Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1930

1 M B M M I Op zeer enkele ondernemingen op Suma l tra 8 Oostkust voorkomen en dat aan den anderen kant op ondernemmgen waar vrije arbeid u op Java evenzeer dergehjke mis dnj ven ziitfii voordoen De heer Kuï er8 voerde daartegen aan dat deze gevallen j op Dell frequenter zijn dan elders maar I met ujfera staafde hij die bewermg niet I GEMENGDE BERICHTKN De melkpnis Verlaging van den grondpr s tot I IVz cent door den Rotterdamsche I Bond met mgang van 1 Maart Gisteren vergaderde de Bond van Melk veehouders gevestigd te Rotterdam ter be I sprekmg van delB melkprijs m het Alge meen Verkooplokaal te Rotterdam 1 Na t eeprekmg werd besloten den grond 1 prijs van do melk die lu de thans bijna I afgeloopen periode 10 cent bedroeg met m I gang van 1 Maart korten termijn te ste I len op 7t cent van de boerderij af gerekend I Hierdoor verviel een voorstel van de af I deeling Maaslaijd om den grondprijs voo Haart April fl Mei op 7 cent voor JuniJult en Augustus 8 cent te stellen I Vervolgens is vrij uitvoerig gesprokei ever het voor en tegen van een melkveilmg Veel Ewlluitanten Voor de vacantebetrekkmg van 2e ambte naar ter secretarie te Jutphaas wegens be uoeinmg van dén heer J Voorhoeve tot adjunct coiunues te Weesp hebben zioli 58 solhcitanten aangemeld KolendwBpvergiftiging Een doode Gisterochtend weïd ten huize vin het echtpaar 3 te Wujtenawijk laet opengedaan Sadat de politie gewaarschuwd was ver schatte men zich toegang en vond de vrouw Qood op bed en den man bewusteloos op den grond Het bleek dat zich door losraken van een kacJtielpijp kolendamp vempreid had Meu hoopt S m het leven te kunnen houden Het echtpaar was nog pas enkele wektu gehuwd Neerlands oudste hiusvadn Het jimgstc kind is vyftig jaar Gisteren vierde 3 Beverboig landbouwer op dMi Beuker te Loimeker zijn 10 ver jaardag B ia m alle of ic hten nog heel krsB eii leeft rustig te midden van zijn 86zm bestaande uit 1 doditer en zoons die allen ongehuwd eytt en wa rvau de jongste eein goed vijftiger ie Niet alledutrsche verraBaing Over twintig jaar pensioen uitgekeerd hen ingezetene van Brebes res Tegal de heer M kreeg dezer dagen naar men Het Noorden mededeelt een verrassing di6 ongetwijfeld tot de groote zeldzaamhe den behoort De Ill er M werd namelijk een twmtigtal jaren geleden uit den gouveme mentfldienat ontslagen Aangezien dit ontslag üPeervol was sehoot hi er zijn pensioen bij in Sedert dien heeft de heer M met het gouvernement m prooes gelegen Hij meende namelijk dat hij recht had op eer vol ontslag en du tevens op pensioen Het epreekwoord zegt dat de aanhouder wint De heer M ia ten slotte in het geU k èeateld geworden met het voor hem hen gelijke gevolg dat bem over een twintigtal j jaren een bedrag van ongeveer 27 000 is uitbetaald gewoord Het laat zich begnj pen zegt het blad dat da gelukkige deze met aJledaagsche gebeurtenw met em echte I knal fuif heeft beklonken j RECHTZAKEN Rotterdamsche Rechtbank Dc moord op den heer Lans 20 jaar gevangenIsÉtraf geSischt Het requisitoir Het O M wildie de zaak alleen bepalen tot het door de reöhtlbank gewezen tusschen vonnis met handhaving van alles wat het m zun aanvankelijk requisitoir heeft te I berde gebracht I In dit tussohenvonnis heeft de rechtbank gestipuleerd dat verdachte gevangen gehou I den werd als verdacht van moord Oe recht I bank had naar spr s opvatting nog noodig I ODitrrait twee cardlinale punten te worden I ingelicht alvorens zij tot een veroordeelend 1 vonnis kon komen I £ n van de bd ngr ke punten was het I onderzoek naar de bloedsporen Spr kwam I op het mcident tusschen hem en mr Ko I koacy omdat de deskundigen dr Hulst en I dr Gerhardt niet gjedagvaard waren Spr I zet uiteen dat de dagnoiardmg van dr Hes I sehng wel noodig was onwiat de door dezen I gevonden bloedsporen op de broek met I or dr Van Italië en z n assistente wa I pen ontdekt Voor het O M was het niet I noodig twee deskundigen te hooren die m I het henueuwd onderzoek door den rechter I comnussans met waren gehoord Daarbij I had de raadsman de bevoegdheid om in de I mstructiie de deskundigen te doen hooren I die de verdediging noodig acht Daarvan is I echter mets gebleken Ook niet toen gebte j ken was van een verschil tusschen dr Van I Itahe en dr Hesselink I De rechtbank hfeeft zich met bevredigd 1 gevoeld door het Woedonderzoek omdat er I verschil van meemng was tusschen de des I kondigen Z heeft toen een super deskun I dige benoemd maar aan de helderheid m I d©ïe zaak is dit niet ten goede gekomen al j zTjn uit het rapport van dr Van Itallie be j lüeryke dmgen naar voren gekomen d e I ook door dr Heaselink waren geconsta I teerd I De meemng van dr Gerhardt acht spr I nog met zoo g Ook dr Van Itallie meeni I dat een poging om bloedvlekken althans j ondfer op het vest met een spons te verwy I deren mogel gk gewieest is In verband met I het feit dat door dr Van Itallie een Iek I iB ontdekt die met door dr Hesselink is j geronden acht spr de Öieone dat die v ek I later weer Is opgdcomen wel aanvaard I ibaar Deze oude vlek die van karakter en I ouderdom versdnlt van de andere vleUcen I kan misschien van een bloedneus afkomstig l x Ti Dr HesseluA heeft zyn stelling beves JlavMide met één papegftu de Boakoop met drie en de Booefacie mei twee papegaaien a n boord Aangezien de invoer van p gaaien ver l oden ia zijn volgens de Tel deoe dieren loor de douapebeambten m beelag genomen en m verzegelde kooien ter beschikking geateid van de daarvoor aacgeweaen quarran tame H t Keninkltike gemi t nis Een hartelijlic ontvangst in de fwideMie Onder een groot en zeer bartelijk belang ateltmgabetoon vau honderden uit de Haag scbe bevolking zoowel op het perron ter weerszijden van de Konmklgke waclititaal als m de Rijnstraat waarin het achterge deelte van de wachtkamet uitkomt xijn de Koningin en Prinsea Juhana en da dames on heOTon die hen