Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1930

No 17320 H H Aannemers I maakt gebruik van de Begrootings staten UW HUI Gedetailleerde onkosten voor Verkriigbaar al of met met losse inlegvellen Priis per vel 10 cent bi 50 stuks T lt cent per vel bi 100 stuks cent per vel Uitgave A BitINKMAN ZOON OOUDA berekeningslaat van Uwe inschrijvingen By da comnimiistieche betoogmgen gisle rail te Berlijn ziju 105 peraoneu gearresteerd Volgens liet rapport van den presa dent viiu poliUa ziju 7 ageutca gewond en 15 laigeilijke peunaoneu De muigeciuren ttjn rustig veiioopen doch m deu namiddag werd höThaaideiijk getrat bt optocliten te vormen die in du niGeate gevalieii eeJiter bij do nadering der politde vanzelf uiteen gingen Du poliüe iiiooBt lierhaaldelijk uit iioudweet van iaar schietwaptmcu gebmik maker In t overige Dmtachlaud ziju voor zoovel op het ooganblliik bekend de Uetooguigeu vier tiet uigenteun zondi r bloedver gieten vtrloopen Slechts te Amnwjidorl bij HaUe iiiopst de politie uit noodwe i van jiaur sLJLietHapenen gebruik maken waar 1 IJ 2 i erson6n gedood 4iijii In Keulen zijn 12U lerJonen gtairesteerd In Konmgaber gea werd n agent door ineaBtekeii gewond lil Han buit nioe t de pohtie hei Jiaaldelijk 8ft mnëLholmgen uiUen dnjven waarbij 7 Hiiisuiitin UI lieolit iis werden genomen o a m vrouw die niet ateenen wierp en een I lan die een agent door eon nieeeteLk m I II iiin verwondde in Zittau m Sakeen 7 jii 3 ftgeiiteu ernstig gewond Te Berlijn ware liet ui lioofdyaak ledmi vaji de antifa laiiti fiscistiaüie jeugdgarde in blauwe 1 ei den gekleed en de roode frontatnjders dl in hun verboden uiiiEorin versche iien dw Ie optochten tiachtten te vorniöii Onregelmatigheden te München Te Munclien ib het voor het Arbeitaajiit lot uigert g Idheden geikoniöi Hon derden werkloozui t n nieuwegienge voorbijgangers ircwntden s lkmo off h piein voor het sten pLÜ uitau en in d aangienzende stra ta Jp 11 gegeven oogenbiljt besteeg de en gU jict bordea viui het 6tenii elkantoor en hifct do Infcernationaie aan waamaeen coniu unmb iiet volk toesprak De politie achtte toen liet oc enblik gekomen om haji delend p te treden ij slaagde © r evenwel m het publiek uit tn te dii ven zonder van de wapenen gebiuik te moeten maken Toen eüiter van allie kanten nog meer publiek toeatrooiiide ontruimde zij het gelieeie pleon en de omliggende straten Te Maagdenburg Gisteravond moest de politie te Maagden lurg optreden tegen d © ooniinunisten die iplo ipjes en stoeten vormden In de Jooob t nsae werden verschillende vensters inge vorimi In de tiuetaaf Adolfatrasse maak ten ongure elementen van de verwarde tei ming gebruik om etn chocolade een fiigfticn eai een bloemenwmkel te plundelen De politie arresteerde drie van de daijers Overigens is het nergens tot buitengewoon ernstige meident n gekomen De ochtend en i et raise gedeelte van den middag is over 1 et algemein rustig verloopen Eeist na het mt oan der fabrieken tegen het vallen van De meeste menschen dxe u om raad vragen zijn vast besloten om te doen loat hun behaagt Oe weg tot het Hart Naar het Engelsoh door J VAN DEE SLUYS Nadruk verboden 3 Zij is hier vreemd gmg Framleyvoort totaal vreemd maar de gedachte datZIJ hier m dit huia geetorven ie is vreeselijk Zijn fltein trilde hi bedekte zijn ot fenmet de hand alsof hij dat kalmte geziditen die gevouwen handen mot wild zien tia vreeseljjk dat zi bier gestorven is herhaalde hij koortsachtig Qaat u met me mee als u haar toch niet mdentifieeren kunt ven Hardmg op kalmeerenden toon wanthlj zag dat hel gebeurde teveel was voor Framley s zenuwen Het la natuurlijk een heele echdi voor u geweect Een schok Dat zou ik denken Fram