Goudsche Courant, dinsdag 4 maart 1930

STADSNIEUWS De Dlreeteur der Prov Bankvereentging te Den Haag te Haarlem gearreateerd De Telegraaf meldt De Haagsche politie heeft igisteren te Haarlem gearresteerd de directeur der I dv flankvereeniging te s Gravonhage d heer P J Kloppenburg die sinds de debacle dezer bank de residentie hAd verlaten en te Haarlem was gaan wonen Na de faillietverklaring der Prov Bardtvereeniglng w r een tekort van 8 ton was geconstateerd heeft de justitie d n accountant een onderzoek opgedragen Het rapport is dexer dagen b j de justitie ingediend Hieruit zou gebleken ziJn dat de heer Kloppenburg zich aan verduistering heert schuldig gemaakt ZoQr bezwarende fetten zjjn aan het licht gekomen o a de verduïaterüig van effocton van verschillende cliënten der bonk Ook belangryke geldsommen zyn verdwenen De Haagsche politie meende op grond hiervan tot arrestatie te moeten overgaan De heer Kloppenburg die in de residenti op zeer groeten voet leefde en een kostb iar pand op den van Stolkweg bewoonde is thans op het hoofdbureau van politie ingesloten De moord te Amatelreen BerestiKing gevraagd van het vonnU der rechtbank AMSTERDAM 4 Maorb De adv Otatgener il bij het Amsterdanieche gereobtshof hfx f heden l 0veatiging gevraagd van tiet vonnis der Vmsterdainscha reahtbank waarbij de 33 jarigo J Douma en de M jarige O van Pieterson beiden te Amsteniam tot levenslange gevangenisstraf zyn veroordeeld terzake van moord len diefstal gepleegd donr dy twee verdacht personen Beide mannen hadden naar mm acAï hermnereii zal op 16 Mei van het v rig jaar in de woning vaij den landbouwer J A Hoo eveen te Amsterdam de 66 jarige vrouw Jdhimna Wesseling die als huishoudator bij IToogevpcn in dienst was met eeji band of wortfelijk voorworp geworgd waarna zij zioh in do wonmg hadden meeeter gemaakt van een gouden horloge een bankbiljet van f 60 en oen zilveren beuraje met eenig geld OOB I Beurs van Amsterdam WTSSKLKOBBSEK 3 Maart 4 Maa + Officieel Londen 12 12 12 12 Beriyn 89 68 5ft52IH Parys 9 76 9 7ft Brussel 84 76 84 7fi Zwitserland 48 1S 48 17 Weenen 36 12H 3t l5 Stockholm 67 00 67 29 Kopenhagen 66 80 66 77H Oslo 66 72 6Ö 72 H New York 2 49 m 2 49 Niet officieel Praag 7 89 T S8 Madrid 80 05 30 35 Milaan 13 08 iS VTW Prolongatie 3 8 N W S 74 54 BeaiBorervieht Da beurs gat heden éen fiau verloop en allerw e kwamen de koersen op lager niveau De affaire wae hier en daar grooter geworden maar over het algemeen ging er tooli nog weinig om Margarihe Unie hadden sterk van aanbod te lijden en na lager opening ging opnieuw ruim 10 iwt verloren waarna een klein herstel plaats had Philips moesten zidi eeji kleine opoffering getroosten Van Berhel kwamen enkele punten lager Op d w afdeeling vormden de Aoc aandeden etiu uilzondering daar zij boven de vorige officieeie koersen kwamen Akus waren weinig veranderd Aanvankelijk was er veel aanbod van tabakken waardoor versdiillendo Sumatra aaudeelen lager kwamen te lifOïen Rubheraandeelen hadden een beperkte markt Amaterdam rubbers lager De lagere noteering voor suikerwaarden in NowYork hadden een reactie voor de AmsterdaniHebo beurs ten gevolge DE KAARSENFABRIEK vraagt eeii Loopmeisje Aanmelden bij den portier straft wegena door hen begane miadryven die door onze strafwet voorzien zyn Voor desa misdrijven hebben de bedienaren van da eeredienst i zich op volkomen geleken voet met de andere burgers te verantwooBden 4n de heele periode na de OctoberrevolU tie ia het niet mogelijk gevailen aan te w xen van gerechtelijke vervolging van een geestelijke wegens de verdediging van deze of gwie godsdienstige stelling b v over de onbevlekte ontvangenis de schepping van Eva uit een rib van Adam de mogelijkheid van opstanding van de dooden de transsubstantatie van wgn en brood in het bloed en lichaam van Christus enz Wy hebben de religieuze momenten verwijderd uit de practijk van het heele achoolen ontwikkelingsstelsel in ons land en met alle ons beschikbare middelen verzekeren en bevorderen we de ontwikkeling van de wetbenschappen en haar verspreiding over en zoo breed ano gelijke massa En natuurlijk EÜn bij ons processen onmogelijk als da i iwaiprocessen aangezien we op alle manieren de verspreiding van wetenschappelijke kennis aanmoedigen De verspreidir van wetenschappelijke kennis en de uitroeiing van alle soorten vooroordeelen moet natuiurlijk leiden tot vermindering van den invloed van den godsdienst en tot vermindering van het aantal geloovigen wDexe vermindenng van invloed van den godsdienst en van het aantal godsdienstige organisaties Eich gecompromitteerd hebben door openiyke ondersteuning van de contraravolutie De regimenten van Jezus in het leger van admiraal Koltsjak de verklaring van onlangs van de buitengewone kerkvergadering van de Oekrainsche autocephale rthadoxe kerk dat onder de vlag van deze organisatie in het priesterkleed verstoken witflrardiaten een gewapenden opstand tegen de sovjetregeering voorbereidden en on reeks dergelijke feiten Een andere mij De sluiting van de kerken is by ons met ten volle toereikende waarborgen omgeven voorzien door de beschikking van het centrale uitvoerende comité op de godsdienstige vereenigingen Ik verwijs slechts naar de artikelen 36 en 37 van dese wet die in AprU 192d is aangenomen en op het feit dat een aanmerkelijk aantal aanbevelingen van plaatselijke organen tot sluiting van kerken in de hoogere organen geen bekrachtiging vinden De laatste vraag is welke de redenen Kijn voor de agitatie in andere landen naar aanleiding van den stand van de godsdienatkwestie in de sovjetunie Ik meen dat deze redenen geenszins igodsdienstig maar politiek zijn De groepjes die deze campagne opgezet hebben en haar in een aanmerkelijk deel van de buitenlandsche pers leiden trachten de kwesties van den godsdienst