vergeseld hebben na een verbluf van 3 weken te Obersbdorf gister middag per Staatsapoor m de Residentie teruggekeerd Precies 4 uur 36 mmuten reed de tren waarm zich de Koninklijke salon en slaap rijtuigen bevonden het station binnen en werd de Konmgm en PHinses bij het uit ntappen met luide hoeras begroet Prins Hendrik en zajn auster de Groot liert m van Oldenburg verwelkomden op et plankier voor de wacJitzaal de Konm gin 0a de Prinses en tuaschen deoe vorste lijke personen had een allerhartelijkste begroetmg pii ta l e Koningin ea de Prinses zagen er uitr stekend uit met door de zon en de berg lucht gebruind gelaat Na enkele oogenblikkon m de wachtzaal vertoefd te hebben beigaf het Komnklijk gezelschap zich naar buitel en weerklonk in de Rijnstraat weder zeer levendig hoerageroep In een half geopeode auto reden Kouin gin Prms GroothertogiQ en Prinses Ju Inna naar het I sleis van de Kwiingin Moeder aan het Lange Voorhout waar Eoiiitigin Fmnia een verwelkomingsthee aan bood Later werd naar het Koninklijk Paleis in liet Noordeindfl geredea Regetmg kleinhandel in alcoholhoodende dranken De voosBittec 4m Tweede Kamer heeft benoemd tot hd van de coramisaie van voor b reidu g van het wetsontwerp tot regeling van Vpp Kleinhandel in alcoliolhoudende dranken in de plaate van den heer Staal man den heer Qf t qia In de plaats van de heerea Deckers Lang man Bi rema en Bijleveld zijn tot pï vervangende leden m die commissie benoemd de heeren Engels Rutgers v Rozen burg Boon en Zijlstra Nelly van Kol f UTRECHT 26 Febr Eerst heden vernemen wi dat Maandagavond in het Diaconessen 7iekenhui8 te Utrecht de bekaide kinder ch rijf ster Nelly van Kol geb te Lorrey op 78 jarïgën leeftijd na n kortston dige ziekte kalm en zacht is overledai De echtgenoota Van het bekende Ie Kamerlid H V Kol was bot 1900 redactrice van het tijdflchnft De Vrouw wel functie nader iiand werd overgenomen door Ida Beijer mans Ook redigeerde zij Ons blaadje Vooral heeft Nelly van Kol bekendheid verworven door aar kanderverhaaltjes en sprookjes en het verzamelen van sagen on lcr den naam Nelly Voorts gaf Zij een kinderbewerkmg van den Bijbel en uit en laatsfen tijd dateeren haar werken geschre ven na verandering van haar leveosinzjcht getiteld Uit de diepte en andere Kalendn hervon ling Beweging er tegen Naar wij vernemen hebben eenSge beken de landgenooten zich tot veradhillende an dere vooraanstaande personen in ons vader land gewend met het verzoek een adres te willen onderteekenen waarin protest wordt aangeteekgnd tégen de plannen inzake her vnïming van d kalender De argumenteii er iegtaa s n neet alleen van rebgiuezcoi aard voornamelSjk hierop neerkomend dat men geen plannen mag doorvoeren waar tegen WlïHpwïWH ïietigen ernstige bezwaren koestet maar dragen ook een ideèel en ïaactisch karakter Men acht voor kalenderhervormmg geen voldoende reden aanwezig Prof Dr F a van der Kaar Bij K B 18 tot gewoon hoogleeraar m de naecologie en verloskunde bij de veeartsénijkundige faculteit der Utrechteche uni versiteit oenoemd prof dr F C vin der Kaav tot dusver als conservator werkzaam Dr van der Kaay die 33 jaar oud is werd m 1920 bij de toenmalige Veeartsenijkundige Hfogpechool tot veearts gediplomeerd na rfodn gedurende zijn tudietijd door uitm gen van zijn btjzondere capacateit de aan dathl op tie h te hebben gevestigd Verschillende artikelen van zijn hand op het gebied der verloskunde en der gynae ologie zagen m tijdschriften het lioht Toen pr f Paimans om gezondheidsredenen medio 1928 als hoogleeraar aftrad werd dr van der Kaay met de leiding derklmBekbeiBirt Düvento aan e n vamp ontsnapt Duzendea kubieke meters gas de lucht in Gisteren tntdekte men op het terrein der gnsfabriek t Deventer dat de groote gashou dPT opeens nagenoeg ledig was hoewel kort tevoren nog geheel gevuld Er had een masin ont snapping van gas plaats gehad waar bij het een wonder raag heeten dat tegelijk geen explosie was voorgekomen Bij onder toek bl ek dat door een methannsch gebrek in de i gaetoevoer naar den gashouder de groot ket l scheef was gezakt waardoor liet gas met geweldige kracht naar buiten was geperst Naar schatting heeft zich een l oeveelheid van niet mmder dan 8000 kub meter een weg naar buiten gebaand Om tocli nog in de behoeïte aan gss voor de fitnd te kunnen voorzien is m allenjl de wotergasfabric m werkiwg gesteld Men hoopt alduB het bednjf nog ui gang te kon Ban houdsn Mr P J TroeUtra zeventig jaar i Op April as zal de heer mr P J i TroeUtra d vroegere leider der sociaal democraten m ons vaderland dien leeftijd van 70 jaar bereiken Zooals men weet neemt de heer Troeletra die zulk een groote i belangnjkepiaats m onze parlementaire historie heeft bekleed om gezondJieidsredenen Binds een aantal jar i niet meer actief aan de politiekdeel Hl is op het oogenblik beoig aan het chnjven vwi het vierde en laatste deelzijner Xledenkschriften De heer Troelstra zal ongetwijfeld op zijn zevenügste verjaardag ervaren dat zijn oartij haar ouden voorman nog mverzwakt vereert En ook buiten die partij zullen er velen zijn die hem dien dag stellig niet zullen vergeten TWEEDE KA MEB De Induclie rechUpraak Ongel ke rechtsbedeeling van inlanders en Europeanen Nadat met de stemmen der eocnaal demo craten die bij monde van den heer Cramer verklaarden geeö vertrouwen te stellen m liet beleid van den mmister van Kolomen en der beida communisten tegen de eerste atdketuig der Indische begrooting was aan genomen ia het algemeen debat over de tweede afaeelmg waarm de reciit raak net gevtfngeniswezen en de arbeidsmspectie lïijn ondergebracht aangevangen om te worden voortgezet De heer De Visser C P H diende daarbij weer een tweetal aüeen door den heer Wijnkoop ondersteunde en dus met behandelde moties in waarm gevraagd werd om onverwijlde afschalfmg van de doodstraf en de lijfstraffen en even onverwijlde afschaffing van de poenale sanctie Het debat heeft