Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1930

Mo 17878 Da Haflgsohe oonfarantia Het standpunt van Di Schacht Bescherming van valuta en crediet Geen viees voor sabotage Het Kdlojcgpact Rotterdam Gummikauaan Braukfaanian BaTII prljaeaurant gratia Weersta uw neiging in den aanvang en leer af de kwade eu oonle opdat zij niet misschien van heverltde u brengen in groote ongelegenheid FEUILLETON Oe slavin van het zwijgen Geauthöriseerde vertaling uit hec Engfflech van FRED M WHITE Nadruk verboden Nadat hij de dame m t grijs doodabl en sidderend aje bezeten van angst uit de kamer had zien stuiven en m het donkere huis verdwijnen wilde hij dut plan zoo gauw mogelijk uitvoeren en stak de hall over naar de deur van de eetkamer Deze was echter gesloten en de innpecteur protieerde door bet sleutelgat te luisteren Maar hij hoorde Keen geluid en een blik door het sleutelgat deed hem zien dat de kaJner in duisternis gehuld was Ondanks zijn moed voelde de mapecteur toch even iets dat op een koude rilhng leek over zijn rug loopen Die kerels iiier hielden er toch wel grieze ige kunsten op na vond hij Dan is er niete aan te doen moropddeField dat is het risico van het slagveld Een van ons is m handen van den vijandgevallen en als ik hier Mijf loop ik grootekans dat hetzelfde met mij gebeurt Ik kan beter maken dat ik hier zoo gauw mogelijk vandaan kom en dan met assistentie tertigkeer en bet huis doorzoeken T lott ia dekolonel er zelf de gehuld van dat dit hem IS ovnkcHniii Net Meisje P G zAi Zich gaarne geplaatst als hulp In huishoHclIns Ook genegen in winkel te bedienen Liefst voor d en n Br lett H aanDE GRUIJTERS S Bockh Schoon hoven 10 U elijke tendaanslag ntaiert het knapste gezicht Kwalykriekende adem werkt afstootend Beide Bchoonheidsgebnken worden grondig fürholpon dikwyta reeds door eenraal poctBeii met de heerlijk TerfriBBchend Bmakende Chlorodoot tandpasta De tanden krijten dan een prachtige iToorgiane ook op ijde in het bijionder wanneer men te giijkertijd dep daarvoor eiprea geconatmeerdcn Chlorodont tandenborstel die tets b jioaderB ii gebinikt Bottende spijsreBten m de tussclitnruimten der tanden ala oonaak voor onaaagenanien reuk nit den mond worden daarmede grond g verwijderd Probeert ü het eerst met een tab van 35 cent groote tube 60 cent Chlorodont tandenborstel ïoor danves 75 cent jachte boratelB voor heeren 7 cpnt irl b fl ls Alleen echt in blauwgroene topj kking met het opschrift Chlorodont U Lral lerkrijgbai Alle ziekten vaa Urinewegen en Haas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe greneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte deaer organen g j ludt mannen of vrouwen acute of chronische nekten aarzel met o n een uitvoerige beschr ving Uwer zaekte of alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor m de medicynen bu M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwQzineen zal toezenden omtrent de wuze van behandeling met de bewBzen van de verkregen merkwaardige resultaten DHUMtHilis he t Astnm üüclie verlichting en geneiuijf door itiöo ve geneesmiddelen ait plantenextracten blijkeiMl uit volgend attest ik ben met Uw böiandelui sedert 6 daRen begoniwn ik hoest nunder haal vruer adem oei my krachtiger loch ben ik zeer aii tftig aangetast want ik b b myn beroep op last va j 3 genees heeren moeten opgeven De minste beweging was axQ veriaoden doch m die viif dagen ben ik een geheel ander menach geworden D te Seraing België Vraagt circulaire met herwijzen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medieynejn G DAMtfAN aan de firn J B I SNAiBlLIé