Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1930

Stniiiii Sihiipnirt ini Qedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland maken bekend dat wegens het legden van een gasxinker door de Gouwe in de nabijheid van het Rotterdamsche veer te Gouda de scheepvaart door de Gouwe zal zijn geitremd op 28 Januari 1930 gedurende 24 uren lu 12 J G l itt n SPECIAAL PIJNtOOZB BEHANDEHNQ Betaling dcsgewenacht la 12 maandtll kKhe tennl nea ook voir Zlfkenfond l d n Bureau v Tandheelkundige Middemeand Veriekeiing AdnG DE WAARD Van Heosdestr Ub TELEFOON 30013 Iramlljn 1 15 16 ea 17 Geopend van 9 1 en 7 9 uuj Agentschappen Hoi PIu ltnrt lIOJ Coud Dorp Noo dk clcin Wtdéian BtuMiiiie mm n mu De plechtige sluitingszitting van de Haagache t nfereiitie is sriaterenuamiddflg te 4 40 uur aatigevangren Behalve de gedelegeerden en hun stai waren in tie zaal gezeten de minieter vaa Buiteiilandache Zaken dg vice preaident van d ia R ad van S ate de commi Bearie van de Koningin in de provincie Zuid Hoiïaod de vooratters van de Eerste en de Tweede Kamer met den adJiiiniatrateur der gtiffie van de Twetide Kamer en vele andere vooraanetajindeii in den lande De ondertee kening van ie documenten dievün roodo zegels voorzien wareu en metoranje strikken wei d n bijeengehouden geschiedde door den president met oenzeKdengouden vulpen waarmede het protocol vande eerste zifting door hem wae onderteekend en die hem oor de conferentie waageschonken Nadat alle gedeleglerden van de twintig Iwiden geteekend hadöen stelde de president voor het volgende telegiam te richten tot H M de Konmgin Aau iift emde voji haar werkzaamheden gekomen vertrouwt de Conferentie mij de eer ttK l we Majeatcit haar eerbiedigen lank te betuigen voor de nieuwe welwi lende ontvangst welke haar door Uwe Majeeteitfl regeering ia hereid Het heeft do Conferentie bijzondei verheugd ia s OravenJiage een werk te hebben kunnen volbrengen dut zal hijdrugan tot do ontwikkeling der vrUchtbaie aanifnwerkmg tuiwchen de volkeren Bij acciniimlit weid tot verzending vandit telegiflin bOHloten Vervolgens gaf hij het woord aan den kanfteiler van do seliatWist hoofd van de Brltst he delegatie den iieer Snowden namens de verschillende delegatie i Deze zelde ie de conferentie eindelijk aan het eind van liaar arbeid wae gekomen Er was geen onpen igJieid hij dien arbeid gewee t Deze conferentie iieeft een groote taak tot ee n goed einde gebraeht De ojilossing ifl verkregen vRi problemen voortvloeiende uït den oorlog waarnaar gedurende tien jaren is gestreefd Tni van conferenties hebben in dien lijd plaats gehsd en de zaak telkens n stapje verder gebracht Tliana ecnter zijn wij tot een defJnitief besluit gekomen Wij hebben daarmede de taak vervuld ons te Nenève ongeveer 16 maanden geleden opgedragen om te komen tot een definitieve lifjuidatie van den oorlog De overeenkom8t welke thane zijn geteekend zijn gelijk ftlle dergelijke stukken een soort van compromissen Niemand lieeft prediee datgene verkregen wftt ihij wel had willen hebben maar zij zijn alle het resultaat van de meest vriendschappelijke besprekingen en de meest edelmoedige wanrdeering van ieders standpunt Deze compromissen aijn eerlijk gemeend en geven alles wat men onder deze BRONCHITIS Hattt Asthma Sneaie verlichtiiiff en genezm f door mea re geneesmiddelen uit piantenextracten blakend uU volgend attest beu met Uw beïuindeling sedert b da tt begonimi ik hoost minder haal vrijer adem m oeï mü krachtiger Tocb ben ik zeer e i 6tig aangetast want ik heb m n beroep op last va i 3 genet sheeren moeten opgeveoi De minste bev eging was mjj veitoden docb in die vyf d g n t eii ik