Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1930

Het aantal aï onnementen op de tram iieeirit ook zeer af en dat verwondert one met De vaste klanten kunnen met op dat trage tting wachten De fiets de bua en de taxll zijn drie geduchte concurrenten an da tram en Be kanhet daartegen op deo duur niet tiiUiouden De gezaglfebbers zullen bakzeil moeten ha leu Hetgeen dri © jaar geleden al vooTêpeld i HAGENAAR Noül en Ik kan bovendien nog behoorlijk koudheid op oopen Dodt daartegen het pen gelukkig AtpIrlniTabli den aan ons verkocht en hopen we thuis veel blyde gezichten te zien Nauweiyks is hy weg of een ander koopman staat voor ons Het is net of de heeren op elkaar gewacht hebben Dit is evenwel geen Chinees maar een Javaan vermoedelyk van Japara die met kunstig gesneden doozen komt aanzetten Het is goed dat de leider ons geld ais een reiscredietbrief mee draagt Als wy alles zelf in handen hadden kochten we ons in een paar dagen arm in Djokja kreeg onze portemonnaie een gevoelige duw maar in Semarang moeten we ook niet te lang blyven s Middags bezoeken we de werkplaatsen van het Semarangs Prauwenveer De prauwen worden hier op eigen werven gebouwd Ook kleine stalen bootjes worden hier op stapergezet Men werkt hier bijna uitsluitend met Inlandsche krachten Een ingenieur een technoloog en een paar bazen in de smedery en constructie afdeeling dat zijn al de Europeanen die je bier ziet In de werkplaatsen zyn veel Chineezen Het zijn over het algemeen uitstekende werkkrachten Toch is het streven der groote maatschappyen er op gericht om de Inheemsche bevolking als toekans d i ambachtsleiden op te leiden Vandaar ambachtsbcholen of op groote ondernemingen eigen vakscholen De Javaan behoeft wat vaardigheid en inzicht betreft niets voor zyn gelen broeder onder te doen Wordt het Chineesche element dus op de groote bedryven langzamerhand geweerd uit den vryen handel zal de Chinees moeilyk verdreven kunnen worden De Chineesche handelaar vormt als het ware de onontbeerlykmlddenstand Dat elke Chinees een woekeraar zou zyn is een fabeltje Evenmin is het waar dat elke Chinees een millionair zou worden Duizenden koelies sterven als koelie Maar de Chinees die tot grooten rijkdom is en zich uit zyn zaken terugtrekt laat zyn geld rollen en dat verblindt menigeen De duurste auto s die we in Tandjong Priok by de General Motors zagen waren voor ryke Chineezen bestemd En ook hier in Semarang zyn de mooiste villa s in de nieuwste woonstad Tjandi van Chineezen De aanleg van deze nieuwe woonwijk heeft juist door de Chineezen nogal moeilijkheden opgeleverd Voorheen werden op deze heuvel Chineezen begraven Nu is een Chinees volgens zijn godsdienstige begrippen eerbied verschuldigd aan zyn voorvaderen Geen Chinees zal zich aan deze voorvaderenvereering onttrekken Het Chineesche graf dat aan den voorkant in een heuvel gemaakt wordt is in een halven ovaalvorm gebouwd en stelt de moederschoot der aarde voor waajr het lichaam ingeschoven woï Daarna wordt het dichtgemetseld en twee wachters steenen beelden bewaken het Voor geen geld ter wereld zal een Chinees een graf opruimen Doch by den aanleg van Tjandi moesten oude graven opgeruimd worden Heele processen zyn er over gevoerd die nu nog lang niet afgewikkeld zyn En zoo kan men onder aan den voet der heuvels waarop een nieuwe Europeesche woonstad verrezen is nog tal van Chineesche graven aantreffen P E V B MODEPRAATJ BL Voorjaarshoedjes Het prachtige lenteweer ten spyt ziet men dit seizoen nog iedereeh met winterjas en bontmantel loopen Het is alsof men het mooie weertje wantrouwt en bevreesd is dat de beruchte voorjaaïsvorsten ons voor efen voorbarig optimisme zullen straffen Ook de hoedjes voor het tusschenseizoen ziet men wel in grooten getale by de modistes geëtaleerd maar slechts hier en daar verschijnen aarzelend de eerste modelletjes op straat Toch kon men het vroeger hebben dat reeds in Februari de eerstelingen der lente gedragen werden ook al hadden zij soms sneeuw en hagelbuien te trotseeren Men meent te weten dat de enorm groote bontkragen welke thans gedragen worden het prompte verschynen der voorjaarshoedjes in den weg staat Zy laten geen plaats voor ietwat breedere randen en bederven zelfs de kleine toquehoedjes wier bolletjes of afgeslagen randjes door de inanteikragen afgeschuurd worden Hoe het zy lang kan het niet meer duren of een luchtiger geme hoedjes wint veld W willen daarom vast eens bdiyken wat Parys brengt om te zyner tijd goed georiënteerd te wezen Van welk materiaal de nieuwe hoedjes ook gemaakt zyn zy schynen er te zyn met de kennelijke bedoeling als omlijsting voor het gelaat te dienen Toques kleine bolhoedjes met af en opgeslagen ipet gecroisseerde en ingeplooide randeiyzy worden alle zóó diep in het hoofd getrok ken dat hunne contouren het gelaat heele j maai omvatten Dit wordt forinietJ in eene lijst van vilt van stroo van satijn van chiffon fluweel enz ge t De hotdjea ayn tusedien half acht en acht voor het rijden naar concerten en theaters omdat dan de tiamdienaj gehei l onvoldoende ia en alleen voor de hewoners rondom het emdpunt nut h fft Wie een paar iialtes later wil instsiv peu heeft geen kans Het zou ons dan ook mot vptwonderen of één der ergate concurrenten van de tram zijn op dit oogenblik de taxi s d w z de baseen in het klein Het grooto gemak van deze taxi s behoeft niet uit H ilg 7et en hpt blijkt dat het publiek voor dït Weelde tje wel een paar dubbeltjes over hpeft Naar Indiê Een tocht naar tn door tropisch Nederlind XXVIII De Chinees die ona zoo vroeg met zijn bezoek vereerde wilde van geen weggaan weten Hij verstond geen stom woord Mateisch en wy begrepen niets van al die vriendelyke Chineebche woorden die er hi een razend snel tempo uitkwamen Dat het niets dan vriendelijkheid