Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1930

OVER TE NEMEN 2 nieuwe Ie klas luxe Burgers Rijwielen mer torpedoterujtrap zwart celluloid tturen prachtig hangveerzadels uit de lom bekende fabriek H BURGERS van Groningen Velp Diterste prijs Heeren f 57 50 Dames f60 Met volle garantie vrij zicht franco Br onder no 165 bureau GoudscheCourant Markt 31 15 N V Utrechtsche Hypotheekbank Ais iemand kwaad van a spreekt laat hem stil begaan Het eenige wat ge doen moet is zóó te leven dat niemand hem gelooft feuilletönT Oe slavin van het zwijgen Geauthoriaeerde vertaling uit het Engelsch van PRED M WHITE Nadruk verboden 7e schijnt meer te weten dan ik dacht zei ze Misschien ik alles i eter begrijpen ala ik weet wat je hier komt doen Maar Carl Satoris is mijn broer Du jujie hebt de meisjesnaam Van jemoeder aangenomen Doet een eerlijk man 200 ielfl Als ik je lieve eerlijke gezicht nietzag zou ik haast jaan geJooven dat jij ookbij al dat geknoei betrokken bent Maarwat dat betre t ben ik gerust Maar nu jobroer ï kun je mij in de oogen kijken en metje haiid op t hart verklarPij dat hij liet leven leidt van een eerlijk man Het meisje sloeg de oogen neer Jo kunt me niet antwoorden ging Berington na een oogenblik voort Je zet je geluk en je veiligheid op het apel voor een creatuur wiens zJel even Jkroni is aJa zijn lichaam O zeg alstjeblieft niet zulke vreftseiijke dingen smeekte Mary Satoris je foltert ma ermee Mijn lieve meiaje dat epijt mij meer dan ik zeggen kan maar de omstMidigheden aiJQ er niet oaar om de dingei te VfliiUo Pandbriawew t 50 000 000 De BANK stelt beschikbaar II o 2 o 5 Pandbrieven a 100 4 2 Pandbrieven è 9B in itukken van f 1000 f500 en iflOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Gebitten SPECIAAL PIJNLOOZB BEHANDELING Betaling dcsücwcnscht lo l laandeli kschc termijnen ook vav Ziekerifondsleden Bureau v Tandhccllcundiqe MicUknitands Verzckerlag AdmG DEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 tnmllta 1 15 16 en J7 Geopend van 9 4 en 7 9 uur Agentschappen Helmwi F1t w iial B l 103 Gauda Dotp NoDrdkBdclf Widdlaa iiuiiiuiit ik n GOüDt vermpe d rs wopmoll Fermltan verdrijven spoel made en mitagwormen zoowel bij volwassenen als bij kinderen Wormpoeders fO 85 per doos Wormolie f 0 85 perflacon Overal verkrijgb bij Apothekersen Drogisten 3rt OVERAL vertcLlefi hel de meiiiiohen oan flksvr lcr hotyeel baat 7y vonden bij de welbeprocide Sanguinose Het iiuiver plantaardig versterkiiiir nuddel voor XwaltTten en hersteüenden l öardoüi is het een ware triomfloeht die de SANÜ UIMOSE maakt in ons ÉeM In il DU VAN DAM Co He R ie nierstraat 2r 4 Den Haag WACHT U VOOR NAMAAK MMMMHIMl HMHIiHHHIMMMiB BMiaM HET BESTE UCHT BIJ T LAAGST VERBRUIK Kaaspakhuisinventaris takoop aangaboden w o planken standaards groote bascule voor illi doeleinden geschikt complete balans met gewichten lorrie enz Ook In gadaeltan ta koop Te bevragen bij G SCHENK Karnemelksloot 62 Gouda 20 WEEST OP UW HOEDE VERZEKERT UWE EIGENDOMMEN TEGEN STORMSCHADE KOSTEN GERING Vraag inlichtingen bij het ASSURANTIEKANTOOR C PLOMP Azn WESTHAVEN 49 TEL 835 GOUDA ONDERVINDING IS IMMERS DE BESTE LEERMEESTERES Dit geictt ooit voor Uw Iiopje Itoffie Duirendcn onver cliilli ien lietben aanonze uitnoo dicing lol roefneminö weer ei geftév n en licbben gcUiigc tiun acliriftelijlietevesliilinö iniijiddeU ondervonden dat fcoffie HaJinderdaad meer Jcnot en betere èeaondhctd vcr cUft Mtvr J L Je K AmtterJëm tchrijftt Koffie Hai en blijft voor onê een uithomut ij hebben nu en onruêtiffc en lafje ooze