te gebruiken ais een van de wapens in het politieke spel We hebben hier zonder twijfel te doen met kringen die van de veronderstelling uitigaan dat in den politièken trijd alle middelen veroorloofd zijn Slechts aldius is te verklaren lo het verschijnen in d burgerlijke pers van volkomen valsche verzinsels en 2o dat ter verdediging van den goda ienst groepen van personen optreden van wie een aanmeVkeliJk deel zelf den godsdienst als een vooroordeel beschouwt en een overfclyfsel van de onwetendheid en die in hun politieke optreden ninmner de vormen van vrijheid van godsdienstige overtuiging konden verzekeren dia bü ons op het grondgebied van de sowjatunia verzekerd zijn BINNBNLANPi Da uitvoering van de Ziditewet Controle op de verzekerden bij ongeschiktheid tot werkoi Samenwerking tugschen Raden van Arbeid en bedrij f averenügingen Bi KoD besluit van 26 Februari 1930 tot vafttffltellmg van een algemiienen maatregel van bestuur als bedoeld m artikel 46 der Ziektewet i betreffende samenwerking tus5eUen Raden van Arbeid en eikende bedrij laveivenigingeii ten aanzien van de contiola op de veri ekerden gedurende de onges hikUifiid tot weiiken het vodgendie bepaald Artikel 1 1 Indien een of meer Raden van Arbeid met een of meer prkende beöi ij ftv i eejrigineen gemoenschappelijke contiole Uenrtten opricüiten op den voet van arWkel 117 der Ziektewet gesdiiedt de inrii ïiting dier diensten op zoodanigen voet dai d controle door niet geneeskuiidigen dajulii op den voorgrond ataat doch de tfluhnisclie leiding der diensten beruet bij geneeskundigen 2 Voor diensten ala bedoeld in het eerst lid wordt door betrokkien Raden van Aibeid en erkend bedrijfsvereenigingen in underlmg overleg een instructie vaatgelegd Artikel 2 1 Voor de gebieden van RadÉU van Arbeid voor welke diensten aln be loeld in artikel 1 eerste Hd niet tot stand komen worden door de betrokken Raden Mintrolediensten ingesteld op den voet als aangegeven in artikel 1 42 Indien diensten als bedoeld in het rnte lid tot stand ktnneo zijn de erkende badrijtAvereenigingen bevoegd van dexe gebraik te maken tegen vergoeding der werketljka kosten vallende op ten behoeve der badrijfsvereeniging verrichtte werkzaamhe4d v gen een daarvoor door de betrokJra RsdMi raa Arbeid onder goadkeuring van den Verz eringsraad yast te stellen tarief Artikel 3 Door de Raden van Arbeid en erkende bedrij f svereenigingen worden gemeenschappelijke regelingen getroffen omtrent de wijze waarop zij elkander ten behoeve van de uitoefening der controle wederkeerig verzochte inlichtingen zullen verstrekken als bedoel din artikel IIB der Ziektewet Controle van de Raden van Arbeid Voor de coatrole van de Raden van Arbeid op bij d kassen dier Raden verzekerden gedurende de ongeschiktheid tot werken geldt het volgende Artikel 4 De verzekerde is ingeval van ongpsdhiktJieid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte verplicht te zorgen dat daarvan zoo spoedig mogelijk in elk HGval bimie 24 uur na het intreden der rfngeschiktlieid raededecUng ziekmelding woidt gedaan ten kantore van den Raad van Arbeid daartoe aangewezen Artikel 5 1 Na ontvangst eener ziekmelding doet de Raad van Artieid alvorens fe heslifisen of recht op ziekengeld bestaat een summier administratief onderzoek instpüen door eeji zijner ambtenaren Indien dfl omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de Raad van Arbeid bedoeld onderzoek opdragen aan een niet tot zijn ambtenaren Viehoorenden persoon Onmiddellijk na afloop van het onderzoek worden de daarbij verkregen gegevensmet de niededepHng ijedoeld in artikel 4 gesteld in handen van den controledienst De verzekerde is verpliclit zich te houden aan do algemeene controle voorsdiriflen die door den It ad van Ar beid zijnvastgesteld of te zijnen aanizien wordenVBfitgesteld Artikel 6 De verzekerde wiens ongeschiktheid tot het verriHfcten van zijn arbeid ophoudt te l estaan ia verplicht te mTgen dat daarvan koo spoedig mogelijk in elk geval op den dag van het fiinde der ongeschiktheid iitededeelmg wordt gedaan ten kantore van den Raad van Arbeid of ter plaatse door den Raad van Arbeid daartoe aangewezen Artikel 7 De ongeriehiktheid van verzekerde tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte wordt geacht te zijn geëindigd met mgang van den dag door den Raad van Arbeid te bepalen na kennisneming van het adviee van den geneeskundige belast met den controle dienst Geen reden tot beklag De Mmiaters van Justitie eu van Arbeid Uuiidei en Nijverheid hebben in ven brief aan de Tweede Kamer iuiichtmgen verstrekt op liet adred van H Groenenberg landlwuwer te Zevenliuizen Z H ter zake van siju veroordeeling en iiihechtenianenimg in erbaiid met verscliuldigda prenuen ingevolge de Inval tditeitswet Blijkens deze inliehtiagen schijnt adressant die nadat proces vei4 aal tegen liem was opgemaakt op 30 April 1929 op 6 Mei d a V over den postgiro f 59 30 aan den Uaad vau Arbeid zond van meening te zijn dab luj nu hij dit bedrag zond geen strafbare handelingen heeft gepleegd toen hij getu zegels plakt Hij weigerde de boete 7 X 50 oents te voldoen en wenschte de vervangende hechtenis te ondergaan dodi heeft toen hij op 3 December voor den ambtenaar van het O M te Rotterdam geleid wei d alsnog betaald H heeft dus volgens den brief der beide mmisters geen gegronde leden isich over zijn vervolging veroordeeluig en wat daarop volgde te beklagen Prinses Juliana naar de Oostl lien medewerker van de Resideutiebode zicii Öecundus pleegt te noemen schrijft aan geaoomd blad De Uenua iiiaii liet Zat ixlagmiddag een pukje Indische correspondentie m nnjn bus vullen waaronder een brief uit Weltevreden van 2 Februaii 1 1 Daarin lee ik o a ge £ dat ik nog mets van juUie hoorde over Juliana s komst Of tiiug je niete verklappen Maar dut zou al te mal