Goudsche Courant, maandag 17 februari 1930

No P7304 Nottmt proef I met mijn PRIMA BRAVCS 4 cent per kilo ƒ 2 50 per n Geen tweede concurrent in kwalit en prija Eens een Proef en U bestelt ze zeker na Franco thuis Aanbevelend H IDSINGA Karnemelksloot 107 r Ill Vader Moeder SLIJT UW ZOONTJE OP DOCHTERTJE VEEL EN WILT U ZE DAAROM SCHOENEN MET Z G N SPEKZOOLEN GEVEN Wv hebben ze voor Uil Jan van Dam KEIZERSTRAAT 45 62 Gouda Teleph 33 Om kerkworvolginflaii in Rusland Ben interview m t den metropolitaan Sergius Een nieuwe opstand in Afg anistan De Russische pera geeft volgens berichten uit Moskou © en interview met Serigius den leider der Grieksch Kath Kerk In dit Interview wordt antwoord op het schrijven van den pa s alsmede op het standpunt dat verscheidene hooge geestelijken gen de vervolging dör Christenen in Rusland innemen Sergius verklaart dat van een vervolgmg tegen den godsdienst in gorjet Rusland geen sprake kan zjjn Wel is waar zijn eenlg e kerken gesloten doch dit ia niet geschied op bevel der autoriteiten f ei der had dit plaats op verzoek der bstrej ende bevolking In Sovjet Rustand vwrdt niemand verboden zijn godsdienst uit te Mfenen Zelfs wordt godsdienstonderwijs gepermiteerd De berichten zooals die in het buitenlwid over de wandaden der SovjetanAtenaren tegen eenige individueele stelyken waren verspreid waren nieta dan een het tegen de Sovjet Het optreden van den I s aldus Sergius beteek de een hitsing der Katholieken tegen BovjetEuslartdL Over het algemeen ia de houding der vöaraajistaande buitenlandBche geestelijken ffl het hizonder die van den aartsbisschop van Canterbury zeer verdadrt Volgens het officieele telegraafagentschap der Sovjet Unie waren vele geesteIviwn naar Siberië verbannen Andere berichten uit Moskou melden dat deGepeoe te Twer eenige geeste ijken en boenn wegens poging tot opruiing tegen het iSovJetRegime teï dood heeft veroordeeldOfficieel wordt medegedeeld dat de geesteiijken geprobeerd zouden hebben een agent der Gepeoe te óooden De doodvonnis en totaal 7 ïuUeai binnen drie dagen worden voltrokken De Prawda bevat een artikel waarin beweerd wordt dat de regeering niet zal toelaten dat iemand wie dan ook zich zal nwsigen in de verhouding van kerk en regeering Da Russische regeering zal alle pogingen tegengaan en eventueele voorstellen van buitenlandsche mogendheden van de hand wijaen De 4swe8tia legt er den nadruk op dat te regeering economisch en politiek van de kapitalistische wereld onafhankelijk is Men zou volgens dit blad een poging doen om een nieuwen oorlog tegen de Sovjets voor te bereiden m Ajnan Oellfth Inayat Oellah Habib Oellah Hermnert men zich nog de namen deKt Afgaaneche heereche e die in de jongste geechiedenia van Afghanistan allen een rol hebben gespeeld Eerstgenoemde waa de vooruitstrevende persoonlijkheid die nadat hij veiHchilende reizen in Europa bad ondernomen het Afghaansche leven op modernen Westerschen leest wilde att ceien doch daardoor onvermijdelijk in bot Vraagt opae nieuwe StaliRcojlefitie voor VOORJAAR 1930 ter inzage Scherp concurreerende prijzen T C REPARON Kleermaker Keizerstraat 38 Wi moeten minder over elkaar spre n en meer voor elkaar doen Db slavin van het zwijgen GMutborlseerde vertaling uit het Engelsch van FBED M WHITE Nadruk verboden Neen meneer Homing antwoordde M Uie moeet ik blanco laten Die zijn L km t Cd rlir hebben om mijn ZTji n i hel Hiken Ar hel tegelijk met de rest was opg M rw e d kijkt znlt u IL nxZ t r l tusechcn mn normaal zou zijn geweest nee 4 g ehreven en da t he=li liehW van kleur s TtXf r chrm L O het eigen hand SL vervaj er gedomineetd l ï k a dat hm vo