nachten meer De hvaliteit van Uv koffie It werLelijh onovertrefbaari wij Itajtien no nooit zoo n tijn balije hoflie met zoo n beerhjh aroma eJronhen Ook heb hen vij geconttaieerd Jat Uw Itoffie zelfx in bet gebruik oedkoo tv iê door de ftrima hvaliteit en een geroutineerd zetten Alle ziekten vao Urinewegen en blaas Cetf goede raad 7r geld waard kunnen spoedig genezen worden duov nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gt Ijjdt mannen of vrouwen acute of chronische lekten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwe ziekte of alleen den naam daarvaai up te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicüiien üy M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U all aanwijzingen zal toezenden omtrent de wu ze van behandeling met ds bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten In elk hui ligt Vloeneil of Linoleum Voor iedere kamer van elk huis vindt Gq in de YELLA STAALBOEKEN een patroon dat in kleur en tül bq het in terieur past Kie de soort en de kwaliteit der vloerbekleeding van elk ver rek houd daarbij rekening n i t yLJ den aard van het gebruik dat 4 i n l w kamers wenscht ta rmaken en pleeg overleg raat Jw leverancier Een doelmatige indeeling van soort en kwaliteit geeft groote besparing op Uw direct uitgaven en voorkomt zorg en last in de toekomst nVLK YLOERZEILt LIMOLEUH BEZITTEN ALLE GOEDE EIGENSCHAPPEN DIE GIJ ER VAN VERWACHT I ypllAjSoppel zwaar en Fteri Jn t gebruik het beste merk rAMUKATEN VAN DE SALLANDSCHE VLOERZEB IN MMpLWMFABiUW WUHI No 17275 68 Jaai ang Dinsdsg 14 Januari 1930 fiOVMlHE COÜMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IsflEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 1 7 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad 3 B0 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GüUOA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagelijks geopend van 9 ö uur Administratie Telef Interc Redactie Telef S8 Postrekening 48400 ld voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot leer fereducHrden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatamimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussohenkMnit van Mllade Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten damffi vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te x n Oe bijeankomBl van den Volkenbond Welke vraaiïstukken besproken zullen worden jkl wji s vüoifgesteia ov lie aepot van Uuitscniantl uver üe Kv e tie van ue iiiobiiiriaLit van lie scnula zuuen L neron en Mouicn ijiUc i weiii n öea preKingPn aüwieji wen Kan Minnt iiien uac deze zaaK V n dae m ome aaiKinnen i Mcht t Idat zicii gelden heel t veel minder moeilijkheden opgelevei d dan men iiad yoorzien maar men zal heden ijuigaan of het mogielyk is de eventueeie regeluig ook tot andere kwesties uit te strekken Woensdögochtciid zaJ weder een byeankomst wolden gehouden om een definitieve beslissing over deze zaak te nemen Dan xal des middags de commissie voor het idttDuitsche liersteilvruagbtuk een vengadering houdem waarin het resultaat der beiiprekingen zul woixien medegedeeld ZlJJD Mi KiKA Strenge koude m CalUuraië ifrieiuuiderd nto s ingiesnecuwd lu hot VV der V H hecrac it atreoge koude In Calirornie Itgt voor de eerste maul sedert Hó jtiat en dikke laag sneeuw i en ciiUHinu van dtielionderd auto s di meL lUUU eidoneu uaar een carnevalsfeest reed I tyitóns uu hevigen sneeuwstorm uigeaneeuwU Eer t na eeuiga uren konden de vciüngelukteu xich met behulp van toegi dtielUe boeien uitgraveu Ook de Ijekencte tcnnis speelater Ileluu