Goudsche Courant, maandag 13 januari 1930

No 17974 In aan Uuitsche persconferentie ia om Crent de besprekingen meegedeeld ovii de vergadering dei w s an laterdag dut Jia tie I ede van Öno vden Cuitius erop gtweren heeft dat de moeilijltheden steeüs worden f M worp€ai door de creditcurstiiten aar bu hu ais voorbedden noemde de aag fatukken betielfende de spoorwegein het depot by de intenmtioniale bank het i ga tieve ptandietht waaromtrent te i an B een irtemmighed heerschte terwijl an üe zud dei crediteuistaten thans weer wyTigingen njR voorgesteUi Te faiye ia de kwistie der mobiUseenng vun de Duitsche obuga lies met beliandeld van transche zyde ech ter ts daaiover een nota aan de üuitsche delegatie gezonden Daarop is gevolgd het doen van vo r tel len door de JJuitsche dielegatie eerst mon deling jaarna eohnfteluk a de besptrokmig daarvan ïaterdafmid dag zyn er van de icht punten dne over gebleven a 1 betrefende deji betahng ter mu de beialu m na een moratorium en tie mohih eering van de I uit he oh ga ties De bcfaprekingen worden iioden nid dag o m 3 uui voortsexet De mdruk bt slnat dat de versclierpmg van den tot ttai d die ateidAgmoigen geconiütatPerd werd tot het verlieden behoort He ien Dchtand aouden de vijf crediteur taten o eI de te aluiten mertfönkomst tussch n dt bank v n de trustees beraadslagen Over de kwestie ter sancties zouden ur tms en Wirth gistei cn met 1 ai lieu de besprtinngen voortzetten In de Fngelschc persconferentie var Za terdag is meegedeeld dat het I aitsche voorstel betreffende den betal ys datum n om de belalingtn re leehe jk op den l5en gedieeltejyik O B dtii van het plan Young dat voorziet m maan drftjksche bert aling n op denzelfden dttum Inaak het moratoriumvTflagfsCuk d d ifcJut van een meuw voorstel van de cied teurataten aan de Du ts che delexatie vooi gelegd dat een zekere concess ie be at Dd aigemeene indrik is dat dit oor rtel den weg zal kunnen openen tot een r ver oenkomst In hoofcfeuak t eoügt d t voor3tel Mt men juch houdt aan den tekst var het plan maar dat men m geviil an moei k heden zijn toevlucht zaJ nemen tot hl trige Het plan voorziet n een moratorium van twee jaar Er kan al een uitstel voor een derde jaar worden gegeven als een jaar na afloop der twee jaren betaaJd ib Over de mobihseering vai de DuiL Jche oblïgaties had e i vnj uitvoerige discus = le plaats waann IVrdieu zeide het plan Young met te kunnen aanvaar len tenzij onder deft waarborg dat de Duitachf an nuïteoten gemobiliseerd zouden worden en dat de Duitsche regeenng nwta zou onder nemen wat de geldmarkt zcu kunnen er storOT nadat de eerste obliigatiefl zyïi mtgejïBwn De Duitsche delegatie betoogde wel dat zü geen hinderpalen m don weg zou leggen aan een hersteluitgitte doch zu kon niet op zich nemen voor onbepaaldcn tijd beursoperaties te vermijden Bovendien 7ou de Duitsche delegatie eerat de raad van be ieer van de Reichsbank moeten raadplegen Tardieu merkt schertsend op dat de DutschB regeenng w lhcht m staat is haar eigen polrtidk te bepalen zonder dat ze lan dr Schacht permissie moet vragfflT tje lach Tenslotte stelde Snowden vooi A i een gentleman s agreement zou worden aanpe gaan om het ve d vr j te laten voor een redelqkp periode voor de hersteftiitgifte De besprekingen der Frsnsche en Durt HAAST U De laatste Week der Giooti Opruiiniiii BIJ 25 C A B Bantzinger MARKT 18 19 Koopjes Koopjes 100 Adverteert in dit Blad VBORIZETTINil BALANS OPRUIMING DEZB WKBK = NIEUWE = KOOPJES FLUX SCKOENHANDEL so WliDSTRAAT 19 Wat gijSatleen kunt doen roep daar neen ander bij De slavin van het zwijgen Uit het Eogelsoh van FRED M WHITE fNadruk verboden We zyn door het raam van