Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1930

No 17260 BRONCHITIS Hattt Astbmi Snelle verlichtinif en geceung door niaa we feDeesmiddeleo mt plantenextracten blijkend uit volgend attest 4k ben met Uw behandeling sedert 6 dagen begono n ik hoest minder haal vrijer adem ft oei mg krachtiger Toeb ben ik zeer ci tig aangetast wart ik heb myn beroep op last va 3 geneen heeren moeten opgeven De nunste beweging was mg vetttoden doch in die v i dagen ben üc een g eel ander menech geworden A D te Serang België Vraairt circulaire met bew jzen aan den mtvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medjcgnen G DAMMAN aan de firma J H 1 SNABILIé afd P 85 Oroot4 Markt 7 Rotterdam VER70EKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er ii i spMiala brochure voor elke aiekte Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden door ons xonder eenige prïJBTcrhoogintf geplaatst Het spaart Ü moeite en kosten want eén afschrift ia voldoende 11 Girudsche Courant D Haagsofatt oonfaranti Oe byeenkomst der zra mogendhedei Over sancties niet ifesproken Renteverhes van vier muloen Oostenrijk wordt uitgeperst Bulgarqe kan met betalen Gouda Ijx eeu iDuitsche persconferentie ia jpates avnnd een overzicht gegeven va hetgeen esproken is m de 7 u tingen der ses uitnoodigeiKle mogendiieden Men heett daar de vraagstukken die nos open zijn verdeeld ui technische on mate rieele vragen Over sancties is er met ge sproken daaromtrent verwacht men vAn Üuitsche zijde transche voorste a In een BelgUKii avondblad is j emeld dat da ranjBche regeering den eisch cesteid zou hebben dat er wuziii ing aou komien in de positie van dr Schacht Daarvan is e en wel der Duitsciie delegatie mets oekend Wat de techmache vraagstukir n betieft werd eraan herinnerd dat in rfnèvt de wenach is uitgesproken dat er een volledige en defmitieve regeling van het herotel waagstuk tot stand at komen De e wei sch zal uitdruking viniden aan het begin van de Uaagfiche slotakte Ëen andere kwestie ia die der atabilwalae van de Reichsmark Goldpinlosuu Dmtschland had de verplichting ip zich ge nomen om de door oermg daarvan te doen geschieden ge jktydig met de iniwerking treduig van het Yo ingplan Daarvoor is thans een formuleenng gevonden Dt wyEf waarop de Goldeinlosung zal worden uooigevoerd is 7aak der Beichsbjink Tot de eveiïbueele voorwaarden voor iiet in werkmg treden an het Youngpl n be hoort het overhandigen van een Bchnldbekentems Deze zal omvangryk zijn en daair m zal ook de kwestie van het tranaferoio ratonum worden vastgelegd De jiwisten 301 conaultatif dat m bepaalde gevallen d n toestand moet onderzoeken en maatreg ien voor moet stellen Deze moeten worden aanvaard door de Bank en zuu nOoi ig door de rageenngen De discussie heeft geloopen over de vraag wat onder zoo noodig noet wor den verataan n I of dezelfde maatregelen door iBank en regeermgen onderzocht kun nen worden dan wel of bepaaJde maatregelen door de Bank en andere door de Regee rmgen aanvaard moeten worden en wtlke dan door de Bank en welke door de pegae ringen Van de techmsche vraagstukken is nogniet behandeld de kwestie van de aansiiïitlng tusschen de Duitsch Amenkaansche overeenkomst en het Youmgplan Deze over eenkomst voorziet nl ook m een mora tortum en de vrees rchijnt te bestaan datDuitschland de heratelbetalmgen tou kunnen opschuiven en mtusschen de betalingenaan Amenka zou doen Deze vrees chtmen van Duitsche zyde volkomen ongp grond Over de maberieele vraagstukken werd medegedeeld dat begonnen is met de behandeling van het vraagstuk van den be talmgfltermun De meenmg is uitgesproken dat de deskundigen te Paxije de betaling op den IBen der