VVtta diu zjch tliaufl met baar inaa in Z Calitornifc op üe iiuwelyKsreis bevindt tu uiet liuar autu m de eneeuw blijven steken Nu liet huwelyk van den kruonpiiiui Ue terugkeer der Ueigiuctae gamcii ioudaguchleud ziju de Koning en du Kojiingm ucr Belgen met ueu krounpri en ijn gciiialiu ttf Hruijsel tei uggeJiecrd l rms Karel is uuac wij m een Bruaselach blad lezen nug voor enkele dagen in Italië achlergebteven loea de koiiuiklijko trem Zaletaagmiüuag te Milaau etopCe hebbeu ver scluiiiende overlieidapersoneii en afgevaaruigUen vim verschUleucle veieenigingea kuhing Albert hun huldu betuigd De Küuiiig iieeit zu h eenige oogenbiikken ouderhoudeu met Arnolüo Mussoimi deu bioer van deu imistei pregidenl Koning Albert heeft uit Mdaau eeu talegr m gezonden aun koning Victor Emauuel üii Kouingut Helena waarm hij gewaagt vttJi den diepen mdruk dien de prachtigo teesien op liein e ziju gemaim hebben geuiaakL en tiuu lioidei dankbaarheid betuigt vuoi de imueiyke betuigmguu vaa genegjuiheW d ü fl S ei5 ftÖ H Wwi flu ïOW lul oniliaiil him beminde docliter aau bet It iIi i ui iIk hof geaciioükeu een kostbaar L t vvya mi de iieide waardoor zy i haai nieuw vaderland omruigd zal zijn Met hun beidei weaachen voor het g uk vau het jonge eclitpaai en het doorluchtig Huia vaa Huvoie besluit het telegram Burgemeester Max van Brussel die bij do huwelyksfetjaben de gast ia geweest van deu gouverneur vau Kome heeft Zondagmiddag ue Itaiiaauache hoofdstad verhiten en heeft bij Zijn vertrek zijn dank uitgesproken voor de ontvangst die hem ten deel is gevallen en zyn bewondering voor de ontwikkeling van da Ukba fc sten Hopen nu dat de voortdurende klachten der Duitsche Siieziërs de Poolsclie regeering zoozeer in verteg enJieid zullen brengen dat deze ei eimielijk toe besluit Graszynski tot matiging aan te yporen Natuurlijk hebben de leiders der afvaardiginigen gisteren reeds voeling met elkaar gezocht In verband met de L ünden che vlootconfertaitie die onn iiddelLük op de bijtemkomst van den Volkenbondsraad volgt ligt het voor de hand diat de vertegenwoordigers van Frankrijk Engeland ItaUc en Japan het vrkagstuk der maritieme ontwapening onderling in Geneve ter sprakie brengen Ook Poolsch Duitache besprekingei z jn te Genève reeds ingeleid Ktaatsseci etaria von Schuibert heeft al van gedachten fjewis aeld met Zaleski den Poolschen minister Van buiteniandöche zaken Deel dezer dis cussies is tot klaarheid te komen met betrekkinfr tnt verschillende nog niet volI diig opgelo ste PoolsoiiI uitsche aangelegenheden o a ten aanzie van de Hi uid atieovej eenkomst dlfL hier in daar nog nauwkouriger moet worden geformuleerd Ter behandeling van deze kwesties en verder ter besprefcing van het raagstuk van een Poolsch Buitsch handelsverdrag vertoeft te Geneve eveween s Kauscher Duitsch jjezart tu Warschau Op teze Bitting van den Volkenbonrisraad u len ook de president ai de leden van de ipgeeringsoommissie voor het Saiirgebiel wüidcn i eTt eaiid ot weer in hun functi hersteld Wü woidt er sinds gei uimen tijd I over t Saargebied onderhandeld maar f e 1 Vnlkenbondsraad moei deze zuiver formeele I haitile ing wel verriciiten juridisch be stait voor hei i nog steeds de oiJÖie toe tand zoodak il i eft KcktZ ifi hoodt met da beapra k ngen die over t Saargebied to r iriji V orden gevoerd ai uuii tuaa t uuui U i ai n j ut iiuei111 lil 11 11 t ii Uti iin ciiuiuüuani wauii 111 n ii y t L ji uai i iiuui uiuK utnü iilfpwüiigd L tü jiyLiuioni fu i a sui ciitö iiiuii aiUiKnuiiig UK va ii ziju au uuiiEtrhc gLULACöCoiiRu iiiei