Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1930

Officwet 12 lO 12 107 69 34 89 37 9 77 9 7 34 63 34 64 48 14 48 13 36 00 36 00 66 47 66 6 i 66 724 66 76 6 46 66 60 a W 2 48 Niet oHideel 7 3 7 36 33 40 33 10 13 01 13 01i raadBleden hebben te kermen gegeven den zittenden a r wethoudtr niet te willen continueeren De heer Colyn heeft toen gezegd dat gezie i de samenstel Iiing van den Raad het college miiest bestaan uit 2 soc dem en 2 r k Spr meent dat bierm de de ijuaestie nu voldoende besproken is Wethouder van StaaI s repliek Alleceerst de Wat rleiding Wethouder VAN STAAL s d repliceert allereerst ten aanzien van de Wnterieidingi uaestie Spr heeft den heer Dudok van Heol ex uu gemaakt voor het gebi uiken van Jiens i awn De heer Dudok van Heel heoit hiderdaad aa i Mr de Witt Wi inon verklaard nimmer me spr over het buizennet te heb bfcn ge proken Echter heeft genoemde lieer wel verklaa d mtt groot genoegen spr V werk hier te hebben gevolgd en ook liet In den Bcherpsten vorm afgekeurd dat met een best iandc bankschuld dividend wordt uitbetaald Spr zal voortaan in het doen van dergelijke mededeelingen de voorzichtigheid betrachten Spr heeft met groot geno€igen gehoord dat Mr de Witt Wynen hec rapportN ug tei en van beteekenis acht en de correspondentie daarover als onleesbaar heeft go ualiiliceerd De Raad van Commisss i FÏn heeft ilezeifde opinie ten opzichte der correspondentie en de notulen ook Commirtsalissen achten die onleesbaar waarom dan ook de vergaderingen worden by gevVoond door twee stenografen Wat de motie Fokkers aangaat spr wil de waardeering daarin genoemd alleen benchouwen als erkenning van de motiüjkhoden die spr ha l maar n iet a s hulde voor aijn beleid In die beteekenis ioü spr op die v aarde ring thans geen pri i tellen Do uitspraak van een onafhankelijke eamni sip ia alleen be lissend voor welke zyde dan ook Spr zegt tegenover hetgeen Dr Hoffman lieeft aangevoer dat van Staal v 1024 dezelfde is als van Staal van 1930 Spr iö van oordeel dat niet aan de socdem iets i ti veranderd maar de r k zijnveranderd In de motte Vingerlmg is belichaamd dat er niet over de Waterleiding mocht worden gesproken Een jaar geleden beriep de Waterleiding Mij zich nog op de motieVin gerüng Spr ia niet bereid langer te vechten tegenover die groep aan de Turfmarkt Wanneer de motie Vingerling niet wordt ingetru kken logt spr zijn functie als gecommitteerde neer Üe heer Verkerk heeft spr verzocht de motie Fokkers heden niot in behandeling te nomen wij dit voor do a r den indruk zou wekken dat zy den heer Vingeriing bij aanvaarding zouden loslaten iSipr heeft in den namiddag het oordeel van de nJieer Polet giehoord over de Waterleriding Spr dacht dat dit kwam van de a r fjractie Het is gebleken dat dit niet het geval is do heer Polet staat in deze alleen De heer Verkerk heeft in de C9mmissie van Financiën zich voor het beleid verklaard van den Voorzitter der Commissie van By stand en ook van de mftonicrhetd van B en W Het optreden van den heer Polet heeft pir ontstemd IVwn de heer an Vliet nog met was lid van den Raad is deze ontboden by de Waterleiding My die hem goxegd heeft hem als lid der fractie dia haar bestrijdt miet langer als gebi uiiken Ihai s gesteld te meer daar ze zelf twee stenografen hebben aangesteld omdat de notulen van de directeur onvoldoende waren Ook de liquiditeit der My heeft spr in de commissaris vergade ring besproken waarby spr heeft gewezen op het aanwezig zyn van een bankschuld toen van ƒ SiiUuO hetgeen daaromtrent 10 gezegd wordt door spr mede uit de notulen voorgelezen Spr heeft gewaarschuwd dat geen dividendmocht worden uitgekeerd zoolang er nog bankschuld was Spr zegt dat de aanleg voor Reeuw k kost ƒ 50 000 nadat de toestemming van Ged Staten is gekomen wordt door den directeur gezegd dat het ƒ 1B Ü0U kost En aan de gemeente wordt gevraagd ƒ 7j K ü De burgemeester van Reeuwyk neel t aanvankelyk gevraagd verplichte aansluiting nu is dat vervallen en nu speelt de rentabiliteit geen rol meer Uit de notulen leest spr voor dat de heer Knuttel gewaarschuwd heeft voor een strop van Heeuwijk wyl men tot de overtuiging IS gekomen bij de Waterleiding Mjj dat alles een gok is Uit de notulen der vergadering leest frpr voor dat de president commissarLs heeft gezegd dat de heer Van Staal niet i i comhiissaris maar gecommitteerde De comm voor de tin wil luideie inlichtingen over het thans gevraagde bedrag Zy begrypt wel waar het voor noudig is maar wil het weten vati comiiussarissen üy B en W i nu eindelijk ingekomen een staat van waarde tot een bedrag van 4 i7 OO0 De juistheitl daarvan wil spr mderzoeken Dat neemt apr zoo maar met aan bpr zul in het college blyven vechten tot den iaatsten adem zuoUng net Gemeentebestuur niet zelfstandig niet een eigen luisterpost kan nagaan hoe by de Waterleiding de juiste toestand is l aaxom moet spr nmtal elk ander Voorstel afwijzen Het zou onverantwourdeiyü wezen dat het gemeenteDestuur op deze wyze aan een leening zou inedewerKen Vier wethouders staan op het standijunt dat de gemeente een onderzoek behoeft door een daar aan te wyizen man Uocht dat ertoe leiden dat tv geen commi ssie komt dan hebtoiji we de zaak los te laten ui ttó gaan procedeereii Spr wil alleen oen commissie aanvaarden waaiin 2 menschen door de Waterleidinfi aangewezen en 1 door het Gemeentebestuur De htier Mr DE WlTl WUNEN lib h weet dat het hier met is een arbitragegeval en dat de Waterleiding is een gewone Wethoudei VAN STAAL s d zegt niet te zuilen medewerken in een andeiv richting ah door hem is jiaiiigegeveh Wil de Kaad een uitspraak in anderen zin dan zal t spr niet langer de vertrouwensman zyn der gemeente en als gecommitteerde niet ti iu keeren Het nageslacht zal eenmaal zeggen da spr oen groot werk voor de gemeenf chap heeft veriioht Spr hoopt later een stuk levensgeschiedenis te schryven en daarvan zal deze Waterleiding hi torie een bblimgryk deel uitmaken Wethouder an Sta ii stapt hiermede van de Waterleidingaffaire af en gaat over tot het rapliceeren over de opmerkingen inzake de begTooting Wordt vervolgd vau medeplegeu medepiicliïigheid uitlokkfu en doen plegen A Volatft n WIJ tanilotte met er san te herinneren dat Molinng nog steeds op Vnje voeten Is waaraehijnlijk zal te zijnen aandien na do belianduling van LMberHiann s hooger beroep eed be diftsing Iniake eventUdt ËB r tiü gentHnon worden VOn dï overigen diö door de Vccn lammer ii airü met den iitrali ah£ r m aunraklng kwamen werd vader Woltmaii op 9 November 192 1 douf hetzelfde U rechUihuf Viit OordouId tol 2i jaar an eijn zooii tot negen maanden