ley zei het met een verdwaasden lacb enHarding leidde hem de kamer uit naar debibliotheek aan de overkant van de hall Ik zeg u dat een schok als deze beloai een whiskey en soda Ik praat onzmniaar ik ben er ook heelemaal ondersteboT 0 van Het IS vreeaehjk Het m afschu ijk En dan te bedenken dat mijn automijn auto Kantoor hier ter stede VRAAGT joigiti lidienii Brieven onder No 762 bureauGoudsche Courant Markt 31 10 Als Ql Waarom kfat ei V too kwellen door Uw hoestf A eem SIROOP bj poLbckws H droglitw rarkrfigbi llldt aan trage ontlasting gal slum koorlsigheid maag of hoofdpiin geen eetlust slecliIe spliSTerteenng enz neem dan Wortelboer a Krnidan of Wortelbocr Pillen en gij zijt spoedig weer hersteld Verkrijgbaar i 60 et bi Apo thekers en Drogisten 3047 20 Adverteert in dit Blad Sctiouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 7 MAART ai HET MACHTIGE MEESTERWERK OTHELLO De Moor van Venetië met Ennll lannlnfls Lyla de Putti en Werner Krauss Een drama waarvoor elk woord van aanbeveling overbodig is I Bespreek vooral Uwe plaatsen 100 Geen toegang beneden 18 jaar Gratis Fietsenstalling Thalia Theater Van Vnidag t m Wwnada vertooningen van de groote spannende Woesti nfilm De Dochter van den Sheik met in de hoofdrol B b Oanlals in Amerika bekend als de vrouwelijke DOUGLAS FAIRBANKS Verdere hoofdrollen Riohapd Aplan William Pows l Een film van overweldigende schoonheiden ongekendefijnesensatie Als extra hoofdfilm DOLLAR PRIMOESSIN Dol komische operettelilm Teaaans bavanU4 laar Donderdag gesloten Verwacht bO Sng vorr leenad Db Qrootste Vijand cewt S CENT WARM 30 Dageiyka na 4 uur warme gebakken bokking Vrijdag en Zaterdags van II 2 en na 4 uur Zo uit de pan tot sluitingsuur Bestellingen op elk gewenscht uur warm thuisbezorgd van ALLE soorten Zeeviach Dagelijks Versche Zeevisch alleen t beste tegen de laagste qrijzen Aanbevelend P O SCHARLEMAN Jr Lange Tiendeweg 75 Telefoon 726 SANGUINOSE uit Kruidan liapaid Zulv r plantaardlfl v rst rklnsainïcl lttl Voor allen die zich zwak en lustelooe gevoelen die spoedig vermoeid zijnlyden aan slepende maagcatarh en slechte spy8 ertenng die uitgeput zyn t engevolge an Iichaanelyke of geestelijke vermoeienis last habben van slapeloosheid hoofdpyn duizeligheid pijn in rug of lenden ib de SAMaUINOSB het aangewezen middel Sanguinose verrekt heel spoedig het bloed en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen geeft een gezonden eetlust veroorsaakt eene alge heele levensopgewektheid SANdUINOSE kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 VerkrtJir i ij Apothekers en Drogisten WAOHT U VOOR NAMAAK VAN DAM ft CoD Biemerstraat 2c 4 Den Haag 50 De stemming m huis hangt savonds voor een groot deel af van de verlichting Is deze goed dan wekt ze een pfettige sfeer Breng daarom overal lichtpunten aan waar een lampje gezellig of nuttig zijn kan Met een verdeelstop is dat heel eenvoudig en het brengt voor luttele kosten dubbele gezelligheid vooral als U ook voor de groote lamp een hoogere wattage neemt Gebruikt overal Philips Argenta ook verkrijgbaar m assortimenten van 6 stuks de bekende huisjes vol licht PHILIPS ƒ ARëENTA Vraagi hl Uw tnslallateur onxt grall brochure over goede huisverlichtlng Het beste licht bij t laagst verbruik BRONCHITIS Heest Asthma LLE 5 VAM ME HAOn Snelle verlichting en genezing door maa KB geneesnuddelen mt plantenextracten blijkend mt volgend attest sl S iO VAN h NELLE SH KDFFÏiÉ 4k ben met Uw behandeling sedert 6 dagen begoniwn ik hoest minder haal vruer adem oei m j krachtiger Toch ben ik zeer e i ti atuigetast want ik heb mijn beroep op last vafi S genees heeren moeten opgeven De minste beweging vr a mg veiijoden dodh lO die v