öcjjaLin jii nuu liutL i i aau otrauubiageii l ej üL ui i I uui zy LtiU 4y i Jtuiiieil JriU T iciaaid uai uit nitiUf jieDoen op net wtiK Uu itvvetotieöciuuiftc BUITENLANDSCH NIEUWS neiii gesit tK üi li iicnui ITALIë Een aieuwé encyklieb Ue Paus tegen Mussolini ti opvattiMg over dt upvoeiding der jeugd Zaterdag is een Encycliek gepubliceerd u er dtt chriötoSykje opvoeding der jeugd In het eerste gedeelte woi den l elanjpweJtkende dimgen gezegd De Fuus antwoordt op de quaestiB op wien de opvoeding der jeugU rust Hy stelt vast d t hieraan drie lichamen moeten deelnomeo het gezin de burgertyke maatschappy de Iverk Di Kerk heeft krachtens het naar door OhriötuB verstrekte mandaat en haar geestelyke mwderschap het recht zich In volküineai oiiufhnnkelykheid met het ondetwyfl bezig te houden zonder met het burgeriyk gezag in conflict te komen De Kerk vei zet zich er niet tegen dat de oLhoien zich richten naar de wettige ijepaiingien der civiele autoriteiten met wie zy tezamen rechtstreeks van ïod het recht eii de verpJichting ontvangt om de kindtren waaraan zy hot leven schonk op ta voeden Men komt in strijd met het gezond verstand der men schheid als men bewfleert dat het kind aan den staat behoort Dit gezinsrecht Wordt integen ieel geëerbiedigd door de TIisterl i fen wTnerr eeffmeuilgetl TTet i o a het recht der tegenwoordige wetg vmj m de Ver Saten Het moet er bij den staat niet om gaan zich in de plaats d er gezinnen te Btellen doch wel om hun rechten die vóór de zijnen gaan te beschermen in de opvoeding der kinderen Geen enkel monopolie kan de kinderen dtwingen hun kinderen naar staatsscholen te Bturen waar het onderwijs m stryd ia met hun opvattingen en zelfs met hun wettige verwachtingen De staat heeft nocbtans het pecht van het stichten en bestieren van scholen ter voorbereiding voor zyn eigen openbare daensten zooals de mitótie op voorwaarden djLt hiermede de kerk en het gezin niet worden gekwetst Deze waarschuwing is niet overbodigr tegenover het overdreven nationalisme dat zich in on e dagen verbreid en dat gewoonlijk de neiging heeft de juiste perken te overschrijden door het mditair organiieeren van de lichamelyke opvoeding der jonge mannen en zelfs der jonge meisjes w ïarbij Inslag v ordt gelegd op tijd gedurende ten Zondag welke tot dusver aan god sdienstoefenimjen en aan het gezin was f ewyd De Paus laakt nochtans niet hetge n er oed kan zyn in een geest van disciplir e enin de durf der methoden dat slechts dengeest van geweld en het ophemelen van doathletiek welike in haar breedte sfeer bynade geheele actie van den staat omvat zulksvoor het gemeenachappelljfc welzijn ptllL U lil tlt M ü euiiatui W gü n ii r coiuuiwaiö en ü ii zuiver l uii sciie ung iiuiug ve Ofschoon op het oogienblik de meeste aandacht uitgaat naar de Haagsche conferentiei3 de bijeenkomst van den Volkenbondsraaddie gisteren begon a eenszrins zonder boteefcenis Voor het eerst zou de nieuwe Duitschfi minister van buitananidsche zaken Curtius te Geneve aanwezig zü n müar deloop d en de geheurteniseesn in onze residentie heibben genomtrn hebben hem ertoegebracht daar voorloopig te blijven V aardchuailük ziet hy ditmaal geheel van dtireia naar Geneve al en vtTschunt luj panop de 51 6 vergadering van deti Vuikenbondalaad om daar in een rede te verklaren dathü de erfenis van Streaemann heeft aanvaard Staatssecretaris Schuttert vervangthem nu als leider dur IJuitsohi afvaardiging Ut uuuHciit legee g wdh ui stam binntJi liU ULii lü iiujaeiii up ti gt veu i n utuaiuibii iXiii zicii m uljF liiuai zouuen