Goudsche Courant, maandag 3 maart 1930

Ho 17317 1 DülTSCHLAND Gasvergiftiging te Hamburg j Drie doeden UI de Diederichstrasse te Hamburg heett thuiakomend familielid gistemach de JWige eigenares van de woning en ha ir üM dood te bed gevonden In de keuken de slang losgeraakt terwyl de kraar P TM Een onderhuurder is eveneens M m bed gevonden Wie iB de verdronkene hrt H y MhfaT meisje opgevischt dat de na onderzoek hield voor dat van een Wie Carolme Drecik boerenarbeid die m November was weggegaan m T2 P van een landgenoot genaamd Onder den naam Drecik werd ze ven en het parket van meemng dat j ooHl was droeg de politie op De slavin van het zwijgen Üioriseerde vertaling uit het Engelsch van PRED M WHITE Nadruk verboden d lL veelbeteekenenj lj nlach dat dit het geval wae en de Wher l ven Toen ze na1 Dar r kwamen was Sir Char noud7 gewone gedaante en als San n geschoren m hun onder Ventmore scheen Zulï J hïk en S T diaries floot Cnn r i iiOidVad i Jödï er M y ed tegen liü n H ö City keiela a d a b x ik goddank van die Ill bsllii iizoeU voor JONGEDAME winkeljuffr mei huiuiqk verkeer Brieven met oM vevan priis onder No 748 boreau Goudsche Courant Markt 31 9 OE N V P DE GRUYTEli ZOON VRAAGT EBNIGE OVER TE NEMEN x 2 nieuwe Ie klas luxe Burgers Rijwielen met torpedoterugtrap zwart celluloid luren pracht hangveerzadel uit de alom bekende fabriek H BURGERS van Groningen Velp uiterste priji Heeren f 57 50 Dames f60 Met volle garantie vrij zicht franco Br onder no 747 bureau Goudsche Courant Markt 31 15 flinke Verkoopers voor het bezoeken van partieulieran in de omgeving van Gouda Persoonlake aanmelding a s Woenatogavond 5 Maart tusafhen 6 en 8 a uur m den wmkel Maikt Gouda 787 Sb Herplaatsing wegens imisstelling M H Aannemers maakt gebruik van de Btgrootings staten Gedetailleerde berekenmgstaat vanonkosten voor Uwe inschri vingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegTellen Priia per vel 10 cent bi 50 stuks 7 cent per vel bi 100 stuks S cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKBN Telet 124 Gouda T POELBNIJK Telef 480 W ddlnxv en i A J O INMAAT 8m k n genezen vordan door t gebruik van N U R Maison Para Twee fuldeH per flacon bil Apothekers en Dro£Islen 14 Hoofdsieeg 7 VarpifglngiartlkilM ICtriatt Wimnittrzakkan Rallepdam Sumnilkiuaen Braukbanlaii Ball prllioourant gratii Adverteert in dit Blad MENSCH 0 f F TE LEVEN en GENIET t Wé8i ni t bsng voor Jt kopje trooit naen gebruik daarvan xoove l maar lui maar proftteer van da voordaalan dra davooruihtrsvanda watenichap an da lachntek weten te bieden I Koffie bekooit lommigen vrij slacfit en velen moeten dit genot bakoopan met onaangename fiartkloppingen zenuwprikkdrng paloo id en andere nerveuse verschijnselen T Een ingenieus procédé beschermd door NederllnUsche Octrooien brengt echter uitkomst Deze utlvindmg mafkt hel mogelijk de ruwe koffieboonen Ie doen zwellen daardoor worden de porién geopend waarna men door middel van eerr xtractieitof de coffeine uit de koffieboonen kan halen Atle natuurlijke aangename eigenschappen blijven bij dit procéd Inhouden Dit geldt m de eerste plaats voor de smaalt en omagevende sloffen caféonen want deze komen eerst bf het brarKien lot ontwikkeling onverschillig of de boonen cofftine vri lijn o1 met Door Koffie Hag degegerantfetrcfcofleTnevrfjekoffieboonanf Ie koopen kan dus elke huuvrouw een koffie efp tafel brangen 4 die beter bekomt even pittig i en hetzelfde genot verschaft els gewone koffie zonder echter eenige schadelijke werking op het organisme uit te oefenen J Het bewiji te laveren ii ntet moeilijk 