Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1930

Radiotoestel Prachtig modern Radiotoestel geheelcompl nog nieuw TE KOOP doorhijz omsth Kostprijs f 275 nuf125 Te hooren alleen van 6 lot 9 uur s avonds BOUHUIS paHolman 2 X bellen Fluweelensmgel 103 JO Abonneert U op dit Blad Heden overleaf lot otfie diepe droefheid na een Uifgduril ge duldig gedragen Wiitn onze innig geliefde en zorgzame Vrouw en Moeder V Biartruldi Hindrlki Wllhilmlni Boogitrdt geb Amsingh in den ouderdom van 47 jarenUit aller naam 1 A BOOGAERDT Utrecht 17 Feb 1930 Van Hogendorpstraat 4 De teraardebestelling zal plaats hebben a b Vrijdag Vertrek van huis te 11 uur naar de Tweede Algemeene Begraafplaats 28 Gebitten ftPECIAAL PIJNLOOZB BEHANDELING Betaling desgeweoscbt in 12 maandelllksche temtlBoi ook vaw Ziekenfondsleden Bureau v Tanciheelkundjge Middenstands Verzekering Adm G DEWAARD Van Hcusdcstr 13b TELEFOON 30013 tramilja A 15 16 en 17 Geo end v iq 9 1 en 7 9 aur Agentschappen Ho1 a PIuwtt M l ll03 Go d V Dü p Noo dk dttf9 W d lD BliUIDEllllG GESÉEI TE GODDl 3S Adverteert in dit Blad padig I Prima Anthraciet Eierkolen en andere Brandstoffen tegen Concurreende prijzen fat i eiend M VAN LEEUWEN Jr In Brandstoffen TEL 844 KATTENSINOEL 75 Opengebarsten handen en pynivh gezldil branderig gevoel alsmede roode vlekken en jeuk der htdd worden verzadit en genezen door de overheerlyk koelende jeukverminderende Crème Leodor Tevens een heerlyk geparfumeerde kosmetisdie onderlaag voof poeder Prys per tube 35 en 60 cent De werking wprdt nog verhoogd door Leodor zeep per stuk 30 cent Verkrygbaar In alle zaken die Chlorodont verkoopen Tegen toezending van deze advertentie als drukwerk enveloppe ntet 1 didilplakken antvangt U kosteloos een proeftube voldoende voor meermallg gebruik Leo Werke Dresden Bykanloor Amsterdam Stadthouderskade 83 Amsterdam Z 3 SIMON DE WIT verkoopt de kruidenierswaren tot PRIJZEN lager dan vóór dan OORLOG Tijdelijke aanbieding vanaf 19 Februari tot en met 1 MaartPrima CAPUCIJNERS 7 12 15 et per pond Prima GROENE ERWTEN 6 8 10 et per pond Prima Hollandsche Bruineboonen 3 pond voorZO et BruineboonBnj kwal extra 9 12 cent per pond PRIMA HAVERMOUT 8 10 14 cl p pnd TARWEGRIESMEEL fijn B 12 cl p pnd TARWEGRIESMEEL groO 10 14 et p pnd BAK en BRAADVET 29 et per pondspak ZUIVER RDNDVET gesmolten 31 cl per pondspak ea I jke BALLETJES AARDAPPELMEEL 4 PAK voor M9 ot in verschillende smaken PER POND as cent Onze prima Bilterkoelijes PRIMA TARWEBLOEM 7 10 12 cl p pnd VERMICELLI verschillende groflen 14 et p pnd VERMICELLI fijn en fin fin 16 cl p pnd VERMICELLI Engelhaar 19 et p pnd per half pond 22 V e nt SIMON DE WlTs RecIamaTUITI FRUTTI 29 ot p pond TUTTI FRUTTl kwal extra 4S cent p pond SIMON DE WlT s Het bekende Zelfnjzend Bakmeel OlflMANT B CENT PER PAK Gemenqd Kipoenvoer f 5 25 p 100 pond zak gratis 3 pak prima vette ZEEPPOEDERvoor 20 cenl Vergelijk de bijzonder voortreffelijke kwaliteit SIMON DE WlT s KOFFIE Par half pond 20 30 40 60 eent aaaMi ADINDA iets nieuws op theegebied Neeiït proef met deze overheerlijke theesoort en verzamelt de bons welke zieh in de pakjes bevinden ze geven reeht op ZEER FRAAIE GESCHENKEN Simon ds Wit Is goedkooper SIMON DE WIT 170 Mapkt 21 DE BEKENDE PHILIPS Eullan d tM tifii weergave heeft hel Philipi Onivangtoeilsl lyp 2514 X de navolgende groots voordeelen directe aansluiting op Uw lopcontact OMlhslltch ullarlllk zMr g makkali ke haarfijne afstamming STANDAARD COMBINATIE Volgens het nieuwste Philips systeem