Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1930

SPJIIIRBJtlIK HANDELS EM LANDBOUWBANK ¥ INGELEGD OP TE KOOP Een nieuw huis op een der n ooiste singels wprdt nu per week verfiuurd Brieven onder no 476 bureau Goudsche Courant Markt 31 In Gouda waa een èeetje mot Hiet is over Politieschoen n die ziin wel eens kapot Da autoriteiten hadden wat sdioennukerti geponden Die wisten raad voor schoenenwonden Ze zeiden mi aetten er zolen en gumini hakken op De pröB dat is 1 kwartje en 3 pop ƒ 3 25 Toen K het leer in pr a wat op Ze vonden nu wotdt het voor die prijs een strop Een klelnighèidje moet er hit Wie was het die er toen wat z De autoriteiten in Ter Gouw Die lieten het maar Blauw iBlauw Of dachten ze zoo n paar centen Of schoenmaicers zi n geen kwade venten Dat ging een i6 tal jaren voort Toen had Piet er ook iets van gehoord K sdtreef aan Góuda s B en WeeGeef mjj ook eena dat werk U ibent tevrae Wü leveren U grunmü en het beste leerEn U telt 2 gulden en 26 oenten neer Er kwam leven in de ouiwenjMen ke vreemd op en wi Dat is verschil van 1 gulden 22H cent W gaan ook eens naar die vent Zoo ieta zou znea althans verwachten Maar die zoo dachten Hebben wel aan die prjjs in belasting betaald Of wordt het v niet over Je ooren gehaald Het werkte enorm verbalend vlug Piet wacht noig steeds op bericht terug Maar werkt voor wijae burgers voort Mlaakt hun schoenen voor ƒ 2 26 zooals t behoort De dames arijn voor 7 kwartjes klaar Die zeggen in massa mj gaan daar Dat is je adres iB Martensainge en Spoois straat daar moet je zjjn Voor alle schoenreparatie Zoowel het gewone als meer fgn Kaflloorbediende leeftijd 17 19 jaar Brieven ondier no 447 bur Goudsche Crt Markt 31 DUITSCH Opleid voor M curius Veréeniging Van Leeraren M O A L O enz Zeer biUijke condities W J D S VAN EIJK Leeraar M O A en B Kiugferlaan 31 TE ROOP in prima staat zijnde Luchtdrukketel mit pomp voor 3 atm druk Adres Firma A ti E WEGER Bogen TE KOOP zesdeelige nieuwe leerzame boeken DE WERELD IN WOORD EN BEEU Te bevragen VONPELSTRAAT 11 Uit de hanid te koop Een klein madem Ingericht HtERElHUlS en een afzonderlijk stuk BOUWGhOND Oevelbreedte 36 Meter Beide gelegen Burgem Martenstraat Te bevragen B M Straat No 9 en L Tiendeweg 49 20 WEQENS STERFGEVAL ter ovemain Aifieublement Boekenkast Mangel Bad en Geyser Kristal Fototoestel en verdere Inboedel Te bevragen REGENTESSEPLANTSOEN 31 P V d H uvel SS Hedenavond gBOP nd Verplaatst vanSpierüigstraat naar Jeruzalimstraat 2 n 3 mijn zBak in TE HUUR of TE KOOP aangeb een FLINKE WONING LETMAETHSTRAAT 62 2 3 v d koopsjom als Hypotheek beschikbaar Schriftelijk te bevr Kerkw g 147 Waddinxveeri Onderdeelen IJzerwarsn Gereedschappen anz Beleefd aanl evelei d H SPRUIT Reparatiên spoedig en bOIijk JERUZALEMSTRAAT 2 3 2e huis vanaf de Tiendewcr Afdeellng Gouda van de Rotterdamsche Vollts Universiteit DINSDAG 11 FEBRUARI 8 UUR Réunie Oost Haven TWEEDE Concert Van het Muziekabonnement door WILLEM ANDRIÊSSEN Piano Programma o a BeethovÈn en Chopin Bediistein Concertvleugel van Rijken en da Lanige Rotterdam Losse kaarten è ƒ 2 50 behalve belasting s avonds aan de zaal Voor arbeiders en ïö die zich daarmee gelijk stellen kaarten a ƒ 0 60 oitshiitend verkrijgbaar bij hetGoudsoh Volkablad Oost Haven enniet aan de zaal 25 enz 30 tfiif y GEURIG en ZACHT MOZART de fijnite 10 cent Igqar gedekt met Deli Zandblad Aanbevelend L BINNENDIJK KLEIWEG 87 TELEF S17 lat n en uit onê welvarend en geordend trderluid e h lüTlde gitl ui uitzenden voor ben die in i in de afgrljaelijkste èllènda t n onder gain Ieder bedtai dat aan het Hoofdbeatuur van hel Itpvi é Kruis PrinBeesegracht 27 sQravenh 0è wordt toegeïonden of op irorekeniag No SffliaO overgemaakt zal met grootfl d nkhaarlieid ten spoedigste voor het goede doel worden aangewend De jT naar Barcelona met de Ned Reitvereenigring Ginehil in het hoofdbestuur der Ht f Reisvereeniging Uit ReiijPh en Trekken van 7 Februari blijkt dat de pogingen van mr v d Flier en een cfeftl van hét Hoofdbeatuur de Nederlandache HeiBvareeniging te zuiveren van de ingeilopein miflbruiken welke het beataan der verecniging zelf ernatig bedreigen en welke op de reia naar Barcelona zoo acherp aan het Hcflit zijn K treden in het hoofdbeatuur geen voldoenedn ateun vinden zoodat de voorzitter een beroep op een Algemeene Vergadering zal doen De drooglerging der Zuiderzee Het begin van de bematirig van de WJoingenneer Aanst Miwndag 10 dezer zal nu de pe r orfe van proefmolen is afgeloopen met