zijn Ik weet heel goed dat de wezenlijke waailieid m Holland van officieelen kant ï officieeie waarheid wordt veibloemd Met een enkel V D tje ia t gauw klaar en de meneei dia dag aan dag bij baron van Oeen zijn licht gaat opsteken ik herinner me dien toestand nog uitmuntend iB direct bereid om via V D en B op de meest fatale werkelijkheid èn waarheid een domper te plaataen Soeda Met deze eventueele mogelijk tiednn wensdi ik nu enB geen rekening te houden Je we t ik heb hier goede connecties je weet zelfs waar Nu laat ik je dan zeggen dat onze ja ze 18 evengoed van ons als van jullie Prmses Juliana hierheen komt De voorbereiding IS in vollen gang Oók geen bagatel Ijt hoorde van een en ander en wat daaraan vaat zit Om persoonlijke redenen thans nog nu niets Uitsluitend het feit Prinses Juiiaua n Oranje naar Indië In Holland jullie vermoedelijk wèl nappen ze d er maar weinig van wat dat hier vcM r ons zegt De werkelijkheid 7al pyramidaal zj jn Althans wanneer dat nu eens recht vorstelijk wordt aangepakt Nog eens vorstelijk en met veel praal Dan zal Prinses Juliana hier iets beleven zooals ze dat in Holland nog nimmer bij de hand heeft gehad Wat ik je nu schrijf is hier al wijder bekend Of er tegen publicatie een consigne isuitgegeven kon ik niet Ie weten komen kanme niet schelen ook D zaak waaiom hetdraait is Prinses Juliana komt uit Heuschhoor allee zal hier in lichte laaie van blijdsolïap staan De menschen die er hier vanweten zijn er dol over RAUO TELBGRAFISCH WEERBERICHT 4 Pehniari Hoogste stand 777 5 te Sennes Laagste stand 741 5 te Vardo Vepwachting Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingisn Nevedig tot licht of half be 1 wolkt Droog weer Aanvankelijk zachter zoKvoor goed ipUtv rtwlng ooo Bullrlcii Zo t Stad iooj i g vsSteSrn n SJ u n rE ioo D den booWv rttff o Nidériiüid en Uipóger Messe Toenemende beUng tellin Ua peclale V U corrMpontoit to Uopuf meldt d d 3 Maart toX iB de Voorjaarsbeur te Uip g geS nU en binnen enkele dagen uUea de resultaten bekend worden Meer dan ooit zullen deze resultaten van f ter beantwootding van de vraag welke icli ing het ec onomi che leven m Duitsc hland uitgaat De temperatuur was Zondag om he vriespunt letterlijk ala figuurhjk Zal het Vliezen ol dooien wordt wel aangenomen dat de f nenlandsceh markt in JJuitschland met staat IS belangrijk van de mdustne a ten neme n De meeste belangstelling be taat dan ook voor de vraag wat zal het buitenland doen Bij een onderbond met een der leidt r8 van deze grootfite jaaibeurs ter wereld werd ons als eerste vraag gesteld Ueiikl U dat Nederland veel zal koopen Ual hangt van de prijzen af was ons ant wcord want belacrgstelUng bestaat er m Nederland genoeg voor de l ipziger Messe Deze belangstellig blijkt wel uit eenige cijfers Het aantal Nederlandsche bezoekers 18 gro üter dan ooit zelfs dan in den inflatietijd toen het reizen naar Duitschland in tegenstelling met titans zeer goedkoop was Tusschen 2500 en MOO Nederlaudsche bezoekers zijn naar Leipüg gegaan waarvan ongeveer zevenhonderd met drie exiratremen Van de 1250 buitenlandscne exposanten zijn dertig mt Nederland afkomstig waaronder eenige r er groote ondernemingen Da bezoekers uit Nederland zijo niet allen hoopers Het is en verheugend feit dat de NedeiJandflchB industueelen inzien dal er hier op de Techaiselie Messe nog iets te leereii valt Zoo zenttelt ilips de HeemaE Kronibout en andere on urfningen inge nieuis en werkmeesters naar om hun kennis te vermeerderert fc iotaal Iwbbea vijf en twintig landen buiten Uuilaciiland hun producten in collectieve inzendingen ot afzondeilijke exposities naar I eipzig gezonden Nederland neemt niet dertig inzendingen dertientie plaats in Aan het hoofd staat Tsjecho Slowakije uiBt 290 stands ni een afzonderhjk Mesae haus Oostenrijk volgt met 240 expositiea Collectieve mzendigen hebb voorts nog Japan 125 stands Frankiijk 120 Itolie 110 Denemarken 90 Polen 40 Amerika 25 China 15 en Chili 10 Deze collectieve inzendmgen hebben wellidit veel propagandistische waarde doch wij gelooven dat zij voor Nederland geen doel hebben Nu toch worden de Nederlandsceh producten ondMgebrocht in dei afdeelingen der Messe waar zij volgens hun soort thuis behooren Heeinaf bijvoorbeeld staat op de Technische Mese terwijl Gouda zijn plaats heeft in de plateel afdeeling Daardoor komen de exposanten in aanraking met de koopers en een speciale branche Lauden als Tacheoho Sicwakije met een aantal firma s met gelijke producten kunnen natuurlijk beter een collectiviteit vormen dan ons land dat in dertig inzendingen met ongeveer twintig Bij de aankomst van den eersten extratrein uit Nederland had een kleine plechtigheid plaats Da Nederlandsche koopman de heer A A van der Borg uit Nijmegen arriveerde voor de veertigste maat ola bezceker der Meese Eenige landgenooten die reeds eerdei waren aangekomen kwamen met hooge hoeden op aan Jen treinen boden den jubilaris bloemen aan Zoo zijn er velen die elk jaar terugkeeren ondanks hooge reiskosten Dit moge een bewijs zijn dat eon bezoek aan de Leipaiger Messe ook vofir Nederlandsche kooplieden werkelijke beteekenia heeft MAKKTB£ RICMTfiN Rotterdams he Veemarkt 4 Maart Aanvoer 264 paarden 202 veulens 1349 magere runderen 810 vette runderen 213 vette graakalveren a065 nuchtere kalveren 44 schapen of lammeren 43 biggen 7 bokken en geiten 90 graskalveren 21 overloopers Prijzen Vette koeien Ie kw f 0 52 0 57 2e kw ƒ 0 45 0 48 3e kw ƒ 0 34 0 38 Ossen Ie kw ƒ 0 52 6 0 56 2e kw ƒ 0 46 0 48 3e kw ƒ 0 42 Stieren Ie kw ƒ 0 49 0 50 2e kw ƒ 0 42 0 46 3e kw ƒ 0 41 Kalveren Ie kw ƒ 0 85 0 90 2e kw ƒ 0 7U 0 75 3e kw ƒ 0 56 0 60 Melkkoeien ƒ 230 425 Kalfkoeien ƒ 210 420 Stieren ƒ 130 510 Pinken ƒ 130236 Graskalveren ƒ 49 100 Werkpaarden ƒ 180 0 Slachtpaarden ƒ 170 236 Hitten ƒ 80 150 Fokkalveren