gevangeniaatraf Voor beiden wewtlen cdilec negen in voorloopigé hethtufiis doorgübrae lite maanden m JiundQi iug gebracht 1 II U Kurtetioever u rtijOa cumirftssariii vau Liflbermauu s DiaeonUibault uu Intw b J dü overdracht der activu cotumiaaari due Veeuuainmei weid reed do r de Keclitbank cvureeokomstJg den eiaq t 1 t t i i l vrygesprokeo Mr D Gfcttay Veth Licbflrmttlin u verdediger bij de behandeliug zijner aoak voor do RcuJitbank ulde ch mi liet vonnis van dit t llege met verder besclukbttai do verdediging Ui hooger beroep heelt Lieberraauu toen opgeuragan uan mr F A Aökoaky Ui Anisterciaiii en mi J Ë W Duya te deu Haag Lieberinann die eenigeu tijd door am veldwacUtei bewaakt achter m dèitaal heeft gezuteii word te lOi uur al l ei Hol biuutin treedt naar de verdaulilêübunk gebiacht Hij znet ei bleek en vermoeid uit Hot Hof u aiMBiigeHUild uit Mr J U Jülieo proa Mr W Boeklioudt eü Mr J G Meilink raadalieefl n en Mi G J van Ceuiia lilfier Het O M wordt waargöuuiiiöii noi r ihdv generaal Mr A Uoroa vau Hiuriugsma tUoe Ëlooten Do Pi oöident stelt datltlyk Lieberiiuum ua vraag waiuoiii hij il hoügef beroep u gegaan Liebeimami Omdat Uej Couulja vau do rechtbauk kant nocii wal raakte X red Wdt u liu uwe böCTjaren tegen liet heb ingediend t rea Ja ja dat w isoo Het Hot heeh daar met belaïiif téUiag ka i $ v su geno 30 Jan 8 uur Groote zmJ Réunie Ver 1 eeniging Zorg voor CfteBtelijk misdoet d openbare vergadering 24 Januari Zaal Kwialmin Ona Genoegen afd Gouda N K V Tiroolsche jyrond 24 Jan 8 uur Soc de Réunie Volksuni ver s iteit Dr Fetter uit R ttOt iUm oyer I sychologtsche stroontbijfcen ApothekHfc j De atMiÜKteic van d K Mer B QVen Tiendeweg zal tot en met 17 Januari benevens den daarop volgendan naoht geop4bd zijn na 8 uur dea avonds dea naclita echter alloen voor recepten De replieken over de aigemeeiit bescaouwingen over de G emeentebegrootin 1980 worden voortgezet len heer Muymy mz ake de uol enng vau Ivort Haai lem i r ücht het niet juist dat de wethoudei tweedracht te verwekieen in tie a v nauij Daar is geen aaBÜewling toe Lï i volkom n homogieniteit Spiekei wyst op het onttreken van de homoffemteit b de ri D A P Er is orig jaar toch een moment geweest dat d beei Overhand udkle bedanken als Ud van den Kaan juiHt op grond van de onderlinge oneenigheid Spr 18 van oordeel dat de metaanwezig heid van den heer Mulder niet had behooien te worden uitgebuit de heer Muider heeft aan het betoog van den w ethoutler mets ifcmist Spr haait een en ander aan uit de besprekingen in het Woningbedrijf inzake len bouw van woningen voor de Kaar =enfahriek Spr wil wel mededeeJen dat de bouw van 100 wonmgen zooals door den wethouder IS voorgesteld niet de instemming had van de leden in die commissie die met een 60ta woningen al tevreden waren Spr ziet bellaJ gryke bezwaren in het denkbeeld van Mr de Witt Wijnen met betrekking tot de verkeers verbetering door deniping van de Haven Spr acht het loodzakelijk dat vooral no de noo ltge verbetei ingen moeten worden aangebracht zooala die zijm voorgesteld Met betrekking tot het va d rechttarief van ƒ 2 zegt spr dat er tal v n lïienSiChen zijn die dat recht niett kunnen aanvaarden Desnoods za spr met een vaatrecht van ƒ 2 50 accoord gaan Spr zou gaarne wenschen dat men tot 10 Knb M betaalt 10 et daarboven 5 cent Spr begi ypt niet waarom op de begrooting vun het abattoir het wachtgeld ilmkt van Dr Overboech Spr bejammert dat uitbreiding van de runderhal achterwege moot blijVen Spr betreurt de opmerkingen van dien heer Overhand inzake de Koningin Hij i van oordeel dat het gewenscht ia dat de oc dem hun aanhangers opvoe ten in het zingen van het oude Wilhelmus Wanneer het juist is dat allieen bedoeld Ir kl©ed in en 3choei=iel te verstrekken aan de beh eftigen dan valt dit in het kader vaJi de Leerplichtwet en vervalt spr s opmerking daarover Waar Mevr RieKz het heeft opgenomen voor dien kleinen winkelier met betrekkin tot het werktijdenbesluit daar merkt spr op dat de Middenstand bond zich vanaf haar oprichting reeds voor regeling van de winkjelsluitang h eft uitgesproken De Wet op de WinkelsLudting welke Dr Slotemaker de Bruine tegeiyic zou brengen met het Werktg ienbesluit ia er niet gekomen door de actie vooral van ém voorzitter van den Kon Ned Mirfdehstandabond den heer Schürmans Spr elooft dat de geste van ém Kon Mi Ideri tandab nid tot resultaat al höbben tat van de regeling van de wettelijlce winkelsluiting niets zai terecht komen Tem aanzien van de WaterleTdingquneHtie zegt spr zich niet competent te verklaren in dte beoordeeling van de bcteékenis van de eertijdB ingediende motie Vingerling Spr zal dus niet oor de intrekking kunnen atemmen en zeker niet om instemming te betuigen aan den w houder voor zijm optreden in dteze Spr acht het gewenscht deze zaak los te maken van de agitatie waarmede ze is opgezet Wat de rotte huizen aangaat spr zegt ook na de hem getoonde i oto e dat de huizen niet zyn verrot het la oniuist dat deze zoo rot zouden zijn als een pii cl Xe rijn aang iigroeid en vervuildi Spr heeft goed geaien dat het iJKerwerk zeer gaaf is Aan de binnenzijde is het laagje asfalt nog aanwezig na hét uitkloppen van het aangroeisel De burgerij is naar spr meent wat de rotiheid betretft misleid De Waterleiding heeft op de Turfmai kt enkele slechte stwfcken gehad Spr zou er voor zün dat deskundigem machinebankwerkers of smeden zouden beoordeelen de buizen spr is overtuigd dat hun oordeel 20U meevallen Spr meent dat de wijze wan aanschaffing der opgegraven buizen dioor de gen ente niet door den beugel kan Spr kan zich niet indenken dat de motieVingcrün overbodig is In ite Ingenieur van 3 Jan 1930 is een opzichter gevraagd voor den bouw van de bruggen vrelke nog niet door den Kaaji zyn aanvaard Spr vraagt of dit de jpwruikelyke weg ia De heer MIDDBLWiiEKD r k zegt dat de aamenwerking in de Commissie voor do Lichtfabrieken op de meest aangename Wiücse plaats heeft Dat de commissie niet kian worden bijeeïlg roepein begrijpt spr De heeren vliegOT elkaar in de commissie in het haar waar noodvg De heer MUIJILWIJK Dat doen ze alleen hier in den Raad De tooaeggimgen door den burgemeester gedaan met betrekking tot de politieloonen en haar huisvesting v erheugt = pr Een goede politiepost in de Korte Akkeren wordt door spr bepieit doch dan op een andere plaats dan waar die nu is Het ip spr fa bedoeling niet aan de ongehuvi de moeder het recht te geven tot ziekteverlof dat verlof zon echter natuurlyk wel moetün worden verleend maar op een wijze die spr thans niet nader wil aangeven De uitvoering van het rioleeringsplan conform