jf dagen ben ik een geheel ander mensch geworden D te Seraing Belgife Vraagt circulaire met bewijzen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medicgnen G DAMMAN aan de firma J H I SNABOUé afd P 85 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er Is eco speciale brochure voor elkie ziekte l nslfancr Gvbitlen speciaal piinioozb bbhandeLino Betaling desgewenacbt la 12 iiBandelllkidie tcnnllnei ook van ZldieobiKliledeii Bure V Tandfaolkuildlgc Middtostaodi Vmekolng Adm G DEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 ImmlIJn 15 16 en 17 Geopend van 9 4 en 7 9 uur AgenuclMliipcni Hita FI k d lO lG d D p No lüd Wa ldlBg BiUIBEUIt liTtEl TE lODIl s THANS PÊRHALFPÓriDSiMJE Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen apoadig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen glj Idot mannen of vrouwen acute of chronische Bekten aarzel met om een mtvoeng beschryving IJwer zaekte of alleen den naam daarvaji op te lenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor m de medicijnen o M Snabilie Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U aU aanwuzmgen zal toezenden omtrent de wvjze van behandeling met at bewBien van de verkregen merkwaardige resultaten 88 Jaargang Vrijdag 7 Maart 1930 80VM1HE C0UM1VT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SfFUWElKS minSïpil n Tn r BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE 1S IEÜWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen x ABONNEMENTSPRIJS j r kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondageblad pet kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorginir per loooer iSedtFruico per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondageblad f Sm K 3cMedt B ue S= pS a AdminietraU TeleT Intarc 82 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkrinx 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en de bezorgkring 1 6 regels f 1 65 elke regel meer ƒ O 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 et beslag op den prys Liefdamgheids advertentiën de heiit van den prijs INGLZONDLN MËDEDEËLINGËN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en mgezonden mededeelingen b contract tot seer gereduceerden prgs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureauz en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau gn ingekomen teneinde van opname Verzekerd te z n m iuid l rantr jk zyii getxotlen net ërn atigst het dep lam Ue ramp vond haai oorspron g in het ge bergte van C vennea m ae uep uard eu lam Vooral op de bergjteten van bspmous se op de Montagne INoire en het piateau van £ idobre hadden de lawines zicb ge vormd L i vloeiden langs de nauwe ravöueu An de ricnüng van de nerautt de Auae ue Aveyron en de lam vonndtn groote w termassa s die sljroomden met wiide kracht naat de vlakten aUes op haar weg mee slepend In de jongste weken lag de sneeuw hoog op de bergen van Lacaune dep lam en te Murat werd een aneeuwlaag van verschel dene meters hoogte gesignaleerd Up bepaalde punten was de dUcce der gletwchers welke met de nuuste houvast boden onpeU baar Indien het zooals gewoonlgk zou hebben gevroren zou later het ameiten van de harde sneeuw eemge weken hebben geduMtd en slechts een onbeteekenende waa van het water hebben veroorzaakt Doell ditmaal stak de wind met groote kracht op gepaard gaande met lauwe regens zoodat de overvloedige sneeuw binnen enkele uren was gesmolten In een nacht van Zoodag op Maandag wierpen de diluviaansche wateren zien op de hellingen der bergen welke ont boacht aun ten gevolge van de aorgeloosheid van bepaalde exploitanten die sedert den oorlog koortsachtig uit zgn op speculaties zoo schruft de i igaro steeds