maand hebben aangenomen doch DuitscWand staat op het standpun dat betalmg van schulden op dtn laatsten der maand gebruikelijk is Het gaat om ew rlijkach renteverlies van 4 tot 5 mil hoen Mark hetgeen oen kapitaal van 8 millioen vertegenwoordigt Dr Schacht en Castell de beide deskundigen zullen worden uitgenoodigd te koinenmeedeeïen hoe hun opvatting te Parq lageweest Cosbell kan hier Woensdag wordenvenvaeht Schaeht den twaalfden Donderdag rullen de zea weder over deze vraagberaadslagen De dwaas doet wat hij niet laten kart de w ize laat wat hij niet kan doen FEUILLETON De slavin van het zwijgen Oit het Ekigaleoh van FRED M WHITB Nadruk verbodsn UU wat Macklin vertelde begreep ik dat ce vanmOTgen vroeg zijn weggegalan Pield aei nieto Even later hoorden tij swBre voetstappen naderen en Mackiin ver scheen met zuu brigEidier Deze laatste wiMe juiat iets zeggen maar Fidd haalde zi n pan ning te voorschijn en deze werkte als een tooTeimiddel Neen we hebben geen hulp noodjig teide man van Scotland Yard toen hl denvragend blik van den brigadier Mg Heteenige wat u kunt doen ia gewoon met den benti voort te gaan akwf er niets aan de GEVRAAGD voor directe indienst trading bi T P VIRULY i Ca t tatüMtpzltdirll OE HAMER een jongste Bediende tnd kunnende fietsenSchnfteliike aaniiieldiD 15 T huHP gawraagd een PAKHUIS of iedeelte daarvan Brieven met op gaaf van oppervlakte en huurpnisoaider no 76 bureau Goudsche Crt Markt 31 12 MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN T ALGEMEEN DEPARTEMENT GOUDA DERDE NÜTSAVOND op Woensdag 15 Januari 1930 avondE 8 15 uur precim in d i NIEUWEN SCHOUWBLRG Kamermuziek Uitvoering Medewerkenden Mevrouw L VÜN TSCHUDI KLEUN Piano Den Haag lOH STARRENBURG Viool Gouda JAC VAN DEN BURG Viool Don Haag HANS VAN WUK Ahviooi Rotferdam Mevrouw B EVERS SCHULTZE Cello Den Haag De Concert Vleucel u uit het masazyn van den Heer G GABRY Westhaven 44 Gouda 0 l l ttan PBCIAAL PIJNLOOZB BEHANDELING Betahog desgewcascht ta 12maandcHlksche termllDen o va r Zjekcntosdsleden Bdreau V Tandheelkundige Mtddeostanda Verzekerljag Ad G DE WAARD Van Heusdestr I3b TELEFOON 30013 tramlilii 4 15 16 es 17 Geopend van 9 en 7 9 uur Agi ntschappen Holaao PluweelcDiiBod 101 Goudi D rp Noo dkadem Wtdd doi WllUUIie cTllEl TE eODDl Voor de Leden vin t Nul en de bij heninwonende familie alsmede voor alleenwonende leden zi n de plaatsen in deLoges en Sialics benevens de eerste 7 njen van het Balcon beschikbaar Toegangalleen op vertoon van Diploma 1929 1930 Toegangsbewijzen voor de overige plaat sen TJin het Balcon en de Galerij verkrijgbaai ih de Sociëteit Ons Genoegen opWoensdag 15 Januari van 10 tot 12 uur Baleon f I Leerlingen Gymnasiumen H B S f0 50 Galerij fO 25 altesplus Sted Belasting 45 Plaatsbesprektna op den da der voor stelliniff van 10 12 tn 2 i uren by den Pachter der Sociëteit a 10 cents per plaat Markt 31 Fermitan l SJISSK verdrijven ipoel made en maagwormeo zoowel bil volwaase nen als bi kinderen Wormpocdera f0 85 per doos Wormolie f 0 8S pfr flacon Overal verknjib bij Apothekersen Dro isten HE BESTE LICHT BIJ T LAAGST VERBRUIK I Sanguinose Snnguinose is een xuiver plantaardig versterkmgsnmWei en bevat uj liet plantaardig staal dat gemakkelijk m het bloed wordt opgenomen Het Velen wioi niets hieip vonden baa bg de Sanguinose Prgs per flesch met gebruikFaanwi zmg ƒ 2 6 f 1 ƒ 11 12 fl ƒ 21 By Apothekers en Droiflristen vei kryghaar WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Dmi Haag N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbr De BANK telt beachikbaar 5 1 Pandbrieven a 100 f Ba 000 000 12 o 4 a t Pandbrieven a 98 in itukken van flOOO