Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1930

Mo 17988 Oondepdag 28 Januari 1980 ta Jaai aitg Da vlooloonf r nti to Londaii Een radio rede van den Britschcn Minister MacDonald Wat EiiReland voor ontwapening deed WerktUdenbesluit voor Winkela Ëdnige aanvullingen en wUzigingen Blijkens een m Btsbl 587 afgekondigd Kon besluit zijn thans in het Werktijdenbesluit voor Winkels eenige aanvullingen en wijzigingen aangebracht Zoo IS bepaald dat het voorschrift luidende dat voor mannen of vrouwen die op Zondag arbeid verrichten ten minste óAnmaat m drie achtereenvolgende weken da Zondag moet zijn uibegrepan in den onafgebroken rusttyd van ten mioiite 32 uren niet van toepassmg is voor peTS nen die UX een kerkgenootschap behooren dat den wekelijkschen ruatdag op den Babbath of op den Zevendedag viert De afwijking van de voorgeschreven werktijden m artikel S Iste lid sub a voor den Zaterdag geataa i ggl t vojjr njschwinkels Kovendien op Vrijdag Voorts zijn voor de winkels waai uitsluitend of in hoofdzaak brood banket suikerwerk en choco lade wordt verkocht spemaie werktijden voorgeschreven op 3 4 5 24 25 en 31 Decenit er Aan de bepalingen voor de bloe menwinkels ie thans toegevoegd dat in rie week waarin 30 December valt gedurende ten hoogste 62 uren gewerkt mag worden Als nieuwe bepslingen vinden wij thans vermeld de atwijkmgen van de voorgeschreven werktijden voor vischwinkels en sla gerswinkela op 3o en 31 December gedurende ten hoogste 11 uren op 31 December gedurende ten hoogste 14 ureQ en bovendien in de week waarm 31 December volt gedurende ten hoogste 62 uren gewerkt worden In slagerswinkels en in winkels van vleeschwaren is op Oudejaarsdag een werktijd van U ii hotigeto 11 uren toegestaan lïij do bepalingen ui zake werktijden voor mannen of vrouwen werkzaam in een wmkel waarvap het h x fd o £ de bestuurder tot uen isr kerkgenootschap behoort was tot nu toe geen rekening gehouden met de zaken wpJke onder rabbinaal toöucht staan Dit verzuim is bij deze wijziging van het Werktijdenbesluit hersteld Verder zijn gewyzigd de bepalmgen voor de werktijden op dngcn Voorafgaande aan Joodscho feestdagen Eene zOak die een vrouw hoogst zeldzaam leert is nooit te spreken tot een door toorn opgewonden man FEUILLETON Aiïes Wannefer een admiraal een gedeelte vsq zijn vloot in oorlogstijd wegstuurt geeft hij verzegelde orders mee die alleen in bepaalde omstimdigheden geopend mogen worden AIh die omstandigheden zich niet voordoen worden die orders vernietigd Daar ik niet wide dat mijn medewerker in dezp zaak te veel wist heb ik zu ke verzegelde orders gegeven Als ik op een bepaald tijdstip niet teruggekeerd ben moet dat stuk geopend worden Begrijpt u me Sartoris knikt Maar zijn gerimpeld geïicht verried verder met hoe hij deze mededeel mg opnsm Dat was slim zei hij maar bet hadnog alimnier gekund Ik zon in uw plaat nog verder gegaan zijn Maar laten wij naarmijn kamer gaan dan kunnen wij de zaakverder heejweken Wult u zoo vriendelijkzijn om mijn stoel om te keerao nee nietzoo Pak de stang achteraan vast i schuifme Berington hoorde niets meer To i zijn handen in contact kwamen met de koperHi stang achter aan den stoel voelde hij iet ijzigB kouds en toen riiels meer Toöi hij weer tot bewustzijn kwam lag hij geheel gekleed op een bed in een kleine kamer Hij had heelemaal niet het gevoel of er iets met hem gebeurd was zijn hoofd was helder en zijn ledematen even bnig saT nis nltüd Hij voelde zich als iemand nn n groote vermoeienis die uit Pen diepen slaep ontwaakt friach eo verkwikt De slavin van het zwijgen Uit het Engeladh van FHED M WHITE Nadruk verboden In den regel is een militair iemand aonder eel verbeelding en daardoor bent u er toegekomen u met deze zaak in te laten waarschijnlijk