de dpfinitieve bemaHng van den Wieringerntperpoider worden begonnen Het ligt in de bedoeling de definitieve in werking stelling van de gemalen te Uen Oever en te Medemblik met eenige plechtiitheid te doen plaato hebben Deza zou omstreeka 12 uur aanvangen De directeur generaal der Zuiderzeewerkcn en de minister van Staat de heer H Colijn voorzitter van den Zuiderzeeraad bullen het woord voeren waarna de minister van Waterstaat ten slotte de bemaling n gang zal zetten Üaar er gwen gelegenheid is om beidie gemalen te bcKoeken zal de plechtigheid in hef gemaal te Medemblik plaate hebben Verachiilende autoriteiten ijn ter bijwoning uitgenoodigd Het ontwateringsplan eerate gedeelte van het R ggegebied De officiee Ie opening Gialeren is liet ontwaterlngaplan eerste gedeelte van het waterschap de Regge in tegenwoordigheid van tal van gonoodigden ea belangetellenden officieel geopend door j ud mini ter J Eaa liKLASTINGEN Door bemiddeling van den belastingadviseur L RUTTEN te W UDA ontving een belastingbetaler hier ter stede een dezerdagen nog teruggaaf van over het belastingjaar l 27 28 inkomen over 1926 nietverschuldigde inkomstenbelasting en overhet dienstjaar 1928 29 dito schoolgeld 1 Adv Doodelijk ongeluk De heer Barbanson reed gistermorgen met tijn euto van Den Helder naar Noordwijkerhout Onder de gemeente Heemskerk verliet hij even zijn wagen Hij zag niet dat uit tegenovergestelde richting een groote Hudaonwagen aankwam met het noodlottig gevolg dat hij werd gegrepen en eenige tif ntallen metera werd meegesleurd Vree elijk verminkt werd hij opgenomen Hij overleed spoedig daarop De moord te Hengelo In aansluiting op het bericht betreffende de moord op mei N te Hengelo vernemen wij dat de achoonvader bekend heeft de daad te hebben gepleegd Hij liep reede enkele dagen met het plan rond zijn schoondochter te vermoorden De dader heeft zicJi uit eigen beweging aangemeld Hij zégt dat hij zich thuis den laatsten tijd zeef gedupeerd gevoelde PREDIiüBEURTEN Zondag 9 Februari GOUDA Bjemonatr Kerk lOMi u v m Ds L B Houtgaat van Alkmaar Soc de Réunie Ver van Vryz Hervormden 6 u njn Da H W Bloemhof van Hilli gersberg Onderwerp Miin kleine broeder naar aanl van Ex 2 4 Ver Calvün tebouw Turfmarkt 10 u v m en 5H u n m Dr P Zandt te Delft Woensdag 12 Febr 7i4 u n m De heer W V JLeeuwen g o te Schoonrewoerd Luthersche Kerk 10 u v ni De J J Simon Geref Kerk Turfmarkt 10 u vjn en 6 a n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 6 u njn Ds R Kok Ciir Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en 5 u n m Ds B J G Croes BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 1 u n m Ds Leenmans VBB Gouderak BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u vjn Dr P Glas Remonstr Kerk 10 u vjn Ds W N van Nootfeili Ned Hèrv Ewaig 9 u v m en € u n m De heer A v Scherepnzeel van Bunnik Geb Salvatorl 9 u v m Ds A M Wodé vtai Koudëilïérk 6 Q n m ï e heer Joh Bteh Hiwer van Alphen GOUDERAK Ned Hérv Kerk 9H u v m en 6 i u n m Da C J lieenmans HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u vjn Dr A Landstra Geref Kerk 9 u v m en 6 u njn Preek tezen MOORDRECHT Ned H rv Kerk 10 u v Ds B Nieuw hnrg STOLWIJK Ned Hmt Kerk H u vjn Ds B J Kania Evan lisatiegebduw 9H u vjn De heer Lyklema Or te Waddinxvénü s AvondB geen dienat WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 9H il v m en 6 u n m Ds de Looze V m Doopen Remonstr Kerk Geen dienst OUDERKERK a d ÜSSEL Ned Herv Kerk u v m en 6 u n m Ds J Ehikfelaar Wykgebouw Lageweg H u v m en Ol i u n m De heer A de RedeHJkh NLBUiWEKKERK a d IJ SEL Ned Herv Kerk 6 u aijn Da Dippel 8TADSNIETTWS GOUDA 8 Febr 1930 Vereenigihg Zorg Een schenking van duizend gulden van de Nutsspaarbank De Veréeniging Zorg voor geestelijk misdeelden ontving van de Nutsspaarbank te Gouda voor de op te richten werkinrichting voor imbecielen de buitengewone schenking van duizend gulden Deze zéér belangryike dotatie waarvuil met groote erfcentelijJtheid wordt meldmg gemaaM heeft de verwezenlijking van de plaow n va Zorg een f linken stap nader bij tó5 Oofc VaiKrparticuUere zUde bleek deze week wederom de belaJig steUin voor dit mooie sociale werk Een gift van ƒ 100 werd in dank ontvangen en enkele belangrijke toezeggingen werdejx gedaan Wachtig is deae offervaardigheid der Goudsche burgerij Verpachting Café Restaurant op het nieuwe Veemarktterrein De pachters van i at café restaurant op het nieuwe veemarktterrein de heeren C üi d Q Graauw P Nobel J S Mul en C L eflang