hoofdzakelijk over twee puiten geloopen de ongehjke rechst bedoeling van mlanders en Europeanen en te poeaiale snctie waarbij dan tevens de vraag naar het verband van dit mstatuut en de op DeU ui versdiillende oodernemmgen gepleegde aanslagen os is de vrouw van e 3i aaaisteot mevrouw Landzaat daar door ten koelie vermoord ter sprake kwam Zoowel de heer De Visser als de heeren Cramer B D Joekea V D en Feber fR K zijn opgekomed tegen die h i te germge atraf van 5 jaren gevangenisstraf opgelegd aan een Indische luitenant die op een expeditie een dwangarbeider Booda mg heef tnushandeld dat deze aan de gevolgen IS overleden Daartegenover steldeu IJ do zware straffen aan mlandera opge legd over h i mmder ernstige delecten Wat de poenale sanctie betreft xs zooals men woel geleudelijke afschaffmg m over wegmg De heeren Cramer De Visser eu Kupers 9 D meenden dat tot Himiddel hjke opheffmg diende te worden overge gaan Niefj alleen vmden zij in dezen aan drang op de Regeering bij geen der over nge sprekers de heeren Van Boetzelaer C H ieber RK Joekes V D en Van Kempöi lib steun maar deze öprekera vooral de eerste dne kwamen krachtig op tegen de wijze waarop de heer Kupers ten vorigen j M e op do Arbeidaoon feretie te Genève udk over die poenale aanctle had uitgelaten Van weuug vader landabefde getuigde h i de voorstelling door den heer Kupera daar gegeven van de werkmg va die poenale flanctie deze was opzettelijk tendentieus gekleurd alleen de donkere kant werd naar voren gebracht het Roede m de arbeidstoestanden op de Oostkust van Sumatra werd verzwegen en daarbij had de heer Kupera zich van ver onderde en onjuiste gegevens bediend De heer Van Boetzelaer wees er daarbij nog op dat deze rede van den heer Kupers m den Amenkaaneohen senaat had geleid tot indnnimg van een amendement op de Tariefwet om den mvoer van producten uit landen waar de poenale sanctie bestaat te verbieden Te zijner verdedigmg heeft de heer Kupers aangevoerd dat zijn gegevens wel juist w iren 6n de nieuwste waar ver hij op dit oogenbhk kMi beschikken Vadeilandshefde mocht er met toe leiden sleohte aibeidstoestanden met den mantel der Kefde te bedekken Maar zijn dan die afteidstoeatanden daar zoo slecflitP De heeren Peber en Van Kem pen welke laatste den toestand uit ervarmg ken hebben dtt met klem betwist De heer Vai Kempen deed daarbij uitkomen dat in deze bevolkte streken de onidwuenaingen de zekerheid moeten htóben geregeld over de noodige arbeidskrachten te kunnen be schikken Nu beweerde de heer Kupera wel dat de bedoelde ondeitoenüiigen die ar beid s krachten ook Ui vrijen arbeid konden kiijgen undien zij maar hooger loonen betaalden maar over de vraag of dit economisch mogelijk on verantwoord was liet hij zich met uit Me sprekend cijfers omtrent duizendoi guldens die de koelies aan hun lamiliebe trekkingen overmaken weerlegde de heer Van Kempen de bewering dat deze koelies van hun hongerloonen niets kunneii over sparen Toch zooals gezegd meemden ook zij die algeheele afschaffmg van de poenale sanctie op ddt moment met verantwoord rchtten dat daartoe wèl geleidelijk kan worden overgegaan aangezien immers het aantal koehes m TTijen arbeid geworven geleidelijk toeneemft Voorts gat de heer Feber nog m overweging een regelmg te treffen volgens welke een koelie die de eerste maal drost niet gestraft zal worden doch gebracht zal worden voor een omniissie van arbitrage die de redenen onderzoekt waarom Jiij is weggeloopen 7oodoende kan men ook misstanden op ndernemmgen op het epoor komen Be tond er nu tuat dten de moorden den laateten tijd door fcoelie op Deli gepleegd en deze poenale sanctie verband De eprekera die haar onniidd llijk wilden zien tagd dat het aan de onderzyde van het vest 1 gevonden bloed versch blotd was Dr var jItallie en zyn assistente wensditen dit aan Ide hand van het bewijs van een enkel or reltje met aan te nemen Maar het O M jzeide dat dr Hesselmg deze proeven r eds eerder genomen had Maar het vest is i r I spr niet het voornaamste Het bloed o de 1 broek is er ook volgens dr v Itallie ï pg 1 spat Dat kan met by het stappen m bffted 1 Hoe kan het er dan op gekomen zyn Alle deskundigen zyn het er over eens dat 1 dït jong bloed is Als het er met met loopen 1 in bloed opgespat kan zyn hoe kan he er I dan anders van buiten op gekomen zyn JWat het bloed op de schoenen betreft dr I Van Italhe heeft proeven genomen waarij t 1 blykt dat het er alleen op gekomen kan I zyn als er m een betrekkielyk grooten las I bloed getrapt is Dit kan met op den avond van den moord geschied zyn toen verdac te door de poUtie op het kantoor ontboden 1 was Dr Hesselink is nu ook tot de conctu I sie gekomen dat de moord gepleegd kan 1 zyn met de vy Hieromtrent is er dus en I stemmigheid onder de deskundigen 1 Nog wydt spr aandadit aan de verkla I ring van dr Hulst dat het bloed op do I broekspypen met afkomstig kan zyn van I verdachte s dochtertje dat aan eczeem 1 ed Toegegeven dat de wetenschap van het bloedonderzoek nog jong ia meent spr dat I men voor wat den ouderdom van het b oed I betreft byïonder voorzichtig moet zyn 1 Komende tot het tweede punt zegt spr 1I dat dit betrof een onderzoek naar twee per 1 sonen die door de verdedigmg naar voren I zyn gtbracht Deze reconstructie heeft 1 geen enkel resultaat opgeleverd In s r s 1 systeem past dat uitstekend 1 Vast IS komai te staan dat Regeer en 1 Kaptem met dezelfde twee personen hebben I gezaen De mogelykheid bestaat dat er 1 personen hebben gestaan of geloopen op I andere plaatsen Indien waar zou zyn dat I juffroufw Lans met om kwart over zeven 1 I maar vroeger aan het kantoor is gekomen 1 I dan zou dit zeer nadeelig zijn voor ver I I dadhte omdat er dan slechts een zeer korte 1 I tyd zou zyn geweest voor de gefingeerde I inbraak en den doodslag De reconstructie de vertooning zooals spr ze noemde heeft mets opgeleverd be I halve dan de verWanng ran Scheffer dat hy