Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1930

No 17312 Het kabinet Chautempa heeft zich gistermiddag aan de Kamer voorgesteld De mi Bisterpreaident las de regeeringsverklaring voor waarin o a gezegd wordt dat de regeering de voortzetting éer onderhandelingen op do vlootconferentie te Londen en op de tolwapenstilstandsconferantie te Geneva als een der dringendate opgaven beschouwt Verder varwacht de regeering van het parlement een spoedige afdoening van de begrooting Zonder het evenwicht der begrooting in gevaar te breng on acht de regeering het noodig en mogelijk rekening te houden met verschillende gerechtvaai digde eischen van het land in het byaonder wat betreft de pensioenen van de oudstry ders en de verbetering der salarissen en pensioenen Ten einde den economiachen crisis te verhinidieren acht de regeering een Befcere verlaging van de belastingen noodig Verder schijnt het onvermijdelijk om de productiviteit van het land te bevorderen en middelen vrü te maken voor productieve uitgaven Van deze middelen zal ook een belangrijk gedeelte tér beschikking van den landtoouw warden gesteld 0e wet voor de sociale verzekering anoet op 1 Juli in werking treden Ten opzichte van Eizas Lotharingen verklaarde Chautemps dat de regeering de afdoening der amnestiewet verlangt welke het vorige kabinet reeds heeft ingediend Zoiwler de behoeften der nationale verdediging te verwaarloozen zal Frankrijk ook in de toekomst aan die organisatie van den duurzamen vrede meewerken In deaen zin zal de regeeriaig reeds spoedig de ratificatie van de overeenkomsten van 8 iwivenh g van hw rt mcnt Vertangcft Verder kondigt de regeeringsv rklaring de toetreding van Frankrijk tot de clausule voor verplichte arbitrage aan De verklaring werd door de linker partijen met bijval ontvangen doch de rechter partijen onthielden zich van alle betoogingen De aandrang voor deze zitting van de zyde van het publiek was buitengewoon sterk De atmbsfeer in de Kamer is aeer onrustig en de spanning waarmede de uitslag wordt verwacht is merkbaar in talrijke interrupties gelach en gefluit In de wandelgangen van de Kamer ia het gerucht verbreid dat de president der republiek tot ontbinding van de Kamer zal overgaan indien het kabinetGhautemps ten val wordt gebracht Het kftbinet Chautempa is naar aanlei üng van den uitslag der stemming in de Kamer afgetreden De Kamer weigerde met 282 tegen 271 stemmen de prioriteit van de motie Anteriou waarin het vertrouwen in de regeering wordt betuigd boven de twee moties van wantrouwen die door de tegenstanders van de regeering ingediend waren Volgens den gerectifice den officieelen uitslag van de stemming in de Kamer zijn 292 stemmen tegen en 277 voor de regee n den mensch is weinig verschil Om goed te zijn is het voldoende dat hij lijden J adat hij zelf geleden heeft I e slavin van het zwijgen Uit het EngeUch van FEED M WHITE Nadruk verboden Berpihgton taakte de koude klamme vinüt rs even aan Het duurt nog maar een paar minuten gmg Sartojis met steeds zwakker wordende atem voort Het ia gelukkig voor jou enooh voor Mary Die waa wel gevloekt met en broer als Ik Het is het is aartom lippen bewogen nog maar hij on niet meer spreken Zijn oogen eloten eh er waa nog wat gerochel en gekreun en een diepe zucht zijn hoofd viel naar Éü kant en hij waa dood üerrrngtoq stond een poosje peinaend en omber naar de beweglnglooze figuur te ykai Toen vermande hij zich en zei tegen ield die ook bij Sartoria dood tegenwoor K was geweest Ik