van afbetaling OOK LEVERBAAR NA DE EERSTE BETALING IN TERMIJNEN VAN F 14 60 F 18 PIR MAAND Uw handelaar geeft U gaaf ne alle gewenschte inlichtingen De Sanguinose IS een krachtige bloedhersteller en een kracht bron voor het geheele zenuwstelsel De Sanguinose bestrijdt en overwint de bloedarmoede en zenuwzwakte met al hare ge volgen Zii heeft honderden geholpen 21 zal het ook U doen Twee maal daags een eetlepel IS voldoende Pnjs per flesch f 2 6 fl f 1112 fi f21 Verkrijgbaar bi Apothekers enDrogisten 40 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM St Co De RipmerstrAat 2c 4 D Haag Verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKKN Telef 124 Gouda T POELENIJB Telef 480 Waddinxveen i A J JANMAAT Voof iome i ƒ Zoo gauw hebt U kou gevat lastig zijn de gevolgen Neem steeds een paar Wybert tabletten No 17306 08 Jaargang Woensdag 19 f ebpuari 1930 wmm coDRiNT NIEUWS EN AÖVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz wï T w b PD Sf S J BODEGRAVEN BOSKOoi GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IsilbU WbKKl KK O UDERKERK OUDEWATER REEUWIJK H00NH0VEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Dit bladverschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen 52 5J l r S ƒ 226 per week 17 cent met ZondaïeUad per kwariaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de l zorging per looper ïfictaed JFranco p r po t per kwartaal ƒ 316 m t Zondageblad ƒ 8 80 goscmeat jJU Se n eTSpVr lf SCdTS TS ZL ADVBRTENTIËPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknnff 1 6 regeis f 130 elke revel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en de bezorgkrmg 1 6 regels ƒ 166 elke regel Ineer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 et bystag op den prya Liefdadigheida advertenüen de helft van den pry lM tl ZUNDfc Mi Ül l J j UN6EN 1 4 regeli ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagma 60 9i hooger Gewone advertentien en mgezonden mededeelingen b contract tot leer gereducMfilea prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tussohenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga v6ór de plaatsing aan het Bureau zgn ingekomen In de handelskringen te G nua genoot da thajw ontslapene groot aandien Vooral op het gebied der Hollandsche oheepsagen turen had hy zich een naam verworven Voarta was hy raider voorwtter van de Nederlandftche vereeuigmg te Genua en bestursLid von de vereenigmg van cargadoors te Genua Zyn groote verdiensten werden door óa regeormg erkend door zyn benoeming tot ülfioier Jn de Orde van Oranje Naaaau Door de Italiaanache regeering Wte hem verleend het commandeurskruis m cS Kroon orde van Itaiie wx het ridderkruis in de Orde van de HH Mauritius en Lazarus van ItaUe Antwoord van den Alg Voonütter De oneenigheid in de Ned Reisverceniging Protest tegen de circulaire van den heer v Zwjjndregt Mr M J V d Flier algemeen voorzitter der N R V schryft aan de Telegraaf Keu me gekregen hebbende va de publicatie in Uw Zondagochteudblad van de circulaire van den heer Va Zwyndregt moet ik met klem protesteeren tegen de daarm vervatte even onware als onwaardige voorstelUng van het beheer van den penningsmeester onzer vereenigmg Wat my zelf betreft ik acht het hier niet de plaata om op de beide circulaires m te gaan en vertrouw dat de aanstaande algemeene vergadering een afdoend antwoord zal geven Trouwens rayn beleid en dat van den pennmgmeester evenals zoovele andere zaken zyn er door beade heeren maar zpo veel mogeiyk bygesleept