herhaaldelyk m de gang heen en weer heeft geloopen en meraand heeft gezien Van twee personen is niets gebleken Spr handhaaft zyn conclusies die hy m eerste instantie uit het onderzoek der des kundigen heeft getrokken en persisteert by zyn op 26 October genomen eisch twintig jaar gevangenisstraf Mr Kokosky merkt op dat het O M de verklaringen van de deskundigen uit elkaarrukt Dat de deskundigen niet tot een pooitief resultaat gekomen zyn ligt met aan dedeskundigen maar aan de fouten die by het eerste onderzoek zyn gemaakt Wat betreft het bloed aan de schoen w 1 pleiter de deskundigen even uitschakelen en het gezond verstand laten spreken Men weet dat er m het portaal een bloedvlek van 20 c M lag Kan daann niet gestapt zijn en kunnen bij die leg riheid de spatjes met daarop gekomen zyn Heeft men de schoenen van den officier van justitie on derzocht die ook op dien a ond in het kan toor 13 geweest Neen Maar wel van ver dachte omdat hy nu eenmaal verdachte is Pleiter zegt dat het nader onderzoek naar het Woed voMcomen past in het sy Bteem der verdediging Komende tot het tweedie gedeelte van het gelaste nadere onderzoek wyst pleiter op het hoofdartikel van het Weekblad van het j Recht aan dit onderzoek gewyd Wat daarm 1 voorspeld wordt is schitterend ingekomen Voor het O M vervallen de verklanngen van juffrouw Begeer en de verklaring van juffrouw Lans dat het kwart over zeven was toen zy by het hek kwam Pleiter meent dat er geen enkele reden is om aan de verklaring van getuige Regeer te tw yfe len Pleiter houdt vol dat het onmogelyk moet geacht worden dat de dood door een man is gepleegd PI haalt verschillende verklanngen aan waann van twee mannen sprake is Pleiter haalt de verklarmg aan van zekeren Buis tegenover de politie v ien verteld was dat het misdn gepleegd was door iemand die den bynaam droeg van den Oofwboy en nog een ander die handel den op mstigatie van verdachte Pleiter I heeft die personen met doen dagvaarden I omdat het nerigens toe zou hebben geleid I De politie heeft het alibt van beide perso I nen onderzocht maar volgens pleiter is de I wyze waarop dit geschied is onbevredigend I ai geeft hy toe t het moeilyk anders kon I Getuige Brons die gelukkig nu met ga I hoord IS heeft den lichtstraal met kunnen I zien omdat het licht brandde in de gang I Brons die den bukkenden man heeft ge I zien beeft gefantaseerd Pleiter meent dat I het fett met bewezen is ail ziet hy wel in I dat een veroordeelend vonms mogelyk zou I zyn ook een vonnis dat m de oogen van I den Hoogen Baad genade zou vinden Maar I pleiter verwacht zulk een vonnis van deze j rechtbank met I Pleiter dnngt er voorts op aan dat de I rechtbank verdachte by een vrysprekend I vonms aan den doodslag geen duw zal I geven voor de gepleegde malversaties maar j an oordeel zal zyn dat hy daarvooj ge I uoeg gestraft is door de voorloopige hech I tems nke verdachte onder zulke ontzettende j omstandigheden heeft moeten ondergaan j Pleiter gmg daarna nog op eemge punten 1 m die door het O M m zyn repliek naar j Dm Kitchener van Atjeh By den dood van Gen van Daalen Te fier voor een vndedigiOK tegen onrecht Men zendt aan de N R Ct het volgends hermnermgswooid Van Daalen solireef ni t een veeren pen En nu ruBt d hand die een kwart eeuv geleden op de maige van de patrouille benchten sijn aanteekeningen maakte ëb nis in de eenzaamheid van je bivaéc postloopet eens pt r week de mail bratM it Holland en de dienststoklun uit Koete Radja dan greep je wel anè eerst naw de brieven met t handschrift van v Daalen Hl schreef met een zachte vet ren pen soms harde onverbloemde oordeelveltmgen neer Maar de sehaaische goedkeurmgen kregen er des te meer waarde door Nu ruflt die hand Onbewogen ligt hrt nbewogen gezicht van dezen Kitchener of Atchm voor wien velen hebben gebeefd Maar vriend en vijand zullen erkennen dat ni een gewe dige hguur ia geweest een I hchtamenscn een onverodirokken aol daat een ijzeren aanvoerder door wwu Hl en Van Heutsz hebben school ge maakt En nu ia er rust op Atjeh Want voor persoonlijken moed heeft de Atjïfher ontzag en zelfs genegenheid Nu gaat de tij c ing van zi n dood als een chabarangui door dat land en door de Gajoe En de ouderen zullen tot de jongeren zeggen Hij was een kerel In De IndMche Gids van 1914 blz 309 e v heeft E A A van Heekeren een uitvoerig artikel aan len overleden miUtair gewijd Het ia f warme verdedigmg van Van Daalen s Atjeh beleid tegen dat van Van Heutflz o raf ZIJ vermeld dat an Daaiei njn benoeming tot ndder M W O 4e klsaw vetkr tg vodr bet volgende Den n J h had het bekende gevecht bij Kota Toeanlt plaata waar da Ie luiterant Van Daalen 700 oed als alle bedien mgsmanschappen zag vail n zelf heeft hij toen een stuk be diend De heer Van likkeren vertelt uitvoerig van de VLtnedeimg Van Daalen aangedaan toen hem de schuld werd gegeven iat het officieel door gwieraal r Heut gepacifioeerd verklaarde Atjeh zich daar aan niet hield Van Daalen had gewaar scliuwd dat men zich vergiste en de men tahteit der Atjehers verkeerd begreep Toen een oomplot werd ontdekt waarjn de pretend uit sultan de hand had kreeg t Dasr len de sohuld en d ze te tier zich voelend oor een verdedi rmg tegen onrecht vroeg ervol ontslag dat 4 Mei 1908 verleend werd Wat Tioet er toen iijn omgegaan vraagt Van Heekeren m dien man die zijn beste jaren de Atjehzaak had gegeven en nu weg ging onidat zijn eergevoel hem belette I langer te bhjven omdat hij voelde dat het I niet langer ging voor een ander de kasten I jea uit het vuur te halen Wat zijn er in I dien ijd met velen geweest goed ter penne I di gaarne zyn za verdedigd zouden hebI ben om het t Nederlandsche volk in te I hameren dat daarginds groot onvaoht vat I gedaan aan een verdienstelijk opperolfiI aer Maar de starre mihtaiF Va Baaien I weigerde pertinent eenige mlichtmg te geI ven liij vond dat met gepast Soo moeaten I velen zwijgen die zoo gaarne gesproken I