denkend dat Satan voor ledige handen altijd wel wat kwaads te doen heeft Maar overigens bent u niet wat de wereld J en sïechtd kerel noemt Integendeel dat l en ik Ik houd u zelf voor een man van fw Geef me uw eerewooni ate officier dat 1 niets zult eggen over wat u vanavond hier ezieo hebt en u bent vrij om te gaan Berrington keek lachend om zich heen Wie zou me tegenhouden vro hij U ehijnt zeker van uw zaak te zijn Als Keen invalide was zou ik u de krachtdadig 9 aframmeling geven die ik ooit in mijn ieven iemand heb toegediend Ik daiik erniet aan om u mijn eerewoord te geven Dub u maakt misbruik van mijn zwakheid en gaat heen vroeg SartOTia r Zoo gauw mogelijk antwoordde Ber üigton Ik wenaoh u goeden nactli HOOFDSTUK XXÏI Ds gieTangvtae Vrordt gefolterd Sartoria bleel onbeweeglijk In zijn stoel Als Oil lijdt aan tra e onllasiing gal slijm koorisigheid miag of hoofdpijn geen eetlust slechte spijsverteering enz neem dan Worf lbo r s Kruiden of Wortelbocr e Pillen en gij zijt spoedig weer hersteld Verkrijgbaar A 60 et bij Apothekers en Drogisten 3047 20 BRONCHITIS Hotit Asthmt Snelle verlichting en genezing door nit ufre feneesmid Ien uit piantenextracten blijkend udt volgend attest k ben met Uw behandaling sedert 6 dagen begoniwD ik hoest minder faaal vrjjer adem m oeI my krachtiger Toch ben ik zeer eji itLg aangetast want ik heb mün bero op last vazi 3 geneeaheeren moeten opgeven He nunste beweging was mjj vei4 oden dooh in die vgf dagen ben ik een geheel ander mensch geworden D te Seraing België Vraagt circulaire met berwü zen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medicijnen G DAMMAN aan de firma J H I SNAiBUJé afd P 85 Oroote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDEUJK lAN TE GEVEN want er is etEx speciale brochure voor elke ziekte Gebitten SPBCIAAL PIJNtOOZB BEHANDELING Betaling desgewenscbt la t2 iDaandell k5che termltnen ook va r Zieketi ondaleden Bureau v Tandhcelkuodige Middeastands Verzekerfog AdmG DE WAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 tramllla l l5 6 eo 17 Geopend vóo 9 4 n 7 9 uur Agrotscbappeo Hola Pluwnlcntlagtl 103 Goudf Dorp Noordkid 179 Wadditi MiimiiiiiG ciïhi ïï Gooii 35 Iedereen weet welk een weldadlgen Invloed Aspirln Tabletten Dij allever koudheldtzIekten rheum8tiek hoofd en tandpijn griap nz uitoefenen Maar waarom die gevaren niet reedt voorkomen Handel van nu af aan daarnaar en neem al bIJ de eerste teekenen van verkoudheid rheumatlek griep enz 1 a AaplrinTabtetten Gij bespaart U dan zeker veel pijn QiJ weet het dus nu Ijdig TableUen teMEaewiREiDi I Bijna zcstiK laren leveren 1 Bwl muzlek lnslrunienlen 1 en waar Üw radiotoesiel J I ook inderdaad n mtizlekH Instrument behoort Ie zijn h moet U beslist eens biJ I ons komen kijken Ruime i 1 keuze gem betaling I onaELS B ma Ml MM ROTTERDAM AMSTERDAM GOES HAARLEM HILVERBUM A Nee ouwe jongen genot én levensvreugde bovenalj Het leven is heusch te kort om je op jtdagelijksclic genoegens nog te laten beknibbelen Een verrukkelijk sigaartje en dan niette vergeten mijn kopje troost Heerlijk hoor Ik geniet er echt van NiAPELDOORNS i S mOV OCtOEHUND S Slecht slapen Hartkloppingen Nee man dat ken ik niet Ik drink al zoowat 20 jaar niets anders dan Koffie Hag Smaak en aroma Proef eens asjeblieft Eenvoudig verrukkelijk Hoe kan het ook anders Ik weet het uit goede bron alleen de fijnste kofficsoorten worden voor Hag gebruikt De schadelijke coffeïne wordt uit de ruwe boonen verwijderd en aroma en smaak ontwikkelen zich eerst bij het branden onverschillig of de boonen gewoon of coffeïnevrij zijn Dat is het heele geheim BON ALS DRUKWEKK TË VEKZtNDEN AAN DE KOFFIE HAG MIJ te Amsterdam PMNSENCKACHT gi 0 rnF omvang ih gntis en fnnco proefzegeU n inlichtingen over het verzamelwerk De