Goudsche Courant, zaterdag 11 januari 1930

Heden overleed onze beste Zoon Vader Behuwd Groot vader en Broeder de Heer S J B Maier gtp alMr Ut b d lat Den Haag J MAIER Herklots Gouda J GRENDEL Maier E GRENDEL Jr WIEME Lugano Zw J M PROOST Maier GOUDA 9 Januari 1930 Regentesseplantsoen 31 De teraardebestelling zal plaats bebben te Gouda op Maandag 13 Januari a s des namiddags 2 uur vanaf het sterfhuis 30 Gebitten SPECIAAL PITNLOOZB BEHANDELING Betaling des ewenscht to 12 maandeliikscKe tenni oen ook vaïr Zickentondsleden Bureau v fanclneclkundlge Middenstands Verzekering AdmG DE WAARD Van HeusdestE 13b TELEFOON 30013 tramlijn 4 15 16 en 17 Geopend vaa 9 4 en 7 9 uur Agentschappen Holnao Pluwctleoa ngd 103 Gonda V Doip Noordkadel Wadd ow BEiiiiiDELiie siiei te mu Abonneert U op dit Blad Amstel Bock Bier Verkrifgboar bi Boikoop P L BINKEN Telef 124 Gouda T POELENUE Telef 480 Waddinxveen i A J JANMAAT 80 N V Ut rechtsche Hypothee kbank Pandbriavan f 50 000 000 De BANK stelt beschikbaar 2 o 5 Pandbrieven a lOO i 4 2 Pandbrieven a 98 in itukken van f 1000 f500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG wwnwiww Voor Lips Irandkasten en Slotenfaljriek IS DE AGENT P ROND Pz GOÏÏDA XO Arqe HET BESTE LICHT BIJ T LAAGST VERBRUIK Moes heeft hel ons toegestaan Vroeger mochien w j nooit een druppeltje koft e bebben omdat men alUjd ze de dat ze scha delljk was vooi kinderen Maar thans hebben wij een heel fijne koffe de wl ook mogen dnnken Probeert U hei ook maar eensl Dan zult U zelf zten hoe goed ze is De dok ter heelt gezegd dat wij ook van de thee n ei te eel mogen hebben speciaal wanneer deze sterk gezet is In de thee zii tjezellde set adelijke stof als in de koflie en bovend en is ze vask nadeelig voor de spijs vertering MOEDER ZEGT Het IS Koffie Hng De kin deren hebben vroeger zooieei naar koffie verlangd wanneer wij te gebruikten en dan was het steeds zoo moeilijk hun te weigeren Daarom hebben wij besloten met de geheeld familie cofletncvrije Koffit Hag te gebruiken Nooit heb ik Van een besluit zooveel plelzler en nul gehad want Koffie Hag is zui vere onvervalschte koffie eer pitt g van smaak en van een overheerlijk arom zonder eentge schadelijke uilw uag Zeismetéénwoord coffeïnevri Ik zelf heb het verschil spoedig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren ik ben thans veel opgewekter bi tnljn werk en slaap veel rustiger o De kinderen krijgen zelfs s avonds h un Koffie Hag net als wij enzebevindenzicheruitstekend bi Van de melk die hun anders zoo gauw tegenstond gebruiken de kle nen thans veel meer nu er eei klein scheutje Koffe Hag aan toegevoegd wordt KOFFIE HM SPJtam HiURT EM ZENU¥rEW wepnnpo d rs Fepmltan verdriiven apoel made en maagwormen zoowel bij volwassc nen als bij kinderen Wormpoedersf O SSperdoos Wormolie f O 85 per flacon Overal verkrijgb bij Apothekersen Drogisten 5 £ eA goede raad Is geld waard In elk huis tigt Vloerzeil of LI noleum Voor iedere kamer van elk huis vindt Gi in de YELLASTAALBOEKEN een patroon dat in kleur en styl by het in teneur past Kies de soort en de kwaliteit der vloerbekleeding van elk ver S rek houd daarbij rekening m t ViLJ den aard van het gebruik dat f MGij van Uw kamers wenacht te maken en pleeg overleg met Uw leverancier Een doelmatige indeehng van oort en kwaliteit geeft groote besparing op Uw directe uitgaven en voorkomt zorg en last in de toekomit XELU VLOERZEILC LIMOLEUN BEZITTEN ALLE GOEDE EIGENSCHAPPEN DIE GIJ ER VAN VERWACHT YBlLAjoppel zwaar en fterk 7n t gebruik het befte merk rABRIKATEN VAN D £ SALLANOSCHE VLOUtZEIL EN UNOLgUMFABMEK WUHB B8 Jaaroang NO 17273 Zaterdag if Januari 1830 eOllDSCHË lOVMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVËRTËNTIEPRUSi Uit Gouda en omatreken behoorende tot den beiorgkring 1 6 regels f 1 JO elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den bezorgkrlDg 1 6 regels J 166 elke regel meer ƒ U 3 1 Advertentièn m het aterdagnummer 20 et byalag op den prys Liefdadigheids advertentien de faeUt van den pr s lNGlLZOMDl N MEDIiiDIuliiLlMGËNt 1 4 regels ƒ 2J elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagine 60 hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen b j contract tot zeer gersduceerdeu prys Groote letters en randen wonlen berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van oliede Boekhandelaren Adverteotiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan ket Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMËNTSPBlja per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ iJÖO per week 22 cent overal waar de bezorging per iooper geschiedt t ranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 81 Ahsnnemeuten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by OQKe agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 KedacUe Telef 86 Fostrekemng 48400 wordt verschoven m hoeverre ue invioeu guat op ons eigen do n en laten vanuit dat gene wat anderen doen en laien jVt t andere woorden in noeverre een mensch dit leven eigen zelfstandigheid bewaart e i rr hoeverre hy met veel ander a ais ee nanonet een ander heeft de touwtjeb in handen De vraag naar het aantal marj nettèi i de wereld hangt ci tegenzeggeiyk samen n et een andere vraagt n 1 deze wat in de wereid de waarde is van het gioote getal Iemand toch wien het met mteresseeren kan of hy alleen staat tegenover den groo ten hoop zal mmmer een manoner worder Hu kan dat met omdat hy voor alle duiwjen er op mt is om eig zelfstandigheid te be waren Dit bewaren van eigen zeifstand g heid IS nog iets anders dan zeifoversch t ting Ook iets anders dan eigenwijsheid Neen het is het logische uitvh eisel de erkenmng van de waarde der pbrsoonlyk heid Wie een persoon ykheid is niet een uit de veten maar een man op zichzelt die zul zich nooit tot marionettendiensten laten verleiden H m deert het met of hg a een staat en alleen biyft staan On dat hu weet wat hy waard is Zulk een mensch is steunpilaar der maatschappy en van de voortschrydende ontwikke ing Hu IS de dappere man van wier een klas siek dicbtex gezongen heeft dat hy pal staat m ramp en ongeval schoon ook de groote hoop hem bedreigt Jloe steken 1 deze groote figuren de marionetten op het wereidtooneel af W zyn hun bewegingen nog zoo handig en jujst al zyn hun woorden nog zoo met zors gekozen al is heel hmn doem en laten keung verzorgd het is alles comediespei Ze sne len niet hun eigen ro Er is een nder d e aan de touwtjes trekt Zooals deze wil be wegen ze zich doen en laten ze Het is ook een ander die door hen spreekt Armza g zieten nun geesteiyJt Kapitaal m met uuuers uan ge eend nun vK eid u weg veiitouit om de mooie rol van een anoer te irpeien men spreekt wel eenfc van een grooteityd Wat IS een groote tjüd He zat a tyctzuiK een tyd wezen waaèin groo p manner01 het evenstooneel hun eigen werk doenHet kas niet andere of daarvan draagt dtityd het kenmerk Indien 4it Jmst is dan ishet ook waar dat het een arme tyd iswaann het marionettenspel m tit k is ioemeer marionetten onder de menschen ho armer de tyd Het l t geen twytel of betis zoo Nu zyn er natuurl k lunschen dte door hun karakteraanleg ge raedisponeerd zyn om marionetten te w Begi De kleine zielen De menschen zonder n egraat De vrees achtigen de bekrompeo de tragen van geest Ze hebben als it j ekeiischap van hen gevraagd wordt eefl veilvge uitkomst 1 et hooger beroep op daÉgeen die van huT doen en laten de draadj in handen houdt Alls hun rekenschap c rTaagd wordt van hun woorden z n ze ai i8tonds bereid om den vrager te verwy door hen spreekt Het zj ver zonder overtuigmg anderen dan alleen beetje bleek van de schnk