hadden Alleen het Kamerlid Thomson I heeft het m de Kamer duidelijk in zuiva I Hollandsch gezegd Zoo lang het gaat kao I je je gong gaan maar als het dondeiEii I wordt ga je er uit I Later heeft zich zooals men weet da I waarheid in de Atjeh zaak baan gebroktt I en V Heekeren vertelt dit op de s wijze I Onjuist 18 het sprookje dat generaal i I Heutsz een nagenoeg gepocifioeerd Atjéh I overgaf aan zyn voorganger dat diens op I volper Van Daalen de zaken jammerlijk I bebtuurde dat daarop Van Heutsz alt I landvoogd net bijtijds ingreep en Van Dat I len het roer ontnairt waarna de gouv I neur Swart het scheepje zijn juiaten koe I gaf en het met veel beleid en zeemanedi bmnenloodste m de ruilige wateren des vre des Onjuwt ie dat sprookje en groot on recht doet het aan Bn Daalen den Atjdt nian hi uitnemendheid De scJiryver bewijst dan nader wat hij zegt verheugt zit h hartelyk over Van Daalen a terugkomst m Indie en zyt opper commando over het Ned Indische leger waarna hij besluit Een Indisdh blad fa sinueerde al ze ïullcn wel weer spreken a n een schitterende carrière Welnu dit is zoo Ik heb er een gesprokeai en zeg hA KOg eens luide dat den Sen April a H een einde is gekomen aan een militaire loopbaan die schitterend m den vollen zin van het woord genoemd mag worden Dan gaat een man heen die groot was in voor epoed maar groot ook toen een onver diende bittere tegenslag hem trof toen h t geduldige papier nu ja onjuistheid op Hi juistheid kreeg te dragen om den man d weergalooze verdiraisten voor den At eh staat had en heert weg te werken zoodst etn ander de vruchten zou plukken van hetgeen Van Daalen had gewrocht De tijd heelt alle wonden al blijft er wel eona een sclinjnend litteeken over ma r ook daar zal generaal v Daaloi zicb ow heöi zetten Hij kon al gemerkt hebbeo dat er reeds velen zijn die hem op A jmste waarde weten te schatten Ik kan met zeggen dat generaal v Da len algemeen bemind wfli karakteri 1 het zijne die niet vragen naar openbs goedkeuring die hun plitAt doen wndM ommemen die de hulp van een claque Fmaden zulke karakters worden met f meen gewaardeerd De algemeene waardeermg komt pal en cal later komen zijn reputatie berust op vaster fundamenten dan overdreven lofuitmgen van sprekers hj hOBsi een hoogs opvatting van pli t op rf gevan aan de levenstaak van g harte Doe wel en zie ni t om I deViM Haaneo als genaraal t Duho r jnen weer andere wilskrachtige plichtdoordrMigen mannen en zoo zal zijn m vloed ten goede tot m lengte van dagen büjven nawerken Eigen Haard van 31 Januari 1914 beslmt vermelding van den schitterenden dienststaat aldus Thans komt hy weer gggx Nederland vermoedelijk om met weer Is teeren naar de verre gewesten waar ujQ naam nog ling zaj klmken als een gBvree d aanvoerder en eeo goed bestuur STADSNIEI WB GOUDA 26 iebr 19J0 Diploma machinut T © aGravenhage is geslaagd voor het dqiloma machuust de heer L Postuma al hier Aanbesteding VnJwuwing van de Toormalige kerk aan de Wijnhav n in Rotterdam Gistermidag werd in het cafe t Gouden Hoofd te Rotterdam door den heer W H Jieuwens aiehitect namens de firma Ph Buttmger te Gronmgen aanbesteed het ge deeltelyk amoveeren van het pand aan de Wphaven 68 het verbouwen van Wynha na no9 68 en 66 voormaUg R K kerkge boow en innchten tot magazynpand met kantoren en hmsbewaarderawamng I aagate inschryver was J Amesz te Gou ia met ƒ 36 998 a ƒ 30 749 b ƒ 6 249 Die Haghe Sanghers in ouw Gistermiddag hebben m den Haag Die H ghe Sanghers een hunner opnchtera ooien oud stadgienoot den heer A M En gelbregt naar zyn laatste rustplaats ge bmiH Op Oud Elk en Duinen was veel belang teUing him byna voltallig bestuur was er met omfloerste hamer welke groep op het fcoridiof zich voor den rouwwagen in den toat schaarde De meeste zangers waren present onder aanvoering van den dirigent dan heer Louh Boer Voorts vertegenwoor dlgde de heer H J P Jurgens de Federa tie van Kapperapatroons en waren er be ituursleden van den Kappersbond waarvan de over edene secretaris was en van den Residentie Dameskapperabond Onder de kransen zagen we er van het personeel van bestaiur en leden van Die Hagba Sanghers van don Kappersbond en tan den Residentie DMneskappersbond In de rouwkapel heeft de voorzitter van Die Haghe Sanghers de heer W K Poulus getuigd hoe diepe ontroering dit onver waehte heengaan van hun aller vriend in de vereemgioff had gewekt £ pr schetste den overledene in zyn hui ielyken krmg en richtte daarby een woord van troost tot de weduwe Reeds gisteravond hoeft spreker den heer Engelbregt n de byeenkomst herdacht Hy was mede oprwditer een der trouwste leden en een goed vnend van het koor dat hem in de beste herinnering zal houden Het koor wilde hem op deze plaats huldigen door een lied en zoo werd onder ademlooze fitiite het Grabbed van Cornells muziek wui Sohubert Der Xod und das Madchen ten gehoore gebracht Het orgel speelde achtereenvolgens een Andante Cantabile van Beethoven Noc tume van Chopin en op het laatst Wenn ich einmal soil scheiden uit de Matthaus Passion By het dalen van de kist bracht het vaan del een laatsten groet en zongen Die Haghe Sanghers op onroerende wyze Ecce quo modo montur van Hdndel Een broer heeft allen in het byzonder Die Haghe Sanghers dank gezegd voor hun deelneming Kantongerecht Terechtzitting van 26 Febr 1930 De Kantonrechter heeft heden vonnis ge wzen m de zaak van D G G van O schip j per wonende te Willemstad verdiachte van j het feit dat hy als schipper van een nwtor TOartuig varende m de Gouwe by het na leren van een plaats waar het vaarwater ii or twee stellmgen vernauwd wordt welke l aata van tegenovergestelde zyde werd ge naderd door een sleepboot met vaart heeft wnnmderd heeft gestopt of achteruit ge ila ien tengevolge waarvwi hy de sleepboot heeft aangevaren en waardoor de twee stel iingen werden vermeld De Kantonrechter overwoog ojn m ifyn vonnis dat de aanvaring door de verklarmg der