f500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr F R HOORWEG Amstel ock Bier Verkriijb ar bq Boakoop P L BINKBN Telel 124 Ooudu T POBLKNIJB Telet 480 Widdinxveen i A J JANMAAT 80 fp O Moei beeft het ons loegesiaan Vroeger mochten wl nooit een dnippelije koffie hebben omdat men sitijd zeide dat ie Khs delijk wsa vooi kinderen Maar thans hebben wlj een heel ilne kolfie dic wIJ ook mogen drinken Probeert U het ook maar eensl Dan cnit U lell ilen boe goed ze Is De dok Ier beeti gezegd dat wi ook van de thee niet te veel mc en hebben speciul wanneer deze sterk gezet is In de ibec z t dezellde schsdelijke itof als in de koflle en bovendien Is ze vaak nadeelig voor de apiliverlering MOEDER ZEGTi Het II Koflie Hag De kin deren hebbfn vrorget zoozeer naar koffie verlsngd wanneer wl ze gebruikten en dan was bet steeds zoo moeilijk hun te weigeren Daarom hebben wIJ besloten mei de geheele familie collelnevrije Koffie Mag te gebruiken Nooli heb Ik van een beslull zooveel plelzler en nut gehad wani Koffie Hag Is zul vere onvervalschie koffie zeer pittig van smaak en van een overheerlijk aroma zonder eenige schadelijke uitwerking Zelimeléénwoord coflelnevrlj Ik zelf beb hel venchll spoedig aan mijn zennwen kunnen bespeuren Ik ben tbsns veel opgewekter bij mijn werk en slaap veel rusUgcr De kinderen krijgen tells s avonds fann Koffie Hsg net als VI en ie bevinden zich er uitstekend bIJ Van de melk die hun anders zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thans veel meer nn er een klein scheutje Koffie Hag uo toegevoegd wordt KOFFIE HÜG SM4RT IMRT EW ZENUWEN Alle ziekten van Urinewegen en blaaf kunneti spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan w l ke ziekte dezer organen gjj ijdt mannen of vrouwen acute of chrorasehe lekten aarzel met om een uitvoenge beschrijving Uwe zaekte of alleen den naam daarv i op te zenden aat den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicunen hx M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alli aanwijzingen zal toezenden omtrent de w ze van behandeling met di bewijzen van de verkregen merkwaardige reaultaten Dinsdag 7 Janmiri I9S0 eOVMHE COÜMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN GÈÊSnOÊMÊm BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT WJOUmS OÊa Wêmtf t ÊÊr I IEÜWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCH 0NH0VEN STOLWUK WADWNXVeS mbJ w MMftW MniM ter y ABVEBTENTIEPBUSs m l fi regels fXiQ ike met 1 6 regels ƒ 1 5 elke Jt A b alag op den pr s INGEZONDEN HEDEDJ de voorpagina 60 booger Gewone advertentiën en ingezonden prgs Groote letters en randen wi Advertentiën kunnen worden ingeznadaa huxteUren Advertentiebazeaoz en onze het Bureau zgn ingekomen teneinde van ep Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen m iSTmÊmfiÊmm ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 6 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelgks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dagelgks geopend van 9 6 Qnr Administratie Telef Interc 82 Badactie Telef 88 Postrekening 48400 de Daudet dat hy nochtana met eenige weemoed Brussel heeft verlaten omdat h j daar moest achterlaten den bfewondefwitwaardigen man omen konmg den Hertog vaj Guise Madame die ge allen kent 01 wier prachtige figuur en heldhaftige wiUdunacht ik voor u met heb te schetsen en ten slotte den jeugdigen Dauphm Prins rienn ui wien de hoop van ons land en die onaer kinderen is gelegen En hij vervolgde Wanneer men ziet hoe ons land opnieuw optrekt naar da mvasle naar de slagvelden naaï de hetacomben onder leiding der stommedmgen en vieze nkken die er aan het hoofd van staan en wanneer men bedenkt dat daaifgind in bal