ceu lïierfieeeli een lievigen klap op het hoofd toogpil rac ht welke zoo ernetig aankwam dat de juffiouw in elkaar zakte en in zeer erge mate bloedde zelfs de gordijnen van de kamer waren er mee bet int Volgens hare verklaring hfcft de man haar toen willen worgen Door haar hulpgeschrei ie hij daarin verhinderd geworden doordat voorbijgangen afkomende op dit roepen om hulp de leur geopend hebben De dader is toen liloolshoofd en met zijn jaa over den arm hel huia ontvlu lit in de riciliting van de Gaiizenmarkt Ken der voorlujg angers heeft onnïiddelhjk 1 xiiitie van hel hoofdbureau aan de Ganzcnmarkt gewaarschuwd pen ander achlcrvoigdc den dader dip de Minnebroederstraat wil ingCiTend Tn de Minjieliroederatraat wH het juist erg stil de aclitervolger schreeuwde voortdurend den viuofiteHng aan te houden doch ceret aan het einrle dezer jtniat heeft een ander persoon den dader gegrepen Beide buTgera hebben toen den man naar het hoofdbureau VRHi jK litie overgpbrutilit IJe dader wienw lianden vol bloed zaten i daar terstond oriderzoeht doHi bleek slechts een klein zakmep te hebben da1 bovendien geen sporen van bloed vertoomle De dader as opgesloten Db juffrouw die vol met tiloedvlekken at h ieft trouwens in i cn voorloopig verhoor bevestigd dat d verwondingen zijn toegebracht met eoo bieifiearfi Zij i per luto van den geneeskundigen daenst naar de rijksklinieken overgehraHit haar verwon mgen bleken van niet a te ernsthgen aawt te zijn Een dolle koe Straatmaker op de horens genomen Gisteren ia een dolle koe uit een weide te Hlllegersberg gebr en Tn de Juliana van Stolberglaan trachtte de 19 jarige traatmaker S L Vierhuyzen die daar juist aan het werk was het dier tot staan te brengen De koe rukte zitti tos en nam den jongen op de liorejis V werd over een hekje in een tuin geslingerd en na het hek te hebben vernield zoodat het dier weer bij zijn slachtofferkon komen nam de V opnieuw de horens In een achtertuin smeet zij haar slachtoffer neer en xij begon t stoeten Inspecteur van politie de Vries wist na groote inoipite het dier aan een hek te binden waar een agent vnn politie het dolle dier nceréehoot Vierhuyzen is met ernstige Iwonden ann gelaat en lichaam en met inwendige kneu incen ni het ziekenhuis opgenomen Moordaanslag te Apeldoorn Een man door een vriend van zijn gewezen vrouw gestoken De gearrestee e verdachte ntkemt Op Oudejaaraovónd heeft zich tegen U uur op den Vakweg te Apeldoorn t m drama afgespeeld waarbij achter de schennen een vrouw een belangrijke rol speelde De 39 jangp T Sohreura hield verblijf in hel logement van den heer M Kramer Vakweg 3 Eenige weken geleden veatigde zich in het logement van G Ticheler Vakweg 15 dat wlochtit leenige perceelen van het eerstgenoemdö logement verwijderd fis zijn gewcaen huiiHvrouw bekend onder den naam Sientjc van wie T Sdireure sedert drie jaar gcache den was Zij leefde thanw samen met den 36jariKen R Stufken Oudcjaarsaivond staten de logeergasten van het logement Kramer gezellig bijoen om de jaarowisseling af te wachten meldt de Crt Omstreeks 11 uur begaf Sch eur zicSi even naar buiten Ternauwernood had hij de deur aehter zich gesloten of hij opende die weder en de andeie logeergasten aagen hem in le deurojiening taan Hij riep 7ve steken mij do Kl en zakte onder het uitroei en van dien keet in elkaar De logeergasteji snelden toe en droegen hem naar binnen De eigenaar van het logement waarachuwde de politie die vrijwel onmiddellijk t jr idaatse wne Een imnkWéls ontl oden geneesheer constaU crde fat Sr hreurs een diepe steek in liet ondejmjf was toegebracht vermoedelijk met n lang mes Hoe groot en diep de i3 wonde was blijkt wel hieruit dat de ingewanden naar lïuiten traden Per ziekeniimto wepd hij naar het gemeentelijk ziekenhuis vervoerd Tijdens het vervoer ki eg hij even het bewustzijn en noemde als den dader R Stufken die in den Vakweg p no 15 verblijf hield met zijn gewezen vrouw De liediende van het logement Kramer de heer A Bekkers was