Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1930

No 17272 VRIJDAG lot an MM WOENSDAG Advertentiën in alleBinnen en BujtenlandscheCouranten worden door ons zonder eeni e prijlverhoogin geplaatit Het spaart U moeite en kosten want één afschrift is voldoende y Goudscbe Courant Da Haagsohe oanferenlïa Hei Butictievraa siuK Lanifdunge betipiekingen ovei de betaiin en ov r ue inoiatoriura Kwescie Markt 31 Minostear llardieu de leider van de lan Httie leLeigatie in de Haag heett giM eren uan dö l uit8ohe ieitegatie ten stUK over tiuiKligd waarin het rranifche ver an gen om eventuteei sancties tegen DuiIhcü lanu te kunnen nemea is beücnaamd Vvy mogen eiaan hermneren dat ÜJiand 111 beptemuer dus onmMtdellyn na de eer fit Haagsche tjoiiterentie ui den minister raad lieett beweerd dat ook wanneer het loimgplan van kratht wordt Jjraiil ryiïs recht om strafmaatregeJen toe te passen hiijti btstaan iooai men weet verklaren de i ranothen cye aich hierby beroepen op art 46 J van t verdrag vaU Versatiies dat zij het techl hebben het ftönland opnieuw te bezetten w uineer Duitschkuui met opzet zyn st hade vergoedui sverplichtmgen met nakomt De ixjnüLnache herstelconlerentie die toL aan aardmg van t plan Dftw B leidde dreigde in 1924 op zeker oogenbUk vruchteloos uit ten te zullen giaan omdat iJe FranacJiei by liionde van Hei not ook destydh dat recht voor zjch opeischt i De Ameiikaaiische bankiers van wie het afhinjr verzetten nwt nog andexen tr zich ten heftigste tegen Aa heet veel moeite kwam men ten slotte tot een veigeiyk waarby door de g allieerde crediteuien onderling maar met iiii i mtdrukkeluke Duitache toestemmuiifi liet sanctieret ht m beginael wel werd geiumdhaafd maar tevens teai aanzien van iv lepaatung een aantal bepalingen wer ueii upgestelu die het recht practisch rij v ei dendÜMialdig maakten l e arbitrage 1 Lfce werd op deji vourgronid geplaatst zoo du t de 1 lanscnen m bepaalde gevallen met gemmathtig koiuien besiisaen of Duitsch id inoudwillig in vtrsu m was en op wel lü wijze het daarvQor moeat worden ge blruft Ook alh het plan ioung m weikmg is ge ireUeii z il er een BCheidagerecht beptaa i Ue crediteuren kunnen dus zelf geen lech Itr meer zyn wanneer het erop aankomt L n Duitache tekortkoming vast te st en LI zal dan een arbitrage procedui e moeten jrden gevoerd Volgens het oordiee dei i ranschen bLylt deamettegenstaande 1 rank Tjkb recht op t n nen van sancties be Maün I ijdeaia het Dawes iigime boen mcri de luit k van geweld den rug toeJfeerJe ei yn toevlucht tot redelijker methodes iwm riot Duitschlatul zich een derge yken toe iiaivd nog laten welgevallen maar nu he t dn Young van kracht ia geworden het i an Young dat een conunercieele oveiecn komst IS en naar het oordeel der Duit icher alleen op de trouw en het crediet van l uitM hLand moet berusten mag er h i z Ifs geen sprake meer zyn van bedrtigm gen met geweld Trouwens liet Young plan bepaalt uitdrukkeliyk dat de Lomnussif van ItfiiirT rT iï ROTTERDAM V Oldenbar iavaJIalrul t13 n 120 AMSTERDAM QOES HAARLEM HILVERSUM Ledigheid geeft ümzerm kwellingen waarvan een ijverig kind zich geen denk beeld kan maken en werk geeft tallooze genoegens die een imaar zich met kan voorstellen FEUILLETON Oe slavin van het zwijgen Uit ket Engelach van FRED M WHITE Nadruk verboden lun tödi kan ik niyn aandacht wijden aan belangrijker aangelegffliihedeD dan dat vip Ie mvalide hem in de redm Er was i en i reoge uitdrukking op zijn ge cbt gekomen ftQ een mietalen klank m zijn stem Je h bt relijk Fn als jullie genoeg gieten en gedronken hebben zullen we een zakelijk gtftprek hebben