iing chap te Brussel degenen zich bevinden die ons dit zouden kimnen beai aren dan krimpt het hart ineen de toorn stuRt i LUS op en ik zou re Parijs hebben wi lien terugk eren m uw midden met de degen in den vuist om onaen vorst roet my te doen terugkeeren Het belangryke m het lev n is een groote taak te dienen Wy hebber de g wichtigste aller taken geko en dwz die van het Vaderland doch zy i 3 voor ons belichaamd m den Komng omdat Fr ink ryk zonder den koning tot sterven veroordeeld is Myne Heeren als de Republiek voort diiurt ts het Vaderland verloren Weg met de Republiek leven de Konfaigl ALBANle £ en opatandige bewegmg G ncht tegen koning Zogoew Een NT A bericht meldt dat volgens nog onbevestigde inededeelmg r aan de Londensche bladen m AJbame een tegem koning Zogoe gerichte opstandige bewe gjig zou zyn uitgebroken m hoofdzaak als gevolg van diena modemiseeringspogirgen r ttwi Imn Ft met daze bew png da afw zighcid van den Albaneeschen koning by de huwehjksfeesten m Rome m vtri and VER STATEN De ionge Horthy als arbeider in de falHdek van Ford Naar da Paster Lloyd aan een Amerl kaansch blad ontleent is de oudste zoon van den Hiongaarschen ryiksbesturder op het oogf blik in de blauwdruk afdeeling van de Fordfabneken te Detroit werkzaam Als arbeider m de loonlijst opgenomv ia hy in 10 laagste loonklasse van zes dollar per dag begonnen Zyn loel ia do Amenkaan sche arbeidsmethoden te leeren kennen tenednde die kennis later in zijn vader and te kunnen gebnulGEOU waar het Itakaausche Jpiningspaar erst het djpicmalieke L orps ontting en later de ver teigen woord tgets v n d t fascistischen Gioo ton Raad den Senaat en de K airier ËeueerenocJil bracht de cuikelijke cerbewijzen M Omtrent de gehouden bueenkomst var de commissie voor de met Duitscbe herstel vraagstukken is m de ËngeUche perscon ferentie medegedeeld dat de Oostenryk ache Bondskanseher bchober daar aanwtzig was en berichtte dat h tot zyn leedwezen moest constateeren dat de ondurhandelm gen welke in de laatste twee dagen hadden plaats gehad met de vertegenwoordigers der betroldten btaten zonder succes warei geweest Hy verklaarde nog eens met na druk dat het geheel onmogeluk was voor een taat datgene te betaJien wac blijkbaar In sosnnuge krmgen verwacht werd uan neer die Staat elke schilling lut xijii bevol king moet peraen om vrede en orde m het binnenland te bewareoi zoodat de belastm e en zoo hoog zyn dat niemand kan begr pen hoe men zulk een staat kon vragen om nog bovendien een groot bedrag volgeiib het Vredesverdrag te betaJen Hierop zette Benesj Tsjecho t owakje uiteen dait men zoowel Zaterdag als Zon dag zeer mtvoerag alle vraagstukken had besproken welke Tsjecho i lowakue en Oostenryk getroffen en van gedachten had gewisseld over de Tsjecho Slowaaiuwhe vorderingen Niettegenstaande de verkla nngen van den Bondskanseher bleef hu nog steeds optimistisch gestemd en wensch tü hy de onderhandelmgen voort te zetten daar hy nog alt hoopte dat zij tot een overefflikomst zouden komen De commissie gmg hierop over tot een bespreking van de Bulgaarsche kweytie aaa de hand van een schetsontwerp voor debeiiandchng dezer aangelegenheid igezien varschillende gedelegeerden voorstellen deden tot wyziging of verbetenng van dit schets plan Tot een resultaat kwam men evenmui Naar veTliiidt zal worden voorgesteld aan Oostenruk een moratorium van 20 jaren te verleenen Indien het land dan nog net bu machte zou zyn zijn betalingen te doen zou worden overwogen Oostonrgk bij Duitschland te voegen BUÏTENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Hevige ontploffmg in een spiritusfabnek Te Kehl m het bezette gebied heeft gisteravond tegen