Goudsche Courant, maandag 10 februari 1930

Ho 17298 leveren Anthraclet Ëierkolen Kachelkolen Gekl en Parelcokis Prima tegen concurreerende prijzen Bosch weg 29 Zie gedurende de maand Februari onze waardevolle ETALAGE RECLAME waardoor U bezitter kunt worden van een Origineel Scliiiderstui FLUX Schoenhandel De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee De afsluiting en drooglegging van den eersten Zulderzeepolder De bemaiing van den Wieiingermeerpolder heden officieel begonnen Het gemaal te Den Oever de Leemans in werking gesteld door Minister Reymer ANTON COOPS Bpsgist Wijdstraat 31 Tel 381 Teejelijk met het aanleggen van den dijk tuss en Wleringen en de Fnesche kust tot afsluiting van dé Zuiderzee waarvan de sluiting in Augusti 1932 verwacht ftordt werd stinds het voorjaar 1927 gewerkt aan het maken van de Noordwestelij ken ot Wieringermeerpolder door het leggen van een ongeveer 18 KM langen dijk van Medemblik naar Wleringen Op 29 Juli 1929 ia het laatste gat in dessn dijk diohtgemaakt waarmede de Wieringermeer was tot stand gekomen Voor het droogmalen van dezen polder werden zoowel bij Wleringen als bij Medemblik gemalen gebouwd in daar voor in aee drooggelegde werkputten terwijl tenslotte in de Wieringermeer reeda voor de afsluiting de a watering8 enscheeprsartkanal x werden gebaggerd Gedurende het najaar van 1929 werd de afsluitdijk van den Wieringermeerpolder verder afgewerkt en üitueschen kwamen tegen het einda van het jaar do beide groobe gemalen gereed Hiermede was het eerste stadium van de werkaaamheden voor den eeretem ZuJdereeepolder gereed Ue tweede phase Is heden ingetreden met het officieel in dienst stellen van de beide gemalen door den Minister van Waterstaat Mr F Reymer De offtcieele in dienststelling Hedenmorgen tegen half twaalf arriveer vele genoodigden te Medemblik om bij de offici ele indienst telling van de beide gemalen te Medemblik en Wleringen tegenwoordig te zijn Van het station hegaf het gezelschap zich onmiddellijk naar het bemallngegebouw op ongeveer vijf minuten afstand gelegen Hoog steekt het in vdt beschilderd gewapend beton omgetrokken gebouw 10 M boven en thans nog 20 M onder den waterspiegel boven de grauwe omgeving uit Aan beide ijden spoelt bet water nog t en den afsluitdijk links de Wieringermeer waar wij over eenige jaren vruchtbare akkers verwaöhtoi ieoht de Zuiderzee over eenige jsrea het Y aelmeer geheeten Ir DRoosenburg is er door het weglaten van elke overbodige veraiermg in geslaagd van dit bij uitstek technisch gebouw een etijlvol gdheel te maken waarbij zelfs de zeven bovengrondBche aterkstroomdraden dio dö 60 000 volt stroom uit Alkmaar aanvoeren niet stor id optreden in de groote machinehal van waar uit één man in staat is het géheele complex Van pompen te bedienen had de plechtige officieele in dienatatelling plaats Onder de vele aanwezigen merkten wij op de Commissaris der Koningin in de provincie NoordHolland Jhr A Roell de voorzitters rai l ËIERKOLEN ziJBi zim ROKLia m hkt aiKBRviR PBMS SLEONTS EEN GULDEN 60 ets per H L FRJiaOO HUIS ALHIER JOH DESSING Coe S£IIl22LL2S ltlSYg l gJfL T l ph 134 Geuda BUITENLAND S CH NIEUWSw DUITSCULA a Dr Paul Levi f Tragifch einde van een Diriticli Rijkadag Ud De sociaal democratiBohe Rijlcsdagafgevaanügde en bekende advocaat dr Paul Ijevi die aan e i ernstige tongontsteking leed eai hooge koorts had heeft zich bij kb ai naar het venster v n zjjn kamer begeven om frissctie lucht te krijgen Daarbij moet hij zich te ver naar buiten hebhen gebogen izoodat hij van de vijfde verdieping viel