80 Cenh zult U daar wef voor over hebben want het gaat om mets meer of minder dan om Uw gezondheid en hal weliiirt an Uw huisgezin Koopt tl heden nog een origineel pakje Hig en U zult Hag blijven g bruiken w9n H49 brengt U MEERGENOTEN BETEREiGEZONDHEID ± N V Utrectitsche Hypotheekbank Pandibpiawan f Bfl 000 000 De BANK itell beschikbaar 4 Pandbrieven a 98 in itukken vin f 1000 f 500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN HER Mr P R HOORWEG Geen leelijke drankjes meer als wij koii vatten Ik gebruik Vides VapoRub voor verkoudheid bi mijn 3 kinderen want het helpt veel vlugger dan andere middelen zegt Mevr van Tongeren Snellinckatraat 45 Rotterdam Ik vind het even uitstekend vervolgt zij voor mijn eigen verkoudheid Een der redenen waarom Vlcks bi verkoudheid zoo s oe dig helpt is de dubbele werking zoodra het tegen bedtijd op keel en borat Is gewreven Eeb ZIedigre werking Het wordt gedurende uw slaafl door de llchaaraswarmte verdampt en direct naar de ont stoken luchtwegen ingeademdwaardoor het slijm opIo3t en de ademhaling vergemakkelijkt wordt Gelijküjdlg werkt Vicks d xjf de huid a i een ouder wetach papmiddel verdrijft stijfheid en pipi waardoor de ingeademde dampen gelegenheid krilgcH de luchtwegen te openen Itstekeid v oor kinderen Moeders gebruiken gaarne Vlcks in het bijzonder bij km deren omdat het uitwendig wordt aangewend en niet den maag van streek brengt zooals door te veel Innemen van medicijne i zoo vaak geschiedt Lagere pr Jg Teneinde aan de groott vraag naar een gocdkooper potje te voldoen zijn thans proefpotjes a 85 et verkrijgbaar Het groote kost 1 25 Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten W VAPORUB 70 nlle verLoudhedea Abonneert U op dit Blad HOUDT WEL IN T 00 rj A T al la Camel een Amerikaansche Sig atet elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel 11 als garantie waarvoor onze naam op dt banderolle itaaL HAT wookwdie Camel aan de r AT Camel In Ame nka een grootere verkoop heeft dan alle andere Sigaretten r A T daar natuurlijk wel een goede reden voo zal lijn DAT Camel versch moet ilJn en daarom door ons direct van de labnek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd O AT dit alKén door ons geschiedt omdat wij de alleenvertcgenwoordigers voor Nederland zijn en markt komen van loogenaamde ramaehpartijen oude en verlegtn restanten uit t buitenland opgekocht waaror echter onze naam oM staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen r AT wilt Oe ecfcte versche door oni germporteerde Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Ofl betaalt en waarop OiJ recht hebt gij onvoorwaardelijk steeda elachea moet dal onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt PA Elk inkia kMft Ml buideiolli ym to d dl i iiuiiuiiiiiijiiiiiiiwniiiuiuiiiiiidHiigiwjiii iv 68 Jaargang Dinsdag 4 Maart 1930 fiomgfflËcöüRMr SbS Z tZ lJ 0 VOOR A S OmSrIkEN JÏIEUWERKERK OUDERKERK OUDE WATER Sir wJi iJ S innx o HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE Dit bladversciiiin tdag ksbehal ve pZon enTeP ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2 2S n r i per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cln Teveral wiaf dem T o hanco per poet per kwartaal ƒ 316 met Zondagsblad ƒ 8 80 = 2ri t 7ï p ï SfpSS MAaKX 3t GOUOA B L Sr pS a AlXati Telef l terc S2 ADVBRTËNTIEPRIJSt Uit Gouda en onutreken behoorende tot den beiorffkiiiv 1 5 regels 180 elke regel meer ƒ O 25 Van balten Gouda en de bexorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 AdvertentlSn in het Zaterdagnummer 20 et byslag op den prijs Ijefdanigheids