een geheel ander meosch geworden A D te Seraing België Vraagt circulaire met bgwyzen aan deraitrinder dezer geneesmiddelen zelf deo doleter in de medicünen G DAiMAUN aanda firm J H I SüJLBSUé afd P 85 Groote Harkt 7 Rottenhun j TERZOEKE DE ZIEKTE DIIIDEUJK AAN TB GEVEN want er ir n speciale brochure voor tSlt aldcte UnM ill iljl Elk geslacht baant de banen voor het toekomstige die iaak met bewustheid vervallen is dubbel vervullen Oe slavin van het zwijgen Uit het Engelsch van FRED M WHITE fNadruk verboden De tflxl tufte weg en Fieid Jiep peineend le 8ljand af Hij wiat wie het meieje woa dat hij van den dood had gered zijn com binatievermoge had h ni onmiddellijk doen begrijpen dst dit de Ster uit de operette moeBt zijn die eerst later in het tuk zou optreden maar bij had bov ndien ondanks chmink en pruik de trekken herkend van het meisje dat hij dienzelfden avond in den wintertuin van Sartori gezien had de dochter van Lord Edwa i Decie die in dit Üieater optrad als Adeline Vane Maar desd romantische kennismaking zou hem geeo windeieren leggen dacht hij voldaan Toen viel hem opeens iets anders In Deksel dacht hij ik heb de heele boodacliap van den kolonel vergeten Ik moest naar Edward Street in de Borough gaan en probeeren iet te ontdekken De aanduiding is wel wat vaag maar ik zal er maar pens een half uurtje op wacht gaan staiui ofschoon ik zoo moe ben als een bond Een taxi bracht inspecteur Field spoedig waar hij wezen wilde De huiïien zagen er voor het meerendeel behoorlijk uit het wsa ehulllabrlah vraagt op gunstige voor Ko k mn waarden n OpossI p voor de verkoop van verpakte ontbijtkoek en beschuit Brieven onder No 256 bureau Goudsche Courant Markt 31 I tkhouden Talttn Mach Schrijven Stenografie H d n nl uwa cupsuss n Oplaldlna voor Praal i k en xam n 20 Pont School Wasfhawen 4B Cauda FYFFES BANANEN ZIJN OE BESTE Elke hand Fyffes bananen is voorzien van het blauwe etiket mat den naam Fyffas West Indische Bananenhandel W SLONT Sangulnose Dly j Bloedvormend Versterkend Uw Wannee r gij tc en Uw weik opliet m wanneer g zeer vpi moeid arbeid thuis komt probeer dan eens do Sangumose Wanneer gy pci las hebt van boo ipijni van pu n in den ruf of de IciiJoneti on wannper gü iij lt aan bloedarn optie nf algemeene awakte en by uwe ep mwoordige beliandeiing geen bmtt vindt neem dan de proef net de SangutiiOne want zij is een algemeen Rcroemd veij terkingsmiddel dat nog niemand te leur stdldo De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Uy Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Ha g Opengebarsten handen en pvnlyk gezidil branderig gevoel alsmede roede vlekken en feuk der huid worden verzadit en genezen door de overheerlyk koelende eukverminderende Crème Laodor Tevens een heerlyk geparfumeerde kosmellsdie onderlaaa voor E oeder Prys per tube 35 en 60 cent De werking wordt nog verhoogd door eodor zeep per stuk 30 cent Verkrvgbaar in alle zaken die Chlorodont verkoopen Tegen toezending van deze advertentie als drukwerk enveloppe nfet f diditplakken antvangt U kostetoos een proeftube voldoende voor meermallg gebruik E LeoWerke Dresden Bykantoor Amsterdam Stadthouderskade 83 Amsterdam Z S NG VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDi InlichtingenbUden en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke i iiiiikuiiiiKcnDiBaen en laneven en Voorwaarden op schriftelijke aanvraag rerlcrijjbaar bij den Afdeelings Secretaris d n heerMr A A J Rijliaen Kleiweg 34 Gouda 20 Gratis voor Moeders Monsters van modern uitwendig middel tegen verkoudheden Een uitkomst voor moeders Vooral door moeders van kleine kinderen wordt Vicka gewaardeerd