hebben verzocht de pacht welke op 3 Maart a s eindigt voor een jaar ie willen verlengen Gelet op het betrekkelijk advies van den Directeur van het Marktwezen stellen B en W deai Raad voor het café restaurant met ingang van 4 Maart a s opnieuw voor één jaar aan adressanten te verpachten voor een som van ƒ 3120 onder de thans geldende voorwaarden verraeeiderd met de bepaling dat de pachters er genoegen mee nemen dat het restaurant in afwachting vaji de definitieve onderbrengen in het kazemegobouiw zoo noodig tijdelyk naar een andere lokaliteit wordt verplaatst Pro en Contra de Reeuwüksche Plassen Een debatavond H E Sandifort contra K R van Staal Het Comité tot Behoud van de Reeuwijksche Plassen dat gedurende de periode dat er planrven aanhangig zijn voor de droogmaking der Keeuwykache en Sluipwijksche Plassen een voortdurende actie heeft ontplooid tot behoud dier Plassen is op het denkbeeld geikomen waar hier ter plaatse het Plassenvraagstuk ook een onderwerp van bespreking zal uitmaiceii in den Goudscheoi Baad teneinde een beslissing te nemeax over de vraag of de Gemeente Gouda financieel zal bydra ren in de kosten der eventueele drooigmaking dit vraagstuk van twee zijden te doen l elichten Het Comité heeft daarvoor als sprekers uitgenoodigd de heeren H E Sandifort voorzitter van de afd Botterdam IX van de S D A P die vóór het behoud der Plassen zal pleiten en K R van Staal lid van de Prov Staten en Wethouder van Gouda die het belang der droognmking zal verdedigen Deze openbare Debatavond zal gehouden Worden op Vrydag 14 februari a s in de zaal Kunstmin der Soc Ons Genoegen Openbare vergadering Goudache Chr Oranjevereeniging Het iBastuur der Goowische Christelijke Oranjevereeniging houdt op Woensdag i Februari a s s avonds Shi uur een openbare vergadering in de Lmthersche Kerk alhier Na het openingswoord van den Voorzit ter da Simon zullen ds Vwheul en ds van Dijken een onderwerp uit de geschiedenis van ons volk en vorstenhuis behandelen De sprekers zullen worden afgewisseld door den organist der Luthersche Kerk en door zan van het bekende dubbelkwartet Hosanna Het Bestuur vestigt er de aandacht op dat ditmaal geen convocaties aan de leden zullen worden gezonden Door het groote aantal ledeij is dit vrijfwel enmogelijk gewordtm Een ieder nemie dus goede nota van de advertentie waarin nadere bijzonderheden worden vermeld Batig saldo opvoeringein operette J rins Pauwevïfer Het bestuur van de Goudsche Vereen voori ondheidskolomes deelt ons het volgende mede ïtWijen rftochten wij uit handen van den heer G W Aber son Penningmeester van het Comité tot opvoering van bovengenoemde operette ontvangen een bedrag van ƒ 664 91 zijnde het batig saldo van de gegeven opvoeringen op 2 en 9 Januari j l hetgeen voorwaar een schitterend resultaat kan worden genoemd Nogmaals hulde en dank aan het Comité voor de gegeven opvoeringen welke niet alleen bij velen het verlangen naar meerdere van dergelijke opvoeringen hebben gewdct maar tevens zoo n prachtig resultaat hebben opg everd voor de Goudsche Ver voor Gezondheidskoloniën Verkoi ing Cantmegebouw fli termorgen werd door de deurwaarders v d Werve i Den Boer het houten Cantinegebouw groot 24 r 9 Meter staande op de Veemarkt voor afbraak verkocht Kooper werd de heer Jac van Vliet voor f 600 Het gebouw moet binnen acht dagen van het terrein verwijderd zijn Sprai beurt Vrijz Herrormden Xondag a a avonds 6 uui zal in de godsdienstoefening vanw e de Vereen v Vrijz Herv te houden in de groote zaal dei 1 Jan 1927 f 1 973 8S9 1 1928 f 2 175 411 1 1929 f314 114 Réunie voorgaan Ds H W Bloemhof van Hiilegereberg Onderwetp MijU kleine Broeder naar aanleiding van Ex 2 4 VerpUatsUg van zaak wegekia idtbrading De heer H Bpruyt rywielhandelaar en rijwieireparateur aftn de Spneringstr alhier lieett zich genoodzaakt gezien een ruimer pand te betrekkeift Zijn 20 is G ifdr dagen verpliiat tt naar Jb Jeruzalemstrajtt noi 2 en 3 het Se huis v f den Tiendeweg Winkel kelen étalageruimte zijn hier veel ruimer dan in hot vroegere paiid zoodat niet alleen de rijwielhandel maar ook de handel in ijzerwaren en gereedschappen beter étalageruimte heeft gekregen Wij wenschen den eigenaar veel auccea in zijn nieuwe pand Thalia BJoecoop t Is een heel ding vijf en twintig lange jaren onder den pantoffel van een misschien heel brave maar nogal despotische vrouw te zitten en in het bezit van twee lieftallige dochters zünde den moed te missen voor een der twee de voortdurend door mama