was wat hg ons te vertetien had kon je zoo van a manb gezicht aflezen want gedurende onze betuogingeii straalde zyn gezicht also hy ons kwam vertellen dat op een by hem gekocht lot de honderd duizend was gevallen In tubflchen hy liet ons met gaan en terwijl we enige oogesblikken draalden had hy vliegensvlug een groot pak losgeknoopt Nieuwsgierigheid is een van menschen ondeugden De vrouwen hebben de naam maar by ons komt liet ook voor Dus bleven Wè £ n nu vertoonde onze koopman ons een keurcollec ie kleedjes zooals we nog nimmer tevoren zagen Witte katoenen ï den shantung ik weet al niet wat voor soorten goed er nog allemaal te voorschyn kwam stuk oor etuk met de prachtigste figuren geborduurd De Chinees pakte maar uit Altaarkleedjes in helle kleuren zyden zakdoeken kimono s kant voor een dame om een morgen zoet te zyn Doch we hadden geen tyd Je kunt den Directeur van Semarang s Gemeentewerken moeilyk laten wachten voor een Chineesche kleedjes koopman We beduidden onzen koopman dus dat hy s avonds maar ter ug moest komen Na een haastig ontbijt kwamen we gelukkig niet al te laat op het bureau van Gemeentewerken aan Hier kregen we een keurige uiteenzetting van Semarang s havenplannen Üooals bekend heeft Semaiang een reede d w z een veilige ankerplaats voor de schepen Aan den wal kunnen zy dus nooit liggen Als gevolg hiervan moeten alle schepen lossen en laden op de reede dus een paar honderd meter van de kust aï Het vervoer heeft dan plaats met prauwen die speciaal voor dit doel gebouwd zyn Heb zyni groote stevige bakbeesten van schuiten zonder mast of tuig £ en groote maateehappy het Semaranga Prauwenveer exploiteert deze dienst Zy voorziet de groote stoomers van kolen victualiën en zorgt voor het lossen en laden Semarang is na Öoerabaja één der belangrykste afscheephavens voor de Java suiker Haar achterland zooals men dat by een haven noemt Is belangrijker dan dat van Batavia Geen wonder dus dat Semarang een moderne haven tracht te krijgen De moeilijkheid zit hem evenwel in de aanslibbing De Java zee brengt heel wat slib voor de kust en een havenkom zou spoedig verzanden Bij Batavia heeft men dit bezwaar ondervangen door de haven te maken ten Oosten van de stad daar waar een kuststroom in plaats van aanslibbing afslag te weeg bracht Doch Semarang ligt net in een hoek Waar zoü men hier heen moeten om een kuststroom te vinden Doch de HoUandsche ingenieurs hebben wel moeilijker puzzle s opgelost En zoo kregen we een plan te zien waarby met geweldig lange dammen een haventoegang geprojecteerd was die voldoende ver in zee uitstak om van slib verschoond te blijven Na een koelen dronk een tocht niet 4e motorboot over de reede Een sleep volgeladen prauwen voer ons juist voorbij Op de reede een stuk of tien schepen geankerd meest vrachtbooten De helft was van vreemde nationaliteit Weer aan den wal gekomen constateeren we met biydschap dat zeezipkte een kwaal is waarteg een mensoh izich kan harden want hoewel ons bootje heeft gedanst ala een paard zyn we aileifrisch als een hoentje zooals de HoUandsche term luidt Langs de kaden waar de prajuwen op hun beurt gelost worden alen we de groote loodsen en opslagplaatsen Op yele groote pryken Chineesche namen In Semarang wonen veel rijke Chineesche groothandelaren Als we in ons hotfel terugkeeren zit daar de zoon van het Heinel lïijk al geduldig te wachten Het is of jtijn glimlach niet weggeweest is Zijn koopwaar spreidt hij zoo verleidelyk mogelijkl uit En nu begint de handel Afdingen leer je ih Indië wel Eigenlijk leer je het al in Port Said en Colombo Het beste l r je het als je b v een ebbenhouten olif ant voor vyf pbp koopt en je later ziet dat je collega een grooter en mooier exemplaïiït voor een gulden heeft gekregen Dat overkomt je maar eens Dan krijg je ook vanzelf de vrümoedigheid om op pen vraagprijs valn vijftien gulden één gulden te bieden Ik heb geen zaak buiten de Europeesche dan in Indië gezien of je kon er afdingen Zelfs by groote Britsch Indische zaken wa ir bordjes hingen Verzoeke niet af te iiiij en en Uitsluitend vaste pryzen lukte het toch nog Onze koopman slaat zoo nu en dan met een wanhopip gebaar zyn armen ten hemel alsof hy zoo n bod nog nooit gehoord heeft maar volgens kenners hoef je dan al niet veel meer te geven om het te hebben Hoewel we een paar uur met hem bezig zijn eigenlijk is hij meer bezig dan wy is hij onuftputtelyk in zyn geduld Ala hij weggaat heeft hy voar een goede veertig gul Welgar namaak an laf ar op dat op alka labta hal woord BAVER slaat Prij 75 ds dan ook alle zoo soepel en licht dat ze zich wiihg genoeg laten plooien om het vrouwengelaai Men krygt zoo den indruk dat de beroemde Fransche modtstea de lappen om het hootd drapeeren zooals de bekwame conturiers dat met de stoffen om tiet lichaam doen Aldus is er by onlzaggeiyKe verschillen in byna alle hoeden eene trelfende overeenkomst De bolletjes zyn klein en schijnen nog steeds p omvang af te nemen de ranujes zyn nu eens geheel tegen de bollen aan Irodrukt dan weer steken zy naar achteren eén heel eind uit zoodat het is of zy een veriengstuk gekregen hebben £ y vele hoeden schynen de blaadjes omgekeerd Zy missen wan voren elk spoor van rond en deze schiet op eene willekeurige piek uit de boi om met eene flinke verbreeding naar achteren af te hangen Knkele hoedjes hebben eene uit het gelaat geslagen klep en ter izyde waar deze eindigt komen een paar flinke plooien van vilt oi zacht stroo de ooren bedekken en ais het ware kunstmatige ooriokken aanbrengen Men ziet de cloche weer verschynen Zoowel het bekende formaat niet te klein met te groot van zoovele seizoens reeds ttls de grootere cloches wiet zijranden zoo sterk naar het gelaat gebogen worden dat ze dit in een langwerpigen vorm knellen Van de cloches