geloof dat juffrouw Grey met juï hi 7 Ventmore naar het EoyaJ Palace Hotel is gegaan ik moet naar haar toe om haar te verteUen wat er leDeuid i Pield wa het met hem een en Berring I a P o el en de kolonel vond Mary en Beatmce i ge etachap van Mark nog in den alon v o het FABRIEKSKANTOOR hier ter lede vrugt een jongste Bediende Eigenhandig eKhreven brieven onder No 656 Bureau GoudacheCourant Markt 31 11 Jongeman GEZOCHT liefst SLAGERSZOON of KNECHT als SUB AGENT eener Creote m District OOUDA Voor energiek werker uititekende verdiensten Brieven met volledige inl onder No 659 Adv Bur LOUIS BENJ AMIN Sta tionsweg 61 R da m Gebitten SPECIAAL PIJNLOOZB BEHANDEUNQ Betaltng dMgewenscht lo I 12 iaaiuje l ksche termijnen y ook va r Zlekcnfondsledeo Bureau v Tandheeikuodtge Middenstand Verjekering AdnCDEWAARD Van Heasdcstr 13b TELEFOON 3001 3 iramllln 4 15 16 en 17 Ccopeod van 9 4 en 7 9 uur Agentacbappen ItUIDEllllli CEiEEl n lODDl H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootings Staten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al o niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks 7 j nt per vel bij 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA n d ö HDgtti Z il D U ni later d nkb TOor Allcca WF jiul tol iptl Ha V M Wl kv rta U DO di laatioV M suira roor biliilkr pHiua f M m ici cD MuasJH COLDSCHMEDINC ROTTERDAM V OldanbarnmlMrul 119 n I AMSTERDAM QOE8 HAARLEM HILVERSUM BRONCHITIS Hotst Asthma Snelle yerlichtinï en geneiing door nieowfl geneesmiddelen uit plantenextracten blakend mt volgend attest 41c ben met Uw behanii in sedert 6 dagen begonD 4i ik hoest minder baal vrüer adem oei mij krachüger Todi ben ik zeer e i ti aangetast want ik heb mjjn beroep op last vari 3 geneesheeren moeten opgeven Oe minste beweging was mü verboden dodh in die Vflf dagen ben ik een geheel ander menscb geworden D te Seraing België Vraagt circulaire met bewjjzen aan den uitvinder dc zer geneesmiddelen zelf dan dokter in de medicönen G DAIMMAN aan de firma J H I SNABlLIé afd P 85 Grontf Markt 7 Rotterdam SdboenenGood VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELUK AAN TE GEVEN nt er is eo pedal brochure voor elke dekte Voor dan verkoop van prima merk NAAIMACHINES worden voorGOUDA en omliggende plaatsen 24 actieve Colporteurs GEVRAAGD op bijzonder gunstige voorwaarden waardoor goede verkoopers van levenspositie verzekerd kunnen zijn Slechts zij die in het bezit zijn van prima referentièn gelieven hunne brieven met volledige inlichtingen te richten aan het Bureau van dit Blad onder No 660 SIMON DE WIT verkoopt de Kruideniepswaren tot prijzen layir dan ïóór den ooflog ZIET DE ETALAGE 8 Speciala aanbieding tot en met 1 MAART aiNIOH DE WIT is Boedkooper HET EERSTE wal U weten moet als U SOKKEN koopt is HOE zl n ibralil 7 WAARVAN zlln ll l IT WAAR zlln w fabrald 7 WAT kotten za r WIKÜNA SOKKElil i bitden U de volle earantie Ze zl n vervaardigd uit Prima zuivere Engelsche wol en zijn Ijzersterk HOLLANOSCH HUISWERK VERLANGT uitslullend WIKUNA Heerensokken Dames en Kinderkousen evenals Sportkousen zonder naad effen en geribd met versterkte teen en hiel All gangbare maten monsters en kwaliteiten zlln ataeda bij ona en bij da Winkeliera voorradig Qroaaiera genieten rabat N V VRAAGT ONZE PRIJSLIJST PRODUCT VAN EBREIDE GOEDBRtN ALS HUISWERK MET BREIMACHINES iWIKUNA A DAM FREDERIKSPLEIN 6 8 DEP KOUSEN No c WIE IN DE RIJNSTREEK Bodegraven Alphen a d Rijn Zwammerdam Hazerswoude Nieuwkoop Noorden Nieuwveen Ter Aar