de provi lekamer in huJsgekomMi legde Berrmgton mt en nu ik hierben en het eindelijk ge vonden heb zulen we toch eens een oogen h ik samen moeten praten Mary Hebt u bezwaar inspecteur Field bad er ntets tegen als zijn metge zei maar de noodige voorzichtigheid in acht nam Hy begon te wenscben dat hi een half dozyn stevige politieagenten by sBch had yn handen waren op het oogenbllk gebonden er zat niets anders fp dan tten loop der gebeurtenissen at te waohten Hij I randde van verlangen om te weten wat er acht r ds geslotdu deur vsa d eelkamer Jongste Bediende GEVRAAGD op FABRIEKSKA fTOOR Eig nkandj geschreven blieven ondei letters A B aan Tiet but u V d Goudsche Courant Markt 31 Te Huur Een flink WOONHUIS lan het JAAGPAD No 19 Te bevragen Kantoor NV vh W BOKHOVEN Jaagpad 18 Na 6 uur Kattensmgel 41 DIRECTEUREN va nde C DLULINoE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ gevestigd te AMSTERDAM brengen ter kennix van beUngheWienden dat m de plaats van den Heel J B BIEZENAAR Jzn aL conespondent van bovengenoemde Maatschappu voor Gouda en naaste omgeving is AANGESTELD de Heer Joseph Joh Vergeer by wien vooitaan e vnals by de Heeien C J M KROON en H VAN ZANEN MULliER alle veilangd oidende mlichtmgei te bekomen zfln Directeiuen voorjioemd DE JONG CoJanuan 1930 Onder referte aan het bovenitaande bevelen de ondergcteekenden zich in genocsmde betiekkmg aan C J M KROON H VAN ZANEN MULLER JOSEPH JOH VERGEER Januan 1980 Laat Uw Dochter een Vak Leerenl een goed atelier onder deskundige leiding kan iiy zich bekwamen in het Naai ak en kan daarvan vooideel trekken VOOR HEI GEHEELE I EVEN Aanvangsttalflipls f S Rozendaal 13 Gouda Aanmelden H v pei week BROEK Co 50 NUTSSPAARBANK GOUDA Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat tot Bijschrijving der rente over 1929 gelegenheid zal bestaan in het gewone lokaal der Bank op DINSDAG 21 WOENSDAG 22 DONDERDAG 23 en VRIJDAG 24 JANUARI 1930 telkens des avonds van 8 tot 9 uur Alle houders van Nutsspaarbankboekjes worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen bijschrijven daar nalatigheid in deze bij teruggaaf van gelden tot vertraging zou kunnen leiden HET BESTUUR Gouda Januari 1930 60 I Nieuwe Schouwburg Gouda 1 DINSDAG 14 JAN de Wereldschlager I O Madchen mein Madchen CDORINB KM HKT TOBVAL Komische Operette in drie bedrijven Prijzen GId 1 50 Leden S O G Gld 1 20 1 0 75 Laat U KNIPPEN W SSCHEN of ONDULEEREN in onze naar de eischen des tuds iiiBeiichte APARTE DAMES KAPSALON Aanbevelend W M lk rt 20 RAAM 169 hoek KUIPERisTRA T GRAFZERKEN GRAFKAUIZEN SCHOORSTEENMANTELS OnumeiUeii in dlc tjlen Beleefd aanbevsleivd 2526 10 Firma J M nn BuMraii tMakaaararii VIJVERSTHAAT U GOUDA Wu beginnen DINSDAG wederom met onze GROOTE UITVERKOOP A BROEKHUIZEN Kamemelksloot 73 Abonneert U op dit Blad 050 plaatsbespreken Maandag 13 Januari 8 uur 50 ZIE GROOTE BIUETTEN GROOTE UITVERKOOP BU J L BRUNS TURFMARKT HOEK GOUWE Schenk ditmaal vooral uwe aandacht aan dezen grooten Ullvepkoop i Wij brengen in al onze afdeelingen geweldige lage prijzen Onze magazijnen zijn des Maandags tot twee uur gesloten ISO in belan0rl k voordeel voor onzo KlanU BRACHT ONZE DE VORIGE WEEK aXnGEKOVDIl DF Geweldige Prijsverlaging prc fiteerde u ook reeds 3 poiul voor 25 et J 25 25 25 per pond 17 12 10 GROENE ERWTEN BRUINE BOONEN SPLITERWTEN PRIMA TARWEBLOEM VLRMICfcLLI GRILSMEEL GORT ZWAAR GFMI NGD KIPPLNVOLR 4 pond vooi 25 ONZL BIJZüNDLR FIJNE KOI FIESOORTLN nu pei half pondspakje i2Yi ilVz 45 50 67h en 62 cenl UitdruUieluk maken va U erop attent dit ondanks deze pros erU gmg de vooiireffelulrë samenstelUnig onzer kome onveranderd IS g handhaad pei pond 45 et 36 