Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1930

Oondepd g 16 Januari 1980 No 17277 68 Jaargang iOlllRSOIË COUMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE Is IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZontUgsWad per kwartaal ƒ 2 90 per weck 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT SI GOUDA bu onae agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onie bureaux 2 n dageltjks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Bedacbe Telef 88 Postrekemng 0400 ± rmg van het meuwe pbm zich meerings verschtllen of moelltikheden mochten voordoen de procedures voorzien in het plan voldoende zouden Z yn hm deze op t los sen Ztf neemt b gevolg m van te da on der de werkii van ief nieuvve plan de bevoegdheden van de ewkditeur mogendhe den zullen worden be iolri volgens de be palmgen van genoemd ptan Wat het tweede gedeelte van bed plde veiflolaring betreft en de onderstelling die er in wordt geformulttiB betreurt de Duitsche regeering dat tnen een derge i ke eventualiteit op het aog heeft welke zy wut haar betreft voor onmogelijk houdt IntuHBchen indien m qf meer credi teur mogendheden b j hrt Permanente Hof van Int erna tioihale Justijie de vraag aan hangig maken of dadei uitgaande van de Duitsche regeermg den wil doen blijken om het meun e plan te vert igen m de Duit Hche regeermg het eem met de cre aeui mogendheden om te aeavaarden dat het 1 ei manent Hof hierover bealiit en ver klaart zy het ah wettig te beschoui en in geval van een bevesti ude bei issing van het Hof dat teneinde de uitvoering te verzekeren van de fmanci e verplichtingen dei debitui mogendheatj iooals deze voort loeien uit het nieuiwe j lan de crediteur mogendheid of de crediteur mogendhedenhun volledig vrij hetd v l handelen tprug knigen Deze De veigadenng heeft i f ch met deze teksten vereeniyd 0 Haagsohe oonfarantis De aanctieH geregeld Verklaringen der regeennfl n Een beroep op het Permanente Hof van Internationale Justitie Omtrent de gistemiiddag gehouden ver gadering van de zes uftnoodlgende mogendheden wordt van Fransche zyde bekend ge maakt dat z j zich in eerste plaats hiöbben bezig gehoud met de kwestie van de deelnenimg van de Reichsbank m de Intei latlonaliG Bank De Duitsche delegatie had den tekst voorgesteld om de medewerking van de ReichsBank te veraektren Chiron heeft hierop ean amendemtiit voorgesteld waar na de tekst is verwegen naar de redaitie coinmissie Bovendien was van Duitsthe z d € een aanvulling voorgesteld van b la e lU an het rapport betreffende de In rna tionale Bank Omtrent de begmselen lu men het eens geworden tv dat alle wyzigm en welke Duitschlaiid wil aanbrengen m de hankwetgeving door de Duitat i regee ririg zullen moeten worden ter kenn si ge bracht van d Raad van Beheer van de Internationale Bank Bij verschü van mee nirg kan een schetdorechte ijike be isBing Vervolgens hebben de Duitsche ei oe I jnsche delegatie aan de vergad rin f de teks medegedeeld waarover zU het eens wdien geworden voor het geval iat het i out g plan door de Duitsche regeeriiig motht worden vernietigd Deze teks en tyn twee m getal De eerste vormt ten jrtikel IV van het alotpiototol en luidt aid vuJgt Zoodra het nieuwe plan in werking al zyn gestelde KuUen iiet bureau voor de her stelbetaliivgen en de daarmede aaraen an g ide orgomsmen te Berlyn worden opge Deze verklaringen ormen een btfiage b i het ontwerpalotprotocol ZiJ luiden De vertegenwoordigers van de Belgische En sche Franache ïtaUaaJische n Ja pansche regeering leggen de volgende ver klaring af Het nieunve plan berust op het begmsel dat de volledige en definitieve regelin van bet herstelvraagstuk van gemeenschappe lyk belang is voor alle hierby betrokken landen en dat dit plan di jnedeweilcmg an al