met al te gemak kebjk te begrypen bedoelmg Hoe zou het andera mogeUjk zyn dat iB de hoofdbeatuuravergadenng van 8 Juni 1S29 de laatste welke gehouden werd voordat do BarÉfllona reis aan de orde kwam in wel ke hoofd bes tuursvergadermg de verkiezmg van een voorzitter wegens periodieke aftiedmg aan de orde gesteld was beide heeren hebben medegewerkt om my met nagenoeg de grootst mogelyke meerderheid algemeene stemmen op twee blanco stemmen na van welke beide blauoo stemmen er één van my afkomstig was als voorzitter te doen herkiezen Het gaat er thans om of eeo bepaalde handelwyze vbq een viertal leiders der Baicplona reia en van den hoofdleider der Orient reiB welke handelwyze ik ook hier niet aarzel als corruptie te betitelen al dan met in onze vereenigmg geduld of eens en voor al afgeleerd zal worden Nederland en Indie A s Maandagavond zal in de groote aula van het Koloniaal Instituut Amsterdam pen vergadermg uitgeschreven door het ho dbestuur van de Liberale Staataparty De Vryheidflbond worden geliouden waar n tegenover het standpunt door andere partyen ingenomen Inzake de verhoudmg van Nederland tot Indië de Liberale Staatspartij De Vryheidsbond het hare zal uiteenzetten AJa aprekers zullen aohtereenvolgena optreden de heeren prof dr H T Colenbrander C Poortman en C J van Kempen De vergadering zal geleid worden door den party voorzitter mr D Fock Na de Haagsche Conferentie Onderscheidingen Naar wjj vernemen zijn m verband met de Hoagsche conferentie m 1929 en 1930 door de K mgm benoemd tot ridder m de orde van den Nederlandschen leeuw F van t Sant Mr waaraan alle gerechtelijke insteliljngen m t hma ondergttHtliikt zijn De bu te lund che diplomatieke iertegen woordigmgen hebben in do toekomst niet meei iet leU zich m de Cluneeacl e reclitr spiaak te m4igen en tanige gereölitelijke functie uit te oefeuea HUNGAKIJCl De dochter van Horthy met eem yraaf Karolyi götrouwd Naar Wolff uit Boeuapest meldt ia Pau lette Hortihy de dochter van den ryksbe stuurder in Zwitserland getrouwd met graaf Julms liarolyi Graat Julius 13 sleclits in de verte verwant met graaf Michael Karolyi Een verbmtenis tussühien de ge slachten Horthy en Karolyi is niet meuw De jongste zoom van Horthy os jaar ge leden met gravin Conduies Karblyi een zuster van graaf Juhua getrouwd Een bruigom van 108 jaar Naar de Prawda Belgrado meldt as de 108 jange slager Ibrahim Gojan uit de ge meente Djakovice opmeuw getrouwd iyn vrouw IS öO jaar Gojan is ondanks zyn hoogen leettyd kerngezond Uit zyn eerste huwelyk dat 82 jaar geleden was gesloten had hy 10 kmderen J U SI ATEN Ontpioffmg by de Standard Oil Co Vyt duoden en ruim 50 gewonden By een ontploffing en € en daarop gevolg don brand m het aicoholbedryf der Standard Üil Co te Lmden m New Yersey zijn veel personen gedood en meer dan 60 gewond Eetn hevige sneeuwvaL Tal van personen doodgevru en De temperatuur ia na een hevigen sneeuwvai zoo gedaald dat het laagste punt van dezen Wihtef werd bereikt Wegens te gladheid moet ihet autoverkeer belangryk beperkt worden en is het ryden levensge vaarlyk geworden Talryke personen zyn düodgevroren en de aandrang van dakloozen by de asylen is zeer groot Ook elders m de Vereenigde btaten heeracht groote koude er worden dan ook talryke sterf gevallen gemeld De koudegolf Vele dooden De ongewone koudegolf in de oostelijke staten houdt aan en veroorzaakt veel on gemak De scheepvaart wordt ernstig be lemmerd Uit Nieuw Iimgeland waar tem peraturen van 22 tot 34 graden heerschen worden 