advertentiën de helft van den pr s INGEZONDEN MËDEDELLINGËNi 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 050 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot teer gereduoeerden prus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaachenkomit van aoUede Boekhandelaren Advertentiebareaux n onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing san het Bureau yn ingekomen teneinde van opname verzekerd te s n uuut WAltR REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz H t nituwa ransohe Ministeri De moorden te Dusseldorf Ken nieuwe brief Naar de Vo8B Z uit Dusseldorf verneemt heeft het pUatselykt communististhe blad Freiheit hetwelk indertyd detwee echte brieven v Wi den moordenaai heeft ontvangen Wflfer een Moi leibnef gekregen Daarin deelt de moordenaar o a mede dat hy weer 1 de stad is Hy vertelt allerlei byaondei ieden over zyn vadeien ovei zyn eigen jéugd en zegt verderdat hy het papier ifaarop hy zyn eerstebrieven heeft geschrefen eenvoudig uit eenp ullemand op het péstkantooi heeft gehaald t De moordz Bkletzner Koopman Tetzner die van moord en ver zekeringsbedrog wordt beschuldigd is door den rechter van inAuctie te Regensbuig verhoord Hy heeft di rby uitvoerige mededeelingen oijir ayn daad gedaan De offi cier van justitie zal nti een aanklacht tegen hem mdienen Het proces zal vermoedelyk einde Maart of begin April plaats vinden OnthuIImgen ofer duikbooten Van de 300 onderzeebootes waren er geen hon rd tegelijk m dienst Wat verloren gmg Ken van it vooraanstaande leiders vai de Duitache duikbootviool m den wereldooflog generaal Luupe een eenvoudige bretdge schouderde man is op het oogenblik betrok ken m een groote J eiache firma waaim liy evencöiia tPu voori anstainde positie be kleedt au het dmer beeft liij dezer dagen tns iets nodeia vertéld over de Duitache duikbooten uib den oorlogstijd waarvan de werel d aardig wjAfte weten Js gekomen emds de Wapgiatil j g elejken maar Wdarvim de nïtesie gffieimen toch nog die I ü f ohe I n £ ju goed bewaard by de velen die ei m betrokken ziju gewt est uNie nmd m Engeland maar ook niet m Duitseliland zoo vertelde hij Iheeft cenige idue gehad van de outzettendü moeilijkhe den die moesten worden opgelost om de duikbooioorlc gaande tk houden m die dogen toen die legers op A fronten astge rt 8t schenen te liggen In totaal hebben WIJ 198 U boot en verloren Vaii velen weten WIJ niet eens wat er van eworden ia Zij kwamen met teiug dat rfas het cenige wat je te weten kwam van e tragedie die zioh ergtna m den üce had afgpapeeld Ze gingen verloren m netten zij liepen op mij nen en n werden peechoten Maai terug k tren deden i n Zoo goed als we kinden vervingen wij de verloren gegane boo n door andere Maar het materiaal waarmee wij bouwden waa zelfs minderwaardig En zoo goed als de kwaliteit van het materiaal achteruit liep gingen ook de maneciiappen aahteruit m aarde legen het emde van den oorlog was de traming niet langer dan zes maan den veel te koi t voor hetgeen de menschai doen m eaten De onderzeebooten waren toen iOQ elecht dat zij wanneer zij een i aand dienst hadden gedaan voor twte inaauden in reparatie moesten Daarvoor kwam het dat er ofschoon er in totaal wel ai It honderd duikbooten waren In die da pen nooit meer dan 100 gereed waren voor den fltujd We had te i torpedos tekort w had ien eigenlijk van alles e kort Op een l epaald tjdstip liallen we 180 torpedos m een w k nood fe We kontfen het aantal met bij eika 11 k ijgen Ik herinner me dat ik toen mar Oosteiir jk ben gestuurd om torpedos to f iuin Ie nen De Oostenrijksclie