Neaerl Gemceniewapcns Verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKKN Telef 124 Gouda T POELKNUE Telef 480 Waddinxveen A J JANMAAT Een buitenkansje is de bon voor WapenzegeU die in elk pakje Koffie Hag te vin den ii Wie her schitterende verzamelwerk De Neder landscheGemecntewapens nog met kent make gebruik van nevenstaanden bon 80 Sangulnose Bloedvormend Versterkend Wanneer gu tegen Uw weilt opliet en i anneer jjy eer vermoeit van Uw arbeid thum komt probeer daii eens de Sanguinose Wanneer gy u cl last hebt van hoofdpyn van pijji in den rug of de lendenen tn wanneer g Iij t aan bioedarn oede of nigemeene zwakte en by uwe e enwooiiiige beliandeling geen baat vindt neenr dan de proef itiet de Sanguinose want zy IS een algrenieen gercyjnid veisterkmgsmiddel dat nog niemand te leur stalde De SANOUINOSE ko t pej fJat or ƒ 2 6 fl ƒ 11 2 fl ƒ 21 By Apothekeis en DrogiBten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstra t 2c 4 ï Den Haag Opengebarsten handan en pvnivk gezidtl branderig gevoel alsmede roode tekken en jeuk der huid worden verzadit en genezen door de overheerlvk koelende eukvermlnderende Crèm Leodor Tevens een heerlyk geparfumeerde kosmetisthe onderlaag voor poeder Prys per tube 35 en 60 cent De werkinfl wVdt nofl verhoogd door Leodor zeep per sluk 30 cent Verkrygbaar n alle jcaken die Chlorodont verkoopen Tegen toezending van deze advertentie als drUkwerk enveloppe niet 1 diditplakken antvangl U kosteloos een proeftube voldoende vdor meermailg gebruik Z LeoWerke Dresden Bykantoor Amsterdam Sladihouderskadv 83 Amsterdam l 9 N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriewan f 82 000 000 De BANK atelt betchikbaar 4 2lo Pandbrieven a 98 in itukken van f 1000 f 500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG LLPS EET VAnnE riAon PERHALFP0nD5fi K E Adverteert in dit Blad iiiiiiiiimnni HOUDT WEL IN T 00 r A Tal is Camel een Amerikaansche Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel is als garantie waarvoor onze naam op de banderolie staal r ATCamel in Amerika een grootere verkoop lieeft dan ille andere Sigaretten rj A T daar natuurlijk wel een goede reden voor zal zijn r AT een Camel versch moet ilJn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd P A T dit alléén door ons geschiedt omdat wij de all envcr tegenwoordlgers i P AT er ook wel een Camel aan de markt komen van zoogenaamde ramschpartijen oude en verlegea restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons geïmporteerd Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Gij betaalt en waarop Oij recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds elschen moet dat onze naam op de banderolle van elk Nederland zijn tn pakje voorkomL CAMEL voor Nederland ALVANA DEN HAAQ IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllliiiiiiiliJiiii f3 Elk pD j heeft e a tMiiiilciolle ran 60 et miwm couMivT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS I per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 S0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MABKT 31 GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Kedactie Telef 88 Postrekening 48400 ADVEBTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken beboorend tot den besMskring 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 5 Van balten Gouda en de beaortJEring 1 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Adrertentiën in het Zaterdagnnnim r 20 et beslag op den pr s Uefdödighelds advertentiën de helft van den prfia IKGBZONDËN MEDEDEEUNGENt 1 4 regels 2 26 elke regel meer fOJSO Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot seer gendooeeidan prjJB Groote letters en randen warden berekend naar plaatsrolmte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van