10 steirfgevallen gemeld In don ataait van New York komen temperaturen van 37 tot 40 gr oaider nu voor Uit Cape May N J wordt gemeld dat vier man der equipage van een m den storm vergaan kolenschip m de reddingDoot doodgevroren zyn gevonden nadat heele nacht naar hen was gezocht Zal Mlnlstvr Tiirriisu torugka rttiié zal zich niet beschikbaar stalen De toestand in llutschland Set scheppen van orde in de openbare huishouding noodzakeluk Poii Jbien schade vmn hon duuenden Gisterraargen vroqjt Vi oiiLataau in de auotouusch hytfleuifichHfiik utouuBtetlmg üü Memch te DoKlmund ïjae geheele ten ioonstellmgsruimte inet honderden model Itm en preparaten Werd volk miui vermeld De öchade val t niet te lierÈkeueii en bedraagt uimatens afluige o uderduuiziaidtiii mark De tentoonsullmg is het levenswerk vim de bekende aniversiteitfi plaBtiekver vaardiger Lnui fcd Hanimfepiji it Munclieii De brand bieidde toh zoo dfiel uit dat de brandweer hoewel M met 8 Itralen werkte met kon voorkonMÉ dat de geheele ten tüonsteUmgaruimte olkouieq afbrandde Dq ten toons tellinti De Mep sch wae am bulaut en werd houden n alle groote etede van Duitscöiand ui n vele eteden m het buitenland fn het ji rjaar zou de ollectte naar Amaiika gaaü Geen po6t vior een kruiser Zelfs geen ipro memorie post op de Duitsche rwsbegrootittg Het kabinet liee gisteren defmitief be aiottn voor den pantserkruiser B m de be grooting 193Ü 31 göen post mt te tiekkwi ook uitt pro niemWi De vertegenwoordi gers van de soc tfiRuocrateii verklaarden dat zij nliet bereid jtijn m dez e kweetie toe te geven In het vrfütgetuk der dekkmg von lut tekort op de be ootmg door verhoogmg van de bierbelastin enz is nog geen over ctnsteniniing beraürt De kwestie zal eerst tot ophUdermg kunnen worden gebracht als overeenstemnuJlg ia bereikt tusachen den ujksmmister van önancien en ditn van arbtid over het vrfiagstuk der verzekering tegen de werkl Tentoonstelling De Mcn ch door brand verlam Duitschland waann z ipt noodzakelijk noemen de Imancieele enleconomische poli tiek rondagjte wyzi n Jleze pohtiek moet consequent ef ht zyn t een dfif initiefve I regeling van i openbarö fmana en op een verhoogu der predictie va liet ge jheele econoiijuBehe leven ADe dooi de bui teniandsche i plichtv igen verhoogde vér jf antWoordelylflMd va ii het ryk vooi jen financieele agslya ook m le afzonder lyke landen eMgemepntelèi maken het noo dig dat het stt ppeit a orde m de open bare huishoudi woidli achouwd als een luniforme taak yftn ryk landen en genieönr ten welke taala onder Jeiding van het ruit iMuitgevoerd moiet wordafl Tot de uitvoering iVatt een meuw plan karf echter nie worden Ibvergegaan mdien het besef met doir drmgt ëdt de venpliJftinigen slechts v l daan kimnen worden Ms de vo kahmthc u dmg geen overschot Oplevert De teg n woordige fmancieele politiek waaf door dt noodige overschotten op groote schaal aan belastingen weggaan s met deze gedachxt met vereenigbaar De belastingen moeten vooral daar verlaagd worden waar dit het meeste effect kan hebben om de mteenng van het kapitaal en de kapitaalsv lucht tegen te gaan De onderteekenaars van de ver klaring zien in de bevordering van n v r heid en landbouw en In de verhefiifg van le welvaart onder de breeiste lagen oer ibevolkmg de eerste vjortvaarde voor jeii economisehen en cultureelt n opbiyei vtat slechts bereikt kan worde i indien ecomnmsdhe Iwven arfch en volle bewust Is van zyn verantwooidoiykfi id tegenui er staat en volk en de atd i bc 11 w ord lan