Er ontstond bewegmg in den kiemen kring in de eetJtamer Dei Raidjah gooide zijn sigaar m den haard en kwam gretig naar voren Het wtis duidelijk dat er let gmg gebeuren HOOFDSTUK XVI Dokter Bent wood Hoe koel en beheerscht Field altijd ook was nu was hij toch hoogst geagiteerd Hij sloop zoo dicttt ale zyn veili eid dat toeliet naar de zitkamer en probeerde in de eetkamer te kijken Maar hij trok xich haastig Thalia Theater Het Laatste Commando EMIL JANNINGS lÖO TOECANO BOVBN 1 JAAR Schouwburg Bioscosp Goudn V n VRIJDAG 10 JANUARI af het buitengewoon filmwerk CTEMPKST STORM IS de beste film welke dit jaar hier te lande is vertoond STORM IS een Kunstwerk In de hoofdrollen imkn Barrymore en Oamilla Horn I STORM 18 de interessante geschiedenis van een armen dragon I J der en een trotsche prinses van het Russische Keizer rijk gedurende de laatste lange kalmte die aan de revolutie voorafging 60 j STORM zal STORM loopen want STORM is een UNITED ARTISTS oftewel een film die haar weerga niet heeft Storm Is illatn toegankelijk veer personen boven 18 Jaar Gouda Amstel J Bock Bier Verkrijgbaar bij N V Ut rechtsche Hypothee kbank Paitdbriew en f BO 000 000 De BaAk stelt beschikbaar Boikoop P L BINKBN Telef 124 Oouda T POKLBNIJE Telef 480 Waddinxveei A J JANMAAT 80 5 Pandbrieven a 100 4 2 Pandbrieven a 98 i in itukken van f 1000 f SCO en f 100 ö D e Dl r e c 1 1 e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 2 O Alle ziekte an Urinewegen en blaas 34 kunnen spoedis genezen Worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig d us aan welke ziekte dezer organen gq lijdt mas nen of vrouwen acute of phromsche aiekten aarzel met ora een uitvuengl beschaving Uwe zaektel of alleen den naam daarva op te zenden aac den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicÜnen bij M Snabilié Afd S g5 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwyzingen zal toepienden omtrent de wyze van behandeling met de bewyzen van de verkregen meikwaardige roaultitpn miimiiM HOUDT WELIN TOOC r A Tal il Ca ia el een A efik insche Slgtiit elke Amerikaan Khe Sigaret nog geen Camel li als garantie waarvoor onte naam op d banderolle ileal DAT i w i Camel aaa ée markt komen van mogenaamde ramschpartljen oude en virlegea restanten nlf t knltMland opgekocht waarap echter onze naaia altt staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche daor ons geïmporteerd Camel rooken en liet genot smaken dat Oi verwacht waarvoor Q betaalt en waarop Olj recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eisehcn moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET i r ATCtmef In Ame lika een grootere verkoop heeft dan alle udcte Sigvettea r AT daar natuurlijk wel een goede reden voor nl iljn DAT Camel versch moet lijn en daarom door ons direct vai de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd Weet nief bang voor e kopje troost neen gebruik daarvan zooveel je maar luif maar profiteer van de voordeelen die de voorutistrevende wetenschap en de techniek weten te biedenl Koffie b komt sommigen vrij slecht en velen moeten dit genot bekoopen met onaangename hartkloppingen zenuwpnkkeling slapeloosheid en andere nerveuse verschijnselen Een ingenieus procidé beschermd door Nederlandsch Octrooien brengt echter uitkomst Deze uitvinding maakt hel mog ijk de ruwe koffieboonen Ie doen zwellen daardoor worden de ponen geopend waarna men door middel van een extradies of de coffeine uit de koffieboonen kan halen Atle natuurlijke aangename eigenschappen blijven bij dit procédé behouden Dit geldt in de eerste plaats voor de smaak er aromagevende stoffen