loHede Boekhandelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daag vóór de plaatsing aan het Bureau z jn ingekomm treinde van opname veraekerd te ayn nadat de pakketten door de ont j ger op nieuw waren geopend Men raamt de waarde van de gestolen geider en sieraden op 2 mil n peaetaa VER STATEN Titt kindervm gedood Op een onbewaakten overweg kwam een bus met pen trehi in botsing b j Berea Hler by kwamen tien kinderen en de bestuurder van de bus ol tn het levan Naar droog Amerika Uit offideele statistiek d r Canadeeaebe regeering gisteren te Ottawa gepid iJceerd hlyikt dat in 1920 voor een waarde van 20 milliocn dollar aan alcoholhoudende dranken uit Canada naar de Vereenlgde Staten IS uitgevoerd Dit cÜ er is 2H millioen lager dan in 192a rmg hangt af van het twsluit van degenen diQ in conferentie met oM samen zijn van degenen die bereid zijfltom te beperken en te verminderen en samfa met ons het pad der ontwapening te bafaeden Wij sunuen alleen mat veel verdei fvoortgaan ja als WIJ geen overeenkomst lonnen krijgen zouden WIJ wel eent g aat i kunnen zijn tot uitbreiding Slimson his li de positie voor zijn vertrek uit Washington op voortreffelijke w jv aanj egt ven t Mp hij zoide dat te wji g r iiü t en van dediging p nat c een gevoel van onveitwieid geven terwijl te veel liaai buien een gevoel van onveiligheul g eft Wat onze h tlslagingan zoo geweldig ernstig maakt is dat het alternatief voor beperkidg een wedloop in het bonnen en dat het eind vftn zulk een wedloop oorlog 1 1 Omtrent de Londenache conferentie die pmsdng geopend ia kan nog niet veel biïon dpia worden gemeld De gedelegeerden neb1 PU wel Bclioone woorden gesproken en den iKU ruk gelegd op den goeden wil die hen allen bohee idclite maar hun rodevoeringen bevatten over het algemeen weinig substanlieela ïij hielden af en toe een zinspeling of een aanduiding in maar concrete voorstellen en totizegging n werden nitit gedaan Wij moeten dan ook wachten bot heden omdat feitelijk pas van dezen dag af bepaalde ïraagstakkeii nader zullen worden bekeken gewikt en gewogen Hoe onzeker le kansen der conferentie ïijn kan bhjken uit het feit dat in som lAige kringen de mislukking reeda bij voorbaat vaet staat omdat men daar de opvatting huldigt dat de verschillende staten met bun zeer uifcppnloopende lieiangen niet bereid zijn tuk voor stuk zich voldoende opoftermgen te getroosten die alleen een veri elijk nadeibij kunnen brengen Ub gematigden ztjn van gevoelen hopen lenmmste dat eonigc successen zullen worden bereikt en wel van dezen omvang dat althans vooi omgen tijd de bew8 ening8wedloop znl wordon stopgezet CZij beachouviüa tiü tegenwoordige conferentie dan ook DiPt ais een oinde maar het begin vajj oen reeks bijeenkomsten waarop geleidelijk de mnritienie bewapening tot zoodanige verhourtmgpii zal worden terug gebracht dat zij noch langer emst e oorlogabedreiging in zich sluit noch langer als een economische last op de volkeren weegt rB sibtS H Jh vr een hatidjHoI opfJnii ten dip iiieenen d it van Londen de victorie Iwft nt en vnji nu af de voortdurende vrede ii n voldongen feit zal zijn Of er voor dezen hlijmoedigen kijk op de ftken aanleiding is ia minatens twijfelo ïhtiR maar veel zal reeds gewonnen zijn wanrKf do mislukkmp waarop de Geneefsche onferentie van 1927 uitliep te niet kan worclcji gedaan door vorderuigen op ontwapcnmgsgebied di © althans niet ai te onbeleekenpnd zijn Misschien hermnert men zich dat de kwcBtio der Itleuie kruisers in 1927 de khp vormde waarop de conferentie strandde Ditmaal zaj men dit vraagstuk niet uit den weg wgcn gaan en eveneens de beperking der Blflgschepen dia der duikbooten die van de pariteit der vloten enz aan de orde moeten stellen Er zijn vijf partijen er zijn veel npteiige