gaat het geléidelyk naar de breedere capelines Deze vorm is de eenigste die wat meer fstaat en wat van den haardos laat zien welke er bezijden een weinig onderuit kijkt Nu is het nog ui hoofdzaak vilt mjrt wat strooversiering dat er geibracht wórdt En dat stroo ykt veel op tres hetaij dof of glanzend hetzy in het erin of in het 1 jour gewerkt genre Enkele vooruitstrevende huizen breh n reeds geheel nieuwe strooweefsels met één of meer tintjes doorvlochten die wat hebben van brei of haakwerk en ook wel aan open galonnetjes doen denken iDat het een kostbaren stroozomer zal worden laat zich thans reeds aanzien Byzonder fijne zyd n Bangkoks ragfyne Manilla s en Baku s ziet men opduiken terwijl de grootere hoed£ai prachtige randen hebben van o esteven kant die een doorzi tig iichtspel over het gelaat werpen Zwart is vooralsnog dè kleur haasfcde éénige die gezien wordt zou men zeggen Maai de berichtenr spreken van blauw van grya van bruinbeige en naturel tarwyl als men de kronieken mag geloöven geel groen pastelblauw rood en seringenkleur in de mode zullen yn Verderop naar den zomer schijnen de bruine en roodbruine tinten hunne kansen te krijgen waaronder ook bois de rose met een brujnig weerschyntje gerekend wordt Deze hoedjes zullen daar zjj van doorzichtig stroo gemaakt zyn toch zeer zomersch aandoen zoodat van sommige hxmner randen een gedeelte met zyde of gaas gedoubleerd kan worden Het belooft dus wel eene zeer gevarieerde hoedenimodè te worden waaraan de vogue van kleine gebreid zijden Spanmutsjes en barettes voor de Keel jonge meisjes nog meer afwisseling komt ven T OEAjCE ALLAN Geestolljk en Godsdienstig leven RUSLAND Dr J P Cannegieter Ned Herv predikante te Alphen a d RUn schryft in de Rijnstreek De couranten staan tegenwoordig vol van den stryd tegen den godsdienst de geloofsvervolging of hoe men het misschien ènders zou moeten noemen in Rusland En ook regent het reeds allerwegen protesten daartegen Maar het sch nt toch eigenlijk heel moeilyk te zyn om met juistheid te kunnen vaststellen wat er werkelijk gaande is De Russische regeering ontkent de vervolgingen op grond van het hebben van een godsdienstige overtuiging of wegens de uitoefening van den een of anderen eeredienst tenminste uitdiukkelyk Maar drieërlei schijnt er toch wèl te gebeurea Ten eerste heeft de Russische Staat uitdfukkelÜk party gekozen tegen den godsd nst ten tweede worden de materieelemiddelen van het gotiadienstig leven ker kan kloosters e d aangetast en ten derdewordt met geweld tegen godsdienstige personen priesters e d opgetreden Volgens de Russlscha machthabbera mag echter géén van deze S dingen geloofsvervolging worden genoemd Want volgens hen wordt er alléén maar ingegrepen indien de godsdienstige vereenigingen kerken of bedienaren van eerediensten zich aan overtreding der huidige Russische strafwet hebban schuldig gemaakt Miar daartoe behoort immers ook reeds hep luitoefenen van eritidi op de regeering of de wet En daar men juist in de godsdienstige kringen van Rusland nog al wat critiek op het communisme blJijkt uit te oefenen moet er dus ook nog al wat straf worden toegepast en moet ook liefst maar de oorzaak van deze misdadigheid de godsdienst zelf worden onschadelyk gemaakt Volgens het Russische conununisme is de godsdienst dan ook dwaasheid opium of gif Wy hebben zoo verklaren de Russische regeerders de religieuze momenten verwyderd uit de practyk van het heele ïjchool en ontwikkelingsstelsel in ons land en met alle ons beschikbare middelen verzekeren en bevorderen wy de ontwikkeling van de wetenschappen en haaf verspreiding over een zoo breed mogelijke massa De verspreiding van wetenschappelijke kennis en de uitroeiing van alle soorten vooroordeelen moet natuurlijk leiden tot vernündefidng van den invloed van den godsdienst en tot vermindering van het aantal geloovlgen Blen dergelijke verklaring in een tjjd als de onze waarin de wetenschap juist omgekeerd het materialisme immers volslagen te niet heeft gedaan maakt het intusschen echter op eenmaal duidelijk dat het hier elgenlyk niet zoozeer tegen den godsdienst als zoodanig gaat als wel bepaaldelyk tegen den vorm waarin het godsdienstige bewustzijn van het menschelljke leven in een land als Rusland sinds eeuwen alléén maar tot uiting heeft kunnen komen Deze godsdienstvorm de Grieksch Katholleke kerkelijkheid is naar het oordeel van de Russische communisten natuiu lijk honderden van jaren ten achter gelijk omgekeerd deze Russische geloovigheid het communisme wel een èl te haastige vooruitgang moét vinden Te midden van alle onzekerheden waarin wij vooralsnog over het Russische gebeuren ten dezen blyven verkeeren mag daarom dit wel als zeker worden aangenomen dat er zich een wel héél noodlottige tragiek bezig is te voltrekken Een in vele opzichten werkelyk den voortgang der eeuwen toch ook eenvoudig maar genegeerd hebbende godsdienstigheid en kerkelykheid die daar opeens te doen krijgt met ja wordt overgeleverd aan een revolutie die van ha6r kant liefst juist maar Zooveel mogelijk eeuwen zou willen overspringen het is wel het allemoodlottigste en meest tragische dat zich laat denken Wy moeten daarby wel aannemen dat zich dit noodlot wel niet zonder vele buitensporigheden zal kunnen afspelen En daarom is het natuurlijk goed en noodzakelyk dat heel de beschaafde wereld bij het hi r tot uitbarsting gekomen conflict zoo spoedig mogelyk te hulp snelt Doch dan óók zoo energiek en doeltreffend mogelijk Waarbij dan begrepen zal moeten worden dat beide partijen h t zonder deze hulp van bulte niet aï zullen kunnen en dat er dus naar beide zijden een waarschuwend woord gericht zal moeten worden Allereerst zal natuurlyk de thans in Rusland macht hebbende partij door de verontwaardigde waarschuwing van de beschaafde