steiifii vaii uu lificiiabanKÏ fotmeel was UeiMi l o tie iu vm debaan j vervolgens ia bewJot i iict comité ji dijiii isten te vei ioeken ch in vei bnuiiüff t stenen met witsterituij ms ake het contraec t etreJ ienUe ue iwernatioiuile üanK Jwen vooruivt larüwi tlf orgaUenni moest verlaten met h Jt oog op zyn JtanlUiand vL jtrek heelt fortius nog vet ivl iard ihet voorzitterscha tJ der bijeenkomst berust bij Zaleski den l oolschen mijiister van buitenkndiwhe zaken die in een eenig zins moeilyke poeitie verkeenie Hij toch moest nu een herdenkingsrede voor tten overleden Buitsciien minidter van buitenlami t he zaken houden terwyl hij meermalen ie Genèvp den degen met Sficsemaiin heeit gekruist Wel sjmpathiseerde ZaJeski met Stresemann voorzoover deze Jcampioen voor den vrede was maar overigens beachouwde iialeski hem als een verbitterde tegenstander üat ischacHt bereid veivuilen welke hitemutionale leen betrot zyn voo 111 liet kapitaal li mnkryk is van 4e t Mi4ei r de wfe kan tegenwerken Meji gaat dus ondanks dit incident met zekerheid de oplossing tegemoet De i ancties Wat de sancties betreft kan iwingenomen worden dat men het eens is Tardieu die gisteravond naar Parijs is afgereisd zal heden zijn i egeering in kennis stellen va i het bei elkte res ultaat Hot gmg hier om een juridische oplossing van Ie naoeÜijikheden te bereiken Zoolang het Young pian in werking bleef moeateij daaruit ontstane kwesties geregeld worden door de bepalingen van t plan maar zuodra Uuitsehland het plan niet meer uitvaerde moesten de schuldeischers hun volledige vrijheid van handelen herkrijgen Morgen wanneer Taijiieu weer in den Haag terug zaJ iyn zal waarschynlijk een definitieve overeenstemming over het punt worden verkregen Wat het niet Duitsche herstel vraagstuk beti eft hebben de Hongaren een beLpreking gehad met de kleine Entente Eenige regeling is nog niet tot stand gekomer Wel zijn e r voorstellen gedaan De kleine Entente wenscht dat het probleem in studie wordt geniomen om het geheel der vraagstukken welke tusachen haar en Hong irije hangende ayn te reigelen Heden zal men nagaan of dit mogelyk 1 i I De kwestie der agrarisciie hervorming iunctiL s te üeiehsbanik m c e n vaMt esteUt al deelneming Dit heeft hem echter niet weerlioudeiiden overledene in gevoelvolle woorden telierdenfcen en zijn nagedachtenis te eeren De woorden door Ü leska get proken heeftmeJi gisteren i eeds in ons blad kur neiiiezeiï iiï ïWltlér De Haagsohe oonfaponlie De Duitsc he Riiksbank zal nitt deelnemen in het kapitaal dci Internationale I nk Omtrent de werkzaamheden in de bijeenkomst Van gistermitiidag van de zeti mogendheden wordt vaii Fr msche zyde medegedeeld dat omtrent liet moratorium oveieenstenuning is verkregen Wat den betaüngsdatum betreft neemt het Duitsche Uijk aan op den loden der maand in deviezen te betalen zulki in verband met het feit diat de stortinge i van de Reichsbahn den laatsten van de maand binnenkomen Ook deze kwestie is dus geregeUi Wat het negatief pandrecht betreft eeft Engeland de daaromtrent voorgesteldi formule niet volgehouden zoodat ook hieromtrent overeenstemming is bereikt Wat de tarieven van de Duitsche spoorwegen betreft waaromtrent Duitschland vrijheid van regeling verlangde dit punt zal niet in de overeenkomst worden vastgelegdi miaar er zal een uitwisseling van nota s over plaats hebbrai Ook ia men het eens geworden ever den Buitengewoon schokkende ondorvi rpen bevat de raadaaigenda niet maar toch zullen enkele kwesties viui vry groote principieel e beteekenis wondBi a