16 IS 1 pak voor 25 3 25 per doos 25 p pondspak 38 et p pondspot J9 p groot blik 29 pei stuk 22 j per l i pond 18 24 Stakjes Appelen Sdiyljea Appelen s Veibch Gebiande Pinda s bult uu Pujivinen Piinia Lucifers Zeeppoedei A ri Huishoudzeep de beste A H Bak en Bi aadvet Heeiluke Jams pot gratis Ilaiing in Tomatensaus R u2en Ontbijtkoek Biscuit ZAANSCHE MOLEN Zandkoekjes ALBBERT HE UN GOUDA MARKT 51 Hot adres voor alleen prima kwaliteit GRATIS geven wij deze week bij f I bood oh pp ii a doos kaiOhelp Ul wat evenveel is ala aO korting let echter qp onze l ao prlfzon Fa C VAN TONGERLOO uw KRUIDENIER 6R0ENEN0AAL 4 TEL 755 60 ANTON COOPS Opagisl WiJd tP al SI Tal 328 Thijmstroop Sipoop Famel Peptussin 40 SS TJaapgang Maand q 13 Januapi 1930 60I1M1HE COVMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELU IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVBBTENTIEPBUS Uit Gouda en omstreken beboorende tot den basorckring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en de beaorgkrtof 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ O 30 AdvertenÜen in het Zaterdagnummer 20 et Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen bijslag op den pr s Liefdadigheids advertentien de helft van den prtis INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elk regel m de voorpagina 50 hooger AB0NNBHENTSPRIJ3 per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorgiKg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 315 mpt Zondagsblad ƒ 3 80 Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij cmtntct tot Mer gsraduoMtden pnJB Groote jetters en randen worden berekend naar plaatimimte Advertentien kunnen worden ingezonden door taawlienkonut ran soIi de Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten n moeten doaga TÓ6r k plaatdng aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzelMrd te i jn Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA büonce agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren ThiM bureaux i jn dagelijks geopend van 9 S uur Administratie Telef Interc 82 Redutie Telef 88 Postrekening 48400 van dtm umister dat deu b d geweoeu u P bezwaren welke verscheidene winkeliers houders van zaken die ui iioofdiaak op avoüdverkoop zyn aangewezen ondervln dun Het betreft mer wnikeU in kleine eet waren broodjes met vleesch visch viach gerecliten vleescliwajen etc welke m noolUzaak vuur gebruik ter plaatse bestemd zyn locii overdag ook over de toonbank wolden verkocht ai najdegenomeu Zy tyu lu de mt este groote steden houldiakeiyk ui He binnenstao gevestigd en zijq ui het bSBit van en onthenmg van de bepaiiugwi dftr gemeenlelyke w i n lielsluitingsvero rdeumg Htt beanjf js geheel mgesteld op eu af 1 ankelyk van den avondv £koop sa heeft gemcuiiyk hooge iast u te dragsu wü het naai beiiooreu geëxploiteerd worden Het voorziet ougetwytold in eeu beihoelte Tan eu deel van het publiek luaonderheid van SLliouwburgbezoekers e d lliaus zou er m die zaken na elf uur n m gUL n petsonoei meer werkzaam mogea ayn en juiet na dat uur begmt de grootste druk te Een en ander zou voor dei meetta dUr l e lryveu rumeuu worden Daarom drmgt het bondsbestuur er bi din mmutei op aan dat m de bs zjeumg van liot besluit ook art 4 zai wordui bstrokken b v in dien zm dat voor dergelijke gevallen de mogetyiilieid woidt geopend u ten byzondere vergunnmg te vwknjgen tsn mde na 11 uur n m arbeid te latsn ver richten dan wei dat door den mmister gebruik gtiiiaakt ordt van het bepaalde m art 7 lid dar arbeidswet Naar aao liet bondsbestuur is medegedeeld zou ook bet desbetreffende personeel ongaarne uea dab de vier bodsbepat ing voor de genoemde mriclitingen van