Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1930

noodiging Ik myneizijds mjjn redmen tot weigering door middel van een onaer plaatseiyke bladen aan het publiek bekend meen te moeten maken Inmkklela Hoogachtend DE WITT WIJNEN De heer Verkerk doet aan het spel ook niet mee Zoo juist vernemen wy dat ook de heer M A Verkerk de uitnoodiging voor dezen debatavond niet zat aanvaarden Wat te verwachten was De Directeur der Waterlelding Mtf bedankt voor de eer Ook de heer Dr W H van JÜetschoten zal n ar wy vernemen aan het steekspelin den Schouwburg Woensdagavond niet deelnemen Wat een opschudding heeft Mi2e beschouwing van vonge week Zaterdag onder denalgemeenen titel Een nieuwe Waterleiding film by onze perszusteren Goudach Voiksblad en Dagblad van Gouda veroorzaaktl Ze voelen zich btykbaar niet ophun gemak nu het spel dat achter de coulissen wordt gespeeld onder de aandacht van het publiek ia gebracht en duidelijk is geworden dat beide bladen ten aanzien vande Van Staalsche politiek in t bijzonderten opzichte van de Waterleiding aan hetstuivertje wisselen z n De regiaseur diebet spel in handen heeft laat zyn poppetjesdansen naar het hem belieft fïerat steekt het Goudach Volksblad in zyn Maandageditie hoog verontwaardigd tegen ons vanwal en enkele dagen later komt het Dagblad alsof het de meest doodgewone zaakt r wereld is met een epistel dat voor twee derde een zuivere overdruk is van het Volka bladartikel van Maandag en waaraan danvoorafgaat een eigen verweer waarbijhet blad tegen ons uitpakt op een rauwenuuiier die we als een scheldpartij van laag allooi qualificeeren lËen kleine proeve dezer Dagblad joumaliatiek mogen wjj den lezer met onthouden De Gt Crt moge zich nog zoo dapper bewust zjjn als ridder zonder vrees en scrupule op den Hoogen Schielandschen Zeedijk te ataan heft verbrokkelde en doorgeroeste oude schild manhaftig geheven voor de ioudsche WaterleidingUii deze Don Quichotterie is te belachelijk dan dat de G Crt daarmede nog een vleugje kans zou hehtoen een verstandig mensch op te voeren naar het debrium waarin zy ons blad rood ziet De stieren die daar fel op worden hebben Gouda en de schrale wei der G Crt reeds lang verlaten Gelukkig maar Deze oude vetweiers der Goudsche Courantboeren kimnen we voortaan missen ze hebben in onze stad genoeg atuk getr t En over den wethouder van openbare wsrlren heet ihet dan Met den wethouder van openbare verken en financiën hebben wjj als overheidspersoon natuurlek wel te maken doch dat is niets bijzonders wy verwarren diens politiek geloof niet met de iOudsche belangen zooals de hem poli tiektegengestelde G Crt wel moet doen omdat de hand welke dat blad voedert haar tevens regeert doch bezien sHn dadeoi eenvoudig van neutraal niet De lezer begrype thans waarom wij over dit rioolproduct eenvoudig heenstappen De neutraliteit van het 4 agblad wordt door de overname van het uitsluitend tegen deGoudscheCrt gerichte Volksblad artikel volkomen gedemonstreerd Het blad had zjjn eigen positie niet duidelijker kimnen markeeren Het heeft zidh zelf te k k ge set Een Britsch memorandum Vermindering der tonnage in tal van scheepsklafisen Afschaffing der dtrikboQten I Bij Ndami Venn GEBR GRAAUW s Uitgevers Maatscha ipQ te AMSTERDAM Singel 80 TELEFOON 46460 Post Giro No 70310 is wederom verkrijgbaar Wilhelm Bölsche s COMPLEET IN 10 DEELEN VOOK SLECHTS ƒ 12 50 FRANCO GEBONDEN IN 10 LINNEN STEMPELBANDEN ƒ 17 50 FRANCO 3372 bladzüden druks BETAALBAAR IN MAANDELIJKSCHE TERMIJNEN VAN ƒ 1 50 OF MEER NAAR VERKIEZING Waar het Da blad de hand reikt ia het begrypeljjk dat het roode Volkablad die vriendenhand niet afwjjst En zoo ia het ook begrijpelijk en verklaarbaar dat de wethouder Van Staal Maandag j l in het Volks