verongelijkte als een flinke vent in de bres te springen Gelukkig dat Patay zoo heet de verongelukte van haar zelf eigenschappen heeft om het leven tusschen een zeer lastige mama een zeer onderworpen papa en n weinig zusterlijke zuster met eenige blijmoedigheid te blijven dragen De liefde die helpt haar maar helaas haar liefde is een stille misschien hopeloose liefde want het voorwerp daarvan is de beminde van haar zuster Op zeer komische wijze weet echter Patsy haar doel te bereiken en zich bemind te maken bij haar iheld die tenslotte zijn hart aftrekt van de zuster om haar Patsy lief te hebben Patsy s overwinrüng is mede aanleiding dat haar vader zich voor het eerst in de vijf en twintig jaar van zijn huwelijk tegen den bedelzucht en het despotisme van zijn vrouw duVft te verzetten en met succes Een mooie film IHet tweede groote nummer heet Draadlooze telegrafie eii geeft in acht acten te zien hoe een Jongmensch met eenige energie en de noodige brutaliteit den weg kan vinden naar een goede positie en naar het hart en het bezit veoi een aardig meisje VoIksi Hveraitett Omcert vyinem Andriesseu Dinsdag II FVbr t te 8 uur zal het 2e concert plaats hebben in het Muziekabonnement van de Volksuniversiteit Dit concert wordt gegeven door den bekenden pianist Willem Andrïessen die werken Van Beethoven en Chopin ten gehoore zal brengen Wij herinneren er aan dat niet leden aan de zaal losse kaarteA kunnen bekomen Voor meerdere bijzonderl eden raadplege men de betreffende advertentie Een aardige reclame in Flux s Bchoenhandel De Directie van Flux s Schoenhandel heeft n aardige Spiegel reclame bedacht welke zeker de aandacht van velen zal trekken In de etalage is aangebracht een verzegelde flesch met knikkers en nu mag ieder kooper van een doosje schoencrême van 17 cent raden naar de hoeveelheid knikkers welke zich in deze flesch bevindt Degene die het juiste aantaj raadt wordt eif enaar van een mooi schilderstuk Deze aardige reclame duurt tot 1 Maart na dien datum wordt de uitslag bekendgemaakt Doctoraal examen rechtswetenschap Aan de Universiteit te Utrecht is geslaagd voor het doctoraal examen rechtswetenschap onze stadgenoote Mej C Boot Buitengewone Tooneelvoorstelling Blanke Ballast In den Nieuwen Schouurburg zal op Dinsdag 11 Februari en tooneele worden gebracht het bekende tooneelatuk Blanke Ballast van l on Gordon met Henri de Vries als gaat Met Henri de VWen spelen mede Greetje Schoonenbepg Jan van Dommelen Willem Faassen Joh de Geest en Frans Bouljon Voor meerdere W onderheden verwijzen wy naar de betr eiKke Ivertentie in dit nummer Van ei tot kip Gisteravond hield in Café de Harmonie de Weled Heer E v d Ban van Reeuwijik voor de afdeellng Gouda der Holl Mij v Landbouw en der VJ ZjH een lezing met lichtbeelden en films met als onderwerp Van ei tot kip Bij afwezigheid van drai Voorzitter van de Holl Mij V L opende de heer SiewertscEti met een welkojnstmword tot de aanwezigen waarin hij zeide dat waar meerdere voorlichting voor de pluimveeteelt zoo nuttig en noodig is de gering belangstelling zoo teleurstellend is De heer v d Ban is ten dien opzichte optimistischer geatemd Het betrekkelük kleine aantal aanwezigen is meende hij wellicht te wyten aan het feit dat er rondom Gouda n zoo weinig nigaan de kippenho derij wordt gedaan Men ie hier nog niet zoo ver dat men er veel nut van verkrijgt De laatste tijd rijzen de hoenderparkep kla paddestoe len uit den grond in Nederland Kan daar wat aan verdiend worden Dat valt veel tegeiu In de allereerste plaats is groote vakkennis noodig Men moet vooral niet gaan deidcen dat men door kippen te gaan houden zoo maar in eens rijk wordt Met de tiUergunstigste resultaten valt er per kip per jaar 2 50 te verdienen maar dat halen de meesten niet In 19 7 zijn uit ons land uitgevoerd een milliard eieren In 1929 nog 100 raillioen meer Daarvan naar Duitschland 1 3 en En etand Is er voor een boer Giooveel aan gelegen om aan de kippenbeweging wat te doen Voorzeker Niemand ia zoo goed in de gelegenheid daartoe als een boer Beginnend by het ei en eindigend bü de kip dan hebben we de heele beweging gehad Een liter melk heeft dezelfde voedingswaarde ongeveer als vijf eieren Spr Legt hieiïïia uit de samenstelling van het ei en de ontwikkeling in het kippen lichaam Vervolgens het broeden Natuurlijk en kunstmatig De ontwatkeling der kiemcel De grootte van het ei en ook de bewaarduur hebben invloed op het broeden Gewone middelmatige grootte en niet ouder dan 12 i 13 dagen