half 10 een ontploffing plaats gehad in de splntusfabnek der firma Track Zellstoff vermoedelyk door dien een diatilleerkuip welke 4000 liter methylateohol bevatte lek was geworden Een mgenieur en 2 arbeiders werden daarbij ernstig gewond Een hunnear 13 aan do bekomen verwondingen overleden terwjjl de toestand van een der aïuderen hopeloos is De mstallatie en het dak van de fabriek werden geheel vermeld terwijl van de na ige gebouwen vele ruiten sprongen ransche gendarmes en bezettmgstroe werkten met de Duatache po itie samen het tcirem af be zetten ITALIé De feestelijkheden te Rome De koning recipieert Talryke gasten vaB komnklijken bloede Audiënties bij den Paus De teeetelijkhedeii te Rome zijn begonn m met pcn groote reieptie op het Quirinaal He koning xecipie e m de trocmoaal waar die daplomaten hem de gebruikelijke gelukwensc en voor h4 pas begonu n jaat overbrachten Daarna volgde een aliameeiie receptie zoo dat de zalen zich epoet B nie een uitgelezen gezelauhap vulden 7 J Km Gisteravond bedt óm rnéimai Binnenlandsdie Zakc LhmAmi B Kan voor de A V B cm s houdm over de finsnnwts si tt ha schffli Ryk eo r ritasa Spr bflsag het vraagxtak ia l mé m vogelvlucht Allereerst trad bil ai em ütf risch overzicht van het oodaii fw k i sprak daarby de wet van 1866 HR 3fakder lichtte de spreker de maatngialiB van het noodwet e lSCl Vervolgens weeë mr Kan op de oagiiip hewi IQ belastingheffing Zoo beUdIft MS m OudePekela van en inkonien vao f SD0 aan inkomstenbelasting f 660 plas 50 c ten personeel en 100 opoenteB vei laatmg dit is voor Waseeaoar 47 en opcenten Tot slot sette spr nader het doal dsr t van Juli 1929 uiteen Wanneer tleae aan hai doel zal beaniwoordeai betjawi met rede verwacht mag worden aldus de heer Kan dan zal voortaan elke gemeente dezelfde mkomsten erlangen D oud wmuter bracht voorts nog xe woord van helde aan zijn voormaligen ambtgenoot De Gee die m de totstandkoming deoer wet zulk een groot aandeel gehad Heeft Geen uitbreiding van de l in Leiden Utrecht Wel een TersHelde treinenloop Naar aanleiding van een daartoe gedaaD verzoek aan de mrectle dèz I7edertandacti6 Spoorwegen heeft de Kamer van Koofjihan del voor Rijnland bericht ontvangen dat uitbreiding van het aantal tremen op de lyn Leiden Utredit niet mogelijk is Echter zal getracht worden den ireineoloop ta Tetsnellen Ongeschoold personeal en grrarsn biU binnenvaart Ds ontploffingsramp te GroningmL AUecn reeds hij de buuienTiart 2028 stoomketels in gebruik waarvaM 1800 bediend door niet gédiplooiem personeel In het weekblad De Binnenvaart het officieel orgasji van het Onderwijafocda voor de Bmnmvaart te Anisterdam heeft de technische redacteur de heer L K A van puuren voorzitter van de ezanienoommiss ie voor mac iinisten en nu tordnjvers aan boord van bmnenvaartuigen eenige oorzak i besproken van keteI Hi loffingen in verband met de vreeecdijke ramp die te Groningen heeft plaats gehad In genoemd blad heepreekt de schrijver deze week de groote varen die het pubUek bedreigen en geeft hij den w aan om deze zoo goed als mt te sluiten Het personeel dat met d bediening ea het onderhoud van stoomketels belast is moet volkomen voor zyn taak bercdtend zijn Dat dit met altyd het geval qs staat wel vast Bij een landmachine en aan boord van een stoom of motorvaartuig m de bmnenvaart kan men ieder neerzetten Wel bestaat er mds geruimen tyd gelegedheid onder toezicht van den Staat een diploma als binnen vaart maohinist te behalen doch een verplichting ie het nog met Aan welke gevaren het pnbliek tengevolfie van onvakkundig toezicht Uoot staat van York prma ntme Napoleon de Banus en die prins s 3 van Bourbon Par lijke gasiten