blad zyn juichtoon doet klinken dat het 4 agblad de Van Staalsche stellingen verkondigt en zich heftig keert tegen ons die let wel lezer in een hopelooze positie zouden verkeeren Wees genist het ia de wethouder Van Staal maar die het zegt We zyn al ettelyke malen door hem uitgeleefd verklaard nÜBschien wel dood we kunnen dat niet sUes byhouden Maar de heer Van Staal verbeeldt zich wel eens meer iets wat in werkelijkheid heel anders is Zoo is het ook hier Niet onze positie is hopeloos maar die van hen die willen en wetens tegen de waarheid van feiten en cyfers in onjuiste dingen blijven beweren die tot in den treure zijn weerlegd die zich daaraan vaatklampen omdat loslaten daaa an neerkomt op erkenning van nÜBleiding van de massa Want het ie misleiding wat de wethouder Van Staal nu pas weder in het Goudsch Volksblad van Maandag 8 Febr j l den lezers voorhield Over de door ona sedert vier jaren gewraakte bepaling in de concessievoorwaarden dat de Gemeente ieder uur van den dag aandeelen die haar worden aangeboden voor 110 pet moet overnemen komt de Goudsche Courant thans verklaren dat dit artikel hare beteekenis heeft verloren en waaraan de Maatschappij wel geen waarde meer zal hechten Deze mededeeling zal wel uit haar pen zyn gevloeid door de eveneens bijzondere geest die met de Goudsche Courant het noodige contact onderhoudt om te poge i de actie van onzen kant tegen het beleid van de Goudsche WaterleidingMaatschappy te stuiten tM t is n l nog maar een dag of tien geleden dat ook dcjor den Directeur van de Goudsche Waterleiding Mij na een strijd van 4 ren verklaard is geworden dat Z E er geen bezwaar tegen had hij iH H Commissarissen en AandeelhoudeM te verdedigen de gewraakte bepaling van 110 pCt te laten vervallen want dat dit artikel feitaljjk moest worden beschouwd als ewi oud kleedingstuk dat nog in de kast hing Nu treft het wel beroerd dat men n 4 jaren pas tot die ontdekking komt en Populair geschreven Begrijpelijk voor ieder enPrijs 10 dcelen ingenaaid in 10 geiU omslagen ƒ l Betaalbaar in maandelüksche termijnen van ƒ 1 of meer naar verkiezing Prijs 10 deelen gebonden in 10 prachtbanden o ƒ l lïetaaibaar in maandelüksche termijnen van ƒ 1 50 of meer itaar verkiezing Franco leveruig van den gieheelen cursus van 8 boeken geschiedt direct na ontvangst an onderstaand bestelbiljet door de mtgeefster N V GEBR GRAAUWs LitgerrrBMaatachappij en Boekhandel te Amsterdam Singel 80 Telef 46460 Fottgiro 70310 Goudsche Crt É BESTELBILJET De ondergctoekende verzoekt aEfflSB GRAAUW S BrTGEVEatS MAATSCHAPPIj EN BOEKHANDEL TE AMSTERDAM SINGBI 80 franco te zenden WILHELM BÖLSCHE S MEESTERWERKEN 10 DEELEN INGENAAID VOOR DEN PRIJS VAN ƒ 12 50 WILHELM BöLSCHE S MEESTERWERKEN 10 DEELEN GEBONDEN VOOR DEN PRIJS VAN ƒ 17 50 en te betalen in maandelïüksche termijnen van ƒ Ji Naam r XdW wnjJaai WISKUNDE iesKii AaAgebodeu op zacr billölu voorwaarden voor leerbn ji H B S ec Gymnafiiom voor candldaten BUIj KUN IJIG UPZICHTt K enz door P S DAUVILLIER 751 10 B MABTENSSINGEL 12 Boekhouden Handelsrekenen OPLEIDING VOOR PRAKTIJK EN EXAMENS J L A BRAAK Leeraar M O Burg Martenss 4 Handelsrecht Handclskennlg BOtTWKUNOIG BUREAO J C HENRI VAN INGEN Itottenlan Ylleutraat Bb TeL UTM Verzorging tui Exterieur Interieor Uindarwet Drankwet eni Alles tot bet nk beboorend Levert vlug n accuraat BOEKHANDEL i VERSCHOOR Oooda Dubbele Buurt 3 H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gooia Ons brood werd b krooBdi Ankoia 1I2S i Bowk 11 4 B dsa II DotdrMkt ao DtrocU UU RADIO ƒ 2 per week GEHEEL CUM PUSET GEPIJVATST ƒ 125 UAPPEL Snoyatraat 69 GOUDA liltMer Inricllimi DE O till Ud Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobandan 2eWeenastraat 17 Tel 43929 R dam S S van