onniiddelllijk na den moordaanslag naar buiten gesneld en zag een man dip zich ane verwijdende en ïJioli begaf naar peroeel 15 Aangezien de traatverlichting daar veel te wenachen overlaat h er sobte er echter een zoodanige duisternis dat hij geen beschrijving van dieji persoon kon geven Het eenige feit dat hij kon constateeren was t hij dien ipersoon het bewuflt e perceel za binnengraan Een en ander waa voor de politie voldoende reden om zJch naar het peroceJ no 15 te begeven waar ze nnderdaad den man vond die door den verslagene als de dader was aangeduid Hij werd gearresteerd en door den cominissaria van politie aan een streng verhoor onderworjjen Hij ontkende ten atelligaie iets met den moordaanslag uitstaande te hebben Ken mes of ander wapen werd niet fp hem l evonden Het onderzoek duurt ecjiter voort De toestand van den gewonde is hopeloos Gistermorgen had de correspondent van dp Crt nog een onderhoud met de vroegeie vrouw van den verslagene Zij bleek nh t bijzonder onder den indruk van het gebeurde Ie zijn aelfs liet zij zich nog ontvallen hoe eerder bij kapot is hoe liever het mij is In de Inatste jaran is de verslagene reeds drieuuml aangevallen en door messen verwoii l telkens door personen die zich met zijn vroegere vrouw inlrieten r MMot ivr TjiTQ Programma van heden H i 1 V e r 11 m 6 01 Dinermuziek 7 15 Onderwijsfonds v d Binnenvaart 8 0 Hollandsch strijkkwartet 9 00 Concert Btafmuziek 5e R T H afloop tot 12 uur Ensemble Lismonde mt het Carlton Hotel te A dam Huizen 5 00 Concert K R O 6 30 Lantlbouwpraatje 7 00 Cursus jn spliriftverbetenng V 1 R O Concert en s rekers OOST INBIë De moord op den gezagheMier kap de Quant in Z O Borneo lit hi l onderzoek naar den oiooid op kapt lie Quant is gebleken dat Hadji Doera sit uit kanipoug Maroentoe van wien door kap de Quant een drijvend gevonden tongkaiwangtani vaartuig in beslag wa genomen en d y r lipt Negeri beatuur genummerd in de mecnintr verkeerde da zijn vaartuig door de Negri was opgevorderd hij vro daarover kapt de Quant opheldering waardoor een woordenwia eling ontstond Plotseling haalde Hadji Docrasit een steekwapen te vooisehijn en bracht deu kapitein verscheidene steken toe deze stortte in de rivir Een werkman mwgekomen met de motorboot schoot den dader dood Diens zoon maakte amok waarom ook hij moest worden neergelegd Volgens geruchten zou Had ji Doerasit een der pangllma a krijg overüten zijn betr Aken bij het vetzet van Poeroek Tjahoe Hij was een eer oud man Kap dip Quant stond als een streng gezaghebber bekend Het gebeurde heeft onder de bevoflting geen onrust gewekt STADSNIEUWS OOUDA 3 ïan l 30 Genieeiueraadsy ergaderittgen De Burgemeester treeft het v ornemtiii tte beg rootingsvergadering te houden op Maandag 6 Januari a s des n m 2 en h uur Woensdag 8 Januat des n m K lv Donderdag 9 Januari dea n m 2 en uar en Vrudag 10 Januari des n m 8 uu en zoo nuodlg Maandag 16 Januari a s de n m 2 en 8 uur Aankooi woonhuis IJssellaan 65 In de vergaoerin g van 30 September j l besloot de Raad ter voldoening aan een d r vooi waarden waaronder het kazernegebouw door het ryk ean de gemeente zou worden terug gegie ven ingevolgf welke voorwaarde de gemeente verplicht was en woning beschikbaar te stellen voor den met de bewaking van het nieuw te bonwen migazijn van militaire goederen belasten persoon tot aankoop van het woonhuis IJsae iaan 12 De dooc den eigenaar van dat ptroeel gestelde termijn was te kort om de geviaagde accoordbevinding van den betrekken minister te kunnen afwachten aangezien de woning voor het beoogde doel voldoende en de koopsom billijk was stelden B en W den aankooj daarvan vnor Evenwel berichtte de minister van Defensie bo schryven van 21 October j l dat het gekochte perceel ongeschikt was bevonden in hoofdzaak omdat het geen voldoende uitzicht op het te bewaken perceel gaf In verband hiermede moest dus naar een ander perceel worden uitgezien Het oog is thans gevallen op het pand IJsscHaan 6S kadastraal bekend in