Woubrugge Zevenhoven Publiciteit noodig heeft hetzij voor reclame voor eigen zaak of artikel voor aankondiging van verkoopingen voor aanvragen van personeel of aanbiedingen van diensten die plaatse zijn advertentiën in het WEEKBLAD DE RIJNSTREEK dat in zeer talrijke gezinnen in alle bovengenoemde gemeenten dezer nijvere industrie en bloeiende landöouwstreek gelezen wordt BillijkTariefi 15 cent per rctfel Advertentiën zende men i4 aan het Bureau OOFTSTRAAT 77 ALPHEN 4 RUN Tel 121 of MARKT 31 GOUDA Tel 82 N V Utrechtsche Hypotheekbank P iidbri vii f ao 000 000 De BANK stelt beachikbaar 4 2 Pandbrieven a SS I in itukken van f 1000 f500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG PERHALFPOn05IMJE Alle ziekten van Urinewegen en bias kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantt extracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gfl lydt nu nen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvoer beschrijving Uwe zaekte of alleen den naam daarvan op te zenden a den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen M SnabUié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling nut ten qoede raad Is geld waard bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten In elk huia ligt Vloeraeil of Li noleum Voor iedere kamer van elk huia vindt Gg in de YELLASTAALBOEKEN een patroon dat in kleur en itgl by het in terieur paat Ktea de soort en de kwaliteitder vloerbekleeding van elk ver f rek houd daarbg rekening in$t den aard van het gebruik dat Gü van Uw ktuners wentcht termaken en pleeg overleg metUw leverancier Een doelmatige indeeling vansoort en kwaliteit geeft grootebesparing op Uw directe uitgavenen voorkomt zorg en last in detoekomst EllAuNOUUH BEZITTEN ALLE GOEDE EIGENSCHAPPEN DIE GU ER VAN VERWACHT yilLAjtoppel zwaar en sterk 7n t qebruik het befte merk rAMUKATKM VAN OE SALLANOSCHt VLOERZEIL IN UNOLIUMrABWSK WUHE 88 Mumnqmng Woensdag 20 FebPuaH 1930 mimm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWERKERK ofinS pil nnr VFS BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE liflEUWERKLRK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRUSi Uit Gouda en omatreken behoorende tot den beiorgkrinc 1 6 regela ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Vui buiten Gouda en de bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in bet Zaterdagnummer 20 et beslag op den prijs Liefdadigheids advertentlën de helft van den pr B INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regeb ƒ 2 26 elke regel meer 0 0 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bÜ contract tot xeer gereduoeairfM pr ljs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van loliede Boekbandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan bet Bureau xü ingekomen teneinde van opname verzekerd te ziJn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3 1 mot Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onze agenten en ioopers den boekliandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 6 uur Administratie Telel Interc 82 Bedactie Telef 88 Postrekening 48400 BAHLMANN OOUDA ü BUITENLAND0CH NIEUWS H l Kabinet Chautamps gawallan ZiJQ £ oede bedoelioj£ a mi kend I ring uitgebracht terwÜi de communisten zien votgens het commumque van net secretariaat van de Kamer van stemming onttuelUen Ciiautemps verklaarde ecnter tegenover iie joumausten oat djt Jaaiote onjuist is De communisten hebben mtegendeel ais één man tegen de regeenng gestemd Chautemps zeide verder dat