Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1930

No 17271 VOLDOET UW ICHTINSTALUTIE AAN MODERNE EISCHEN en beschikt U over voldoende stopcontacten en l chtpunten Zoo niet dan kunt U toch met weinig moeite en kosten aan dat gemis tegemoet komen Voor enkele kwartjes levert Uw installateur een verdeelsteker of een tweeof driewegs lamphouder met behulp waarvan het U mogelijk is zonder verandering aan Uw iichtleiding zelf meer staande lampen aan te brengen en tevens uw Philips Radio Combinatie aan te sluiten Eerst dèn hebt U meer comfort en meer gezelligheid H t raagstakwaadenEuropeesohM Statoabond Een onderhoud met den Koemeenschen Minister Mironesco De weg der eerzucht is te smal voor vriendschap te krom voor liefde te hobbelig voor eerlijkheid te duistei voor wetenschap Heden overleed in het Van ItersonZiekenhi s na een ainar telijk geduldig gedragen lijden onze innij geliefde Zuster Behuwdzuster en Tante JohsDDS van der Hek in den ouderdom van 63 jaar Uit aller naam H LUGTHART Gouda 7 Januari 1930 L Tiendeweg 92 23 De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag a s te 12 uur Heden behaagde het den Heere na een langdurig geduldig gedragen lijden van onze zijde weg te nemen onze lieve Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Mej Lammart e van Norden in den ouderdom van 57 jaren Uit aller naam T PRINS Gouda 7 Januari 1930 Weaterkade 38 De teraardebestelling zal plaatshebben Vrijdag 10 Januari desmiddags 2 uur vanuit de Wijkverpleging 26 Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij bet overlijden van onze beste Moeder Behuwd en Grootmoeder ANTHONIA VERMEIJ WED VAN DEN HEER T VAN VLIET betuigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam J VAN VLIET JANUARI 1930 IS 1 In veitand met de uitbreiding van de Willcin Arntsz HoeveJnrichting tol verpleging van geesteszie Een te den Dolder gemeente Zeist worden eenige Dienstmeisjes en een Meisje voor de Boerderij gevraagd boven den leeftijd van 19 jaar op een salaris vai f430 opklimmende tot f 480 per jaar plusvrijen kost inwoning en bewassching Brieven op de enveloppe te vermeUen sollicitatie dicnstmeiije te richtenaan den Geneesheer Directeur 20 Agnietenatraat 2 Utrecht Aardewerkfabriek J R E N A U d Delft vraagt een bekwaam Potteodraiier VERLOREII in den Schouwburg op den avond van de opvoering van Prins Pauweveereen zwart Polsbandj mat goud gaspja en maansteentja De vinder wordt vriendelijk verzocht het bandje tegen belooning tebezorgen aan het bureau van deGoudsche Courant Markt 31 lf Wegens overcompleet TE KOOP aangeboden een splinternieuwe FORD COACH met 2 deuren Niet die waar ik geregeld mee rijd dpch een geheel nieuwe Prijs f 1550 Dagelijks te bezichtigen C DE RAADT 22 GOUWE 17 GOUDA Tel 46 Als GIJ lijdt aan trage oallasting gal slijm koortsigheid maag o hoofdpijn geen cËtiusi slechte spijsverleering enz neem dan Worlelboer a Kruiden of Wortelboer a Pillen en gij zijt spoedig weer hersteld Verkrijgbaar A 60 cl bij Apothekers ea Drogisten 3047 20 ÉerM iD lil iil BRONCHITIS Haett Aithm Sneue verlichtiiig en genezing door nla re ireneesmiddelan uit plantenextracUo blijkend uit volend attest Ik ben met Uw beitondelinf sedtn I dagen begonoMi Ik hoest minder ha vrijer adem m oei my krachtiger Todh ben ik ze r CLt tlg aangetast want Ik heb mijn beroep op last Wj 8 gen ai heeren moeten Jt gev n De minste bew ging was mij verisoden dodh in die vQ dagen ben ik een geheel ander men h geworden D te Seraing België Vraagt circulaire met bewijzen aan des oitTinfter dezer geneesmiddelen self des dokter in de medicijnea G DAiMZOAN aan de firma J H I SNAjBIUé afd P 86 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is eci special brnchurf voor elke ziekte Gebitten SPECIAAL PIJNtQOZB BEHANDEUNQ Betaling desgewciucht lo l iiiaaiidell ksche tennlliieii ook vair Ziekenlondsleden Adm G DE WAARD Van Hcnsdcatr 