aanzwel lend door het water uit alle stroomen der rotsige dalen De Agoüt een groote zu nvier van de Tam gevoed door de Thore de Durenque en de stroompjes der Bteen achtige dalen heeft gehuchten en dorpjes opgeslokt IS Brassac en Aoquecounbe bin neng drongen en heeft in imar warrelende branding tal van fabrieken die sedert der tig jaren m steeds grooter getale aan haar oevers waren verrezen en waar dmzenden arbeiders die met weten wat werklooaheid IS m spinnerijen arbeid vanden meegesleurd De Agoüt die over een afstand van twin tig kilemeter in het gebergte 5 è 600 meter daalt onderbroken door stuwdammen en af watermgskanalen kwam met de woede van een cycloon te Castrea aan Zu sleepte de Vieux Font mede wel weerstand had ge boden aan de groote was van 1875 bereikte de straten overstroomde gebouwen banken en magazgnen en vernielde eeuwenoude huuen waarbg menschen m den vloed ver dwenen En de modderige stroomen die ontzaglijke wrakstukken eeuwenoude eiken doode dieren en vernield huisraad meedroe gen wierpen zich daarna op de vlakte de weveryen van Saax en de nieuwe brug van I a Crémade twee jaar geleden ingewyd meesleurend Bi Saint Sulpice wierp de Agoöt na 1 a vaur te hetoben overstroomd zich in de Tam de groote door haar vaak moordde dige woede beroemde rivier waardoor de venuelende watermassa nog werd vergroot voelde werd nuiitaire hulp gbiequiieerd en een afdeeluig van het tesde mfanterie regi ment herstelde de tii Ootc te Nieuw Neustadt kwam lieti tot sa mensehoimgen Eenig persQuea werden ge arnesteerd E n rustig poada Oondarilag Betoosingen m Duitschland Verschillende arrestaties Een kalm verloop in England den avond vormden cn overal sameneohoImgtn die echter terstond door de politie weiden uit engedreven Op ernstigen tegenstand IS de politie evenwel nergene gestuit Alleen Ie Dresden kwam het tot botsingen waarbij de politie van de gunjimknuppels gebruik moest maken In Engeland rustig In Engeland is de Roode Donderdag vol komen rustig verloopen De politiio had vooiyjditigheidalialve m enkele districten ien gebruikelijkon atraatdienfit verbterkt en op somimge punten afdeelmgcn va n 60 ge conoentieerd De ie voorzorgsmaatregelen bleken euhtei zoo goed als overbodig aan gezien het sleciit m de buurt van den lower te Lonkten tot communistiscjie sa menrottmgen is gekomen Het stadatieeld onders heidde zich overigens m mets vtm lat an len gewonen werkdag In Frankr k In iiankrijk it deze damonstratiedag eveneens uiedegtvallen De l arijscho poll tiepreföct Ciiiappe liad ledeie samenscho I rig eji vcX rte alle optoüiten en het zmgen aji revülutioniuure liedermt m het open 1 aai VLtbodtn De politie die zioh vooi eventutele alanubevtlen guted hield be I efdt met Jiaiidelend op te treden Ook uit de overige deeJen van Irankrij k iijn tf n henüitien over bijzondere gebeurteaiia rieii ntvaugen Botsing tusschen communisten en politie te Weenen It tda gisteravond is het te Weenen tot kleine mcident ia gekomen Op veKSeluUende plaatsen m die stad en Jiedenmorgen hebben 7ich I e r iere botaingui tusschen politie en nii muitttui vourgedaan Ga tracJitte een j r ep pumii unifcten de arbeiders der Ge tnte biectiiciteitscentra over te halen om 1 t t werk n tr te leggen De politie greep en arrestctrde versclieideoe vereouen Te I loi isdüi werden 2 werkloozeii die vanbuiten de stad waren gekomen geairceteerdaangezien het getuclit liep dat zij met revolvers bewapend waren Tegen twaalf uurgistermorgen trok een optoolit van werkloozen vttn de Soiiwarzenbergerplaie over den King naar bet 1 ariement en voorlij hetRaudliuib ondel liet uitroepen van leuzentiegeu de Süciaiü democratie en tegen hetfaseian e Toen do optocht de