ƒ 18 25 Biggen ƒ 26 40 Veulens ƒ 80 130 Slacfitkalvercn ƒ 18 22 Biggen p w ƒ 3 00 3 50 Handel in koeien en ossen kalm 2e en 3e soort prijzen minder Ie kw prüshoudend Stieren stroeve handel lagere pryzen Kalveren slechte handel 2e en 3e soort lagere prijzen Melken kalfkoeien flauwe handel zelfde prijzen Paarden redelijke handel prijzen dezelfde Fokkalveren matige handel prijzen dezelfde Biggen stroeve handel prijzen hooger Kasunarirt Bodegraven 4 Maart Aangevoerd 80 partijen w t 99 m r m 3796 atuks 34164 KX3 Prijien Ie kw m r m ƒ 47 49 2e kw ra r m ƒ 43 45 Hand matig GEJMENGDE BERICHTEN De moord Ie Beiinekom Boe men Jan Hoek opspoorde Nieuwl getuigenverklaringen De arrestant door meerdo n herkend I AUe mogelijke mededeelmgeji van db zijde vap het publiek itmneu momenteel op het Twlitiehureau te Efle binnen Thans komf tevens aan het meerdere malen bet voorkomt dat dames worden lastig gevnIlMi en zelfs enkele malen aangerand waarvan vermoedelijk uit vrees goén aangifte bij de politie Ir gedaan Den Keheelen dag is de politie er op uit om onderzoek te doen Gifltf rmorgen ia Hoor de politie gegraven ncliter het j orceel van den verdachte om naar den verdwenen dolk te zoeken DsTe ïtal vermoedelijk wel niet mepr terecht komeji Gi ilprmiddag ongeveer half drie ving ten politiehureele de confrontatie aan fussehen Hoek en de ppf onen die gistermorgen ot gisteren te kennen h ohben gegeven hem op dien dfie op pen liepaald tijdstip te hftbben gezien Gebleken is o m dat een sergeantmajoor H en diens eohtgenootei den bewusten Hoek dien dag om ruim half zes op den Kerkweg per rijwiel hebl on gepasaeerd Tegenstrijdig hiermede is dua de verklaring van Hoek dat hij om half vier thuis was en na dien niet meer de deur was uit geweest De belangrijkste getuigen in deze zaak zullen vermoedelijk zijn mej Paling en H utriet die dien middag omstroeks een kwartier nadat de moord moet hel ben plaats gevonden fer plaats zijn gepasqnerd en die een verdacht jHersoon op pl m 25 M afstand van hen zagen w vlucbten Deze meisjes zijn gistermiddag met den verdaoht e jjeconfronteerd en herkenden hem inderdaad als den persoon die zij aldaar hebben zien wegvluchten Het ifl zwar Van het volk om het politiettureau De verdachte was toen hij de meisje zag hevig ontsteld hij verpraattö zich en zeide ik heb ze gezien Daarop hee t de politie de pertinente vraag genteld df u i daar geweest Waarop H zeidb iip ze vropger wel eens geeien Momenteel komen nog mass s getuigen zich aanmelden Do Edesclie corroapondent van het U D = inde gisteravond het volgende officieelp rommunifiué van dpn officier van justitie te A mhem Zooals bekend is heeft getuige mej Boerwinkel verdachte Hoek pertinent herkend als degene die zich aan het misdrijf heeft aobuldig gemaakt Thans hebben ook meerdere personpn hem herkend als den persoon dip zij omstreeks den lijd dat het misdrijf is gepleegd in de onmiddellijke omgeving hebben gezien ZofKira mogelijk zal hij ter beschikking van den officier van justitie te Arnhem wordpn geflteld De houding van het publiek Op de Vraag wanneer verdacht © naar Arnhem zou worden vervoerd wilde de politie geen definitieven datum opgeven daar men anders van de zijde van het publiek voor groote ongelukken vreest Den geheelen dag etaat het daO ook zwart van mensc9ien voor het politiebureau terwijl men hoopt ook maar iets van den verdachte te zien te krijgen Ia het ook de moordenaar van Marietje van Ob7 Het publiek laat zich uit dat Hoek ook wel Marietje van Os vermoord kan hebben daar hij in het bezit was van een motorrijwiel cn steeds reisde C ok omdat destijds de vierdaclite ia de moordzaak Blijdorp onder Ede werd gesignaleerd Natuurlijk moeten deze looze geruchten onder alle voorbehoud worden aanvaard De politie van Baarn vraagt een foto van verdachte De politie te Baarn heeft te Ede een foto opgeraagd van den verdachte Hoek omdat aldoar in Januari ook en meisje ia aangerand en men deai dader daarvan tot dusver met heeft kunnen arresteeren De vlekken geen bloedvlekken Zooals men weet heeft men op de jas van den verdachte J H dio in verband met den moord te Bennekom op mejuffrouw K gepleegd 13 gearresteerd vlekken gevonden welke men voor bloe lvlekken hield Een deskundig onderzoek dat hedenmorgen plonta vond heeft echter uitgemaakt dat bedoelde vlekken niet door bloed zijn veroorzaakt Hoe men Jan Hoek op het spoor kwam Nu lie dader van de afschuwelijke misdaad te Bennekom vermoedelijk gearresteerd ia vraagt men tzicli onwillekeurig af hoe men op het spoor van dén dade is gekomen Een van de agenten van het Wageningêche politiecorps gekleed in burger welk corps met de kort geleden in dienst gestelde motorbrigade vrijwel dag en naclit m de v eer was ter opsjwring van den moordenaar dio zich in de uit estrtskte bosechen zou kunnen ophouden werd Vrijdagmiddag 28 Februari aangesproken door den cliauffeur Karel Robborttsen wonende DijkgraafHche weg No 16 te Wageningen die hem medededde dat hij een tweetal personen kende wier signalement vrijwel geheel overeenkwam met dat van den gezochten f moordenaar Defte personen waren een zekeren Jan Hoek wonende Kolbakkerweg te Ede en een halve broeder van dezeai Jan Hoek was reods eerder voor een zedenmisdrijf veroordeeld pji volgens hem tot de misdaad in ataat De politiebeambte verwees hem daarop naar zijn chef den commissaris van politie t Wageningen die hem hoorde en daar deze mededeelingen hem van veel belang toeschenen werd terstond van deae verklaringen procesverbaal opgemaakt waarop het afschrif daarvan per politlemotor s middags 4 uur naar de politie be Ede is gezonden ter afwikkeling Pertüient verklaarde Robbertsem dat hij te aangeduide tot het gepleegd © misdrijf volkomen in staat achtte er bij voegende te weten dat Jan Hoek in het bezit ia vMi een dolkmes Door deze