Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1930

l VOLDOET UW ICHTINSTALLATIE MN MODERNE EISCHEN en beschikt U over voldoende stopcontac ten en l chtpunten Zoo niet dan kunt U toch met weinig moeite en kosten aan dat gemis tegemoet komen Voor enkele kwartjes levért Uw installateur een verdeelsteker of een tweeof driewegs lamphouder met behulp waarvan het U mogelijk is zónder verandering aan Uw lichtleiding zelf meer staande lam penman te brengen en tevens Uw Philips Radio Combinatie aan te sluiten Eerst dèn hebt U meeL comfort en meer gezelligheid FyÉfiriiiierkm ÜEVRAAGD voor remmingwerk groenharthout Nieuwe Viischershaven Scheveningen N V Haagiche Bouwmaatschappij Habo de Ruyterstraat48 en Haag l4 Vertegenwoordiger GEZOCHT voor Gouda en omstreken door Ie klasse £ oed ingevoerde firmti voor de afd WINKELMACHINES Alleen beschaafde Heeren leeftijd 3050 jr welke goed bij winkeliers en hotels bekend zijn komen in aanmerking Brieven met prima referent ond D 14 Alg Adv Bur ROUMA Sc Cc Amstei m 20 THALIA THEATER brengt U deze week van Vrijdag t m Woensdag een BPOOt atwriss l nd Pllmppoflpamma Als Ie hoofdfilm Gebitten SPECIAAL PIJNLOOZB BEHANDBUNG Betaling desgewenacht lo 12 maaadeIltksche tertiit aai ook van Ziekenfond led D Burrau v TsadheelkuDdtgc Middenstands Verzekering AdmG DE WAARD Van Heofldestr 13b TELEFOON 30013 tramiljn 4 15 16 ea 17 Geopend van 9 1 en 7 9 uur Agenticbappen HolouD PlHWMltoriaoil 10 Gouda Oor N rdk lrl79 W ddWo uuinyit in n nou 3s Jackie de Scheepsjongen Een amusante filmcomedie in zeven bedrijven met in de hoofdrol lacicl Ceas n 4 Als 2e hoofdnummer Wetl dep Wildernis Sterk sensationeel verhaal uit de Far West Ken heldenroman van moed en eer met in de hoofdrol Kolonel Tim Mac Coy de kleinzoon van Buöfalo Bill de Groote verkenner Toegang boven 14 jaar Donderdag gesloten WOENSDAG MATINEE met Jackie de Scheepsjongen Toegang voor alle leeftijden 60 Wordt verwacht ANKA KARNINIA met 6RETA6ARB Alle ziekten van Urinewegen en blaas Dubbel is het genot met Wyberttabletten dekeel is tegen ontsteking be veiligd de adem zuiver I kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverscliillig dus aan welke ziekte desser organen gij Itjdt man nen of vrouwen acute of chronische Jiekten aarzel niet om een uitvoerige t eschru ving Uwe zaekte of alleen den naam daarvan up te zenden ïian den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bü M Snabilié Afd 3 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U allp aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met dp bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten In origin dooien k jn en 65 ctk Abonneert U op dit Blad PHIUPS ARCEMTA HET BESTE4 ICHmJ TlAAgST VERBRUIK Schouwburg Bioscoop Gouda Van Vrijdag 17 Januari af het lang verwachte filmwerk DE VIER DUIVELS het imposante filmwerk van de Fox Film IN DE HOOFDROLLEN Janet Qaynor Nancy Orexel Charles Morton Barry Morton Mary Duncan en J Farrell Macdonald De Vier Duivel zaagsel zand circusglana liefde haat en droefenis 60 Grdtls fielsenstalling Toegang boven 18 jaar LLE 5 VAM ME NAOn FERHALFPOn05IMJE HOUDT WEL INTOOM als garantie waarvoor onze naam op de banderolle staal DAT erookweleeM Camel aan de markt komen van zoogenaamde ramschpartljen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht iraarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versclie door ons geïmporteerd Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Qlj betaalt en waarop Qij recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomL P A Tal is Camel een Araerikaansche Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel Is P AT Camel In Ametika een grootere verkoop heelt dan allie andere Sigaretten DAT wel een goede reden voor zal zijn DAT Camel versch moet zijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd Q A T dit alléén door ons geschiedt omdat wij de alleenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en CAMEL rs Elk pable kettt M baldcmlle au eg d m No 17278 I I f Mriiéag 17 Januari 1930 eovMiHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IVIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaAl f2M per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken beboonmde tot den bexorgkiing 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0J 5 Van buiten Gouda en de beïorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 et bijslag op den pTijs Llefdadigheids advertentiën de helft van den prfja INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeetingen b contract tot zeer gereduceeiden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z jn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zUn Volgens de nieuwe wet zulten de vrouwMi alle funcUeu mogen bekleedeu d w z dat X4j iflitheraansche geestelykw diplomaat en theoretisch hool d officier zuilen kiwmen worden Van verichiUende kanten komen evenwelprotesten tegen dit onderwerp voor zooverhet den vrouwen toestaat geestetijjke tevoorden Kenigen tijd geleden heeft de regeering de kerkelyke autoriteiten uitgenooügd haar meening over deze kwestie kenbaar te nmken De meerderheid der kerkelyke autoriteiten heeft zich thans tegen het toelaten van de vrouw tot het ambt van geestel xe uitgesproken Er wordt op gewez i lat de vrouwen reeds het recht heèben het doctoraal examen in de theologie af te legg en en dit moet voldoende zyn RUSLAND De handeiHvertegenwoordigÏAgen Een reorganisatie Zooals bekend Is de buitenlandsche handel van de ËovjeHJnie gemonopoliseerd alleen de staat en zyn oiiganen mogen met het buitenland handel dryiven Deze transacties worden verricht door de banclei ver tegenwoordigui ön van den Sovjet staal torgpredatwo genaamd die m alle landen bestaan welke het Sovjet regimu hebben erkend in andere landen o a m Amerika bestaan onofficieele torgpredtwo ü De chef van een torgpredistwo de torgpred staat wat zyn volmachten betreft vrytvet gelijk met den gettant den polgred pniïtieJne vertegenwoordiger toigpr d beteekcnt handelsvertegeiLwoordiger I e boitenlandBche haadol van de £ ovJet lJnie ia ge rganlseerd de Volgende w alle in ettmgen die goederen uit het buitenland wiileii ibetrekken moeten dit aan den Wnje iorg de centrale voor den buitenlandschen handel mededeoten De regeering kan het verzoek inwilligen afwysen of verminderen De door de regeering goedgekeurde bestelUi en worden daarna onder de torgpredstwo s in het buitenland verdeeUl dio ze onder de firma s in het land waar zy gtvestigd zyn soms ook in het buitenlaml verdeelen Op dezelfde omslachtige wijze is dit uitvoer georganiseerd Daar dit veel rompslomp tebrengt de uitvoering van bestelImgen ertraagt exi lot talrjjke moeüükheden leidt wisten sommige groote ryikslichamen hfet oUesyndicaat en de Sawerolesj van de regeering verlof te krijgen zeJf hun goederen dus olie en hout in het buitenland te verkoopeai De torgpredstwo s verslinde geweldige bedragen Alleen de buitenlandsche organen van tMi Wnjesjtorg kosten per jaar ruim vyfUg milUoen gulden De uitvoer van Rusland daalt steeds en toch eischen de torgpredstwo s telkens weer aansteüing en i ieuwe ambtenaren uitbreiding van de bestaande afdeelingen instelling van nieuwe enz De toiigpred van Purijs Toemanow is elfs naar de Polslednieja Nowosti ver lundsche Zee Ëriand he o a voorgesteld de FranschItaliaansche i fenstellinf ei in het vlootvraagstuk dajj i r te regelen dat Frankrük zich zal verplitlhtein in de Mïddeliandsche Zee geen gi ootdre vloot doa Italië h eeft te onderhouden A er heeft lliiand voorgesteld de grfiaiiaw ttijig tusschen de FrAnsche en Itallaaillwe bezittingen m Noord Afrika op mieuw tg behandelen üüÏtscS Ïnd Geen optochten en targiftderingen Althans niet in de open lucht De officieele Pruiaiach Persdienst deelt mede De Minister van fiinjienlandache Zaken heeft in een circulaiagifui alle