hy zxdx moeite hejeft gegeven zyn kabinet in on geest van oveneg met de andere partyen samen te stellen Zyn goede bedoeiingeii zijn echter door zijn tegenstanders miskend in afwachtiiifg van den otticieelen uitslag waarvan de vaststeÜing byna een uur duuixie waarschijnlijk omdat er oneemgheid byi het onderzoek van de stemmen bestond toonden de afgevaardigden zich zeer ongeduldig Zy begonnen lawaai te maken door met de dekaels van hun lessenaars te slaan totdat eindedyk de nünister presidont en kort daarna de voorzitter van de Kamer verscheen De linkerzyde bracht Chautemps by zyn binnenkomen een stormachtige ovatie Na het bekend worden van den uitslag veriieten de leden van het kabinet de zaal waarby de rechtsche partijen een iuid gejuich aanhieven zoodat de geheele linkerzijde opstond en tegen betoogingen hield totdat eindelijk de zaal langzaam leeg hep Chautamps en alle ministers hebben zich nog gisteravond naar het Elysée begeven om den president der Republiek het ontslag van het kabinet aan te bieden Deze heeft dit aanvaard doch den afgetreden rainiaters verzocht zich met de leiding van de loojpood saJcen i iMtaftteo Over de Iwudang van den president der Republiek is nog niets bekend Men verwacht dat by hedenochtend met de gcbruikelyke consultaties zal beginnen De debatten welke in de Kamer na de rede van Chautemps plaats hadden hebben den indruk achtergelaten dat de Kamer slechts dan tot werken in staat zal zyn indien een concentratie kabinet op breeden grondslag dus met inbegrip van den linkervleugel der radicalen en van de liakschrepublikei nen tot stand zal komen Anders zou een nationaal bloc in het leven moeten worden geroepen dat echter ieder oogenbiik door socialen en radicalen in gevaar kan worden g€ racht Aangezien Tardieu op het oogenbiik niet de geachikste persoon schijnt wien het zal gelukken de radicalen voor een concentra tiekabinet te winnen neigt men tot de opvatting dat slechts een senator den toestand kan redden In dit geval worden reeds de namen van 4 senatoren genoemd namelijk Maurice Sarrot Steeg en Péret De ex groutu ru g vi ft Mucuenourg koopt een uiigvverswuiiKiuipit ONTVANGEN Mn schittar nd coliactl Extra voordeel ige aanbiedingen in zijd n wol Men meiüt uu iMx u aait ue in K U J e uiigi versmaatscAappy uieiscn m k comnuuiuiUiire vmuiwiuciiup i aaxf iu uie ue Mtscaienburgacète iNaimriaiUiii uii geeit 13 gistei eu vyir de i rtxiii üdiUt Le iwnwerm m iiet opeialpfcar vericociit en voor uen prys van ou uuu fiOai K verwoiVen uoor exgroütneitog trie cii i ranz iv van MeuKienourg j 3cbwenik te besohermen Het is slechta aan en gelukkig toevaa te danken dat de ontpioffmg geen menschentevens heeft gekost Het opruimingawerk wordt door politie en militairen verricht ITAUë De kerkvervuigiiitt u m Huaiand De oproep van uen raus teilen ue iteiKveivoig iiigeiL m ituaiaiiu neeii ui iu ij e i e t üojt op zeer groote ciaimauKuing vywf o vcizoeiungaiius die ae auti up itf jiLuart a s m ie £ t i ieiersiiterK zuu oeteorewren iteeda tnana zyn tai van peigrima in ivomo aaugoaomen ueze protest Dtii ui uig woidt ongetwyield oen oer oeuuigi yju ie gttoeurteiuiisen van het i auaeiyite juutujaar Jje meeste biSBchopi en itwot ea bepaald dat tydens de mis te Home aue kioiuen in hun dioceies moeten luiuen ter vervanging van de kioiticen diie in luisiand 2un veruieugU Nederland wijst alle kunstmatige middelen af en vraagt slechts wegneming van kunstmatige hindernissen Voor Nederland staat als no 1 op het program de