Hy werd dood van het trottoir opgenomen Dr Levi was 47 jaar oud Hü verwierf vooral bekendheid door zijn verdediging van Aosa Luxemburg FRANKRIJK Auto door D trein gegrepeib Bii het paaaeeren van een bewaaktOi ovwweg Zes inzittetaden gedood Zaterdagavond te ren acht uur had in de buurt van Reims een auto ongeluk plaats waarbij zes personen het leven lieten De auto kwam met groote snelheid voor een spoorwegovergang waar de boomen waren neergelatenDe boomen werden weggerukt en juist zou de wagen over de rails rijden toen een D trein uit Parijs naderde met een snelheid van 80 K M Een vreeselijke botsing had plaats waarbij de auto vele meters door de locomotief werd weg geslingerd en geheel verbrijzeld De inzittenden twee heeren twee dames en twee kinderen werden deerlijk verminkt De lijken der kinderen werden op een afstand van 50 tot 70 meter teruggevonden terwijl die der vrouwen 100 meter ver werden ge De Ge VAN VREUMINGEN WIJDSTRAAX 20 jELEF 198 heeft in voorraad het beroemde fatoikaat van j SMIT TEN HOVE te KAMPEN KfS 8 en 10 WHITE ASH 10 en 12 et LETO Versche Havana 15 et RIANO 20 et 1 ®= De QUALITEIT dezer Sigaren is de EENiGSTE RECLAME HET IS LOONEND KIPPEN TE HOUDEN Wanneer U ze voedert met ALBERT HEIJN s Extra Zwaar GEMENGD KIPPENVOER Praohtmelange m iohinaal gereinigd en vaji alle stof geauiverd Alleen deze week speciale Aaribieding ZAKKEN INHOUDENDE 70 POND inclusief zak Ochtendvoer per 10 pond 70 et Haver lO 55 Hennepzaad 10 87 Zonnepitten 10 78 ALBERT HEIJll Zonder deemoed is de mensch een eeuwige leugen FEUILLETON De slavin van het zwijgen Uit het Engelsch van FRED M WHITE Nadruk verbod n Maar er flitote haar direct een andere mo gelijkheid door den geeet als ze inderdaad hierheen gelokt was atond dat misBchien in verband met de verdwijning van het lichaam van haar vader waaraan deze invalide vermoedelijk debet was en als dit zoo modit zijn wilde ze hooren wat hij te vertellen had Dus voldeed ze dapper als ze was aan zijn verzoek om hem te volgen Dezen kant zei Sartoris rustig daar is het gezellig De avonden zijn koel we kunnen best een vuurtje hebben en ik heb daar prachtige bloemen en plant die u K er cult bewcmdereai Beatrice liet ondanks zichzelf een kreet van verrukking hoorra toen ze den wint rtuin zag De weelde van bloemen en de zwoele atmoefeer deden het eerste oogenblik een ort verdooving over haar komen maar ze wierp di © met kracht van zich af en was op haar hoede Ze ontweek dan ook zooveel mogelijk een rechtfitreeksch antwoord op de vragen die den kleinen man haar ste d over haar vader en ze concludeerde dat haai vermoeden dat ze in verband met hem hierheaa okt was nog 00 verkeerd niet was Neen te bezat gem kaatste een beeld dat haar hart sneller deed kloppen In het schemerige licht von de deuropening zag ze een mannengestalte ataan Berrington met de vinger op de lippen Het feit dat hij in de nabijheid waa en blijkbaar gezond en wel gal haar een gevoel van veiligheid en blijdschap Met een glimlach wendde ze zich tot Sartoris Ik kan heusch niet langer blijven zeize U wilt den kolonel wel zeggen dat hetmij erg apijt dat ik hem niet getroffen heb Hij zal het wel begrijpen dat ik niet op hemgewacht heb Er was opeens beweging bij de voordeqr en twee menschen kwamen luidruchtig de kamer binnen Een knappe jongeman en een niet minder knaf jonge vrouw uiterst zorgvuldig en smaakvol gekleed En hoewel zei ze nooit te voren gezien had vaad Beatrice dab hun trekken haar bekend voorkwamen Ze spande haar herse s in om te bedenken waar ze die twee toch ergens kon gezien hebben