sectie A no 4046 eigendom van H Luïtjes alhier die ïicb bereid heeft verklaard zijm eigendom aaji de gemeente te verkoopen voor een som van ƒ 4500 Voornoemde mini fter hoeft by schrijven van 18 December j i desgevraagd aan B en W medegedeeld dat dit perceel Vodr wachterswoning geschikt is mits op der zolder twee eenvoudige slaapkamertjeg worden gemaakt voorzien van de noodige dakramen zulks volgens aanwyzing en ten genoegen van den Eerst aanwezend Infjenieur te s Gravenhage De kosten daarvan zullen ongeveer ƒ 200 bedragen B en W stellen den Raad voor dit oeiceel thans aan te koopen De koopsom en de op den koop val eid kosten zullen door het bedrijf Marktwezen moeten worden voldaan Beheersverordeningen bedrijven H en W solirijven aan den Raad Met betrekking tot de verordening op het bohecr financieel der bedrijven van Gemeentewerken en Brandweer der Liohtfabrieken van het Maikt wezen en van het SlachtliUiR vastgesteld in Uwe vergadering van 23 Januari 13 FebruarJMen 14 Mei 1988 ijn namens do Get eputfierde Staten dezer prvincie eenige wensdien kenbaar gemaakt welke de bevordering van de uniformiteit tussclien de behewsverordeningen der gelyeepte l edrijven beoogen Om aan deze wenschen tegemoet tg komen zullen in genoemde verordeningen eenige wijzigingen moeten worden aangebracht welke bijna uitsluitend van administratieve betpckenis zijn Sleohta een enkele opmerking heeft betrekking op een b aling omtrent de reserveering en de besteunming van de eventueeile bedrijfswinsten Wij zijn van nioening dat aan de wensHien kan worden tegemoetgekomen voor zooveel zij de eerstbedoelde wijzigingen betreffen Voor de reserveering en de bestemming der bedrijfswinsten geven wij voorkeur aan de gebrmkelijke jaarlijksche vaststelling boven de gevraagde regeling waarbij diit ni de verordening meer zou worden vastgelegd en beperkt In verband met de wijzigingen welke bij ons geen bezwaren ontmoeten zullen tevens eenige kleine veranderingen moeten worden aangebracht in de Instructie van den Boekhouder van Gemeentewerken en in de verordenine op de Brandweer Teap vastgesteld bij raadsbesluiten van 23 Januari 1928 en van 14 Juli 1914 Hinderwet Verdaging der beslissing op een verzoek om vergunning Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis dat zy verdaagd hebben de be slis sing op het verzoek ingediend door J T Borsje in behandeling genomen den 19en November 1929 wa irby vergunning wordt gtivraagd tot het uitbreiden der meubelfabriek en het plaatsen daafin van totaal 11 electromotoren met een gezamenlyk vermogen van 137 P K in het perceel Vest no J5 kadastraal bekend in gemeente Gou la Kectie D no 2146 1334 2156 1735 1736 1737 2837 2838 264 2650 2653 2151 2152 2153 2651 2652 en 2150 overwpgende dat de beslising op dit verzoek niet kan worden genom n binnen den termijn bepaaH in art 8 eerste üd der Hinderwet op grond dat het onderzo k ter plaatse nog niet beëindigd ia Commissie van advies Landbouwuitvoerwet By Kon besluit van 30 December zijr benoeand tot lid en voorzitter Van de cotnmissif van advies bedoeld in art 2 der l andbouwuitvoerwet 1929 dr L G Kortenhorst te b Gravenhage lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en tot leden J J C Ament te Roermond J A Geluk te VGravenhf ge en U Kooistra te I eouwarden reapeciievelyk ondervoorzitter secretaris en lid van het dagelijksch bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond J M Wagenaar Hummelinck te sG i venhage en G J Blink te Noordwyk respectieveHjk lid en secretaris van het bestuur der Vereeniging voor Zuivelindustrie en Meükhygiëne en A van Wijnen te Gouda voorz tter van den Bond van Kiasproducentn Als adifiseerende leden zijn aan de commiBs4e toegevoegd dr A J Swaving in specteur van het zulvelwezen en inr D G it on referendaris by het departement van binnenlandschc zaken en lantJbonw Prins Pauweveer In den Schouwburg In den Nieuwen Schouwburg had gisterenavond de reeds Jlang uangekondt do kinderoporette Prins Pauwevoer plaats