wereld geholpen moeten worden in het tot allen prys vermijden of tot het uiterste beperken of onmiddellijk beëindigen der hier zoo gemakkelijk dreigende buitensporigheden En verder zullen deze Russische machthebbers moeten leeren onderscheiden tusschen eenerzyds de nu eindelijk toch ooH waarlijk immers ten ondergitng gedoemd vormen van godsdienstigheid zooals zich deze in Rusland nog maar altyd staande gehouden hebben en anderzyds de intusschen toch juist even d n uitroeibare waarheid van het godsdienstige bewustzijn als zoodanig zelf dat van de wetenschap in geen enkel opzicht ooit lets zal te vreezen hebben Doch dan zal er ook de andere kerkelijke party even nadrukkelijk op gewezen moeten worden dat zij ten slotte enkel ook juist in het maken van dit onderscheid haar eenige redding zal kunnen vinden Het eeuwigheidsbewustzyn zal zich aan de vormen van de voortgaande tyden moeten leeren aanpassen en Rusland zal daarvan niet uitgezonderd mogen blyven Ja deze les zal het zelfs zijn die ook WÜ bet Russische conflict te trekken nullen hebben Wee der religt als zy zich niet sal weten te ontwikkelen en te ontplooien conform den voortgang van de tyden De wereldgeschiedenis zal ook ten hJlren aanzien het wereld gericht blylren te zyn Wiirom echter moet dat der menschheid toch altyd op zoo gevoelige wyze aan het verstand worden gebracht Aoh Immers omdat zooveel onverdraagzaamheid ook onder óns nog niet zoo wijs is geworden om het in al zlJn ernst te verstaan en er zich door te laten gezeggen Moge bet huidige Rusland daarom ook omgekeerd juist ön toch eens tot waarschuwing dienen Nederland en de L ipziger Messe Nederland derd in het aantal kooperf De speciale V D correspondent te Leipzig meldt d d Maart De verwachting voor de opening van de Leipziger Messe uitgesproken d t naar verhouding de belangstelling uit bet buitoaflatid grooter zal zijn dan uit Duitat land elf Is m vervulling gegaan Niet minder ddn ogeveer 36 000 ln ko eri uit aUe oorden der wereld zijn naar Ledpaig gakomsD om hiiKr op da weieldtaiukt mkoo tn te daan UU statietisoha gegereas welke da spïïifïüiiir HANDELS EN LANDBOUWBANK INGELEGD OP 1 J n 1927 f 4 RENTE 1 1 973 859 19 28 f i l75 411 1929 1 ie r Paul Voss directeur van d litterairs afdeeling van het Meseant ons verstrekte bhjkt dat Nederland niet ruim 2fi00 koopers ongeveei naar verhoudmg de deid plaats inneemt in de ry van de te Leipzig koopende lajiden Dit aantal is zeker hoog wan iHcr men bedenkt diithet werkelyk aantal koopera uit Engeland slechta eeaige ij i derden boöger ia dan uit ons land lat rreaant is ook een statistiek van deci uitvoei uit Duitöchland in verhoudmg tot het aantal buitenIsndsche bezoekers Ai Leipziger Messe De uitvoer van Duitschland houdt galij ken tred met hiat aantal buitenlanden 4i jaarlijks de Messestad bezoekt Dit bewijst zeker dat de Leipzoger HetUt een ititernationaJ msi kt is In hoeverre cle uitvoer uit jpidere landen bijvoorbeeld Nederland t neemt in verhouding tot hel aantal bezoekers ter jaarbeurs in Leipzi kan hier met woiden nagegaan doch hrt feit d at de buitenlandache inzend ing an ofè tie Nederlandache jaarlijke in omvang toenemen en dat de exposeerende lirma s op een enkele uitzondering na steeds terugkeeren bewijst wel dat ook buitenlandsch posanteu loonlende resultaten bereiken De Hcemaf ta Hengelo de Sphinx en de Kristal Unie uit Maastricht de glaetabrie Leerdam de plateelbakkerijen te Gouda eeo Amerstoortsche Lampenkappenfabriek oe Philips fabrieken te Eiuidhoven door de Dmtaehe licentie houdster Loreaiz vertegenwoordigd en een twintigtal andere Nederlandsohe firma s komen elk jaar terug Voor het eerst dit jaar op de Leipziger Messe ala Nederlandsehe exposanten verschenen te Plateelbakkerij Ram uit Amaterdam de firma de Kluyver en Co te Rhenön de firma M de Wolff uit Den Haag n tta Vereenigde Ijzergieterijen De Vijf vlJ Doetieheni Als de zaken zich blijven ontwikkeleQ zooals zy zich tot nu toe laten aanzieii dan zullen ook deze firma s waarscliijnlijk geregeld terugkeeren Dat duizenden bezoekers niet of niet alleen naar Leipzig komen om met Duitdche ex 06anten zaken t doen ia ons uit gesprekken met vele exposanten en koopers gebleken Een vertegenwoordiger van een groute Joegoslavische firma was speciaal naar Leipzig gekomen t eenige Japansche firma a m een collectieve inzending verepDigd zaken te doe In da ItaJiaanscbfti en Poolsohe afdeelingen vernamen wij dat veel luiar f e lerland werd verkocht Met den directeur van een gro9te Poolsclie fabriek vsq linnen goedheren hebben wij ceu onderhoud gehad en o a gesprakeu over den handel met Nederland Eenigen tijd geleden heeft de Kamer van Koophandel te Utrecht aan belanghebbenden In Nederland een circulatre gtjzondee Waarin werd medegedeeld dat de Poolsoba fabrikanten hun linnen goederen in verband in b den sliecliten econoinischen toestand met P tot 40 pet korting verkoopeii Wij vroegen bovenbedoelde directeur die aan het hoofd staat van een fabriek met 12 000 ai beidera in hoeverre deoe mededeeling juist is Hij deelde oma mede dat zyn fabriek en ook andere gedwongen zijn wegens gebrek aan contanten hun producteh legen koatprya te verkoopen Bovendien wordt bij contante betaling nog korting ve leend iii verband met den hoogen rentestandaard in Polen Tot op zekere hoogtekan hier due van dumping zij h t nood gedwongen gesproken worden Ê Deze directeur deelde ons verder inede dat hij thans ook een aanvang heeft ge maakt met den export naai Nederlandsdl Indië Ook voor den Nederlandsche handef i er te I ipzig veel te doen Terwijl WOC ander landen echter veel propagojida f maakt wordt geschiedt dit voor onze indlii trie en handel met Zelfs Chili heeft üiapl een eigen paviljoen op het terrcija van d Technische Messe en ruim twintig oaddare