r toapeotenr daiikte mlhl iccKie hulp en ging Si htTn t huilen Daar verzekLl h zto r P idijken toon da z jn medewerking niet vergeten zou Hij IWd meedoogenloo in het ve OEVESTIGO Earsle Qoudsohe KUN8TST0PPAGE GROENENDAAL 56a GOUDA Verricht alle voorkomende stoppag l lil iütvft rin9 torinqW ia slnda 100 Jiar ono rtroff n het bwte ml foS Bullrlch aSoul TablellcD fl 0 25 en fl I ï0 SleHiU echt In bliuw Mrpakkliig met hel porlrol na den uittloa Moniten gralU en franco t d vertegen irooKUg FEBRUAi A ANBIEDIN G KOOPT NÜ WAAROM omdat vrij da maaad Fabruari prodaotiaf makan voor V Heerep bruin model 5 50 Heerén zwart model 5 50 9 modallan Heiren bruin J i 6 90 Succes merk In bruin en zwart 6 907 90 Dames bruin sL 5 90 Mooi model Vr 4 50 Dames grijs en beige Bandschoentje ff 5 90 HIIDEISCIlOËKWEIil io alia towtaa en kleuren prijxen vanaf 2 90 3 50 enz LET OP ONZE SCHOQLLAARZtN 28 32 36 31 35 39 3 50 4 00 4 50 FIRMA B van Tingerloo WIJDSTRAAT 41 TELEFOON 134 G R staat bovenaan WITTE WEEK G durende de Witte Week Meden wtj onderetaande artikelen aan tegen buitengewoon lage prezen Talelieu eo Mlee Uïm er SloopeD 1 en 2 PERSOONS LAKENS gezoomd LAKENS GEFPSTONNEERD LAKENS MET AJOUR alles met büpassende SLOOPEN WIT PIQUE BEDSPREIEN VITRAGE EN TULLE BEDSPREIEN PRIMA ENGELSCH BEDRUKTE SPREIEN oolc wat de toepaseintr van HET NlElTWfirrE betreft W y bouwen radioLoeatellen volgens een geheel nieuw principe Het ifi heel wat anders Het is heel wat beters En dat dit zoo is biykt wel hieniit dat een der grootste radio onitememingen in Noord Brabant al het mogelijk heeft gedaaji om te voorkomen dat wij de toepassing van deze geheel nieuwe uitvinding Jn handen kregen en thans tracht de octrooiaanvrage van deze uitvinding te koopen De rollen kunnen omkeeren Het kan vreemd gaan in de wereld In plaatB van licentie te heffen zöi het kunnen z jn dat jsoo de koop van de octrooiaanvrage niet doorging en op toepassiaig van deze uitvinding werd prys gesteld dezQ firma zelf licentie zou moeten betalen ONTBIJTLAKENS met gekleurde randen VINGEKDOEKJES THEEDOEKEN DOEKEN met INSCRIPTIE HAND THEE GLAS BORDEN KOPJES KEUKEN en CLOSET DOEKEN WITfTE HANDDOEKEN BONTE HANDDOEKEN We schreven reeds eerder Nooit kan de macht van t kapitaal de kracht van den geest binden De geest is vrij De GHEST is vry Deelt uit aan wie HU wti Beperkt Zich niet tot Amerika of Eindhoven Het kapitaal kan uitvindingen niet keeren trots de uitspraak dat geen goede radio ontvanger is te maken buiten de zes bekende octrooien Door de toepassing van de eerder genoemde uitvinding kunnen we een ongelimiteerd aantal toestellen produceeren vrü van licentie natuurlijk dus tegen de prijzen van oïize bestaande catalogus 1930 Uitgebreide sorteering Damis Hsmden Dames Pantiions Nacfithimdin tn Combiitatisns biRECTOIRES in Tricot Prima nkco en zUdeii Tricot G R heeft destvjda getracht anderer fabrikaat aan den man te brengen doch geeft blijvend de voorkeur aan haar eigen troetelkinderen en weigert mee te werken verouderde systemen te propageeren waarmede de radioHefhebbers ook in Gouda geUe ven rekening te houden trots alle gefingeerde telegrammencorrespondentie G R staat bovenaan ook wat de toepassing van HET NIIEUWISTE bejreft I M l GV DE RAADT HOFLEVERANCIER GOUDA 7 5 Buitengewone Voordeelige aanbieding in GRASLINNEN GEBR DE JONG Banketbakkers 4 PEPERSTRAAT 34 j Watertwist en Imitatielinnen voor LAKENS SMIOPEN en HEMDEN FLANEL voor Dames en Heerenflanellen in het Wit Keper en Jaeger Vertrouwde kwaliteiten tegen scherpe prijzen Neemt V eens proef met ons heerlvjk Amandel koekje VICTORIAl Gaat gü op reisi Onze SIROOPWAPELEN zvjn