cafionen want deze komen eerst bi het branden tot ontwikkeling onverschillig of de boonencoftein vnj zijn of met DAT on geschiedt omdat wij de alleenver tegenwoordlgeri voor Nederland zijn en Door Koffie Hag de gegarandeerd coffeinevrije koffieboonen te koopen kan dus elke huisvrouw een koffie op fafet brengen die beter bekomt even pittig is en hetzelfde genot verschaftals gewone koffie zonder echter eenige ichedelijke werktng ophet organisme uit te oefenen J CAMEL rs Wk Mkle hmtt Ma budetolle on M et Het bewijs te leveren is met moeilijk 80 Cents luft U daar wef woor over hebben want het gaat om ni meer of minder don om Uw gezondheid en het welzijn van Uw huisgezin Koopt Ü heden nog een origineel pakje Heg en U zuil Heg blijven ge bruiken want Hag brengt U 1 mm ÜBi MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEID 88 Jaargang Vrijdag 10 JttnuaH f980 ft mmm courant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE r ïEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATfiR REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen és ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bexorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en de bezargkniig 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentiën m het Zaterdagnumraer 20 et byslag op den pr s Liefdadigheida advertentiën de helft van den prys ABONNEMENTSPRIJS per kwarUal ƒ 2 5 per week 17 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging peif looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bg ODze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onre bureaux on dagelöks geopend van 9 6 uar Admimstratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 I INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 5 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen bij contract tot zeer gereduceerdenpnjB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte a a u Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voÓr de plaataing ann het Bureau zijn mgekomen teneinde van opname verzekerd te zijn ertzog dadelijk na de ba parlement szit tmg vertreken om deel te nemen aan de ryksconferentie te Londen EB ÜIATEN ILdward w bolL t ie 1 like WuiLS m J iüiiUa ia op 64 jar gui eiuju uveilcütii J awaxU W iwk iiuwarü itoK weiu m Uctobei lüöi te Den ileJtiei 111 ederlauü geboren Nauwelyks its jaai uuü en igi tiue tilj met iijii moe üei naar Ajiieuna üüwartl u oeat al vioeg lu zyn eigui ouUeilioud vourzieu loeii luj iien jaar oud waa begon tiij al glazenwas öoiei weiU daarna loopjongnu nmouaüe veiiWr 0111 op deiliaijaiigLn iecltijd ala Le iegraiiibeaUillei by den tulegi uaidueusL j itiCht te komen Ldwaid waa zeer leergieiig LU schalie zich van uvergeepaarde peiin n gLU een encyclopedie aan JJeze eüsyc peüie werd de grondslag van ayn ontwikkeliug Later süirctl hy brieven aan do vuur aunsUuuiue pLiM nen wier leveuabeschry ving hy had gelezen en had het geluk van eukeleii hunner Longfellow rennyaou preaitient GarEield antwoord te krygen Hy trad opk m persoonlyk contact met de door hem bewondeidc personen en bereikte door zyn verwojven betrekkingen het secretari aat van den mullonuir Gould Ilok vond op den duur geen voldoenmg m deze op z chzell aangename pueitie H j hao daarvoor een te expanaieven geest uie zich tot de jomnalistiek aangetrokken voel de Hy kwam op de oorepronkelyke gedacli te de vrouwen door in het byzouder vuur haar geschreven artikelen belange telling voor de krant in t boezemen Nadat hy in 16 etnige bladen had weten te bewegen een vrouwenblad uit te geven verwier £ hy mat de door hem uitgegeven byndicate Press een