is het beste Liefst bewaren bü 60 Fahrenheit By ve koelen verkrijgt men zwaardefe kuikens Verschillende typen controleneeten broedmachines en kun8tmoe4ers woi d6n getoond De drinken voederbakken moeten zoodanig zijn dat de dieren er niet kunnen doorloopen De huisvesting moet zyn droog ruim licht i n goed geventileerd De kippen moeten beschermd worden tegen de uitersten in het Nedertandsche klimaat Tegenwoordig worden in verschillende streken van het land de eieren alleen op coöperatieve veilingen gebracht Dat is heel prachtig In Zuid Holland is het daarmede het slechtst gesteld Men wil in Gouda ook een centrale eierveiling stichten Het ia wenschely k dat in het oog te houden Tot slot worden nog eenige films gedraaid van het fokken der z g piepkuikens de EngelBche fazantenteelt voor de jacht de veclithanenteelt op Cuba en de sLruiavogelteelt in Zuid Afrika Met een hartelijk woord van dank tot den spreker voor zijn bijaonder leerzame causerie en een tot weerzien sluit de heer Siewertsen Schouwburg Bioscoop Salambo Het historiaohö filmwerk naar den roman van Gustave Flaubert ie deze week het aantrekkelijke hoofdnuminer van l et programma Volkomen juist wordt daarvan het volgende weergegeven Tal van tafereelen die ons door den roman in het geheugen zijn gegrift vinden wij thans zichtbaar geworden terug en menige bijzonderheid van het boek welke onzen indruk slechts vluchtig beroerde komt ons door de film veed nader naar voren Wat de artistieke Franaohe maatechappij die zoo pas bet stoute stuk durfde Salambo te verfilmen vooral voor oogen zweefde waa laast een nauwgezet volgen op den voet van den inhoud van ten roman eer iiinrijk ziet nién hoofdstuk na hootdfttuk de pflgina a van Iiouie Conare s prachteditte omslaan hel oproepen van de antieke praoht die het boek omzweeft In gebouwen in gewaden in zeden en gewoonten heeft fi ® het aloude Carthago van twee en een halve eeuw vóór Christus opgeroepen zich daarbij getrouwelijk inapireerende op wat de tekst van den roman als ten deze eiech stelt Óf men slaagde in wat men zich daarbij tot taak heeft gesteld of de veraanscliouwing van al die antieke hferlijkheid de door lectuur verkr Mi illu8 weet te versterken dat zal het publiek dat de film ziet voor zichzelf moeten uitmaken Zeker is t dat men het boek herlezend na de film te hebben gezien met nieuwe geestdrift wordt bezield omdat heel veel van wat men bij de eerste lezing slechte vaag begreep door het zien van hef lichtbet ld met een verhelderend licht wordt rergoten En dit te kunnen veroorzaken is de glorie van de film Salambo VertoQining van de Film Olympische Spelen op 12 Februari in Concordia Sportlievend Gouda etaat een groot verrassing te waciiten De officieele film welke is opgenomen tijdens de Olympische Spelen zal Woensdag 12 Februari a e dee middags 2 uur Matinee en des avonds 8 uur onder de auspiciën van den Goudschen Athletiok Kring in de zaal Ooncordia aan de Westhaven worden vertoond De tUm geelt een volledig beeld van de gehouden Spelen en toont de spannendste momenten op sportffebiefi uit die dagen De buitengewone interessante film een sportnionument van beteekenis bestaat uit elf aoten zoodat de vertooning daarvan circa 3 uur in bealag neemt Men ziet o m de Dpepingsplechtigheid vi etbalwedstrijd Uruguay Argentinië athJeti Iti fejnnnastiek heiMiek vau H M de KoiihgliL Inarathonloop roeien zeilen schermen boksen enz Vele nterefwante gedeelten zijn met het vertraagde apparaat opgenomen zoodat de bewegingen der athletai zeer goed zijn te volgen Voor de velen die de Olympische Spelen hebben medegemaakt zal het zien van dit filmwerk prettige herinneringen opwekken Voor hen die de Olympiade niet hebben kunnen bijwonen ia het een aangename sensatie dezen sportfilm te zien Men verzjuime voord niet deze film van f en bijzonder historisch gebeuren bij te wonen Een splegelniit tuk gereden Gisterwimorgen reed J R alhier met het achteruitrijden met zijn auto de apiegelruit atuk van den ka5 per V aan de Kleiwepstr R zal de schade door bemiddeling van de verzekering betalen Een aanrijding Donderdagmiddag had een aanrijdUng plaats op het Bolwerk tussehen een auto en ften paard en Wagen Het gevolg hiervan wa dat het linkerspatbord van de autowetrd besohadigd De auto behoorde toe aan N J V te Alphen a d Rijn De voerman D van der O uit Stolwijk tnl d i flchade vergoeden Een geval tui roodvonk Ten stadhuize is in de afgeloopen MA aangifte gedaan van een geval van bent telijke ziekte roodvoi Het