dagelijks verSch aan het Station veiicrügbaar in luxe blikken J L BRUMS TURFMARKT Sociëteit Ons Genoegen Gouda Hoogst belangrijke kunstveiling Op WOENSDAG 19 FEBRUARI a s des namidddgi te A t TWEE UUU zullen ten ovei staan van de Deurwaarders JK van de WERVE en DEN BOER in veiliivg worden ge bracht een praclit collectie 8cKllcl pl n waaaonder werken van GOEDKOOPST ADRES VOOR WERKMANSKLEEDING GROOTSTE SORTEERING x BERTELS Zeug8sfraat44 GOUDA BO Louis Apol B J Blommers J Bosboom Th de Boek Fred J du ChattcJ F J C Gabriel J Isra J S H Kever H W Mesdag A Mauve Jac Maris W Roelofs Sr J Voenman J H Weissenbruch W de Zwart en vele anderen Kijikdagen Zondaig 16 Februari van 10 tot 5 uur Maandag 17 Februari van 10 tot B uur Dinsdag 18 Februari van 10 tot 5 uur Veiling Directie P C G VAN ONSELEN Makelaar ZONDAG s VERSCH BROOD j m ALLKKN BIJ m ES E ALTER KORTE TIENDEWEG 9 Niat maer WIJDSTRAAT Abonneert U op dit Blad 50 Electro Teèhnisch Bureau JOH BEU BL UW iTII AT 12 Tf L BB OOUDA Aanleg en ondephoud Electriséhe Licht v Krachten Telefoon installaties Vraagt onverplicht Ofierte voor Uw aan te leggen Electriscbe Installaties WIJ vertegenwoordigen voor Gouda de GANZ MOTOREN waardoor wij in staat zijn deze Motoren aan de bedrijven tegen SPECIALE PRIJZEN TE LEVEREN 60 98 Jaargang SI i Maandag 17 Fairuari 1930 fiOVMM COllilVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE A9 DEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HaIsTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE enz I IEUWt KKÜKK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOtWlJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRUS per kwartnal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zpndagsbladper kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loopeTgeschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 ï i meoi Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan one Bureau MARKT 31 GOUDAbö onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren ZZi r tS v S Z AO MstraU Telef Interc 82 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkring 1 Q regela ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en de bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 et biJHlag op den prys Liefdfldigheidfl advertentïën de helTt van den pry INGEZONDEN MËDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuBBchenkomst van oUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaataing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zqn zijn land verdreven vroegere heerscher tevens bij de rebellie de hand in het spel heeft Uovengemeide feiten wettigen de concJuaie dat in de komende lente waaraohijnhjk weer allerwege In Afghanistan do atrijd zal ontbranden Op het oogenblik is er weinig geschikt geveol taterrein doch zoodra desneeuw in het onjierbergzime gebied ie geamolton leent zich ftit weer beter voor operaties BUITKNLANDSCH NIËUWsT ENÖELAND Het nieuwe hoofd der B B C Mrs SnowdenT De tot gouverneur generaal van ZuidAfrika benoemde voorzitter van de British Broadcast Corporation graaf Clarendon heeft een vraafg vaneden radio redacteur van de Daily News te kennen gegeven dat hü niet inzag waarom een vrouw geen goed leidster van de R iB C zou kunnenn zijn Het blad noemt in dit verband den naam van mrs Snowden de vrouw van den kanselier der Britsche schatkist zü 4it reeds in het ibestuur der B B C eji heeft naar men weet onlangs een bezoek gebracht aan de studio van de A VJÏ O te Hilversum FRANKRIJK Ondank ia s werelds loon De Echo de Paris heeft in Juli van het afgeloopen jaar een bericht geplaatst over een verkoersongeluk waarbij een arbeider