die landen eischt Zonder wider zydsche goeden wil an vertrouiwen aou het doel van dit plan niet bereikt wonten Het IS in dien zm dat de crediteurstaten m het alotprotocol de plechtige Mocht m de toekomst een Durtachc re geenng tegen de pjechti e veibmtenis in vervat ui het slotprotoco van 1 i dan overgman tot bundelingen waaruit haar wil om het nieuwe plan te vem eUgen on bly prgtoc iii de onderstelling m het belang an den alge meenen vrede bereid om atvorens eenige actie te ondernemen een beroep te loen voor de constateermg en de waardecnng der feiten op een internationale rechtop aak van onbetwiflt gezaaW e crediteur mogend heid of de credateurftiogendheden Aif zich hierby belanghebbend nochten achten iou den dus aan het Permanente Hof van In temationale Justitie de vraag voorleggen of de Duitsche regeeying daden heeft verricht welke haar opzettelyken wil doen blyken om het nieuwe plan te vesmietigen Digtschland zou reeds nu moeten ver klaren dat mgeval he Hof in bevestip en den zin besJiat het alt wettig erkent dat ten emde de uitvoerlijg van de verpich tmgen der debiteuc mograidheid te erze keren zooals deze voortvloeien uit het nieuwe plan de crediteur mogendheid ofi de crediteurmt en lieden hun gt eele ry eid van handelen terugkrijgen De crediteur rege ngen zyn overtuigd dat het bedoelde onderstelde f eval zich nimmer £ al voordoen Zy zyn er zeker van dat de Duitsche regeermg deze overtui ging de lt Mt ar zy meenen dat het voor hen een verpl htmg van oprecnthe d is en een phcht tiegenover hun betrtdtken lan den om voor het geval dat fat hypolheti sche geval zich mocht voordoen de vroraf gaande v kLanng formuJeeren Verklaring der Duitsche regeermg De vertegenwoordigers van de Duit che regeermg verklaren humterzyds De Diutsche regeermg neemt akte van de verklaring welke oorafgaat van di ere ditenr regeenaÉen knichtena welke in het geval dat mSk aanletdmg van d uitvoe jsmm ENOELAÏ P D prins van Wales als barMer De HwB gepasseerd De Kenibworth CasMe is giHeten Ie mie gepasseerd Fr waren 60 candidatJn aan boord die het gebnukel offer aan God Neptunus moesten betalen De pnns van Wales die ais een old haéA aan het jolijt deelnam fungeeptte als bariner en heeft de fiO eerstelingen ingezeept waarzy zy verder door de matroxen en oudere mede passa giers m het bad gegooid worden Ten slotte heeft de pnns zich uoor syn e achto fers ook m het water laten gooien wat Iftt hoogtepunt van de pret beteekend heeft s Avonds was er bal aan boor jl en w s alles weer deftig en m de plooi De aji Vloatconf rentie De eerstttf algemeen vergadering De eerste alfWmeen vei dermg a j de vlH3otconferent1 die Dinadag a s des mot gems te 11 uur in de komnklöke galery van het Hoogerhuis begint zal naar men er wacht twee uur duren De redevoeringen zullen door de radio worden uitgezonden Na de openmgsrede van den koning zal de premier MacDonald het woord voeren Daarna zullen spreken Stlmson V S Tartkeu Frankryk Qrandi Itabe Wa katsoeki Japan Ra ston Canada en ton Austrohe Wiliord N Zeeland Te Water Unie van Z Afrika en sr Atul Chandra Chatterjee ïndie ZWITSERLAND Ski wereldreeords Een gemiddelde anclheid van 106 K JU JÊ per uur By het internationale kilometer lance aküoópen een snelheidswedstryd welke ilfstel met öüitsch land een ebuie Oncler de werking van het meuw plan zullen van de fimct es dezer organ smen slechts die in stand blyven weFker handha ving door het plan njodzakelyk wordt ge maakt deze functies zuJiLen worden over gedragen aan de Intemationale Bank door tusschenkomst van het beperkte byaondere m mite de Internationale BaiUc al ze mt oefenen onder de voorwaarden en binnen de grqppen van het nieuwe ojki oveieen komstig de bepalingen n zyn fitatucen De bevoegdheden der crediteui mogend heden tegenover