We komen eens kijken of we ook e istukje te eten kunnen krijgen woidde dejongeman jich tot Sartoris We hebben hetbeestachtig druk gehad in de stad En toenopeens verschrikt Hallo zeg wat ben jijeen ezel om di foto van onze vermomming u i t i i f GOUDA MARKT 51 Houdt U van Siroopwafels Onze echte GOUDSCHE SIROOPWAFELEN en SPRITS zulten U MO leker voldoen De prima kwaliteit wetöigt voHooimen de prgs van 6 et p V Firma T ZAAL A MARKT 32 BANKETBAKKER VASTE PARFIUHk m DOO j ye ot lü BllËtt ji cMl ÜONQ HUlO CRÈME MOUSSON NIVEAU PONDS GOLGATES GEBR VAN BRÜINESSËN Vrouwesteeg 25 Telef 498 Speciaal adres voor alle soorten Turf zooveel voor Huisbrand als Industrie TWEE SUGERSJOIGEIIS GEVRAAGDE MODELSLAGERIJ Maat sn Raparatiawerk wordt vlug en billijk geleverd = WIJOSTRAAT 19 = 5 = Firma T v VLIET Zeugestraat 75 JONGENS EN MEISJES Het adres voor Kantoor n Winkeljasien il DE KLEINE WINST Korte Tiendeweg 22 == GOUDA === GEVRAAGD bij VOS P pl i war nlatopl k n VICK8 VAPO RÜB TEGEN ALLE VERKOUDHEDEN POTJES es ets an f 1 25 bij Aanmelden KANTOOR TURFMARkX 124 20 Hoofd Vertegenwoordiging BINNENLANDSCHE VERZEKERING Mir in t afd BRAND TRANSPORT ONGEVALLEN enz zoekt voor Ot Gouda en Omstrakan een yveri en bekwaam hoofd vertegei ïwoordig er teneinde iiaar belangen aldaar te behartigen en aan bestaande pportefeuUle uitbreiding te geven Lekker Y Gezond O ait tuk lltEEIIOOI Neemt het dan van ons Wij bakken met succes Echt Qraningcr Roggebrood Zeer smakelijk Zoet Roggebrood Roggebrood met Rozijnen Natuur Roggebrood i fEUgK iflirliitlrul iS WordtilHnrkluind aan buli Mzor Zeöi giunstige vooi waai den voor pa irna itradit Slechts zvi die over uitstekende relation ibeachikfcen en bewijzen vanactiviteit kunnen overleggen gelieven te sollidteeren onder No 449 a h Bureau van de Goudische Courant Markt 31 40 GHR ORANJE VEREEN TE GOUDA Goedgekeurd bij Kcai Besluit d d 25 Sept 1915 Openbare Vergadering te houden D V WOENSDAG 12 FEBRUARI e k in de Evang Luth Kerk Gouwe des avonds 8 15 Met welwillende medewerking van een kwartet uit de Chr Zangver HOSANNA en den heer B E J BIK orgel Sprekers Ds J J SIMON Opening Ds I W G VERHEUL Xjouise Juliana van Nassau Ds H V DIJKEN Christendom en Vaderlandsliefde De heer H HEUSTEK Sluitiin TOEGANG VRIJ HET BESTUUR met onzen RestantenUitverkoop is reden dat mj nog voortgaan met opruimen van SCHOENEN tegen spotprijsjes WUt U er nog van profiteeren Wacht dan niet tot de mooiste esr uit Z jh 0 a Kinderschoenen heèben we vanaf 29 centen J VAN DAM Keizerstraat 62 IS Tel 338 Gouda Schoenhandel en Reparatiën De Bondshederenbundel wiordt gebruikt Aan het Kerkgebouw programma s verto üg baar a 10 ets Beleefd verzocht Oranje te draigen Nutsspaarbank te Gouda Oosthaven 12 i DE SNELLE TOENAME van het aantal onjer paarders in 1929 vermeerderd met 1463 meenen wü naast andere factoren temogen toeschrijven aan Vraagt onze nieuwe Stalenéolleelie voor VOORJAAR 1930 ter inzage Scherp concurreerende prijzen T C REPARON Kleermaker Keizerstraat 38 de alrikte gehclmhoudiaf waarnede alleSpaarbankzaken worden behandeld 60 kR 47 S S VAN DANTZIG IIIHI AZIAPÉ l Lakarol Wybert Nigroids Valda pastilles Drqiitiri li Mtfk Gipir MARKT 6 TEt 762 OPROIMING VAN RESTIIIITEN Fepmltan TerdriJYcn apoel made en maatfwormen zoowel bij Tolwassenen ali bij kinderen Wormpoeders f 0 85 per doOB Wormolie f 0 85 per flacon Overal Terkrijgb bij Apothakersen DroftisteA 30 68 Jaai ang Maandag 10 JBbpuari 1930 mmm mium NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPBIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 