13b TELEFOON 300J3 tramlijD 4 15 16 co 17 Geopend vao 9 1 en 7 9 unr Agfnlschnppeni Hrim FluwMlcoilBjpU 103 OMUh Dorp Nootdk d l W d ll oi BEBiiDiiiic geiieei ts Ml PHILIPS ARGEHTA IIk II HET BESTE LiCHrBjmA ST VERBRUIK N V Ut rechtsche Hypothee kbank Panilbriawan f BO 000 000 De BANK atelt beichikbaar 5 o Pandbrieven a lOO lalo 4 2l Pandbrieven a 98 in ukken van f 1000 f 500 en flOO 40 D e Di r e c t i e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG In den kop van het apparaat bevindt zich een eenvoudige practische en onmiddellijk werkende aan zet inrich ting waardoor men in 10 ecopden het mesje voor het scheren kan aanzetten Een paar screken over den riem dat is alles wat noodig is om die scheipe snede te herstellen waardoor de Valet mesjes over de geheele wereld beroemd zi n Scheren met een Valet apparaat is aren femakkelijk ala voilis ytrkrijghaar In atU pritm i Alle ziekten vao Urioewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe j eneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gij lüdt mannen of vrouwen acute of chronische liekten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer riekte of alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bij M Snabllié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardiee resultaten Sanguinose Sanguinoee is een zuiver plantaardig verflterkingBmiddel en bevat tius hft plantaardig staal dat gemakke k in het bloed wordt opgenomen Maison Para Het versterltt en verrijkt liet bloed en ia daardoor h t aangewezen middel üi alle gevallen van bloedajTiioede bleeJ zucht zMiuwzwakte sliapeloosheid oververmoeidheid gebrek aan eetlust en algetneene verslappingstoeBtaiulen Velen wien niets hieip vanden baat bij de Sanguinose Prys per flesch met gebruiksaanwijzing ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Haofdstesg 7 ll tt rdam By Apothekers en Drogiften verkrijgbaar VtrpltginiiirllktiM Ciriiti SiinmlkouMn BrMikbiiritii Wirmwatinikkin ailll prijicourint iritli WAOHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag 98 jaai anB l Dqndei dvg 9 Januari 1930 mxmm covmnt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDEÏIAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE rsIIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SOiOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNBMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per Ipoper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOITDA biJ onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Bedactie Telef 88 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en omstreken behoorenda tot den beiorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en de bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 et bijslag op den pnjs Liefdodigheids advertenÜën de helft viui den pr i INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer aSO Of de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen bö contract tot seer geredoce rden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte É = Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussdienkMnst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóÖr de plaatsing aaa het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te t zL financiën is er om leder mflUoen voor zijn volk te radden met de international gedachte oanmöikelijk verder gekomen zijé De ontwikkeling der economische betrekkUigen en die van de federalisatie zullen gestadig de onderlinge athankehjkheid der volkrai accentueeren De uitvinding van de draadlooze de moderne transportmiddelenj de internationale pers dragen reeds er toe En geleidelijk een meer en meer gelukkige sftmenwerkmg tUBSchen dg naties te adheppcQ Wanneer deze federatie gevestigd is zal de Europeesche economie zich ontwikkelen in den zin van de grooiat mogelijke efficiency de bedrijven tlitgezoiöderd de gewone beroepen zullen daar 411 