Duits hland onder dt werking van het meuwL plan zullen bepaald ïjjn volgens tJit pian Hieromtrent htbben de vertegenwoordigers vajn de Engelsche Belgtlrene Fransche ïtahaaosche en Japan Rche regeeringen en de vertegenwoordigers van de Duitsche re eenng de vericlaiing uitgewisseld welke hrt onderwerp vq en van de bylage Bl kena dit artikel zullai zooEuig het plan blyft gelden derhalve de ui ganen m het plan voorzien werken t w het conaulta tieve comité het scheidagerecht enz Dit artikel bevat dus het régime zoolang het plan m werkmg blyft De kwMtie der anctitia De tweeJRdist houdt m de gelijkluiden de verklaring van de Belgische Engelsche Fransche Itatiaansche en Japanhche regeenn en en een verklar ng van de Duit=che regeermg en betreft het geval dat het plan door DuitscHland motnt worden venuetigd de z g kwestie van de sancties welfi term echter daarom minder judst Is daar nen slecht laeft willen regelen den meuwen toestand die in het bedoelde geval zou ont HET BESTE LICHT BIJ TLAAGST VERBRUIK sporingen beginnen En ik zal u niet langer ophouden juffrouw Darfyll Wel bedankt voor uw waardevolle inlichtingen Een oogenbhk verzocht Beatnoe Wat bent u van plaa m verband met kolonel Berrmgton s verdwuMng te do P Ik heb het hi B Audley Place laten bewaken eb zoo g m zich er een levende 7iel vertoont ypen we in Maar voor de rest IS afwachten de boodschap en het beste hopen Het was eon schrale troost die hij Beatrice over haar vriend kon geven maar ze be greep volkomen H Field op het oogen blik met meer koa doen don het bewuste huis m het oog laten houden Db mapccteur ging inmiddels het nieuw gevonden spoor na Hij moest probeeren het jOTige meisje te vinden dat met Carl Sarto ri8 verloofd was geweest en dat ging niet zoo gemakkehjk als hy zich bad voorguteld omdat hij met tact en voorzicbtigbeid te werk moest gaan Maar tenelotte het was toen al laat m den middag slaagde hij er in om een l ante van het jonge mensje op te duiken bij wie hij om bestwil de Bcblin wekt dit hij eeo odvokoot Wjm dia Men IS eerst dan een uaar vnend van iemand als men al zijn fouten kent en hem nog lief Heeft of jtiisf jJan des te meer FEUILLETON De slavin van het zwijgen GeautOioriseerde vertaling mt het Ëngelscb van PRED M WHITE Nadruk verboden Ik geloof dat Lady Decie een gewezen balletmeisje was Violet i met haar getrouwde broer mee naar Indie gejroin en ik heb nooit gehoord dat ze weer teruggekomen w Maar men zegt dat het Pn vreeselijk impulsief kind is en allerlei onberekenbare dingen uithaalt Dus het ia best mogelijk dit ze weer terug m maar dat kunt u natuurtijk gemakkelijk genoeg mtormeeren Field wae buitengewoon v ddaan over de inlichtingen die hy gekregen bod Dat moet het meisje m kwestie zijn 201 hij tevrejten Ik zal tüoBct met mijn na Violet zocht in he belang van haaf financieele aangel enhedMi O ja ze ja allang uit Tndie terug vertelde Lady Parkston Ze ia een heel vreemden tegelyk een heel intelligent meisje Jazo i m er dan e ns verloofd geweest maardat IS olti d weer afgegaan Violet was altijdbet meest verliefd op zichzelf Maar e nverstandig kind zooals ik o al zei Een tydlang was het haar liefste wensch om eenberoemd schrijfster te worden en ze hadverhalen in 41 dte groote tydscbnften Maartoen was het plotseling het tooneel haarmoeder w aan hefc toonepl geweest weet uvoegde de deftige dame er gegeneerd pt bijna flu tsterend bij en die liefhebberijduurt nu al een heelen tijd 7e op hietoogenblik ann het tooneel In Londffli Mylody informeerde FieldZe treedt tooh zeker niet onder haar eigennaam op Neen natijurlyk nnHj rlilaarde LadyParkaton met waardigheid 7e noemt zichMiss Adela Vane en op het oogenblik is zeverbonden aan het Conted Opera HouseMisschien hebt u hoor naam wed boorennoMncnF MfNSCHEN