landen maken meer reclame dan üadeiland In Duitschland en andere Europeeacbe landen wordt veel gekocht dat over zee moet worden vervoerd anderzijds Dioeteu Chileensohe en Araerikaansohe producten naar het Europeesch vasteland Het lijkt ona zeer geweosoht te Leipzig waar in deze dagen alle talen der wereld gesproken worden propaganda te makidi voor onze grootste traneitohaveu Botterdsm Daarnaast zou het wellicht wenBchelij zijo op een daarvoor geschikt punt een ceaitrsal informatiebureau te vestügen waai niet alleen inlichtingen kunnen worden yerstjrekt omtrent de firma s die te Leipzig exposeeren doch ook omtrent Nederlandsche pro ducten die niet op de Meeae naar voren ge racht worden De kosten van een dergelijk informatiebureau kunnen toch niet zoo hoog zijn dat de gelden daarvocff niet kunnen worden geyOnden De Naderlandidie Kamer van £ oophajidél voor Dmtechlsnd heeft dezer dj4 en juist te Leipadg een ooirespondentsiziap Ongesteld waarvan de leiding berufltlbij den heer Mr Fr O Jummel voorzitter van de Duitaah Nede landsche Vereeniging te Leipzig Met subsidise van de Kamers van Koophandel in Nsderland n van belanghebbende industtiefil kan er wat bereikt wordtfi ffgJ iSCHAPPE UJK NIEUWS Het einde van den bril Qeen brillen meer In de plaats daarvanIdeinejglaasjes die men achter het ooglid l jji fuiven en die op geheel onopvallende jjeTunnen worden gedragen Ziedaar de biyde boodschap die een Didtsche professor de wereld inzendt aan de velen voqwI gjn de vele dames voor wie het dragen van gep bïil of een lorgnet bijna evenzeer eenarcenSs als een noodzakelij khid wasi jtfooi is een bril nooit geweest Een man als Goethe had er zelfs zoo n grooten afgchuw van dat hy geen sympathie kon yoeien voor iemand die een bril droeg VelC laden van het vrouwelyk geslacht hebben het dragen van oen bril of een lorgnet als laU heel ergs beschouwd Alleen bij sommige mannen schijnt de opvatting te beïtasn dat een bril vooral een bril met hoornen rand de mannelykheid van hun gelaatstrekken kan accentueeren Intusschen heeft de bril door de eeuwen heen zóó onschatbare diensten bewezen dat nten hem in al zijn leelijkheid heeft aanvasrd en er nauweiyks aan dacht of hy door iets anders was te vervangen Toch is er iemand geweest die over de vervangbaarheid van den bril heeft nagedaekt en wien het inderdaad is gelukt een niiixier onaesthetlsoh hulpmiddel voor het gelicht te vinden Het is prof L Heine van de luiversiteit te Kiel geweest die op het idee 18 gekomen van Meine glazen die men aehter de oogleden kan dragen en de proeveD die hij met zijn vinding heeft gedaan hebben uiterst bevredigende resultaten op leleverd BI Zeiss in Jena heeft hy de als net hoomvlies gebogen glaasjes laten maken Wanneer men deze glazen draagt loopt tuaschen het glas en het hoornvlies van het oog een dunne laag traanvocht Daardoor vormen zy bij de breking van het licht een eenheid waarby optlsoh de hoornhuid zelf iB uitgeschakeld De nieuwe oogglazen moeten zich zuiver zianpassen bij het hoornvlies van het oog De oogarte moet daarvoor de kromming van het hoomvlies meted De glaasjes zyn zoo gemakkelijk achter het ooglid te plaatsen dat wanneer de dokter er één in het eene oog heeft aangebracht de patiënt het andere meestal reeds elf by het tweede oog kan doen BÜ kinderen kan de moeder de glaasjes des morgens voor het oog plaatsen Ze kunneC daar veilig den geheelen dag blyven ïitten ook ai doet het kind een middagilaapje De nieuwe glazen kunnen zoowel byziendheid als verziendheid corrigeeren Het meest Eullen ze voor byziendheid worden gebruikt Zeer bijziende menschen zyn vaak astigmatiidi Dit gebrek ligt in de hoomvlies Daar bti het dragen van de oogglazen het hoomïliea wordt uitgeschakeld vervalt deze fout automatisch Voor menschen die verziend zijn is het oogglas ook van groet nut Het doet er niet tce waardoor de verziendheid wordt veroorzaakt hetzü door een tekorte oogas hetzij door een minder goede functioneering vsn de llchtbrekende organen van het oog Ook is het bruikbaar wanneer de lens na een staaroperatie is weggenomen Wanneer iemand aan beide oogen van de staar gelicht is ken hij voor het eene oog een glas nemen dat op zekeren afstand is ingesteld n voor het andere oog een glas dat op de onmiddellijke nabijiheid is ingesteld Wil men stereoscopisch zien met twee oogen dan kan men glazen nemen voor het zien op grooten afstand Voor het zien op geHngen afstand zou dan een bril noodig zijn Meestal kunnen deze oogglazen in het begin slechts enkele uren achtereen worden gedragen daar de drager dan veel last heeft van tranende oogen Is het oog meer gewend dan blyft deze last uit Men heeft bij de verschillende proeven nog niet waargenomen dat het oog van de glazen s iiade ondervond Boven de brillen heU en de oogglazen belangrijke voordeden By een bril is hst geïichtsTOld steeds min of meer bbperkt Wel komen de z g punctaal glazen aan dit bezwaar tegemoet maar deze maken toch een oogbeweging van ten hoogste 30 giuden mogelyk De nieuwe glazen maken alle oogbewegingen mogeiyk By de eport vooral by autorijden baden en zwemmen hebben de oogglazen op schittewnde wijze hun nut bewezen Een biütengewoon groot voordeel is dat de oogglazen niet beslaan De dragers van brUlen weten maar al te goed hoe een bril die bij het binnentreden van een warm vertrek beslagen raakt tot een tydetyke hoogst onaangename blindlieid kan leiden iMien heeft waargenomen dat de glaïen bij kinderen die geen brillen meer hoefden te dragen e n gunstigen invloed op hun lichaamshoudiwr hadden HoezeéT een prettig voorlroi van den dn ger kunnen verfioogen die anders tot een bril zjjn toevlucht sou moeten nem hebl n we zeeds emeld Een kwestie is of by de eschadiging de oogglazen ook een gevaar voor het oog opleveren Prof Hadne