ifisroerd jn de epafce pteats Is tiaar hettnandaatvra tuk ofschoon Duitsohtand jr ön koloniën meer bez it en het ook niet de functie van mandataris vervfuit zijm deze aangelegenheden voor fierlijn toch niet zonder beteekends BiJ de regeering d r Zuid A f rrkaansche unie bastaalt het streven den Dmtschers in het mandaatsgebied XnidWest Afrrka het staatsburgerschap der umie resp het Brit sche staatsburgerychiap me r of mindei op te dringen ttüM KXSLAJNO Ken trust van weeklanken en periodieken Naar het I ijiantieel weekblad voor den foil deenhandel verneeant koestert de DrukKerij v li De Ei ven Loosjes te Haarlem het plan om et n nieuwe Luatst hrtppy niet een kapitaal van ten minste iüO OOO op tericliten welke N V ten dQei heeft liet vormen van een trust vaii weekblatlen en periodieken Door do exploitatie in één hand te biengen meent meai op het onkosten cijfer te kunnen ttespareu Reeds werd een optie op versdi il lende tijdachriftan verkregen De bedoeling IS om de bladen welke ucli witl i Verttere mandaatsikwestdes betieffei Irak dat Engeland in 1932 als zelfstandig Jid in den Volkenbond wdl aten opnemen en Palestina De gebeurtenissen die in t afgu oopen jaar by den klajiganuur hebben plaats gehaid zullen stellig uitvoerig worden besproken De Engelachen feuTinen er zieli weï m e wreenigen dat de Volkenbond een commiside vian onderzoek ad hoc instelt doch in kringen van teTX Volkenbomd zelf voelt men meer voor een commissie aan vm een aligemeene opdracht wordt verstrekt men Je miitr natuurlijk niet alles weten maar ik wcot zeker dat je een hecleboel vrrnioedt Waarom trachtte je anders Sir Chuiles Darryll te spreken te krijgen den aviond voor zijn dood waarom sciireef jo hem dat briefje dat in zijn slaapkamer gevonden iflp En waarom bleef je dien nacht m het hotel en waarachuwde de nachtemployé 8 Je ziet Mary het is nutteloos oin to probeeren je geheimen voor m te verhergen Mary Satoris ke k den spreker met groote fiogen aan Ik had geen vermoeden van d it je zooveel wiet stamelde ze na een oogenblik Ik weet veel maar ik aou uog veel ini cr willen weten guig Berriugton voort Je moet goed in het oog houden dat ik dg zaak niet in Juinden heb eai de polHie je l roer op liet spoor i Die man die bij mij w iu een inspecteur van Scotland Yard Waarom heJten je niet alles om je to redden Mnry Jg hebt groot kane om op de hoklaagdonbank tereclit t komen in verhand met de verdwijning van liet lijk van Sir Chariea Darr ll Tk ben zoo onschuldig als en pasgehoreJi kind Phil Ik lieb intf endeel mijn best gedaan om ie probeereji to verhinderen dat O ik weet het Ik weet het zei Berring 011 ongeduldig Maar de menaelien die liet lijk van Bir Clmrlee Darryll gestolen hebben zijn bij de potlitie bekend en ze zullen jou waaraehijjilijk van modepüohtigheid verdenken Je broer is waarsrhijnlijk de hoofdschuWige en toch zeg jij Er is en wordt njeer tegen hem gezon Ook zyn weer klachten van minderlieden ingekomen n l uit Opper SileziÖ Buitengewoon belangrijk zy n ze niet maar de princi pieiele beteefceni ervan mag niet worden onderschat De vojwode van Silezië dr Graszynski die ook naar Geneve is gereisd om bii de hand te zijn p ast in SiVzië een stelsel toe dat in de oogen der Duit sdhers buiterjgiewoon hatcHjfc is Deze iaat digd ilan dat hij zelf zondigt riep Maiy SartoiTs met vuur Je vindt nuj natuurlijk dwaas en blind maar je weet ook met alles Het is niet de kwestie wat ik weet vervolgde de kolonel Natuurlijk gehiof ik je op je woord Maar de politie aal de zaak undera liest iiouwe Weet je wat er achter