Universiteitnadeide riepen de daar verzamelde studenten Hoch voor Scjiobei en zongen hetDuttsehland lied De demonstranten aait woordden net 1 fui roepen en voornamelijkdoor het mgnjpen der politoe werden mcidenten voorkomen De stoet werd op de reihettapiata ontlwnden nadat eenige redenaaie het woord hadden gevoerd Te Smt Pachten in Neder Oostenrijk werd en cotnii umstiaciie nieetmg gehouden waaraan ongeveer 500 personen deelnamen J r ontstonden botsingen met de politie en aangezien deze zich met sterk geno ge DUITSCHLAND De vorstin van hwarzburg tmancieel schadeloos gesteld Onder de vele Duits vorsten die na de revolutie afstand van hun troon hebben ge daan behoort ook hertog Gunther zu Schwanaburg Kudolstai die m lin 9 in het voistendom ijchwariburg Sonderhausen den overleden vorst opvolgide De weduwe van d l m 1 Ü9 overleden WDist Anna l ouise as hwarzburg bon derhauaen stelde in 1909 een eisch tot schadevergoeding tegen de regeer ng van Fhurmgen in waartoe Schwajzburg sedert 1928 behooi t wegens aanspiaken op de in ventariB van het slot in Sonderhausen een jaargeld Ihans heeft het scheidsgerecht die over deze zaak te besliss had uitspraak ge daan De vorstm wedfttve die 85 jaar is krugt van 1 April 1930 af een jaargeld van 60 00 m en een som van 90Ü ÜOO m wegens gemiste jaargelden oyer de jaren 19 0 1930 De vorstin heeft het vorige jaai weer 250 000 m gekregen ak schideloosstellmg over de jaren 1916 1 J8 Critiek OD het Rapport Nubile Ëen artikel van Behounek Stuurfout 2 uur voor de rsmik Het emde van Malmgren De trankf l pub tei eeu artikel van prataimft l antsek KiSlHek den eenigen niiet Italiaauacben deelnemer aan de expe ditio net de Italia die de ramp over 1 efde op het lapport van de Italiaoneche Loiiiinissie die de oorzaken van het falen dei expeditw iieeft tdaehten op te sporen liofessor Beliounek stedt het daartoe op touw ge et geding vaji het begm tot het eind geleid door d © gedachte Nobile te verootxii Ueii Mariano en appi van eiken schuld te onUieffen Tegenover het argu ment vaa Mobiles onbekwaamheid als bebtuurder vao een luohteoblp voert hij aan dat Nobile dan tot i de Norge van Home naai Alaska wist te voeren Hij doet voider opmerken dat de gesignaleerde stuuifout bijna twee uur vóór dte ramp is begaan Viglen dio toen naast Trojani die toen het stuur voerde stond en de fout weder ophief heeft van liet slapen mets ben erkt Irojani de oppermachmist loge daji vóór dezen tooht niooit aan een iuel tvaart hebben deelgenomen hij heeft dan toi h uij de voorafgaande vaarten van de Italia wel degelijki ral het stuur in handen gehad Maar ViglBfiri en Trojani die tot t eind toe Nobiie trouw zijn geble ven zijn in het rapport geklemeerd en Vig lieils voorbeeldige houdmg gedurende het langourig verblijf op de ijasohots ia met geen wooTd van lof gemeld De catastrofe speelde zioh af binnen een tijdsduur van ten hoogste vijf mmuten Men h oft een val nog ta achtein te verhoeden door het luchtsollip lichter te maken en iijn snelheid grooter te maken en toen de val onvermijdelijk bleek de motoreoi tot atitatwid gebracht maar daarmede was het nog m zijn vaart niet gestmt en voor de manoeuvre die het luchtaohip dat met den wmd meevoer een koers had moeten geven tegen den wmd m ontbrak de tijd De toestemmmg voor den tocht over het IJS van Malmgren met die twee Itabaaueche zi eoffocieren is Nobile afgedwongen Iteiiounek acht onwaar de bewermg der Uallaaneohe officieren dat zij den tweeden dag na het vertrek reeds overwogen zou den hebben naar het kamp terug te kee ren dooli dSt hebben nagelaten daar zij Vleesden den öerugweg niet te zullen vm den Vigheri heeft nl de vertrekkenden drie dagen Jang met zijn kijker