alleen diar worden uitgeoefend waar to ttt de geringste kosten zal hebben d w z i de landen waar de grondstoffen die vooJf de productie noodig zijn gevKMiden wordsb In een woord de vrijhandelseconomie Bet ideaal van dam Smith verwerkelijkin f van een reeds meer dan 100 jaar oude dr om Om een voorbeeld te geven de Balkanlanden Vroeger waren do Balkanlanden vurige concurrentetO Na den oorlog ie men langzamerhand gaan llegnjpen dat haat niet de bron is van een gelukkig nationaal nix eoonomisch leven waaroni de nationale krachten te verspüfllöbin economtachen oi rWg en concurrentie Bet is veel nuttiger te pogen de t engestetóè belangen met e Maar in overeenstemming jb brengen Dagel jks wint deze gedachte nttuwe aanhangers zoowel in Roemenie aU fe de andere Balkanlanden Ik ben geen profeet eindigde Zijne Excellentie ik hei d e kwestie slechts bestudeerd en ik ben fit vast van overtuigd dat men voor deze Jwlachte mi ct werken aangezien zij wosJidfifl is de b ikken van ieder mensch te ri É naar een toekomst van rechtvaardigheiffipIlilMr een ideaal vsn geluk voor het menBchelijk geslacht De Haagsohtt oonf rsntie £ en incident De twieede Haagsche Herstelconfet ntie heetft eindelijk eindelijlc ten minste voor de op sensatie beluste journalisten niet alleen het lang verwachte incident maar zelfs een sensatie en kans op ruzie gekregen doordat Tardieu zich tegenover een drietal Fransche joumalisten zeer aclierp heeft uitgelaten over de Duitsche delegatie tiedoor o a te zeggean 4Ioe kunner de Duitschers verlangwn dat wg vertroi wen hebben in hen wanneer zy geen vertrouwen in zichzelf hebber daarbij doelen l op een beataand wantrouwen tegenover hun onderhandelaar in de commiasie Young dr Schacht Deze woorden zouden ook door Tardieu ter conferentie gebruikt zijn oen de Duitsdhe delegatie haar misnoegen h erover te kennen had laten geven heeft Tardieu den heer Besnard naar Curtius gezonden ten einde hem mede te doelen dat hij Tardieu het incident ten zeerste betreurde en dat hem bij naleizing van het Havas conununiqué gebleken was dai daarin twee paaeagea onjuist waren weerge 19 BUITBNLANDSCH NIBUWS Door bemiddeling van de RoemeeDsch Ie gatie tg Dun Hang bebben twaci vertegenffoordigers van het Persbureau Vftz Diaa te Aniaterdani Wcenadag e n onderhoud gehad met den Roeniecnschen Minister an BuU toiilandt che Zaken Zijne Excellentie H Georgis G MironeAcn voorzitUir vaii de Itoemeejifldie delegatie ter Haagbche Conferantie Gedurende de conferentie houdt Zijne Exoeillantie Mironefeoo verblijf in Hotel des Indes een welbekenden naam in de diplomatieke wereld en daar waa iiet ook dat da Minister do beide Nederlandache jiournajiaten ontvuig die het voorreolit hadden konnis te maken met den onimenten Roemt enBchen diplomaat en jurist Zij hebben den Mmif b T niet gevraagd naar wat hij denkt van de aanstaande resultaten van de Conferentiei van de vergoeding door Oostenrijk gevraagd de Hongaarsche schulden de Heretelbank enz enz Het s min öf meer onbeacheideD al te nieuwsgierig te zijn en het ia een weinig vervelend voor iiet hoofd van den diploniabieken dienst van een staat t eda het slachtoffer te zijn van een scherpe onder vraging over de diplomatieke stappen die hij bezig ia te nemen Maar zij herinnerden zich dat Zijne Excellentie Mironeeco behalve dat hij verscheidene malen lid van het Roemeensche Parlement oudvicepresident van den Senaat eii oud Mmiater van Onderwijs was oorepronkelijk rechtsgeleerde en gedurende vele jaren hoogleeraar in de Encyolopaedie van het Recht aan de Junidibche Faculteit der UniveVaiteft te Boekarest was en dat hij uit dien Iviofde grondig de juridisahe en sociftïrf vei hTraiJlngèri fbsflëïi de verschillende volken ilieeft bestudeerd Dit bedenkende hebben zi den heet Mironesco verzocht zijn ideeën uit een te metten betreffende de mogelijkheid van de vorming van een Europeesche