Alteen onae chauffeur wist van niets Jben groot ge deelte van den weg tusschen Dpkja en Solo was opengebroken m verband met de wa terleiding welke Solo binnenkort zal krtf gen Wat waterleiding voor een Indische plaats beteekent heb ik vroeger al eens verteld Voor de Inlandsche bevolking is het evenwel van het hoogste belang omd t de Inlander ovv bet algemeen geen begrip heeft van hygiene en dua ook met die voorzorgsmaatregelen zal nemen die Ëuropea neh toepassen m streken waar het water met vertrouwd u In streken ala Djokja bolo Bandoeng Buitenzorg waar bergen in de buurt z n levert de watervoorziening met veel moeitykheden op maar plaatsen in de laagvlakte sukkelen m den drogen tyd nogal eens met gebrek aan water Wy maakten het eind van den drogen t Jd mee m Soerabaja en hoorden toen al ovei gebrek aan water klagen en bezochten toen ook de inrichtingen waar men het meer dan vuile rivierwater zuivert en geschikt maakt voor dnnk en waschwatez De weg van Djokja naar Solo is als de meeste hoofdwegen m Indie een prachtige breede geasphalteerde weg De velden er langs allemaal verlaten rystvetden sagen er m den drogen tyd bedroevend mt Zoolets als onze grasvelden op de zandgronden m een abnormaal heete zomer Allemaal bruine atoppelvelden Frisch groen ziet men hier ook betrekkelyk weimg De pahnen langs den weg hebben meer die matte dof groene kleur die we bjj sommige onier Cftctusi antea ftok aaniUfldUwu We waren dan ook met weinig verrast toen we een hoek omgaande plotseling Oo mooifcte groene planten in groote velien voor ons zagen Wat we m Weat Java te vergeefs gezocht hadden zagen we nu liier VOO het eerst n 1 smkerriet En dit klopte prachtig met ons programma dat bezoek aan een smkerfabnek bj Solo ver Qtdae Solo zelf IS evenals Djokja een oude vor stenatad Ook hier vindt men weer de kra ton waann de vorst met zü geheele hofhouding verblijf houdt Verder heeft men hier ook weer veel Inlandsche kunstnyver heid Het centrum van de stad heeft een Europeesch karakter Eemge hotels kerken een bioscoop scholen een postkantoor etc Ik vertelde U reeds dat we Zaterdagmid dag in Solo arriveerden Na een verfnsschend bad een schoon pakje en een stevig maal lag de heele Zaterdagavond voor ona Daar de bioscoop ons maar matig kou in teresseeren die konden we in Holland nog genoeg zien informeerden we eens of er s avonds nog iets te doen was Onze hotel mandoer vertelde dat er m het Societeits park een Wajang Wong voorstelling ge geven zou worden Vergezeld van dezen Inlanders werkt wordt ook doorgewerkt zoodat de daar werkende Europeanen van zeil ook geen vfy hebben Op de onder nemingen op Sumatra waar men me con tractarbeidera werkt heeft mtn tweemaal per maand een vrye dag de ban beaar aan den vooravond waarvan men het loon uitbetaalt Tot godsdienstige overpeinzin zingen komt de inlander op die dagen met Meestal wordt een naburige pasar bezocht ei verder wordt er veel gedobbeld wat muziek gemaakt en treden Oansmeisjes op Het dobbelen schynt den Javanen in het bioed te zitten Overal ziet men het zelfde schouwspel iiicn stuk of zes Javanen ge hurkt op den grond om een steeneu etens bord waarop het bekende draaierb e in het naden staat Zoo gauw de bankliou uei dit in beweging geb acht heeft zet hy n alve cocoanootdop er over h n Als d gebeurd ia bepaalt ieder z n inzet Het gaat dikwyls om hooge bedragen want In ze ten van een week loon z Jn geen zcld zaamheden Merkwaardig is de groote zelf beheerschmg van deze menachen want een Javaan kan yn toon van een of twee weken i rd werken verbezen zonder e n tpier van zyn gezicht te vertrekken De bankhouders hebben de meest geraffineerde methoden om het voordeel aan hun kant te doen zyn li en admimstrateur het ons door hem in beslag genomen materiaal zien waar door het bord en de ktapperdop dunne