Moderne moeders weten dat kinderverkoudheden niet mogen worden vtronachtsaamd omdat daarvan ee nakkeli k catarrii dootiiekl of alflemeene wakte het gevc kan zijn Het overdadig Inoemeii van medidinen daarentegen schaadt dikuijls de apytvertering der fclixleren Voor leEterlijk mlllJoenen moeders heef Vlek dit probleem opgelost Omdat Vicks uitwendig gebruikt wordt kan het zoo vaak als ooodlQ zdFs bil her kleinste kind Hlkellfk aangewend warden Vlcks is ttians nog nieuw In Nederland doch ia Amerika reeds vele jaren h t huismiddel a alleen in de Vereenjgde Staten worden Ihaa meer dan 26 Miltioen potted jaarlllks gebruikt En in meer dan 60 andere lapdcn stijgt dc populariteit met den dag Wat NederUndera lenen Dm mKktc j nderscheldt zich door dc zeer spoedige uitwerking Na voor een verkoudheid eenlge minuten de dampen te hebben Ingeadend kreeg Ik direct verliohbng M Suurland Jan v Vui htttraat 46 Voor Baby s verkoudheid gebruikte ik Vicka De resultaten waren zeer goed Mevr H f Smf Heer Kerstantitr 27 t Voor neusverkoudheid en hoesten gebruikten wij Vicks VapoRub Het oeemt de prlkkelmg m de keel gehecJ weg en geeft bl het hoeitea onmiddeUijh verlichting W F B Rotttrdam Verkrilgbaar bij alle Apothekers en Drogisten a ƒ I 75 en 85 et per pot Wanneer U geen monster diuls bezorgdl werd zend ons dat even onderstaande coupon luigevuW tc en ge ontvarfgt direct een gratis monster lawrijvco met een Tcrdanpendc zalf vervangt het iaaemen van drankjes n poeders In Amerikaal lang populair Alle noedw In Nederland 2l n that Id de jrféflenSeld gesteld om londer wnig koïten h t geneukrachtigc uitwendige oiddcl leQen verkoudheden Qcaaimd Vlck i VapoRub te probceren HlcrttriWlc worden dulienden grati moiuter huis aan hui afoegcven tegdijk met een lote fessante Uetae brochwe waarin de bchaadellng met deie modeme verdampende lalf wordt verklaard Oude beproefde middelen Vick wtrd Jitfleivonden door een Apotheker Het elukte hen om de best bekende mlddklwtegen verfioudhcdca looats menthol kaodcr cucalyptutolle ttjinahe terpentijnolie enz In een loodaolge tslf te vereenlgeii die bi verwaftnWfl langiaam verdampt 81 hoest verkoudheden keclaandoenmgen twondiltit kroep of kinderverkoudheden wordt voor I naar bed gaan slechts wat Vlek op borat n keel flesmeerd Werkt direct op 3 nieren Dt gcMcskrachtlge bestanddeelen van Vlcks versDderet door dt JichaaniTwarmle In dampen worden direct door tnadcflUns naar de ont stoken iLididiaDalen van neus en keel geleld louen het slijm op en vergemakkrliikcn de moellifke ademhaling Geliikdidig werkt Vicks doty de huid ajs een ouderwetsch papmiddel dal de itl Qieid en pljnm uli het lichaam trekt roodst de ingeademde dampen gelegenheid krijgen de verstopte luclitkanalcn te opcDcfi Door dete dutibete wirking ii n de meeste vfHtoudfaeden dn morgeos reeds verdwenen Tn vcfkrll g van Gra tlimon tcr VIcta VapoRub Hipoii icndai aw L S A BRON Mi U 1 Wimamal m Ronanka Nua Mm X iCKS W VapoRub voor allo vorkoudhodon HEDEN IS DE ARTS AAN HET WOORD Hij zcgtrVoor het leger van menschen die vatbaar zijn voor harten senuwaandoenlngen is Koffie Hag van onschatbarewaarde Dleetvoorschrirten zijn steeds onaangenaam en hoevaak moet niet Juist de in thee en koffie aanwezige cüffemeworden verboden In Koffie Hag gegarandeerd coffeïnevrtj overeenkomstig devoorschriften van de Nederlandsche Warenwet hebben wyeen veredelde boonetücoffie die volkomen onschadelijk Is i en hetzelfde genot verschaft als coffe ine bevattende soorten klenschen met een lachtigen werkkring sportbeoefenaars hart nieren zenuwpatiënten kunnen thans gelukkig hun 9 kopje troost onverminderd blijven genieten Van het toenemend