De zoal was tot in iilie rangen gevuld met een publiek jong en oud dat rteds met welwillende nieuvvagierlgheJd het begin verbeidde Prins Pauwevuer de tekst is van on7P begaafde atadgenoote Mevr Cramer Schaap behandelt in een drietal bedryven het gebeuren van den jeugdigen Prins l auweveer die ydel en verwend omrirgij van zÜn vele lakeien zich zelf schromelyk beklaagt en niets liever wil dan aan zyn luimen gjehoor geven By het opgaan van t scherm zien we in een smaakvol aangekleed tooneel dt regcnjarige prins in zijn bed zichzelf diep beklagen en alle mogeiyke verzinsels maken om niet mede te behoeven nut oen te houdei si odevaart Zoodra de Hoi stoet zorïüer h vertrokken is gaat hij gehoor geven aan de plannen van zijn yflakei en roeirt de buste kleermakers op om een nieuw gewaad voor hem te maken Ken alleraardigste groep jeugdige kleermakertjes komt daarna fleurig en kwiek by hem om de maat te nemen van zijn nieuw te i iake kleed Maar aangezien de stof ontbreekt wordt wéér op aanraden van dê lakei de koningsmantel verknipt En hiermede beginnen de moeilykhetien voor len xjdelcn coquetten Prins Wy zien nu verder hoe hÜ door den koning al s straf voor dit ernstig vergrijp woitlt gestuurd naai de keuker om als koksjongen boete te doen Aïaur eerst zien wy nog hoe de Prins ouJe sprokkelaarsters van zieh al stoot en zyn toestemming weigert om in het Prin =elyk Park te mogen sjTokke e i En zijn wandaden worden nog vermeerderd doordat hy de schoolkiinderen toestaat op het ijs hetgeËTi nog veel te zwak is to b maar te gaan schaatsenryden Het 2e bedryf brengt ons naar de geheimen van de keukerl Een leuke groen kleine koksmaatjes die nu de kok vin buis ia vry spel hebben halen hun hart op lian ravotten en andere k v a jongen sstreken Bepaald kostfJyk was dat vrije ongedwongpji spei van die kleine leuke keiel tjcs De verbazing i s groot als dt kok eon nieuwe leerling meebrengt en nog wel een die van alle weikzaamheden hang is Aardige momenten pelen zich dan ook ai en zeer zeker is het dit bedryf dat aan hi t geheel zyn sprankelende bekoring geeft itet 2e bedryf eindigt met een heldendaad van den zich verbeterendcn Prins Een meisje dat door het ijs gezakt is komt hij te hulp hy redt haar zonder zich veM te sparen Dan volgt het 3e bedtyf dit speelt weer in het Koninklijk Paleis waar de koning er koningin treurig gestemd zün door de wezigheid van hunnen zoon die juist dien dag verjaart Maar hoe groot is hun vlreugtl al zij hooren dat alles wat Prins Pauweveer misdeed geschiedde door inblazing van d i Üjflakei En als hen dan verteld wordt dat üe Prins een meiHJe heeft gered en de redder gehuliiigd zal worden dan is er groote dankbaarheid in hun hart en zy besluiten den Prins weer bij zich te roepen Een groote taart wordt binnengebracht en de kleine kokfmaatjcs dansen een vieus dedans oin den Pnns die hun kameraad ie geweest De muziek bij dit gegeven is van tien heer Jac Jansen uit Alkmaar De melodïSn zyn eenvoudig en liggen makkelek in t gehoor zy zijn meest eenstemmig Flnkeie malen werden aan de jongensstemnien moe ilijke liischen gesteld wat de ligging ibetrof maar gelukkig werkte een groepje dames achter de achermen dapper mee om dit euvel te bezweren De Ulus e van kinderzang werd hierdoor vve ietwat verstoord trouwens het w s zeer hinderlijk dat de zangeressen van uit de zaul zichtbaar waren De orkestratie maakie s n i de intonatie jov de zangstem vii i lastig Wj denken aan de solo van Dr Likkepot die daardoor hope oos mislukte Het best bevitl ona het snijderslied d4t melodieus en pittig van rhytme werd veftolkt Ook het ktortje van de oude vrouwtjes tn van de schoolkinderen werd lief weiergegeven Maar de echte Schwung kwam pas m de keuken Die koks maatjes zongen en sprongen mev een vuur dat het byna aanstekel k werkte Van de solisten willen wy de voornaamste Prins Pauweveer noemen Aanvankelijk was het prinsje wat schuchter en klonk h iar overigens we lief stemmetje wat iwakjes Maar gaandeweg kwam zy