het voorstel van den wethoudBr Van Staal acht spr urgent het denkbeeldMuijiwijk is niet afdoende verklaard Spr bestrijdt het betoog van den heer Verkerk waarin deze heeft ontwikkeld dat de ri een politiek accoord zouden hebben aange an en verbroken met de S D A P Spr zet het standpimt der r k uiteen zooak dat in eerste instantie is geschied op groTïd vBn de katholieke moraal Spr zoekt een oploBsiiig in een aan de S D A P tegemover stóW standpunt door de arbeidters mede ei enaar te maken Het privaat be it moet niet worden opgeheWn maaf uitgebreid De behoeften behooren im betere l ii X x JkXtS L t RfcEUWlJA Veriot verleend Wtgena zhjkUj is aan onzen vrocg JtviiPiuawgenoüt nimluiiupotJieii er laie Ki bynut U i it ger Aiie Uouuswaaiu mc i iiguibg van I rebruan utm jaar verio naarhuropu verleend De gevolgen van den Bturni Ien guvu go van Ut hevige tuim 2yn laiiga ü straatweg üouua oaegra i n op een atatand van cu a 100 nwiev de lelcloüuüraden losfiesiagcn en e iitge paien umgewaiiid liet gevoig hieivan is dm üe loie ioniBcne verDuuamg van lieeuwyK m i oouua genieel is veroroken Gisiermiddajg was voor het teleloonitj nloor te Jteeuwyk een noodverbinuing muakt maar deze waw dea avond s weifcigestoord aCaOUl UOVhiiN Ue nijverheids vereeniging van goud tn ziivüTsmaden alhier heeit insloten tot 4eii tugemeene loona erhooglnlg van f cent bpi uur voor goscbooUi personeel in vvrbafwi daarmee en temgievolgis van verdere styg ï g van de andere buMlryisonkoaten vvordüii ifltt ingang viui heden de pryzen van eemgc artikelen verhoogd Voor enkele artikelen bedraagt die verhooginjj ongeveer 20 ml lloiigfi ijcroep viui öaiumo L U Uennunrt AaiuauK Van üc hchaiidciiiig dei iirai aait vuur liet imsieraaiiisuae Gerecnuütii vooi oe i Lraj ttaiiier van liet Gercchtliöi IC imateiuani is neujn uan tocii weifceiyn uL ii auiA uig gt maucKk met de ii haiuii ii iU nuMgei ucroet vaii ue js raizauit i uiomoii 1 i ibüciiiiann iuwv zal zicii nog noi inner n uat lUeze hehanoelmg aaift anjtelyjc genomen tyd 1 uitgesteld op veilzoetc van Ie VL iiUtimgers en ioen emdeiyk op 3 December l l de zaak dienen zou was net d e Ljjiuis i Üjarige Ueöerniitnn zoiJ tiin gezutiga bicuk te heblKiu voor een binter aa cui prise m don vorm van een lange memorie een z g vur chuuninigsnuta weiHc h y aan m t Gefecntaüol Uau doen overieggou net nui dat een uauwJteuri i bobtudceiing uei wr memorie noodzakei y ii achtlc steld wi verbiiiul luermeue de böhandtMmg doi la tut nadeiiinorgen uit Zooals men weet is Uebemuinn door do Rüchtbank wegens het uitlokken en hét medoplOKtm van bodriogelyke bankbreijjt verooixieeld tot drie jaren gevangenisstraf zonder aftrek van het voorarrest Van dit vonnis gingen verdaciite en oo k de officier die üHi jaar mèt aftreik had gevorderd in höogsr beroep De teniastcleggjug n Wij k wii n den lezer thans gevoege ijk een nieuwe uitvoerige opsomming van al de LAATSlJb BKHlCMlKN Een uuderzoek n ar de mugelyku id van uuupttvinng van ttei lv eiiugpiM t aau nvi V uiKentwiidapaci JLNEVK 14 Jatf Dü H M van den VuikiMibönd heeft lieden ddu bektaidtiu Nüderl jurist Mr l imburg iwüOemd tot presideulvau du euuEei ilUt vt ür ümlicalie vmi btïtwuseirechl Hm vFbtJgerëa DeüxUiblitin uiiiit ler vau buuieuliUidEtoJio zakoiJi K MoLkü lotpiedideut vau du douauswapdÉiatilstaadit uouiei entiw De U jarige Lemitbude die haap fcindjc vermuorüde verourdeuld lot i j aai AU Jtll iVi 14 Jan i o Aruhtuiwcue lecUlbauk veroo dj lde b d u do 2l h ai ige duuialbude die haar kuidjo ui eyo LatJcU pakte eu dü tu clj aan liet dtaüon ui bewAimg gal wegt ii mourti tot ii imx uuaugouidsiral met aiiivk viui de prcvöuUevo beuhwaiiö Matuuitontaiag aan delCnka ARNHliM 14 Jan S aar wy vanieitien zijit by dl Kiika lüO man peraoaoel hoaldzakelijk Opnieuw gestrand LMMKN 14 Jan Het LeÜandseho 8 0 t kautkiS dat gisteren op de Kierltuidecho gronden Vast zat js lieden op de Vliehorst opnieuw gBfltraöd De bt niad ltiiig weuscUt het ichlp niet te veflataii STADSNIEUWS leverarBcfeï te kunnen ïegt spr dat het hem grieft dat de heer Polet die vaate lever inoier ts van de Watwleidinsr als verdediger van die maatdchappü IS opgetreden Spr zegt dal de Water leidingM y er tteeds voor heeft gezorgd dat de buizen onmiddeUyk zyTi weggehaald door den oipkooper op de Vent Spr aegt dat de heer Polet niet moei pTObeeren hier alleen te spreken ovtii d buizen maar hier de i eheele financiecle en commercieele opzet is aangesneden Het is best mogelijk dat spr verrotnoe mt wat wellicht is door en door ver oestoï dichtgegroeid De VOORZITTKR noemt het een uiterst slechte methode een raadslid te disquahficeeren en het verbaa rt spr dat de wethouder van Staal dat niet voelt Wethouder VAN STAAL s d zegt d it de burgemeester de man is die de zaak twee jaar Jang heeft opgehouden Spr zegt dat in opdracht an de wethouder van Staal er op zijn initiatief een onderzoek 18 gelast naar de brandkranen en naar het buizennet Het is aan hèm te daiwke dat er nietiwe brandkranen zyn gekomen en een nieuw buizennet Ten aanEiien van liet afschrijvingspercentage zegt spr dat de Comm v bystand en het college van B en W daaromtrent eenstemmig zyn Spr heeft een panr jaar moeten werken om den brief uit het college weg te krijger over het afschrijvingapeitentage Daarin zit de verklaring van het lange wachten De heer Mr DE V ITT WIJNEN lib Die afscbrijiving geoft t 5ch niet zoo n verschil Wjiliouder VAN STAAL s d zer 1 ii het v rschil zeer bciangi yk ia op het buizennu is het ft i ogi vin 1 r op 3 r gebracht dat scheelt 200 A ook op de andere materialen is dat het geval Nu is dan ook gevraagd wat met het tekort aan af schrijvingen over de afgcloopcn periode wordt gedaan of extra afsclirijvingen zullen plaats hebben Spr verklaart er alles voor te hebboii gedaan om alles inzake die Waterieidi ie in liet reine te brengen Spr noemt het in strijd met het prestige van het gemeentebestuur dat de Waterleiding My het tantièmebedrag van ƒ 800 als fooi beschikbaar zou willen stellen Het gemeentebestuur zal andere middelen weten te vinden om zijn recht te zo kna Het betoog van Mr de Witt Wijnen inzake de commissie lijkt wel grond van waarschijnlijkheid te hebben maar het is onjuist Spr gaM de geschiedenit der commissie na en haalt daardoor aan een sclirijven van drie jaar geleden waarin de Waterleiding Mij Tuggereert dat er in de toekomst een commissie zal komen v aarin een Ka thedersocialist zou zitten Spr leest een en ander voor uit de notulen wat over de samenstelling der commissie is gesproken Spr meent dat de door de heeren voorgestelde personen niet volkomen onpartgdig zijn Het honorarium