ADVBBTËNTIEPBUS Uit Gouda en omstreken bebooxande tot dem baaorgkxiiic 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van baitm Goudm en de bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën In bet Zaterdagnummer 2Q et bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de belft van den prija INGËZOMDlüN M£DEDEELING£Ni i 4 regels ƒ 2 5 elke regel meer D 60 Of de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot leer gnedoMsroea prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte H Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van eolieda Boekhandelaren Advertentiebureaux et onze agenten en moeten daags vóór de plaatiing mmm het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te sijn terp die 11 M boven N A N ligt waarop de bewoners vaa het nieuwe Zuiderzeegfr bied zelfs bij een dijkdoorbraak veilig zullen zi n Vermelden wij tenslotte dat beide booaluigsiniichtingen geheel van Nederlaudsch fabrikaat zijn meclits een klein onderdeel van de electrische installatie te Medemblik moest uit het buitenland komen in verband met het daarop rustend patent Ir Ligtenberg Ir Verhey en Ir L Nonhomius hebben voor liet bezichtigen vaa het gemaal nabij Medemblik aan de pen de noodige inlichtingetj verstrakt Zij wazen er op dat dezen eersten Zuiderseepolder eigenlijk beschouwd moet woiden ali een tweede grootere proefpolder De kleins pro polder bij Andijk 40 H A beeft twe jaar na de drooglegging reeds van verschillende gewassen een goeden oogst opgel verd Natuurlijk zal het on cultuur brengen van dezen eersten Zuiderzeepolder die ongeveer 20 000 H A groot is ieta langer duren doch verwaqht mag worden dat spoediger dan men aanvankelijk heeft verwacht dezo Zuiderzeebodem productief zal zijn Met da ervaringen van den Wiwingermeerpokler rijker zal men dan kunnen te werk gaan bij het afsluiten en droogleggen van d andere veel grootere Zuiderzeepolders hij bij de woorden tÉb desa Directeui Geoaeraal onder den indrw was gekomen van de beteekenis der ondsneming waarvan dit werk een onderdeel gtroimt Wij weten ons agen dooi den wü t werk tot verhooging tot een goed einde te Nederlandsche volk it giootsche cultureeien Uitvoewg stond geschiedenis vsu de Zuiderzee Reeds in 1849 werden hierto de eerste plannen gemaakt ptann i dieïoa vele veranderingen en wijizigingen leidd jn tot de thans geldende wet van 1918 foi herinnerde in dit verband aan het optreden van minister Lely die van den afavang af de ziet ea de stuwkraaht van biet werk is geweest In 1913 trad Ir Leiy tfijx derde male als minister op en toen k am de groote voorbereiding in de eindp ase doordat het kabinet bij zijn optredaifin de troqorede Indiening van een wetWHitwerp tob uitvoering der afsluiting en ge eltelijke droogmaking van de Zuiderzee aaiikondigde Dr Lely heeft met nimmer falende energie de eindpaal weten te bereiken n werkte nog op hoogen leeftijd als voorzitter van den Zuidorzeeraad van nabij med aan de vraagstukken die nog waren op lossen Kan het verwonderen aldus dè minister dat wij nu op het punt stasQ htt eerste voltooide werk in gebruik te atellea de regeering daaraan den naam wil v inden van dezen man vait Initiatief en d krachtp Zoo zal het gemaal bij Den Oejtt de Leemans heeten tot dank voor tgeen beiden voor tijdgenoot en nageslat t hebben verricht minieter dank aan de mers en aan allen Mdi dw bouw TBa het werk hebben gewijd Aan het slot van zijn red gaf de minister het sein tot het in werking stellen van de pompen Telefonisch werd het sein doorgegeven naar Wieringeo en terwijl op beide gebouwen en de