Goudsche Courant, maandag 10 maart 1930

Beurs Ym MiKOEUIihli Uaart 10 Haart Ofüdeel U nden ii i3fU Klir Beriua 59 48 i M Paras 9 76 7 BiruBBel 84 76 84 74 Zwiuerland tëSZ tè Weenen 3S 16 M 12H Stockholm 6e 92H 60 96 Kfirmnhagan et n A 6 7i Oalo 70 76 New Yotk 2 4l i Mf Niet oftldxel Fiaaï 7 38 i 7 3SK Madrid 29 80 80 4i Milaan 18 07 U Q7 stadbnictw bT Geboren LEENDERD Zoon Ttin C GORISSEN J XP GORISSEN D Pat GOUDA Wi kTerplt in Gouwe 30 9 MAART 1930 2 feleerafisch m veibmding ge t d met h t FraDSchfl Buode Kruis en tsventueele hulp aangeboden in verbaad met de overatrooraing in Zuid Frukrijk Daarop ia echter onder dankbetuiging bericht daj hulpverleeniflg door het buitenland met noodig geoordeeld wordt Het RuralBdie fftsan Het Oentratat Burma wei rt Toortaan Rumiwbe landboawprt ducten te koopen Naar het Hbid verneemt heeft het begtuot van het O atraal Bureau dezer dagen beriotpn geon Ruaaxach © landbouwartikeien meer aan te koopen welkf te Amsterdam door het Handelflorgaan van de ÖovjetrepuWiek worden verhandeld Men week dat het Centraal Bureau rle Coöp ïnkqopeentrftle ia van het grootste deej der coöperatieve Ned organisaliea op het jcebied van den aankoop van landbouwlienoodigdhedeu Honderden dier aankoopvereenigmgen tnet een gezamenlijk ledental van tienduizenden boeren jpjn er bij aange loten Een zeer groot deel van alle meet stoffen aa röedeiBrtikeleD welke in Nederland worden gebruikt worden door het Centraal Bureau geïmporteerd Thans ia m een rondschrijvion aan de leden meegodeeid dat men geAn or ier8 wil aannemen op do Russiache voerartikelen welke den laataten tijd in belangrijke hoeveelheden wortten aangevoerd Het befltuur overweegt daarbij dat de wijze waarop d Sovjet Bioh lutdena de berichten deze artikelen varaohftit etuitend ia en het wenscht voorts ook niet de Sovjet aan mkomsten te helpen welke den liuasiaclien boeren ten goode aoudan moeten komen doch die naar het achijnt worden gebruikt om in andere landen van Europa onrust te zaaien en revolutie voor te bereiden De rporganiaatie op Curasao Antwoord van miniater de Graaff aan den heer van Kempen Het tweede gedeelt evan het rapport Üoofweg Bennewitz wordt niet aan de Kamer overlegd Indien de landmacht op Curasao anders wordt samengesteld zal de Volksvertegenwoordiging er zich over kunnen uitspreken 1 Het Tweede pani rlid van Kempen had den mmistpr van Kolomen toezending aan de Kamer vraagd van het tweede gedeelte van het rapport der commiasie Hoor i weg Bennewitz over de reorganiaatie dei i militaire en polittoneele maclitsmiddelen op het eiland Curasao l e minister antwoordt hierop dat hij hpt tweede gedeelte van dit rapport ontvangen heeft en dat het niet m zijn voornemen ligt om dit aan de Kamer ter kennisgeving toe te zenden Ter toeljrfitiijg van dat standpunt merkt hij op dat het eerste gedeelte van dat rapport dat uitsluitend den overval te Willamstad op 8 9 Juli 1929 tot onderwerp had aan de Kamer is overgeJegd tMi einde haar zoo volledig mogelijk omtrent die gebeurtenia in te lichten Het tw edje ged elte houdt te dien aanzien geen nadere gegevens in dodi bevat uitaluitend de door de commifiAio Hoorweg Bennewitz aan den gouverneur van Oura ao irigetïiende met redenen omkieede voorstellen inzjike een