vloot II ft voor den gtlRoieji oorlogsduui maar zal worden het aneiheidsrecord over den Atlant schen Oces un te verbeteren en de reis van £ outhanu Hx n naar Quebec zal in 6 dagen of mindfr worden gemaakt Het nieuwe schip zalrbegm volgend jaar in dienst worden gaiteld en de overtodit van Engeland naar Canada zal daarmede l x dag worden verkort De 4 mpire of Britain zal 45 000 ton groo zyn 20 000 ton grooter dan de hutdi ge Cfeeaanstoonliers Ongeluk m Vanétetheater Twee acrobaten valten van een hoogte ran 6 M Tydens de middagvoorstelling Vrijdag in het Londensche Coliseum zyn ten aan schouwe van 2000 bezoekers een mannel jke en een vrouwelijke acrobaat van een hoogte van 6 m op het tooneel gevallen De man hmg met de voeten aan een trapeze terwyl 5 toip doa j ebruikt Maar m wttrwH lanivau is zo nooit in stout Btiwtfet ons De conferentie te Londen De k estle dei kiuiseis en moedei schepen nior vliegtuigen Toenadeung tusschen Japan en Amerika Donderdag a s zal het mogeluk zijn dat opnieuw een Franache afvaaidiging waar ren Bnand eai Tardieu deel uitmaken naar Ijonden vertrekt oim de besprekingen ovei d inknmpmg der maritieme weeriftatht te bespreken Bon en ander is te danken aan het feitdst het Tardieu is gelukt ten slotte de man Den rondom zich te verzamelen die bereid waren toe te treden tot een nieuwe regeennc De kabmetsformateui heeft van denbegjbne af aan ernaar gestreefd een minJgtMie m elkaar te zetten dat op een lmw tig n parlementairen steun staat kon maken Z n goede bedoelingen werden even wel niet op prys gesteld hetgeen bleek uit ts houdmg der radicale fracties uit Kamer m Senaat Tardieu was dezen zeer vertegemoet gekomen en gaf teneinde by henm t gevlu te komen bl jk van een opmerbigke toegeef ykheid doch de party alsHodanig sprak haar veto uit tegen Tardieu djt een tydelyk kabmet wilde vormen hetwelk de republikeinen en rech che fracties IM yereenigen De bezwaren tegen den imren premier golden ondanks Tardieu e rtg liQ kamendheid de omstandigheid dat daieinVzen een zeer conservatieve figuur ia m itovendien by voortduring als conse qooitie daarvan een zeer strydbare hou dtag heeft aangenomen tegen ieder die zich Hlfcs oriënteerde tsnlieu heeft niettemin volgehouden en hel is hem zelfs gelukt een vyftal radica lU over te halen tot zyn kabmet dat uit aafittten aiinisters en zestien onderstaats lecrearisflen is samengesteld toe te treden fl t ligt voor de hand dat dit vyftal afge TBBrdigden en senatoren uit de party zal irorden gezet Van meer belang echter dan het overloopcn dezer radicalen is de houding van de groep die onder leiding staat van Frank iem Bouilon Nu Tardieu verzekerd is van de medewerkmg dezer vyftien parlements leden is de kans dat hy zich zal handha TCn aanmerkelijk gestegen omdat by de jongste cnsis het juist de groep van Frank lin iBomllon was die tevens tegen Tardieu itemde Naar verluidt moet tusschen de Amen kaansche en de Japansche delegatie op de vlootconferentie een toenadering tot stand zyn gekomen Volgens de Daily Herald zal de Japansche regeenng de Amerikaansche voorstellen m hoofdzaak aannemen Wat de kwestie der kruisers betreft waarvoor Ja pan aanvankelyk 229 000 ton verlangde ter wyl de Ver St 60 000 minder wilden toe staan wordt vernomen dat Amerika nieu we voorstellen heeft gedaan waarby aai Japan ongeveer 208 000 ton worden toege staan Over het vraa tuk der torpedo a gers bestaan geen ernstige meeningsver schillen Inzake de moederschppen vooi vliegtuigen IS echter nog in het geheel geen overeenstemming bereikt terwyl by de kwestie der dudcbooten ook ernstige