gebruik van Koffie Hag moet op den duur een groote Invloed ten goede uitgaan op den algemeenen lesondheldatoestand van ons volk JA HET IS INDERDAAD ZOO MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEtD DOOR KOFFIE HAG Verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKKN Telef 124 Gouda T POELENIJB Telef 480 WRddlnxveen i A J JANMAAT 80 Abonneert U op dit Blac HOUDT WELIN TOO JD J al is Camel een Amerikaansche Sigaiet elke Amerikaan che Sigaret nog geen Camel is n A TCamel In Amerika een grootere verkoop lieefi dan alle andere Sigaretten DAT Uk wel een goede reden voor zal zijn DAT versch moet tljn ec daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd n A T dit alléén door ons geschiedt omdat vij de alleenvertegenwoordJgers voor Nederland zijn en als garantie waarvoor onze naam op dc banderoUe staat rjAT erookwrieeni Camel aa de markt komen van zoogenaamde ramschparlijen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop ecliter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen n A T wilt Oe echte versche door ons germporteerd Camel rooken en het genot smaken dat Qe verwacht waarvoor QiJ betaalt ep waarop Oij recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dal onze naam op de banderoUe van elk pakje voorkomt Z S ZT ALVANA OEN HAAQ rj EIli pal kMfl Mk kuduolle ran M et r sïï i CAMEL Mo 17981 e8 rjaai gang Dinsdag 2 Januari 1930 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S9 ï i BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOEHCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK g CHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNBUËNtSPRIJSt per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal f2M per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 mft Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bi onxe agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onse bureaux zijn dageiyits geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc Redactie Telef 88 Postrekening 46400 ADVERTENTiËPRUSi Uit Gouda i omstreken behoorende tot den bexorgkrlng l 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en de bczorgkring 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 et büslag op den pryfl Liefdadigheids adyertentiën de helft van den prija INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN4 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceeiden prüa Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren AdvertentiebuMaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te s d A 0 Haagsohe oonfarsntie 1830 Plechtige sluitiiifKSZittiiijir Hulde aan H M de Koninf ln WaardeeHiiff voor Loucheur De verplichtingen van Duitscliland Wat Oostenrijk moet betalen Honjrartje betaalt 87 millioen worden oeküstigd volgens acheidsjeciiter lyke uitspraak Wanneer een a£zomler y4 f overeenkomst is gesloten omti ent bepaalde betalingen of wanneer een onteigend goed wordt teruggegeven wordt het bedrag van M millioen verminderd Het scheidaigereclit zal uitmaKen weiKe processen tot de eerste KUS gerekend moeten worden te behoorfcri Hongarye zal dit fonds niet byeentirengen men zal 4 u obligaties uitgeven weike door een permanent comité nat te Farys zal zetelen en waarin ook nongarye zitting zul hebben op da mur t zullen worden gebracht Tot de tweede kas zullen alle andere voiderungen behooren Daarvoor geven l rankviik Italië en ii ngeiand tezamen 100 tmtiioen goudkronen Ais deze som niet voldoende is zal elk Ihnd dat een proces verliest het ontbrekende moeten betaten Alle thans aanhangige processen auUen up de boven omscnreven wyze worden geregeld alle procestten welke nog aanhangig