tóo gróót succes W Cyxut CurtilÖ met wiens dichter hy later m het huwelijk trad hem de uitgevery van zijn tydsdiriU Ladies Home Journal aanbood Dit blad had destyds een aantal abonné a van 445 000 toen Bok m 1919 stil gmg leven nad het er twee raililioen Bok had dit succes te danken aan verscheidene nieuwigheden Hi loofde pryzen uit voor in de krant gepubil ceerde raadgev ingen stelde een arts aan tot het geven van raad aan jonge moeders en atichtte aJdus eigenlyk het eerste zuige Imgenbureau waarvan ongeveei 90 000 kin deren hebben geprofiteerd Bot heeft docJi levergeefa een campagne gevoerd tegen de uverheerschmg van de i arysche mode en het dragen van veeren Bok heeft veider enkele boeken gesclireven met name The AmericaniBation of bdward Bok Why 1 believe in Poverty bucceis wai do Tlie Young Man inBusmt ss Dollars only Eerstgenoemd l oek Boks biografie verkreeg den z g Pulitzerprys Het leven van Edward Bok ia zooala bovenstaande korte gegevena aanduiden een volkomen succefi geweest Hy is mderdaad een der velen uit het schier legendarisclie verhaal omtrent den nian die het met niets anders begonnen dan een doaia gezond verstand en een aterke energie tot millio ken der beeprekmg n doch is eenvoudig een gevoeg van het f tlt dat iedere gedele geerde overladen is met adviearai van des kundl gen over de verfchillende spteiale punt j BUITENLANPSCH NlgUWS bslgOl De terugkeer van de koninklqke familie Koning Albert k nlfig in t Usabeth deprinsen i eopold én lUr l en prinses AstridzuiUeA Zondagochtend half negeii uit it omeper exttatrcin te Uruss Noord orrivterenDeze aankomst zal met geen enkeite plechtigheid gepaard gaan Ue Koning tn deh iingin zullen zich ooBUddeUUik naar heislot te LAken begeven terwyl prms ieopold en prinses Astrul vermoede yk naarU lende doorneivjen w wir het prjiisesjeJosephine Chark tte zich sedert emicele da gen bevmdt t ITAUi De huwclyksplechtiglKdfn te Konie In vurband met höt i wiiiyk van den kroonprins zyn gisteren fecepties gehouden m de drie paleizen van het Oapitou het benatorenpaiek het Mtu eumpaleis er het CoiibervatjrenpaieM vie voor dit doel mfi eliiaar m verbiuUJi vaIen gebi icht e i feeateiy kverbierd yim den toren van hf Oapitool waaide de Jtaliaansche viae 1 an het i enat irenpaUlE de ifelgische vlag en vin het Mut euuipalej en het Conberva tojpuipaleis de vlaggen n JEdome De bal oona en vensters van de H i iz n warer met gobelins getccid en dien waren hei 1 onuu uor het Cj pni ol met de buuienplaataen van en de Tarpeische rots De stoet met de leden der konirtL yke famakes van Italië en Beigie defileerde door d zalen van de drie Capitools paleizen en werd in de ronde zaal van het benatcren pa eis ontvangen door de leden van de An nunciata orde de presidenten van fct iaat en Kamer het diplomatieke corps da mi lusters en den secretaria generaal van de fascistische party In aansiuitmg daarmee woonden de deel nemers d ie aan de vensters hadden plaats genomen een bchil denachtig schouwspel by op het torum Itomaiium t welk een brui loftstoet m het oude Rome voorstelde Vervolgens vormde zich de stoet opnieuw en defileerde door de zalen der pa tizen waarmede de receptie waB geëindigd Na het diner dat gisteravond ter eere van het jonge echtpaar n het Quirinaal weid gegeven begaven de leden dei Ita liaansche en Belgische Komnklyke aimJie zich naar het balcon terwyl de gasten zich 01 de raamterrassen verzamelden vanwaar zy het prachtige vuurwerk in oogenschouw namen dat op 2 K M afjrtand op den Janu culus heuvel werd gegeven als einde van de feestel yikheden De BritBche yksconferentie Naai verluidt