onderwerpen dit verklaart de groofe conflicten kans Bovendien hangt de vlootontwapcning die men thans ter hand wil Jiemen nauw samen met het algemeene vraagstuk van veiligheid en vrede welko laatste op hun beurt weer afhangwi van de terkte der bewapening te land en ter lacht Men moet zich don ook op een tragen gang Viin zaJcen voorbereiden en op liet lang uitblijven eoiier fundanienteele eenheid van standpunt Evenmin als men van den Volkenbond mag veittiichlen dat hij terstond orde en vrede in de wereld op sublieme n onwrikbare wijze bevestigt mag men van de viootconterentie veigen dat zij alle viajigstukken op t f n onbcriapelijke wijze oplost Laat ons hopen dat de mogendheden die te Ijonden thans mee over het wel en wee der wereld beschikken miusteng een accoiird zulleji treffen met betrekking lot den Feitelijken minimum aanbouw Tn een radiorede heeft de Bntsche premier MacUonald er op gewezen dat Engeland reeds het goede voorbeeld van vermindering van bewapening heeft gegeven Wij zijn aldus MacDonald de eenige natie onder de leidende mogendheden die een voortdurende vei mindering kan toonen in de uitgaven voor haar leger Wilt de vloot betreft hebben wij niet op deze conferentie gewacht De positie van het ïlritsehe rijk m December 1929 vertoont t en nierkwaardig eontiaft met Augu tus 1914 iat verdient ernstig overwogen fe worden door de pnen die luchtig spreken over de Britsebc bijdrage tot vlootoiiiwapening Hier zijn de feiten Linieflchepen Augustus 1014 69 December 1929 20 Kruisers met kanonnen van 8 inch en meer Augiwtun 1914 27 December 1929 il Kruisers met kanonnen kleiner dan 8 inch Augustus 191 ai Decaoiber loa 43 Ondei7 përs Anguatuft 1914 74 December 1929 S3 Deze enkele cijfera zoo ging de Britsche premier voort zijn welsprekender dan kolomnienlange redevoeringen Wa de iuohtmacht aangaat waren da luclitmachten der wereld voior den oorlog nog maar in haar opkomst zoodat er geen vergelijking kan worden gemaakt tusschen haar sterkt © thans en in 1914 In den loop van den oorlog heeft GrootBnttannié evenwel een reusachtig sterke macht opgebouwd die bij den wapenstilstand niet minder dan 3300 machii es van de perste Imie omvatte met een personeel van bijna 300 000 man Wij stonden aldus Itfac Donald op het punt de aterkste luchtmacht ter wereld te schepipen Na den oorlog werd dit machtige wapen zóo goed als geheel afgeschaft en heden is de sterkte van de eerste linie van de kwïinklljke luchtmacht op een vergelijkbare basis niet meer dan 772 machines met een pereoeenl van 31 000 De lucht vloten van andere groote niogendhedtn overtreffen de mze verre Kan er wel een treffender bewijs zijn zoo vroeg de premier van den wil tot vrede bij het Britsche volk De premier voegde er bij Hoeveel verder WIJ kunnen gaa op dirai weg van ver minde BUÏTENLANDSCH NIEUWS oIN UlM LAMJll DUITSCBLAND Het aanstaanda Carnara In het K jinland wordt ij verig gewcikt iian de voorbei eidingsn voor de optoditen die op llozenmaaMag 3 Maai in verschillende teilen zuaen worden gehouden Te Du s9eldorf zal e optocht met zUn 6 ïi 8 wagens en z0n tftlryke oeppu gewüd z n aan het oude en het moderne prookje liet eerste gedeelte van den optocht wordt voorbehoudfen voor de sprookjes van Grimm Voorts zal er in den optocht een karikaturistislhe groep zijn Het sprookjes van de verlaairde belasting De optocht zal worden bealften met een praalwagen gewij l aan de Verliefde paartjes van gisteren heden n orgen Te Malnz zal de optocht kn dtemaardigen naam Die Weltjm Narremj 5Mfte 4j gen Deae optocht zal eclitei niet groot zijin miiar men zal trachten hein zoo geestig mogelijk te maken Aan ésn optocht te MUnster waar voor de eerste maal sinds zestien jaar weer een optocht zal worden gehouden nenwn negentien wagens deel E i