gemaakt zuuien worden zuUe oigens par ï t U van het verdrag vait inanon woruen behandeld met dien verstande dat in cte toeKomst het scheidsgerecnt met uit drie maar uit vyf leden zal bestaan waarvan Iweo zuilen w orden aan gewezen door het Permanente Hof van intern Justitie Van de uitspraken in de by het scheidsgeiecht thanïi aanhangiigie processen is geen beroep oj het Hof mogeiyk in de toekomst zal dit wel het geivai zyn Volgens de getroffen financieele regeling betaalt Hongarye tot a943 gemiddeld per jaar 10 millioen gou ikromen van 1943 1966 laH millüoen per jaai Dase betalingen bedragjpn gekapitaliseerd thans 87 millioen Zy sullen geschïedeji als licjuidatiebetalingen en wanneer Hongarije aan de verplichtingen voldoet zullen de hersteliaaten geschrapt worden terwyi het land zijn fi nancieele zelfsUndigheid v ïikomen htrkrygt Franki yk Italié en Engeland hebben den minister president van Hongaryfe gemachtigd namens hen aan het parlement mede te deelen dat Honigarye zoo noodig tweede ieening zal kunnen verkrügen De Oostenryksche betalingen ztJ n zoodanig geregeld dat Oostenry k behalve de bestaande reliefkosten nog zal betaJen van 1943 1966 een totaal bedrag van 23 millioen goudkronen Daarvoor worden alle herstel schulden van Oostenrijk geschrapt terwyi de paotbechten geheel woi den opgeheven en Oostenryk du zyn financieele onafhankelijkheid herki ygt De regeling va Bulgarije is nog niet vastgesteld daar Roemenië nog bezwaren Jnaakt in verband met de onteigende bezittingen in de Dobroedzja BUITBNLANDSCH NIEUW S de aimuïteiten i het plan voorzien te betalen L ENGELAND De Vlootconferentie door den Engelschen Koning geopend iJe gc jieeie v tn u n oi jn ut i u sca ce upuumif vaü Utt viouicomuivnue m nul noosctiiuio ijjjKtwoonu il iiöt oy yitxjieu üiajiU ixiet mmuer aan iiigeveer lou rauiostauoiis ül fxiuttntui Uu luefcabt tuuiuütdttuns ir iiuropa en ook niiveruuui ncitoüu ue upeiiuigaieaevueniJg van ueze zyo oeiajigiytt e titiiieieiiue uiigezoiiutn oi neruitye uiiuen itijiiit tieii niiuuteii later d ii was vastgesieiQ vuig ue ivumiig van iziiijietunU au u jt iui gsreue voor ue cuiuieruiiut uan ny Di i n mei tie geueieguuraen van He Stalen me aan ue coiuereune untmeuien n i üjIitjeiaiKi rraiiiuu Auteiui iwwte en Japan en ae üritscne lomuuona weiitom ie nee I ua konung wees er op oat by de D purloiiK uur uc ut ciLu ü icttKiitint uiubl worutit Keiiuuu ii mui ua viu m it u v ii uc na auü vumtju ervan ovi imijju uat mees ongeuaun moei geiuteii worueii om en nerhauiig van ueze gruweiyxe en onuK iscn iyice trügeate te voorju iiitn De oeperi ig ier uewupemng moet zuuvei gaan afs du veiugiiKiu vDii de iiuiden toelaat De tuning wcl s vervoigeiu op de groote Buccesben van ue conlerentie te Washington m 1922 t nans moet het werk van Washington worden voortgeitet hii Je ujitiiiuig door den Koning on dc redevoeringen der vooniaantbte gedelegeerden koos de conferentie MacJUonaid tot voorzitter der eerste byeemcomst die Donderdag i i het paieia van Öt James wordt gehouden Maaltyd van Ie Engelsche regeering Da alge vaardigden van oe vlootconferentie zijn gidLeruvonü a gofiien van do i ngelaciie rt gcmuig geWeeai aan et n maaltijd welken deze uun heelt aangeboden Het wua de grootet dien ooit etui tjigelsfhe regeeniiig aangeboden heeft 4Ö0 gasten laten aan iMatDonaid prtaidcerde de tatel met Tartiieu aan zijn rechter en ytimson aan zijn imker hand omstandigheden zou kunnen wenechen Snowden dankte in het bijzonder den l raiischen gedelegeerde Loucheur en hij sprak de hoop uit dat l oucheur ook het coimté zal presjdeeren dat over 14 dagen te Parijs zal moeten bijeen komen om de