gemeentehuizen de vlaggen werden geheschen werd i onder het luiden der klokken delwrnplnstallatiee in werking gesteld om in oontinu bedrijf in zeven k acht maanden den Wieringerpolder leeg te malen De inrichting van de gemalen Onder deskundige leiding van den hoofdingenieur Ir J F Lichtenberg Ir J H Verhey en den werktuigkundige Kok hebben wij de bemalingeinrichting nabij Medemblik bezichtigd Dez bevat drie gelijke pompen die het water uit de Wieringermeer door perakokere die onder dep dijk liggen naar de Zuiderzee later IJBsefmeer voeren Het water wordt aangevoerd door drie zuigkanalen die thans nog ongeveer 4 M onder water ligen Dg polder is in vier afdeelingen met verschillesid peil verdeeld De afdeelingen II III en IV worden bemalen door het gemaal te Medemblik de afdeelingen I en III door het gemaal nabij Wleringen Het is evenwel mogelijk ele afdeeling van den polder door beide gemalen te doen bemalen De capaciteit aldus de minister van het volk om van de voikakrao brengen Het geheé zal medewerken omj q monument te vo spr hierna stil bij droogma ing van van de beide gemalen is ongeveer 4 milioen kub M water per etmaal hetgeen beteekeot dat het water elke 24 uur 2 c M zakt Sinds het begin van het jaar werd reeds proefgemalen en in de afgeloopen weken is het water dan ook reeda ongeveer 76 C M gedaald waardoor de ondiqw gedeelten van den polder aan de noordujde reeds zijn drooggevallen griffiers van de beide Kamen der StatenGeoeraal de leden van den Zuiderseeraad vele leden van de Slaatacommiaeie Lorentz van de comraiasie dr Lovink van de com mifisieMr G Viseering vele ingenieurs van de Zuideraeewerken de directigs van de maatediappijen die de werken uitvoeren het gemeentebestuur van Medemblik en vele anderen Nadat veiverschingen waren rondgediend nam eerst de l lrecteur Generaal van den dienst der Zuiderzeewerken Ir V J P de Blocq vBin Kuffeler het woord die in liet kort een overzicht gaf van de tot stand gekomen werken Spr wees emp dat het aanvankelijk in de Lt aoeiing lag eerst de afsluitingen te maken en daarna tot de inpolderingen over te gaan dit ataadpunt ia gewijzigd na het onderzoek van de Commisie dr Lovink die in haar rapport sterk het hier te lande begtaande gebrek aan cultuurgrond voor den landbouw naar voren heelt gebracht 8pr gaf vervolgens een overzicht van de werkzaamheden voor de afsluiting van de Wieringermeer 8pr verzweeg niet dat de kosten van de bedijking belangrijk hooger zijn geworden dan deze eertijds waren geraamd Bij een werk dat een kwart eeuw duurt ia het echter niet mogelijk met het oog op de wisseling van het prijsniveau de begrooting absoluut va to stellen De ffrtHMB HIot fUlHI WBI XSï Iff HftHi tl lfi VvWi 1929 8 pCt lager dan over 1928 Reeds voor de droogmaking zijn in den polder de noodige hoofdkanalen gebaggerd welke het water naar de gemalen zullen voeren De sterkte der gemalen is bepaald door de diachen van ontwatering welke de landbouw stelt Het polderpeü is in verband daarmede vastgesteld op 1 40 M onder hei laagst gelden land terwijl verder in de periode van het grootste waterbezwaar geen grootere verhooging dan enkele decimeters wordt toegelaten Het nieuwe gemaal te Medemblik met zijn 3000 W P K is het machtigste gemaal in ons land en voor zoover epr bekend ook in het buitenland Na een overzicht te hebben gegev i van de geschiedenis van het gemaal stelde de Directeur Generaal den Mlöiater van Waterstaat voor na dit gemaal in oogenechouw te hebben genomen order te geven tot het in bedrijf stellen van da gemalen te Medemblik en Df3x Oever