stabiliseering en daarna de verlaging der rechten Men moet echter in dieu zin stabiliseeren dat wanneer een verhooging van recht i noodig is deze niet van het eene oogenbiik op het andere kan worden aangebracht Voorts moet een einde worden gemaakt aan de dwaze detaileering der tarieven hetgeen bijv tengevolge heeft dat koeien uit het Nederlandsche laagland zwaarder belast worden dan die uit berglanden afkomstig Dit is een voorbeeld uit vele waarmee Nederland dagelijks te kampen heeft Spr kant zich verder tegen het administratieve protectionisme en wyst op de noodzakelijkheid van veterinaire en phytopathologische bilaterale of algemeene verdragen H j betoogt de wenschelykheid dat de bestaande verdragen worden geteekend en geratificeerd Tenslotte drong dr Nederbragt aan op rationaliseering van den landbouw waarbij ij erop wijst dat Nederland dezen weg bewandelt H atelt voor dit ouderwerp op het werkprognun te plaatsen In de subcommissie die de heer Colijn presideert vindt het denkbeeld van België om ook de fiscale rechten onder het bestand te brengen 3teun Dit denkbeeld zal ongetwijfeld door de Nederlandsche delegatie worden gesteund Aldus zal de lastige omschrijving der fiscale rechten omsclireven kunnen worden doch nieuwe reserves zullen dan waarschijnlijk naar voren treden HONGARIJE Herige ontploffing te Praag In de Praagsche voorstad Wrschowitz heeft in een drie v xiiepingen hoog huis een hevige gasontploffing plaats gehad tengevolge waarvan 3 personen ernstige en eenige anderen lichte verwondingen opliepen Het huis werd vrywel geheel verwoest Des ochtends had een werkman op de eerste verdieping een gasleiding aangelegd Vermoedelijk is daar later gas uit gestroomd dat ontploft is Deze man en twee bewMiers werden ernstig gewond Er speelden zich verschrikelyke tooneelen af Een moeder kon er naUwely ks van weerhouden worden haar 8 jarig kind uit een venster op straat te werpen teneinde het tegen de vlammen en de ineenstorting van het huis Graat Uochberg ei zyn verloving met pruu lieaiia De graal van ttOQljtberg die te Caruiea vertoelE üeeït voigen de f aiiy Maü verklaara oat zyn venovélg met prinses üeanavan Koememe niet aiyeoroiten is ± iet verhaal van de verbrelu is voigens iiem afkomstig van oitici id Koemednsciie kringen die de prinses iM rer met een zoon vaneen regeercnd vorsten luis iiadoen zien trouwen Wat üe scnanda ia ixïtreit waaim hygemoeid zou zyn gefeest veralaarde degraat dat hy ais jongtn het slacJitoiter wasgeworden van eau cl ntage waaraan zynvader zich niet wilde derweipen De zaakkwam voor een Duitse rechlbank en dezebracht haar tot liaaW juiste afmetmgenterug Aldus de zooi van den prms van Piess I üidatond voor de Wrvolgde geloovigen in Rudand ilU Hx l tUiS JLATl ii PriDM Juliana üaat ZIJ naar Ittdic ia den laatsten tyd nemen de gerucHtan die gewagen van een aanstaand bezoeit van i rmt ea juiiana aan ivederiandacli Ooatliidie meer vasten voriu aan Het Vadulaud zegt reden I hebbeu om aan te nemen dat al is er dau nog geen absoluut vaaVstttande beelihöing guvauttu iii een oabya loeaouiöt uat üüioea vermoedeiyK aan woraen tegemoet ge uea Met blad hutu duaromtient eenige bijzonderiieüeu vernomen dia het g tm vryueid vmden om mede te deuleii maar die er tocJi wel op wijzen dat met een aanataanda reia der Jfrineee naai Indie in bepaalde krmgen rekeumg wordt geihouden Amaterdams Rynverbindmg Door het Tweede Kamerlid da heer Th M Ketelaar zyn aan den minuter van Waterstaat de volgende vragen gesteld Kan de uiinister