een vader van drie kinderen werd gedood en de chauffeur jSjcmder herkend te worden de vlucht had gentMnetn Eén van de lezers va dit bericht zond de weduwe anoniem een ktom g ftlfttw d rag a a o É w ttonnaam van den ge er te kennen dankte de weduwe in een brief die zij poste restante liet bezorgen en waarin zij om nog meer steun verzocht De anonymus voldeed aan dit verzoek Thans is echter de poliüe die nog steeds naar den chauffeur zoekt het adres van den weldoener te weten gdcomen enXheeft de rechtbank een aanklacht tegen hel gediend wegens het veroorzaken vag dood door schuld Door het steun verli de weduwe toch verdenkt men bém er n l van dat hy de aut omobiliat isygöweest Te vergeefs heeft de menschenvnend er op gewezen dat hy geen auto i ft ja ze fs niet eens een rijbewijs bezit Op 150 meter diepte belolven Een mQnogeluk bij ST Etienne Uit Parys wordt gemeld dat in een mjjn te St Etienne een instorting heeft plaats gehad waardoor vijftien mijnwerkers werden bedolven Zij bevonden zich op een djiepte van 150 meter Onmiddellijk werd het reddingswerk ondernomen Men rekendo er toen echter op de opgeslotenen eerst Zondagavond te zuilen kimnen bereiken De gevangenen verloren volgens een telegram aan de Matin den moed niet Telkems wanneer er een nieuwe reddingsploeg aaji het werk gmg vroegen zy om nieuws en drongen zij er op aan hun gezins en familieleden gerust te stellen Door een luchtbuis kon men levensmiddelen aan de opgesloten mijnwerkers toevoeren 12 liter wy n 5 kilo vleesch 8 kilo kaas en 3 liter koffie met rhum De mynwerkers vroegen om twee stel kaarten waarmee zij zich den tijd wilden verkorten Ofschoon de mogelijkheid van een nieuwe instorting die fataal zou kunnen worden niet denkbeeldig ia houdt men goedem moed dat men de mynwerkers nog tydig zal kunnen bereiken en zal kunnen reddm ITALIë De hooge halzen en lange reiken Een nieuwe aanschrijving van de Roomsche keric inzake de vrouwdnkleeding De heilige con egatie van het concilie heeft een brief tot de bisschoppen gericht waarin deze en de lagere priesters alsmede vaders en moeders en hoofden van scholen en andere opvoedingsinatelLingen herinnerd worden aan hun plicht om te bevorderen dat de kleedmg van vrouwen en meiejes zal voldoen aan de eigchen der zedclykheid Vrouwen die niet behoorlyk gekleed zijn dienen niet te worden toegelaten bij de H Communie en niet op té treden als peet bij doopplechtigheden Zoo noodig moet haar den toegang tot de kerken worden ontzegd Deze regel dient vooral streng gehandhaafd te worden Wj groote kerkelijke p esten De circulaire adviseert den diot einraden jaarlijka een bespreking te hcLfcn o x Óe neste methode welke men denfet te kunnen toepassen ten einde een mode te bevorderen die in overeenstemming is met den Christelijken geest Naar men w et acht men iü kericelyke kringen de huidige vrouwenkleeding die In Italië al niet veel van die in Nederland on andere WestEuropeesch landen verschilt niet hl overeenstemming met den christelgken geest Nobite een onvaardig commandant Rapport over zijn Noofdpool tocht Het ItaHaansche ministerie van Marine heeft thans het rapporte der commissie van onderzoek in zake de Noordpool expeditie van generaal Nobile met het luchtschip Italia gepubliceerd Het rapport komt tot de conclusie dat den dood van professor Malmgren dramatische bijzonderheden Nobile wordt in scherpe bewoordingen gelaakt en hem wordt de verantwoordelijkheid voor het mislukken der expeditie toegeschreven Het rapport komt tot de conclusie dat Nobile niet in het bezit waa van een geldig diploma voor het besturen van een luchtschip De voorbemdingen voor den