Statenbond Gelooft gij vroegen zij dat de PanEuropeeache idee ontvouwd en nader uiteengezet door Stresemann en Briand pracUseh uitvoerbaar isp Zeker antwoordde de diplomaat ijlimlacliend ik geloof dat binnen vijftig jaar Europa sal zijn herschapen In een Internationale Federatie Ijj ben het volkomen eens met wijlen mijn zeer betreurden Duitechen collega Stresemann dat de volken gaan begrijpen dat het noodzakelijk is de politieke en economische belangen dïe maar al te dikwijls in botsing komen in harmonie met elkaar te brengen Wanneer de Entente Cordiale der volkeren ja de vrede een moreel vraagstuk is dan is zij ook een organi satievraagstuk De groote denkers uit het verleden zooais Bully Saint Pierre en Kant hebben reeds formules voorgesteld voor een internationale organisatie om den vrede en het geluk der menaciiheid te verzekeren en thans ia het Geneve waar deze permanente samenwerking der volkeren met het doel tuBschen de staten underling een aetieve en constante samenwerking te scheppen wordt ontwikkeld Zeker üulten verscheidene eeuwen nioeten verloopen voordat dezo organisatie zoo volmaakt zal i ijn dat men zal kunnen spreke van een wereldstaat maar de gedachte naar voren gebracht de heeren Briand en Stresemann op het spreekgestoelte van don Volkenbond de zoo grootsche id e een federalen politieken en economwdlien band te sotieppon tusschen de veraohillende staten van Europa kan eerder verwezenlijkt worden Het is vanzelf sprekend dat wannper men draen Europeeechen Statenbond wil verwezenlijken dit niet gebeurt om hem tegenover andere werelddeelen te stellen integendfel deze Federatie za dienen om de samenwerking van ons werelddeel met de andere vooral Amerika mo gemakkelijk innig en doelmatig mogelijk ie maken Met een enkeJen slag de belangen van zoovele landen in ovefeenstemming brengen is naar ik meen onmogelijk Er zullen dan ook versohil lende etappes moeten worden afgelegd Er zijn niet te onderschatten moeilijkheden die overwonnen moeten wordsn en er is een metjiodische effening van het arbeidsveld noodig Er zal due getracht moeten worden 1du8 vervolgde de heer Mironesco allorüerat de zuiver economische belangen van twee of drie naties met elkaar in overeenstemming te brengen b v die van de Kleine Entente vervolgens die van een viertal andere landen en zoo geleidelijk verder Op deze wijz zaS men langzamerhand epn economische regionale unie jn het leven roe pen Men zal vervolgens in den zelfden geest in f en ander gebied moeten arbeiden Wanneer aldua veracheldene gebieden economisch geharmoniseerd zullen zijn n oet men trachten zo te vereenigen door zoo ra gelijk eerst tussclien dg regionale unies een entente totetand te brengen voor wat betreft bepaalde vraagstukken Aldus zal men geraken tot een zekere economische Europeeacha Federatie Let wel het ia alïsoluut noodzakelijk tot een economische unae te komen alvorens een fwhtieke unie in het leven te roepen Om enn politieke federatie een soort superstaat te stichten ia het noodig dat men erin slaagt de tradities en de nationale eigenliefde te oveiwmnen en te breken met de oude opvattJing van de absolute souvereiniteit van den staat Wanneer men eeret eco nomisQho federatie heeft gegrondvest wanneer de douonehartièrea zijn verdwenrai wanneer de volkeren inzien dat de grenzen van weleer geen menaohen met werkelijk tegengeateldö belangen scheidden dan zal de politieke unie binnen korten tijd gevormd zijn Het begrip absolute souvereiniteit h eeft seders de vorige eeuw reeds een weinig van zijn onaantastbaarheid ingeboet De oorloir en de perioden na den oorlog hebben heele stukken van het oude absolutisme doen afbrokkelen Binnen enkele decennia zal nnen geven Over dffli geïncrimineerden zin bood Tandieu aan dezen zoo te liezen dat hy niet van vertrouwen gesproken had maar van het in staat zijn der deliegatie om onderhandeliiig en