aanwijzing ia de aandadit an de Eldesche politie op Jan Ho geta tigd en naar aanleiding hiervan is eerat toen tot zijn arrestatie overgegaan MoordaansUg Onbdcende zwaar gewond hi een boach Gistermiddag is in een atgeeloten dennetl Osph aoliter villa Marvilde te Goirl f onbekenÖQ gevondten die bewusteloos wig en hevig bloedde l it ee4i onderzoek bleek dat de man viiT groote wonden had aan het hoofd weke met kracht moeten zijn toegebraciit Versichillende teekenen wezen er voorts op dat er een lievige worsteling moet hebben pUita geJiad doch van een tweede persoon as niets te bekennen De gewonde ia naar het ziekeniiuia te Til burg overgebracht Gisteravond was hij a niet bij loennie Omtrent den dader en zijn motieven tast men volkomen in het 3uiater Een nachtelijke aanval Een caféhouder te Vltssingen em Btig miBhapM44t Twee te VUsïgen liij depBtKie zeer ongm ïtig bekend staande gebroedere hebben gig ternacht een café houder diegeweigerd had hun toegang tot zijn zaak te verleento m do Hellobadierstraat opgewacht eu hem nut een nies en een hanier zoo ernstig venrtBd dat liet Bjachtoffer ifa ernstigen toestand in het ekenhuis moeat worden opgenoioB Dö politie heeft mts en hamer n IksIu genomen De aardappelen een cent per Kilo Een catastrofe in den aardappelhande 3 miliioen mud te ve i Op den Schiedamsohedijk ifl Eotteniam staan ae Ie koop de aardappelen voor Hr cent per K G Het zijn L beste naet mur ze Irebben toch den verkooper 5 cent pïr K G gekost en men kan diea begrijpea wat deze aardappelhandel béieekent Toen in het voiig najaac zoo opgegevon werd over den overvloetligen ogat zoo Mi ua een koopman zal iiienigeNboer wel ia davht hebben met de helft ww ik ook m V reden Rcweest En terecht van zakelijk dandpunt bekeken want toen in Januari 1 1 tT egeerine en de aaTdappelhandet elkjtipi eigen gelegenheid de aardappelvoorradèii j hadden opgenomen kwamen ze beiden ioji een 6 miliioen mud wat bet ekent dstljK toen + en 3 miliioen mud te veel was v m den tijd tot aan de nieuwe aardappelen Geen wonder dat sindsdUe de pnjiie steeds sneller zijn gedaald en vloral de gn t boeren die nog met duizenden mudden ingekuilde aardappelen zitten enorme schade lijden daar de aardappelm hun bi de tegenwoordige hooge ItediijfskMten ongeveer f 2 50 i er mud kosten in heiWjaar Maar niet minder dan de loeren lijden 1p a ardapi ei handel aars enortpe verliezen De stad zit overvol met aardap elen en zooala reeds werd meegedeeld ze staan reeda vcor één cent per kilo te koop doch oieo maakt er heusdi geen queue voor Er walden wöl wst meer aardappelen dan anden gegeten doch het is onmogelijk dat daardow schot in de voorraden komt Men praat er zelfs over om die overadli tedde 3 miliioen mud maar gratis naar Bwbland te sturen Doch dat ia uiteraard gemskkeiijker gezegd dan gedaan want sleclits t de RGgefjrmg alle boeren zou dwingen een 70 procent van hun ingekuilde voorraden kosteloos af te staan en dan nog bet noodige geld voor het transport werd gevondm zou zoüiets mogelijk wezen Maar dat men bij den aardappelhandel over zoo iets denkt toont toch wel hoe miserabel de topjBtand is veroorzaakt door ét geweldige oogsten op alle gebied bijna ov r l in de wereld Ook peen uien knollen wintergroenten zijn voor een appel en een ei it kiwp maar juist nu blijkt hoe gering de ttkorten soms zijn welke tot de hooge prijzen van andere jaren Inden Wit de aardappelen betraft Is er veel it er dan anflers verbouwd ten gevolge van de malaise in de suikerbieten döoh dit Is allerminst de eenige oorzaak en het ziet m eer naar uit dat er eindelijk een instorting dreigt van het hooge prijsniveau waarop hijna alles na den oorlog ie blijven staau Het weer in Februari Volgens mededeeling van het Kon Nfl4 Met Inst te de Bilt was gemiddeld ovtf de vijf hoofdstations de ochtendtemperatuur 1 6 gr C te laag Zij was m de drie ddu den resp 1 2 en 2 gr beneden normaal Ö grootste afwijking kwam voor op den 15deii met 2 gr boven en den 9den met 5 gr beneden normaal De gemiddelde maximwr temperatuur van de tandstations was H g r het gemiddelde minimum 1 gr beneden o maal Het aantal dagen met minima beneden het vriespunt bedroeg te De Bilt 24 togen 15 normaal De neerslaig was over het geheele land belangrijk beneden normwi In het Noorden van het land viel sleditl 15 tot 20 gr van de normale hoeveelheid in het midden 80 tot 46 pet m het ZAAt Westen n Ruiden 00 tot 65 pet Te de BUt werden 106 uren zonneschijn waamonwi tegen 70 normaal RADIO NISUWa Prorramma nn hedML Hilversum 6 30 Gramofoonplaten 6 45 en 7 15 Cursus Engelsch 8 01 Protestvftï adering te A dam teji de geloofsvervolging in Rusland 9 15 Gramofoonplaten 9 30 Tweede acte van De dochter vHden TarnboerMajoor i 10 36 Populair Orkeatprogramma 11 00 12 00 DansmuEiek Carlton boW Huizen 5 50 Gramofoonplaten 6 40 Gramofoonplatan 7 00 Cursus Kerkltttijn 7 30 Causerie 3en burgerlijk proeeT 8 01 9 W Vastenavond programmfl 9 Humorist ll lflh12 00 Gramofoonplaten GOUDA 4 Maart 11 30 Het Station Gouda Meer Wachtkamer ruimte voor üv 3e klasse Ër zijn over het station Gouda al ucelwat klachten geuit die alle zouden kunnenworden weggenomen door den bouw van cimnieuw station dan wel door een grondigeverbouwing van het oude Maar daartoe ishet tot heden altlians nt niet kunnenkoman op grond van de groote financier bezwaren welke daaraan verbonden zyn Ue dubbeltjes zijn het struikelblok In ditstadium worden herstellingen en verbeteringen alleen dan aangebracht wanneer donood dringt en er niet meer aan te ontkomen is loo zullen er tlians naar aanleiding van klachten door de Kamer van Koophandel alhien geuit over te weinig ruirtte in de wachtkamer 3e klasse maatregelen wordet getrofen om daarin te voorzien Binnenkort wordj de wachtkamerruimtevoor de 3e klasse uitgebreid De Stationsrestaurateur de j heer H