beter op dreef vooraJ ook toen zij wat meer naar voren kwam te staan Na Wet e bedryt kreeg zü mooie bloemen Daai krygt een extra pluim die a lorleuk ste koksjongen Pindi Met een vryheid waar menigeen naar zou hunkeren gooide hij zyn leuke kwiïikalagen de zAal tn De overige solisten de koninjir en de koningin de reeds genoemde Dr LikKenot de vleierige iijflakei de kok en kleine Mientje droegen hun beste krachten by tot een welslagen van t geheel Allteen deze opmerking wat waa de koning leelyk gegrimeerd en waarom had hÜ zulk piekerig haar en dan zyn k eedij ge m wonder dat hy spyt had van zyn mooie ja i Het orkest bestaande uit strijkers van Symphonia onder aanvoering wi den concertmeester de hesr J Jager er verscïrkt met een enkele bezetting biaztr van het ïr d Orkest en Jin bet Resilen ieOrk st weerde zich dapper was eem enkele maal Jay het begeleiden van een solostem iets te sterk maar verkreeg het succe wat het verdiende Een extra woord van lef voor den diri gent de heer J L A Cuperus voor de kranige wijze waarop bij h fc geheel Iddide en alle moeiiykheden omzeilde is hier leker op sün plaats Af en toe was het verband tusachen koor en orkest lichtelijk verstoord en rammelde het even maar t geheel lieti zonder ongelukken at Da Cramer heeft Jieer zeker ean zware taak gehad met de regie van dit werlc Wa het wil zeggen om die kleipe peuters dit aHemual by te brengen kunmen alleen zy getuigen die het by eigen ervarhïg hehbe i Ons compliment daarom voor de aardge vlotte regie Ook de beide dames die lie dans der koksjongen instudeerden verdienen genoemd te worden Het was alleraardigst De decors waren zeer smaakvol evenals de allerliefste costuumpjM onder leiding van een stadgenoote vervaardigd Het geheel was oen allerieukrte opvoering wanrbü niet alleen de kinderen op htt toom el maar ook die in de zaal kostelyk meeleefden Aan t eind brachc Mevr Prince Schim v d Loeff by ontstentenis van d n Voorzitter de heer C J M Kroon namene üe Goudsche vacantiekolonie hulde n da k voor alle moeite en zorgen die gegeven zijn voor het slagen van het g heat De Bohrijfater en de componist die evenbIb de Dirigent en de Concertmeester ten tooneele moesten verschynen werden mooie souvertira en bloemen aangeboden OngetwyfeM zal ook de tweede oovoerinp op 9 Januari oor een uitverkochte Schouwburg gaan Reeda vanaf morgenochtend 10 uur zal men ten huize van Mevrouw Soeters Crabethatraat 8 toegangskaarten oor de 2e opvoering welke op y Januari plaats heüft kunnen bekomen Het zal aanbeveling verdienen zich voor 1 tiidig van kaarten te voorzien daar de toeloop ongetwyt eld gitoot zal zy n Het Comité dat de opvoeringen van d zc leuke operette voorbereide ondei vonid groote medewerking van veUe ingezetenen Zoo werd de betimmering noodig voor de verschillende decors welwillend aangeboden door de N V v h S en en Verstoep werd do aankleeding en de beschildwing van de decors verzorgd door de firma P de Jong de mooie bloemen en planten beschikbaar gesteld door den heer G Moleman De jeugdige debutanten werden allen door den heer W Slojit onthaald op Fyffes bananen de heer J Heneman tracieerde de Jeugd op Sluijs biscuits en chocolade Open brief aan de N V Philipü Radio t Eindhov ai De heer J de Raadt heeft zich met een open brief gewend tot dé N V Philips Radioafbrieken te Eindhoven Deze open brief luidt als volgt Op Oudejaarsavond heb ik Uwe nieuWjaarswensch in origïneelen vorm ontvangen die ook wat uitvoering betreft myn bijzondere aandacht had Daar ge hiermede van het zakelijke standpunt overgegaan zift op het gemoedelyke acht ik my geroepen ook eenige gedachten van niyn zyde U kenbaar te maken Uw gelufcwensch in woorden was voor niy een schrille tegenstelling met Uw daden en te meer waar ik verneem dtt deze elukwensch aan alle adiohandeieren wer I toegezonden In veihand gebracht met de huitlige vi rhouding waarin de radiohandel jn Nederland ttgenover N V Philips Radio staat wordt Uw gelukwensch bijna een bespotting althans voor