Dantzig N W O Goederen van Jansen Tilanus Friezenveen Het adres Toor priiaa volvette GOUDSCHE KAAS P G TEEKÊnS Gouwe 55 Zoete en zoute krakelingen 22 en 25 cent per ons Alle soorten gebakjes 8 cent per stuk Siroc iwafels 6 cent per stuk Boterkoekjes 20 cent per ons Prima Honingkoek 40 cent fier stuk Boerhaave sche Borstbonbons tegen verkoudheid 20 cent per ons i GTBRTK mphuizen stempel en Naamplaatfabriek BOERS Co R dam iN l7 r = TR G HANO S tlLtf 57194 ETN FILIALEN C van Leeuwen Tuinatraat 85 Qouda In en verkoop van alle soorten ledige vaten UNNENKASTEN TBEEKASTEN THEEMEUBELS KINDERLEDIKANTEN in alle kleuren laqne KAPSTOKKEN en PARAPLUIEBAKKEN tegen uiterst concnrreerende prüzen by J VAN HEEREN Jz RAAM 276 GOUDA GRAFZERKEN GRAFKRUIZBN SCMOOBSTEENMANTELS OraamenioB ia alle attflea Beleefd aanbevelend 2528 10 Firmi J M m Buurtii StewMhouwapii VIJVEBSTRAAT 12 GOUDA AjrXjeTyd is Ge qT Ueerï Wfïkorm Een verdienste van f 3 50 per dozyn paar Het geheele jaar kunt U werken on verschilitg U woont Het is mogelük in één dag een doz n paar en zelfs meer te vervaard igen Oe vraag naar WIK UNA SOKKEN wordt Ilcca dag grooter Zij worden in meer dan 500 winkels verkocTit Wn loekeo daarom vele dames hceren oud en jong echter aMecA die welke niet onbemiddeld zijn en over een eigen woning resp eigeo kamer beschikken om kousen sokken en a ndere tncotages voor ons op onze breimachine Wikuna lp breien Het werk Is gemakkelijk en een Otte bon ailknippen voudlg en wordt thuJï gedaan VakkennU X oprenden aao IS geen vercischte NV tol PRODUaiE VAN GEBREIDE GOC DEREN ALS HUISWERK MET BREIMACHINE5 WIKUNA N V rot Productie van gebreide goederen als huiswerk met breimachmes WIKUNA Frcdenksple n 6 8 afd 150 Amsterdam C Gelieve mil gratis en franco te zenden zonder eenige verplichting mijneriilJs Uw prospectus mci Inlichtingen Wooi laata Straal Goudsche Dienstverrichting Turfmarkt 1 Telef 344 Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto verhuiswagens ran en naar alle plaatsen Transport van Piano s Orgels Brandkasten enz enz ALTIJD ONDER GARANTIE Goedkoope prijzen Zeer nette behandeling Bei fd b Td d L N POLDERVAART 1 Het leven der liefde in de Nataur 6e dr bewerkt door Dr A J C SNIJDERS I 344 bladzüdtn De Menach 4e druk ibeuerkt ooor Dr A J C SNIJDBRB 369 bladziidon De OntiïikkelingsgeMhiedeniR van het Huwelijk de Zedelijkheid en helSchaamtenevoel Se druk bewerkt door Dr A J C SNUIDIERS 356 bladzuden 4 Van Bacil tot Aapmensch 4e druk bewerkt door Dr R C GOUDSMIT 300 bladzuden 5 Van Zonnen en Zonneatof jes tewerkt door Dr B C GOUDSMIT 3e druk S v p duidelijk aangeven of men d boeken ingefnaaid of gebonden wi ontvangen S v p invu ilen weèlc bedrag per maand betaald zal worden 406 bladzuden m I Dat zijn lage prijzen Vanaf heden tot eh met 15 Februari 6 extra zware stukken Huishoudzeep 20 et 5 pak vonkvrije Lucifers 24 et Reelame Tuttl Frutti zeer fijn p pond a0 et Prima Bak en Braadvet 29 et p ponds pak Zuiver Rundvet iisnoltin 31 ot p ponds pak SIMpN DE WIT is qioedkoopepl u loo MaRKT 21 Opengebarsten handen en pYnlyk gezitht branderig gevoel alsmede roode vlekken en jeuk der huM wordep verzadil en genezen door de overheerlyk koelende jeukvermlnderende Crèms Leodor Tevens een heerlyk geparfumeerde kosmelisdie onderlaag voor f oeder Prys per tube 35 en 60 cent De werkinq wordt nog verhoood doof eodor zeep per stuk 30 cent Verhrygbaar In alle zaken die Chlorodont verkoopen Tegen toezendhig van deze advertentie als drukwerk enveloppe niet I dlditplakken antvangi U koslelow een proeftube voldoende voor meermallg gebruik J I PO Werke Dresden Bvkantoor Amsterdam Stadthouderskade 83 Amsterdam Z g 8 Op de Menachenater bew door Dr B C GOUDSMIT 3e dr 368 bladzijden 7 Uit den