kracht blyft aangezien het door het oanzienlyk vermin deteu van provuw i andeve emolumsntcn ernstig m zyn bl osdwuuiing geschaad sou woBlen Vr stclliiic van UlMihm4 r p Ten slotte wordt dan imti IsÜr v iuxSlf Ao art 18 van lujt beaimt een zoodanige tospassmg te wtllen geven dat fiüaalhoudws dio op grond van andere bepalmgen onder deze wettelyke regeling vallen op hun daar toe Btrekkendo schriftelyk verzoek eveti tuwel lïa door het districtehoofd ter zake te zyn gehoord aJgeheele vrijsteiliag kunnen bekunen Het totale vermogen tu alle vakrereenigingw PLm ai 9 milUoMi gulden In het Volk van 2 Januari 11 verscheen een overzicht van den stand der vakbeweging in ona land waarb o a aan de hand van gegevens vermeid door het CeDlraal Bureau voor de Statistiek cijfers worden gegeven betreffende het collectief vermogen der centrale organisatie Deze oijfers luiden Het totale vermogen van alie vakvereeni gingen mst inbegrip dus Tsn die niet bij en vakcentcale aangesloten was op 1 Januai 1929 pi m 21 fl miUioen gulden Hiervan haddlen het N V V en de daarbij aangesloten organisaties irf m 13 2 mitIio a gulden het H K Werkliedenverbond 3 6 niillioen het Chr Nat Vakverbond 1 8 mil iioen en het N A S ongeveer 67 duiz id gul den Per lid beteekent die eeo weerstandsver mogen m het N V V van 60 61 H K W 31 68 CNV 3072 WH 3463 N A 8 414 Hierbij is niet het vermogen der werkloosIwidskassen zoo Ut het vorenstaande een graadmeter is van het weerstandsvermogen der vakvereenigmgen De meuwe IJsselbruft b Zwolle De heer Van der SluH lid van de Tweede Kamer hteft aan den mmister an Water taat gevraagd 1 Is het den minuter be Meu zad zich herimwren dat de beide II oordenaais Jvbtq en Fifcher indertijd eelf moord bobben gepleegd i rnst Werner lechow lieeft de auto l eüituuid waarmede de moordenaars hun sliichtoflci tegemoet red i en na do daud luüitttn Zyn jongere Hroer Gerd Techo kreeg vier jaar De eifWaar van de auto tie fabrikant Kuch im er werd drie jaar na dui moord vrygespnAc m een tw edu ptocei Ratlieuau waarm d thans uit de n y v ungual ontslagene aili tULge optrad O Haagsohs oonf r Btie Oploüuingen in zicht De neteiiire kwestie dei buitenlandsthe leeningen Bersagliert de fasciMisOhc mditie De kroonpnns reed zelt aan het hooid van zyn rtgnnent hei U2ste intanterie üe feeatelykhedai ge iiid gd tiche deiegaitie lAOiden voongtaei met htooel op deze basu een formu e te vinden Verder werd atgeaproken dat de Duit M lie rageeruig zti trachten voor a y Woens dag een overeenkonurt tot atand e breng n o ei de hquidatit van het verleden met eein É e Ertaten in het by a nder met italic en ile Biitache donumonfi Voor het gc al men Woensdaig daarmee nog met kiaSir ou z yn heeït de Uuitsche deJiegutie op zurn gi nomen een Liausute in het protocol te nan vaandrai waarby aJle claims uit iezen hoofde worden geanmiieerd Nog wwrdt gemeld dat aangaande dp kwestie dei mobiliaatue vun het plan Young een mtvoerigB duicuasie tó gevoerd wa uby Cheron m heiinneiing heelt gebracht lie gesprek dat hy reed s mei Moldenluuei had gevoerd en vaarm hy had Ix toogd dat Duitschiawd geen buitêniandsche iaening zou mogen uitgeven waardoor de plaittjng van de obligaties van het ï oung plan lou v orden beiemmerd MoJdenjhauer herhaalde daait novej wHt hy Vujdag reeds gezegd had nl dat het plan oung te dien aanzien geeneriei verplichting aan Diutschland oplegde Duitschiand was trouwem leeds eerigen tyd m oniderhandding met Kreuger ovrr d pla itamg van buiteniandBche leonirgcn Oveiigens moest de Duitaciit regeenrjj de RykfaJjank conisuJteeren over de plaatsing an buitenlandse he uitgift n Hy had ex pers u t Berlyui aten koïneai en moest