zal de eerste minister Heistei die volgens het verdrajt van Vti auies ailieen het recht bezat sWtiet t nemen wait haar betreltkatigeo töt Duitsti land betrett voorgoeid va n net iooneel is verdwenen Dit IS de thaoretiaché to tand De f r tg vraagt zich at hoe de situatie er practiech mtziet De tra ischen wyzen op Ue agitatie der menschen van i Voiksbe gehren en op de moge jkjheid diat tlugen uergs en Uulers toen nog eens i de macht in nandetn krygeai en oïuji in dp lyr van hun agutalie tlen crediteua n vah Duitsch Jad het plan ïouhg m stukjes ge heurd voor de voeten zouden kimnièR werpen Voor een dergelyik gevaj djenden de schuld eischers toch het recht te hebben straf maatregelen te nemen De Duitsche regeermg stjaat echter op het standpunt ctat geheel atgezi van de uiterst gerange waarschyjiiykheid der even tualiteit waarop de i ranschen doelen men toch werkelyk met Op het oogenbUk dat men een op vertrooiwtin geba erd ver drag wil sluiten ovei de mogelykheid kan spreken dat eén der verdragsluitende par tyen m stryd met dat vertrouwen 2al han delen Mocht Dmtschland dut toch doen dan 2 uden de i ranschen en d0 anderen voUedi ge vryheid van haiHlelen vjerkrygen de ere iteuren zoud i dan op de Volkanbonds raad het Kaagsche Hof of een andere in atantie waaraan het mtemationale recht Iwt aanzyn heeft gegeven een beroep moeten doen en op deze wyse machtiging ver krijgen tot het eventueel nemen van strat maatregelen 1 rouwene by alle gesclullen di den viede bedreigen dient men zien t erst tot den Volkenbond te wenden Dit aliea zyn z o oordeelt men m Duitschland vanzelfsprekende dmgcn ten aanzien waar vun geen ovei eenkoni t gesloten behoe t t worden en ten aanzien waarvan een aicoorl OU het oügenbliJc dat men een commejc eele athuldenovereenkömst wil sluiten onmoge lyk iB De hootdzaak vóór de Duitach ra ib dat de i ianschen afzien van hun drei gcnienteai met sancties het opnieuw be zetten wan het Kyndand De komende dagen zullen leeren of zy dit zulUen bereiken De indruk is dat men het over den beta lingsdatuan wel eens zal worden Wat de moratorium kweatie betreft hier besta it de moge ykheid hetzy van een enkel morato rium vooronbepaalden tyd of van een reeks achtereenvolgende moratoria Men IS het nu blykbaar hierover eens ge V orden dat zoolang er gpen overeenstem mmg ia verkregen over de regeling van moratonum A er geen mioiatorium P kan worden toegestaan De tamelyk lange duur van de bespre k ngen over het Duitsche hertitel vraagstuk irf met toe te schryven aan nooddoos rek uau ureugt Bok had dat komt uit iijn levenabencht eveuccua sterk lot uitmg een sterk sociaal beaef Daarvan heeft hij uog op velerlei wyie biyk gegeven Het verecat iigt weiiiUil nog m het geheugen iiet daax aan hermneieud leit dat hy m 1923 een prye ten bedrage van lüOÜÜÜ dollar uitaclireei voor dengeen die het beste plan voor iiet Handhaven van den wereldvrede uitdacht Hy kende deaen prys toe aan dr C A Öivermoure een lid van t ew York ache Oenootaehap vooi den Vrede al moest hy later ook Bikcuutui dat t plan nieta 11 euws bevatte iiok heeft m ilorida waar hy vooar zyn eigen gerief een mooi landgoed bezat m het gebied van Mountam Lake öp een terrem van 5U are een groot openbaar park laten aajileggen dat hy U t het mooiste plekje van de aaide weusuhta te maken wat hem naar men iegt gelukt is Dit park dat een gruuten lykdom aan vogels herbergt u m het byzonder een beschermmgaoord gewor den v X r deu flamingo die m West lndie en ihrida met vernietigmg werd bedreigd Midden m het park heeft Bok door 300 zware eiken wiiigevun een toren doen oprichten die den naam liceft