te voeren VE STATEN De ajk Vlootconterenttt Hoover en Slimson wijaen op het gewicht der conferentie Gisteren heeft president Hoover het aangekondigde aJscheids noeamaal uangobodaa aan de Amerikaanll he delegatie ter Londen sche Vlootconferontie In aansluiting daarop werd een verklaring van den president g ublicoerd waarm o a wordt geeegd Ik heb de overtuiging dat de geheele natie de delegatie etn voorspoedige rcÉa en goed succes bij haar streven toewenscht De volken en de wgeeringCQ der vijf aan de conferentie deelDemenda mogendheden zijn sUen met den eerlijken wanscli bezield een overeenkomst tot stand te brengen waarmede niet slechts een einde zou worden gemaakt aan den bewapeningswedttrijd doch waarmede tevens een feitelijke vermindering der bewapening sou rordeji verkr en Het lal groote moeÜijbhedea opleveren om voor alle mogendheden en aannemelijke basi te vinden Deze moeilijkheden zijn niet onoverkomelijk De op de Vlootoonferentie ter sprake komende problemen bevatten zooveel tecftmische vraagstukken dat op een snelle beëindiging der werkzaamheden niet kan worden gerekend Het zou reeds een groot sucoee zijn indien men in drie of vier maanden gereed sou kunnen komen Het betreft hier de gewichtigste internationale conferentie sedert J de toeRomst Ik hioop aldus de president dat nU i t volk dan arbeid vsn onze delegatie zal ondersteunen door geduld te toonen de delegatie aan te moedigen en haar ntet e critiseeren Wij gaan naar Londen in een atmosfeer van vriendschap en wij hebben den plicht om zoover het aan ons ligt desa atmosfeer te behouden Over dezelfde quaestie verklaarde Stlmaon de staatssecretaris van buitenlandsche zaken in een voor de sprekende fUm bestemde rede dat de achtjarige rustpoos welke sedert 1922 in den bouw van groote alagaciiepen heeft geheeracht de voldoening der wereld heeft opgpwekt en het gev oel van veiligheid heeft bevorderd Thans loopt deze termijn af en naen Wil probeeren of men hem niet verlengen kan en tegelijkertijd den bouw van kruisers tor pedojagers en duikbooten bij verdrag beperken kan zoowel om de geweldige bouwkoeten te verminderen aJs om het gevoel van veiligheid en de gedachte der internationale toenadering verder te versterkwi Dit is het doel van Amerika en van de andere vier regeeringen waarmede de staatssecretaris inleidende besprekingen heeft gevo rd die door den vrilendaoh appel ijken geest wfcren bezield Curtius deelde den Franschen afgezant van Tardieu echter mede dat de Duitsche delegatie ook deze uitdrukkincr nog beleedigend achtte en dat de Duitache delegatie ala deze uitdrukking niet werd teruggenomen zich tot haar zeer grooten spijt genoodzaakt zou zien daaruit de noodige consequenties te treicken Toen werd e€sn Fransche communique g puhliceerd waarin hat door Tardieu gesprokene eenigszins anders werd weergegeven Toen Me tekst van dit telegram bü de Duitsche dellegatie bekend werd heeft Curtius Tardieu om opheldering doen vragen Deze verklaarde het communiqué nitt gezien en niet goedgekeurd te hebben Intusschen schijnt de uitlating die Tardieu zelf aan zijn woorden heeft gegeven de Duitsche delegatie wiel bevredigd te hebben althane in de Duitache perscMiferentie werd medegedeeld dat minister Tirdieu met verwyiing naar het wederzijdsch vertrouwen dat de debatten in den Haag beheerscht zich er toe bepaald heeft Duiteche collega s te wijzen op de liezwavon van een te gerekte discussie over detailkwesties Hij betoogde dat dergeiyke discussies het gevaar met zich meebrengen de goede stemming die voor het succes der conferentie onontbeeï Kjk is te bederven De IMtsche gadeleigeerden wier pergjonlijken goeden wilXen activiteit ala ondei handelaars Tardieu onderstreept had onder herinnering aan de moeilijke taak welke op huü rwst hebiien tro ö em t$rwül zji hun in de zaak z elf ingenomen standpunt handhaafden g een onikieL protest tegen