herziening van de organisatie der machtsmiddelen in het geweat Uuia ao Indien die thans nog in overweging zijnde voorstellen aanleiding iftorhten geven tot wijziging im de samenstelling van de landmacht in Curasao zal de Kamer ter zijner tijd m de gelegenheid gesteld worden zich daarover uit te spreken in verband met de ometandigheid dat de koeten voor die landmacht bij het hoofd tuk Kolomen der Rijksbegrooting komen Conferentie ter codificatie van het internationale recht Avond ontvangst door minister Beelaerts van Blokland De minister van Buitenlandschp Zaken jhr mr Beelaerte van Blokland zai Donderdag 13 dezpr tier gelegenheid van de oi eiiimg van dp conferentie ter codificatie van het internationale recht een avondcntvangfit géveil De Conferentie zal Draiderdag a e dea VfKirmiddags te 11 uur m de Hidderzaal worden geopend erf zal vermoedelijk vijf weken duren Zooals bekend Is zal de Conferentie zich behalve met de nationaliteit der gehuwde vrouw hezigliouden met het recht voor de Writoriale wateren en de aansprakelijkheid van staten voor Bchade toegebracht aan vivemdelingen op hun territoar JJf plenaire zittinpen zullen worden gehouden in de Ridderzaal terwijl de werkvergadermgen ter commiseie in het Vredeepalem zullen plaats heblien Het Riikswegenplan De Krimpenerwaard roert zich Ue Commiesie voor Weg en Brug ie Krimpen a d IJsscI vertegenwoordigende de geheelo Krimpenerwaard heeft zich met eoji ndri a gewend tot den Mnnifter van Wateistnat wftsnn zij zegt de overtuiging te hebben gekregen dat de mogelijkheid niet IC uitfreslotea dat afgeweken i al worden van het officieele Hijkswegenplan waarin de Krtmpenerwaard is betrokken Adressant z et de meening voorop dat het algemeen belang is gediend wanneer het Rijküwegenplan tot uitvoering zal worden gebracht o a uit overwegong dat de Krimpeiierwward do laatste jaren groptemdeels georièntecrd is op Hottcrdam en lyet meer op Gouda dat bij niet u it voering öe Krimpenerwaard met alloen ecDnonnacli sterk ïichteniil ezct zal worden doch ook pen grwt deel van het hartje van ZuidlHolland evtsole rd blijft dal het algemeen belang vordert dat de Rijkswegen om dè Steden heffliioopen wat n iet gezegd aaj kunnen worden wann jer event een overbruggine met wegverbinding zal tot atand komen dire cl ten Oosten van de stad Rotterdam 1 aang z i dtezc weg bmnen afzienbaren tijd door een druk ge leelW van Hotiirdsm zal gaan ioopen Ö t bowqïdien dyerbrupging van de Nieuwe Maas ten Oo6t I yaa Rotterdam meer sta atie voor de s eepïaart zaJ veroorzaken dan een overbrugging van den Hollandschen Uael en de Lek en ten slotte dat aan een vaate oeververbmding tuBschen de Krimf enerwaard en het handelscentrum dea lande met ia te ontkomen omdat het eo eisch destijds le dat deze cpbloeiende atreek zijn verbmdingen ziet ontwikkelen Om al deze redenen drmgt adressant er üp aan het snelverkeer en het algetuieen belang te dienein door handhaving yan het oorspronkelijke Rijkswegeöplan Het verbruik van Schoenen in Nederiand In één Jaar 7 675 000 Nederlanders verbruiken 12 9 millioen paar schoenen lifl sciioennij verheid is een typisch Noord Brabautsche industrie De Langstraat IS er om bekend en daarvan kennen we allen de plaatseu Waalwijk Kaatsheuvel Loon op Zand Dongen