Communistische burgemeester De gemeenteraad an Solingen heeft i ij derde stemming met de 27 stemmen van de communistiache en 8 sociaal democratische afgevaardigden tegen de 25 der burgerlgke partyen den communist Hermann Weber tot opperburgemeester van GrootSolingen gekozen Oe Bodaal democratein wenschten niet dat de Jinksche meerderheid overheerscht zou worden door de burger yke minderheid Een Toortreffelqke organiBatie De vervalscbers der bankbiljettenmoeten zeker van het slagen ztingeweest De uitgifte fai 1926 reedsbekend Met betrefcing tot de vervalschte Amerikaansche bankbiljetten wordt ntedegedeeid dat het de betrokken afdeeling van de recherche nog niet is gehikt nadere byaonderheden vast te stellen over de vervalschers en hun werkplaats Uit hetgeen op hex oogenblik bekend is kan men afleiden dat men met een voortreEfelljik uitgeruste organisatie heeft te doen Dt ervalschea a zelf noeten van hei iiagen van hun werk teu volle overtuigd zijn geweest daar 2Ü in tegenstelling met hetgeen anders altyd geschiedt het waagden Jo biljetten bü banken in te leveren Het Amerikaansche depurtenvent van dö sJiatkist heeft medogedr ld dat reeds m 9i28 bekend was dat ba kbigetitön van 100 dollar vervaUcht waren doch eerst na het opduiken van Ie val fhe biljetten van $ 60 kon men aannemen dat Qo vervklschers en zy die de vaische biljetten m omloop brachten hun voornaamste afzetgebied in Duitachland zochten Blykbaar is eerst verleden jaar Ociober met het in omloop brengen der vorva 9chta biljetten in DuitachUiKl begonnen De vervuischoTi zullen thans in zooverre in hun optreden worden belemmerd daar intaabchen bü de wet nieuwe typen van bankbiljetten zijn vastgesteld De 34 iarige koopman Franz Fischer die gezocht wordt wegesua het omloop brengen van de vervalschte biljetten heeft zich in October veulacht gemaakt door de groote uitgaven die hij deed Of de vervolachers ook Amerikaanacho bankbirjetten van hoogere of lagere bedragen hebben vervaardigd is ojj het oogenblik nog niet vastgesteld BEL61£ Het Fransche vliegtuig gevckiden De vijf Inzittenden duod Zooals gemeld vertrok Zondag j l een vliegtuig van Amiens naar Havre met een viej tal passagiers aan boord die in laatstgenoemde stad een voetbalmatch wilden bijwonen De piloot ia blykbaar door den mist verdwmld ait iAns men a riveevde niet t Le Havre Sindsdien bleef men zonder hericht omtrent het vliegtuig en deszelfs inzittenden Hedenmorgen echter ontdekte men de machine die totaal verbrü eld was op een rots ongeveer B K M ten Noorden van Dieppe De piloot en de vier passagiers waren gedood Ducht by de overblijfselen van het vliegtuig lagen de lijken van twee der in7ittenden Men veronderstelt dat het vliegt iig in den mist eerst boven de zee heeft gevlogen en toen koers naar de kust heeft gezet teneinde heter uitzicht te krygen doch dat het daorbü zoo laag heeft gevlogen dat het tegen de rotsen stuk is geslagen SPANJE Twee poatbeambten gearresteerd Naar uit Madrid wordt gemeld heeft de politie aldaar twee 30 jarige postbeambten gearresteerd die reeds drie jaar lang bank en waardezendingen plunderden Als de beambten de pakketten geplunderd hadden en het grootste gedeelte van het geld ede steenen of andere kostibaarheden hadden weggenomen zonden zij de zendingen naar hun bestemming door De paMcetten werden zoo geopend dat de diefstal eerst benui kt was slechte vrouw en een gevecht hebben dït van me gemaakt Maar nu ter zakt Het is en blijff een feit dat u veel weet U staat tuBschen ons en eeB plfin dat mij jaren gekost heeft om het uit te werken De vraag of dat plan in verband staat met Sir Chartea Dan yll kunnen wij laten rusten Maar 1 ieder geval weei u te veel Wat bent u van plan te doen Zoo gauw het mij mogelijk is alleswat ik weet ruchtbaar