van Mr Telders wordt door spr mede besproken aan de hand van de notulen der vergadering Spr vindt het frappant dat oontmlBsariSBen met blinde oogen de fuik invliegen door den directeur GOUDA 14 Jan 1929 Verzakking van den apuordyk üver het iraject Gouda Kotterdam Nog steeds enkel Hpitur Voorbode van verder gevaar liaroH Panmaieon van H ck van den dvii l van Vveg en V erKen der i ea bpoorv gen luxiit en uiiaeraoeK op du lyn Uy vloorüi ecni ingesteld iNaar aanieKung van dit fiiuerzoeK is we melden net reeds omaireeKs 4 uur gistermiddag hei langzaam veiKeer over enxel spooi vry gjgeven ierwyi men nog overwoog ot het verkeer over duubei spoor kon wcuuen goleid vonden nieuwe veizakkingen plaats w iardour hel tweede spoor weer i c ivi lager kwam to itggen Men heeft toen alleen maiir het verkeer over enkel spoor met grobte voorziichttgJieid gehamLhautd Kr wordt nog zan l gestort waarby mon fiet wtTken van den dyk zooveel mugelyk tracht tegen te gaan Op het oogenblik ia lüUO kubieke meter zand op den üyk gedtort Uit is grootendeels in den giroiwl verdwenen Naast di n dyk ia in de spoorsloot een hoeveellheid veen naar boven gekomer die echter veel geringer is dan die van het gestorte zand Er kan nog niets met zekerheid gezegd worden over don duur van de erzakking die zich voorloopig slechts op dit eene punt concentreert Enkele hinderden meter noordelij k i s evenwel een telegraaipaal scheef geaakt hetgeen vaak een voorbode ib voor eem verzakking In de omgeving van den spoorbaan zoekimen de oorzaak van de verzakking tendeele ook in het feit dat de oude Rün = poorweg indertijd in de griend ia gelegd op eenlaag takkenibüsschen Deze laag zal nu verteerd zyn waardoor het gevaar vooj eenverzakking veef grooter i igevvorden Verkooping gehouden doorNotaris J Koeman Jiy de giBtercnavond in Hotel de iinlm loor Notaris J Koeman te Haa trecl t gehouden verkooping werd perceel 1 n l eenWimkeien Woonhuis aan dt K Tieiidewt g 24 gekocht door den heer L van Vliet alhier voor ƒ 10 550 en perceel 2 eenHeerenJiuw aan de Kattensingel 7 door den heer 1 Th Bouman voor ƒ 9600 Werkverruiming in het Schildersbedryf De Commissie voor de Rcgulari satie enWerkverruiming in het Schildersbwii ijf alhier heeft andermaal dfc lu nidacht op h tdoor haar beoogd doel gevestigd Ter afwisseling in de gebruikte reclamemiddelenzyn eenige duidelijik sprekende eclannpliiten op de aanplakborren on in vergaderlokalen gehangen terwijl in de beide plaatselijke bioficooptheaters op het projectieaoek een dier platen worcft geprojectteid Ook lairjgs dezen weg doet de comïuissicnogmaals een beroep op df medewerkingom tot Ie noodzakelijke regularisatie in ditbethijf te komen Kr zijn than veel schÜdersgezellen werkloos Wanneer men nu hetbinnensohilderwerk laat behandelen heeftde schilderspatroon feUd om het werit rustigen derhalve goed te laten afmaken Op diewijïe wordt tegelijkertijd de Aedewerkingverleend welke de eommiiïBk behoeft Datkost geen extra geld of moeite en het be f paart vrertdooaenflteun onverkwitekelyke kwes ies besparen Slechts willen wy nog even terugkomen op de uitgöbroide dttgvaaiding welke destydsi aan Uebormann ls beteekend Liebermann zyüi r l drie groepen Jeiten en handelingen tön laaie gelegd Alierewrst gaat het over de bekende te Hilversum gehouden staande vergadering by welke gelegenlieid de toen juist opgetreden diitH teur dei Voeu latnuiLH de heer heer A G Mohruig n atrooman van Liebonuajiii die na bij de behandelmg der Veendammer itrafzaak door de Rechtbank tt zijn vrijgesprokenj door bet Üereclitaltof ts veroordeeld tot éeé jaar en drie niiuiuden gevangenisstraf met lEtrck van ï08 niaaudon voorloopigé hechtems twet villa s tin het kaïltoorgebojJ A der Veendammer te Hilvereuni iweE stukken giond twee auto s t en vordering van dö Veendammer t p vader Woltniai en 26 hypothecaire schuidvordeiingen tol Lpn bedrag var ruim 2 niillioen guldeaj aaii de familie Wolnian heeft overgedragen wiiartegenovei do V endammer nieia andera ontving dan een vordering van ruim £ 1 millioen op Liebermann s Discontobanlj voor Ciedietinatellmgen welke formeel dö koojieter waa van de Veundanuner doch bij lunge na met goed voor dat bedrag Allereerst wordt nu Liebermann aan do a door Mohring g ple de bedriegelijke banki breuk het mtsdeplegen het uitlokken inede pliehtigheid Ou het doen plegen ten laste ge It gd Subsidiair vi rnieldt de dagvaardingliet misilrijf van verduistering waarbij ver+ daclite acliterconvitlgm opnieuw van ni deplegen medeplichtigheid uitlokken endoen plegen wordt beschuldigd Het tweede complex van feitei slaat op de overdrachten tijdens Mohring a directeur sihap van waarden der Vuendammeir aan Liebermaim In de dagvaardigmg komen negen nummera voor w o de geforceerde aflofleiUjT van een aantal hypotheken in de maanden geeouatrucerd ala bedriegelijke bankbreuk Juni tot October 1927 Ook deze eiten zijn als verduistering en bovendien n als heling Wat t pnsIotte de laatste tenlastelegging betreft tteze slaat op het feit dat Liebetmanii H stroomannen die tesamen het nieuwe bestuur der Veendammer vormden er mode accoord zijn gegaan dab n verkoop der aandeelen ui Septeinbez 1927 aan L W S Paardenkooper de voidermg van de Veendammer op de Discontobank vervangen werd door een vordering op Faardenküoper die volgens de dagvaardiny hij lange na nlet goed waa voor het bedrag van vijf millioeu dat dep koopprije der Veendammer uitniaakte Ken merkwaardige onwUm4igheitl bij dit dpo der tenlastelegging is dat de officier daarbij aanneemt da de Disoontobank thiuis plotseling niet goed was voor het g heel of grootendeeJa voldoen van een bedrag van vijf millioen Ook hier is weer sprake 1 Beurs van Amaterdam WISSEJiKOERSEN L3 Jan 14 Jan Of Londen lullijn Parija Hrurtsei Zwitserland Wecnen Kopenhagen St K kholm Oslo New York Praag Madrid Mitaap ï ongatie 3 3 N W S 76 Beunovtinüclit Hoew de koei sen oVer het geheel slechte weinig veranderuig te zien luebbon gegeven waA tie ütemmuig be iaakl vaat te noemen daar na openmc op of iets beneden de vorige koerden een opwnartsche kotranchtiug werd ingffllagen Van een uitbreiding der affaire waa hiet vffl te bemerken Van de Indiwti iecte foiid i trokken de I hl ip aandcelen door een stijging van boven SOO pet ppnigp belaiigstelliflg Margarine Unie liepen n lager inzet tot do middenprljïen van t Fen op Caivé Delft waren iirijshoudend Tn Aku fl vormde zich oen hoek Voor Int ViBoose bestond enige vtaag Van Berkels trokkt n cnkelipunten aan De Dultache fondsensoortej warwi eo kleinigheid lager OlieWaarden badden een kalm voorkomen Rubl i ftaijdef len oed van toon