Drunen Sprang en Capelle Buiton de Langstraat moeten met clioenn IJ verheid nog worden genoemd uit Brabant de gemeenten Tilburg Oisterwijk Hilvarenbeok en Margeetel Giize en Rijen Eindtioven e o Terwijl buiten deze provmcie Nijmegen e a veriheld mag worden I Hoezeer de Brabantsclie industrie de NeI derSandsche provincie beheerscht moge blijken uit het feit dat m 1924 in Nederland 7 3 milhoen paar schoenen alle soorten sdioenwérk werden gemaakt waarvan 5 8 millioen in Brabant en m 1928 onderscheidenlijk 9 4 millioen paar en 7 3 millioen paar Het bmnenlandsch verbruik van schoenwerk kan onder verwaarloozing van wijzigingen in de voorraden bij den handel aldus het Centr Bureau v d Statistiek benaderd worden door bij den totalen hfzet der fabrieken het invoersaldo ontleend aan de Handelsstatistiek op Ie tellleu Voor verbruik is aldus bescliikbaar ge komen Hoeveeliieid Waarde 9 niilhoeh paar f 53 millioen n 46I 1923 9 9 f 55 6 1924 11 3 39 8 1925 11 6 f 40 8 1926 121 f 43 6 1927 11 6 f 44 4 1928 12 9 f 48 6 In doorsnee ia het verbruik sin fa 1924 met 400 000 paar per jaar of ruim 3 pCt vooruitgegaan Het Nederlandach fabrikaat jeverde 65 pCt van de hoeveelheid en 83 pCt van de waarde De beteekenis van dr Borms voor Nederiand Ben rede van mr W J L van Es voor de Vlaamsch Hollandsche Ver in den Haag In een buitengewone ledenvergadering van de Vlaamech HoUandsche Vereeniging Hou ende Trou heeft mr W J L van Es gisteravond een rede gehouden over De beteekenis van dr Borms voor Nederland Spr betreurde het dat moeilykheden zyn in den weg gelegd toen dr Borms een maand geleden voor de R K reisvereeniging zou preken Hy herinnerde eraan hoe eens de Duitsche regeering Paul Kruger I niet ontving om de lËnfirelsche regeerin niet te kwetsen Iedereen voelde hierin een zwakheid en ai staan de gevallen niet gelyk en was dr Borms slechts een ambteloos burger gast eener burgerlijke vereeniging onvermydelyk wekt het gebaar der Nederlandsche regeering tegen dr Borms denzelfden indruk In de vyf jaar vóór den oorlog was dr Borms onvermoeid bezig zijn volk wakker te schudden Hy vestigde de aandacht op zich doordat hy met klem opWam tegen de compromissenpolitiek die slechts van nederlaag tot nederlaag leidde De oorlog bracht een gewetenscrisis Terwyl de politieke partyen een Godsvrede sloten ging het Franskiljonisme dat in al die partyen en in den staat den boventoon voerde dóór met saboteering der taalwetten zoowel in bezet als in onbezet België De eenige rem die daartegen in vredestyd bestond het I parlement was naar huis gezonden zoodat I dit straffeloos kon geschieden zelfs tot in het leger waaronder de soldaten die in overgroote meerderheid 80 pCt Vlaamsch waren zeer leden aldus spr Als verweer daartegen ontstond onder de Vlamingen in bezet België het Activisme in het leger de Frontbeweging die elkander in Mei 19188 de hand reikten over de linies heen I Dit Activisme nu heeft getracht binnen I de perken der wet een dam op te werpen tegen het dreigend gevaar Zij hadden evenwel te maken met een vastberaden veel machtiger tegenstander een franskiljonsche regeering die als dicta tor kon optreden en door het parlement I vóór het uiteengaan met absolute macht be kleed was Het wettelyk optreden der activisten