de door den Franschen minister presidet gebezigde termen doen hoc aiL De geheele discussie heeft van het begin tot het einde een volkonten hartelijk karakter gedragen Naar aanleiding van dit communii ué is in de Duitsche persconferentie nog meegeaeeld dat er voor da Duitsclhe gedelegeerden in de zitting geen aanleiding was op te komen tegien de bekende woorden daar Tardieu in de zitting niet iieeft gezegd dat de Duitschers ndet tot ondftrhandelen in staat waren maar dat hij betwijfelde of zij het Youngplan zouden kunnen doorzetten wat geacht werd betrekking te hebb ïn op de mogeiykheid om het in den R yksdag erdoor te krijgen Curtius heeft hierop geantwoord dat de Duitsche regeerinig dat kan als Duitschland maar geen nieuwe lasten werden opgelegd Tardieu heeft daarop uiting gegieven aan zijn verbazing waarop Moldenhauer opmerkte dat de verwondering eerder aan de zijde der Duitschers bestond Ourtius voegde hieraan toe dat de houding der delcKatie haar door haar opvatting van plicht is voorgeschreven Een Duitache minister var nen de deur van de eetkamer open en da lamme man stuurde handig zijn iekoistoti naar hinnen Waar hij vandaan was gekomen was een raadsel het huis leek volkomen verlaten toen Berrington en de inspecteur waroi binnengekomen De lidhainelijke toestand van den man maakte het onmogelijk dat hij van boven kwam Goedenavond waarde vrienden begroette hij het gezelschap opgewekt Het doet Tne buitengewoon veel genoegen jullie allen veilig en wel weer bij elkaar te ziai Dus ons plannetje ie geen mislukking geweest Mooi zoo Riffliford aan je sombergezif t te oordeelen ben je niet zoo gelukkig als je wel zoudt willen nietwaar Jfmoet je maar troosten met de gedachte daJ de deugd haar eigen beloonmg in zichdraagt Als je daarvan doordrcHigen wss zou je je op het oogenblik de gelukkigstesterveling op aarde voelen Terwille van jondierbare persoon hebben wij moeilijkhedenen gevaren getrotseerd die Schei alsjeblieft uit grauwde de getergde Biohford Ik weet niet wat je met jeduistere spottende opmerkingen bedoelt Als ik niet beter wist zou ik seggen dat jeeen onnoozel maar lastig kind bent dat niets anders te doen heeft dan licfti met een bloemencolleetie te vermaken en postaegelsin een album te plakken En toch Voor den derden keer werd het slot van de voordeur omgedraaid en het verwonderde de beide verdekt opgeeOelde mannen niet in het minst Hiciiford te zien verschijnen Even als de vorige bezoekers kwam lij binnen met het air van iemand die zioh thuis voelt Hij zag er niet uit alsof hij bijaonder in zijn humeur was hij keek nog grimmiger dan anders toen hij zijn overjas uittrok en naar de eetkamer ging Ongelukkig voor het tweetal in den aadon deed hij db deur achter zicJi dicht zoodat ze niets meer konden hooren Dat is verduiveld jammer moppeide Field Maar apropos de Kadjah had het over het zout sturen U hebt mij ook verteld dat Kichford zoo verschrikkelijk geschrokken was toen hij een balletje zout op zijn luncliechotel zag liggen en dat het een be el inhoudt Hoe zit dat esgenlijk in elkaar Het ia een soort Indische grappenmakerij als ik htet eens oneerbiedig zoo noemen mag en het behoort tot het geheime rituaal van mysterieuze exotische genootschappen en f orden Ik heb in Indiê een speciale studie van dat soort dingen gemaakt maar die zoutfitisoh IS ieta wat je niet vaak tegenkomt en waar w erg geheimzinnig en gewichtig overdoen Ik heb den indruk dat het eigenlijk een religieus symbool is en de paar keeren dat ik er me © in aanraking ben geweest ia er een tragedie gevolgd Laat ik u één geval vertellen Er was een jonge inlandsche Prins een goed vriend van me die op het punt atond om in het huwelijk te tretlen met een prinses die evöi knap en inteflligent was als hijself Op een avond dineerde de prins in toijn bungaglow zijn eigen doeleinden beter te kunnen najar gen Hij is een noïschle