getuigen wel ia komen vast te staan naar dat met is gebleken dat die aanvarmg uitsinitend aan de schuld van verdachte iS te wiiten flat todh de doorvaartopening tusschen de beide stellingen aan weerszyden was aangeduid door twee groene licht i en nu Mowel verdachte als de sleepbootkapitem n de meenmg verkeerden dat de doorvaart iT3 was wat zyn verklaring vindt in de ▼ oorschriften voor de bruggen en almzen nmners daarby bepaald is dat wanneer de doorvaart vry is dit aan de zyde waar kan worden bmnen of doorgevaren wordt ken maakt door groen licht Bat derhalve verdachte moet worden vry eaproken In de zaak van Ch O landbouwer woffle te Bleiawyk verdaiïht van het feit f t hy aonder voorzien te zyn van eai tfchtacte zich met een schietgeweer m den V ier had bevonden heeft de Kantonrech r bepaald dat l et oikdertoek in deze zaak wdt heropend op 12 Maart as teneinde ftiog eenige getuigen te hooren Uitspraken verder werden iwg de navolgende vonms n gewezen Wegens overtr art 424 W v S J N JÏ C B beiden wonende te Zevenhuizen B subs 2 weken tuchtschool W ens belemmeren van het verkeer jwr geen gelegenheid te geven aan e m ach Vm rydend © aoto te paa eeren A H wende te Wrnddrnxveen ƒ 15 sükth 3 Wegens overtr motor en rywielregle ment J A V te Ouderkerk a d IJssel ƒ 10 mibs 2 d Jl met toewyzmg van de aviele vordenng ad ƒ 28 60 C L J te den Haag ƒ 12 subi 3 d h G a T K te Bodegraven ƒ 8 suba 2 d h W S te Nteuwerkerk a d Ussel f 3 subs 1 d h W B te Woerden ƒ 4 subs 1 d h H van der Lu ƒ 1 saba 1 d h Wegens overtr arbeidswet A H de J te Boskoop twee geldboeten van ƒ 2 sub 2 X 1 d h Wegens overtr Alg Pol verord te Wad dmxveen L van R te Alphen en J V te Benthuizen ieder ƒ 3 subs 1 d h Wegens overtr leeririichtwet J S te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ O 50 subs 1 d h C K te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ 2 subs 1 d h H van der H te Nieuwerkerk a d Ussel schuldig zonder toepassing van straf We ns het met zorgen dat een voorwerp ge laatst op den openbaren weg behoorlyk verhoht en van de gebruikelyke teekenen zyn voorzien W M te Gouda ƒ 5 subs 1 d h Wegens overtr Invabditeitswet J van den B te Raeuwyk i2 x 2 suba 42 x 1 dag hechtenis D J van der S en J C van der S bei den wonende te Gouda beiden verdacht van het feit dat isy op den openbaren weg ge durende den voor nachtrubt bestemden tyd rumoer hadden gemaakt stonden heden voor dat feit terecht Verdachten merkten op dat er niets was geböird zy waren van een feestje gekomen en fcadden wat gezongen Uit het procesverbaal bleek echter anders zy hadden zich bovendien aan wederapannmgheid tegen de politie schuldig giemaakt er had een for meele vechtparty tusschen de politie en hen plaats grfiad Voor dit laatste zullen zy zich moeten verantwoorden voor de Rotterdam sche Rechtbank De ambtenaar O M laakte de handelwijze van verdachten ten zeerste en vorderde voor ieder een veroordeeling van ƒ 25 boete te vervangen door een hechtenis by met beta ling van tien dagen De Kantonrechter veroordeelde bei nder tot ƒ 10 boete by met betaling te ver vangen door een heohtenu van vyf dagen Wegens overtr van artikel 453 v P V te Gouda en K D te Moordnxht ieder ƒ 5 subs ld h Feestvergadering jO jarig besta in Ziekenkas Bytyds gezorgd De ziekenkas fiijtyde Gezorgd bestaat 50 jaar en ter gelegenheid daarvan zal op 1 Maart a s des avonds half ocbt m de feocieteit Ons Genoegen een feeetvergadeung plaats hebben welke door den voor zitter den heer C Bakker wordt mgeleid Het programma voor den feestavond ver meldt o a het optreden van de humoristen Kees Klaare en Bram Flora Agenda Febr 8 uur Nieuwe Schouwburg Laatste abonnementsvoorstelimg Febr 8 4 u Soc Ie Réunie BovenzaalLedenvergadenng afd Gouda LiberaleStaatsparty Vr heidsbond Februatt Soc de Réume Nat Genootschap Lezing Prof Dr Noyons 28 febr 8 uur Het Schaakbord Maandverg afd Gouda van de Utrechtsche Philatelisten Vereemging ÖlT DJÏÏW ÜMfREK ALPHEN a d RIJN De Rechtbank te Den Haag heeft ge eiBdht tegen verdachte P B mt Alphen a d Byn tegen wien wegens oplichting voor een bedrag van ƒ 5 te Leiden gepleegd veroordeeLmg tot een gevangemsstraf van 3 maanden wend gevraagd Uitsporaak over 14 dagen BOSKOOP Gemeen tieraad Verslag van het erhandelde m de open bare vergaderm van den Raad der gemeen te Boskoop op Maandag 24 Febr 1930 dee r amiddags om 7 uur ten Gemeentehmze Tegenwoordig alle leden met uitzondering van den heer P I oef VOMJiitter de heer P A Colyn burgemepjBter Becretaris de heer C vsq HLesen De Voorzitter opent de vergadering De notulen dei beide vorige vergaderm gen worden onveranderd vaetgeateld De Twee missiven van den heer W J Bas tiaan Iste stenograaf bij de Staten Gene raai enz betreffende de letvermg van een atenografisüh verslag van het verhandelde m de veri adenngen van den Raad der gemeente zijn voor den heer van Kleef v b aonleidmg om aan te drmgen op een analy tisch verslag van den gemeenteraad Spreker meent dat dit veel objectiever zal zijn dmi elk ander verslag De Voorzitter en weijionder Guldemond ontraden dit echter ten sterkste op grond van de hooge kosten welke hieniit zullen voortvloeien t rwyl hej t enwoordige ver slag m de Boakoopache Courant uitmunt door volledigheid De heer van Kleef maakt evenwel van zyn idee een voorstel hetwelk wordt ver worpen met 9 tegen 3 stemmen Verder is ingekomen een adres van het bestuur der womngbouwvereMiigmg Qnae Woning houdende verzoek een voorschot uit de gemeentekas te willen verleenen voor den bouw van 2S arbeiderswoüingen Burgemeester en Wethouden adviseeren dit adres in hand te tellen om ftdries nadat de Raad heeft kanuisgenomen van het m te dienen r ïport betreffende d n wonmgtoestand De beer Noest s d a p vraagt of dit adres dan tegelijk met het rapport zal wor den behandeld De Voorzitter kan hieromtront nog geen zekerheid varatrekkan De overige atukk worden aangenomen voor kennisgeving Burgemeester en