J Sier dfe op Vjetstation zijn woning heeft gaat deze 15 Maart a s verReii om zich te vestigen inhet huis CribeRistraat no 65 Di ns woonruimte op hft station zal dan wtjrden ingericht tot 26 klasse wachtkameff terwijl dethans daaitó or bestemde ruimie by de 3eklasse wachtkamer Wordt getmkken zoc Öat deze dah veel niilmfer worda De keuken der iVationsrestf rati biyL t j foodat het bedrijf Mn den reiïfceuratctur voi1 Jtom en intact woron gehouden 1 Hj J Bif niasqiiié l j ietHt ipns G noegen Ue Hocieteit CXtt GeiUwgen lv ft we mi glorieus bftil i qué gevierd ek het 1 aanvankelijk ojf qH animo niet 1 Was en vi m et iimtet b4giu slecl w gccoetume eVden t eu tienen i aui ttA sÜL rk toe ook door het binivan giooto groepen en toen dowyid gemaakt was het een lange stoet een bonto iijengeliiig van d § ined fall kleurrijke on fanta che costuniöB Jdie oWder da wt3a lünd9 öellichtiiig in de mfetelijk vergierde x ileu ecu aprookjesachtigEtf daniVik bood j y I Voorop gSug een groote groep huzaren elk nujt een diens Uriels je die zij stevig omvat haalden Er was een complete jazzband wsj aan aelff de groote trom niet optbrak lil Jlie geheel in stjjl ntet loodc huisjos eu warte pantalons waren gekleed eèn gioep lift Drei Maderlhaus oorateUende een proep Smging FoolB en verder een groot antal paren waaronder b aJve de vele pieirettea en pierrots en harlekijns vele mooie co6tuniP s waren b v een Biedermeifer bloemenmeisje een werkelijk fijn coetuum fon ontwerp der firma Luyerink en Kool ecQ paar voorstellende Wiener Wals een dame met een costuum in de Goudsclie kleuren waarop de vermelding JKoopt in üouda een paar ala Saksiscli poroelein enz Wij zagen oofc gedurendo korten tijd een ipookaohtige gedaante londdwalen waarvan i het Kkeletaditige masker telkens een paar lunge ooger Ilikkeroen waarbij dan een bel klonk Blijkbaar vond het spook ziali net op zijn gemak in de drukte het was iia koiten tijd verdwenen Ür werd in beiue lalen druk gedanst het guig er zeer geanimeerd toe en beide orohesten veraieerdeid met de jiazzband The lieilh liebben zich druk geweerd Na Jiet demasqué volgde de gebruikelijke rondgang door de zalen waarna de prijsuitdeehng plaats vond Bij monde van den iiwr 8te nsma die zulks deedin plaats van dftji vooraitrtty de heer Kroon die door ïiekte verlimderd was werden do prijswinneiB gecompiiuienteerd De uitslag was als volgt A voor de mooi U groep ld pnjs Drei MudeiJhaus 2e pnjs The giiigjng Fools B voor de origiueeiBte groep lo prijs de groep huzaren et dienstmeisjes 2e prijs de jazz band The Reds C bet mooist © paai Ie prijs Wiener Wals 26 prijs Saksisch porceiein l het urigmeelste paar Ie prijs Bananos 2e prijs Dolly Sisters E liet mooiste daniescobtumii iiet Biedernieijer bloemenmeisje F het origineelste dauwa costuwo Ie prija liet t ekeuare je 2e prijs Oleopatra u liet niooiale iieorencostuum aan den Rus 1 bet origineelste heerencostuum aan den ober Bayem Vei der wrerd door de wlnkeliersvereenigmg een extra prijs besohikbaar gesteld n toegekend aan de é mot het ooatuum Koopt in Gouda Nadat de prijzen waren uitgedeeld werd de pret nog langen tijd voortgezet Ons Genoegen kan met genoegen op ht werkelijk gezellige bal masqué tJug zienHinderwet Burgemeester en Wethouders doen teweten lat zij vergunnmg hebben verleendaaiM Directie der N V Atoinemersbedryf v h W Bokhoven en hare rechtverkrij genoen tot het uitbreiden van het machinaletimmerbedryf het byplaatsen van een electromotor van 5 P K en het in werkingbrengen van een ditebank in het perceelplaatseiyk gemerkt Jaagpad no 18 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie A öo 3570 behoudens het recht van belanghebbende n tot het instellen van beroepbmnen 14 dagen bij H M de Koningin inpvoige artikel 15 der Hinderwet Hü dienet beroep instelt geeft daarvan geljjktywg kennis aan het gemeentebestuur en büdeurwaardersexploit aan de n gene n aan wie de vergunning is verieand Benoeming Mej A Mul alhier is benoemd tot hoofd w Chr FrobeisehooU te dezer atede Het egenwoordig hoofd mej Ha Thiem is in l hjkö betrekking te Soeat benoemd Aanbesteding De verkeeraweg langs d Oostzijde der GiHiwe Vanwege het Prov Bestuur van Zuid oUaad is aanljesteed het maken van boord voorzieiungen en kunstwerken ten behoevevan den verkeerswe g langs dfl Oostzijde derGouwe van Gouda naar Gouwstuis gedeelte Goudar Waddinxveen met afsnydingvan do in den Oosteiyken Gouweboord voorkomöTide bochten een en ander onder de gemeenten Gouda éh Wöddinxveen Laagsteinschrijfster was de N V 1 AannemingsmaatschappÖ v h firma Baneh en Verstoepte Gouda voor ƒ 174 800 Uitslag vericoopiftggehouden doorNoUria G W NagtglaslDe uitslag van de gister n Élor Notarï G W Nagtiflas Boot gehouiJaffi oj Kinbareverkooping is als volgt f Het WirUcelhuis met kplaats en heer J M I garage Kleiweg 45 kooper van Vliet alhier voor ƒ i9 B 3 endrikatraat raaf alhier UI Het huis en erf PrinsJB 12 kooper de heer C Noor voor ƒ 3000 Het woonhuis met tuin Wff niet gegund Aanhoudingenij JDe politie alhier heeft imvmenten aangehouden J H m subs 5 dageu en J B S diate goed had De een i naftovergebracht om de hechteni de ander heeft aijn boetej Hoogloopende rui G de J jst liÊp zöo ide Ipiioest Gisteren kregen J M B op e Vest alhier ruzie De j hqpgl dat de politie tusschajk r I jubileum v n Paitoc HU Gr4af dag heeft de Zeer EeöjÉfiHatep P de O F M den dag h cffiAt Vaarop jór 12 jaar benoto iW l töt r Sint Josepti purDchimj K hier kgavond werd de t nw Versierde ktitk plewUg jj eiykheid ft etkb44tui eiWeest ater MehriiL hjel tóik ejHjmsti de pa ooï het liorgftn nadaidcn de i n tetalatot mlehtie vanjaen j Ubila isistentie viri diijn Hö bro4 uit ie v i diijn i EerU i paterf tesenafcr en Ste hMf elf len w Ëerjv droej asti De ftraj alemneele it Misj U ll S siding va nfc F gde koor S peciW de