draadjes liepen en een koperen draaier die aan een bepaalde zyde was mtgehold en verzwaard met een heel klein druppeltje lood Som mige bankhouders zyn m dienst van Chi neezen en Arabieren Op de ondernemingen ttt SusMitni wtatét in den nfü iiv Inlaad sche bevollang tegen dergelyke practyken beschermd door eenvoudig alle vreemde en verdachte individuen te weren maar m de kampongs op Java hebbeu deze heeren natuurlyk vry spel Dit nummer bestaat uit twee bladen AüttBSÏlfi BLAD MARIONETTEN Oiïlanga waren w even m d gelegei heiti om een kynje te nemen utnter a schennen van een marionetten th atei tie was de moeite waard Ue eer t mdrult welken men opdoet is die van b wonderu g voor de menschelyke vindmgrijjtheid en techniek Zulk een theater is een ouderwet che poppenkast maar dan up groote schaal en veel mgewikkelder F quintes cems echter ia dezelfde stomme poppen bi wegen zich en doen en laten alsof ze levende groote menschen zim t chynbaar spreken ze zelf maar mderdaad is het een ander die spreekt Ze beweger zich ove het tooneel aisof ze hun eigen bewegingen weten te besturen Imlerdaad is het de lei der die onzichtbaar blyft maar ondeilua schen doordat hy de draadjes in handen houdt de gangen der poppen bentuuirt Daar dengeen die degenen die he ietaan by honderd met een hechte in hun leven die ho4 rt mede pp j iswijsheid luidt overtuigmg die hen Wie dit echter wej tot het cement der Een oud woord we ijii juet maar tot vryheid Weina de marionet op het wereldtooneel is de dienstbare knecht Wie deze dienstbaarheid veracht s de vrjje man Hy heeft begrepen het doel van het kven dat ieder naar de mate van zyn ga ven en krachten mede zal arbeiden op zyr eigen wyze aan den opbouw van het wereld leven en aan het verder splnnrn van de draad der wereld ontwikkeling Wie dieper nadenKt onderkent daann een beeld van het groote wereldtooii el waar heel veel gedaan en gesproken worjt waar heel veel bewegjig is maar waar ook zulke menachen gevi nden worden die de leiding vast m hanlen hebben teirwijl er onemdig veel meer jn die met anders e doen hebben dan ziel te laten leiden Ook zyn er die meenen dat ze zifih doo eïgSi kracht en initiatief bewet en terwyf ze uideidaad door anoeren gedre en worfien om zich zoo te bewegen Ze meenen ande ren te verschuiven Ze worden echter ze f verschoven op het levenstooneel Voor ik over den Zondag in £ oio verder spreek moet ik U nog verhalen hoe we van Djokja naar Solo kwamen Deze tocht was in velerlei opzicht merkwaardig Ten eerste ontsnapten we op een wonderbaar tyke wyze aan een vermorzehng van onze auto en deszelfs inzittenden Ook in Indie kent men onbewaatcte overwegen Op bu matra hadden we reeds een en ander op dit gebied meegemaatct De eerste maal schoot een trein voorby juist toen we den overweg gepasseerd waren de tweeoe maal zagen we op enkele honderden meters af stand van ona hoe drie Bataksche paarden door een trein gegrepen werden en nu hier vlak voor Solo passeerde een trein de hoofdweg Als een Inlandsch soldaat jnze chauffeur met tydig gewenkt lad was het te laat geweest Nu stond onze auto zy het met een geweldige schok op twee roe ter vóór de rails We waren alle drie een Naar Indië Een tocht naar n door tropisch Naderland XX Na een klem uitstapje dat enkelen onzer op eigen gelegenheid naar Parantntes aan Java s Zmdkust ondernamen volgden we weer ons programma en kwamen we op een Zaterdagmiddag in Solo aan waar we den Zondag zouden doorbrengen Onze tocht was zoo geregeld dat voor hen die hun kerkelyke plichten wilden ver ullen daar toe gelegenheid was en zoo er bezwaar tegen het reizen op Zondag bestond kon hier door overleg met den leider in voor zien worden Van Zondagsrust merkt men in Indie bedroeld weimg De Inlandsche be volking die hoofdzakelyk den Islam be lydt heeft haar eigen