Tabakken lager Anienk fonduen volgden het verloop van WaltstTcpt UD 0 TELfiGR4 T rw wrrwoïT ptrw I JanuariVerwacliting MÉiigê niidelijke tot guidooatalijke wind Üefeht tot half bewolkt Weinig of geeo regen Aanvankelijk onder aawluiWo gedeeltelijk in aaiKteelen te be taten Er iüWtn worden gecreëerd 150 oprichterflLewiJTien waarvan bij elk d ferste 100 aaiideelen 1 iratijs zal worden uilgereikt De oweiblijvende 50 sMiks komeli aan de op riohtstflT Er tullen en hoogate 2 directeuren word2n enuenid en ten niiiute 3 en t i hoOfrtt 7 commissariseen De aandeden hebben eventucei ret ht op ion primaii dividend van 7 pCt Op dnainfi overblijvende winst wordj si volgt cerdecld directie 10 pOf commiasariaeen 15 pCt opnchterabewijzen 15 pCt personeeJ 10 t n aandfelhoudera SOpCt Ëcta carUloH voor Zwolfe fle Zwolsctie oonunissie tot overbrugg in van den IJa die i eldcn iniianieidp voor het vormen a an een fonds ter tegeiiioetkominfr van de kosten tot ovei brueping van den IJsel hffft van de sedert de inzame Hng gekweekt rent i van dit fond aan hot gemeentebestuur van Zwolle aanKeboden een earillon ui Zwo le mffst kenmerkeiiden tor n de l eperhus Mornen om tien uur go hiedt de officioele overdracht waarna in aansluinng hij de openstelling van de Nieuwe IJselbrug het carillon bespeeld ïial worden door Rotterdam s beiaajdier Ferd Tinvmermao Dit oonoeit wordt uitgezonden door de A V K O van 1 2 uur Principieel verzet tegen stemplicht De vragen van den heer Kersten bewitwoerd VrrrtriginiE n vrouwen Oü heer Kersten h 3 den minister van BinnenlandHche Zaken d volgende vragen gefltetd Ts het den niinister bekend dat o a dp burgemeesters van Enscheidé Sclioonhoven Bergambacht Rilland Bath nok na de jongste verkiezingen maatregelen hebben genomen ten einde te geraken tot vervolging van vrouwen die bij lierhaling hadden verklaar l dflt zij om dee gewetens wU aan de etemming niet konden deelnemen i Is de ininieter bereid de noodige stappen te doen opdat uiüatres elen tot vervolging ala bovenbedoeld niet iiicci herhaald worden i Da minister heeft thans geantwoord Uit rta door den ondergetei kende Ingeetejd amhteliik onderüdek is het volgende ffPbleken De burgemeeetera dei ganle nten EnaclieAé en Bergambacht hebiwo na de jonjïött verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten Genpraal maatregelejj genomen tot vervolging van vrouwen die hadden verklaard dat zij om de gewetens wil niet aan do stemming hadd n kunnei deelnemen De burgemeester van Rillond Bath hfeft dergelijke maatregelen alleen genomen t n aan7jen van die viouwen welke de door baar aangevoerde gein oeds bezwaren voor dien burgemeester niPt voldoende aannemelijk hebben gemaakt De burgemeester van HciiiWiUidven heeft feciitec zonder uitzondering gewe+ n8be waren aangenomen aU een ec dige reden voor niet opkoniBf Art 149 der Kieswet laat hel oordeel omtrent d geldigheid der roor het nietiiako men van de verplichting opgelegd bij art 72 tweede lid aangevoerde redenen fn dv eer ite plaats aan den burgenieeater en in hoogstehistantie aan den rechter In verband hiermede kunnen door den onderge eekende gcpn tappen worden gedaan welke herhaling van maatrf elwi tot vprvolging sIr bovenbedoeld xullen voorkomen De minister kan ten deze ntet venier gaan dan van zijn zienswijze ten deze aan de betioklieii autoriteiten oen blijken hetgeen bereids heeft plaats gehad bij de l ekende ciroulaire aan d burgenieeaters d d 30 Juni 1926 n i 599S afdeeling binnenlandarh bestuur Aangezien de onderget pkende zieii met dg streklting dier circulaire geheet kan ver enigen heeft bij mede naar aanleiding an de nnderwerpeïijke vragen den Comiii aijarifl der Koningin in de provincién ver aoclit de burgemeeBters iH k met xijn met die strekking overeenkoniï nde opvattingten d in kennis te willen allien Ontslag aangevraagd Naar de Haageehe Courant verneemt zal generaal majoor J H Borel inspecteur van hef wapen der infanterie en plaatsvervangend gouverneur der residentie den niihtairen dienst met 1 MpI verJatMi Ook zullen d commandant van de Grenadiers en de Jagers Kolonel jhr E W van Holthe en kolonel H S fiambonet eommandani van de e aititlerie brignde den dienst verlaten Hofbericht H M de Konmgin en 7 K H de Pïins der Nederlanden hebben ten Paleize Noordeinde gisteravond in l igenwo irdigheid van H M de Koningm Moeder een kleine dftnspnriij gegeven ter nere van Prmsw Juliana en eenige U rer lijtftgenooten GEMENCiPE BRKrCHTBN De gevolgen van den Storm Sehepen in de binnenwateren gezonken Tn oen nacht van Zondag op Maandoir zijn op de rivier de Waal onder Xuilichem lie motorlKtOt Rivana 9 Bajnberg en onder Brakei de Duitsche sleepkrajin TI T gezonken Dp opvarendeai van heide chej n werden gered Op dfe livier De Mfirwede zijn drie achelien door den hev5gen form gezonken waarbij echter geen inensoh en levens ïijn e Iwlreuren terwijl ae anderp schepen n nood verkeerden die eebt r bijtijds zijn gehor en l e sleepboot Leka kapitein L Stok voer giatennttfgen op ün krip achter de kftlkzoudPtepufabriek te Gorcum waardoor liet schip een lek bekwam vei l water maakte en onmiddehjk ging binken De kajjitein eat direci met de stoiinifhiit liulp inen waarop dcBchippera die In de haven van de kolk zand steenfabriek lagien met roeihoote i naar het zinkende sch voenen De twee opvarenden de kapit in en de machinist konden juist bijtijda van boord word n gehaald tf MnQCftff Wybert tabtetten on r def het oelenen ter bescherming van de keel vóór het optreden ter zuivering van de stem De schade woidt dot r verzekering gedekt Ondel de geuu ente Brakei us het Duitsche steepbchip W T A G Nr 76 gezonken en onder da gemeente Zuilichein ucu met liüut geladwi motorboot De opvaicudeu iijn gered Door de sleepboot Üreta kapitein 1 roDtenboei zijii vtei soliepen de Ar o de Bon Esperance de I ieterneïla Jolianua en d Uendrika die nabij liet slot Loevasteui op de Waai voor anker lagen en waarvan de Aago het anker het verspeeld luHschen de kribben m de rivier geborgen Twee d er schepen begonnen reeds veel walei te maken terwijl een ander ging kantelen De opvaienden konden echter aan boord blijven Het sleepschip Wiljo dat voor Wou Iricheui van zijn beide ankers waü geslagen ging driften doch de scSiipper van dat slceppchip had geluk zijn schip naiist enkele andere voor anker liggpnde schepen te kunnen sturen waarbij dij schip met veel moeite aan de andere kon worden vastgebonden Giatcruacht is tijdens den N W storm het tjaikaclup De Twee Gebroeders geladen met kunstineet en bestemd voor Dirkslaud m het Hellegat nabij Üoltgensplaai gestrand Door de aleepbooten Zeehond en