teneinde een aanvang te maken met het droogleggen van den eeraten Zuiderze rond De voorzitter van den Zuiderzeeraad de heer H Colijn voerde vervolgens het woord Hij wees op het groote belang van de Zuiderzeewerken voor ons land Hierop hield de Minister van Waterstaat Mr P Reymer een rede Spr schetste hoe Het gemaal nabij Medemblik wordt electnBcjx gedrevetn Do stroom die SO OÜt volt terk door het Prov Bedrijt P E U wordt geleverd wordt in het bovengfcdeelte van het gebouw getransformeerd in WOO volt werkstroom terwijl ook transforms leren aanwezig zijn om 10 000 volt te verkrijgen later te gebruiken nn den polder Bevinden zich liier drie geweldige rompen van het grootste en modernste type ter wereld te Wleringen zijn twee pompinstallabies voor twee afdeelingen van dem polder die gedreven worden door Dieselmotoren die door olie gevoed worden Drie tanka ter plalibse kunnen genoeg olie bevatten om een jaar lang van levering verstoken te kunnen zijn Hierop bracht Directie en de hun bwte Beneden de enorme machinehal waar ook de schakel inrichtingen voor de drie pranpen zijn opgesteld allea zoo vervaardigd dat bij een verkeerde schakeling de stroom automatjscli uitfescbakeld wordt bevindt zich de pompkeider met een watardichie deur gescheiden van de Wieringermeer welke later evenwel tioegang zal geven tot den Wieringermeerpolder Onder den bodem van deaien kelder loopen de kanalen met daarin de waaiers der pompen In den pompkeider bevindt zi voorte de srbookinrichting voor de centrale verwarming die ter wille van de reinheid met olie g voed wordt Tal van veiligshêldAmaatiregelen zijn genomen Wij zeiden reede dat bij een verkeerde schakeling de stroom automatisch uitgeschakeld wordt Komt er evenwel storing op het electriscb net waardoor de pompen buiten werking gesteld worden dan kan lot den gelijkstroom van een accumulatorinrichtong de persbuis waardoor het water in de Zuiderzee gedreven wordt eleo trisch geeloten worden om te voorkomen dat het water teiuge troomt alve deze afsluiting heeft persbuis bovendien nog een houten afsluiting bij de opening en nog een ijzeren schuif in het hart van den dijk Wanneer de polder eenmaal is drooggemalen kunnen de beide gemalen nabij Medemblik en Wleringen den polder in tweeduizend uur drooghouden Daar een jaar echter 8600 uren telt is er een reserve van 6600 uur om bij veel r en ot bij veel water door andere oorzaken den polder droog te houden Daar bovendien elk der gemalen in staat is zoo noodig den geheelen polder droog te houden de kanalen d vier afdeelingen met verschillend peil staan door sluizen ea duikers met elkaar in verbinding behoeft er menschelijkerwijs gesproken geesi vrees te bestaan dot de polder onder water zal loopen Bovendien bevindt zich zooals bekend in het midden van den p dder een papieren en ze wist ook niet waar ze de sleutels kon vinden waarnaar meneer Bartorie de kreupele had zieh ais zoodanig voorgesteld vro Ik heb uw vader heel goed gekend zei hij Ik heb hem herhaaldelijk in Indlëontmoet Hij en ik hebben samen zelf nogeen paar ondernemingen op touw gezet In welk jaar was dat vroeg Beatrice zonder bepaalde bedoejhig Tot haar verbazing prikkelde deze vraag Sartoria en hij wierp de schuld van prikkelbaarheid op zijn neuraigiem maai zijn houding deed Beatrice s wantrouwen toenemen Waarom moest die man den sleutel van een schrijfbureau van Bir Charles hebben en wat moeet hij met een pakje papieren die in een blauwe enveloppe zaten Ik zal voor u doen wat ik kan zei zeom hem niet door een directe ontachtvolleweigering nog meer te prikkelen