onderdeden van iiet ftccoord nader te formuleeren Ook dankte Jiij de Duitsche delegatie voor de wijze waarop zij met volharding en moed doch met volmaakte hoffelijkheid de belangen van haar land had verdedigd Het js onmogelijk zoo zeide spr op het oogenblik dat het werk is volbracht een man te vergeten tegenover wien wij een groofeeafaflchuld hebhen Stresemann Al is hi van ona heengegaan in den geest is hij nog onder ona Met diepen eerbied leggen wij een immortellen krans op zijn graf Uanjc bracht apr ook aan den leider der conferentie Minister Jaepar Daarna was het woord aan den President do heer Jaspar voor desluitingsrede In deze rede bracht de miiniater dank aan H M de Koningin aan de Staten Generaal en aan de tod Den Haap voor de gastvrije ontvangst van de delegatie on sprak er verder zijn vreugde over uit dat thans de volledige en defmitieve regeling is tot tand gekomen De overeenkomsten zijn zoo zeide spr gesloten in een geest van eendracht en verzoenmg en zij geven uitdrukking aan i o gemecnach appel ij ken en oprechten wi voor altijd het tijdperk af te pluiten varf de gevnarlijkfi besprekingen en van d © bedriegetijke herscleningen iJiwiii e n reiTrtieiw VffmiimWe Yaitk die van de uitvoering van de verdrURen die da verschillende landen binden en verbinden Maar zoo zei hij een geheel verleden zwaar van amart en teleuratelliog schrijft ons gebiedend onzen plicht voor Opdat Europa nief weder moorddadige jaien terugzie opdat het woord vrede evenzeer in lie harten alfl in de tiiksfen geschreven zij opdat over een betere menschheid die triomfeerende morgen moge schitteren welken wij niet zullen zien maar welke wij zullen behhen doen geboren worden Laten wij zoo eindigde apr op het ot enbÜk waarop wij acheiden beloven dat licht nie meer te laten uildooven dat over dp graven heen de wiegen verlicht Wat nu de resultaten van de conferentie betreft eji dc slotactie welke door ailen geteemend is het voornaamste document in de slotactie genoemd is het accoord tusschen de crediteurstaten en Duitschlami Dit accoord bevat de definitieve aarvaar Kng van het planYoung als volledige en definitieve regeling ten opzichte van Duitachland van de financieele kwesties voortvloeiende uit rlen oorlog en de pieclitige vei intenis der Duitsche regeeriïig om De vroegere v fplichting van Duitachland is dus voUi dg vervangen door de in het Nieuiwe Plai voorziene verplichtingen Daarteg nover 4 Duitschland afstand van iedere reelaéie die zy heeft of zou kunrwm richten t ft de herstelcommisBie of tot een der crediteurstaten voor welke handeling ook ifl v band met den oorlog of met de iwapenstUltandsovereenkomsten het verdrag van VersiiUey en de accoorden voor de uitvoering daaivan getroffen De crediteurstaften verbindesi zich van hun kant van de aanvang van het Nieuwe Plan af de liqui atie van de Duitsche bezittingen te do eindigen de uitvoering van d€Jze verbintpnia moet het ondenveip zyn van srpeciaie iccoorden waarvan verscheidene zijn gej oten tydens de conferentie tusschen de Duitsche regeering en elk der belanghdbbenae staten Het accoord vöbrziet vervolgens in liet eindigen der httrekkingen tusschen de herstelcommiasie én Duitschland en de opheffing van het iu eau voor de herslelbetalingeio en van fl daarmee verbonden organen te Bttfl yn iÖe functies van deze voïschillende organ waarvan dc handhaving door het Plln is noodig gemaakt worden overgedragen op de Internationale Bank door benüdS ing van een speciale commissie belast m de afwikkeling der overdracht De cmoitra teerende partijen erkennen dc reohtspersoonlÜlcheid van de Bank De wet bestemd om haar werking te verzekei n