afd P 5i Oroote Markt 7 Rotterdam PERHALFPOnOSPAKJE MENSCH VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is eea speoiale hrorhure voo elke zlek te DURF TE LEVI EN GENIET I Wees met bang voor je kopje troost neen g brutk daervanzooveel ernaar lust maar profileer van de voordeelen die devooruitstrevende wetenschap en de techniek kwelen Ie biedenlKoHie bekomt sommigen vnj slecht en velen moeten dil genotbekoopen met onaangename hartkloppingen zenuwprikkehngjslapeloosheid en andere nerveuse verschipselen I Een ingenieus procédé beschermd door Nederlandsche Octrooien brengt echter uitkomst DezA uih inding maakt hetmogelijk de ruwe koHieboonan te doen zwellen daardooi worden de porien geopend waarna men dbor middel van eenextracliestol de cofteme uit de koHipboonen kan halen Alle natuurlijke aangename eigenschappen blijven bij dit procédé behouden Dil geldt in de eerste plaats voor de smaak en i aromegevende slo ften cafeonen want deze komen eerst b f het brandentotontwikkeling onverschillig ofdeboonen coHeineyri zi n o1 met Door Koffie Hag dm gegaraVdaerd coffeïnevri e koffteboonen te koopen kan dus elke huisvrouw een koffie op tafel brengen die beter bekomt aven pittig ts en hetzelfde genot verschafT als gewone koffie zonder echter eenige schadelijke werking of het organisme uit te oefenen ffet bewi s ta leveren is met moeilijk 80 Ont zult U deer j voor over hebben want het gaat om mets meer of minder Ó9t om Uw gezondheid en hel welzijn van Uw huisgezin Koopt J heden nog en origineel pakje Heg en U zuil Heg blijven gt tvulk n want Heg brengt U meer genoten BETERE GEZONDHEld WIE IN DE RIJNSTREEK Bodegraven Alphen a d Run Zwammerdam Hazeiswoude Nieuwkoop Nooiden Nieuwveen Ter Aar Woubrugge Zevenhoven Publiciteit noodig heeft hetzu voor reclame voor eigen zaak of artikel voor aankondiging van veikoofiingen vooi aanvragen van personeel of aanbiedingen van diensten die plaatse zun advertentiën in het WEEKBLAD DE RIJNSTREEK dat in zeer talryke gezinnen in alle bovenKenoemde gemeenten dezei nyvere industrie eh bloeiende landbouwstieek gelezen wordt BilIijkTariefi 15 cent per rcgrl Advertentien zende men m aan het Bureau HOOrTSTRAAT 77 ALPHEN a d RiJN Tel 121 of MARKTS GOUDA Tel 82 1 Maison f ara Hoofdsteeg 7 Varplagingtartllnlan Cariata Warmwatanakkan HOUDT WELIK TOO DAT Amerlkaansche Sigaret elke Amerlkaansche Sigaret n6g geen Camel ia als garantie waarvoor onze naam op de banderolle slaat DAT er ook wel eena Camel aaa de r AT Camel In Amerika een grootere verkoop heeft dai alle andere Sigaretten markt komen van lOOgenaamde ramachpartijen oude en verlegen restanten uit t bnltenland opgekocht wuntp echter onze naam niet r y T daar natuurlijk staat en voor de kwaliteit wel een goede waarvan wl geen enkele op verantwoordelijkheid ons nomen reden voor zal tijn P AT wilt Oe eclitt versche door ons geïmporteerde Camel okeii en het genot Smaken dat Oe verwacht waarvoor OiJ betaalt en waarop dj recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van tik pakje voorkomt DAT Camel versch moei lijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd DAT ons geschiedt omdat wij de alletnver tegenyoordlgers vow Nederiind zijn en CAMEL vr yrr T alvana oen haag r 1 Elk pakjt keen cm budcrolle TM O et lu yuii iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiijaniiii Wocnsrfag 18 Jainuapi 1830 68 1 Jaai ang 9IB mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omitreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en de bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 et büsl K op den prgs Liefdadigheids