Miaschankunt u wel eens bij mij In het hotel komen Ik ben bang dat dat niet gaan zal antwoordde Bartorie mot een pijnlijkenzucht Ik kom niet graag onder de menschen Dan voel ik mijn gebrek dubbel ikben niet altijd zoo hulpbehoevend weestals ik nu hen Ik was eene groot en netzoo recht als u Een mooi gezidit zooiemand als ik in een tazil Beatrice schrok Wat kon deze man brutaal liegen Ze dacht aan den kreupele man in een auto dfie bij het hotel was gezien toen het lichaam van haar vader was gestolenDat deze man die er belaag bij had om BerringtOTi vast te houden identiek met den gebrekkige nlt de auto was had se weer meester van de situatie Eigenaardig zei hij Ik ken die menschen niet Maar ze hebben vrienden van mij in Parijs ook beetgenomen en die hoopten dat de politie hier hen te pakken zou krijgen want ze waren naar Engeland gevlucht Mijn vrienden baden foto s van hen gekregen blijkbaar wae het tweetal erg trobsch op de geslaagde vermommingJa voegde Sartoris er met een emstigen hoofdknik bij het zou niet den eereten keer zijn dat misdadigers door hun ijdelheid in den val lieprai Mijn vrienden hebhen mij de portretten gestuurd om naar Scotland Yard door te zenden Dat wilde ik straks doen en heb ze daarom hitfr neergezet We wel wilden ze u ook berooven Beatrice knikte koel ondanks zichzelf geïmponeerd door de kalme inpertinentie van dezen mismaakteiQ schurk Ze knoopte haar mantel dicht en stond op Ik zal u niet langer ophouden meneer Sartoris zei ze Als Ik vinden kan wat u bedoelt dan zal ik u dat laten weten Maar u moet zich er geen iUusiee otW maken ik was niet erg op de hoogte van de zaken van mijn vader Ik kan zelf wel uitkomffli doet u geen moeite Berringtcn zal dSrect wel terugln nen antwoordde Sartoris En het zal hem waar echijnlijk erg spijten als hij hoort dat hij u misgeloopen la Hij had zich zoo op uw visite TOrheugd Beatrice wist op welke waarde ze deze verzekering moest schatten en zette haar toebereidselen om heen te gaan zwijgend voort Ze stond voor den spiegel om haar hoed recht te zetten en üe spiegel weex direct vermoed en zijn belangstelling voor de aken en de papieren van haar vader kon haar alleen maar in die overtuiging vereberken Het flit te ook even door haar hoofd dat het zooals ze gedacht had Sartoris niet om de dlUunanten te doen was geweest Ze wilde juiat op een voorzichtige manier laten blijken dat ze begreep waarom ze hierheen gelokt was en dat ze de rol die haar gastheer bij het verdwijnen van het lijk gespeeld had doorzag toen iets anders iets dat haar argwaan ten top deed stijgen haar aandacht trok en al het andere voor een oogenbUk op den achtergrond drong Het meisje was onthutst van haar sto opgesprongen en wees met uitgeetoken vinger naar een tweetal foto s die op een rand van de lambrizeei ng stonden Die menschen stamelde ze Die ken ik Ze noemon zich gravin de la Moray i generaal Gastang Ze waren den avond na den dood van mijn vader in het Royol Pa lace Hotel en probeerden mijn juweelen te stelen Ik weet wie het zijn en u en u Ze hield op vreezend dat ze al te veel had laten blijken hoe goed ze van verschillende dingen op de hoogte was Kwam Berrington toch maar I hier te laten staan Woidi Sartoris keerde zijn gezicht ai zoodat Beatrice de uitdrukking ervan niet zien kon Hij vervloekte de ijdelhefid van Reggie en Cora om zich in deze transformatie te laten fotograieeren en zijn eigen onnadenkendheid c n de portretten onder het oog van Beatrice te lat komen Maar in een paar seconden had hij zijn dnivelscb tegenwoordigheid van geest terug en was