Sneeuwkoil bewerkt door Dr B C KkUDSMIT 3c druk 320 bladzuden 8 Wat is de Natuur bewerkt door Dr E C GOUDSMIT 3e druk 272 Uaózüden 9 Wereldblik beweAt door Dr A J C SNIJDBES Se druk 864 bladzijd 10 Natuurgeheimen hawerkt door C P F TER KUlLiE Arts 3e druk im 284 bladzijden GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 8 FEBR 1930 TWEED BLAD Woensdag a 8 zal Wethouder van Staai in openbare vergadering aa ook over de Waterleiding en zyn beleid in deze aangelegenheid spreiken Daarom achten wy het gewemscht met verder © beschouwmgen aartoe zjjn epistel van Maandag zeker alle aanleiding geeft thans te wachten Verkerk en ik tot debat zijn uitgenoodigd Gy vergewist U echter niet vooraf of ik o p dien door U eenzythg vastgestelden datum beschikbaar ben en pleegt ook overigens niet het minste overleg over de voorwaarden waaronder deze gedachtenwisseling zal plaats hebben Gy decreteert slechts Deze handelwy ze noem Ik volkomen onjuist tegenover een politiek tegenstander die met Uw vertegenwoordigers zitting heeft in een openbaar lichaam Daargelaten mijn reeds hierboven vrrmelcle bezwaar zou reeds deze handelwyae voor mij reden zyn geweest op Uw verzoek met m te gaan Ik acht mij ten slotte verplicht U mede te deelen dat waar gy door middel van bovengenoemd strooibiljet het publiek mededeeling wenscht te doen van deze uit Het spel van misleiding en kwade trouw I Hoe een rood en een neutraal dagblad elkaar in de armen kunnen vaUenl De wethouder regisseur laat zijn poppetjes dansen Een scheldpartij van laag aUooi Zelfkennis van het DagMad zie eens in den legel Van een hcq elooze positie gesproken Een Waterleiding gecommitteerde die zijn memorie of zijn stukken kwijt is Beweringen met een bü onderen bijsmaak juist op een tydstip dat er veel schuld is öy den Bankier er geen geld is voor noodzakelijke verbeteringen en dat men daarvoor noodig heeft de goedkeuring van den Kaad der Gemeente voor het uitgeven van een obligatieleening Zoo n plotselinge ontdekking van te hebben een oud kleedingstuk dat wel weg kan al juichen wy dit plotselinge gebeuren van harte toe heeft dan wel een bijzonderen bijsmaak H t was nog onder burgemeester Martens dat de garantiebepaling van 110 voor de aandeelen in de concessie werd opgenomen De WaterleidingM y zou toen ten tyoe daar het Usselwater niet meer voldeed haar watervanig overbrengen naar de 1 ek waaraan belangrijke kosten verbonden waren Uit de bescheiden uit dien tyd blyJct uat burgemeester Martens van wien het bekend Ls dat hij alles behalve aoepel was tegenover de Waterleuduig Mij het als een groot succes beschouwde voor de gemeente dat er by de toenmalige financitïele positiu der Maatschappij overeenstemming was be reikt om den garantiekoers der aandeelcii voor de gemeente te bren fen op 110 WMiet het oog op de risico s die de Maatschappij toen op each nam had die bepaling zeker belangrijke betedcenis Toen in latere jaren de mtkomsten van bet Waterteidingibedrjjf tgunstiger werden dan verwacht werd werd die garantie van 110 een doode bepaling waaraan niet de minste waarde meer kon worden toeg tlCWid Nu beweert Wethouder van Staal dat hy al vier jaar die garantiebepahng heeft gewraakt en dat n u de Directeur der Waterleiding eerst 10 dagen geleden die bepaling waardeloos heeft genoemd Dat is mideidin door Wethouder van Staal iDat IS zuiver misleiding Naar wy van de WaterleidingM hebben vernomen is eerst nu pas de vraag tot haar gekomen of er bezwaar bestaat tegen het schrappen dier garantie In al die vier jaar waarvan de Wethouder van Staal spreekt is die vraag uatgebletven Zulks niettegenstaande in de iMededeelinigen welke de Water leidmgMy met haar verslag over 1926 in druk heeft doen verschijnen staat te lezen Aangevoerd