MET ERZWAKTE MFK KING V N HET KT erschaft een ia itatuupiuk Framt Josef bitterwater dage I kf 8 ochteaids op de nuchtere maag ge nomen zonder forcferen gemakkelyken stoelgang Specialiteiten m hartkwalen z n tot de conclu ne gekomen dat elfK in zwa re jevaHen van hartklep gebreken het l ranzJosef water zeker en zonder den minsten hinder te veroorzaken werkt 9o8t br ddMMnen Go l Pianist gevraagd Beslist gotde krachl en eifen repetoir voor dne avonden en middag p w Gebitten SPECIAAL PIJNLOOZB BEHANOBLING Betaling desgewetudbt tn 12 maandeltlkKbe tenBlfaco ook av ZlckenfipadaledaL Bureau v Tandhedlcundlfle M ddeostancU Verzekering AdmG DE WAARD Van Heusdestr 13b 1 bLEFOON ÏPOI i iranillln f 15 16 ca 7 Geo eod vaa 9 4 en 7 9 uur A grntsc happen Hnl t D PluwtdctulBotl 10 Gouda D p Noo dkid 179 WaddmoK leumiELiM ïm n mu Café DE BEURS Markt 8 Mevrouw F HOOGENDIJK Voor straat Woerden vraagt zoo spoedig mogelijk een flioke Dieostbode 13 Liefst kunnende koken Genegen binnenkort mede njar sGravenhage te gaan Als Gil lijdt aan trage ontlasting gal sU m koortfligheid maag of hoofdpiio geen eetlust slechte spijsTerteermg enz neem dan WorlelboAr s Kruiden of Wortelbocr Pillen en gi zilt spoedig weer hersteld Verkrijgbaar è 60 et bij Apo ihekers en Drogisten 3047 20 N V Ut fBGhtsche Hypothee kbank De BANK stel beiehUkbaar 5 Pandbrieven a lOO l 4 o Pandbrieveti a 98 1 in itukken van f 1000 f 500 en f 100 40 De Dl ree tl e Mr A J S VAN LIER Mr P HOORWEG PERHALFP0nD5 K E Abonneert U op dit Blad OtfERAL vei ttUen het de mensehen aan elkarocr hoeveel baat vonden by de welbeprocfde Sanguines Het 7Uiver plantjardig vcrstermnir middel voor 7wakken en hersteJieïiden Dual door het oen ware tr omftotht che de SANG UINOSE maakt iti ons vaderland en woidt zij OVERAT als een weldoener ingehaald Sanguino w bUied VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Hang WACHT II VOOR NAMAAIi HEDERIjfINOSCHEQEMEENTEW IPENS rtHdt ü ta£k p k B cof riNevri e koHIa HAG oFhaOMaatMhapqA levert kvurlK Iliuina en tolt vana MD Kblttarend w rk t verachair op tact gablad van haraitflek aa n gaatald ODdar medewarklnll van autorltaltan door bat Haraidlaeii A fJ r van dar Laar Hllvarsuin KOFFIE MG LEKKER ENONSCHiHDEL JK Alle ziekteo vaoTrinewegen en h m kunnen SBoedifi genezen woiden door nieuwe eneesmiddeU u t planUfr extracten Onverschillii dus aan w Ike ziekte dezer organen gö lüdt DQg nen of vrouwen acute of chronische nekten aarzel met om een uitvoMrip beschrijving Uwer ziekte of aUeen den naam daarvan op te zenden m dfen uitvinder dezer behandehng G DAMMAN dcwtorm de medxcün M Sna i ie Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U JJ aanwyzingen zal toeaonden omtrent de w ze van behandeling met P bewezen van de v rkrBig o morkwaftrdiffe reaultfttcn ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoonmde tot den bexorgkring 1 5 regels ƒ 180 elke regel meer ƒ 025 Van buiten Gouda en de bexorgknng 1 5 regels f 1 66 elke regel meer ƒ 030 Advertentlën in het Zaterdagnimimer 20 et bg slag op den pr s Liefdadigheida adTertentien de helft van den pr js INGLZONDLN MEDëDëELINGEN 1 4 regels ƒ 2 6 elke regel meer ƒ 0 60 O de voorpagina 60 hooger Gewone advertentie en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden dogr tusschenkomst v n soUede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daaga vó6r de ptaatalng b bet Burejftu zgn mgekomen teneinde van opname verxekerd te x n gisteren voor de eerste maal door de Zwiit sersche Academische kiclub e nde skic ub Alphtna St Morit7 was geor aniHeerd wer dt n fabelachtige snelheden beietkt De 21 jarigle student uit Innsbruck Gustat Lantschner Academisch wereldkampioen op de aki won dezen wedstryd de baar was 200 meter lang terwljil de aanloop 100 meter bedroeg