politieautoriteiten het houden n optochten of vergaderingen in de opW luofct in geheel Pruisen verboden gestelA dit Verbod heeft niet betrekking op begr ertlpiftoetMi welke geen demonstratief kamjaeir dragen en op processies Tegen pogilkgeD die ten doel hebben in Strijd met dUj verbod toch vergaderingen in de op i loj of optochten te organiaeeren zal met aU ten dienste staande middelen opgetreden Voiden BËLGlA De koning viün Italië In het voorj i r naar bussel Op uitnoodiging van en konin en dekojiingin der Belgen au en korting i manuel en koningin Heien van Italië in het a s voorjaar een bezoöMlUin JBruafiel brengen tZy zullen van het jo $ pau kroonprinsUmberto en kroonpiiméR Made José vergezeld gaan Eea vergiftiein Éisk te Gent door n aamtooze l KMn gewaarschuwd lat het titerven van den rechter van in fltructie De GtoÜial en zijn vrouw enkele iiiaaDdeó geleden met zoo zeker het gevolg was van een natuujlijkan oorzaak en dat zjj iniaacyhifiu wel vergiftigd werden Op welke manier vertelde de schrijver niet maar hij zinspeeld op een prooes in verband met een erfeniazaak waarm de gestorven magiastrnab een rol speelde en der voornaamste belanghebbenden was £ en vooraanstaande persoon uit de geneeskundige wereld vau Brugge familielid van de gestorveneo waa ook in deze zaak betrokken Naar aanleiding van deze naamlooze brieven werd door éen procureur des konings te Gent een onderzoek bevolen dat toevertrouwd werd aau den rechter Van Eckhaute Deze beval daarop lijkschouwing van De Gothal en zijn eclitgeitoote Na eectig werden maag en ingewanden naar iiet laboratorium van een scheikundige te Bruasel opgezonden die zal onderaaeken of beide personen den dood vonden tengevolge van vergiftiging FBANKRUK Liefdesdrama te ParlJs Vrouw doodi baar stiefzoon Te Parys heeft zich een tragisch drama afgespeeld tusachen een Sl jarige vrouw en een 21 jarige jongeman liaar stiefzoon De echtgenoot van de vrouw was eenige maanden geleden gestorven en vooral door haar toedoen was er tusschen baar en den stiefzoon een verhouding ontstaan £ r deed zich geen enkel conflict voor tot de jongeman eenigen tijd geleden een jong meisje teerde kennen met wie hij wilde trouwen Vijf dagen geleden deed hij de oudere vrouw de mededeeling dat het huwelijk Zaterdag a s zou plaats vinden en ondanks de pogingen die de vrouw deed om hem van zijn voornemen af te brengen liet hij zich niet overreden Gisteren was de jongeman den geheelen middag bezig aan het installeeren van de nieuwe woning die hy met zyn jonge vrouw aou betrokken Toen gisteravond de medebewoners van het huis echter noch den jongeman noch de oudere vrouw meer zagen lieten de buren de deur van de woning met geweld openbreken In de slaapkamer vond men toen de lyken van beiden Naar men aaneemt heeft de vrouw eerst haar stiefzoon en toen zichzeld doodgeschoten Drie spoorwegongevallrai Drie dooden vele gewonden Gisteren hadden op drie verschillende plaatsen in Frankryk spoorwegongevallen plaats gevonden tengevolge waarvan in totaal drie personen werden gedood en tien gewond w v 7 ernstig De expresstrein Cherbourg Parjjs die waarmede passagiers van het Duitsclfe s s Br men van Cherbourg naar de Fransche jioofdstad werden gebracht liep in het station van Breval op een rangeerlocomotiv f Waardoor een passagier en de hoofdconducteur werden gewond Een ernstig ongeval vond plaats op het traject Vichy Thies by de uitgang vun den tunnel Een locomotief die een z g platvormwagon duwde waarop zich 18 wegwerkers bevonden kwam in botsing met een andere locomotief De platvormwagon werd in elkaar gedrukt Uit de puinhoopen werden twee lijken geborgen terw l zes wegwerkers in hopeloozen toestand in een ziekenhuis moesten worden opgenomen Een derde ongeluk vond plaats te Wengles naby Ryssel in Noord Frankryk De locomotief van een goederentrein stond op een 12 meter hooge dyk die in reparatie was Waarschynlyk door