tiie gesloten deur daarginds gebeurt Het meisje rilde en verborg het gezicht in de handen Ze aöhf en bang om ieta te zeggen Beriington vroeg het haar tweemaal voor Ze antwoord gaf Neen ik weet het niet zei ze eindelijk Mijn broer vertelt mij lang niet alles hij weet wel dat ik een heeleboel niet goedkeur Vandaag nog waagde ik het iets tegen hem i zeggen dat hem niet aanstond en luj werd mo vreeeelijk kwaad dat hij nuj m mijn Hlaapkanier opsloot maar ik kon de cteur van de kleedkamer gelukkig ofienkrijgen en ontHUftpte zoo Ik wilde me juist mengen in wal daar in de eetkamer gebeurt toen ik JOU 2 ig Er schijnen nog andere niensehen te zijn Ja dfelde Berington op smalenden toon inee EVzijn twee avonturiers die hier als Reggie e Cora bekend cbijnen te eijn en die giflteren nn het R yai Pa3aoe Hotel prol ecrden de ju eeJen van Beatrice Darryll te stelen vermomd als generaal Oaatang en gravin de Ja Moray Dan die schurk vnn een Steplien Ricliford di Beiitrice Onder valache voorwendsels getrouwd heeft ver ler dokter James Bentwood ook zoö n nobel heerschap Wat wae dafcH vroeg Berrington opeens verschrikt Ik zou zt gm eeo kreet van pijn was het onthutste antiroord van hei m iaje langer en stormde de kamer hi Maar wat er verder met hem gebeurde bleef vooa Field s oogen verbolgen want ouiniddeUiik werd de deur van de eetkamer aditer hem dichtgegooid HOOFDSTUK XVII Bffrington e rt signalen Inspedteur Field slikte een ongeoouten vloek in Hij had en dergelijke onverantwoordelijke krankwnnigheid niet verwadit van een officier die een reeks van koloniale campagnes gef xmd had niet spoedig het hoofd te verlieaen Een paar minuten geleden leek alles juist zoo schitterend te gaan cn nu dit Field was een moedig man het woord angat kwam in zijn dictJwinaire niet voor maar hij ontveinsde sich niet dat zijn bondlier oot zich in groot gevaar bevond Het eenige wat er voor hem opi t oordeelde de inspecteur was Bijn toevlucht te nemen tot hrutalen bluf hij zou naar binnen gaan en de bende kalmweg vertellen dat hun spelletje uit was en dat het huis omsingeld was A nn de politie Het leek inderdaad op een kreet van pyii een zwakke maar eigenaardig doordringende krCt t Berrjngton vergat ïn aijn plotselijige opwinding den heelen inspecteur Field en diens vermaning om toch voorzichtig te zijn Hij liep snel de hall in en legde de hand op de deurknop van do eetkamer Mary Hartoris rende hem na haar gezidit vertrokken van angst Doe het niet smeekte ze met trillende tem Er zijn hier gelieiinen afschuwelijke g Jieimen lugubere Oo ter che kunsten waarvan jij niets weet al ben ja jaren in Indie geweertt O het ie o versohrdckelijk gevaarlijk I IIoo onverschiokken hij ook was toch iiar elde Ettiiinglon Hij zou zeker zijn zaifbelieeiflching ergekregen hebben en teruggegaan nijn als die vreemde pijnlijke d H rd ringen de kreet niet opnieuw geklonken l ad Het was meer dan een impulsief man als hij verdragen kon Met een luk Il ui ende Juj de deur en stond op het punt om naar binnen te gaan teen Mary hem terug trok Nu het zoover gekc men ia zei ze gejaagd luat my het risico dan drogen Ik heb je hiertoe gebracht en ik moet zorgen dat Je er liet beste van ons tweeen afkomt Carl wat is dat Wordt vervolgd De vrouw vloog Berniügton voorbij die in do haduw van de deuropening stond Ze hooide een gegrom en gaf ee moment later Il luiden kreet toen een klaf op haar wiuig weerklonk Iemand lachte alsof hij die daad goedkeurde Berington meende het 0A gure keelgeluid van Richford te herkennen Do kolonel bedacht zich geen oogenblik