met e gemiddelde ant I heid van 106 6 6 K M per uur Ook Je 20 jarage Otto Lantschner Innsbrdtk voorts Reinl Innsbruck Bai acki St Moiiiz e Wemeck Duitschlan bereikten snelheden die meer dan 100 K l bedroegen De races die door een buitengewoon gtoote menschenmassrjt wenden byigewdoiid waren voor de akilooptia zeer moei yk i e miPi t fwyking bracht d i loop by zulk een arorme snelheid ten val en lairyk skier i zyn dan ook gevallen of bralsen de skia Gustav lantschner won den wedctryd verdiend en ontvmg l eerepr s de Vlrt gende Steenbok van t Montz HONGARIJE E i gevangeniBcourant Om het eontait me de buitenwereld niet te verliezen Volgens berichten jit Boedapest aan de Engelsche bladen heeft mevrouw Ntg de echtjgenoote van d n odd min ster van justi t e een imtmtief genomen dat al ciiims waai deering verdient Zyi heeft n i een tourant uitgegeven welke ter beacbikkjag staat van de ibewo ners Hpr verschilloidë gevangiin ssen Do l van deze s in TfUiscourant is n veroon eelwat m a geld eaihe d te stelierf contact te hoöden mat hetgeen m de wereld buiten de gevangenismureoi gebeitrt prodat wioineer ay j het göwone laven terugkee ren femaklcelfllffiT df ali tiaff Weï Tcttn nen opnemen De Lourant draagt don suggest f enraam Vertrouwen iji zal alke veertiendagen verschynen m een oplaag voorluopijrvian 1000 exemplaren v ifpvondtii Hoewel iiilu p het DepartcnieuB van kolomen w mig gtloofawanrdig vond ia U venliie ioeide berahten heeft de Kegeermg Lodi gium nd maatregelen te moeten nemen o als luen weet bevindt Hr Ma Uertog Hradrik zich up bet oogeubUk ui de Cu la aosdiu wuteieu ii ti en totale bomau nmg van 300 koppen Boveudlta bevinden zicli tp het eiland zelf 136 man politietroe M ii alsmede 9Ü maimiers Curatjao u dus thans allerminst abewaakt Nu wa reeda utMloten om de Vau Galen naar WeatIndie te zenden en de datum vau vertrek nas vastgesteld op 22 Jan as Op grond evenwel van nieuwe berieliteu by verichÜ Uiidti autoriteiten bumengekonieu heeft de Regeermg het noodig geoordeeld de Vaa Oulen vroeger o laten vertrekken Het oorbgsBüiip vertrekt uu IS Jauuarl as vau Den Helder Van boord zulleu zich 26 on iterofficleren en manschappeiti wuscli eu hetgeen evenwel geen andere bedoeBug beeft liui ht t op goedkoope wijze overbrengen vjtii iiiBQschappen die anders per p tticu here gelegeidieid naar West Indio hadden mot ten gaan Intuasehea kregen wij den indruk dal betvervroegde vertrek van de Van Galen 1111 1 met volstrekte goedkeurmg van bei De paitement geac edt Daar blykt mw er vanove tfuig t te t dat dio toestand 1b Curo MiUisns gten leden tot ongerustheid geeften dat o k al ocht er leia gebeuren er ophet ugeiiblUr voldoende troepen fMUiwedLig£ijn oiu do orda te hsndliaveo en ie veilighoiJl r lljvppeca te verstekeren t Ken gift kn de Pritaes I rina a Jutuuia beeft iet gelegeobofd vaniioar vertrek mt Katwijk oon dr J Bafyik king H i bedrag van f 1000 t r band gestold diQ onder de dio iën oldosf v vèidEiel A B KleerekooperUI H KJeertikoper ia naar let Volk meldt In de neurologische kliniek van het Wilhelm ma gas thuis te Amsterdam geopereerd De toestand is bevredigend Hij mag echter voorloopig geen bezoek ootnngen BINNENLAND PramiBtari f Ziekteverzeke ring fJaar wij vernemen zal binnenkort in hel btaatflblad verschijnen liet Koninklijk besluit tot vaatstellmg van de dooi de Raden van A eid e heffen preniieu voor de ver plichte ziekteverzekermg De premie zal voor de groote inetrdertieid dei verzekerde arbeider bedragen 2 3 pet lajj hun loon voor de arbeiders werkzaam n een tal bedrijven met verhoogd 7iektenaico zyii hoogere preniien vastgesteld ten beloope van 9 pet voor het mynbedryf en liet h K goVerbednjf en 3 4 pet vooi de overige bedrijven De toestond op Curafaü Het vervroegd verirtk van