gelooft dat ze veel minder gevaarlgk liSjn dan brillen Het oog wijkt steeds terug voor een voorwerp dat in zijn buurt komt Prof Héine gelooft dat de oogglazeff genezend kunnen werken Hij heeft n l waargenomen dat menschen die oogglazen droegen na verloop van twee drie jaren minder bijzieoid waren De mo elykheid is dus niet uitgesloten dat wanneer men kinderen maar vroeg genoeg behandelt men hen van byziendheid kan genezen Wanneer een grooter ervaring de gunstige reanltaten van de oogglazen bevea en zoo merkt dr K Khun op in Die Urn nau waaraan we de verschillende ge e n ontleenen dan al de uitvinding van professor Heina voor da vela brillendragers enMcensliB I reBden wereldcentrum der hygiëne Het Duitadie Hygiëne museum en de Intemationala Hy iënetantoonsteN Dresden is de Duitsche barok stad by Qi emendheid Nergens is de baroks l vpk zoo thuis als hier Het 21wmger hq prachtige werk v n Pöppeliajuip is zooovcn geheel gerestaut erd Da Hofkerk en h jt Ööt zelf Hot Qnine tiewölbe met zyr schatten De Briihlsche Terrasse of het Balkon van huropa zooais men dit terras eéïis heeft genoemd zelden vindt men in Europa zooveel schoonheden veroenigd Dresden is echter niet alleen de stad vaii het verteden Het is zelfs een zeer modern stad en het nieuwe Hygiéne Museum dat op 16 Mei a s samen met de Internationale Hyglëne Tentoonstelling zal worden geopend bewyst dit Dank zy het Duitsche HygièneMuseum zal Dresden worden verheven tot een wereldcentrum der hygiëne Het gebouw zelf is juist gereed Het is een harmonisch geheel zonder versieringen een werk van Prof Wilhelm Kreis den vermaarden architect uit Dusseldorp die ook de gebouwen van do jesolei schiep Aan den voorgevel van het hoofdgebouw verheffen zich geweldige zuilen van graniet Daarachter bemerkt men vensters en deuren van het voorportaal en van de 14 M hooge wandelhal die geheel uit NirohtaBtaal en Duraluminium is vervaardigd Aan beide zijden van het hoofdgebouw strekken zich werkplaatsen en leerzalen uit Zij hebben platte daken en by goed weer zutiou sportcursussen op deze daken worden gegeven Van binnen is het gebouw ernstig en zakelijk Het is immers de taak van dit museum een centraal instituut der volksgezondheid te worden en het publiek op o voeden met hulp van de middelen der moderne museumteahnie k Van de 4 X vertrekken die het museum bevat zyn er eongroot aantal ingericht als heldere tentoonstellingszalen met glazen plafonds wa idoor dank zij een hyzondere constructie helder licht valt zonder schaduwen te werpen Groote zalen voor lezingen conferentievertrekken een bibliotheek met 40 000 banden een restaurant en prachtige werkplaatsen zijn aanwezig In deze werkplaatsen zijn hoiulerden wetenschappelijk onderlegde menschen aan den arbeid Teekenaarf phdtografen technici Zij vervaardigen hjgiënisch leermateriaal Hier worden wan piaten en affiches geteekend naar micioëcopisoh juiste voorbeelden Hier worden afgietsels en preparaten uit was en gips natuurgetrouw gevormd en gekleurd photoV en lichtbeelden vervaardigd bo en prospecten circulaires en films bewerkt Men heeft den indruk te vertoeven in een werkplaats waar kunst menschen ontstftan m een der werkplaatsein is na jaren zwaren arbeid een waar technisch wonderwerk ontstaan 4 e Technische Mensch Met hulp van ingewikkelde electrische schakelingen toont men U hier meer dan levensgroot de functies van het menscheiyke lidiaam Deze Mensch uit metaal electrische draden en gloeilampen za l 4e sensatie van dit Museum worden I V Het Duitsche Hygiëne Museum is ontstaan uit ie eerste Internationale HygiëneTentoonstelling die te Dresden werd gehouden in 1911 Deze had haar ontstaan te danken aan den bekenden industrieel Lingner Het aldaar tentoongestelde imateriaa vormde de kern van dit museum dat leermateriaal alsook volledige hygiënischwetenschappelyke verzamelingen prepare ten en wandkaarten aan de gansche wereld leverde tiet organiseerde een tentoonstelling De Mensch in gezonde en zieke dagen dde in geheel Duitschland en in tal van groote steden van het buitenland o a te Amsterdam te zien is geweest In 6O0 Duitsche steden werd deze tentoonstelling do v zeven en een half millioen belangstellenden besocht Vlak naaat het Duitsche Hygiëne Museum zUn de paviljoenen van de internationa a Hygiéne Tentoonstelling opgericht Deze tentoonstelling die onder het protectoraat van Rijkspresident von Hindenburg staai zaïl op den zelfden dag als het HygiëneMuseum worden ingehuldigd Het ganache gebied van de gezondheidsleer is op deze tentoonstelling verdeeld ni 18 wetenschapi elijke groepen waarvan zich een aantal in het Duitsche Hygiëne Museum bevinden De overigen zijn onderg braeht in fraaie hallen op het parkterrein van den GroBöen Garten Een bijzondere tentoonstellin £ wordt nog gehouden door de geinteresseerde industrie Door de zorgen van de Rijksregeering wordt een afdeeJing ingericht waarin men een geschiedkundig overzicht zal verkrijgen van de ontwikkeling der Duitsche hygiëne gedurende de laatste eeuw De regeeringen der verscUiïlende Duitsche landen zullen de aandacht vestigen op de eigenaardigheden van hun hygiëflischen arbedd voomamelyk met oog op de bestaande arbelds en woningtoestanden Tal van steden zullen toonen wat z j op het geibled der volkshygiëne presteeren Hoe hun ziekenhuizen er uit zien hoe zij beamettelijke ziekten en epidemüËn bestryden hoe zij waken over hun kinderen welke zorg zy besteden aan watervoorziening en kanalisatie hoe him martóen en abattoirs er uit zien Van zuiver wetenschapjjMlijken aard zaj de afdeeling zyn die aan het Gezonde zielsleven wordt gewyd De moderne methoden van de zielshygiën j zullen nader worden toegelicht aan de hand van de haast en de onrust van de modem stad De bezodcer zal hier bfj voorbeeld door een gang moeten gaan