mee ningsvergchillen bestaan Volgens de Ame nkaanache opvattuïg zouden Engeland en de Ver Staten elk 60 000 tons aan duik booten en Japan 3 f K tons moeten hebben Japan wil echter orn r alle omstandigheden de tegenwoordige S ipikte van 78 000 tons voor zyn duifcbooteil loot handhaven De Amerikaansche en japansche delegatie hopen nog vooi den tei ugkeer van de Fran sche delegatie tot een overeenkomst te kun nen geraken wjtarin Engeland Frankrijk en Italië zullen toestepimen Adams de Amerikaansche minister van marine die tot de gedelegeerden voor de vlootconferentie behoort heeft gisteren voor de radio een voor de Ver St bestemde redevoering gehouden wftarin hy o a zade dat de Ver St een vloot wenachen nteb grooter dan voor de nationale veiligheid noodig is Vol gens Amerikaansche berichten hebben 12 000 bekende personen in de Ver Staten gisteren teleg rafisch een beroep op de Aanenkaansche delegatie gedaan om te ver langen dat de bewapening ter zee niet alleen beperkt doch ook vermmderd zal worden In politieke kringen te Washing ton wordt dit beroep als een echo be schouwd op de niet zeer gunstig luidende berichten uit Londen over de conferentii De handteekenmgen voor dit beroep zyn binnen drie dagen byeengebracht Tot de onderteeikenaars behooren o a rectoren professoren en studenten van verschillende universiteiten bankpresidenten kooplie den en industneelen Kjk maar o ii uikolc torptdo te ktnen Ervaringen m Oostenr k Toen WIJ i t n ter VLi teiking vim do hjuttnujfcsthe vloot Ver van onze kleuie lulerzcebouten naar lola liadden geetuurd ticorften WIJ nze tigtn nieoniiuieiiB zen UU ona standpunt bezien waa de Oosten iijkficho vloot totaal nutteloos Er waren tiouwens in die dogen maac drie vlootes kade s waarmee rekening gehouden inoe8t de vrouw aan zyn handen hangende om wordtn de Engelsche de Duitache en de Japansche vloot De Anieiikauusche met en do Iroiiscitio ook niet Om onza onderzeeërs tt iug tt krygen hebben we onmenaolielijk vt el gevaar ii oeteii doormaken Zij zijn door n ijlenlaBge velden gevaren dia vol imjnen lagen Dat ze er door gekomen zyn is een wondei H kwam vaak voor dat de onderzeeërsdie naar buiten den Oceaan op waren geW t st dagen lang aan den rand van eeni ijiiLnveitl lagen te wachten steeds weerseinend langs welken kout zy he veiligstnaar binnen konden varen Dan moesten ze wachten tot er door ifliaiNnvegers een gaatje was gemaakt Js Ai w ky de angetwaren emdeloos t legen bet einda van den oorlog gmg 80 piücent van die ondera eers die uitgestuurd werden vertoren Toch waten de bemannm g n van de U booten tn van de torpedoja g rs de besten vajj het leger Hun dieciplme waa Jtijd uitstekend Toen ten slotte da revolutie kwam heeft er nooit een roode vlag op een van dio schepen van dfe vloot gewapperd Dat geschiedde alleen op de grobte filagschepen waar de t emanning gedemotaliaeeid werd omdat zij nooit lete an ders te doen had gehad dan ionge de niij itnvelden varen FRANKRIJK Montauban zonder bcht en voldoende drinkwater Het water van de Tam by Moutauban ih sedert gistermorgen tien uur een meter ge stegen en dnngt thans m de huizen dei voorsteden Sapiacou en Touioussam binnen die ylings moesten worden ontruimd Het aantal dakloozen stygt met de minuut zy worden elders ondei gebracht Den bakke ryen die Maandags gesloten zyn werd ver zocht onverwyld met broodbakken te begin nen Montauban is zonder gas en zonder electricitejt terwyl er g rek is aan dnnk water Te Samt Antonm stortte een auto mobiel in de Bounette De chauffeur bracht den nacht op den kap van den wagen door tn werd 9 morgens