d ien over de kwestie liooreii Hierop heeft fawlieu geantwooid lal uLst omdait de I raiische r sgeenng op de hoogte woi van de voorremcns ojn bij Kreugei een leeiunK te plaatsen zy daat w r i w 5 lAnwnwr J I dé niitB fw regeenng door bemiddeling van den gezant te keiintai heeft gege en dat zy vernomen had dat DurtschJand die leenrng wilde u t geven oamiddellijk mi de ratificatie var het plaïir Young en dat y daartegen ber aar moest maken Ook verklaarde hy het argu nwnt van MoJdenhauer dat een D iit che bmtraiJanidtfche leenii eerst ter kennis moet worden gebracht van de Rijkabank voordat zy kan worden uitgegeven niet te begrijpen Dit verhinderde immer niist dat DuitschJand zich kon verbinden door de tewiing niet uit te geven Tardieu legde er den nadruk op dat het hier een hoofdpunt bHrof Wanneer dp ere diteurstaten niet de grootste moigel ijkheid hebben om de betalingfeti van het plan Young te moJiaiaaeeren kunnen zg het plan met aannemen ftm slotte schynt het 1 U de bespreken geti toch tot een toenadering te zyn geko men aJJeen leverde de formuleenng nog Toote moeil Jdieden op Dr Curüus Wirth pn de juridische dteskundlge Rauss hidden gisteravon ï een onderhoud van byna twee uur met Taatiieu BerteJdt eai Coulombre dat tegen tm uur werd hervat Naai ver luidt zyn van Fransche zyde voor het vraAgstuk der sancties met nunder dan vijf verschillende formuleenngen ingediend De Duit ichers hebben zich hun ant woord voor behouden Dö kroonprins en zyn echtg noote zyn Zatenlag op hun huvvol yksreis gegaan mnar San Hossóri by 1 laa waar zy e i i tyd zullen verblyven AUe veruordeelden hel leji uilgezeten AI moge sinds de gruiÜ reciht radicale wariioofd fecr yeti verbeterd zijii piuerkelijk dat oov ii als duui de Hitienanen l waren gezet om Techow 1 do gevBugeniti een ovati Met muzifik aau het i pgesVeld vour het gevi de autónteiteii hadden lujtyds dtxi ai zyuil UI ugs msrclieerden Sti rianen naar het statia visditui V a hter hel hwft uui vioeger met i tilt4 naai Weimar afgt I tiians hun straf Jk dood van de politieke atmos H o 18 het toch de StftiUheiiii jmgen op tou het verlaten van biengeü d had men iidi pgebouw ma tr dat ïechow aa vei trokken imeis Il Hitle maai ook Jrtir lechow was moeder in alle Prmsea Marie Jpse nam Vrydagavond even voor inidderi lpht afschead van de Bel gisc e Konmkjyke Ëanulie di toen uit Rome vertrok Op het station was een groot aantal personen aanwezig voor het afscheid onder wie de leden van de Italiaanache ko nmklyke familie BINNENLAND Werktqdenbesluit Winkels Bezwaren van den Kon Nederi MMldenstand bond hMGl Hchepen m nood dtBlen storn Wotorschoener Slter geslagm Gisteravond tegen W r begon eei he vige fatoim op te tekl i waaidü i de scheepvaart groot n ÉMjft ondei ond Om half negen moesc Kingboor van Doul uitloopen om Biuii Hple verleeucn aan een schip dat lOO BMiiHn had gegeven op ongeveer la K Blrit kust Ookjto ChcrbouBg HftMuen öj BTamgHn nssi van vismhers bchepen m iiet üanaal ïlen nwtorschotnei sloeg by Ncz de JobouTg op de rotsm tt pletter waarby twee leden der bemanning om het leven kv ameti Het uit New York komende ss Anto ma kon wegens de ruwe zee Qeenstuwr met bereiken zoodat de passagiers vuor Ierland t I iverpool moesten landen Uit verschillende deelen van Png laml wolden verstroomingen gemeld BEtGlE Konjng Albert en de wintenport KtHimg Albert die gisteren met de ko nrngin prmsea Astnd en de prinsen Leo pold an Karel met den Itaiiaanschen ko njnkJyken trein mt Itahe in de Belifi he hoofdstad teruggekeert die na eenige da gen rust te hebben genomen naar Zw tser tand zal gaan om daar aan wwiterspirt te doen De gezondheidstoestand van koningin