advertentien de helft van den prjjs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te z n Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overat waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 815 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z in dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 4B40Ü É Ita1taan9chen afgevaarwde Grandi um het Vo Ikenboncf act aan tff passen aan het Kelloggpaft büTtenlanpsch nieuws DUITSCtfLAND Een apringvloed te Hamburg Ook de Duitsche havots door den etorm bezodkt Vele slachlt fers in Fnge nnd Oe haven van H burg ie door een 8pringvlo Hi geteisterd iHej water bereikte tegen twei üur a nachll een stand van 7 45 voet boven nul dat w i van 7 45 M bov de noimale peilschaal Pen kan tot het stip van den vloed nog loogere stijging ver waditen tn de haven hadden verscheidene ongelukken plaats Zoo iK tate het Engelecbe stoonwchip ÜewsburyM he hmnen komen tuftschen dg chiffbauaken de Strandhaven onmiddeUijk Snowden en Henderson in Den Haag en an den premier in het bijeenroepen van de vlootconferentie stoden daar de onopgeloste vraagstukken In het binnenland tegenover en de beitvattlng der diplomatieke betrek kingen met RuaJand 7ou onj tw jfeld op den duur ook een misrekening bl en POLEN Het Weichselwnler vergiftigd Vergiftige zuren ut de rivier tereciU gekomen Groote terfte van vuucken De PoobKhe ochtendbladen alaan aiarm tegen een groot gevaar dat Warschau ïou bedreigen n 1 vergiftiging In den afgeioopen naoht u n 1 een t euaarhtige reae voii aA de Poolsohe chertilache nitraatfabricAc gesprongen en Ifl 000 liter van een vei giftig uur i yïï m de rivier de Czama terecht ge komen De Czama mondt uit in wi U rivier van de Weichsel de Piliza die weer uitnwndt in den bovenloop van den WeichsU In de Ciarna en in de Piliza waren reeds kort nadat hec zuur in het water tereclit was gekomen alle visachen ge doo4l De oeveribewoners hebben de dryven de viaachen veriameld en aan hande aars verkocht die ze naar Lodz brengen De politie en de gezondhetdsdiensr heb ben maatregelen getroffen om de bevolking te waarschuwMi tegei de consumptie van deze visch en teg n het gebruik van nvier water De visachen zulle m beslag wor don genomen Het ondeii oek heeft uitgewezen dat het springen vkn het reservoir van de nltraatfabriek dooir nusdadigen opzet m i pxoonMjft Aangecien de water voorHemMc vaa WJWSch ntt de Wei set het drinkwater betrettt heeft het mi ni terle van bumenlimdache teken bevo len int Ie flltreerstations den toevoer van I I i II de Warrk hausche waterlei hng dop moeten zetten Voorloopig zal de wa tepvooraiening van Warschau mt den re f ervewatei voorraad geachiedem Het vergiftigde water van den Weichsel zal volgens deskundigen hedenmiddag tegendrie uur arschau bereiken en met eenstroomsnelheid van ongeweei een ireterpei seconde m ruim drie uur tyds f vloeien BINNENLAND PrmscB Juliana Betrekt niet het Huis t n Bosch Naar aanleidmg van dfe berichten m eeni go dagbladen betreffende de geruchten oQi trent bet betrekke door H K H Prinaes Juliana van lit buts ten Btwch wordt van bevoegflt zijde med edeeld dat deze beriehkn geheel ongegrond zijn hen noodlijdendev gemeente Toen in zijn jongste vergadering de raad van do gemeeiito Rucphen en pnindel be sh i met af I reden in hloe nnj t wachten t t ie Kroon uit piaak gediisn 7 ou hebben over do Sooi Ged Staten verworpen begruo tmg 1930 woarop een groot tekort w ver klaiinli de heer O Vop de gevolgen uit een hoofd waardoor de chauffeur dood was Wii vernemen dat een aantal vertegep woordigers van buitenlandsche Waden