mededeelen wanneereen wetsontwerp is tegemoet te zien in zakede verbmdJuig van Am4terdfun met denKijnP Kan de minister reeds mededeelen welken weg door hem gekosen ie Papegaaien te Rotterdam in beslag genomen Gistermorgen zyn in de Rotterdamscha haven bmnengekomen de stoomschepen De Evangelische Héoge Kerkieraad heeft bepaald dat op denlpersten Zondag der lijdensweken d i 9 Jwart a B in alle kerken gebeden zal v leai voor de in nood v rkeerende In iliim ialijBwlin ZWITSERLAND Volkenbond Het Douane bestazid Een rede van Dr Nederbragt In de subcommissie van de conferentie voor het douane bestand te Geneve gehouden heeft gisteren Dr Nederbragt een overzicht gegeven van de plaats die de landbouw m het economisch leven van Nederland inneemt Spr wees erop dat de inen uitvoer van landbouwproducten ongeveer tegen elkaar opwegen en dat 1 3 van onze landbouwproductie naar het buitenland gaat Daarbij komt dat onze landbouwproductie zeer gevarieerd is en naar alle mogelijke landen gaat Daarom kan er in de wereld geen maatregel ten aanzien van den landbouw getroffen worden die ons niet raakt en daarom is ook in den landbouw een der redenen geiegeai waarom Nederland zulk een warm voorstander van het bestand is Dr Nederbragt stelde terloops de vraag of de landbouwstaten in Europa de verhoudingen wej juist zien In 1928 was het invoersaldo van tarwe in Europa zonder Rusland 165 millioen quitanen terwijl het uitvoersaldo byv van Hwigarye 2 8 millioen was en dat van Zuid Slavië 1 5 millioen hotel Beatrice liep snel op den kolonel toe toen zö hem zag bmnenkomen Zij wilde eeret even een paar woorden met Berrington alleen hebben om te hooren of er nog iets ontdekt was in verband me het lichaam van Sir Charles Nog iets over mijn vader vroeg ze Die onzekerheid is ondragelijk Berrington vertelde wat hij wist en voegde er aan toe Maar ik heb jou en Mary ieta te vertellen waarvan jullie wel zult schrikken Eris een ongeluk gebeurd met de auto van depoUÜe Sartorifl ik bedoel Carl Grey is hijontsnapt riep Beatrice verschrikt Ik geloof niet dat het zijn bedoelingwas om te ontsnappen Het waa meer zijnduivelflohe gemeeniieid die hem tot hetlaatste oogenbiik niet verlaten heeft Hijstortte zich op den chauffeur en wilde zichvan het stuur meester maken Het resultaat was dat tegen de leunóng vaneen viaduct gevlogen ia Stephen Richfordis op de raila gesmakt en eo Is hij dood vroeg Beatrice rustig Miaschien is het schandelijk van mij maar ikkan niet zeggen dat het mij verdriet doet Het ia het beete wat er kon gebeuren Ende rest Cora en Reggie hebben niet veel letaelbekomen maar Sartoris o beter gezegd Grey is bekneld geraakt tusaehen de autoen de brugleuntng en kreeg een gebrokenrib door zijn longen Hij is doodgebloed Field en ik waren erbij toen hij stierf Totaan het eind toe wac hij kwaadaardig ea zonder gevoel Wil jij het Mary vertellen het gaat jou beter at dan mij Berrington en Ventmore bleven bij elkaar terwijl Beatrice haar droevige taak vervulde Mark luisterde geintereeseerd naar wat Berrington te vertellen had En tocli had dit allemaal niet behoevente gebeuren meende de jongeman Mijn vader wist van het bestaan van die concessieaen is overtuigd dat zij ecu groote waarde vertegenwoordigen nu het gebied waar de mijnen liggen gepacifioeerd is Als Sir yharles naar hem was toegegaan zou hetheel anders geloopen zijn In ieder gevalzullen we nu myn vader vragen om de zaakter hand te nemen om Sir Charles naamte rehabilifcceren en voor Beatrice s belangen