velen Moet ik er U op wijzen dat velen zirh ÏT hun bstaan zien hedrei8 d door de hooge eischen die U stelt ten opzichte van het verleenen van licenties Moet ik er U op wyzen dat het gansi he Ifind als t ware raast Moet ik er U op wUeen dat uit den nood geboren de eene actie na de andere uit den grond opryst om zich te weer te stel cn tegen de verstrekkende eischen van Philips Moet ik er U op wü Mn dat het ee ie proces na het andere het land in opschudding brengt en er geetn Wad verschynt waarin niet over Philjps Hceiïties woidt gesproken Weet gy niet dat het reeds zoo vér is gekomen dat de medewerking van deu Minister is ingeroepen Heeft men ooit in Nederland gehoord van zulke dingen als thans geschieden En hebt gy het dan over Uw hart kunnen verkrijgen aan den Nederlandschen radiohandel een gelukwenach te zenden Wilt gy met den Nederlandschtn radiohandel den spot dry ven Nog heb ik mijn copie voor de bladen ingehouden nog heb ik het uiterste beproefd om den vrede te bewaren omdat miin by bel my voorschrijft In ieu het mogelijk is zoo veel in U is houd vrede met alle menschen doch indien het ni t meer mogelijk is myneheeren zoo staan er nire dingen te gebeuren die gij niet zult hebben verwacht Tegenover de Crtliaths met ipndaa spies en pchild staan er ook in den tegenwoordigen tyd nog Davids met een alinger en een steen waartegen Goliath zich te pletter loopt Lees 1 Sam 17 De radiohandel dien gij blijkens het eerste licentiecontract hebt willen knechten neen ei iar tot slaven hebt willen maken zal nooit zich onderwerpen Wy iaten ons onze vryheid waar we niet mtader dan de Koningin Wj de gratie Goda koningin ia by de gratie Gods radiohandelaren ztfn niet ontnemen en auUen niet diulden dat er een staat in de staat komt In dezer hebben w het recht van God en van de staat der Nederlanden aan onze zijde Indien ik in gemoede Uw nieuwjaarswcnsch ala matig nwet nemen zoo heb ik een wederwenieh voor U God geve dat in dit nieuwe jaar Uw oog n geopend moipen worden voor Uw hoogmoedewaanzin en verregaande aanmatiging opdat het U duudeiyk woide dat a Ueen dan Gods z en op t werk kan ingewaiüit worden 100 men hem erkent ala de Hoogste Macht in Hemel en op aarde voor Zy n ordinantiën buigt rechte wegen bewandelt den naastt liefheeft als zichze ven en weet op een zekeren tyd aller knechten knecht te z n Indien deze wensch in ven uiling zal gaan zoo zal zich ondergeteekende die steeds een lans heeft gebroken voor l w ïampenfabrikaat en gaarne getuige is van Uw voorspoed zich ten zeerste verWijden Hoogachtend Uw afnemer Goudsche radio industrie G DE RAADT Thé dansant in Ons Genoegen Zondagmkldag 5 J inuari is er in de Soc Ons Genoegen wederom Thé dansant uitstiiitend voor leden der Sociëteit hunne dames en vreemdelingen Aanvang te 3 i ur Uansmorgen door Annie Palm Mevr Kutgen Op f de eer e Zondagmorgenby eenkom t det Atdeeling Gouda van het Instituut voor A rbeidersontwikkeling in het Nieuwe ja ir zal de soto danserA Armie Palm uit Den Haag optreden Zy genoot haar opleiding aan de Mohr Macciachmi school ie Zurich watar lij na twee jaar het diploma voor rythmisch dansen verwierf AI3 leerares aan deze schoot verbonden trad zij verscheidene malen in Zwitserland niet su cej op Daarna heeft zy een jaa r in Rusland gewerkt Tegenwoordig leidt zü een school voor rythmische gynmastiek in Den Haag 15 milUoen voor wonini uw Uitvoering der woningwet De minister van Arbeid Handel en Nijverheid heeft aan de gemeentebesturen een cirouilaire gezonden waarin wordt meiegedeeld dat het in het voornemen der regeering ligt om wanneer de Kykabegrooting voor het dienstjaar 1930 by de wet sa zyn vastgesteld voor dat jaar voor woningwetvoorschotten een l edrag van ƒ lö OOO OOO beschikbaar te stellen en voorts een bedrag van SO OOO voor het verleenen van Jaarlijksche bijdragen tot dekking an 50 o van het op de exploitatie der vnor krotopruiming gebouwde woningen te lijden tejtort De bepalingen terzake opgenomen in de aurvschrijvingen