in het hoofdkwartier vei den president der Duitsche Rijiksbank het volgende werd medegedeeld Toen Dr Schacht constateerde dat er aan Duitsohland meuwe lasten werden op gelegd die boven het Young pKn uitj aan en laarm geen recitvaardiging virden wihreef hy zijn memorandum dat betoogt dat men met mag o ergaan tot een ver valsclung van het YoUng ptan terwu het memorandum er voort oip wi st dat de geest van het Youn plan er een tt van wederzijdsche samenwerking en dal er met van eenige hetzy politieke het7 eco nomiflohe druk op DiiitscbJand sprake was üuideïyk werd m het Young plan vastge ateld dat het herstel probleem met slechts Duitsohland doch alle Landen aangaat en dan ook aller mederwerking noodig heeft Wat tot dusvei door de politici f elaan was aohtte men in genoemd hoofdkwartlei niet meer m overeenstemming met het You g pian De president van de Riuksbank kan zoo zeide men vooi ï ch elf met d ver antwoordelijkheld aanvaarden voor het doorvoelen van het Young plan met dt be paJingen welke er naderhand door ld po litlci aan zijn toegevoegd Do pref ident der Ïijk Aank heeft be wust als hy zich i van de veiant woordelijkheid die er op de bank rust VOOI zoover het binnen haar bevoegiheden ligt vooi een deuigdel ijk beleid ten opzichte lyzoncler de valuta m Duitschland ich lerdooi laten leiden Alles wat hem hemelde werd uitaluitend ingecteven door liet verlangen de gezonde positie mtt be trelkking tot valuta rediet en bankwezen te handhaven Daarvooi te zorgen en voor het beschermen van de belangen van al diegenen die hun ge d op longen of korten termijn in Duitschland gestoken hebben ibeJieeracbte het optreden nn den pre i dent van de Ryksbank Het standpunt van Dr ï hacht Nooit zoo verklaatde Dr Schacht zal hij bereid zijn een overeenkumsl met iemand aan te gaan als de andere ut iikt dat hyl de overeenkomst wellicht zal chen den H j yeylungt vertrouwen van den ander en geen bedreigmgen Onder de omstandig heden d uch sinds die vaststellmg van het Youngplan te Parus hadden voorge daan had het directotium der Ryksbank met aJgemeene etemmen besloten den ooi zitter van het organisatie comité an de Intern Herstelbink te verwittigen dat de Rykehank omtrent een eventueel deelremen aan de herstelbank slwihts een besluit zou kunnen nemen nadat de bank zou kunnen overaien wat het resultaat der Haagschc conferentie ua s De liyltabank zeide Jus opdit oogenblik niet dat zig wel of dit z met wenscht deel te nemen doch zy hadalleen te verstaan gegeven haar bealirisingafhankelyk te maken vajii deo afloop derconferentie Verder werd nog medegedeeld dat de er antwoordel ykheid welke de Ryksbank even tueel niet zou willen aanvaarden oodei meei zou betreffen da uitgifte an zekeie leenmgen doot de herstellbank waarmede men toch een bepaalde Wanneer in Duitschland een wet tot stand komt die deelneming van de i ijks bank aan de Heisteibank verplicht rmakt Hchynt da pieaident van de Hykabank van ma te zullen doen wat eike burgei be taaiilt te weten de wet g ehoor7amen De definitieve beslissing Naar w vernemen zal heden de ilefi nitieive bea tssmg ümtient den 7etel van dt hfisLelbank genomen worden welke zelel lil Buzel ml komen Dan zal men du vertegorflvooidigeis van Zwit teiiand otticiec tot een be ijreJting wtnoodigen België zou yn iaatsteii tegenstand tegen ile veitiging ié ÜHZfl i pgege en hebben lotdusver on den tl niet ofticiP lc voor besprek ngeii met Dr l athii plagte betrefiendt de in Men heeft Br zich overigens m het kan tun Bazel oMc nog van vergewist dat geen der politieke partyq in den kuntona len raad van Bazel zouden