verkregen van Singmg tower tzmgeude toren 66 meter lioog ia en eeni Éb Tivereeukouiitt vertoont met den toren van Mecheien en eeu automatische mrichüng bevat waardoor een cariUon jeepedd wordt op dezelfde wyza ala een auto ntatisUie piano In den toren hangen met n mder dan 61 klokken die tazamen 123 OüO pond wegen de grootste klok weegt elf ton de kleinste zeven pond buree ten Uove Gitterftvend mb h ém I t a n t ag m en 4m 1 rins der Nederlanden ui tegenwoordigheid uk van de Koningin Moeder en Prmaes Ju 1 aua ten paleue Noordemde eeu muzikale soiree aangeboden aan de leden der delega ticH ter Haagriche conferentie Velen waren dour hun eehl eiioolen vergezeld Ook waren uUgen x d gd enkele ederlondache autort leileii en leden van het Hof met hun echtgenoot en Lr werd een programma uitgevoerd door dl I eter van Anrofjy dirigent van het Hesi deiitie orke t uiet het ilaagsche Strykkwar Ui lestaande uit de heereu bam bwaap A l oth J Devert en C van laterdael en lei zanger Ihom Denijs oor den aanvang van het conoert wer den de gaaten dotr de leden van het Vor stehjk Huia verwelkomd Rotterdam AlblatiRerweard Eesi vergadermg Ie Sliedrecht Ciistcruuddag ia te ëliedrecht op aanatich tiiig van degtmtentebeaturen van Sliedreiht Papendrecht en Hardinxveld een vergadeinig gehouden vim 26 beatureii vaiv gemeen ten m de Aiblaeserwaard en ver tegen wo r digers van de Kamera van Koopliandel van Dordrecht en Rotterdam ter beapr king van den ryksweg Rotetrdajii ArnJiBin via de Al blasaerwaard terug toen de jongeman die ala Regie aan gesproken werd en de Radjah de hall mhe pen en en kamer aan de tegenovergeatelde kant van de eetkamer dus aan de zijde van den Sftlon waar de inspecteur en de kolonel zirfi bevonden binnengingen De kreupele kwan in zyn ziekenstoel ook m d hall en gaf aanwyzingen Ridiford die m de deur van de eetkamer bleef stain was nog nor salier dan ander Hy scheen m een toestand van hevige prikkelbaarheid te verkee ren Wat drommel heeft diie geheimzinnig heid te beteekeaen vroeg hij grommend Waarom steek je niet van wal SatonsP Je doet altyd zöo ellendig gewichtig alsof jy de eenige van ons bent die er hersens op na houd Dat IS inderdaad zoo antwoordde Satona zonder zyn goed humeur te verhe zen Je wilt todi zeker niet bewer i dat jy iemand met intelleot bentP Je bent sluw en gefll en dat is ongetwyfeld awo maar je hebt de soort geslepenheid waarmee je geld kunt maken Maar mteUect hoogere ver stariëelyke ontwikkeling ho maar dat 18 heel wat anders We zoolden er mooi aan Vie geweest zijn als k jou atommiheit niet tydig geeorngeerd had Welke hersens hebben het plan in elkaar gezet zoodat we zeker waren van succes H t U waar Reggie en Cora hebben me goed geholpen Maar zonder my hadden ze ook nietfi unnen uitruchten Enfin nu hebben we de zaak weer m onze eigen handen Riohford mompelde een onverstaanbaar antwoord UiA de kamer die Reggie en de Badjah waren bmnaigegaan kwam een ge luid alsof een zware kiat of koffer verscdiovenwerd öpoedlig kwamen ze te voorschijn Zo schoven mderdaad een koffer over den glanzenden parketvloer van den hall zoodat er diepe krassen ontstonden het sciieen zwaar werk te zijn om het dmg m de eetkamer te krygen want de mannen hygden en tranapireerden Satoris stond er met een eigenaardige uitdrukking in zyn ot en naar Le kyken Zor is het goed zei lyj Nu moet Bentwood nog komen Hij is laat Ga jij eens kyken of je hem ook ergens ziet Als de kerel het gewaagd heeft vanavond een dropi el te drinken zal ik hem een leeje geven dat hem voor de rest van zyn leven heugen zal De stem van dffli kiemen man klonk aoherp Hij