anvriwidelijke ln k van eer vent en een laiaard bovenalen eo er i a niets tegen aüs hij aan t kortste em i trekt Hij beweert dat hij geen oontanten heeft en dat zijn zaken er slechter voorstaan dan wij one kunen voorstellen En toch heeft hij het geld weten te vinden om dit kapitaal aan diamanten te koopen O die beteekenen altijd weer geld m geval van nood merkte de jonge vrouw wereldwijs op Het is een veilige bclej ing envoor de vrouw van den speculant in het uitstekend om een hoop diamanten te hebben Uat zou het ook voor ons gewewt zijn alsR lgie gisteravond zijn tegenwoordigheidvan geest maar niet had verloren Hebt lï ö eenig vermoeden van wiedeze lui zijn vroeg Berringttai aan den inspecteur Persoonlijk niet deze heele kringBpitsboeven ia ïiieuw voor me Hun echtenamen weet ik dus niet maar dat ze het over de diamanten van juffrouw DarryU of Mevrouw Bichford ik weet niet hoe haaihet liefst te noemen hebben en gisüeravond opgetreden zijn in de rol van gravin de la Moray en Generaal Gaatang ie u natuurtijk even duidlelijk als mij Berrington knikte hij had het inderdaad onmiddelijk begrepen Uit de eetkamer lilonk het geluid van het afstrijken van een lucifer de Eadjah Ifed een nieuwe sigaar aangestoken We zullen tot ona oorspronkelijk planmoeten terugkeeren zei hij iets beters weetIk nwt We zullen dien anderen man er bijmoeten halen Btuur hean bet zout FEUILLETON De slavin van het zwijgen Uit het Engelsch van FSED M WHITE Nadruk verboden En dat ze hegroep dat er iets niet in den haak was is zeker want ofschoon ze poeslief deed stuurde ze zoo gauw ze dat met fntBoen kon doen haar kamenier met de diamanten naar benedlan om ae in den brandkast van den directeur te laten wegeluiten O ik was in staat geweeet haar naar de keel te vliegen en haar half te worgen om de steenen in handen te krijgen maar er stonden belangrijker dingen op het Bpel en ik moest me inhouden Ik moest waarachtig nog hef tegen haar zijn op den koop toe De Radjflh vloekte hlevig in onberispelijk engelsch VanaJ hun schuiilplaat in den salon konden de beide toeschouwers zien dat hij met groote possen de eetkamer op en neer liep en in zidiaelf mompfflde Het is meer dan erg gromde hij tenalotte Als we die diamanten te pakken had den gAregen zouden we een vermogen In handen hebben gehad We haden het volste reoiit om ze RieJiford afhandig te makM want die eUeoaeling dient mij alleen om en opeens ontdekte ik een balletje zout op zijn bord Het waa nutteloos om een onderzoek er naar in te stellen hoe het daar gekomen wae want daarover zou geen van de inlandsche bedienden ooit een woord hebben losgelaten De prins werd heel bleek maar wist z ch verder te belieeraflhen en zei er geen woord over Hij deed alsof er niets gebeurd was Maar den volgenden dag werd hij dood in zijn bed gevonden hij had met een revolverschot een eind aan zijn leven gemaakt En bent u er nooit achtergekomen wat er achter dat drama stakP vroeg Field Nooit Er zijn mysteries in Indié daarwe nog even onwetend tegenover staan alsin de dagen van Jan Compagnie Maar wat is dat daar voor een geluid P viel de kolonel zichzelf plotseling in de rede In de gang klonk het geluid van zich zaoht voortbewegende wielen met rubberhanden en even later verscheen een soort zieken wagentje bestuurd door pen kleine man met een bleek gezicht en donkere oogen Hij stopte voor den deur van den eetkamer en rammelde aan de kruk Wordt TerrDird Natuurlijk de heer des huises conclu deerde Berrington onmiddellijk De lammeman Hij is het geweest die de boodschapaan Richford gestuurd heeft Dat zou ik ook zeggen meende Field Is natuurlijk ook betrokken in de ontvoering van het lijk Hij zal wel de man zijn die voor het Royal Palace hotel in de autowachtte Eigenlijk n knappe man met n intelligent gezicht Ik hoop niet dat hij dedeur weer achter zicfc dicht dbet Op dat oogenblik deed iemand van bin