Mohammedaansche feestdagen Alleen op de Gouvemementa kantoren en de scholen viert men den Zon dag Van een eigenlyke Zoiidagsbfeer zoo als men die by ons kent is dan ook meta te bemerken Het dagelyksche leven gaut zyn gewonen gang Op de plantages waar men op enkele Europeanen na geheel met De oorsprong en bedoelmg van het eigenlyk tooneel m de oudheid waa reeds een uitbeeldmg van het leven De ouiste tooneelspelen welke una bewaaid werden waren met anders dan een tei tooneele voeren van het menschenleven m z n gioote problemen welke in het nienschen leven zich m kleinen of grootere matp voordoen Daarom ook heeft het tooneel door alle eeuwen heen zyn groote waarde en levendtracht behouden omdai het zjn bedoeibng en oorsprong heeft vastgehouden Voor den mensch toch is niets interesaan ter dan zyn eigen leven dat wondere leven waar hy zonder het te willen midden ii gezet wordt waar hy tyn rol spe t terw doel en inhoud van dat leven oor hem vaak een raadsel hi i tt Een raadsel blyft ook steeds de vraag m hoeverre een mensch handelt uit eigen ini tiatief en in hoeverre hg dooi anderei Deze Courant komt m meer dan 7000 gezinnen in Gouda en Omgeving pelde hy Ik geloof dat het moeilijk is om te raden wat ze daar hebben I Dat IS mderdaad met moeilijk erkendeField Het is het lichaam van Sir CharlesDarryll Er ie hier een dieper mysterw aanden gang dan we hebben gedacht Ze leg gen het lichaam op de tafel alsof er etli of ander operatie moSt gebeuren Ik weet warempel niet wat ik ervan denken moet ik Doe die deur déar dicht I zei Sartorisscherp en bevelend er komt hier of daareen vreeselyke tocht vandaan En dat magtoch volstrekt met nietwaar Bentwood Bentwood antwoordde mompelend dat tocht wel heel ongewenscht was op dit oogenblik De deur werd daarop met een smak dichtgegooid toen volgde er een stilte Ae ten slotte verbroken werd door een zwakken kreet als van een kind dat pyn heeft Ber rington sprong overemd hy atond op het punt om de eetkamer uit te gaan en de hall over te steken toen opeens een gestalte nader kwam de figuur van een dame die geheel in het grya waa gekleed Het was de vrouw die Beatrice by het begm van het dmer ihad gezien eai die in den Panjachen schouwburg bij Mark Ventmoire had gezeten Ze wrong in wanhoop de handen O mompelde ze in zichzelf al er tochmaar Semand waa om me te helpen ala Bknu maar een goeden vriend had Berrmgton vertoonde zich In het tichtschynad van de lamp die in de hall brand de Je bede ia verhoord zei hy met niatige stem Ik ben hier om j te helpen Mary 1 di Oostersche toovermiddeitjes weet toe i passen Hy ia m elk geval een ongedooÜyk intelligente vent en tegelykertyd waarschijn lyk de grootste schooier die ooit opbaarde heeft rondgewandeld Maar als we vannacht f en beetje geluk hebben is het ij t zyn sinistere praktijken gedaan Ik deuk dat we daai wel op kunnenrekenen verklaarde Field oo rogen toonIk beu ontzaglyk bly kolouTl dat ik u alsdeelgenoot by dit avontuur heb want an ders zou me een heeleboel vntgaan xyu datme nu duidelyk 13 geworc Lr was geen gelegenheid om het gesprek voort te zetten want Sartoris hadïnmiddeis de touwen van den koffer verwydord en het deksel opgelicht De andere stonden om hem heen met bleeke en angstJg ge2llchten behalve Bentwood die op zyn emak een sigaret rookte Met een ongecMldig gebaar wees de invalide naar de l t die uaast hem stond Wel klonk zyn geprikkelde stem zynjullie van plan me den beelen nacht te latenwaenten Dachten jullie inisschien dat eenkreupele ala ik alles alleen kanP Voormthelp ena een handje terwyl een van deanderen de tafel afruimt Er volgde gerinkel van glas en porselein en weldra was de tafel leeg De Radjah geholpen door Reggie en Rlchford tilden daarop een groot lomp stijf en onbeweeg lyk voorwerp uit den koffer dat In lakens gewikkeld was en