van den minister aan gemeentebesturen van 17 Maart 1926 9 Juni 1926 31 Maart 1927 en 12 Maart 1928 zullen ook voor het jaar 1930 geiden AanvTitgen tot toekenning van voorschotten en of bijdragen kunnen inmiddels bij het Departeanent worden ingezonden Tevens deelt de minister mede dat de proeven met het verleenen van bydragen voor krotopruiming en voor verbetering van woningen ten plattelande waarop s mindstera aanschrijvingen van 26 Juli 1027 en 7 Juni 1928 betrekking hadden in W30 zullen wordöi voortgezet en dat in dat jaar ook de mogelyfcheid blijft bestaan van het verkrijgen van voorschotten tot het verleenen van geiden onder verband van tweede hypotheek Electro Techniach ingenieur De heer J Neeter chef monteur van de gemeentelyke lichtfabrieken alhier is te Berlijn geslaagd voor het examen eleccrotechnisch ingenieur Diefstal van een klokje Bij de politie werd aangifte gedaan van diefstal van een wekkerklokje uH een hioek aan d Goudkade EeiD onderzoek wordt ingesteld Een aanrijding Gistermorgen 6 uur heeft op de Hooge Schielandsdie Zeedijk ter ho te van dan Watertoren een aanrijduig plaate feehad tusschen een pereonenauto en een vrachtauto Beide wagens paeaeeiden gelijktijdig een andere auto van iegenover elkander gelegen richting met het gevolg dat ze tegen elkaar botsten Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor De auto e nterdea beiden zwaar beschadigd De kraanwagen van den heer HuUeman heeft ze orpgehaald De oorzaak ligt in den stormwind dae het hooren van geluddsignBlai unmogélijk maakte terwijl ook het uiteicht min of meer beiMnmerd werd Het verkeer waa ongeveer 10 minuten gestremd Nooit meer Oorlog Federatie Expositie antionrlog schilderljen Het bestuur van de plaatselijke afd derNooit meer Oorlog Federatie heeft in overleg met enkele belangetellenden plannen ge vornid ook in Gouda de uiteresaante expositie van anti oorlogsachilderijen van denkun8tBchil4er Willem van Stiiaik te latenhouden welke thana een tournee door onsland maakt Het ligt in de bedoeling de expoaifeie eventueel te houden in de laatste helft van de maand Fefliniari Voor de organisatie hiervan zal een OiMnité worden opgericht verdere bijzonderheden zullen binnenkort nader worden aangekondigd Wat doet m n vrouw van 2 tot 5 uur Woenedag 8 Jan zal ale 6de abonnementavoorstelling in den Schouwburg ten tooneele worden gebracht door het Nieuw Ned Tooneel Wat doet m n vrouw van 2 tot 5 P Blijep in 8 beeld i door Ladlslaw Fodor regie Louis Saalbom De hoofdrollen worden vervuld door Magda Janseena Louis Saalborn en Jac Reule Gevestigden en vertrokkenen Geveatigden J B A vandex wong van Bergen op Zoom naar Kamemelksloot 16 W KocJi leeri verpl van Amsterdam Nassaukade 146 hs naar Krugerlaan 130 M A Vlok van Utredht Mozartlaan 16 naar Boelekade aoS A loer fabr arb van I den KruwBtraat 11 naar Tolienstraat 85 G H Rchner aaa huiah van Utrecht Poortetraat 16 naar Krugeriaon 130 H C J Kc tuinderikn tui de Lier A77 naar UIT DEN OMTREK j In da Maandag giehouden Raadsver u dering werden goedgekeurd de bcyjuiten tot aangaan van een geliileesing ad lUOU g d Mej Roellsema bericht de aanneming barer benoeming hIs onderw iores Een dankbetuiging ia ingt komen van den heer Gelyns voor toegekende grutificaMe Het gemeentebestuur van Gouda heeft afwyzend beschikt op het verzoen tot vrijstelling van betailing van tolgeld uar de Hao strechtsche brug De heer Vieggeert heeft bedankt voor lid van de commissie van toezicht op het lager onderwije MacMgiilg wordt verieend tot het aangaan vJm een gemeenschappelyke regeling i z geneedntndig achooltoezicht Nu Gedeputeerde Staten het besluij van den Raad ter vernietiginig hebben besloten de gevraagde medewerking tot bouw van een 4e lokaal te verleenen Aan de commiaaie voor weg en brug wordt een bijdrage verleend van twee en een haWen cent per inwoner tot verbetering van de wegen in de Krlmpenerw uird Op verzoek van het comité van burgemeestera en 8ee etari8B i in de kantons Hoorn etc wordt