Bullen I paufl brengen Op het oogenbl befmden zich te Bome niet imnder dan 86 gallen van koninklijken bloede Behalve het ItdUaansdhe en het Bel gische koumgspaar wvQnden uch m de hoofdstad o a konmg pons vsq Bulgarge iiieL zijn broeder Cynl li8 de kotungiD van Zweden de vroegere fciiingin van Gnekeu land Soplhie het vro4 e Afg baauscdie koningspaar de grootdlKtogln van Luxem burg de grootmoeder Van de bruid hertog Carl Theodor van Beieqm de vroegere kroon prins en kroonprmaes Ruprecht van Beieren mgr prma QeoEg van Beueren prms Joliann Georg van Ëwsen prins Wiltent van weden de h i Louis en prinses Clt prmsen Xaver en Gi sen Isabella en Henrii ma Dq meesta kon ook een beaoek aan Marie en de graaf oot gevolg een b © kaïdmaal staats bij hetzelfde cere genomen als bij laansche koningB lebarifl Gaspari zal zal terstfmd Gisteren ontvmg de paus de prmsen Xaver en Gajeianue en de gpjbnsessen IsabeUa en Henriette van Bourb Parma m particu luere audiëntie later ok prms Johann Georg van Saksen Hafanmorgen om 11 uur zullen het Belgische ktttutgspaar het kroon prinselijk paar prini van Vlaanderen Toat zoek aan den paus ea secretaria brengen monieel m acht zal do ontvangst va paar Kardinaal dit b oc Deltali na zijQ huwelijk zijn gemalm eveneens op ofhi ieele wijze aan den paus voorstellen Donderdag ontvangt de paus de groother togin van Luxemburg eu den prms van Monaco terwijl Vrydag waarschijnlijk de ontvangst van den infant van Spaj je zal plaata hebben FRANKRUK Daudet en nitii konmg Het frisBchen moed opnieuw begonnen BINNENLAND Het eeredoctoraat voor Prinses Juliana De plechtige uitreiking 31 Jan a a Naar wij vernemen is de plechtige uitred king van het eeredoctoraat m de letteren en wijsbegeerte aan Prmsee Juliana bepaald c p Vrijdagmiddag 51 Januari as in het Groot auditorium der Leidsche UiuversitiBit De rerdeelmg van den zendtijd De Raditmuid er niet in geslaagd een meerderheidsadviea uit te brcngea Thans de beslissing aan de Tweede KamerT De Radioraad ia er niet m geslaagd om een meerderheidsadvies aan den minister van Waterstaat uit te brengen over de var deelmg van den zendtijd Er zouden aan den munster dus bij gelarek aan beter een aantal minderheidsadviezen zijn voorgelegd waaronder ook een waaromtrent reeda sedert eenige dagen getuctiten de rtuade deden volgens hetwelk de AVRO aan de V A K A ongeveer een derde van haar zendtijd zou moeten a4tstaan meddt het Hbl PractiBch komt heb hierop neer dat du Tal van kolommen der rAction Fran Caise verlucht met verscheod ne fotos zUn gewyd aan den terugkeer te Parus van Leen Daudet den royalistischen leider na zyn iMfUlngschap te Bnissel waar naar men weet de Hertog van Guise hoofd van het Maison de Trance en Krocmpreten dent m oiwruwillige balUngschap Heeft Dat Daudet niet in t minst voornemens IS de wapens neer te leggen of zelfs maar zgn toon te matigen blijkt uit de Verkïa rmg die hij in zijii blad heeft gepabli oeerd Hg zegt daar o a in De regoerm der Republiek heb ik geen dank te zegt voor de beëindiging eener schandelijlEe on billyikheid en voor iet afbreken eener bal hngschap van negen en twintig maanden Myin besluit om de afstraffing Ier politie amibtenaren de moordenaars van mijn zoon voort te zetten en de servaele en verraderlijke magistraten die het laaghartige vonnis velden te brandn rken blyft volkomen bestaan Daudet betmgt den personen die oor hem zyn opgekomen zyn d nk en besluit Wat Barthou én Pomcait betreft wy zullen elkaar weer vinden In zijn toespraak a z jn huldigmg m he redactiebureau der Action Frangaise zei selmg als het kleme lichtje uitdoofde Isg plotaelmg de eetkamer in een warm cA anjeomkapt licht en in het