tocht waren lichtzinnig De eerste machinist had nog nooit gevlogen en de fotograaf had nog nimmer een foto uit de lucht gemaakt De man aan het roer sliep I De oorzaak van de ramp kon ten voiïe worden opgehelderd Een uur vóór de ca sinft kwam met de geagtelijkhfid die er zicJi niiet mede kon vereenigen dat de Mohammedaansche tradities met vi eten werden getreden en die dan ook verschillende stammen mobiliseerde t en Aman OeliaJi Deze ïïerd door het volk niet langer waardig iKtvonden en moest de wijk nemen terwijl Inayat Oollali aleclits één of twee etmalen de teugels m h iLden iiad liet was daarop Abib OellaJi de waterdragerszoon die alle niaoht san zich wist te trekken hij verfoeide alles wat Westersch woa en traolilo het volk in t gevlij te komen Inderdaad wiet hij nah verschillende maanden te handhaven Afghan ttan beleefde dagen van hevige müitoire beioering want Habib Oeltah s tegenstanders zaten ook met atil en tenslotte slaagde Nadir Khan erin Habib Oellah te verslaan Deze laatste werd terechtgesteld Tliajia bereiken ons echter opnieuw berichten waaruit zou zijn af te leiden dat io onrust die zieh op t oogenbUk weer in Afffhanfetun begint af te teekonen gevaar kan opleveren voor Nadir Khan s poeitia Tot auaver valtj er nog maar over weinig beriditen en dan nieeet uit Engelsche bron te i e9cliik ea zoodat men nofe niet duidelijk zich een denkbeeld kan vormen van den ernst en omvang der nieuwe opstandige beweging in Afghanistan Het sch nt eclitar zoo goed als Mker te zijn dat twee der bi Angrijkste stammen de 8jinwan d en de Mobmands zijn opgestaan tegen bet huidige gezag Omlreait 9 fi MStiiftk dot opioMigbBiii ve luixlt dat de regeering een poging li eft gedaan Om het heffen van tollen hetwelk de karnvanen die van Indië naar Afgliani tan trekken zich moeten laten welgevalen ael ter hand te nemen Inde praktijk beetond er tot dusver heelemaaJ geen officieele tolheffing de stammen in het betrokken gebied zorgden ervoor dat zij hetzij door middel van den tusschenhandel htezij d Xtr zelf naar middeleeuwech voorbeeld tollen e heffen zich op een gemakeÜjke wijze belangrijke inkomsten wiaten te verzekeren Nadir Khan aohtte een dargelijken toestand Uit den booze en wilde met gewald er een einde aan makan vandaar dat hij troepen naar de gren tuurde die ecllter op zoo n tegenstand stuitten dat zij zich genoodzaakt zagen terug trekken De Mohmanda inperkten zich echter niet tot verweer maar hebben de troepen zelfs achtervolgd Zij moeten reed Dsjellabad hebben bereikt en het wordt niet uitgesloten geacht dat deze stand hun m handen zal vaiien Indien dit inderdaad mocht geeohleden zou het er voor Koning Nadir Khan werkelijk vrij ernstig uitzien Dat heft In driens rijk werkelijk gist kan tevens worden pgemaakt uit d jongste aanho udingen vïtfl AmaSi üeUah e partijgangers aan de IiilUsdAfghaanache grens Er blijkt dus uit odT vorengenoemde uit tastrofe was het luchtschip plotseling omlaag gesuiat daar de man aath het hoogteroer in slaap was gevallenB Men wierp l allast uit an sprong daaftp met groote snelheid IWO M omhoog fen einde woeote kunnen dalen liet men aSsóveel gas ontsnappen dat het luchtschip in de lagere regionen te zwaar werd By het aanzetten der motoren vwgat men de vereischte veiligheidsmaatregelen te nomen en toen het luchtschip daalde dacht niemand eraan tegen éen wind m koers te zetten Het zou ongetwyfeld mogelyk zjjn geweest de enoiheid bij de daling zóó sterk te matigen dat de botsing tegen de aarde niet de ontzettende gevolgen had gehad die thans zyn ingetreden In het onderhavige geval slo g de gondel nvet do ontzaglijke snelheid van 100 K