de Van Galen Omtrent het vervroegde vert van Hr Ms Van Galen vernam het Hld mt be veegde krmgen bet vf gende Sedert geruimen tyd reeds dntvmgen d autonteitan zoowe hieij fö lande als op Cu rarao berichten v bag salden aard waar aan echter met overal die waarde werd gehsttht als degenen die deze berichten de wereld instuurden wenschten Toch hebben die Mticliten die kennelijk er op wijzen dat ZIJ steedfl uit dezelfde brOn afkometig zyn en lie hovend tn bedoelen die legeering te waarschuwen voor dft ortgenistheid welk nog stfede op Curasao zou heerschen T iJ ver ieidene autoriteiten feu gewillig oor R K SUAtapartü De nieuwe penningmeeater Tn zijn vergadering van 11 Januari j 1 heeft naar De Tijq meldt het dagolyksch be it ir der RK Stoatsparhj aangewezen als onder voorzitter den h er M van Hout burgemeester van Helmond als p mmg meester vacature Heerkene Thijaaöi den lieer mr A I jberg voorzitter der RK Eijkskie8kiini organiisatie den Heldfc a De voste brug over óea fjsa l b het Katerve r Het wegdek zeven meter breed Het Handelstlad wydt enkele woardee rendt woordeli aan hetgeen Waterstaat hier tot stand heeft gebracht maar vermengt ie waardeering vervolgens met de ond r atrfmide critiek Het wegdek an bet voor tractie bM em ie gedeelte van de b ug ia slechts zeven niet r breed Zevoi meter Dat wil dus zeggen dat bij het moderne anelvervoer tw wagens elkander net kunnen paaseeren Moor wij l0ven m en tdd waarin de automobiel als mo ft vervoermiddel nog maar in zijn prille jv d m JiVl raóèten verwachten hier Cq daar UI let buitenland ziet men er al voorbeel den voii dat voor het snelverkeer o lan ge afdtuiden grootere vooral breede autobussen in dienst zulten komen Niej dsdelyk nog maar toch w l binoen sfzienbareo tijd Fen autobusverbinding Amoterdam Cro haH ton van de mannen die de villa m het oog i opsteii houden iets bijzonders o emerkt De Gensters waren van boven tot bene Ien met blinden afgesloten e fn elk blind bevond zich etn kleine ventilator Field knikte dat hod hij zelf ook al wfita cenomen l rachtig veigrolgde de insjwcteur van het l ureau WodsworUi Common Zoover we weten is het hüis onbewoond is r ge n kip net r m Maar is dat inderdaad wo Want ala dat zoo is hoe is het dan in vredesnaon mogehjk dat er vannacht bcht geaien i at ter een van die kleme ronde ventilatoren Het Iirbt ging tegen een uur of half viiT aan en brandde een heelen tijd rustig Toen ging het plotseling telkens aan en alt aan en uit met kortere en langere tusocheo poozen Na een half uur hield het op Het was o een kind ntft een chiikelaar van bet eleclrische licht aan het spelm was Field knikte glimlachertd Hij scheen bui tengewnon in zijn schik Field kende dezen naam die een uitste kenden klank had bij liA Ix ndensche sq ouwburgUefhebbers heel gled en toen hij van Lady Parkatoji uiseheid nam was hij h tl tevi eden ver dt vor leringen die zijii onden ek niaaklt Het was al laat geworden toen hy erin geslsagd was hetj af rea van Miss Adela Vane machtig te worden lady Parkstpn bad het hem niet kunnen verschsLf fen haar nichtje kwoni wel eeqa by hoar vertelde ze maar ze wenschte op haar kamers niet met familiebezoek te worden las ig gevallen en verzweeg haar adres daar om Daar Field op het oogenblik niets kon ndernemen m het belang van zijn onder zoek ging hi maar ferst eens op Scotland Yard kijken of daar oojj wat bijzonders was En daUwas er inderdaad een telefoniache IxKKNcSTap van den msperteqr van he bureau widsworth Common of hij zou spoedig Il ngeluk daar wilde komen Piellreed onmiddellijk in een taxi naar het huwku dat vlak bij Audley Place lag en hoorde dat men dsn heelen dog al op zijn komst gehoopt bod In den ofgeloopcn nacbk ilodat de mspecteur naar d stad teru wat gegaan tegéi deo morgen eigenl pos