sdiijneel ervan zagen de beide verblufte mannen een keurig gedekte tafel waarop een koude souper met kristal en zilver en karaffen met gouden stoppen Het leek eenvoudig toovenj Plotseling werd het slot van de voorde omgedraaid Field trok zijn metgeiel achteruit m de beschermende dinstemis van den salon Er kwam iemand het huas binnen hy triik zijn jas uit legde die in de hall neer en gmg naar de eetkamer Field schrok Wat M erp vroeg Berrington Weet nwie dat ib Dat zal waar zyn Dat is niemand an ders dan de Radjah van Ahbad Het wordthoe langer hoe mooier Kom zei Field we kunnen hier gemak kehjk door In de keuken ïyn we veiUig nu het personeel blijkbaar weggestuurd is Tot nu toe ging allee van een leien dakje Zooala Field terecht verondersteld had was er niemand in de keuken en evenmin entmoetten xy iemand in de gang die naar het voorhuis voerde Er brandde een flmk vuur m het fornuis neen onbewotmd was het huie met Kn toch was het er doodstil Dat was ook het geval an de hall en m den daaraan grenzenden salon waar geen hoht brandde Van boven kwam een zacht geluid alsof iemand berig was metaal te vy len Het hield spoedig op doch werd gevolgd door het geratel n een echnjtmachi ne tenminste zoo leek het nieuwe geluid Het tweetal stond in den donkeren salon te luisteren het geluid acheen nader te komen Field liet even zijn lantaarn schynen m de kamer aan de andere zijde van de hall blykbaar in de eetkamer bevond zich ook niemand m het flauwte li tschyusel zagen zij tfCi oppervlak vsd een gepolitoerïe mahoniehouten tafel glimmen Plotseling werd het gerammel luider en Field knipte ujn lantaarn uit Even plot gezegd wel epn beetje verdacht dat er een lustig vuurtje in het fornuis brandt terwijl er sinds vanmorgen vro niemand meer m huL3 gewfeet zou zijn Als dat waar was waren de steenen ai afge oeld En als n goed luistert kunt u water m het warm waterreservoir hooren sirizeo Berrington legde ijn oor tegen den muur en moest toegeven dat Field gelyk had De conclusie waartoe de mspecteur kwam was dat de bedi iden misschien een paar dagen weggestuurd waren dat was zelfs heel waarschynlyk maar dat dat alleiminst bebeekende dat het huis onbewoond was We zullen het op wagen fluwterde Field Als we gesnapt worden zullen we als twee dronken matrozen opgebracht worden en tereoht komen by uw vriend Macklm en zyn chet e dat is met zoo heel erg Vooruit maar Field sloop naar het keidcenraam De bbn den waren dicht maar dat was met yfit geval voor het venster van de provisitftanier dat afgeefloten was door een soort vliegraaro van zmk De inspecteur haalde een mee uit zyn Kak en verwijderde heel vooiBiahtjg het EÜnkcai raam hand ia U zult misBchien iels verdachte op No 100 merken maar doet u maar aiaof u niets ziet Begrepen P De bngadier knikte en tikte aan zyn helm hy begreep het De twee politieman nen vervolgden hun weg en de matrozen staken de straat over naar de viUa Field hep bedaard achter om het huis Het was er donker maar hij drukte zijn vingers tegen den muur om zyn weg te tasten Opeens bleef hy etaan eo een zacJit geflurt kwam over zijn lippen Eerste ontdekking meneer fluisterdehy Druk uw hand tegen den muur hierWat voelt u Berrington merkte nieta bijzonders op al leen voelde hy dat de muur warm was en dat deelde hij zijn begeleider tnede Weidt verrt Dat feit moest u iet zeggen kolonelzea de mspecteur op een toon van vriendelijk verwijt Dat huis heet verlaten te sijQsinds vanmorgen I AIb u naar boven kyktBiet n dat de muur Wer in een schoorsteeneindigt waarachynlijk den keukenschoorsteen De muur os behoorlijk warm tegendeze mnui staat natuurlijk de achterkant¥Bn bet fornuis £ n nu vmd ik bet eerlijk