Kiss EucharistiCa van L Wro i De UeArbrt r van den Jubilaris hielp de feestpredikatie Des niddags had ih het gebouw der Gezel lenvereeniging Gouda I de officieeie huld iging plants In alle toonaarden werd hier pastoor De Graaf lof toegezongen Ëi n gansche ry sprekers voerden het woord Namens de parochianen overhandigde de heer L Quant de feestgave bestemd voor het altaar in de nieuw op te richten kerk in het stadsdeel Kortü Akkeren Ook de overige De jeugd der verschillende scholen aeg ïe in hooggestemde samenspraken de gevoelens van liaar hart Pastoor De Graaf heeft bewogen door zooveel waardeering allen harteiyk dank gezegd Na de huldiging hield de jubilaris receptie Van daze gelegenheid om hem jiersoonlyk te complimenteeren werd door na genoeg geheel Katholiek Gouda gebruüc gemaakt De feestviering is besloten met een plechtig Lof waaronder Te Deum De pastoor heeft ïijne parochianen toegesproken en zijn erkentelykheid betuigd voorde waardeering welke zy zyn arbeid dienhy door Gods genade mocht verrichten hebben toegedragen Maasbode Goudsche Vereeniging voorGezondheidskoloniën Wyi ontvingen het jaarverslag van deGoudsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën Aan dit jaarverslag ontleenen wyhet volgende Dit jaar heeft onze Kolonie van 20 Aug tot 24 Sept in ons huis de Dysterboach verblyf gehouden De keuring waarbij Dr de Boer en Dr de Planque hun welwillende medewerking verleenden had plaats op 24 April Het kostte weer eenige moeite de noodige geleidsters te vinden en toen wij reeds meenden klaar te zyn werd tot onze groote spyt mej W J Smit die reeds zoo vele jaren de leiAing van de Kolonie had ernstig ziek GelAkig was mej H Jorink bereid de leiding Vp zich te nemen en zij heeft met behulp Van de medegeleidsters de dames N Schipper D Knol en C Soeters de laatste die slechts twee weken kon biyvfen werd daarna vervangen door mej M de Jong deze taak uitstekend volbracht Evenals het vorige jaar hielp Mej Kortenoever enkele dagen mee De Kolonie die weer uit 29 kinderen bestond had een goed verloop Geen enkel kind ibehoefde wegens heimwee teruggebracht te worden er waren geen zieken behalve een paar lichte ongesteldheden en de kinderen genoten volop Op 8 Sept bracht het bestuur een bezoedc aan de Kolonie en trof alles in goede toestand aan Enkele dagen tevoren had mej Dr C Bader Inapectrice van de Volksgezondheid de Kolome bezocht en zich zeer tevreden betoond ower de inrichting van het huis Over het resultaat van de Kolonie kunnen we tevreden zijn De gemiddelde gewichtstoename bedroeg 6 pond 1 As Ditmaal werden vier kinderen in de geUgenheid gesteld na afloop van de Kolotüe nog vier weken tweemaal daags een beker melk te drinken aan de Goudsche Melkintichting De blijv tde rraoltaten bleken ï Uj de in Januari afgelegde bezoeken te zij bij 4 Idnderen zeer voldooide 18 voldoende 6 even voldoegade 6 onvoldoende In het Bestuur kwamen verschillende ver anderingen Inplaats van de heer Anemaet die om gezondheidsredenen het jpenningmeesterschap moest neerleggen werd du heer J Scharloo penningmeester Het bestuur huldigde de groote verdiehste dia dt heer Anemaet ais peofiiiijgnieester voor de vereeniging heeft gehad door hem te verjBoelf zittin gte blijven houden in het uitvoeren bestuur De vacature ontstaan door het v rek van de heer Cléijndert werd aange ld doordat mejt VÊ L van Bommel in heti bestuur zitting nam De heeren Baerents pn Haimburger vertrokken utt Gouda In Iwiden verloor het bestuur belangstellende en actieve leden Dr Hamburger die kort na zijn vertrek overleed heÉft vele jaren zyn goede aorgen gegeveii aan de keuring der kinderen en oen warme belangstelling getoond voor alles wat dö vereeniging Ktrof Het bestuur zal een dankbare en waardeerende herinnering aan hem behouden Het ahntal leden bedroeg by het einde van het vereeniglngsjaar 293 Het is gelukkig re ds weerj aan het toenemen mede dank zy de ijverlvan enkele leden van unze Propaganda Commissie Op 27 Maart had in den Haag een vergadering plaats byeengïjroepen door de Di recteurGeneraal van de Volksgezondheid ter bespreking van de in te voeren regeling betreffende de selectie de uit te zenden kindwen Onze vereeniging werd op deze vergadering vertegenwoordigd door mevr de Vdoys Om aan de hieuwe voorschriften iwaarjlBin men zich te houdön heeft om subisillie ïe krygen le voldoen izal de volgend kei rmg niet oprae gewone manier kunnen Jliiats hebben jnaar moet er het een en apideïf geheel an ër3 geregeld worden i pp Bi Aug hw de jaarlyksche collecte aats aardèoffje Hasifvprsterkt werd met m f int bedfraia n l y j ƒ 400 Driejaar bracMJvoorwnze vereeniguig een l zonker velkoii i verrt saing In Sep ontiirtngffli wfj het i =ht 4 i de Kindevoperette rin Pauwweer Opgevoerd zo vk r fen en Mt hepibatig pjdo voor onae vereeniging swt was c De beide fltovoeaii gfen haddfen h nuarijj ats enrawgsttén fcn k bf jrflv dieftdf tteces Dit tM r wijrdyan iHjlQ j t uties Dntivangen ƒ 5C 19 dr giften waai onder begrepen oA opBpnjpt van de eoUect £ ƒ 618 20 28 De Yer iies en Winstrekening sfflit iWt een l ljies van ƒ 707 74 im s Wi De diiéjjte kosten per verpleegdaig petlróteen ƒ ll Z9 de mdirecte kosten ƒ 1 873 fn de algejneene onkosten ƒ 0 126 De totale koste iier veipleegdag inclusief rertte n afschryviug bedroegen ƒ 3 138 Ondanks vele pogingen mocht het dit jaar nog niet gelukkep ons mooie Koloniehuis te verhuren Wy hebben echter alle hoop daarmee spoedig te slagen en zyn oveituigd dat het geen moeilykheden meer zal geven wanneer de uitstekende inrichtmg en de gunstige ligging v m de Bysterbosch eenmaal meer bekend worden zyn Aan hen die de v j eniging willen steunen door het verzamelen van 2ilveii apiej tiieelood en capsules itördt verzocht deze in t vervolg te bezorgeii bü mej H L van Bommel Gemeente Aitótheek Achter