Trto van N V Hoogenboeaem en Van der Tak i t het scliip in veiligheid gebraciit Inval in eegi speelhol Dü politie t Amsterdam heeft een invul gedaan m een perceel in d Dirk van Hasseltatccg daar zij vermoedde dat in dit huis speelhol was dat vroeger m de Bethanieustraat wat ingericlit Zij vond er mder aad een 40 personen die aan het spelen walen Bij de ontruiming weigerden vet3 liei lene personen aan het betfet van de politie Ie voldoen Deze moeet toen van de guiiiinifltoit gebruik maken om de weerspanniRen lt t heengaan te dwmgen De laffe sluipmoord by Voorburg Men tast nog steeds in het duister Ojiili e u den moord die Vrijdagavond uin den Wcstylietweg te Voorburg ia gepk egd worden allerlei geruchten verspreid Aanvankelijk werd de meenmg geuit dat de diwlei mogelijk een van de klanten van hel slachtoffer zou zijn Bovendien rees van andeie zijde het sterke vermoeden dat de mooidenaars het op en ander zouden hebben gemunt die wat persoon lietreft veel op Van dei Drift zou gelijken Wat van deze geruchten waarheid is en wat op onvoorzietitige fantasie berust konden we niet te weten komen Het lijk IS Zaterdagmiddag naar Voorburg verveeld en zal Woensdag op de R K Begraafptaate aan ïiet Ooeteinde leraarde worden beeteld Oproeping van getuigen De bui geuiee ter van Leidachendam neeft heden een publicatie uitgevaardigd waarbij leder die Vrijdagavond tusschen zeven en negen uur aan den Weetvlietweg is geweest tiisflciien Je Kerkbrug en d Wijkerbrug wordt verzociit zich bij liem tg vervoegen of we zijn adi es bekend te maken Oproep om sttun Ttn Raadhuize te Vcorbuig is op initiatiet van den heer H L P M Kutorius een he prekmg gchoudeji teneinde te geraken U t d4 voiming van wn comité dat zicii befaHl niet de inzameling van gelden voor de nanelalpn beti ekktngcn voor het slachtoffer Van der Drift RAD10 NiK jW Programma van heden Hilversum 6 46 en 7 15 Cursus Engelach 7 45 Graiiiotoonplaten fifJl Ofjei a fragmenten door zangeressen en eanjiera der N V Ttaliaanseiiie Opera 9 9 45 A V R O Nutslczing over Indiê spr prof dr L Ph he Cosquino de Busay Na afloop UA 12 uur gramofoonplaten ÏI u i z e n 615 Kspt ianto bertchten 6 30 Grainofüonplaten 6 60 Cuisus Kerklstijn 7 15 Cau sterie over een strafproce 8 01 Vroolijk uurtje uit Zwolle 9 11 Concert der Haail Ork Vereeuiging 11 11 30 iiaiijofcmplaten MARKTBERICHTEN Rotterdamsclie veemarkt 14 fan Aan Toer 265 paaiden I2 veulens 1192 magere rimderen 840 vette ruudpien U8 vette kalveren 491 nuchtere kalveien 259 ffraskiih eren 218 iidiapcu of lammeien 40 biggen 6 bokken en geiten Prijzen Vette koeien Ie kw 62 t66 2e kw 4647i 3e kw 31 56 Ossen Ie kw 52 54 2e kw 46 48 3p kw 41 Stieren lë kw 47 49 2e kw 42 44 3e kw 40 Kalveren Ie kw 90 95 kw 774 821 3e kw 62 67 Melkkoeien 206 436 Kalfkoeien 200 420 Stieren IKf 170 Pinken 130 175 Graskulveren 40100 Vaarzen 170 225 Werkpaardcii 140 295 SIac htpaarden 105 135 Hitten H m Kokkalveren 20 30 Biggen 16 25 Veuleiiö 60 65 Slaclitk 17 25 Handel rn koeien en ossen prijshoudend stieren kalme handel lagere prijzen Kalverfn piijshoudpDd pnizen van gisteren Melk en kalfkoeien zelfde prijzen Paarden kalme handel Fokkalveren langzame handel prijzen vnn gi rteren bleiven gehandhaafd Gras kalveren langzame handel prijzen dezelfde Kaasmarkt Bodegraven 14 Jan Aangevoerd 213 partijen w v 194 me r m tuks 8657 gewiclit 77013 K G Prijs m r m Ie srt 54 BB m r m 2e srt 50 52 zondei r m 7 60 Handel matig Gemeenteraad van Gouda ZEVENDE BEGROOTINGSZITTING Middagveigadering van Maandag 13 Jan 19S0 Ven olg Lanen te worden geleld Spr wil een niet Ldiizij Oescli liiuiis der maatischappij L e 2 iLzucht IS oorzaaK at het cnri ie ijft K xin m ue veidrukicing komt Spr 13 van ooTüKttl dat het oveigjoote deel der burgery öe HooLst van onee Konuiifm göarne tegemoet ziet IteplieK van den heer Mulder iJe heer Mt LuivK ie ig aanvaaidt gtiaine den goeden raad hem door den wetiiouuer van Staal gegeven om niet te hard van wul te steKen Uiens be scheideniieid trekt liiii tot vooi beoid Wpr veiitiaait gaarne leiikg iü nemen de opmerking door hem ë n aaitt tan aanzien van den tirukiter bmdoi hel heett geemïzms m zym bedoeling gelegen iets onaangenaams voor den bètrok ktne te zeggen Spr bespreekt de gegeven door wethouder Küomans verstrekt met beti ekkmg tot de geneeskundige armenpractijk Spr zegi den wethouder voor deze cijfers dank De wethmider zal deze njters hebben ge £veii aooals ze hem verstrekt zijn ii aar pr merkt op dat ze misachien niet gegeven zijn zooals spr ze heeft gevraagd Spr wii eierewei daarover met den wethoudei van Soc aangeiegenhetlen nader sproken Wat t ch IS t geval men zegt er zijn 583 patiënten over t atgeloopen jaar Deze 58u arme patiënten kosten de gemeente ruim OOüü dat is ƒ 000 aan goneesheoreii en volgen s den v ethouder ƒ l WO aan tmedicamenten plus dt onkosten vour de spreekkamers der dokters Deze 583 patiënten mogen niet meer gebruiken dan iitöO recepten dit ih t grootste aantal wat mag worden aangenomen en ook dan weer kan spr a 40 et per n cept niet komen aan J 4000 Dit bedrag 13 pas ƒ 2332 0 modat ook haei blijkt out de cijfers te goedei tiouw met juist zijn weergegeven Deze 83 patiënten schattend op iöO ge mnen züu dat de gemeente ffokoat hebben i dif aimenatectijik was ondergebracht b i de Ziekeniiondsen ƒ 3640 Dus j oeïikoopei dan nu en daarbü heeft dan elike arme patient den dokter zijner keuze Ook heeft hij voor dat bedrag aligeheele speciaisti sche hulp en tandheelkundige verzorging at hij nu geheel mist Ook het aantal van 24000 recepten dit door de apotheek volgens opgaaf zouden zijn afgeleverd acht spr met juist in verband met zijn vraag Hier zullen wel bij ziiïi alle recepten ten behoeve van he ziekenhuis maar ook dat is niet uit do begiooting te zien pv wil zich gaarii van een en ander op Ie hoogte stellen £ n verzoekt het coi egc dawaan ook hun aamiacht te willen wijden Spr is van oordeel dat men den armen kan geven wat hun toekomt en Loch kan bezuinitgen Spr gaat niet accoord met de wijze waarop voor de brandweer aan Gemftntewerken een huur van ƒ 3O00 moet worden betaald Het antwoord door den Voorzitter gegeven op de opmerking door apr g niaakt naar aanleiding van de aalarisvei hooging heeft hem niet Iwvrepdigd Spr bliji t var oordeel dat wel degei jk verband moet worden geleed tussohen arbeid praesbatie en aalaria De winst welke door de Lichtfabrieken hoer wordt gemaakt acht spr veel te hoog Het is best mogelijk dat men dat bedrag nootiig heeft voor de gameente maar een niünopulifitisch gemeentebedrijf behoor niet op zoodanige wijze te worden uitgeibuit Naar aanleiding