om elf uur gered door de gendarmerie Twee personen echter d e zich in de auto bevonden verdronken ENGELAND Een concurrent van de Bremen Volgens een draadloos bencht uit Londen zal op 28 Mei Engeland s grootste passa gjersbchip Empire of Britain gebouwd voor de Canadian Pacific Company op de Clyde te water woiden gelaten Gemeld wordt dat dit schip een gewei iige med inger zal worden van het Omfcsche reuzénstoomfachip Bremen Getracht duikelde toen de voeten van den man los heten zoodat beiden neerstortten Zy wer den naar het ziekenhius bracht de man had wonden aan schoud J mbben en pols de vrouw had een lichte hoofdwonde en ernstige kneuzingen ZWITSERLAND Bet Ssvoy hotel te Bazel gesloten Het Savoy hotel te Bazel dat bestemd is tot zetel van den raad van beheer der In temationale Sciiadevergoedingsbank heeft Zaterdag het hotelbedi f gestaakt V daag beguit de verbouwing die op 1 April gereed moet zyn ZWEDEN De toestand van de Koningin verergerd Tefwyl Zaterdag berichten zyn ontvan 4 w r volga w lke de toestand van de ko mngin van Zweden onveranderd was is toestand Zondag verergerd Naar de lyfarts van de konmgin i deelt houden de hoestaanvallen aah de ademhaling zeer bemoedijkt BOftLAJID Een interview met Bykof over de Kcnk vervolgingen en de agitatie daartegen De Europeesche directeur van het Ame rikaansche telegraafagentschap Uïiited Press heeft oen interview gehad met Lykof den voorzitter van den raad van volkacom missarissen der sovjetunie Deze heeft op de hem gestelde vragen het volgende antwoord gegeven JÜITENLANDSCH NIEUWS Ladjecki terug te vinden Deze erkende in derdaad met aar vertrokken te zyn maar haar 14 dagen later aan een anderen Pool te hebben afgestaan wiens naam hem on bekend was Dit getuigenis kwam de politie onvoldoen de voor Dies werd hy opnieuw gezocht tot aanvulling van die verklaring Ladjecki had de tweede ontmoeting toen hy met een jonge vrouw in de tram wilde stappen Deze vrouw öleek meptand anders dan de dood gewaand Carofine den vongen avond door hem ontmoet en die hy juist naar de re cherche wilde geleiden Caroline Drecik be vestigde dit verhaal en voegde erby smds haar vertrek van Ladjecki met een andei en zeer tot haar voldoening gehuwd te 7yn Intusschen is juffrouw Drecik voor dt wet dood Alleen een gerechtelyke uitspraak kan haar officieel een bestaan hergeven dat ze nooit heeft willen verlaten In de eerste plaats moet de politie nu de ware identiteit van de verdronkene vaststellen jGy wendt u tot my met een verzoek van een aard waaraan ik tot myn spyt met kan voldoen Gy vraagt my inlichtingen te geven over het aantal en de redenen van repressies ten aanzien van de bedienaars der verschillende eerediensten Ik kan daarom met aan uw wensch voldoen omdat ge vallen van een dergelyke soort repressies my onbekend zyn Aangezien een dergelijk soort repres sies of zooals men by u zegt vervo gm gen met op bedienaars van eerediensten als zoodanig wordt toegepast is het duidelyk dat de andere vraag over verzachting van deze repressies geheel vervalt 3eteekent deze m jn verklarmg dat in het geheel memand van de bedienaren van eerediensten gearresteerd ter beschikking van de justitie gesteld en veroordeeld is Gevallen van arrestaties en veroordeeling van bedji aren van de eerediensten waren en zyn er maar deze arrestaties en veroordeelingen hebben niets te maken met de godsdienstige overtuigmgen van de veroor eiden en den eeredienst In deze gevallen werden de bedienaren van eerediensten ge bede bende af Ik zul me nooit meer met zaken inlaten Beatrice ik heb nu kergeld betaald En al 7al