instorting van den dijk stortte het gevaarte langs de helling naar beneden De machinist kwam onder de machine terecht terwyl de stoker met ernstige verwondingen nog gered kon worden NOORWEGEN De vrouw en de Dpenbare ambten Een nieuw wetsvoontel Naar uit Oslo gemeld wordt werd in de troonrede by de opening van het Noorsche storting een wetsontwerp aangekondigd om den vrouwen toe te staan alle openbare ambten te bekjeeden Reeds thans worden de vrouwen in Noorwegen tot de meeste tpenbaresj ambten toegelaten De Haagsoha oapifarantia ictievraag stuk Zaterdagmiddag de slotzittintr De Oostelijke kwesties De a d vlootconferentie de toepassing van strafmaatregelen niet s verdacht doch dat elke staat die eeji klacht tegen Duitschland heeft ingcdiond door een afzonderlyke actie zich recht iasi trachten te verschaffen Over het algemeen dient opgenjerkt te worden dat vooral de Franschen bij de regjeling dezer sanctie kwestie bevredigende successen dank zy Morgenmiddag zal reeds de slotziUing plaats vinden Hedenochtend zoudeui de zes üitnxwdlgen de mogendbedon zich bezighouden met het fretk der juriatencommissie in verbond met het vaststellen van de documenten der con p rentie Van bet Oostetyk front ia er niets nieuws Men acht het waarbchynlyk dat in ovtïreenstemming nii t hetgeen de juristencommissie in haar büeenkomst te Brussel als toeliaatbaar had geoordeeld onderteekening van het Young plan met betrekking tot het Duitache herstel vraagstuk in den Haag püBita hefcbeo ooic a wndon deXHtsteitfl staten doordat zy met hun arbeia nog niet gereed zyn niet tot onderteekening m Den Haag overgaan Deaè zouden dan later teekenen hoe eerder zij dat kunnen doen hoe beter voor hen omdat zij er belang by hebben zulks te doen o m in verband met de zetels welke zij in het bestuur der Internationale Bank zouden krygen De gang van zaken in de niet Duit sche commissie is evenwel nog btoeili niet bevredigend Overwogen wordt daarom oin indien deze kwesties niet geregeld n op den dag waarop de Duitsche hersteJvraagatiikken zytn opgelost voor deze laatste vraagstukken een afzonderlyk verdrag te onderteekenen en de Oostelyfce kwesties doi r de betrokken Staten eveneens afzonderlijk te regelen De Fransche bladen brengen uitvuerige berichten over het onderhoud dat Briand gisteren te Geneve met Grandi den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken heeft gehad Bij dit onderhoud 7 yn de betrekkingen tussdhen Frankrijk en Italië in hun geheelen omvang besproken vooral echter de aanstaande vlootconfwrentiö en het voorstel voor een pact voor de Middel In Den Haag heeft nieh nieuwe voiderin gen gemaakt Met betreklüng tot het neteli gf vraagstuk der sancties heeft mfin tenslotte formuleeringen weten te vinden die zuowel de goedkeuring konden wegdragen v n Duitschland als van de crediteursiaten Het trekt de aandacht dat in den tekst der regeeringsverklaringen die zóó zyn gesteld dat Duitschland niet al te zeer wordt beteedigd niet rechtstreeks wordt gerept van artikel 430 van het te Versailles gesloten vredesverdrag op grond waarvan de I Uieerden strafmaatregelen tegen Diütachland kondrai nemen Wat het plan Young betreft dat in den vervolge met den ttaam het nieuwe pian zal worden aangeduid is bepaald dat geschillen en moeilijkheden die met betrekking tot de Duitflche betalingen mochten rijzen zoo mogelyk uit den weg zullen worden geruimd door de procedure welke het p anYoung zelf aan de hand doet wanneer Duitachland echter handelingen veracht waaruit kan worden afgelei dftt hat van zins is het nieuwe plan te niet te doen kan één der crediteurstaten die vindt dat Duitschlands daden niet in ord zyn de zaak ter beslissing voorleggen 4An heV Haagsche gerechtsrhof Maakt deze mHlionale instantie uit dat Duitschland opzeti telyk dus uit kwaden wil tegen de bepalingen van t nieuwe plan handelt dan herkrijigt de in het gelijk gestelde partij haar algeheele