de behoeften van een screng zakelyke eco nomisdie politiek De verklatiii is o a onderteekend door opp ibi rj eiieeHLer o Adenauer prof Von 13a Ocki dr Von iBorsig dr jickener prif on Hmnatli graai von Kalkieuth giai vinKaintz ge heimraad Kaotl dr lliira Luther dr Mei chior generaal Remliir l dr Roel ling Jr Schacht enz BUITKNLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Voor den zerenurendag In het mynbedryf Naar het W B mt Essen meldt bevat de Deutsche Bergarbeiterz het officieele orgaan van den Diutschen mynwerkers bond een artikel waann een internationale beweging wordt aangekondigd voor den zevenurendag m den mynbouw In dat artikel wordt medegedeeld dat tot de Juni conferentie van het Intern Arbeids bureau de mynwerkers verhoogden druk zuilen oefenen op de regeenngen van hi i resp landen Aan het slot wordt verklaard Indien de Duitsche werkgevers op den hemieuwdem eiach van de mynwerkers tot mvoering vïin den zevenurendag een weigerend antwoord geven en dit verdedigen met een vejwy zmg naar de mtemationale concunrentie dan is daarmede de quaestie van den zeven urendag voor de mynwerlwrs met afgedaan Wat op nationaal gebied alleen niet bereikt kan worden moet verwezenlykt wonden in het kader van een mtemationale actie Het inkomen van den Kroonprins Ter gelegenheid van zyn huwelyk is het jaarlyksch inkomen van kroonprins Umber to van twee oj dne millioen Ine verhoogd HÜEMENIe De verlovmg van prmses ïleana verbroken Naar Wolff uit Boekarest meldt zijn goed mgelichte krmgen m de Roemcensche hoofd stad van oordtel dat d © verloving van pjm Bes Ilena met den graaf van Hochberg die officieel nog voortduurt bmnenkort zal worden verbroken De bladen te Boekarest wijzen op het pijn lijke feit dat graaf Hochberg vergeten had den verJovmgsrmg dien hy by een juwelier te Boekarest had gekocht te betalen De juwelier presenteerde de rekenmg ten slotte aan het hof dat den ring betaalde ten emde een schandaal te vermijden Aan de konuigm weduwe Maria wordt verweten dat zy door de regeenng het besluit heeft doen nemen ora graal Hochberg tot prine te ver heffen na de mzegeamg van het huwelyk met prinses Ïleana CHINA Opheffing der consulaire rechtbanken Na officieel mt Pekmg gemeld wordt deeit he Chmee che ministene van buiten landsche zaken mede dat Maandag te Nan kimg een overeenkomst is geteekend tus schen de bmtenlandaohe mogendheden en de Climeesche republiek over de opheffmg der consulaire rechtbanken De vertegenwoordiger der Fransche regeermg heeft de oveiecnkomst nog met geteekend on dat h j daartoe geen volmacht had De Chmeesclie regeering zal Üians als hoogste instantie van de Chineeache rechtspraak © en Hooger Gerechtehof mstellen V rsoheidene berichten lut Parys laten het oöritomen dat spoedig het aanz ii aan flenMfliw mimstene zal zyn gegeveh aan i loofd opnieuw Tardieu pal komen te Muvoi fierw4jl het met uitgejjoten wOrdt j geacflit dat P mcaré aJs mnaBt r va finan en dUB als Opvolger nvan ChÖron zijn m l ttede we diet m lit kabinet Mei verwacht Mi f ekere knn h djlt lechtff èen besoheideii schaaF isal in Dé beriohtan spreken elkaar I wai het opnemen van ni we t kabanet betwtft sommig Irejj verschuivmsr naar hnks ian n van maar kleine Wijzigingen ueuw fcabmet Tardiexressentieel oude zou verschillen rfuidt boten le het den laatsten en Cheron en Tardieu geënt bezwaar teg n den minifitei van financiën gold o het feit dat d ze een te aarzelende figuur was wiens opvat tmgen op al te vlotte w ze aan verand gen onderhevig waren