van deai wijzen raad door wethouder van Staal gegeven zegt spr gaarne inlichtingen van den wethouder U zullen aanvaarden indien deze door hem nioehten worden gewenscht Het gemeentedmkwerk besprekend wijst 3pr er op dat bij vergelijjking van de beyroüting van Delft deze lager is in prijs dan het bedrag dat in Gouda thans is be taakt aan een drukker die elders woont Indien B en W de Goudsche begrooting voor drie jaar wiMen aanbesteden dan behoeft de prijs van et n Goudschcn drukker zeker niet hooger te zyn dan iiu is berekend door een buitenbtadschen drukker Spr zou gaarne zien dat eerst advies weixl uitgebracht door een commissie waarop dan B en W een prae advies kunnen geven Een aanbestedinig van het drukwerk bmnen deze stad acht spr gewenscht Spr laat zich niet ding ecren door den he r l okkers waai hij behoort te zijn De vrijbuiter die men in spr ziet zal hy wel aityd blSjven Wanneer de loonen in geimeentedienst hooger zijn dan in het particuliere bedrijf dan acht spr het ongewenecht dat die ambtenaren daarenboven nog prenüevnj pen ioen hebben Spr neemt niet aan dat dit niet toekennen een loonsverlaging beteekent Spr acht zeker niet een oon van f 33 50 een vetpot maar spr wijst er op dat do T arbeiders in particulieren dienst die lagei loon hebben moeten meebetal aan het pensioen van die gemeentefweitlieden wier loon op hooger niveau staat En dat acht spr zeeronbil lij k Spr heeft het woord uitzuigen gebruikt omdat hij meepde daar het tegenover spr ook is gebruikt dioor den heer Fokkers dat het een geijkte term was in den Raad Tegienover den heer Verkeric merkt spr op dat hij zich vriJEinnig voelt maar dat hij gaarne steun wil verleenen aan elk voorstel dat spr s instemming heeft van welke zijide het ook komt Wat het bijzonden onderwijs aangaat daaraan zal spr nimmer steun geven Ook niet aan bijzondere bewaarscholen Met die kleine peuters behoort men nog niet over de slang te spreken Gelncli Tegeiwver de partij n sectebelangen staat voor apr als het hoogste het Gemeentebelang Wethouder Donker repliceert Wethouder DONKER r k repliceert op de opmerkingen Ineake het overwerk aan de Lichtfabrieken Indien het ia geschied zooals de heer Fokkers haeft meegedeeld dan la zulks gebeurd in strijd met de instiuctic van de Directie Spr deelt mede naar aanlaidtag van de klachten over slecdite verlichting mede ur 47 lantaarns zijn bijgekomen tervnjj er meerdere verbeteringen zyn ai ngfbracht ti v op den Moordr Dyik Aile aanduciu wordt aan deze zaak gewyd Dat de Commissie voor de Lichtffabriekea n et by elkaar is kunnen komen beti etl dt aungelegenheui der tranapwrtarbcidersorga nisaties Spr vergadert steeds op de meert aangename wy ze met de iommiKsie ien aanizien van door den heer Muyiw jit gemaakte opmerking over de kolenclauaule zegt apr dat de thans vooigestelde wijziging is aangebracht op grond van wal ook elders geschiedt Spr begrypt niet vqnneer de heer Muyhvijk met de kolenclauaule op ƒ 12 kolenprijH accoord gaat dat daarover nog wordt gesproken Over de quaestie van hei vastrecht be hoeft apr verder niets te zeggen de berekeningen hebben aiuigetoomi dat het aantal belangihöbbenden zoo gering is dat het van geen beteekenis is voor hen en allewi schalde geeft aan de fabriek De vergadering wordt hierop verdaagt tot des avonds 8 uur ACHTSTE BEGKOOTINGSZITTING Avondvergadering van Maandag 13 Jan 1930 T gen viL ordig zgn ll £ ledi ii behalve do titer Muytwyk Alvorens ue röpUuken worden vooitj ezet Ico mt aian de orde Het voorstel inzake de uitbreiding val de Veemarkt Dl hwr Mr DK WITT WIJNEN lib betuigt zyn dank dat wethouder Koema het totaalcyfer voor dit voorstel brengt 4 ƒ 44 000 Mauj apr wil er up wyzei voor de onteigening van de fa Bellaait de gemeor t 9 zal komen te staan voor een uitgaat van 50 tot ƒ lüO ÜOö zoodat het Maitówezein met en kaïpitaal uitgaaf van ƒ 50 Ü00 ƒ lOöfpOO wordt bela t Het zal de vraag zijn of de winst van het Marktwezen dwpr dez nieuwe leatelast niet beduidend zal verminderen Spr noemt h t onjuist dat ook vujr dit werk van bet Marktwezen weer 15 zal woi den opgelegd door Gemeentewerken Dat bedrag is veel te hoog elke partiüuüer OU gaarne met 10 A tevreden zijn Spr gaat ovejrigenh met dit voorst l accoord wijl de ontwikkeling van de markt moet woi den bevorderd De heer Dr HOFFMAN r k dteunt gaarne dit voorstel omdat spr dit voorstel j Oodiig acht Deae schuld besi houwt spi ala een expansie van ons crediet Dat gelu komt weer teruf De heer OVERHAND s d meent dat dit voorstel met een totaal uitgaat van ƒ 44 000 niet alles inhoudt Spr zal gaarne vveten wat de geheele reorganisatie van de markt zal kosten De heer FOKKERS s d v y n er opdat bij dit nieuwe voorateMs uitg st hakrld de iiloot welke zou wi de gedempt Spr meent dat er nog wel cenloplossing zal kunnen worden gevonden doJu dat b v de weg die thans ligt naast de fitmn Luyerink zal kunnen worden doorgetroken Wethouder KOEMANS r k verheugt zich over de gunstige ontvangst van dit voorstel W aar Mr de Witt Wynen hi t betoogd dat door de nieuwe Icapitaaluitgaven de wins over het volgend jaar zal worden gedrukt is spr van oordeel dat waar de hakken idle zyn verhuiurd ook de aanvoeren iul eai toenemm Spr eelt toe bij de totaal kapitaaluitgaven men M zeker is Jat het winstsaldo laaronder Mnvankeiijk niet zal lyden i chter is spr vso oonleel dat waar tot nu toe elke uirbreiding van de markt wmst heeft opgeleverd deze nieuwe kapitaaluitgaaf ook productief zal blijken te zijn Spr wijst er op hoe Deift alles in t weik stelt de Goudwit markt te beconcurreeren Spr geeft een staat van aanvoei en over l iOi en 1929 In lÖt S liep de varkenstapel met ca 30 7 terug dat herste It zich thani weer Sinds het 2e kwartaal 1929 zjjr d aanvoelen biggen weer stijigend Spr wijat er op dat de weg naast Luyelink igeen gemeente eigendom h mauv wel de steeg naast Verweij Het voorstel wordt hierop z h st aangenomen DE REPLIEKEN De repiijeken over ie algemeene beschouwingen der begrootint 19 0 worden voortgezet Wethoudej KOKMANS r k zegt dat de cijfcra omtrent bet Ziekenhuis welke tlooï dKi heer Mulder in twyfel zijn getrokken oor spr vaststaan Spr houdt vast aan de lylers zooals die door de ambtenaren zijn eisti ekt Gaarne is spr bereid hieVÖver ip der met den heer Mulder te spreken De post wachtgeld Dr Overbosch zou volgens den heer Polet n et op den dienet van het Slachthuis thuis behooren Spr zeL uiteen vvaanom die post daarop is gebra Waar Dr Overbosch darecteur van ÖBB keuringsdienst vervangen is door Dr SI was geen andere plaats voor het wacht H mogelijk dan op den dienst van net SlacM h is Het zijn de