wordt dat de aandeelhouders van hun racht kunnen gebruik OPENBARE MEETING van de S D A P met de Wethoudèu Sanders en Van Staal alf sprekers mi toen De afd Gouda van S D A P zal Woensdag 12 dezer ee openbare vei adenng houden in den gih oten Schouwburg waarin de wethouders W Sanders en K R Van Staal zullen spreken over de vraag Wat de begrooting de burgery leerde terwyl de heer Van Staal ook de Goudsche Waterleidingaffaire zal behandelen De Biiteche regeermg heelt een uitvoerig mentoranduin gepubliceerd waarm zij haar politiek ter Vlootconferentie uiteenzet en het standpimt van de gedel eerden der Doiiunions weergeeft en doet daarbij de volgende vooiateilen Lr dient een overeenkomst tot stand te komen met alechtsover do glnbale tonnage doch ook over de grootte der enkele schepen in de versolüüende categoripn en over de tonnage die door elke natie voor elk deoer categorieën wordt gebruikt Het komt niet slechts op de totale tonnage der vloot aan doch op het gebruik ervan Tegelijkertijd zou het raadzaam zijn toe te ataan dat een percentf e der tonnage van de eene naar de andere categorie kan worden overgebracht De rfgeermg stelt voor dat het aantal slagacliepen hetwelk voor elke ondertaekenende mogendheid door het verdrag van Waëhington werd vastgesteld binnen achttien maanden na de ratificatie van het verdiag dat uit deze oonferentae voortspruit zal zijn bereikt m plaata van m 1936 Zy atelU verder voor dat er vóór de volgende conferentie v8n 1935 geen vervanging der bestaande sqhepen zal geschieden en dat in dien tusschentyd het geheele vraagstuk alagBchepen het onderwerp van onderhandelingen tussi en de betrokken mt endheden L i zijn De Brilfiche marinedeakundigen zijn voorstanders eener vermmdering der tonnage van 35 000 op 25 000 ton en wat de kanonnen betreft vtm 16 tot 12 inch Zij zijn eveneene voorstanders eeuer vCTlenging van den levenaduur der schepen van 20 tot 26 jaar De regeering hoopt dat een gedacht nwisftelmg over deze kwestie tijdens de conferentie zal plaats vinden Zij zou zelfs gaarne en accoord zien waarbij de slagschepen binnen afzienbaren tijd volkomen zouden verdwijnen waar zij ze als etm zeer twi f Iachtige poit beschouwd met het oog op hun grootte de kosten ervan en de ont De regeermg zou verder de tonnage o het geschutkaliber der vliegtuigmoedeischepen willen beperken jn stelt voor dat schepen van 10 000 ton en daaronder zullen wor totale tonnage dezer den opgenomen in de categorie mdien zij ahi vliegtuigmoedersche Het bestuur der 3 D A P heeft de leden van den Raad Mr H P C M de Witt Wynen en den heer M A Verkerk tot debat uitgenoodigd terwijl speciaal voor de Waterleiding aangelegenheid de heer Dr H van Rietschoten directeur der Goudsche Waterleiding Mij uitgenoodigd is om zijn standpunt uiteen te zetten Zij stelt een vermln pen worden gebruikt denng voor der totale tonnage van d vliegtuignioedersehepw vi r de Britache van 13S 000 ton vol Anienkaansche vloten gene het Washington ache verdrag op Tï t 100 000 ton on een nieuwe regeling der t mnage welke aan de andere mogendheden werd toegewezen Voor een definitieve overeenstemming zal de beslissing der conferentie over de beperking der groote eenheden den doorslag gewend zijn De beperking tcki opzichte der kruiaerB Ten aanzien d r knileera stelt de Britsche regcpring voor de tonnage grena voor knilaeri met 8 inch kanonnen op 10 000 ton te handhaven gelijk deze in het verdrag van Waahington is voorzien en haar voor kleinere schepen op OTigeveer 6000 of 7O0O ton vant te stellen De torpedojagers Met betrekking tot de torpedojagerswwd voorgesteld de toegestane maat voor de leaders op 1860 ton en voor de destroyers op 1600 ton vast te stellen met een maximum geschut van vijf