aansturen op de aanvraag van een referendum dat n I ook door een kanton kan worden lange vraagd tegen het verdrag inzake de lïnnk Fi IS dan ook naar men van jwitser sche zyde verklaarde geenszins te ver wachten dat er gebruik 7al orden ge maakt van de mogelykheid een leferendum ïian te vragen voor het gevat dat het ver drag voor langer dan 15 jaren 7al ivoi den gesloteai V In de gisteren gehouden vergadering van den VokkeiiAmnd heeft de Britsche Mimstei Hendeison een voorstel toegelich mq ediend namena de jundiache conunisisie door den Dt jongeman bloek een ZO jange bewoner ven Straatsburg te zijn en het mèlaje 7ijn 23 i ingn vriendin Hij verklaarde zondei werk te zijn en 7ijn daad voornaamlijk te hebben geploegd om m bet bezit te komen van liet gelcJL dat de chauffeur bij zich hatl en van de auto ENGELAND j De Storm Talrijke S O S seinen 7f o lieftig tegen een naai nfbraken Bij dooi den geduchten Fer t na langdurige nan itn loodaboot de iieid te brengen Het Grieki4 he stoomschip Alafia moeet dt Hamburgpr haven blnnenvluchWi daar f en doel van zijn uit hout bentaande dekla oing overboord was gespoeld Het schip inaMkte oiigevter 20 graden elagzij en mt est van Cushaven af door fileepb j ten naar Hamburg worden geloaöst Dr bruggen bij Blankenerie NeunmhlMi en Teufelsbrück ïi n doiii de jverstroonimgen met bruik hsar Jen later bericht uit Haqtb gl iPlI lüf 7icli bij lipt binnfo brehgen m höB EiiKolSLhe stoonwchip jJewaburK nog eea treurig ongeluk heet fcj g 8p B het sloep op e n vooibijvarende veerboot waa door een matroos zwaar werd gewond FRANKRIJK Roofmoord te ParOs Taxi chauffeur vtrmi ord Uen giuwelijk inlsdujf luet koelbloeaig lieid uitgevoerd heeft gisteravond even bui ten Pari plaats gevonden Een Porijaeh taxi liaufteur werd op een der boulevards d Wl ftn jongeman die begeleid werd door tp n jonge vrouw aangeroepen met het ver zo tien naai een plaats buiten Parijs te brengen Eenige kilometera voorbij de vlieg haven I e Bourget liet de man den wagen halt houden stapte uit en lokte onder een vooiwendsel den ehauffeur uit zijn wagen torwijl de jonge vrouw in de auto bleef wachten Toen de chauffeur zich eenige metere van zijn wagen verwijderd had draaide d onbekende passagier zich plotseling om tio een revolver en toate een schot dat den chauffeur juist in den mond trof Ondanks de zware verwonding trachtte I ehau feur te vluchten doch reeds na eenige metiers afgelegd te hebben etruikelde hij en viel in en gieppel Zijn aanvaller bad hem weer tpoedig bereikt n hoewel de ongelukkige op de knieën om genade smette joeg de uBn zjjn elaUitoffer een kogel doot het palen dat de e fir nmuhien strandde wgang de veerpont p Jiigen gelukte het leiiiannmg m veilig In Cngetand heeft tok gisteren de storm veel schade aangerichr Meei dan 200 u tei locale teiefoonlynen ijn gestoord Aan den mond van de Theems zyn 17 kolanlic iter die daar voor anker agen tengevolge van den storm gezonken Ook m Noordnlrank lyk heeft de storm gi teren verdere scfiade aangericht Van taliyke schepen m dt buurt van de Franache kust of op vol e zee zyn S O 3 seinen ontvangen Onder de schepen bevmden er zich van Italiaan che Spaansche Engelspche Nederlandsche en l ctlandache nationaliteit Groot paviljoen verbrand Geweldige achade Gisteravond is het groote paviljoen van len piT van Weston sur Mare door een btand verwoest De schade be lraagt £ UOOOO Het gebouvi kon 2000 ga ten bergen Lord Grey tot voorzitter van den Liberalen Raad herkozen tristei en n ds a t rlyic ii vargadt ring vaA en Liberalen Ituad j houden ei ls eerste punt op de ii eniMmM d