besloten adhaeaïe te betuigen aan het door hen ingezonden adret aan de Tweede Kamer S G en den Minis ter van Onderwijs Benoemd worden als l€ den van het Burg Armibeatuur J van de Vlist Sr en M van Herk Lzn en als lid der commissie van toezicht l ü F E van der Vlies RBEUWIJK Gemeenteraad Openbare raadsvergadering op Woenbdag 30 December 1929 d namiddags IH uur Woorzitter L J Lucaase burgemeester Kfwezig met kennisgeving wegens ziekte de heer W de Jong Na eenige mededeelingen werden notulen gelezen Op deze werd aanmerkingen gemaakt aangezien enkele leden van oordeel waren dat de redactie voor zoover het gint over de benoeming van een secretaria boekhouder niet juiat was Na eenige discussie werd gestemd en werden deze goedgekeurd met 6 tegen 4 stemmen Voorstel B en W een overeenkomst aan te gaan met de heer J Plak wonende aan de Laixdyk inzake aansluiting aan het electrisch net werd met algemeene stemmen aangenomen Het voorstel van fi en W om aan de tochtbrug verlichting aan te brengen werd aangevuld met verlichting noodbruggetjes aan de Nieuwbroekscheweg werd aangenomen De kosten van het ijken van meters werd teruggebracht van ƒ 2 50 tot ƒ 1 art 17 der electricteitsverordening Besloten werd een overeenkomst aan te gaan met den heer Hoogendyk voor huur grindhoop aan de Zwarteweg by Gouda Ook werd gunstig beschikt op het verzoekschrift van F J Schrijverahof e a om uit breiding straatverlichting op het ReeuwiJkschc dorp 1 lamp op Kaagjesland en 1 bij de B K Kerk Het voorstel van B en W de verlichting op de s Gravenbroeksche weg te verbeteren werd aangenomen Besloten werd een lamp te plaatsen by de woning van den heer M Nieburg Mz een idem by den heer C Kalshoven een idem bü den heer J J Brauns een idem by den heer A van den Berg een idem bü de Vieresjesbrug en een in de Vinkebuurt Verder zal een lamp geplaatst worden b het pakhuis van de Fa Kapteyn op de straatweg en een op de Vreestersdyk De heer J van Roon heeft bedankt als lid van de commissie van advies en verdedigde zyn houding en gaf ala reden van zyn bedanken op dat hy tegen steunverieening was Volgens spr moet ieder die steun noodig heeft zich wendeh tot het Burgerlyk Armbestuur Op dien grond achtte hy het minder gewenscht lid van deze commissie te blijven Daarop volgden nog eenige discussies By stemming herstemming en loting werd nu gekozen de heer O Teekens Ook dit Raadslid wenachte te bedanken maar op riandrang van eenige raadsleden nam Z E A zyn benoeming aan Voorstel B en W raadsbesluit te nemen waarin twee borgen voor den boekhouder by het bouwbedryf den heer G B van Leeuwen met naam te noemen werd aangenomen Deze zyn de heeren G N P van Leeuwen en J Moons Het salaris van de schoonmaaksters van ie Openbare Lagere Scholen A en B werd gebracht op ƒ 200 Aan den heer P Stigter werd op diens verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzer aan school B Ook werd besloten eervol ontslag te verleenen aan den heer E Verbeek als opzichter van de Algemeene Begn plaats wegens vertrek uit de gemeente en daarvoor sollicitanten op te roepen In de vorige vergadering werd aan het Groene Kruis een subsidie toegestaan van ƒ 300 waaraan als voorwaarde was verbonden dat het Groene Kruis de wykzuster een pensioen zou veraiAffen De heer Reer bracht lit bü de rondvraag weder te sprake en deelde mede dat by onde rzoek bleek dat de premies veel te hoog waren by de verzekering maatachappyen Voor een pensioen op 60 jarige leeftyd moest betaald worden een bedrag van ƒ 155 per jaar voor elke ƒ 100 pensioen en op 66 jarigen leeftyd een premie van ƒ 71 per jaar voor iedere ƒ 100 Besloten werd nu de toegestane ƒ S00 te plaataen op rente zoodat op 60 jarigen leeftijd de wijkzuster een pensioen gegeven zal worden van ƒ 300 per jaar BU overlydcn van de wükïuster vervalt dit geld weder aan de Gemeente De heer Schouten klaagde dat het in de Zwarte weg zoo n ondragelijke toestand was Volgen spr was bü verordening bepaald dat ieder te bouwen huis een beerput