ik feeën milUonair zijn ik heb toch ook met over armoede te klagen en zal me verschillende kleune luxee waar ik erg op gesteld ben voortaan niet hoeven te ontzeg En misschien wil je wel zoo feotd zijn Beatrice om wat koude kip ntet ala en f n flescli goede champagne voor ne te bestellen Ik lammel letterlijk van den hongt r Merkwaardig hoo ten men Mih zijn etluflt terug krijgt zoodra hy uit de narig held 18 Het is eenvoudig of ik droom dat iiö concessie teiialotte nog zooveel waard waren Toe wil je even bellen kind Hwit lan 1 tot operatiel trrein voor zyn Mniste re praktyken koos nnkektn waarmee het pasgetrouwde paar da uweUjksreiH begon e hebben hun geluk ruunsohoota verdiend Dat hebben wy ook antwoordde Bea tnce Maar laten we niet meer aan het ver Itóden denken er ligt zoo n heerlyke toekomst vóór ons 1 1 m de tremtoupé waar zy alleen waren had Remngton yn vrouw in d © armen g non en en hy kuste haar vol liefde Hy kt k diep m de zachte oogen waarunt iedere jchftduw van droefheid verdwenai w Ben jo gelukkig liefste vroeg jiij btnt zot 7wijg aam Wel zwygzaam fiuwterde Mory maar goddank met langer de Slavin t ei bond van het wygen TOlLLETON Sir Charles Darryll a wonderlijke verdwij n ng en wederverflchyning hield eenige da n ie publieke belangstelling in spanning tn t pn was tr wel weer etn andeie sen Butip die de aandacht van de kranten en het publiek gevangen hield en de vreemde avonturen v m Sir Charloa op den achter grond drong lïovendien waa Ie edelman tnmddelhjk mdat zyn zaken ger e d waren et zijn dochter naar buiten gegaan en kt lone Berrmgton en Mary Grey volgden uil voorbeeld Aan het emde van de vol fe ndc weck werd hun huwelyk in alle stilte voltrokken m de lude begroeide kerk van u pittoresk dorpje in Cornwall Alleen Maik en Beatrice waren er by tegenwoor dig Deze twee zouden nog een paar maan den moeten wacliten ze moesten rekening houden met de publieke opinie Ik hoop dat we nit zoo gelukkig zullen worden als zij zei Mark terwyl hij en Beatrice den in het donker verdwynenden trein Iwlekt pn ZIJ zelf repten er begnjpehjker wijze met van even ala Ae van Dr Bentwood ook al omdat S r Charlen met een aandrang die waaridliynhjk meer het gevolg waa van verstandelijke overweging dan van vfrgeving8gezmde grootmoediglieid de Hutonteittn verzocht had hen met te vervolgen hn lat verzoek kwam de autoriteiten mot jn elegtn omdat het als de zaak m het openhaal waa behandeld onmogelijk waa gtwtcët er den Radjah van Ahbad buiten te 1 luden A Wa wees erop dat deze Oostersche potent lat ö man op den achtergrond was feewteat i Jp misdadige sanienzwePiig Sar tons la tf yer en het hoofd van het ge ie 1111 zinnig Verbond vm liet wijgen De volgende dag hadden de kranten een vette kluif Sir Charles werd geïnterviewd tot hy groen en ffcf zog en ten slotte de verelaggevere zijn kamer liet uitzetten Scot land Yard wist hu preciee hoe de vork m den ste4l zat maar de justitie kreeg met eel te doen omdat de hoofdpersonen Van het complot dood waren Cora en Reggie moesten wel worden gestraft voor vroegere hoteldiefstalleni maar hun rol in daze aan gelegenheid werd met de mantel der befde De Ridjah had toen hi merkte dat l gnnd van de Engelsche hoofdstad etn l er tjo warm onder zyn voeten werd zyn resi dentJe van lx uden naar Pan a overgebrecl t en de Rntsrhe regeenng liet hem weten dit het voor alle betrokken partijen boter wa dat hy niet naar Engeland terugkeer de De autoriteiten waren er allerminst cp geételd dat ten van de machtige Indwcbe zelfbeatuurdeis m een pubikek schandaal werd betrokken maar evenmin dat iy het