isihet onderwerp van een speciale conventie door éete partijÊil gesloten met de Zwitsersi he regeering Aan de Bank moeten de Duitsche regeering en de Duitsche poi weiniifiatschappy de sehirid b ew tlm g ii W k TWK t fplfchtlnü én vMststeJten overdragen en b j de Bank nuiet ook volgens de trUflt ove enkomat aan het accoord toegevoegd de storting geschieden van de annuateiten wetke verschuldigd 2yn aan de crediteurstaten uitgezonderd Amerika en de bedragen gevorderd voor den dienst der Dawes Ieening van I92 i Vervolgens komt de verklaring van de Duitsche regeermg dat zy alle ki acbten zal inspannen om net afkondigen van een moratorium te vooikoraen m om niet tot de afkondiging over te gaan dan na tot de conclusie te zün gekomem dat de wisselkoers en het economisch leven ernstig geschaad zouden worden door de betalingen De zaak Hstry De zaak tegen den bankier en grootspecu iant Clarence Hatry en zyn drie mede directeuren IS gistermorgen m de Old Baiiy ge opend Reeds om vier uur a natilits atonden de eerate bezoekers voor den mgang der publieke tribune en toen liet hek geopend werd Ijep zij binnen diie mmuteu vol De aanklacht door den procureur generaal Sir William Jowitt zelf voorgelezen bevat 39 punten De beklaagden zeideu onsdiuldig te zijn I waarna rechten Avory met het verhoor van Hatry begon Omtrent de oplossing van de Hongaarsche kwestie vernemen w j van Hongaarsohe zijde Hongarye had gavra gd een fiJiancieele regeling te treffen voor alle scheidsgerechtelijke processen Tot een dergelijke regeling was men bereid met handhaving van par 250 van het verdrag van Trianon De oplossing is gevonden zooals men weet dooi vormintg van twee kassen De eerste kas zal 240 millioen goudkronen bedriigen daaruit kunnen de agrariache rege ingen hier de buurt waar voornamelijk medisoha fltudenten en jonge doktoren kamers hebben Field moest een heelen poos rondpatronilleeren voor zijn moeite beloond werd Hij maakte een praatje met den ageni die daar dienst Jisid en liet i ijn penning zien want hij begreep wel dat hij niet lang kon rondsleyteren zonder argwaan te wekken Bovendien kon de agent hem misschien oen of andere inlichting verschaffen waar hij wat aan had maar dat bleek niet het geval Opeens kwamen een lieer en een dame aan De man droeg een lange overjsa on een hoogcn hoed het leek n b o in avondkl+ cding uit bet Weet End zooaïs Field uit zijn iceurigo zwarte broek en dlire lakpchoenen concludeerde De dame naast hem droeg pen kostbaren avondmantel Houd die menseden ondter een of ander voorwendsel even aan den praat fluisterde Field den agent toe Tk wil hun geziohten graag eens goed opnemen Dat ging gemakkelijk genoeg hoewel de heer kort aangebonden W en weinig lust scheen te hebben om vragen te beantwoorden Maar bet ononthoud was voor Field voldoende geweest hij had in den man RLggie herkend en in de vrouw Cora het tweetal dat hij den vorigen avond in de villa op Audley Plaoe gezien had Met lUidere woorden hij was weer op heb spoor van gravin de la Moray en generaal Gastong Praditig Watson zei hij Dat k meer dan ik had durven verwachten Ik ga maar eens achter dat stel aan Goeienavond Field hoefde niet var te loopen want Rcg overhemd liep juist de hal in een beschaafde vrouwenlach klonk uit een van de ks niera Het was Field duidelijk dat dat bordje met Kamers te huur niets anders was dan een krijgslist om niet de aandacht te trekken Natuurlijk was daar iets niet pluis fn nu hij er Reggie en Cora had isien binnengaan twijfelde bij ook geen oogenblik of het was het huis dat Berrington bedoeld hiwl Maaihij waa zelf zoo moe als een hond hij had een paar ingespaiineD dagen achter