waarin aille geluiden en lichten van een strast eener w rddatad Op hem afstonnen Als rustpunt £ i t by echter een prachügen bonten tuin In de afdeeling Het oiékmifailis zal een geheel ingericht modem liekeniiuis kunnen worden bewonderd Zooals reeds in 1911 het geval was tal men ook op deze tentoonstelling interessante vergelijkende studies tusechen de hygiëne der verschillende landen kunnen maken Het doel H t behoud en de bescherming van Ide gezondheid dw menschen is welis waal h i alle volken hetzelfde maar de Wi ethoden verschillen vaak eer volgens de geographiaclie en de klimaüsche toestanden De Volkenbond bezit zelfs een eigwi afdeeling voor hygiëne disj aoools overigens ook het Internationaal Bureau van den Arbeidi op déze tentoonstelling zal zyn vertegenwoordigd In bijzondere afdeelingen zuilen tal van staten toonen wat zy op het gebied der hygëne verrichten W noemen de Vereenigde Staten v4n oordrAmerika Oostenrijk TsjechoSlovra e Zwitserland Turkije Hoemenie Rualand Polen Lettland Danzig Frankrijk Nederland Engeland Finland Mexico Peru China et Zuid Afrika SFOUT BH WBDij TRUOKN VOETBAL Programsia voor Ztmdag 9 Maart 1930 K N V B Kampioenschap van Nederland Aiiiaterdaiu Ajax Volocitaa Deventer üo Ahead Willem 11 Afd I 1ste klas6e Dordrecht D F C A D QKotterïiani Excelsior Sp fta Velaeu V S V Haarlem 3e klasse 1 Culeiiiborg Culemborg Y Utrooht Utrecht D O S Ijeeidani Leerdam Z N C rfist Zewt Holland AM II lata klaase Beslissingswedstrijd Istc plaats Uaailem Z F C ölauw Wit Deo Haag V U C H D V S 2e klasse B Rotterdam Steeds Hoogere O D S Maaseluia V D L V Ü O Rotterdam Xerxes Fortua a 3e klaase A AlpJien Aiphia L F C batdeüi U V S RJjswy k 3e klasse B üuoda Ülyuipia Lugdpnuni Rottordam de Mu880hen O N A Rotterdam U Ü I flt Hooger HohoiuUioven Schoonhoven D CX 4e kiaasa A Uiden D V S V D Ö Ijeiden R ü L Bod frayeti 4e klaase B Den Haag üelariitaa F C Delft DoipJiin Terlaak 4e klasse D itotterdam a I l D Sliadrootit Rotterdam D J S E D S Reserva 3e klasse A Leiden A Ö U 2 Xerxe i 3 Alphen Alphen a U V ft 2 Den H aK V I O B a B V V 4 Reaerve ie klbse B Delft D II C 3 V D L 2 öcliiödam H D V S Bodegravan Z Resarre 3a klaaSa C Rotterdam V O C 3 Q 8 V 2 Rotteidam R F U 2 Tranavüia 2 Rotterdam Excelsior 3 0 N A 2 Sohiodam S V V 3 D C L 2 Alfd III 1ste klaaae Apeldoorn A G O V V HlBracl AM IV late klaaae Roermond Roermond F 8 V sBoBcdi Wiliielmina L O N G A Tilburg N O A D M V V Afd V lato 1 Leeuwarden Frkiar W V V Groningen Be Quick Achilles Lei uwarden Fïiesland G V A V Bulten de competitie Rotterdam The Rising Hope G 8 V G V a Programma 9 Maart 2e klas Gouda 4 Moordrecht 2 O N A 4 aaBtrecht 2 3e klas A G S V 4 Waddinxvee 8 3e klas B Lekkerkerk 2 Mloordrecht 3 Gouda Gouderak 2 11 M uur G S V 6 Zevenhuizen 2 11 80 uur 8e klas C GoudeKik 3 JGroenew t Nieuwerkerk 2 D NA 6 Lekkerkerk 4 Moercapèlle 1 12 Jur Orenicht Do kampdoensioompetitie neemt moigen een aanvang De vier kampioenen komen in actie en nummer vijf zal zich na morgen hierbij aan kunnen aluiten Ajax Velocitas en üo Ahead Willem II vormbn de inzet Alhoewel alle ploegen niet te onderschatten zijn aclit raön toch de Ameterdammers en de Koekmenschen de meest gegadigden voor den gouden plak Daarom zal het eerate optiteden van veel belang zijn De kans om te winnen ia niet germg omdat in eigen omgeving wordt gespeeld In de resteerende eerste klaase wedstrijden gaat t in hoofdzaak om degradatieliefhebbers aan te wijzen De bealiastagswedstrijd te Haarlem vormt een uitwindering en is de clou van den dag In onze omgevmg rest ook nog iets belangrijks In afwachting wat D O L in deresteerende wedstrijden zal doen ia da ontmoeting Olympia Lugdunum n nact van alle lielang ontbloot Immers t ia lang niet oi mogelijk dat de lewlers morgen in Schoonhoven tegen de Sportclub zuUan struikelen Din zullen dfl ontmoetingen die D C L nog rest te spelen tegen Olympia en O N A in dei feeVal die beslissing moeten brengen Om nog öp een Goudsch succaa te kunnen rekenen zou t slot voor de Goudscbe clubs zoo voordeelig m voor de Botterdaxnaoera zoo nadeellg mogelijk moeten zijn belgeenuit dan stand wel bltjki D O L 13 11 2 O 24 67 12 Olympic 14 8 4 2 20 fiO 30 O N A 13 9 1 3 19 47 22 Het eene benoodigde puntje zal Vocnr de leidende club niet gemakkelijk te veroveren zijn maar tij aal allicht zoo gauw mogelijk malen dat hst binu en komt We ziju nieuws gieog of tichoonhoven de besliafluig nog iets l Bf tegenhouden iiehalve Olympia moet ook O N A die per slot vB rekening na D C L de beate papieren lieeft de Muasohen er onder houden We geloöven wel dat Luitjee c e daV m Rotterdam klaar wetAn te spelen Zoowel Moordrecht als Bod raveu hebbeu de minste verlieapunteu in hun afdeeImg en dat beide clubs een pogmg mogen wagen ni de derde klasse te komen is vrijwel aan te nemen Do Moordiediteuaren hebben morgen rust en kunnen au voor de komende wedatryden prepareeren maar Bodegraven treft t niet gemakkelijk R C L m Leiden wordt opgezocht en persé moet gewonnen worden om straks den titel te behalen Met zoo n mouie kans voor oogen zal de club van Beijen zich wel bijzonder ULspsonan Dq reserves zijn san de laatste wedstrijden bezig Jammer dat in de aid Gouda 2 niets wordt gespeeld In den G V B laat de beelissing Iq de tweede klaase nog op zich wachten Gouda4 kan zich de beste kansen echepipQu door Moordiecht 2 ook nog een liefhahber uit te Boliakeien Waarop t o d wel uit zal loopen t Wachten ia hi op Schoonhoven 2 die nog 7 wedstrijden voor den boeg heeft In 3B zitten Lekkerkerk 2 en Gouderak 2 elkaar in de haren De spanning duurt hier ook tot op t laatat RUILBUREAU voor bons en plaatjes De stroom aanvragen om Lever s bons houdt aan echter de aanbiedingen blyven van verre staan Jammer we zullen weer spoedig de aanvraag aluiten