Ook met de Kanfjfr commissie van fmancien waarin de ra cale elementen de overhand hebben laigaij voortdurend overhoop terwyl hy ook o rigena zelfs van de zyde der gematigdfen memg hartigwoordje over zyn fmanciee beleid kreeg te hooren I aar hy bovenden in g Jhreke bleef de belastingverlaging die UI uitzicht was igesteld krachtig ten uit voer te leggen wekte hy in uitgebreide kringen ontstemming zoodat Tardieu mis schien achteraf wel W j is dat een crisis Iwa v n GhéroELB Bam weifciii bavr t Zelfa 18 er reeds sprake van dat Tanüeu xfilf de porteuille van fmancien zal over nemen en een bekwaam onderstaatssecretaris zal aanwijzen die hem by zyn taak steunt Doch dit zyn slechts vermoedens en verwachtingen met betrekking tot een en BS waarvan men wellicht den ernst nw l al te zeer moet overschatten Pojncaré die van verschillende kanten als de toekomstige nunister president is ge noemd Iaat door een blad dat hem ge woanlyk als Bpreefcbuis dient verklaren dat h j zich nog met gezond genoeg ge voeld om de lasten van het miraster presi dcntschap op zich te namen BINNENLAND Consul J M Hosang t In den ouderdom van 58 jaar is gisteren 1q het Gemeente Ziekenhuis aan den Zuid wal te 8 Gravenhage waar hy fen operatie had ondergaan overleden de heer J M Hoisang sedert 1913 con8u iTg6neraal van Nederland te Genua De heer Hosang werd 25 November 1871 te lilburg geboren Al § koopman van byzondere verdiensten werd hy bij Kon Besluit van 21 April 1915 dir et benoemd tot consul generaal te G nua De socialistnaciie Kamergroep die gisteren evenals de andere groepen over de ka bmetscnsis beraadslaagden puibiiceerde een verklaring dat de socialistiache party bereid is de verantwoordelykheid voor de vormmg van de regeermg op zich te ne men De socialisten zullen ook een door de radicalen g rvormd kabinet steunen nuts dH beslist linksch is Tardieu wiens toe stand reeds veel verbeterd is doch op last van zyn doctoren het bed toch nog met mag verlaten ontving in den loop van den nüd dag verschillende leden van zyn kahmet Mocht Tardieu wederom minister ipreöi dent worden gelyk door de pers aannemelijk wordt geaoht dan zouden de radicaal socialisten op 3 è 4 ministerszetels kunnen rekenen Ongeveer 200 toonaangevende personen op het gebied van het economische leven en de wetenschap in Berlyn hebben een op roep gepubliceerd met betrekking tot den fmancieelen en economiscihen toestand van daden van dezen tijd op te helderen en u wilt alles met de haaet van een ongedul digen sehooijongen bederven Ik kon misschien beter weggaan veronderstelde Mark Kom juffrouw Sar onslaten we samen gaan Voor u i he inieder geval beter om niet hier te bhjven Neen antwoordde Mary zacht maarbealiat Ik vmd het heel vriendelyk van umaar ok blyf liever hier Blyft u ook alfltujilieft hier zei Field nu weer op zyn gewonen kalmen toon Ikmoet u wel mijn verontschuldigingen aanbieden meneer Ventniote dat ik daarnetzoo uitgevallen ben maar ik was myn zenuwen niet heelemaal meester Dit geval Iswel het buitengewoonste dat ik in mijnpraktyk heb meegemaakt vandaag ben ikpas achter de heele ontstellende waarheidgekomen En dié as vs dien aard dat zelfseen kalm menech als ik er door uit zyn gewone doen raakt Maar blyft u alstublieftals er een vechtpartij komt kan ik er nt wel een pootige kerel als u by gebruiken I Mark had Field a boezen uitval allang vergeten hy kon zich de gevoelens van den mapecteur mtstekend voorstellen Wéér Bedoelt u den dokter vroeg do agentIk geloof dat ik begryp wat