te maken riep Berrington Zoodat Ik Mary verliezen al O ikwct t wel dat u nog steeds van liaar houdten niet rusten zal voor zij uw vrouw is Maar ii schijnt geen rekcnmg te houden methet feit dat iJ erg aan mij gehecht w en als my kwaad overkomt ztü zy iioorit uwvrcuw worden Ü kunt mi hier toch niet eeuwig houden merkte Berrington koel op Ik kan u in elk geval hier houden totmijn plannen uitgevoerd zyn antwoorddeSartons Ik zou u ook kunnen vermoorden70nder dat een haan er naar kraaide Berrington docht aan Field en glimlachte Totnogtoe had hij zijn krach t niet gezocht in diplomatie maar nu veranderde hij van taktiek Gedeeltelijk hebt u gelijk zei hij Ikweet veel heet wat meer zelfs dan n denktMaar V heb mij niet zoo roekeloos in gevaar begeven Ik wist wat ik begon en metwien ik te doen zou krijgen Ik heb mijnmaatregelen genomen Heeft u wej eens vanverzegelde orders gehoord Ongetwijfeld Maar wat heeft daj ermee te maken gen weg fl zult u zicb al veel beter voelen Dit was een nieuwe proefneming van mij waarbij mijn grondige kennis van de electriciteit mij goede diensten heeft bewezen Tob nogtoe had ik dit middel niet toegepast Voelt n zich al wat beter Berrington knikte Er kwam weer wat kleur op zijn wangen en het pijnlijkegevoel in zijn borst verminderde De brandy werkte heiilzaam Jouw kwaadaardige schurk hijgde hij Ik zou de menscheid een dienst bewijzenaJs ik je bij de keel pakte het leven uit C drukte Als u zin hebt dan gaat u uw gangmaar Ik ben maar een miserabel kreupelmannetje en u bent sterk en groot Toe dan De uitdaging had geen uitwerking Er was iets fascineerends in dat vreemde kleine kleine kereltje Alle uitgangen van dit huis vervolgdehij werken op dezelfde mamer Ik hoef denstroom maar in te schakelen en u bejitmachteloos U bent in mijn handen Als umij aangeraakt had zoools ik zei dat ugerust doen mocht zoudt u nu dood afinmijn voeten gelegen hebben Maar hoevreemd het ook moge lijken ik heb in ditverschrompelde Lichaam nog een hart Ikben met altijd zoo geweest als ik nu ben Er was eene een tijd dat ik een heel andermensch was Dat IS onmogelijk viel Berrington hartstochtelijk uit Het kwaad moet er altijd gezeteld hebben anders had u niet zóó kunnen worden Nu we zullen over dit punt niet verder diseuseersD Eaa slechte v an n een zitten Er was iets van era glimlach op zijn gezicht alsof de sigaret die hy roolfte hem beter smaakte dan gewoonlijk Hij keek terloops in de richtmg van de deur en verrolde zijn stoel een klein eindje Toen gleed zijn hand omlaag De sterken winnen niet altijd denstrijd zei hij met een oiderwijzende klankin zijn stem Maar als u uw woord niet geven wiH moet ik het er zonder stellen Goedenavond meneer slaap lekker Berrington vertrouwde Sartoris bedoeling absoluut niet maar hij stapte toch naar deur en legde de hand op den deurknop Eejj onuitsprekelijke pijn greep hem sis ware van thoofd tot devoeten als in klemmen van gloeiend ijz het scheen alsof zijn hersens in brand stondöi Vergeeft trachtte hij zijn hand te bevrijden ze saheen aan do deurknop vastgeklonken te zijn Met ijn tanden in de onderlip gedrukt trachtte hij den kreet van pijn te weerhouden die bij heni opwelde maar het was pen bovenmensohehjke poging Pas na den derden of vierden keer toen hij op het punt stond te bezwijken hield de martelmg opewis op en hij hoorde Sartoris hoonaid lachen U vodt U toch niet erg goed hè riepde invalide Als u nog loopen kunt komtu dan bij mij n zal ik u wat brandy geven daar knapt u heelemaaJ van op Berrington was niet meer in staat tot veraet hi was óp naar ziel en lichaam Hij liet zich uitgeput in een stoel vallen en hijgde naar adem Sartoris sloeg hvsn onbewogen gade Wordt ver jlgd Uw hart is er nlej xoo erg aan toe alsu denkt zei hij Als de druk alt uw lon