Lliaabeth zal haar vermoedelyk met t ela ten aan de witaeradie excursie deel te nemen ITALI Het huwelyk van den Kroonprins Tot de schitterendite vertooningen ter eere van het huwelyk van den pnna van Piemont te Rome gegeven behoort de pa rade op het grootsche hiptpodrome vin de PanoU de maJoebaan van Rome geegen ten Noorden van Rmne m de bocht van den Tiber tusschen de oude Via Flanunia en de nvser Hier hebeen 22000 man van allo wa pens die tydens de huwelyksfeesten te Rome vertegenwoordigd waren gedef leerd voor dai Kondng en de Koningm met hui gasten Voorop reed generaal Vaccar met zyn generalen sUf dan volgden de murme troepen de cadetten van de marineschool de i chtvaartschoüi en de verdere wapens de leerhng karabmiers de infanterie het regüment van den krowiprinb eerst g volgti door andere regimenten de Alpenjagers de Hot bestuur van den Kon Nederi Mid dinHtundsbond heeft zich naar aanleidmg van do officieus bevestigde berichten mza ko m voorbereidmg zynde wyzigmgen an aanvullmgen van het Werktijdenbesluit voor wmkek 1920 met ci n adres tot den minier van Arbeid H en N gewend Het Bond vbeetuur draagt daaii i enige weoadim om trent nadere voorziening iq sommige prac tLAche bezwaren voor Kusttuden gedurende dm halven arbsidMUg In do erste plaats verklaart adr dat het uitermate gewenseht geacht wordt dat een andere regeling worde getroffen voor het geven van runttyd aan een winkelbediende die eeisi na één uur s imddags m dienst Van veiachiUönde zyden hebben den bond mededf elmgeii bereikt waaruit blykt dat de thans vigecreiide rvgelmg van artikel 7 m de piaktyk ernstig bezwaar ontmoet lm mirs moet aan de n bediende die op zoon dag wat den regel het geval is na 6 uur n n zijn werk beëindigt eu meer dan 6 uur arbeid verricht een tusttyd van tenmmstü IJ uur gegeven worden Dit liteft ten gev lge dat er m vele bedryven op Koo n dag niet steeds voldoende persoatel aanwezig kan zijn om de werk aa rulleden behoorlijk te verrichten vooral wanaetr de zaak in de morgenuren geheel gesloteo woidt waartoe m de meeste grootere steden reeds onderUnge vrywiUige rege 1 ngen zyn getroffen Het bondsbestuur n eent dat er geen be zwaar tegen kan bestaan om voor te schnj ven dat onder die omstandigheden met het geven van een half uur rust kan worden volstaan Met voldoening heeft men dan ook vem men dat er aan het departement een voorziening m dien gee t m voorbereidmg zou zyn BÜÏTENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Moordenaar van Rathenau m vrijheid Rechtaradicale betoog ngen misldkt Zaterdag is Ernst Werner Techow dit oj 14 Oct 1922 wegens medeplichtigheid aan den moord op minister Rathenau tot 15 jaar tuchthuiBStraJ werd veroordeeld uH de ge vangenis te Halle ontslagen By de jongste amnestie is zyn straf tot 71 jaar verromderd ijn tijd was thans om Evenwel zou men den mmister willen verzoeken hierby lekenmg te houden met de bij plaatselyke verordenmg geregelde flluitingauren der winkels m dier voege dat nader wordt bepaald dat do arbeidstijd van efai arbeider c een dag dat hij niet vóór 12 uur den arbeid aanvangt en niet langer dan 7 uren arbeid verricht na ten hoogste 5i uur arbeid moet worden afgewisseld door een rusttijd van tenminste een half uur zulks m afwykmg van hei bepaalde in artdkel 7 Ie lid van het Wmkel werkty den besluit Fen aoodanige redactie maakt het byvoor beeld mogelijk dat aan een arbeider die om l uut n m m dienst komt en om 6 uur n m op het sIuttmgBuur van den winkel ein ligt slechts een half uur rust na 6i uur arbeid behoeft gegeven te worden Avondverfcoop door consumptie zaken i Vervolgens bresngt adr onder de aandacht toen n erkte ik dat je broer