u bedoelt Deinsi ecteur van Southwark vertelde my aande telefoon dat zoodra de politie kwan depensionhoudster iemand toeriep dien ze met dokter betitelde Maar de politie kon hem met vinden Ik veronderet l dat hy kans gezaen heeft om bytijds weg te komen Dan komt hl wel hier meende i iflld opgewekt Hy zal we probecren om zyn oon pagnons hier te komen vertellen wat ergebeurd ih Dan knippen we de heele bende tegelykl De agent die nu gerapporteerd had wat zyn superieur weten wilde salueerde en gmg by zyn collega by het hek staan Nog eteeda kwam er geen teeken uit het huis en de stilte en de spanning werden ondrO gelijk Mark die zich niet meer kon inhou den waagde het weer te vragen of ze niet iets konden doen Als een tijger schoot Ffield op hem toe Drommels meneer zei hy Ik weet toch zelf wel het beste hoe ik zoo n zaakje moet aanpakken Ik sta op het punt om een van de brutaalste en meest gecompiUc rde mis W ï moeten minder over elkaar preken en meer voor eikaar fJo en FEUILLETON tot ze je het resultaat konden vertellen Natuurlyk meneer Ik heb der inspecteur ge raagd om maar dadelyk op te bellen ate de mval gedaan was Het huis vlak bij het bureau Ga door man riep Field ongeduldigWaar het op aankomt is ol ze eucees gehadhebben In zekeren aan wel rileneer Ze hebbende kamerverhuurdster meogenomen maardie scheen er met vee m e te maken tehebben ze hebben haaf zoolang op het bureau vastgehoucfen Maar di meneer dieer uit7ag als een sfeestelyke waarover uhet had hebbwi ze te pakken Verder waser niemand in het huis Field het een gebrom van voldoening hooren Mooi zoo zei hij Dus ze komen methem in da auto hierheen Ik ben erg benieuwd naar onzen eerwaarden geeete yke Ze zouden direct op weg gaan melddede agent Dan Ja er nog eentje dien lüt hebbenmoet Er moet nog iemand m dat huis inEdiward IS rerf zijn geweesb en grooteman De slavin van het zwijgen Geauthoriseerde vertaling mt het Engelsch van FRED M WHITE Nadruk verboden De inspecteur gmg in spanning naar hem toe het gebeurde niet dakwyls dat hy zoo oï ewonden wae En vroeg hy Is er lete byzonders Zyn stem klonk heesch en vreemd De man tikte aan zijn pet Hy sdieeo te aarzeïelen om zijn mededeelmgen te doen m tegenwoordigheid van vreemden Je kunt gerust allee zeggen waar dezedame en heer bij zyn zei Field Ze zijnnog met van alles op de hoogte maar datduurt toch niet lang meer Is het m orde Ja zeker mapecteur Ik heb met depolitie in Southwark getelefoneerd en zewaden dadelyk manschappen naar Edward Street sturen En je bent aan de telefoon gebleven n kwartier kroop traag voorbij de weg lag nu lioelemaal verlaten zoodat het geluid van een naderende a uto ai mt de verte hoorbaar was loen hoorden de wachten den m den tuin een kort twistgesprek tusBch i den chauffeur en zyn psaeagiler gevolgd door het dichtfdaan van het portier Zware onzekere voetstappen klonken over de stille streat en een groote forschgebouwde mart doemde uit de duisternis op m do jxKirt van de villa Field gaf Mark een tee ken om zich achter het struikgewas te verschuilen De man dien verwacht als ik miJniet htel erg vergis zei de Inspecteur Ja hy komt hierheen Mary hield den adem in zij herkende Bentwood onmiddellyk De dokter liep zwaaiend en wankelend de gevo pen van de alcohol Hij geheen op zyn hoede te zyn maar de tólte om het huis stelde hem bhjkbaar gerust Toen staple hy op de voordeur toe maar hij had nauweiyka 7yn voet op de eerste trede van de stoep gezet of Field schoot uit zyn flchuilhoek naar voren Wordt vcrrolgd