werd beantwoord met z g besluitwetten die door hun vagen inhoud indruischten tegen de allereerste beginselen van elk strafrecht Wie scherp ziet moet erkenen zoo vervolgde spr dat er thans in Vlaanderen een andere geest heeracht dan vóór den oorlog Als een jaar na Borm s vrijlating verstokte tegenstandera der vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool daarin plotseling I toestemmen dan komt het omdat ver bui ten de rangen van het eigenlyke Vlaamsche nationalisme het Vlaamsche volk zijn rechten eischt Indien er op dit © ogenblik in Vlaanderen een wil is om te overwinnen of te sterven dan is dit omdat de Vlaamsche volksziel ontwaakt is door het voorbeeld van dr Borms en zyn medestanders Wat is nu daarvan de beteekegiis voor Nederiand Allereerst van zedelyken aard Er leeft in België een groep van vier millioen menschen die taalkundig en geschiedkundig recht hebben den naam te dragen van Nederlanders Het is van de grootste beteeke nis voor de zedelyke ki cht van onzen stam dat die vier millioen nienschen niet langer een amorphe massa Individuen vormen U SpUiv rt ring rlsrliig n k midi 1 lur mtnMrcBm M bau aUM rj Bullricti Zout Tablettea A ft en 11 1 30 Sleetiti eht In bUuwa nrpkkklDg m t het portret n den nltTtudar Monitert gr Ut en franco t d Tert eBwoordlgw iM H BIIM W II K I M M Ml iMIgW maar dat zy zich bewust voelen als een volk De mogelykheid bestaat dat Vlaanderen de schade inhaalt Ken zedelyk herboren volk kan in een korte spanne een hoog doel bereiken Staat Noord Nederland thans in veel opzichten aan de spits der WestEuro peesche beschaving Vlaanderen kan het morgen zyn juist ormdat vertraagde groei kan omkeeren in vollen bloei Maar daaruit spruiten ook poUtiflJce gevolgen voort Hoewel deze massa de meerderheid in België vormde brahct de politieke parttjgroepeering mede dat in elke party het Waalsch Fransche deel den boventoon voerde Dit beïnvloedde in overheerschende mate de binnen en buitenlandsche politiek van België Deze zou een geheel andere richting krygen van het oogenbük af dat het Vlaamsche volk met kracht het hem rechtmatig toekomend deel in de lotsbestemming van België opeischt Waartoe dit leiden kan valt niet ten volle te overzien maar zeer zeker zal de krachtige uiting van een bewusten Viaamschen volkswil slachts zegenryke gevolgen kunnen hebben ook op p oütiek gebied voor onzen geheelen stam Van deze uiting van een vastberaden onverschrokken hoogreikenden volkswil was de strooming die men het Activisme noemt het eerste gloren In dr Borms eeren wy de dappere phalanx van plichtbewuste wakkere riiannen die eeps den roem zullen uitmaken van den Nederlandschen den Diètschen stam Een jaar geleden iieeft ook de bloem der Noord Nederlandshce natie hem gehuldigd beseffend te staan voor een man van eerlyk beginsel van onbezweken trouw aan zyn volk Wat een maand geleden hier in Den Haag gebeurde is daartegenover slechts een uiting van kleine kortzichtige politiek die onze regeering niet tot eer strekt zoo bebloot mr Van Es zyn rede tiKMËMGI £ JUèilUCUTËN Chocoladefabriek in vlammen Een schade van een millioen De fabriek van de Erven de Jong verwoest 18 spuiten in actie Htxieimac ht heeft te Wormerveer een geweldige fabiiekebrand gewoed due de bekende