vryheid van handelen Dr wil zeggen z j mag tot jancticé overgaan tot nrrjfmnatwgialim 4 rhia di lhüteBh wiannfter Zi een Krtichtig karakter dv gen eitoe kunnen brengen weer dcfli juisten weg te bewandelen De aard der sanctie wordt niet naderaangeduid en daar geen enkele beperkendebepaling te dezen opzichte in de gewisseldestukken is oj enoraen volgt hieruit dat inhet veronderstelde geval eener sfihennn van t planYoung door Duitschland ook militait f sancties genomen kunnen worden Inbeginsel blijft dus een wederbezetting vanDuitsch gebied mogelyk en is één der crediteurstaten gerechtigd panden te nemen om zich op deze wyae genoegdoening te verschaffen Over t algemeen neemt men aan dat geen Duitsche regeering de risico op zich zal durven nemen het nieuwe plan als een vodje papier te beschouwen doch de Franschen houden nog steeds rekening met dt mogelykhedd dat wat nu volgens sommigen nog een onwaarschyniyke hypothese is niettemin eens een ontnuchterende fn gevaarlijke werkelijkheid zou kunnen warden Ook is de vraag opgeworpen of alle staten gemeeiMchappeLyk tegen Duitschland dieiuïn op te treden wanneer dit buiten zyn boekje gaat De tekst dient klaarblykelijk zoo te worden gelden dat solidariteit Vii Wie het leven niet met kracht aangrijpt wordt door het leven gegrepen en rondgeslingerd FEUILLETON Leest u daar ook een boodschap uifvroeg Field aan den telegraifbedmbte Ja Hij eeint Fluit eea melodia uit De Geisha als er iemand beneden i die me begrijpt Field voldeed onmiddellijk aan verhingen en onmiddellijk begon het speHetje boven weer Hö seint nu Goddank deelde de telegrafist mee Nu wil hij met zijn n ededcelingen begiDuen maar hij verlangt te wütenwie hier is voor hij dat doet Weet u een middel om met hp ii in communicatie te komen vroeg de inspecteur Vol trots sloeg de telegrafist met zijn stok op de straatateenen Iemand die niet wist wat Ier gaande was zou dat getik voor het werk van een gek gehouden hebben maar voor den gevangene boven in htt tiuiii tlonk het als hemelflche muziek Het kleine lichtje floepte triomfantelijk af en aan Het is kolonel Berrlngton rapiporte rde de man van t telegraafkantooi Hij mgi dnt we ons over hem niet ongerust behoeven te maken absoluut niet hij is volkomen veiügen dat zoolang hij hier in het huis is zullende mannen li is overijlds doen Wacht zei de tel fraiist met ingehouden adem de goede maft was door de detectivekoorta aangegrepen hier komt het belangrijkste deel van de boodschap Ga naar Edward Street in de Borough en houd daar een van de huizen in het oog Tk weet niet welk dat moet uw apeurderszintuig u maar aeggen Ga diteot zelf opgemerkt te worden Een knap meisje met blond haar en levendige oogen kwam bmnen ze echeen m het minst met verlegen Het ia heel vriendelijk van u om mijte ontvangen begon het meisje maar als uaiet wel genoeg bent om me nu te woord Ie taan kan ik wei terugkomen meneer Sartoria öartoris antwoordde niet direct Het leek Field toe dat hij lichamelijke pijn had Hij bescliaduwde zij bebrüde oogen met den bevende hand alaof het licht te sterk vooi hem was Het Ls me absoluut niet te veel zei hijeindelijk Ik heb u op di late uur laten komen omdat ik waarschijnlijk morgenvroegnaar het buitenland ga Als dat gebeurt id het voor lang i tijd Field waa het niet met h m een Hij had andere plannen met den preker Tooh was hij verbaasd over dit voornemen h scheen toch nog Jang met tot op den bodem van dit mysterie doorgedrongeai te zijn Ik heb een uur den tijd deelde hetmeisje mee Om negen uur moei ik in LoD den terug zijn Dat zal wel gaan Zooals u al uit mijnbrief weet l ein ik pen heel oude vriend vanuw vader We hadden samen verschillendespeculaties ondernomen en sommigen ervanwaren zeer gelukkig Hpett hij mijn naamv el eens genoemd Ik kan het mij niet herinneren zei hetmeisje na even nagedacht te hebl ai Wordt vervolgd HOOFDSTUK XIX Field gaat naar de schouwburg Field vond