mch voor beide klassen Afschaffing der dulkbooten De Brifeche r eering stalt de afsdhaffing der duikboot voor Wanneer men het hier niet over eens kan worden zal de Britache regeering voorstellen voorlef cen welke de duikbooten streng tot venJedigingabehoeften beperken De Japansche delegatie verklaarde dit Britsche memorandum bevredigend te aditen lo omdat het de conferentie helpt n tot werkelijk feiten komt 2o omdat de uiteengezette begineelen met onze eigen denkbeelden inzake de eontingenteering etx p rit ti oTer eils temmen Het afdeeUngsbestuur heeft ons de uitnoodigingsbrieven welke tot de debaters zijn gericht toegezonden met de mededeeling dat deze voor openbaarheid zyn bestemd Wij vernemen zoo juist dat Mr de Witt Wjjnen niet voornemens ia de uitnoodiging voor debat in deze bijeenkomst te aanvaarden In verband hiermede achten wjj het van beteekenis de tot Mr de Witt Wijnen gerichte uitnoodiging en diens antwoord daarop te publiceeren De uitnoodiging De brief aan Mr de Witt Wijnen luidt WeliEdelGestr Heer 4 e derde Raadsbegrooting sedert twee Sociaal Democratische wethouders m het College van B en W zitting hebben is ten einde wat ons Bestuur aanleidmg gegeven heeft over te aan tot het houden van een openbare vergadering met onze wethouders de heeren W Sanders en K R van Staal als sprekers Waar In deze openbare bijeenkomst den vele bezoekers stellig het verschil zal worden voorgelegd tusschen het Liberale beleid in vroegere jaren en het Soc Dem bewind van thans en ook opnieuw de vTaag door U bij die begrooting in den Raad gesteld Wat is er sedert het optreden van Wethouder van Staal tot stand gekomen zal worden beantwoord meenen wÜ U van dienst te zyn U aan te bieden in deze bijzondere openbare h eenkomst met oxuse sprekers van gedachte te wisselen wat auizienlijlk te hoog zou zyn en aan die gemeente tonnen gouds zou gaan kosten Deze bepaling is indertyd gemaakt t wn de Waterleadang bereid was ohi zonder verhooging van de tarieven haren watervang van de Ussel naar de Lek te verleggen en was toen volkomen biüyk maar heeft op het ooganblik geen betee kenis meer Er ia dan ook nooit één aandeel aldus aan de gemeente aangeboden geworden Hiermede wordt duidelijk weersproken dat de directeur der Waterieidmg niet pas 10 dagen geleden met deze mededeeling als iets geheel nieuws is gekomen maar btina drie jaar geleden Nu ia het toch wel merkwaardig dat de wethoudiergecommitteerde van Staal deze mtspraak van den directeur die in zijn bezit moet zyn in duizenden exemplaren zyai die Mededeelingen verspreid niet kent althans na vier jaren van atrijd van den gecommitteerde nu pas tot deze verklaring is gnomen Het treft wel beroerd voor den heer van Staal om in de schoone termmologie van het hierboven aangehaalde Volksblad te biyven dat w ij dat nu weer uit onze bescheiden hebben opgediept en nu hier komen mededeelen En bovendien den wethouder ook nog herinneren aan de Goudsche Courant van begin Januari 1927 die toen ook reeds die mededeeling bracht Ln cvm merkwaardig is het dat een door den heer van Staal zoo geweldig gewichtig geachte vraag om die garantie te schrappen vier jaar noodig heeft gehad om de WaterieidingMij te bereiken Dus nog 2 jaar langer dan de afschryvingsvoorstellen die in AprU 1928 door de Waterieidmg gevraagd nog juist vóór het eind van 1929 zyn gereedgekomen I En wanneer dan moet worden erkend dat geen enkelen aandeelhouder by de gemeente in al die jaren zijn aandeelen die volgens den heer van Staal veel minder waard zyn dan 110 aan de gemeente voor dien koers heeft a igetooden dian zeggen wy met den heer van Staal maar nu ten aanzien van z iJ n beweringen in deze dat daaraan wel een bijjzonderen bysmaak is Wat is dan toch het publiek