en eerst weer bijwerken Na 16 Maart a s is de aanvraag weer gesloten dus deze week voor het laatst We vermoeden wel of het moet abnormaal hard gaan loopen met aanbiedingen dat dit jaar dus 1930 die aanvraag niet meer open komt We zitten tot over onze ooren in de schuld t Volgende week dus in het blad van 16 Maart hopen we de voorwaarden te noemen hoe een ieder kan winnen een keurige album gedeeltelijk gevuld met plaatjes van de fa J Leupwi Zn te Haarlem getiteld de Nederlandsche jeugid in nationale dracht Dit kunnen we wel mededeelen dat uitsluitend de inzenders van Lever s bons linnenkast bons en Pelikanen hier aan deelkunnen nesnen Inzendingen van de fi 8 week tellen ook reeids mee Voorwaarden dus 16 Maart a s F F te Gouda is nieuwsgierig te weten hoe het staat met z n linnenkastbons U hebt er nog even tijd mee er zyn er nog 626 stuks voor U te verzenden Deze week kwamen er totaal binnen 6 Den tyd te raden laat ik aan U over We noteerden voor P F te Gouda 39 Lever s bons R A v d E te Gouda 140 van dezelfde bons Bep de M te Gouda 95 stuks Mevr M n Gouda 31 Lever s bons We verzonden aan E van S te Gouda 54 Droste s bona en plaatjes voor de album Indië Uw geduld eindelijk Ibeloond C V te Gouda 60 averbladplaatjes A H V d I te Oudewater 10 HagzegeU Dat zal U teg igevallen zijn De bons die we U terugzonden hebben voor ons geen waarde Zie en raadplet het lystje dat U ontvangen hebt C Z te Gouda 24 Van Nelle a bons L E te Gouda 25 Hagzegels De door U bedoelde plaatjes worden nog te weinig gevraagd en aangeboden om ze op te nemen zullen ze echter noteeren voor eventueele opname U leest er later wel meer van Gaarne ontvangen we flinke hoeveelheden ons of plaatjes van Lever s bons linnenkastbons Pelikanen Klaverbladplaatjes Rademaker s bons Leupen s bons of plaatjes Hebben een prachtvoorraad van Verkade s Paddenstoelen Van Houten s bons Droste s bons Molenbons Donszelmann s bons Koffie Hag bons en wapeiizegels Van Nelle s achter etilretten Tevens één compleet stel Myn aquarium twee stellen Texel en Bloemen in onzen tuin Mogen we de ruilrubriek in Ieders gunst aanbevelen hetzy voor ruilingen of voor Bchenkingen HET RUILBUREAU GEM ENGDE BERICHTEN Een lastige familie Dat een goede buur nog ateeda beter is dan een verre vriend ondervondlen Vrijdag de bewoners van den Ouden Molenweg te Hengelo die reeds lang door en zeer beruchte familie nit deze steaat worden lastig gevallen Zóó bont heeft deze familie het zelfs reede gemaakt dat de pobtiereciiter te Almelo moeder en dochter ieder bij verstak tot een n aand gevangenisstraf veroordeelde ter z£Öte herhaaldelijk gf leegd beleediging en het lastig vallen van de buurtbewoners Doch juist deze vero wdeeling vonode de asnlejding tot een nianwen burgeroorlog waarVki de Ottden Molenweg Vrijdag het tooneel waa Toen n l de getuigen in de strafzaak voor dan politierechter naar huia terug keeiden werden ilj mat een vloed van schaldwoor den en beleedigingen ontvangen waaiiitj oog aasiatentie werd verleend door een aantal familielieden voor deze aangelegenneïd gerequireerd om het front dar aanvallara ta versterken Een al te opvliegende achocomoon van da veroordeelde werd zelfs handtastelijk en dit was hot dein tot een algemeeneu aanval Da getuige D aa en kind van een dar andare getuigen werden op ergelyke wijze mishandeld aoodat de verdedigers idoh genoodeaakt aagen te retireeren en tich in hun woningen te verachanaen Ook daar blakan zy echter niet veilig want da laatiga taiulila rooh nu haar troost m een bakogaUng vaa deuren tuin n en schuttingen mat alias nat men op straat alechta kou vinden Tot de politie veraolieeu n er in alaagde de lastige famibeleden In alle riohtingau t verdrijven Het bleek echter noodzakelijk dat eenige agenten op hti alsgrald aohter bleven om toezicht t houdu Bij de buurtbewoners zit de aohrik ar urn echter zóó in dat zij ach aleohta onder politiegateide naar hun woningen darraa ta begeven Voor d veroordeeldan aal bat intnasdw wel niet i ® maand gaviiig iJaatraf blijvan Raadsels voor de Jeuiid 1 2 3 4 6 Oplouingen van de rudMb na Torlge week f ooit Sea muisje Een ppel eerst de bloesem Slurf turf Turk Jaa r ei ger rit njiger 6 paard k r WL l Delft Assen zomer T 1 e r k leeuw April Aalsmeer De prjJB viel by loting ten deel aan SUTJE VËBZIJDJEÏN Zuidainde 124 Nieuwkaop Nieuwe Raadaela Ik word in den tuin zoowel ala in hat bosch in da wei op de hei en in dekamer gevonden terwijl ik in de k ikanen in de bakkerij gemikt word Hoeluidt mijn naam Het en ben ik heel groot met oo etm bloem met o een paard en met ei kanik aoms heel ver zyn Wie kan een koekje maken van K a r e 1 King Zet letters op de plaats der atippats tm je krijgt bekende spreekwoorden n a a uw m k n g e a m r T 1 og b m B v i W d e fa n en b B a f n t t r et a n t 1 d 1 n t 5 M n geheel wordt mat 10 lettaAi eschreven en noemt een stad In ona land 1 3 10 6 is een meisjesnaam Een 6 7 is een voertuig dat aoma a winters maar in ons land nocdt tl mers gebruikt wordt Een 1 9 2 4 5 is een groot roofdisr Een 8 S 10 is een boom 5 9 2 1 8 3 beteekent OTanüuuL 0 Kruisraadsel Op de beide krulsjesIit naB kcant da naam van een bloem X sf ï uij r r X X X X X X X X i X I X X Ie rij een medeklinker 2e een kleedlngstuk i 3e een roofdier ¥ f 4e t gevraagde woord 5e een drank 6e iet wat men in da raaeata niit ten vindt 7e een klinker Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant Markt 31 Gooda Voor het geeatii ste onderachrift onder deze teekerJng wordt een bon uitgeloofd ter waarde van ƒ 2 60 welk bedrag moet worden besteed in een der winkels welke UI de Goudsche Courant advertacren in de periode van 14 dagen na heden Op de enveloppe op den bnitankant vermelden Prflwraag Alleen abonné a op da Goudache Courant kunnen aan deie pr svraag meedoaa