kunnen volgen en de anderen hadden dus met hun kijker het kamp zeker even goed kunnen ontdekken en de hoog genoeg uitstekende gon del van het luchtschip Hij verwerpt ook de mogelijkheid dat Malmgren met zijn eiiergiekan en standvaetigen aard reeds den twtedön dag van den marsch een aanval wn 1 ysten © zou hebben gehad ENGELAND Een standbeeld voor Mrs Patikliurst In do ic haduw van de huizen van het parlement iiü t bij de plek waar ze bijna twlntiK jaar geleden werd gearresteerd bij het aanvoeren van een demoiLstratie voor vrouweiiikiesreaht werd gisterai het stand beeld voor mrs Pankhurst onthuld De I Ie htagheid werd verripht door BaJiïwm den leider der Conservatieven 4 woorden van lof sprak over het doorBeÈtiagevennogen van mra Pankhurst Hij zeide Vele jaren ben ik haar tegenstander geweest loch het lot viel inij ten deel haar arbeid ta fekronen De76 uitmg had betrekking op de wet waarbij dte jongste Typering van Baldwin het kiesrecht uitbreidde tot alle vrouwen vaji 21 jaar Een groote menigte vrouwen waaronder ook die op den voor prond traden m de mihtante campagne der Suffragettes woonden de plechtigheid bij FRANKRIJK Oe orerstroommgsramp HfHiderdvyftig doeden te Montauhan Het eerste overzicht van de catastrofe te Montauban vermeldt 150 dooden 500 hui zen vermeld 2000 nooddruftigen In de aan grenzende dorpen zijn een vijftiental doo den en vele ingestorte huizen Volgens berichten uit Toulouse bedraagt het aantal dooden in de plaats Moissac alleen 200 Meer dan duizend huizen zyn m gestort in het gebied van Moi sac en Mon tauban Het terrein van de ramp Wat er ten onder ging aan voorspoed en schoonheid De igaro bevat een beschryving van het zoo zwaar geteisterde gebied Er blykt uit dat m het geheel zeven departementen Een taach menyerp Ja nu u het zegtmeen ik ook dat ze een tasch bij zioh hadIk geloof dat die m de hall ie blijven hggen Het was meena zoo n drukte toen zebinnengebracht werd Ik zal eens even kyken De huishoudstei kwam bijna onmiddellijk tea ug miet een kleine armoedig tascSi die a voor Harduig op tafel legde De taech was niet gesloten en de mhoikd bleek te be staan uit een handwerkje een beurs met een paar goudstukköi erm en een enveloj pe met adres van juffrouw Hilary Do naldson 50 Moredale Street N en nog een enveloppe met een huweüjksacte Vorder niets Dat zal het adres van haar dochterzijn zei Hardmg tegen Sir Luke toen hijmet de taach en den uihoud daarvan m debibliotlieek was teruggekeerd We zullen hetmeisje waarschuwen Maar die huwelijksacte wait eigenaardig dat die dame zooietebij zich had Dat ï zeker eigenaardig stemde Fram ley toe terwijl hij met onrustige oogen naarharding keek die het document ontvouwdeen hem voorhield Maar het was duidelijkmerkbaar dat de gedaditen van den edelmanelders waren en liij slechts gedeeltelijk hoorde wat de dokter zei Het zal haar eigen huwebjkeacte welzijn merkte hij op en Framley echrok alsofhij gestoken werd Ja ja dat zal wél antwoordde hij onzeker Waar is dat huwelijk geeloten iïijnoogen zochten het papier af St M iic s Church Stephey gmg hij voort JohnDonaldacm en Antoaua Merrmg Hij ne g etn verviel in gepeins We moeten meneer Donaldson bericht sturen begon Hardmg doch Sir Luke viel hei I haastig in de rede Meneer Donaldson beriehtsturen Hoe wilt u dat doenjf Weet u dan waar hij isP Hoe kimt u hem vinden Ik veronderstel dat HUary Donaldson wier naam op de enveloppe staat de doch ter IS van de overleden dame meende Har ding Dochter Sir Luke keek verwezen naai den spreker hoe komt u er bij do t ze een dothter hfeft Omdat ZIJ me dat verteld heeft voor ze duerf Zij a heen erg beaorgd i zijn over het lot van haar dochter en ik ben erg blij dat