met de bewering van dien strop voor de gemeente van een paar maal honderdduizend gulden al die jaren om den tuin geleid Over dat kapitaal voor de oodwiH dat Wethouder van Staal beweerde dat de gemeente nog boven oen pnja der aandeden zou moeten betalen zwijgt deze wethouder wijselijk in alle talen wat biJ zoo n reuzenfiater ook maar het verstandigst is BUITENLANDSCH NIEUWS volking in ontvangst te nemen De kfatwerd ckKtT zwarthemdeh op de schouders van het statiOTi naar het einde van het dwrp gedragen terwijl de vrijwillige militie langs den weg de eerbewijzen bracht Daarna ls do kist de kerk ingedragen waar een plechtige hjkdienst is gehouden Brftaive de familieleden namen De Bono Devecchi en Balbo dip met Blanchi het viermanschap van den marsch saar Rome gevormd hebben vertegenwoordigers van r eering en parlement en andere overheidaperaonen aan den kerkdienst deel De kist zal voorloopig m de kerk worden bijgezet totdat het graf gereed ia dat voor Bianchi wordt uitgehouwen m de Scaglio leca de rots die ven bezuiden Belmont op enkele meten van de kust uit zee oprijst ZUID AHERIKA Handgemeen In den Senaat In den Senaat heeft zich gisteren een ongewoon tooneel afgespeeld doordat senator Boydell handgemeen raakte met het lid der oppositie Warwick dien hy bewusteloos sloeg Senator Warwick werd ter observatie in een kliniek opgenomen Het conflict was te wyten aan een incident dat zich onlangs tijdens de verkiezingscampagne afspeelde BINNENLAND DUITSCHLAND Pianoleerares te Berlijn vermoord R4 of de drijfveer Do pianoleeraree Margarethe Zlmmer werd gisteren in haar wonmg aan de Stemmetzstraat 53 in Berlijn vermoord gevonden Het schijnt dat zy met een sjaal geworgd 18 In de woning lag allee overhoop er iheerschte de grootste wanorde De vermoorde een vrouw van 49 jaar stond ala z pr liefdadig bekend Het schijnt dat 71J dikwijls bedelaars en andere arme menschen moe naar huis nam om hun voedsel en wat geld te geven Men neemt dan ook aan dat één dezer personen de leeraree heeft vermoord Piof Strauoh die het hjk van de vermoorde onderzocht heeft ie van oordeel dat nilnstena twee personen de misdaad hebben gepleegd Ook de politie is deze opvatting toegedaan aangezien er blijkbaar veel gestolen en meegenomen is Verdacht is verder de omstandigheid dat gisteren tegen den avond een caféhouder m de buurt der wonmg van de leeraree werd opgebeld door eon onbekende die hem zeide eens te gaan zien wat bij de ieerarea wafl gebeurd Men vermoedt dat degene die opgebeld heeft van de misdaad afwist Een ander caféhouder deelde laat op den avond mede dat hij twee johgemannen tegen half tien met manflen uit de woning van de leerares heeft zien komen Het ie met onmogelijk dat dit de daders wareii VER STATEN De myn mtplorfing Reeds twintig doeden Nog twee vermisten Na de ontploffing in de mijn by Standardville zyn tot dusver 20 lyken geborgen Nog twee mijnwerkers worden vermijt De ontploffing was niet zeer hevig en de redders troffen niet veel vernieling aan De dood der verongelukte mynwerkers is dus blijkbaar door gas veroorzaakt vyf arbeiders die zich in hét gaavrjje gedeelte van de myn hadden verschanst konden gered worden ITALIë Schober te Rome Gisteren heeft Muasolim ter eere van Schober een feestmaaltijd gegeven In iijn rade aan het dessert verklaarde Mussolini dat het onderteekende verdrag mee zou werken aan het scheppen van goede betrekkingen tusschen beide landen Hedenmorgen zal Schober door den Péus worden ontvangeai Een merkwaardig praalgraf De trein met het stoffelijk overschot van wijlen minister Blanchi is gi teren te Bielnionte Calabro Blanchi s geboorteplaats aangekomen na aan alle tusschenstations in Calabne gestopt te hebben om de mdrukwekkende rouwbetooimgen