Comité voor de te houden bazar n een IcroonvwUchtüag in de St JanakolL Door het verkeerd uithalen van een m rectieiwgel ia i4 het bericht betceffm a aniens telling vaji het comité voor d h houden bazar voor de kroon verlichting t de St Janskerk een zinetorende fout ri men We laten het laaroni thana nog m volgen Da H Vftn Dijken voorz J Q w ger B Martensingel 75 aecr J K Bcm B Martensingel Q3 penningniee t D Bijlsma 28 voorz J Bol 2e eer W lï van Elk 2e penningm mevr van üjikiftZl de Vroning mevr Bijl Jedeloo mevr t der Endt Delfgaauw mevr van Wijk Vhb wenhovon W van Vliet J C zn N H yü Schelven C van den Oever Intercommunale ArbeiddlwmiddeUng Aanbiedingen van werkzoekenden Lijst van 5 Februari i9Q0 1 glazuurder 4 aardewerkerö 3 ptJiKnj kers 3 drukkers 8 letterzetters 10 a ders 3 bleekersknechts 15 grondwerken 1 ovenist aardawerldnduatrie 2 wittwi 8 metsdlaara 1 steenhouwer 4 stucadoon 8 hei9l 1 voeger 1 beitaer 18 oj Mijiden 1 sigarensorteerder 2 stoffeenÉBöL i electricien 1 mach houtbewerker 1 boiorj teekertaar assistent 1 acheepstuign j kleermakers 1 ged 1 meubelnuHw j zeilmaker 2 klinkers 2 schoenmakan U timmerlieden 1 machinist 3 stokers 1 bc pergieter 3 bankwerkers 3 textielarbeide 3 tuinders 2 boerenarbeiders 2 iboomkw kers 2 broodbakkers 1 bankethakker 11 achuitbakker 9 chauffeurs 2 touwalagen 19 pakhuisknechts 3 suikerwerkera 2 sinrenmakera 1 ged 2 slageraknechta 10 schipperaknechts 3 reizigers 3 kantoorbedienden 6 koetsires 2 winkelbedienden boekhouders llfi transport en fabrïek B helders 1 nachtwaker 1 vakkundig bleekersknecht jonge krocht 1 verpleegster liefst voor Utrecht en omgeving 1 fjibrieksarbeidster 1 winkeljuffrouw 1 stripper Burgeriijke Stand GQBlORlEnf 6 Febr Petrus Hendrikoa z V P A Mourder en J A M Luiten v Heusdestraat 44 ONDERTROUWD fi Febr P Simons l G Schouten OVERLEDEN 7 Febr Pieter Vteser 54 j Agend 8 Febr 8 uur zaal Concordia UitVo iing Gouda s Liedertaf el 10 Febr 3 uur Hotel d Zalm Ledoiraif dering Ver v Hulsvrouwen afd GouiU U Februari Suur Réunie Piano avond Willem Andrieasen Volksuniversiteit U Febr 8 uur Nieuwe Schouwburg 1W neelvooratelling Blanke Ballast 12 Febr 2 en 8 uur Zaal Concordia Welleven Vertooning Otympiade fitai 14 Febr 8 uur Soc Ons Genoegei ZttI Kunstmin Pro en contra de droogmaUng der Reeuwijkflche Plassen Sprekers H E Sandiford en K R van Staal Medische dienst Vanaf hedenmiddag 8 uur tot en nét Zondagavond 12 uur kan men zich voor dische hulp wend tot de doctoren Dr £ J J Evers Ooathaven en Dr A A C Hoffman Bleekerssingel Apothekersdienst De apotheek van den heer E Grendel U Tiendeweg zal tot en met 14 Febr bcnevefll den daarop volgenden nacht geopend i t na 8 uur des avonds des nachts alleen voor recepten rrr okn omtïirk BOSKOOP Geneeskundig Schooltoezicht Op uitnoodiging van Burgemeester M I Wethouders onzer gemeente Is op 3 F lit l l een vergadering gehouden in de Raadlzaal waartoe raadsleden schoolbesturu hoofdegn van scholen bestuur van BÜ Groene Kruis e a waren uitgenoodigd b waar als spreker optrad Dr BeekenkMaP van Gouderak Burgemeeeter P A Colijn opende üAf vergadering met een woord van welkcA tot de velen die de uitnooddginf fti den gehoor gegeven en in het bijsondÈT tot Dr Beekenkamp die zoo beraftiirlIHg was om hier door zijn woord B al W tti raadsleden nader kennis te doen maken met het instituut sohoolarts en wst Hsarmede in verband staat Door Dr Beekenkamp werd uitvoerig ifl eengezet het nut en de noodzakelijkbetó van het geneeskundig ftchooltoezicht h i kosten die hieraaij zijn verbonden Dr Bdokenkamp bepleitte mefa warmte aansluitlitt aan het district Krimpenerwaard dat Ip geneeskundig schooltoezicht in deien krist wil op zich nemen GOUDBEAK Donderdagavond hield de naaiverew firing Altruïste haar 4e jaarvergadering de zaal vftn den heer S Ooms De pM dente mej de Bruijn Thans open4e de I eenkomst en verwelkomde het talrijk op komen publiek Hierna werden liedjes zongen en voordrachten gehouden w zeer in den smaak vielen Altruïste telt thans 30 leden en 90 da teurs en heeft in haar 4 jarig beBtawJPJtoond dat zy in een groote behoefte bp vooralen Opdracht van gemeentewerkoi Vrijdagmorgen heeft ten raadhoise aanbesteding plaats gevorMlen van dMP jaar uit te voeten werkzaamheden © i wer n schildezwerk in massa afti Broere smeedvrerk in massa aan J ZaiXén Üiomvhntk in massa aan A j jun lood en linkwerk aan L Mlnipen electriciteitswerk aan A W J A VerItroost metselwerk apuithujs aan Th M F Hooft jidem beschoeiingen en