M per uur tegen het ü m Eea Awaardig commuidant Het is niet waar dat Nobile door do b manmng werd gedwongen als eerste te vertreJcken Nadat de generaal met denlZweedschen vlieger had feaproken wenoBe hg zich tot de bemanning met de woorden Wat zeggen jullie ervan ik moet als eerste verkrekkenl De bemanning antwoordde eenvoudig U bent de commandant en moet weten wat u te doen staat Het rapport verklaart dat Nobile niet deugde voor leider van e i luchtschip dat hy een onbetrouwbaar karakter betit en een middelmatig vlieger is ZWITSERLAND WerkUedenzorg hoog in de Alpen Door hun werk afgesloten van de wereld De Zwitserache spoorwegen leggen tegenwoordig op meer dan 2200 M hoogte in t hart van de Alp o een ondergxandache gaanderij aan met de bedoeling een deel van het Rijnwater af te leiden in het meer des Ritons en op die wyïse do accumulatiekracht van dat bassin te vergrooten Dat maakt belangry ke bouwwerken noodig welke anel moeten worden uitgevoerd ook durende den vrinter De ondernemers zyn verplicht geweest reeds in de zomermaanden speciale maatregelen te nemen Een luchttelegraaf leidt nu zoo vertelt de Telegraaf tot den ingang van de tunnel welker lengte niet minder dan 920 M zal bedragen Een stevige ateenen wijkplaats is er gebouwd voor 36 man en zy bevat de noodige lokalen waar zich alle noodige provisie bevindt De werklieden toch zyn gedurende de lange wintermaanden door de hooge sneeuw afgesneden van alle approviandeering Een aparte etcctrische geleiding voert den stroom uit het dal aan en levert de krftcht voor de verwarming en het electrisdie fornuis Bovendien is een zware met olie gestookte motor aangebracht voor het geval dat de leiding welke onder iwer hooge spanning staat door en lawine of een steenstortmg mocht gebroken worden Tientallen tonnen provisie zyn m het arbeiderstehuis opgeslagen Men heeft zelfs een kleinen stal gebouwd die cmderdak verschaft aan geiten varkens en Zou het mogelijk zijn dat bij u en mij hetzelfde vermoeden gtoezai is De beide heeren keken elkaar een oogenblik in de oogen en toen viel er een lang stflizwijgen HOOFDSTUK XXXIV Mary tracht Field t vermurwen Diep in gedachten wandelde Field weg van het kantoor van Mr Fleming blij dat bij den advocaat hetzelfde zonderlinge vermoeden was opgekomen als bij hem zelf De insjwcteur had nog een heeleboel dingen te doen en het wa al laat voor hij weer naar Wandsworth kon gaan Hij had een belangrijk document in zijn zak en hij had order gegeven dat twee van zijn meest vertrouwde mannen om half negen voor het huis op Audley Place moesten zijn De beide agenten hadden echter eerst nog een andere opdracht uit te voeren en in afwachting van hun kornst liep de inspecteur den voortuin vost i Het was geen koude avond d struiken fa den tuin stonden dicht oi een en Field vond dat hij een mooie schuilplaats had om zich verdekt op te stellen Zijn geduld werd niet lang op de proef gesteld al spoedig zag hij Beatrice de stoep op gaan Die oude voe schijnt nog niet zoo zeker van zijn prooi te zijn dacht Field ondanks die vervalechte acte Hij moet zeker nog andere papieren hebben dat hij mevrouw Bichford heeft laten komen We zullen maar kalm afwachten HM duurde een poosje vott de deux m ging maar eindelijk werd Beatrice toch binnengelaten Als Sartoris geweten had wat Field in zijn borstzafa had zou hij het onderhoud met zijn bezoekster niet zoo kalm gevoerd hebben Een seconde later verscheen Mary gartona Zij scheen rg opgewonden te zijn en bleef aarzelend in den tuin staan Even düjirna voegde Mtok Ventftnoite sieh bij haar Field was blij dat hij zoo n stevig gebouwden bondgenoot in de buurt