Goudisciie slagers geweest o hun best hebben gedaan om Dr Overtiosoi te doen vervangien Het is volkomen uist dat ook daarom d at bedrag op dien dienst blijft Maar afgescheiden daarvan is geen andere pl ta te vinden De door den heer Heerkens ter sprake gebrachte aangelegenheid betreffende het bijenhouden is in onderzoek De wethouder brengt ook nog even tet sprake de tjuaestie eener politieke overeenkomst tusschen sociaal democraten en katholieken Spr concludeert dlat de heer Verkerk niet namens zyn fractie hierover heeft gesïjrokwi De bcwijzere door den heer Verkerk aa gevoerd wartn van zoodanigen aard dal spr die niet als van ernstigen aard kan beschouwen Een fcnipoogje kan heel gewiclf ig iijn maar dat daarmede wethouder van hun plaats Worden gejaagd daarvrt heeft spr nooit gehoord De conclusie d het accoord asou zijn verbroken toen de r fc raadsfractie als één gehee is opgetredeB I h door den heer Verkerk ook vastgeho den En zelfs daarna zoiwJen de r k aw satellieten Un opgetredem der soc deiW craten Het collage zou nog htaan onöW p d signatuur Deze quaestie zit m ze I hoog Daarom moeten desnoods alle ka I ten op tafel komen Dat tez wets moet eens uit zijn De heer Verkeik m t laatste zjyn om daarover te spreken s haalt de historie oip van de ethoude verkiezing vaiwrf 2S Mei 1927 De beide ê VerpIaatBt Bü beschikking vanfdien minaater van financiën is de ontvanger der registratie en domeinm H W van Nes van het kantoor te dezer stede verplaatst naar het kantoor no 2 der registratie en domeinen te sGra venhage Üe Waterleiding 4uae jtie in den Goudsciien Kaad Naar aanleiding van de Detoogea o a door de neeren Mr de vYitc Wynen en foiet over ue vvaterleiuingaiiaire Uy de ijeiiandeliiig van ue Degrooung m den uaau genouuen nuett wetiiuuder van Staal leveiit gemeeiiteiyK gecomiiiitteerae Uy Uii Vvateileiaing gi ii eruvDnd etm uitvoerig ULpuse gegeven vau zyn beleid m deze en net standpunt h tweiK mans door hem worot ingenomen Ue conclusie van het itesproKen kan aldus worden saamgevat lo een onpartydige coimnitwie van 011Uerzoük zuoais ue Wuteneiuing My die aanvaarden wil bestaaiïde uu oiiaiuunke lyite deskundige personen uoor beide partyen in gemeenathappelyn overleg aaii te wyzen accepteert de wefhouu e r g e c o m m i 11 e e r d e v Staal n i e t De wethouder aanvaardt alleen een cuinmisaie van drie personen waarvan twee worden aangewejien door de Waterleiding My en éen door hel cemeentelie ituur Gaat de Raad met de zienswijze van wethouder Van Staal mei accoord uan legt hg zyii functie als gemeentelyk gecommitteerae neer Za van het buizennet dat gequalificeerdis door den wethouder ala te zyn zoo rotals een mispel ia gisteren door tiem verkluard dat die qualit mtie ook kun wordengenoemd door en door verrocbl ol aangegroeid óe dat de voorstellen Lut verhooging der alschryvingspercentages welke 4 Apnt iiJ ödoor Ue Waterleiding My zyn gevraagd en door IJ en W eerst J Dec 1 21 ï ynverstrekt volgeiia mededeeluig van wethouder Van Staal gedurende nagenoeg tweejaar door den voorzitter van iiet tuUege van li en W zyn opgehouden tegen den wenichvan den wethouder ie de obligatieleening voor waterlevering aan Reeuwyk kan naar het oordeel van wt tnouder van Staal met worde toegestaan zonder dat een volledig onderzoek naar den tmancieelen toestand der Waterleiding My door een Lommisaie als door hem bedoeld is ingesteld Zuid HoU Athl bond Ue heer G vuji t Clooster aJliier It herko n al s bestuurslid mii den uid tluiuiid sL iieii Athletiek Bo nd ue Verceuijjing urg vuoi geestelijk iiiisdeelüen te Uouda Zooals w i t i l iittjiucn nu uimiuakoit luer u r stcUe Würdt3i opgeuclit e n Vcr w iiiBin 01 voor geo ielyit nu uc ldoa u jM V uiXMüiiJguig ttiuit iicn ien uoeij Ic uitzending van leerlingen der Scnool uoL j iuituii gewuon J ftg ir Unaciwy s t Gouda iiaur e ii apeciijle gezondhcidskuiutiif vuoi u ik iiuuat io de ifieriuigea au oud leorlmgiui Liever icJiool oi daarmede g ijlyii te ateiien pir o ueii luul ra ul wn doad l y te staan nanorg óti op te richtep e woi kiarichtiiig voor munnelyn mibcctU ft n een weefkamer vooi imbeciUe meisj In oen op MMieMnkii ib iaï3 Ua ti ii d Soc it Itóunie Ic houden peiïbare vorgade ing zal het doe on strevüSi van de nieuwe vereeniging nader worden uiteengezet door den heiu H Fiantzen die aan de ha id van lantaarnplaatjes zal spreken over de werkuirichtiiig en weefkamer van imbecüien te Vlaai iirtig en producten dezer werkplaatsen zullen ter bezichtiging in tie siaal aanwezig zyn Zooals wij reedi berichtten bestaat het voorl comité dat de oprichting van de Vei eeniifing voorbereid iiit de volgende dames en heeren K G Gaarlandt Voorzitter C de liode Secp Penn Mevr K v Dantzig Mt Hes Mevr J Dercksen Dr A C A Hoffman Mr J L J A van Mechelen P D Tduajilwijk Mevr G Prinse Schim v d Lueff Dr H W de Planque L C Roos W Sanders Mevr P C de Vooys Een gti oot aantal HoudsclK ingexelenen betudgden reeds hun instemming mot de oprichting van de nieuwe vereeniging Loonlijsten Belanghebbenden worden er opineik aum op gemaakt dat de loonlly ten over l Zi van de Onigovalleiiiwet met uitzondaMiig van die weJke 1 Juü als jaar 1 ijk cheri ervaldag hebben moeton woiden ingeaveid vóór 1 l ebruari löul ten Postkantore by den Raad van Ai beid tB Utrecht of by hot byikantoor van dezen Raad van Arbem n l Ui Giouda Oosthuvetn 20 Door tydige voldoenmig aan die verplichting worden den Raad van Arbeiil kosten bespaaixl Te late inlevering kali proces verba al tenj volgo hebben Ry kapostspaarbank Aan het jjostkantoor Gouda werd lu de maiand December IJWd in den loop d r maand op spaarbanfcbookjes inge egd ƒ 31 4y 96 en terugbetaald ƒ 49 19L61 derhalve minder ingd Cg dian tei ugbi aald ƒ liet aantal nieuw uitgegrev ii paarbankl oekje s l cdroeg 27 Door tusschonkonu t dezer kunturen werd ter Directie up taatiii huldboekjes lugeschreiven nominaal ƒ 1660 en afgehclire en nominaal tiÜÓ derhalve meer 111dan af eachreven ƒ 50 Het aiuital ndeuw uit geven stnat thudboekjes bedroeg 3 Burgeliike Stand GEBOREN 10 Jan üomeliuft d v H M van Vlaarüingen en J M Blom Vondelstraat 5 t Matthea Gerai da Geertruïda d v Cl A Moons en Hl C van Kati Gr Morisvrng a Mama Johanna Henrictte d V G A M Weck en M M de Jong J de Haenstmat 3 Ï2 Jan I e Frederik z v C van der Ende en G M de Waal Jiaam 101 Nicoiaas z V D dt Wit fan E de Bruin Boomg straat 19 Adrianw Martinus z v M Ravestijn en S Sohoiite C HuiigemAmfr 91 AgewU Januari 8 uur Nieuwe Schouwburg Operette Madchen mem médchen Januari H A uur Nieuwe Schouwbaig Derde Nutsavond Kamer Uuziektiitvoe ring 19 Jen 3 aur xaal Kunstmin Thé Dansant j