verdwenen was wag ik er zeker van Heb je iets van hem ontdekt vroeg Marv m 4 blijkbaren angst in haar stem Lieve Mary er was rftets te Mitdekken Je iiefde voor Carl heeft je blind gemaakt voor zyn fouten We wisten aUem al toch hoe hy was Iedereen in Indie die hem kende kon e dat toch vertellen Het la afschuwelijk om het te zeggen maar hy werd door iedereen als Mn schurk als een tewetenloos individu beschouwd Ala hij geen machtige beschermers had gehad zou hij uH den regeeringsdiest ajn gejaagd allang voor hy het oogenbllk geïomoD achtte m te verdwynen Hij is een slecht mensch ik kan het niet anders zeggen I r kwam een gloeiende blos op Marys bleek gezicht Bermgtwi eag lioezy de han den samenklemde Je fcebt ongelijk zei ze Abscduut on gelijk Carl was misïrchlen zelfzuchtig maar hy was zoo geweldig knap zoo geaien En toen hy verliefd werd op dere it vrouw toen was ik volkomen gelukkig Hij ht id zoo ontzettend mei van haar Bexingtom mukte een ongeduldige bsw gmg fr was em hittere glimlach om zij I ppen Carl heeft nooit om iemand gegeve dan om zich f protesteerde hij Wettelijkecht van iemand te houden was hem t eenenmaJe mimogehjk Je doet hem mrecht Phil Hij hieldoprecht veel van de pupii van Sir CharlesDarryiï die met haar broer een xijn vrouwnaar Simla kwamrai lles gmg pracilUgtot er een mededmger op d profeten kwamJy was to idertijd nut in Simla dus johebt dat zoo niet niËegemaakt Of die mededinger Blmksche manieren gebruikte ofmei heb ik nooit kunnen ontdekken maarop een tocht naar buiten kregen i ruzie Car wilde er nooit over spreken Maar van den mededinger is nooit meer een spoorgeoien en Carl ie sedert dken een lichamelijk wrak Hij Je wilt toch niet ze ftn barstte Ber rmgton uit dat je broer hier de heer des hniaes is Carl Satwna De vrouw aarzelde en stamelde Mts zij was hevig geschrcftken Maar liefste natuurlijk niet Als ik Je ïie kan ik geen boosheid voelen Mijn God wat moet je doorgemaakt hebben Je bent dezelfde en toch zoo anders Je kleur verdweneji de lach is uit je oogen weg ift zachte iijnen om je mond En toch lien ben je niet veel ouder dan dertig Een en dertig ben tk aei za droevigïin ik heb een gevoel alsof ik al zoo n lanpiMig leven ai ter mij heb Je vmdt natuur ijk dat ik Je erg slecht behandeld heb Phil Myn lieve Mary hoe kon ik anders denken Je was met mij verloofd we zouden trouwen de trouwdag wa vastgesteld Toen verdween je pkrtselmg en liet alleen achterein briefje dat ik je vergeten moest en niet n oeBt probeeren mt te vinden waar jo was Ie achtte jezdf onwaardig om de vrouw te word i van een eerlijk man Als je myn raad gevf gd had cou j een heeleboel moeite en wrdnet ge sard gebleven zijn Phil Ja maar je begrip toch wel dat ikeemvoudig niet kon zei Bernngton metvuur Ik wist dat e op een of anderemanier voor andersn opoHerde En toen gefceurde maar hy moest zijn ziel in yd zaamheid bMitten FEUILLETON Berrmgton en de dame die hy als Mary had aangesproköi gmgen de hall m ntfn et n kamer aohter den salon Deze kamer had openslaande deuren die naar den tuin voeren en de dame m t grijs opende deze AN het noodig is kan je hier doorwegkomen zei ze Als er iemand aankomtloop je den toin maar m Fn nu Phihpvertel me nu hoe je me hebt gevonden Berrmgton kon direct geen antwoord gevMi Hij keek vol liefde naar het bleekelijdende gezicht van de vrouw tegenoverhem Het wh een mooi Hoe lang ia hetjfeeleden dat we elkaarhet laatut ontmoet he iben Mary vroeg hiJeindelyk De vrouw zuchtte en haar oogen vulden ich met tranen Vier maanden vieK jarwi vier eeuwenzei Ze met een hartstochtelijke klank m haar slem Je bent toch niet boos Philip Ik zou het Treesdijk Tiadsn als ie boos was