Cacaoaii Choooladefabnek van de Erven IL de Jong bijna geheel heeft verwoest Oiiiötreeks half vijE werd de brand ontdekt in de maalderij waar de vlammengretig voedsel vonden in de aanwezigegrondstoffen In minder dan geai tijd sloeghet vuur over naar de belendende fabrieksgebouwen De geli ele fabriek langs denilaaQ gelegen was Jceldra een groote vuut zee i De inmiddels gealarlneerde plaatselijke i landweer wae spoedig ter plaatse doch bl ek met bij machte te zijn het vuur te i L lu s8chen Onmiddellijk werd dan ook de hulp der omliggende gemeenten ingeroepen met het gevolg dat binnen korten tijd 18 brandsjmiten met een veertigtal stralen groote watermassa m het vuur wierp De volledige Wormerveersche brandweei bestaande uit viif inotorspuiten en een atoomapuit was gemobiliseerd Voorts waren aanwezig uit Zaandijk drie opuiten waar Nadat de brand om vijf uur op zijn felst was begon het vuur tegen zee uur in he Op de fabriek waren ongeveer 160 personen werkzaam Nader meldt men De brand werd om kwart voor vijf ontdekt door den opzidhter Slot die naast de fabriek woont Er was giiiteravond tot half elf m do fabriek gewerkt Vannacht om drie ur was door den waker Vati Zeelt nt een ronde gedaan Hij had toen niets bemerkt De vonkenregen over den Zaan die hier ter plaatse eer breed is was zoo groot dat een oogeiiblik gevaar dreigde voor de oiiefahriek De Mol De brandweer had daar rppde eeri slang uitgelegd om zoo noodig dadelijk op te kunnen treden Do panden De Zaanstroom Afrika Zuid Anierika en Noord Am en ka zijn geheel uitgebrand Het pand West Indië kreeg bovwi brand en beneden waterschade De zg branderijen Suriname die achter büvengwioemde panden liggen bleven behouden In den loop van den morgen werd het pand Zaanstroom omgetrokken Daarvoor werd een staaldraad over den nok van het uitgebrande huis gebracht en aan den anderen kant vastgemaakt aan de stoomboot Meppel I Deze trok toen aan en met donderend geweld kwam de voorgevel van dit oudste deel van de fabriek naar beneden De weg het z g Noordeinde waaraan de fabrieksgebouwen staan is de hoofdweg van Zaandam naar Alkmaar Het verkeer was geheel gestremd Het doodgaand verkeer werd over Krommraiie geleid De bewonere van Wormerveer zelf werden zoo noodig met hootjee over de Zaan gebracht Om 10 uur rukten de verschillende brandj weren van de omliggende gemeenten in en bleef alleen de brandweer van Wormerveer aditer voor de nabluesching De sluipmoord by Voorburg Voor wien waren de schoten bedoeld Een inval by een vriendm van den verdacht Naar de Nwabr verneemt is d verlenging van den termijn van gevangenliouding met 30 dagen van J B den verdaqht van den moord op den manufacturier van Uer Uriti geploegd op den Westvlietweg te ötoiupwijk in geen enkel opziclit het gevolg van Oe Maandagavond j l plaate geliad liebijeiioe reconstructie ter plaatse i ö resultalwn der leconstructie zijn in elk üpiicht negatief itö verlengmg van de gevangenhoudingvmdt naar l biad veiuüemt haar giond m bij liet onderaoek naar voren gekomen aiaudiglieden welke voor den verdacJite zeorImzwareiid zijn Vorige wetk is door politie en justitie cL ii lil vul gedaan in de wonmg van et ii liauiu in de Van Heuiustraat te Voorbuig Het as bekend gewoiden dat veidachte J B deze dame