brug over de VHflt aan K Jongeneel rioleering van het Kerkplein aan Chr van Delft pisU rSteln Naar wij vernemen bestakn er plannen in beroep te gaan bÖ de Gedeputeerde Stoten tegen de gehouden verkiezing van den secretaris penningmeester Reden hiervoor moet zijn dat niet voldaan is aan de eiachen gesteld in het Algemeen Polderreglement tw het regden van de zekerheid voor den penningmeeater vöÓr de benoeming en het nictvermelden van de verkiezing van een secretaris op het oproepingabiljet REEUWIJK Op de voordracht voor oisderwijzer aan le openbare lagere school B in de afdeeling SluipwiJk ijn geplaatst de heereh 1 A Vd Vlist te Alphen a d Ryn Z J W Bonte te Dirksland en 3 B L Kraaiïenbrink te Doetinchem RADIO NtEUWS Programma van Zondag 9 Februari Hilversum r fl 00 V A K A ürgeloMicert g 40 VA HA Leïing itï OO v a k a Lezing 10 16 V A R A Gramofoonpiaten 10 3O V P R 0 Kerkuitz vanuit het Gebouw van de Ned Prot Bond tg Bloemendul Ui 00 Tijdsein A V R O Klok 12 01 12 45 Lezingreeke over Muzikale meoe ter werken door Casper Howler Fetroefljka van Strawin sky 10 48 2 00 Middagconoert door het A V H O Octet o l v Lou is Schmidt Solo viool Boris Laosky a 00 2 30 A V H O Boekenhalfuurtje Dr M Binnendijk bespreekt N1buw Proza van Jac van I ooy 2 30 2 46 Vocaal ooncert 2 45 3 00 Yehudi Mepuhin speelt 51fr 4 O0 A V RO Radio Tooneel Studioopvoering van Het Sucoealied Een schalkache spotternij van James Yoland 4 00 5 00 Gramofoioomuziek In de ruet poozen Sportuitslagen door Vaz Diss 8 00 V A R A Wekelijksch Nieuws S 15 V A R A KmdBrUurtJe 6 00 V A R A Concert Orkest orgel en Tiool T 30 B OO Qraraofoonmuziek 8 00 Tijdsein A V R O Klok Pers en sport nieuws Vsx Dias 8 15 9 00 Concert door het Omroeporkest o U Nico Treep Soliste Henriette Sala Apraan 9 0O fl 3O Dr G A Dudok vertelt over rijn persoonlijke kennismaking met George Bernard Shaw 9 30 Voortzetting concert 11 Gramafqonmuziek 12 00 Sluiüng Hiuzen 8 25 9 20 NXR V Morgenwijding 10 22 K K O Klokkengelui 10 30 K R O Misuitzendlng 12 0t 12 30 ca K I Ó Gramofoonmnziek 12 30 1 30 K R O Concert door K B O Trio 1 30 2 00 Lezing over Het land der eeuwige lente Dalmatie 2 00 2 30 K H O LoKlng over Het gedenkboek von het BernulphusiGide 2 30 4 30 OrkestrConcert 4 306 10 K R O Ziekenlof 5005 15 Zakenzender Sdieveningem 5 20 N C R V Kerkdienst vanuit de groote Kerk tg Hilversum 7 30 7 55 K R O Lezing over De geestelijke nood van de ongehuwde moeder 7 55 8 00 K R O Voetbaluitolagen fl 01 8 06 K R O Voetbaluitslagen 8 05 8 20 Praatje door den K R O Voorïitetr 8 2CK 10 46 Ürkestooncert 10 45 11 00 K R O Epiloog dow Klein Koor RECHTSZAKEN Gwechtshof te Amsterdam De zaakLiebermann Gister werd de behandelmg der zaak Lieberman door het hof te Amsterdam voortgezet Vooraf deelde de Pres mr Jolles mee at de heer v d Toorn protesteerde tegen dfi verklaring van mr Kokoweky dat hij f IfiO OOO van Liebermann heeft aitvangen in verband met bemoeingen met de Veendammer Hij heeft nooit een cent van Liebermann ontvangen l an wordt g oord de acooantant Utlker die verklaart nooit het beheer van Liebermann van de HoUand Amerüa I evaneverz Mij te hebben geprezen niet begrijpt aat men dit uit zijn rapport heeft kunnen opmalcen Getuige Dijker verklaart voort dat Uetiermann een buitengewoon moeilijk te beoordeelen meneeh was Hij zat vol tantastl che financieele pionnen waarvan getuige nooit wiat of Liebermann wel of er niet in Kelootde Wel was Uebermann dankbaar voor een goed adviea Naar aanleiding van een verklaring van l Dijker afgelegd in verband met de Holland Amerika Levenverz Mij waarvoor Liebermann een tranaactie overeenkomende met de latere Veendamn er transactie had willen verrichten meenti r Kokoaky dat jii op deze Bianiet getifigen worden verhoord na de Jileidooien achorelng van de behandeling der zaak dient te worde over ogen want dan dient ook de verdediging nog andere getuigen te hoeren Vervolgen wordt get van Dam nog gehoord over de 69 000 welke hij entvtogo heeft van de VeemilUMir hierin zijn begreMn f 3 000 zijnde IJ pot die de VeendLnaammOT voor de A ta ypoth ek moert be on Immer de Aeta wüd lechl 5 pet MWlm en de Bank voor onroerende zaken eeml 4 pet rente Dit geld heeft get iel de curatoren Wragfovm wel de winet w traneaoUe nml mim f iOOO Naar aanleiiting van de verklaring van mr Duy dat mr Boon de aflossing der hypotheken goedkeurde en dat deze absoluut onpartijdig in deze i merkt de président op dat mr Boon verbonden ia aan het Bijkantoor der Bank vo r