de Keik 32 op werkdagen tot half zes geopend Voor het lidmaatschap geve men aich op Oosthaven 14 Een Roomsch Katholidte jeugddag Op 29 Juni e k zal te dezer stede een Katholieke jeugddag worden gehouden waaraan ongeveer 3000 jongens uit Gouda en andere plaatsen zullen deelnemen Poet en Telegraafkantoor Gouda LiJst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke Ie afzenders onbekend zyn Terugontvangen in de 2e helft der maand Februari 1930 Briefkaarten binnenland A Goedhart Rotterdam Briefkaarten buitenland M 7 50 Hauptpostlagertid Aachen Brieven binh iland Ph A de Graaf Den Haag T V d Velden geen plaats Zcmder adres De Bruin Boskoop Loborie Den Haag Brieven biti entand W lfred D Hart N Castleonlyne Burgelijke Stand GEBOiREiN 27 Febr Elisabeth Maria d v C A Brink en G van ESwyk St Josephatr 70 28 Febr Hendrika d v C van Leeuwen en N Stalenburg L NOodgodsteeg 31 Maart Maria Sophia Antonia d v H C tan den Eng en C M Noteboom Kanaalstraat 15 Maart Christina Adriana d v H vanHoorn en A J van den Berg Jeruzalemstraat 9 OVBRiLEDilN 28 Febr Comelis Nederhoff 68 3 Maart Wilhelmus Gerhardus MarieHemmelder 46 j Maart Johanna Hofland 1 m Maart Suzanna Langerak geh met Jvnn Mourik 56 J Agenda 5 Maart 8 uur Soc de Réunie Projwigandaby eenkomst Chr Reisverecnlging Maart Cursus oefening E H B O onderleiding van Dr Montagne in gebouw Daniël Maart St JanakeA 8 uur Protestvergadering tegen de vervolgingen in Rusland 8 Maart 8 uur oc de Réunie Padvinders Prc paganda Uitvoering 7 Maart 8 uur Soc de Réunie Volksuniversiteit Lezing Ds Fètter 11 Maart 8 uur Zaal Concordia ODiwert Gem Zangvereeniï g Excelsior 19 Maart Cursus oefening EJI B O onder leiding van Dr Evers in gebouw Daniël ÜIT DEN OMTREK GOUD1BRAIL Concert CaeclIU Woensdagavond zal de Muzlekvereeniging Caecilia een concert geven In de bovenzaal van het Cafó Ooms De humorist do heer Bameveld uit Gouda zal eenige extra nmsmerti ten bedte geven i n bal zal dan aVohd besluiten Llchtstoring Gisterayond is alhier een storing geweest in het electrisch licht en hebben de aangeslotenen zich een klein half uurtje met een petroleumlampje moeten behelpen By Kon Besluit is toegekend de bronzen eeremedaille der pronje Nassauonie aan W de Bruin touwslagerskffecht alhier WADDINXVKKN Ia hooier beroeo De 35 jarige houtbewerker die door de Rotterdamschö rechtbank wegens moortl gepleegd op H A richotman op 10 Aug j i te Waddinxveen is veroordeeld tot acht jaar gevangeni8str if met aftrek der preventieve hechtenis is van dit vonnis in hooger beroep gekomen by het Haagsche Gerechtshof Het Hof zal deze aak in de eerste helft van April behandelen i4AATSrË BERICHTEN OkAADL K ZB DIENST De toestand van de Koningin van Zweden zeer ernstig ROMIly 4 Maart De toestand van de K oningin van Zwï den Us zóó ernstig dat de Koning g ster m den gehefilen dag aan het bod beeftdoorgebracht De Itahaanscho koning heeft verzocht 6p de hoogtü der toestand te Wrden gehouden In dö villa Svezia vfaar de Zweedsdliekonmklijke familie vertoeft 13 eéii telefoonaangebraclit waar man reet telefoilische verbmding aiet Stockhdbn heeft ii D pMwm te Beimekom EelTvnieuwe getuige EDE 4 Maart Hedoiniorgen heeft zich l ij de politie te Ede é getuige gemeld tlie de verdaelite Hoek gezeladiap van de twee niflisjes heeft g en Hii zeide te 4 uur geziisii t hebben f dat zy Tmet zijn dtóeèn naasl elkaar in heft bosch zaten Get ge ha4 dit toen wel irerdacht gevonden maar aangezien hij ïich op oen honderd nfei t afstand van de plek bevottid en hy jji st aan hel stroopen i as heeft hij sich zoo snel mogehjit uit de voeten gemaakt De politie asilit deee aanwijzing van groot i lang aangeaian hierdoor het juiste tijdslip van den moord komt vaat te staan De getuige zal liedenmiddag geconfronteerd worden met mej Boerwinkel De teraardebestdiing van het stoffeiyk oterschot van Mej Koperberg Op het kerkhof te Arnhem is heden teraarde besteld het stoffelyk overschot van Mej Koperberg Eenige duizenden persopen waren tegenwoordig Aan de groeve werd door D Drost het woord gevoerd en door een vertegepwoor diger van het gemeentebestuur van Ede Inspecteur Hulsman een zwager van de overledene dankte voor de bewezen eer Botsing tusschen een auto en een tran Een ernstig gewonde s GRAViENHAGE 4 Maart Hedenvoormiddag is een luxe auto toebehoorende aan de autobusondememing van den heer M uit Ondelande aangereden door de ZuidBeve landsche tram bij Kwadendamme De vier inzittenden van de auto werden allen Ë ewond Eemgen hunner kregen ernstige vfiwondingen een van hen moet er zeer ernstig aan toe zyn Nader seint men ons dat de heer J Harthoor ernstig gewond weid Hy is mar het Ziekenhuis te Ondelande vervoerd Een moordaanslag De vermoedelijke dader aangehouden OOOBLE 4 Maart Gistermiddag werd in een afgestoten tuin achter een villa zwaar gewond en in bewusteloozen toestand gevonden zekere A v Oirschot uit Tilburg ADVRRTENTIEN Uit het onderzoek bleek dat hy vyf groote wonden aan het hoofd had die m ru geweld moeten zyn toegebracht Verschillende sporen wezen op een hevig gevecht De ongelukkige is overgebracht naar het Ziekenhuis te Tilburg Hedenmorgen om 11 uur was de man nog steeds niet tot bew istzyn gekomen Als verdacht van dezen aanslag i i gisteravond aangehouden zekere T R uit Tilburg een ongunstig bekend staand persoon De man beweert onschuldig te zijn 70 Vergelijkt de T BIJZONDER VOORTREFFELIJKE KWALITEIT an Simon de Wit s Melange DE MELANGE MET IS ZUIVERE ROOMBOTER PER iiPONDS PAKJE 30 Ct Simon de Wit s Verpakte Margarine Blauw Merk 16 ct p i ponds pakje Groen Merki 20 ct p ponds pakje Rood Merk 25 ct p ponds pakje Vanaf heden tot en met 22 Maart bij aankoop van ELK pakje Margarine of iMelante in den prijs van 20 28 of 30 ot per j pakje eei reep heerlijke Chocolade gratis SIMON DE WIT MANKT auiv IS aOBDKOOTBRI