dt vulwe zinig van een vooi ittér Gra f Grey M eleid ten opzichte niet Dr Dathmann pli betrefi cydit w f iM FM ii wïtf i a i i Miii ii iu i i Uii iir j taJïodon weni inet algemcene ièemraeft positie van den Raa 1 tegenovei I oytl Geopgo te bepalen Hy zeide dat ile aid indeit saamgesteldVvas uit nwnnrn die hu vertrouwen geJjeJd had le nm lord Oxford toen nog da Wn Asqiiith in dit vti trouwen kon de Raad met zop maar op 1 loyd George doen overgaan J Het was noodiig vervolgde lord Giey dat in een land met de politialte consteltatiaals I nigeland eeai partyleidèi een zekere infte van vryheid hal om over de veikie si nigafondsen te beschikken m r dit mocht hi zoo ver gaan als ditmaal in Mei toen Boyd George de districts ver eetflgingen eenvoudig vooi het dileanma stelde t den candidoat accepteeren dien ik wenscii óf geen fondsen uit de partylcas Ongetwufeld had J lovd George als leider groote gaven maar spr geloofde toth dat het veel te geringe succes der liberale par ty voot een goed deel op rejkening is ge komen van Lloyd George h apoditti ïohe wajao van optreden die duizenden liberalen Cf de arbelderacandidaten had ioen if m men waar ze oprechter democratische be gmselen meenden te zullen santreffen Spr waaischuiwde voor veideien afval in die richting want ondanks de siwcessen in de buitenlandsche poli iek en vooral van gondel zich verder een oogenblik te be denken verliet field heel behoedzaam het huiH langs den zelfd en wë als hij gekomen wa zonder dat hij lete of iemand ontmoette Ioen hij op straat stond wierp hij nog eens een onderzoek enden blik op de viMa maar alles was en bleef pikdonker Lr zat luetM ajiders op dan naai het politiebureau van Wandsworth te gaan en alle beschikbare hulp mee te nemen Dat was gelukklig dicht hij en geen tien minuten latei was Field met een half doaijn agenten die all schoenen raet xubberzolen hadden aangetrokken weer op w naar Audley Place Hij liet een paar mannen achter om de uitgangen bewaken en ging met de rest van zijn hulptroepen het huis weer bmnen Maar ofschoon overal de lichten opgedraaid en alles nauwkeuiig werd nagezocht was er nergens een oor van leven te ontdekken Al de menechen die er e n goed kwartier nog waren geweest waren als door toovery verdwenen alsof alles een droom was geweest Toen de huiszoeking was afgeloopen e n Field weer m de hall st md moeet hij nchzeit bekennen dat hiJ tuat gexet was Maar hoe ter wereld waren ze er in geslaagd om ziöh op deze manier Mizichtbaar te maken P Het leek waarlijk wel of ze van den aariJbodfem waren weggevaagd En dat groote moeilijk te hanteeren pak dat zdo zeker aU iets het bchaam van Bir Charles bod l evatp Waar vhta dat zoo gauw gebleven Het wtts lang na Tniddefnach toen Field eidenlijk de v 11a verliet Hij had i rvtior gezorgd dat alles aditei ileef in m staat waarin tiij het gevonden had opdat de be woners bij hun tventueele terugkomst geen spoiCn yan den pohtie mvaJ zoudrai ontdek ken maar hy was oivertujgd dat deze voor zorg overbodig wa dat de vijand het liui voortdurend op een of an lero manier in iieb uog bad gehouden i dat de lamme man en zijn vrienden m hun vuutje laoliten Hot geeft iiifit om n langer hier te blij ven Mat kim zei hij grimmig ik zal op iiiijn aqbreden moeten terugkeeren en van voren af aan beginnen Het is niets gedaan een ainateui bij het werk te htbben Die veibroddelt den boel maar Maar het ziet er wel naar uit of hij het lachtofftr van zijn onvoorzichtigheid geworden is Beroerde ge Atbiedeiiisl Goeien nachtl Field B eerste werk den volgenden och tend was om Beatrice Darryll te gaan opzoeken