we dit adres gevonden hebben Hilary D naidaan moet l aar dodhter zijn Wi moe ten dat sj me kind zoo spoedig mogelijk Jaten weten wat er gebeurd is en als meneer Donaldson nog keft zal hij waarschijnlijk aan dat zelfde adres te vinden zijn aie het r ei je Als hij nog leeft zei ïrandey werktuigelijk JB als hij nog leeft Maar misBchieiiIS da wel let het gevaJ Misaöhien met Harding s stem klooKnog bitser dan gewoonlijk Missohien moet er v el een mquestplaats hebben meende Sir Luke en dan lalhet meisje die dochter wel moeten komenom de identiteit vaet te stellen Ik natiiij lijk zal Jk de begrafenu oeten betalen en als de dochter hulp noodig heeft zal ik do i wat redelijkerwijs van me verlangd kan worden Dat is Wel het mmate wat ik kan doen Ik voel dat ik voor die dochter iets moet doen Dat 18 heel vriendelijk van u mompd de Harding terwijl zajn vroeger oordeel over den landagenaar iicn eenigazma wijaagde Ik hoop dat die dochter m sitaat zat zijn nadere mlichtmgen te geven Die arme vrouw heeft mij voor ze stierf tot een f ori voogd over haar dochter aangesteld en mij laten beloven dat ik voor haar belangen zou opkonen zoodiat ik vmd dat ik een zekere verantwoordelijkheid lieb in deze zaak Ik al naar de stad gaan naar het opgegeven adres en dan zal ik wel hoeren hoe die fami ie de begrafenis wenecbt Ik zal de kt ten dragen herhaaldeFramley langzaam vergeet dat met En toch noemen de menecheo Sir Luke gieng en hard overpemsde Miles toen hij ijn t ak op het buiten volemdigd had enm de hall zijn jae aantrok Hij hoorde voetstappen op de trap achter zich en zicli omkeerend rag hij Sxr Lukes zuster langzaamde trap afkomen Het schijnsel van eenlamp boven haar deed haar haren als goudglanzen en bij dat licht was de verontrusteangstige uitdrukking op haar gezicht duidelijk zichtbaar Ik wilde u nog even spreken k kter zei ze op zachten toon terwijl ze zenuwach tig naar de leur van het boudour keek Ik zou graag willen weten of er iets m dat ik kan doen Juffrouw Crotch vertelde mij dat die arme dame een dochter heeft Ik moet er m t aan denken hoe zoon meisje daar zit te wachten en te wachten op een moeder difl niet meer tJenig keert Ga daar zittien aei Hardmg op eentoon van gezag terwijl hij zijn gaatlieer ineen leoningstoel duwde Gia daar zitten enprob i r 1 tt bfcheerschen Het is een ongelukkige geschiedenis Maar het Mas een ongeluk U kunt toeh niet helpea da het paardeehrok vsq uw auto Kom belieersch u Harding s toon miste zijn uitwerkmg met ïiamley krt g zijn zeUbeheersching mm of 11 eer terug doch ondanks een sterk whis key en soda zag hi er nog bleek eu ontvet uit En Hardmg vond het maar fiet best om niet met hem te spreken over de laatste onsamenhangende woorden van de gestorven i vrouw Een cogenbhk later liet hij fair Luke alleen en keerde naar het boudoir terug waar hij geholpen door de huishoudster Eorgvuldig de kleeren van de doode onder zocht m de hoop iets te vinden waardoor hij haar identiteit zou kunnen vaststellen Maar het onderzoek leverde mets op Haar ondergoed was met gemerkt en in een zij zak van haar rok bevwid zich alleen een zakdoek en ten leeg visitekaartje étul Om haar hals fiing aan een kettingje een klem ined ullm met een weinig zijig haar er m en aan haar vinger zat een z elrmg met eeai monogram van de letters A M dat waa alles Hardmg dadit aan de laatste woor den van de vrouw en schoof den rmg van den vmger maakte het medlailloD van het kettongje los en liet de beide voorwerpen in zijn 7ak glijden fWoMlb Sir Luke heeft me gezegd dat zij eenzwarte taech bij zioh had zei Hardmg terwijl hl zicfti naar juffrouw Crotch wenddeWe moesten die maai eena onderzoekenmisschien vinden we daar een wii in