op te komen Nu Richford dood m isdat dubbel noodig Vind je ook niet Ik ben het volkomen met je eens antwoordde Berrington je vader is rijk en eenknap zakenman Hij is de rechte man omde zaak in t reine te brengen Maar meenje heuBoh dat die mijnconcessies grootewaarde hebben Mijn vader zegt dat za schitterend zijn verklaarde Mark Er zit zooveel in dat Sir Charles er een schitterend inkomen uit had kunnen hebben ijn schulden had kunnen betalen en voor juffrouw Decie zou er ook een flank bedrag uitgekomen zijn Ik zal vanavond nog mijn vader vragai of hij voor de afwikkeling van Sir Charles zaken wil zorgen Berrington maakte aanstalten om te vertrekken Mary schreide zacht en Mark nam Beatrice apart zoodat de twee anderen rus I tig konden prat a nooit meer spreken Dat beloof ik je antwoordde Berrdagton Ik wilde je hetzelfde voorsteüen Ennu iets anders blijf je vannacht bij Beatrice Dairyll Mary vertelde dat dat de afspraak wm Ondertusschen fwaken ook Mark eo Beatrice over de toekomst Beatrice was buitengewoon blij te hooren dat Mark aich met jn vader verzoend had en dat meneer Ventmore geen bezwaar had tegen hun huwelijk De jongeman bracht haar ook op da hoogte van het oordeet van haar vader over de mijnconcessies Misschien wil je mij wel de papierengeven die Sartoris zoo graag wilde hebbenen die betrekking op de zaak hebbenF vroegMark Natuurlijk Ik zal ze even gaan halen wadht je een oogenblikjeP Het meisje had de papieren spoedig bij elkaar Toen ze weer naar beneden wilde gnan meende zij ieta te hooren in de kamer naast de hare de kamer waar Sir Charles geslapen had Het was het geluid van iemand die de keel schraapt gevolgd door een niesbui Beatrice aarzelde en oogenbiik haar i nuwen waren den laatsten tijd zwaar op de proef gesteld Toen wierp ze haar angst van zich af eo ging moedig de aangrKizende kamer binnen Een van de electrische lampen verspreidde een schemerig licht en voor den Ifuige toiletspiegel stond met de rug naar haar toe een man die zich aan hrt verkleeden was FEUILLETON Wat moet ik tegen je zeggen Mary vroeg Berrington Wat kuQ jo fteggen vroeg het meisje vriendelijk Je hebt je een goed meosob getoond Phil en het is een heerlijke gedachte dat je ondanks alles zooveel van mijtent blijvtn houden Ik kan nu bij je komen en den draad van mijn geluk opvatten dien ik due jaar geleden vrijwillig afgebroken heb Als mijn broer toen niet zooslecht behandeld was door het meisje Mary zei Berrington ernstig Je hebthet absoluut mis Field heeft mij straks hetlieele verhaal gedaan hij heeft het uit Violet Decie s eigen mond Zy is net zoo goeden braaf als jyzelf Zij is van het begin afdoor Carl bedrogen Ala Frank Leviter deman die zijn leven voor haar geofferd heeftfii dien zij lief had was blijven leven zouden jo de schellen van de oogen gevallenzijn Je broer heeft Violet Decie even gempon en harteloufl behandeld als hy jou tsx iedereen gedaan heeft Hij was door en door verdoiven en door het ongeluk van vanavond is hem een scliandelijken dood bespaard Als je daarvan maar goed doordrongen bent zul je je voortaan gelukkiger voelen Je hebt drie van de beste jaren van je leven bedorven door misplaatst plichtegevoel Hoe beter je dat begrijpt hoe gelukkiger ons huwelijk zat worden Mary boog het hoofd en zei niets maardiep in haar hart wist zij dat Berringtonde wG heid gesproken Hll Zij legde haarhand in de zijne Ik ben gereed als de tij komt PhÜ fluisterde ze ontroerd Ik wil ie alleen één ding vragen en dat ia laten wij hierover