het rustige gedachte dat Berrmgton veilig was en in zijn gevangenschap er vri goed aan toe scheen te zijn hij was tenminste in staat belangrijke inliohtffigen aan de buitenwereld te verschaffen zonder dat zijn belagers er iets van merkten De inspecteur stuurde de politiemannen van Wandswortli en den telegrafist weg Hij zelf bleef nog een poosje in gedachten naar l et huis staan kijken Hij was Juist van plan om weg te gaan toen het lidit boven weer begon te flikkeren Zou hij nog iets vergeten hebben dachtField Zou het mogelijk zijn Maar de inspecteur trachtte niet de boodschap te ontcijferen hij deed wat anders Hij sloop zacht naar het huis liep het grasveld over en ging achterom zooals hij den vorigen keer gedaan had De kans dat hij zou kunneo biimeiikomen leek hem niet grept maar de bewoners waren er tot Field 6 groote vreugde niet op bedacht geweest om de zinken plaat er weer te laten inzetten pn onbegrijpelijke nalatigheid of durfden ze zoo iets riakeeren en hij was vrij om binnen te gaan Het was een waagstuk maar als het lukte en hij Berrington te spreken kon krijgen zou dat niimscïioots teilen de moeite en het gevaar opwegen Field was al in het bij P gemaakt had wat t ij u Het was doodsta in de viUa d bediepden schenen De slavin van hef zwijgen Geauthoriseerde vertaling uit het Engelsch van FRED M WHITE Nadruk verboden Ik geloof dat ik het snap zei hij opgewekt Vooral omdat we iemand zoeken die hiit klappen van de mihtaire zweep kent We zullen maar eens op Audley Flaoe een kijkje gaan nemen Onderweg moeten we even op het postkantoor aanloopen en daar even een telegraafbeambte leenen 1 Ik ken z H ook wel zoo n beetje de Morse teefcens niaar ik heb in dit geval liever geroutineerde hulp tk kan biet niet vlug genoeg Dat jullie zelf niet op dat idee gekomen zijn voegde hij er hoofdschuddend aan toe Enkele minuten later standen de beideinspecteurs met een paar agenten en den geleeiiden telegrafist tegenover perceel 100 op Audley Place in geduldig © afwachtmg Achter he venster dat de Juspecteur van Wandswortïi Common aanduidda as en lichtschijn maar deze bleef constant Het geduld van de wachtende majmen werdwel hepl zwaar op de proef gesteld maar zegaven het niet op en na lange uren wtrdhun moeite beloond Plotsehng t gon hetlichtje boven te dansen en ie flikkeren Hetging aan en uit aan en uit kort lang langkort met © indelooze varlatiea nog niet terug te zijn Misschien waa er wel niemand anders dan Berrlngton opgesloten in een van de boveukamere Als dat zoo waa zou het niet onmogelijk zijn dat hy by iijem kon komen en misschien zelfs bevrijden Voorzichtig sloop de inspecteur de gangen door scherp luisterend Hij wa nog nog met ver of bij hoorde een geluid alsof iemand aan kwam De persoon kwam in zijn richting dat was zeker Field begoD zich al verwijten te doen dat hij zoo dwaas geweest was om het huis binnen te gaan Als hij nu in een val liep zou alles bedorven zyn Hij Liep een ijgang ü zonder het flauwste idee te hebben waar hy heen ging en kwam tenslotte in een verlichte kamer aan het emd waarvui zich een prachüge wuitertuin bevond vol blotóien Ds wmtevtuin was aan de zijde van de kamer open zoodat het wel een prieel van bloemen leek Aan een kant was een groote groep azaleas hoog en dicht genoeg dat Field zich er achter k verbergen Hij at er nog niet of hij hoorde een krakend geluid de deur werd open geduwd en Carl Bartaris kwam in zijn stoel biimenrijden Met groote moeite kroop hij in eea arniBtoel waarna hij uit zijn zak een valscheo ba rd ea een pruik en een bril nam waarmïe hij zioh Bnel vermomde Een oogenblik later hoorde de inspecteur in de hall praten Meneer Sartoris is in den wintertuin juffrouw zei iemand en Field herkende mmiddellijk de stem van dokter Bentwofcl Wilt u hierl en komen Field wenschte zichoelf geluk dat het toeva hem dezen weg had doen inslaan Van aciiter de azale groep ktm hij allei goed zien