den rug met wfeinig slaap Hij sou op de Yard order geven om de woning goed m het oog te houden Als hij morgen weer frisrh wilde zijn voor het verdere onderzoek in ht doolhof van intriges dat steeds dichter scheen te worden moest hij nu naar bed gaan Den volgenden dag tegen luchtijd nadat hij nog andere noodige onderzoekingen had i verlicht en inlichtingen ingewonnen had J Field gelegenheid om de actrice te gaan bezoeken die hij den vorigen avond van het brandende tooneel had gered Hij moest een pooaje in cpn smaakvol ingerichte kamer waehfen en toen kwam het jonge meisje met uitgestoken handen op hem toe vroolijk en weer heelomaal fiksch en overvloeiend van hartelijke dankbaarheid Het verwonderde hem volstrekt niet het meisje voor zich te zien dat gisteren in den wintertuin bij Carl Sartoris was geweest hij had haar identiteit immers aj gisteravond vastgesteld HOOFDarUK 2X1 Ecu Tooneel uit Duizend m één Nnrht Berrinton was de eetkamer binnengestoven zonder ook maar een moment aan Field te denken Pas later kwam bij iiem op dat nieiiiand de aimwezigheid van deu inspecteur fcn het hnis vermoedde dus dat die m ieder geval veiJig was Zoo gauw üerriügKin tot kalmte gekomen wa begreep hij hoe dum iiet geweest was om ucii tóQ door ziju enioües te laten meeaicepea e zijn cemge troost was dat Field nem ter gelegener tijd wel ie huip zou komen in elk geval wist de mapecieur dat hij hier wae Hej was eea eigenaardig tooneel dat hij voor ZK ii zag De luxueus gedekte disch met zilver kristal en porcelem was afgeruimd en up de tafel m het midden lag een geheimziimige gedaanteHet electriBche licht besciJtit n de geziobten der mannen waarop een uitdiukkmg van angstige spanning was de onbeschaamde treititon van de I viouw die zich voor de gravm de la Moray I tiad uiigegeven en het bl jeke meekende gelaat van Mary bartona Imsu oogenblik öprak niemand Het waa Mary Sartoris die üei eeret het zwijgen verbrak Ze ging naar mar broer toe en met een smeekend hondgebdar zei ze Het is een vergiamg kolonel Berrington daclit dat er hier iets niet in den haak was en handelde naar do ingeving van het oogenblik Hij kwam hier in huis om mij te spreken Wordt wrn FEUILLETON gie haalde al spoedig een sleutel uit ziju hroekzak en ging met zijn gezellin een paaj honderd meter verder een huis binnen Het WSLS een huis waar van buiten niets bijzondera aan te zien was en dat zich nauwelijks ondersoheidde van de andere woningen in de omgeving Voor een venster aan de straat sttmd een bordje Kamers te huur Het was al aardig laat maar omdat er overal licht brandde hoopte de inspecteur dat de pensionhoudaöer nog wel op zou zijn Het i wel laut maar ik zal het toch maar probeeren redeneerde Field Te kunt nooit weten Hij liep de stoep op en belde Nn een poosje kwam een groole slordige slaperig uitziende vrouw aan de deur Ze scheen niet erg in haar sohijt met het late bezoek Kamers zei Field prompt Ik ben juistin Londen aangekomet en ik vind de hotelszoo duur Ik wi wel vooruit betalen Zoo liefs van vijf en twintig ehillings per week het is maar voor kort Ik ben tijVleïijk assistent in het ziekenhuis hier vlakbij Nu gaat u dan maar daar nasr toe daar zullen ze wel een bed voor u hebben antwoordde de vrouw meteen gem en lachje Op dit uur neem ik geen gasten aan en daarbij ik heb vandaag een partij Ik kan hiernietlanger staan kletsen Ajuus De deur ging dicht maar niet voordat Field eenige kennia omtrent het inwendige van de woning had opgedaan Uit was hij zag concludewde hij dat het huis kostbaar gemeubeld was Het Took er noar kasbloemen duur fruit en goede sigaren Een man in avondcostuum met een diamant In lijo