even aan een mummie deed denken Berrington haalde zwaar adem terwijl hy toekeek Als w maar ists ksndeo doea mom Zij die weten weten nog liets indien 211 de liefde met bezitten Zien zonderliefde IS in dg duisternis zien HOOFDSTUK VXII De slavin van het awtjg u De raadselachtige vrouw stond daar de iiaud tegen het hart gedrukt de gryze pathetisdie oogen groot van angst Het duurde lang voor ze iets zei hoewel het dmdelyk was dat ze Berrmgton ondanks zyn ver momming herkend had Hy had dan ook niet met een veranderde stem gesproken Ze zou zeker gevallen zijn als hy nflet zyn hand uitgestoken had om haar te steunen Wacht even fluisterde Berrmgton Probeer met te spreken Je bent verbaasd mehier te zien Mary En toch is het heel natuurt jk rit heb je immers jarenlang gezocht Waarom heb je ma al dien tyd zoozorgvuldig gemeden De dame m t grys hdoosde Eie d bleef op den oditergrond Hy was mwiaoheoken ner geioeg om te begrypen dat hy op het moment overbodig was Hy vond dit mter mezao overigens verre van prettig De in apecteur had voor zichzelf al een plan de campagne gemaakt en dat wilde hi liefst zoo spoedig mogelyk uitvoeren Denk er vooral om voorzichtig te iyn fluisterde de inapecteur tegen Berimgton De dame in t grys schrok Wie ia dat vroeg ae En hoe beu jehier gnomen P Wordi TWTOlid FEUILLETON De slavin van het zwijgen Geauthonseerde vertaling mt het Engelsch van FRBD M WHIfE Nadruk verboden Sartoris hield zyn hoofd gebogen aoodat de anderen de uitdxukKing op zyn gezicht Il et konden zien Praat er maar verder niet over zei hijkalmeerend je bent nu tenmmste heelemaalnuchter dat is het voornaamste We zullener eoQ anderen keer nog wel eens samenover liebben De stem van den kreupele klonk vriendelijk genoeg maar het was aleof zyn oogen vuur schoten Hij boog zich opnieuw en mor relde aan de touwen van de groote kist Field die m spannmg stond toe te kyken vroeg aan Berrmgtou wat U v lacht Ik zou het niet direct durven zeggenfluosterde de kolonel terug Dit is een nachtvan verraasmgen dus het zal u roissciiienmet verbazen ala ik u vertel dat Ik Bentwood tamelijk goed ken Bedoelt u dat u hem in Indie gekendhabtp Ja al jaren geleden Hy was officiervan geoondheid en eem van de knapste artr w tte ooit bij het leger gtdiw4 li lib i Als hl m EIngelaad gebleven was zou hy een geweldige carrière hebben kunnen maken maar hy heeft Kidb misdragen en moest het land uit En m Indie slaagde hy er ook niet m om pioreel op de been te blyven het hjkt wel of er een duivel m dien vent zit Hy echynt bovendien een soort zmtuig te hebbeu voor alles wat occult en mysterieus 18 Hy zonk steeds dieper moest d n dienst uit en ten slotte wilde geen enkele blanke meer wat met hem te maken hebben Hy werd de vriiend van fakirs derwisachen moeliah s en dergelyke duistere kerels waar van hl da geheime trucs leerde Ik geloof zelfs dat hy de eenige Europeaan na die ooit dat fakir s kunstje van levend begra ven worden aan den lijve ondergaan heeft Dat IS een mysterie waar nog nooit een blanke aciiter heeft kunnen komen en die vrind daar weet er alles van Hy ia ook op de hoekte van al de geheime vergiften die die heeren daar brouwen en gebruiken en waarvan de Eoropeeeche medici en schei kuudigen geen flauw besef hebben We had den dus ook goede reden om aan te nemen dat Bentwood betrokken was m het groote schandaal dat VfOlgde op Jdet traguchen dood van den Radjah van Abgali Dat her innert u zich zeker wel Field knikte Hy was een goed kenner vaa de geschiedenis van de groote misdaden We hebben het er altyd voor gehouden dat Bentwood de eigenlyke schuldige was en dat hij experimenteerd heeft met Indische vergiften waarmee hij tot nog toe ongekende resultaten wiat te verkryg i Dat is juist het gevaarlyke van dien schurk dat hy zyn Wflstetscb wetsosebafupcli k ni ih d B sp