was ongetwyfeld iemand die gevaarlijk kon zijn als men tiet met hem aan en stek kreeg Er hmg eeiï eigenaardige zenuwachtJge stilte er de groep Field kon zijn metgezel hooran ademhalen Ze waren voor het oogenblik veihg maar als lem d toevallig in den aaJon zou moeten zyn eu Ze ontdekt zouden worden hing hun leven aan een zyd i draadje dat wisten ze Ze hadden al te veel gezien en gehoord Met een slag werd opeens de voordeur opengesmeten weer dichtgegooid Een forsohe man met een r gezicht en kleine roode oogjes zwaaide de hall bmnen en viel als een zoutzak c een bank Beer n avond eei hy met ivaste stem n avond qjlemaal Je denkt zeker dat Ik gednonken heb niks hoor Wie dat zegt liegt dat zweer ik jullie Batons als jy zegt dat ik drcoiken ben beweer ik dat jy een leugenaar besit Ik zou liegt u als ik andera zei zea batons kalm Het atinkt hier naar de drank En of repliceerde de bmn gekomene onn iddelijk Maar dat zal wel van jezelf zyn je laat bet je aan nieta ontbreken terwyl ijt lou vuile werkjee opknap Geef me eerst maar eens een glas ciiaxiipie Km derdrankje op zyn hoogst goed voor vrou wen maar ala er iiiete anders te krygen is De drinkebroer stak een bevende hand uit en batons gaf hem een geduchte slag op zyn knokkels Zy geaicht was vertrokken van woede en zyn oogen fonkelden 7wyn beest dronken hond schreenw de liy Heb je geen sciiaamte of eergevoel Maar ik zal je een lea geven die je heugen zai Na vanavond zul je weten hoe je tegenover my je te gedragen liebt Ben wood want hy was het scheen ge i lust te hebben zich op dezen manier te laten straffen Je schijnt met te snappen zei hy vinnig dat je het zcmder mij niet afkunt Als ik myn hand ophef ben je machteloos Het heldere oogenblik was alweer voorbij en op dronkemanstoon atetterde hy verder Maar ik zal je niet doen het ligtniet m mijn natuur Geef me maar eenglas braodewyn d i ben ik mezelf weer Een of enblik soheen Satomia met een geweldige woede te kampen maar hy be heerschte zich tenslotte Goed don zei hy ik ai je zm doenwacht even Het invalide wagentje werd snel door de kamer gereden de hall in en het koerste verder de lange gang door tot achter in het huis Toen Batons langzaam lydende terug kwan lad hy ten glas in de lumd in een kop wiite koffie baJanc r ie op iiet plank e voor hem Bentwood greep het glas gretig en slokte den inhoud m éen teug naar binnen Direct daarop drukte hy de hand tegen het har n wankelde achteruit Hemel nog aan toe jt hebt me ver giftigd tiygde hy O die pijn die vervloek te ijii Jk kan niet ademhalen Dat gaat wel over kalmeerde Satona 1 k ben wel met zoo n liooggeleerd medicue als jy maar leta weet ik er ook wel van en dat la boe mejj een man in jou conditie be 1 Biidelen moet Drmk nu die koffie Fr WUB zulji een gebiedende klank in Satona sten dat Bentwood zieh niet dorst verzetten Zoodra hy ten beetje tot zidiaeU gekojueu was dronk hy de koffie op en de uitwerking daarvan was weldra merkbaar na enkele nimuten was hij weer heelemaal nuchter en kalm Hy ecfieen zich nu zelfs mm of meer te geneeren want ly zei op onderworpen toon tegen Sarton Het apyt me heusch ik galoof wel dat ik daaniet ntet by myn positieven was en vreeselyk onhehbeiyk ben geweest Maar je moet het me maar met kwalyk nemen Denk ens aan alles wat ik geaien heb aan alles wat i getracjit heb te ontdekkai Dan komt de waanzin over me en moet ik drm ken om vergetelheid te vinden Ik heh er vandaae t en gevochten tot ik geen zenu wen mier had als ik nog langer weerstand had moeten bieden had ik geloof ik een ongeluk aan mezelf b ian i En wat zou je dan hebben moeten beginnen Wordt vervolgd