Wethoucters deelen mede a dat zy hebben benoemd tot typiste ter SecMtane me A vander Want van Gouda tot klerk ter Secretarie den heer C JToebes van Koudekerke j tot FittM aan de gasfabriek den heer J van den Bergh van Sciioonhoven 4 tot hulpstokers aaa de gasfabriek de heeren A Boekhout van Alphen aan den Rijn en G M van Klaveren van Boskoop Over deze benoeming mtstaat eenige aiscusaie De hfer Boekraad r k zegt dat hy telkens tot zijn spijt moet ervaren dat er byna nooit eens een BK ambtenaar of werkmg wordt benoemd Zoowel de Voorzitter als Wethouder van Gelderen v b dienen den heer Boekraad van antwoord Volgens hen wordt m de allereerste plaats gekeken naar bekwaam held De heer Brand r k meent dat een der hulp iuokera dan nooit benoemd zou zyn geworden Voorstel van Burgemeester en Wethou ders om te besluiten tot verkoop van een perceel bouwgrond aan het vm Torenpad aan mevr de wed C Schaum onder hoofdelijke stemmmg wordt hier toe besloten Antwoord van Burgemeester en Wethou ders op door den heer W de Ruyter gestel de vragen betreffende de hoiMJelsavond Bohool De heer de Ruvter v b ia door het antwoord van BurgemeeetAr en Wethouders geenszins voldaan Zij antwoorden dat het bestuur van deze sohooi de wettelijke bepalingen by de benoeming van den Directeur heeft in acht genomen Doch dit wist spreker wel Het ging over iets anders In een advertentie werd een Directeur opgeroepen met M O boekhouden En wat is geachied Er 18 iemand benoemd die zelfs niet de akte boekhouden bezit terwijl er sollicitan ten waren die aan de gestelde eöacSien vol deden O in behoorde hiertoe een persoon uit Boskoop Het bestuur zegt nu dat het geen verantwoording aan den Raad behoeft af te leg een omdat het hier een mterne kwestie betreft Dcch dan meent spreker te moeten vragen of het geen tijd wordt om m dit I estuur twee gedelegeerden der Gmneente te bloemen omdat de Avondaohool een subsidie vftn f 500 uit de gemeentekas ontvangt Spreker zal misschien by de eerstvolgende 1 egrootingBvergadermg het voorstel doen pen gemeentelijken handelscursus te openen Antwoord van Burgemeester en Wethouders op door den heer Noest s d a p gestelde vragen l De heer Noest donkf voor de IniichtSngen en dringt aan om spoed fe maken met het geneeskundig schooltoezicht Voorts bepleit hy aairtluitmg by de Ver eetni mg tot hulp aan Mivolwaardige ar beidakrachten De kwestie van het geneetóundig school toezicht is blijkenfl hel antwoord van den Voorzitter m studie terwyl het voorstel van den heer Noeat om te besluiten tot aanalui ting by de hierboven genoemde vereenigmg niet wordt ondersteund Voorstel van Burgemee ter en Wethou ders om te besluiten tot vastetellmg van de vooreahotten over het jaar 1930 toe te ken nen op de vergoeding bedoeld in art 101 der Imager Onderwijswet 1920 aan de besturen van byzondere scholen voor gewoon lage en uitgebreid lager onderwijs DrT voorstel wordt zonder hoofdelijke steinmmg aangenomen Aanbiedhig door Burgemeester en Wethouders van de mgekomen aanvragen van besturen van byzcmdere sdioldn om toekenning van de gemeentelyke vergoedmg bedoeld in art 101 der Lager Onderwyswet 1920 over het dienstjaar 1929 Deze stukken worden gest d m handen van Burgemeester en Wethouder om daar op te dienen van advies Aanbiedmg door Burge iee ter en Wethouders van ingekomen verzoeken van besturen van byzondere scholen in dep Gemeente om m het genot te wwden gesteld van de gemeentelyke vergoedmg over 1929 bedoeld in art 100 der Lager Onderwijswet 1920 Ook deze stukken worden in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld ter fine van odvliee Voorstel van Burgemeester en Wethou der om machtigmg te verleaien tot het afbreken van het brandspuithuwje aan de Biezen tocht Hierover ontstaat eenige discusie Het voorstel wordt aangenomen met 9 tegen 3 stemmen Wordt vervolgd RADIO NIEUWa Programma voor heden Hilversum 500 Dmermusiek 6 20 Gramofoonplatcn 6 45 en 7 16 Cursus Italiauitch 6 01 Tooneel Nora van Ibsen na afloop tot 12 uur gramofoonplaten Huizen 6 00 Cursus radiotechniek 6 40 Techn causerie 710 Cursus Verbetering v h gezang in huis 7 Voorz NCBV 8 10 Concert Amh Ol r Ver 910 Causerie S 30 al4 B 10 10 30 tl Giamofooo tw By de door Arch N L V A J U van OsnaJirugge te üosKOop genouüen aanoe stedmg voor üen iMuw van etui tanoauisje aan de Zy ie was laaffste inscnryver A de KierJt ie Reeuwyjt aan wien bet werK gegund tt Zeer binnenkort zuilen de plannen van Arch J a van Oanabru re voor dan nouw van een woon en winiceaims annex Jtai saions voor reftëiung van oe nirma J A buaan óc Zonen woruen aant egteed By de door Arch J H van uanalniigge gehouuen onaeiuuuMUCOe aanoesieuu voor de verbouwing van ue Oenuriue najü ery waren laagste insonryvers Jac van aer Wilden voor naei8ei werjï Jac Loet voor tinianerwerit en voor smieeüwerjt W Ven By onüerhandsche aanbestedmg door Arch J a van usnatirugge aimer werd aan ds neeren ± iveenorsi en W üe xmu am bouw opgedragen van een woon en wimteiüuia voor üöq heer A Koster be vvaüoimcvieen Op li Maart ek aai vanwege Oedep Staten dezer provincie m het ioitaai van net Provinciaal ttestuur worden aanbeswjed het maiten van het aarden iicnaam ten benoeve van een verKeersweg langs de UosUyde der douw van Uouda naar Oouwsiuis RfcLUWlJK By Kon Besluit van Al lebruan is op meuw benoemd tot burgemeester dezer g meente de heter L J L ucasse By Kon Beslmt is opnieuw benoemd tot Iwrgemeester dezer gemeente de heer r S G Bos SPORT iN WBDSTRUDKnI Nederland en het voetbai wereldr kampioeuackap Het bestuur van den K N V a besluit oiet deel te nemen Naar wy vernemen staat het thana vast dat Nederland met zal deelnemen aan het voetbaiwereldkampioenschaps toumooi dat dezen zomer te Montevkteo zal worden gehouden Hedenmiddag hadden ziCh reeds vier bondabestuursleden schrifte yk tegen mt zending van een Oranjepioeg veriüaard terwyi er maar een voorstander was Van de ovenge vier bestursleden was