had Uit zijn achuiJplaata kon hij het gesprek tussöhen Marj en den jongen man volgen en tot zijn blijdschap constateerde hij dat Richford wel spoedig gearresteerd zou zijn Hij waa nog in ËngeTaud en dat was meer dan Field verwacht had Dus die vent ifl er nog grinnikte Field Dat huie in Edward Street kennen we We zullen alle vogels nu gauw genoeg vangen Hnllo daar komt nog wat aan Mark en Maxy Sartoris trokken zich terug toen Reggie en Cora de stoep opgingen Toen ze binnen waren en hij hun gesprak had afgeluisterd sloop Field uit zijn schuilhoek te voorschijn en trad op Mary en haar metgezel toe Msry liet een verschrikten kreet hooren ü hoeft niet angstig te zijn tenminste wat u zelf betreft stelde Field haar gerust Ik heb alles gehoord wat dat tweetal te vertellen had Dat is inspecteur Field van Scotland Yard lichtte Mark het meisje in en Mary s lippen beefden maar ze zei niets Ze begreep bij intuïtie wat Field kwam doen Be had alti wel geweten dat de bom eens zou nooeten barsten en dat haai onbaatzuchtige pogmgen om haar broer te redden vergeefsch zouden blijken En toch u ze nu nog voortgaan om zichzelf op te offeren als ze Carl Sartoris er op dat uiterste oogenblik mee had kunn n redden Hebt p liets nieuws ontdekt dat u hierbent vroeg Mark den inspecteur Mijn komst staat in verband met deverdwijnmg van Sir Charles Darryll en nogeen andere zaak antwoordde Field In dezeduistere affaire staan alle dingen in eennnvofbrekelijk verband roet elkaar Maar uhoeft u niet bezorgd te maken over mevrouw Kichford Ze is zelf veilig en haardiamanten zal ze niet kwijtraken Hoe weet u dat zij die diamanten inhaar tasch heeft vroeg Mary U vergeet dat ik hier aJ een poosje ataen evenaJé u de conversatie van dat sympathieke tweetal zooeven gehoord heb Ikverwacht ieder oogenblik hier twee vertrouwdo afi pnten en zoodra Reggie en Cora weernaar buiten komen worden zij georreeteerd Het zijn oude vrienden van mij en ook vande Panjftche politie Het optreden als gra vinen generaal is een bekende transformatievan ze Oorspronkelijk zijn ze aan het tooneel geweest en ze zouden als acteurs zeker carrière gemaakt hebben als ze het nietvoordeeliger hadden gevonden om als hotelratten aan den koet te komec volgen van de misdaad maar zachtmoedig voor hen die boete hadden gedaan en hun leven trachtten te verbeteren JEUILL ETON Toen hij weer in het privé kantoor van den advökaat terugkwam vroeg de inspecteur Twijfelt u nu nog dat Dat het stuk dat drie jaar geledenheet t zijn opgemaakt vandaag geschreven isF vulde Fleming aan Neen dat dat het geval is hebt u onweerlegbaar bewezen meneer Field Maai dat maakt de zaak alleen maar raadselachtiger want de handteekening van Sïr Charlee ia echt Die indruk maakt ze op mij ook erkende de inspecteur Maar u wilt toch nietzeggen dat Sir Chaaf a vandaag uit dendoode herrezen ie m deze acte te teekenen Fleming kauwde peinzend op zijn aigaar tVom nrfoltfd Mieachien Jieeft een o andere geniale schurk een nieuw methode van schriftvervalsching ontdekt bijvoorbeeld door langsfotografischen weg een handteekening vaneen vroeger geteekend stuk te reproduceeren en die onder eea ander te plaateen Eris ook nog een andere verklaring gelooftk maar laat ik u eerlijk zeggen meneerField dat me als nuchter man van zaken die de jaren des ondersclieüdfl bereikt heeftschaam om met een dergelijke veronderstelling voor de dag te komen Maar ikheb onder mijn cliënten verscheidenen diejarenlang in Indië zijn geweest en dan hoorje wel eens het een en ander Ik ben ook een beetje huiverig om mijn theorie uit t spreken ook al uit vrees 1 dat u mij zult uitlaoheu erkende f d 1