maar hjj had haar helaas met veel meer te vel tellen dan dat zijn eerst treffen met den vijand op een nederlaag was uitgeloopen Het lueisje luisterde met gespannen aan dacht naai het verhaal van de gebeurtenis sen van den vorigen avond maar haar be laugstelimg maakte plaats voor groote ongerustheid toen ze boorde wat liet gevolg was geweest van Bemngton s ridderlijk maar onbekookt optreden Denkt u dat hij m gevaar is vroeg ze Ik ben bang van wef bekende Field eerlijk We hebben te do i met de schran derate en brutaalste en tegelijk mees gewefcenloozfl troep schurkw die ib tot nu toe ontmoet heb Ze zullen niet terugdeinzen voor moord of voor wat ook ala iemand 7e in den weg staat Het waa geweldig onvoor zichtig om niet t z gg a krankiinnig wat Je kolonel gedaan heeft Maar weet u hij heeft vaker voor heeto vuren gestaan hij is moedig en vmdingrijk het w heelemaal niet buitengesloten dat hij het er nog goed af tii engt Bovendien het kan best zijn dat die schurken er op stuk van zaken voor terugdeinzen om oen moord te doen als dat niet hoognoodig is voor het welslagen van liun plannen en dat ze liem alleen maar ge vangen houden tot ze die plannen tot ten Hucttsvol emde hebben gebracht Maar nu letis anders Toen de kolonel met de domo Hl t gnjH aan het praten was veronderstel den ze natuurlijk niet dat ik luisterde Maar ik heb buitengewoon scherpe ooren en af en toe epraken ze met zoo lieel zacht Uit wat Ik opving heb ik b repen dat die schurk van een Sartoris vroeger verloofd is icewfl Bt met een dame die het engagement vdbioken schijnt te hebben Nu komt het 1110 voor dat de74 jongedame me enkele wauidevoDe mlKihtingeji zou kunnen gevm voorop gesteld dat ze op het ot enblik Jn Engeland is Waarom denkt u dat ze niet hier ma zijn vroeg Beatrice Omdat de verloving plaats had in Simla De jongedame was daar met haar broeren zijn vrouw ongelukkigerwijs heb ik dennaam niet gehoord Maar het merkwaardigevan het geval is dat uw vatker voogd overbaar was Bi atrici keek den inapecteur i rbaasd aan ze begreep er het eei te ot enbHk niets van en ze vroeg dan ook nadere o eIdering Ja antwoordde de inspecteor preciesweet ik het ook niet maar ft h b d kt ooel en de dame hooren praten ov de pupil van Sir Charlee en ik vermoed dua dat bij bij tfwtainent ala voogd over het meisje werd aangewezen HA moet du mogeUjk zijn de identiteit van het meisje vast te stelkii vooral onidat de zaak pas een paar jaar geleden is Ik hoop dat u het mij niet kwalijk nttmt list ik het zoo e rlijk zeg maar Bir lifliles wiis ven eenigazms onverachiÜig zorgt loos man tn ik kan me haast niet voor Httllen dat ttn 7 rgzBani vader heon als voogd zou hebben uitgekozen De vader van liet jonge meieje moet of een héél mtiem vriend van Sir Charles geweest zijn of iemand idle hem maar l éél opervlakkig kende Kunt u itich niets hennnereo juf frouw Darryll dat me op eejj of andere manier op het goede spoor brengt Beatrice zet een paar minuten zwijgend voor zich uif te kyken toen helderde haar tjezitht plotseling op Ik geloof dat ik er ben zei ze Lord Fdward Decie een zakenvriend van raijn vad met wien hij op bijzonder goeden voet stond 18 epn Jsar of drie geleden ge fltorven Vader en hij zat samen in aller lei ondernemingen en speculatieve affaires en toen Lord Fdward stierf werd Vader ex cuteur en tevens voogd over Violet DeciB Nu u er over spreekt herinner ik mij dat vader het mij toen vertelde Ik hèb het meisje nooit gezien Vader en Lord Edward hadden alleen zakelijke relaties al waren ze erg bevriend da families gingen niet nset met elkaar om Wordt vervolgd