weliswaar nog seen bericht binnengekomen maar aangeziai hun stanépimt bekend is is er geen twyfet over den mtslag meer mogelyk Nederland gaat metl MAÜillBfcMlCHrEiN VeiUngsvereetuging Gouda en Omatreken Veiling van fruit en grtente 25 Febr Pryzen BelJefleurs 20 21 26 soort 6 11 Brederode 10 11 spruiten 12 20 2e soort uMn 2 3 wortelen 1 2 kroten 8 1 Haagsche Bellsfleoj 13 Kampervenen 4 kleiperen 11 ii veldsla 0 58 aardappelen 3 Wmterjannen 6 8 Goudremetten 14 23 2e soort 6 11 Benderzoet E stoofperen 5 alles per K G aeldery 1 00 3 00 peterseUe 1 OO prei 1 00 ÖOÜ radijs 8 50 alles per 100 boa andy vie O 95 116 knolrapen 150 2 50 boeren kool 2 00 2 90 Savoyekool 4 00 5 00 roode kool 800 10 50 2e soort 3 00 6 00 gele kool 5 50 9 00 putjeskool ƒ 1 50 aUes per 100 stuks Kaasmarkt Bodegraven 25 Febr Aanvoer 90 wagens teitamen 3933 stuks wegende 35 397 KX3 Ii rste soort Gouda met ryksmerk ƒ 48 50 idem nundere ƒ 44 46 Handel matig LAATSTE BERICHTEN DRAADLüOZE DIENST FanuUedrama waarbij vyf personen zyn gedood PARUS 26 Febr De bevolkmg van ften plaatsje m tó nabyheid van Oran verkeert in hoogst opgewonden toestand door een bloedig fanuliedrama dat aan vyf menschen het leven heeft gekost Na een twist viel de zoon zyn vader aan en doodde hem Hetzelfde lot volgde zyn moeder en zyn beide zusters waarna hy zelfmoord pleegde Groote warmte te New York NEW YORK 26 Febr V D Gisteren beleefd de stad New York den warrasten dag die men sedert menschenheugeni te New York in de maand Februari heeft ge kend De thermonwter steef tot 23 C en bleef gedurende d geheelen dag op 22Wi C Ook s avonds was het nog zeer warm zoodat vele meaischen aan het strand baad den Een nieuw kabmei Tardi PARIJS 26 Febr By het verlaten vin het Ëlyeée heeft Pomcaré het volgende medegedeeld President Doumergue heeft vanmorgen Tardieu verzocht het nieuwe mmisterie te vormen Tardieu verklaarde echter Pomcaré beter voor deze taak geschikt te ach t i Poincaré was echter van meenmg dat zyn gezondheidstoestand niet toehet naar Lond te gaan reden waarom hy ook de kabinets formatie met wilde aanvaarden Waar na Tardieu de opdracht heeft afgewezen en den voorrang gelaten heeft aan Pomcard deze zich heeft teruggetrokken kan verwacht worden dat Tardieu automatwch met de kabmete vormmg gelast blyft en president Doumergue hoojft hem deze niet opnieuw op te dragen Pomcaré heeft Tardieu onmiddellyk een bezoek gebracht en hem zijn voUöi steun by de vormong van het nieuwe kabmet toegezegd Nog in den loop van dezen middag zal Tardieu met zijn pogingen tot het vormen van fen nieu e regeermg aanvangen Ontptofftng in djnunietfabnek JOitAwi JÜBuoib M febr v u Bö een ontpioffmg in een dynatmettabnek t Mod nontem zyn één huropeaan en vier mtimders gedood iBCUleBt in d raadavargaderug t Wonnervecr WORM£RVi JuK rebr In de gister avond genouden raaosvergadenng wem ty dena o J wtf i a n dating van net ndapunt harzHoung auurissen gomeenMpersoneel door net raadslid hond kvrmispany grove beheeoigingui oemt aan flet dros van den baar Kiouuan ü jL f en zyn f racbegenoot i Oe heer Klokman wond zich cecr op en gooKte zyn uuctpot naar het hootd van den heer Kond Jmk de rambtenaren werd byna getroffen Na protest van eemge leden werd het incident ges oten en werden de gewone beraadstagmgen voortgezet Zijn vrouw gedood LEbtWAHi £N 26 ïeor Hedeumorgad ontstond ruue luasehen het echtpaar Kui per wüueude aan de Romkenalaan alhier De twist liep zoo hoog dat de man een kort eiagersiiies greep i dit zyn vrouw in het hart stak die onmiddellijk overleed Uierna sloeg de man d © hand aan zichzelf £ rn lig verwond werd hy naar het Stadsziekeonuii vervoerd J e politie heeft de zaak m fasüdca De vrouw de ongeveer tó jarige D Zaodatra was moeder van twee kindenn Beurs van AnuterdaiiL 25 i ebr 26 FebrOfficioalLonden 12 IT m 1212 4 Berlin 59 8 i 69 63 Par 9 76 9 75 Brussel 34 76 U ib k ZwiUerlflJul 4813 4S IS Weimen S5 16 3616 Kopenhagen 66 80 66 80 Stockholm 66 92 66 92 4 Oalo 66 7 6 70 New Yoifc L4M 2 Pi a 7 88H nM Aladn4 Zim 30 87 4 MUaan 18 0 i l lt6 i Prolongatie 29i BeurwTtridcht De belangdteUlng conoeatreerde zich boden nagenoeg geheel op Amsterdam rubben die van aanbod te lyden hadden daar man cie mogeUjkheid om het dividend in aandeeleo ta toucheeren beschouwt als een kitpltaals emuaie hetgeen met het oog op germge voor verkoopen voor 1930 eu de lage rubberpnjzen nie gunstig werd geacht D ovenge rubberaand stelden sc over het algemeen iets lager Tabakkan hadden een kalme markt Asnvankelyk zette de dalmg der vorige dagen voort maar later op dan middag had een licht herstal plaats Oostkuaten kwamen baneden d£n pankoezs Vsa d InduatrieiooduD was mat veel ta bemerken en geen der vooraanstaande papieren wezen verandermgen van beteekenu aan Kotimklqke wwdda op kleine voet ver tiandeld doch lagen vrij vast m de markt Voor Perlakken beatond wat vraag buikerwaarden waren gedrukt in verband met d verlagmg der suikerpryzen Scheepvftarten n l ijnwaarden hadden een verlst i voorkomen Amearikan i waren over t algemeen wat laf er ProlongaUe 3 N W S 77H RADI0 TBLBGftAI 19at WEBRBEIUOTT 26 F aHoogste stand 775 6 te P nt g Laagste stand 7490 te i Wt jVerwachting Meest matige Z Oa wind zwaar bewolkt tot betroilA n WaarscMJn lyk eenige regen iets zachter ADVERTENTIBN Haden ontsliep zacht en kalm na een lanjduni doch geduldig gedragen lijden 002e lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder CORNELIA POTUIT Wl4 nu M Hnr J P 4 POOI m den ouderdom van 67 jaar Goada 38 JOHa P T d POOL WIJNTJE P V d POOL P J T d POOL Rotterdam J P y d POOL A A d POOL Verboi Gouda C A T d BREE T d Pool JAC A T d BREE H P T d POOL CATH J d POOL en Verloofde en Kleinkinderen GOUDA 26 Februari 1930 Raam 107 De teraardebaalelling zal plaats hebben Zaterdag a s dea namtd dafts 2 Dur Ttinaf bet sterfbuis GEVRAAGD Ean Noodhulp of fiinkf Werkster voor Diaidag of Vritdag Bq Men JËLSMA Bur Martenisintel S3 12