onroerende faken te a Öravenhage en dua zeker geen budeider mag worden genoemd De president bedoelt in geanendeele de goede trouw van mr BoOn te betwijfelen zoo Verklaart mr JoUes nadrukkelijk ADVERTENTIEN Aan allen die blijken gaven van Iran vriendeltjike belangstelnng bü mUn benoeming tot Ridder in de Orde van J H DE WILDK Van Beveminjrhlaan Gouda Feibruari 1930 VOORLOOPIK KOSTELOOS Bij béschikjnff der ArrondisBemeniaRechtbanic te Rotterdam van B Februari IdSO 1 hl Btaat van faiUisseinetit verklailrd 4 C I SCHRIEK koopman Gtaaf van Bloïsstraai 24a te Gouda met benoeming n den E A Heer Mr G C ü E Suringer tot RechterOmmiasaris en van ondergeteekende tot curator Dr Mr J SMIT W traat 5 te Gouda FAILL C JONGENEEL TE GOUDA Bü beschikking van den E A Heer Rechter ïommisBaris is bepaald lo dat de Indiening van de schuldvorderingen bü ondergeteekende moet plaats hebben voor 6 Maart a s 2o dat de verificatievergadering gehouden zal worden op Vrijdag 21 Maart a des v m te IVi uur in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel Vu Rotterdam De Curator Mr M DB MOiL OOUaA Februari 1980 Kleiweg 34 FAU L P KERSSBBOOJU GOUDA Bü beschikking van den E A Heer Rechtercommissaris is bepaald lo dat de indiening van de schuldvorderingen bü ondergeteekende moet pilots hebben voor 6 Maart a 8 2o dat de verificatievergadering gehouden zal worden op Vrijdag 21 Maart a s dea v m te IVi uur in het G echtsgebouw aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr A A J BUKISEN GOUDA 8 Februari 1980 Klerwer34 GEVRAAGD een NET MEISJE voor halve dagen leeftijd 14 janr Adrea Wi TïtkVÉN 3 NET DAGM£3SJE GEVRAAGD vanaf 8 tot i uur niet beneden 16 jaar by H P V WIJNGAARDEN Kleiweg 77 MEISJE GEVRAAGD voor de morgenuren Adres BURG MAKTENaf INGEL 113 WERKSTER GEVRAAGD voor Woensdasf en Vrij B MARTENSSINGEL 53 Op een klein Handelskantoor wordt een aaflkomeRd Bediende maniyk GEVRAAGD niet jonger dan 16 jaar Bri veh onder No 425 bureauGoudsche Crt Markt 31 12 GEVRAAGD halfwas Machinale Houtbewerker A VERBLAAUW Doelenstraat 1 laprsbedieede GEVRAAGD leeftijd 16 a 16 iaar J DE JONG Westhaven 15 Een Kleermakershalfwas en een Leerling GEVRAAGD Kleermakerij LEEFLANG Groenendaal 56a Gouda TE HUUR 1 EEN HUIS P C BOTHSTRAAT 102 Te bevragen C PERDIJK F W Reitzstraat 6 ZïT en SLAAPKAMER AANGEBODEN met ingang van 1 Maart a met voUedlg p uion op eerate stand Brieven ader no 444 bur Goudsche Crt Motfkt 31 iJDidi m Ot RW10UtFHtBBtllS i GOUDA f HEOERUHD KEK W W S l fcoiNS ÖTIES GEPIAHST HEEH 6A MJ Wstttt T mm ÊJÊÈSÊnSSlSSSm GEVRAAGD een Notaris J van Kranenburg te Gouda zal op Maandag 24 Februari 1930 des avonds half acht in hotei de Zalm aan de Mariit aldaar publiek verkoopen de volgende te Gouda gelegen Onroerende Goederen 70 Magazijn met Bovenwoning Westhaven 55 Vei huiu d geweest voor ƒ 16 p w en nu in eigen gebruik Woonhuis KJamemelksloot 103 Woonhuis Vnouwesteeig 10 Verhuurd geweest voor ƒ 5 p w en nu viij van huur Wosnhuis Waohtelstraat 26 Verhuurd voor ƒ 3 25 p w Winkelhuis naast het vorige 27 Verhuurd voor ƒ 3 p w Pakhuis met Bovenwoning naast het vorige 28 Verhuurd voor ƒ 6 P W I ikhuis naast het vorige 29 Verhuurd voor f 3 p m Pakhuis achter het vorige no 31 Verhuurd voor ƒ 1 50 p w De perc Wachtelstraat samen groot 2 Aren 32 centiaren worden na afzonderlijke veüing en afslag gecombineerd De perc aijn te aaiw op den betaakk r der koopsommea zijnde voor het perceel Westhaven 1 Mei a s en voor de overige peix 24 Maart a 8 Ze zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor en op den verkoopdiag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur Breeder bij notities welke gratis bij den notaris verkrijgbaar zijn Bericht van Inzet De notarissen R GALLAS te Zevenhiuiaen Z H en C H W MEIJER te Leikikerkerk berichten dat de bouwmanawoning Bertha s Hoeve ca en weilanden te Nieuwerkerk a d IJasel aan den Hoofdweg in gebruik bij C KAUSVAART in bod staan als volgt Perc 1 De BOUWMANSWONINNG CA en WEILAND gr 3 92 60 H A op ƒ 12 600 Perc 2 WEILAND gr 3 92 35 H A op ƒ 7800 Perc 3 WEILAND gr 3 90 85 H A ap f 820 Samen ƒ 28 600 Afslag DONDERDAG 13 FEBR 1930 vjm 11 uur in Het Schaakbord te Gouda BOUWER S GLASHANDEL MARKT 54 TELEPHOON 254 MAGAZIJN DE DRIEKLEUR Speciaal adres voor DBURPLATEN TEGEN FABRIEKSPRIJS Steeds Toorhonden in 150 maten Specialist in moM afgenepen Etalaseplaten en SpiegelpUt aux Vfior Winkeliers hebben wü extia pryztfi Vraagt gratiB pFijacouraot BOUWER S GLASHANDEL Telephoon 254 MagaziJii de Driekleur IB