van de be WJi je iÖHiW U l 4 y9orïw rf i ILift gelegenheid gesteld wordt onze opvatting dat het Hberale bwind een ramp is geweest voor de Gemeente ten volle te verdedigen wy hopen en vertrouwen dat U van ons aanbod geiiruilt zult maken Een manifest hierop betrekking hebbende voegen wy hieraan toe Er is in dez brief een wel zeer merkwaardige passage Mr de Witt Wynen wordt uitgenoodigd Onze opvatting die van de S D A P dat het liberale bewind een ramp is geweest voor de gemeente ten volle te verdedigen iZou het S D A P beatuur meenen dat Mr de Witt Wynen overstag was gegaan Ze ia niet onaardig deze slip of the pen Mr de Witt Wynen heeft den brief van de S D A P aldus beantwoord Het antwoord Aan het Bestuur van de SociaalDemocratische Arbeiders Partij te Gouda Mijne Heeren Als antwoord op Uw schryven van 6 Februari 1930 met als byJage het U be kende strooibiljet diene het volgende De hongersnood in Cbtna Een oproep ran kei Roode Kruia Op hel hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis is in den laatsten tijd her haaldelijk van verschillende zijden aandrang uitgeoefend om een t roep te nchten tot het Nederlandsche volk teneinde fondsen te verzamelen voor een hulpactie m de doof hongersnood geteisterde provincies vaa Noord Chma Hoe zeer ook getroffen door het vreest lijk nieuwe in de rapporten van de Roode Kruisoommiesie die het viaagsiuk van de hulpverleening in die verre etrekon bestudeerde heeft het Roode Knue tot dusverre geaaraeld aan dien aandrang gevolg t geven omdat het twijfelde of tengevolge van de politieke en militaire toestanden in hei geteisterde gebied er voldoende uitzicht bestond dat de hulp mt Europa de getroffenen wei zou bereiken Nu evenwel ia gebleken dat eventueel bijeen te brengen ton feon geheel door Nederlandsche handen kunnen gaan tot op het oogenblik dat de hulp daadwerkelijk zal worden geboden en dat reeds vele Nedesrlanders gmds aan het liefdewerk deelnemen meent het Roode Kruia niet langer te mogen wachten met het opneaneo van zfla taak tot in die afgelegen gebieden Reeds heeft het uit zijn rampenfcodi een i iet onaanzienlijk bedrag afgezonderd doch vermag dit fODde met het oog op andere nooden niet verder uit te pulten Het vertrouwt evenwet dat het Nederlan toche publiek zfch oc ditmaal niet tmbetulgd lal Gy vraagt my m een door U eenzijdig bepaalde en georganiseerde vergadering met Uw sprekers van gedachten te wisselen over vraagpunten die by de jongste bel ndeling van le Gemeentebegrooting reeds aan de orde zyn geweest Op dit verzoek zal ik niet kunnen ingaan Waar toch de behandeling van de Gef meentebegrooting nog geen maand achter ona ligt onderg teekende daarbij met zyn partygenoote in s Raads vergaderzaal het liberale standpunt heeft uiteengezet ten opzichte van werkwijze en resultaten van het huidige Stadsbestuur waarin de S D AP zoo sterk is verteigenwoordigd Uw vertegenwoordoigers daar ter plaatse eveneens gelegenheid hebben gehad dit beleid te verdedigen lykt het mij van geeneriei nut opnieuw hierover te gaan debatteeren te meer waar geen enkel nieuw gezichtspunt zich in deze maand heeft voorgedaan tien dergelyke vergadering moge misschien eeni n zin hebben als politieke vermakelykheid doch kan thans ni de begrooting geen enkel tastbaar resultaat opleveren waarmede het algemeen en gemeentebelang is gediend Afgezien hiervan kan ik tevens niet nalaten mijn groote verbazing er over uit te spreken dat het Bestuur der S D A P my een uitnoodiging stuurt welke volkomen in Btryd is met behoorlijke politieke zeden Gij toch wenscht dat ik met Uw Wethoudeis raadsieden op een door U eenzijdig bepaalden avond zal debatteeren en laat reeds strooibiljetten drukken waarop nog wd vetgedrukt staat vermeld dat de heer