diKwijls bezocht eu haar j giobte lestijne uaaniichtte Hoewol aau J B eenigeii Ujd geleden doji den man nicl wien üe bewuste dame samenwoont de tüt gaug tot de wouulg werd guutiigerd bleef luj liaui t deiis de atwezigliaid van dezeu itiau bezoeken Waar dezen iiiiui in den naciit volgende op den moord met thuis waa wordt vermoed dat J B bÜ liaai dien naciit ia gebleven A aar lie tblad verder meent te weten ie een uitgebieid onderzoek ingesteld naar den gene voor wie de d odelijke schoten gedoeld zouden ziju geweest Hierbij is komen vast te staan dab de uitvoeiiier van een internationaal aaimemerstiima die een weik onder Ötompwijk ondernaiideu heelt tegelmutig Vrtjdagsavouds met een tasdi waarm aauziieulyke bedragen in geld voor uitbetaluig van loouen over den Westvtietweg fietste Ueze uitvoeidei geJoek spiekend op den vei moorden vim det Drift Aannemende dat de sdioten voor dezen man bedoeld waien dan lu hiJ als door een HOudtti aiui den dood ontauapt Up don mooidavond toch was deze uitvoerder door hel aringeu van ziju lietsbaiid genoodzaakt zijii tocht tf onderbreken en tegen ZIJU gewoonte m per auto verder te gaan e vooi tteloonen bestemde bedragen h hij steeds m loonzakjes afgepast in een tasch op zijn hete Zeer waarschijuJijk is het dat de mooi d betaamd was om zich van deze ta ch met gold meester te uiakdn Daglio te Brussel gearresteerd De schilderyenclief De procureur geoeiaal bij liet Gerechtahot te Amsterdam heeft uit Brussel bewcht uutvungeu dat daar ter stede gearreeteerd ta 11 L Diiglio geboren i 1896 te MontevïJeo Hij was m het bezit van een valsoL paHi aori en leisde onder vaLeche naam Uu wordt er van verdacht de schilderijendicf I jtallen uit d ellUeclitsehe Haarleuisohe t daagsche musea gepleegd te hebben n K i rinnert zich dat zijn helper een jjoiascm Wlei tijd te Amsterdam werd aanjiohoudwDe officiei van Justitie te Utnecht zaJ te Brussel Dagho s uitlevering vragen maar lok te i ausanne en te Bern iiioet de mm j voor soortgelijke delicten tereclitstaaji KADlO NIEUWfci Programma van heden H livers um 6 45 r7 15 Tüüiieel 0 30 9 00 Causerie Jaarbeurs door W Graadt van Koggen 9 00 11 ÜO Concert 10 00 l erfiberiehten 11 00 Gramofoon muziek Huizen 4 00 5 00 Ziekenuurtje 5 006 30 Concert 6 40 7 10 Eiterairo lezing 8f 0 Concert MAKKTUEKICHTEN Rotterdamsche Veemarkt 10 Maart Aanvoer 461 vette runderen 235 vette ne graskalveren 1040 varkens 169 schapen en tammeren Prijzen Koeien Ie kw 52 56 2e kw 45 47Ï4 3e kw 32 56 Ossen Ie kw 4 49 2e kW 44 48 3e kw 40 Kalveren Ie kw 85 90 2e kw 72 77 3e kw 53 0 Schapen Ie kw 32 40 Lammeren Ie kw 18 24 Varkens Ie kw 38 2e kw 48 3e kw 37Ï4 Koeien en ossen handel traag Pryzen lager Vette kalveren kalm over het algemeen lager Schapen en lammeren handel onveranderd Varkens redelijke pryzen onveiandeixle prijzen Aardappelir zen Rotterdam iO Maart Eigenheimers 1 00 1 50 Zeeuwsche blauwen 1 60 2 20 EZeeuwsche eigenheimers 0 80 1 00 Eeeuwsche bonten 1 60 2 20 blauwe eigenheimers 1 00 1 20 bravo sl 20 1 40 pooters 0 60 0 90 Red Star 1 00 1 10 Vlaamarkt Rotterdam 10 Maart Aangevoerd 14103 K G Blauw 0 70 1 10 7100 K G Holl geel 0 8 1 25 4000 K G groen 0 78 0 05 Kaasmarkt Oudewater 10 Maart Aangevoerd 6 partijen 270 stuks 1350 K G Pnjzen 2e kw met r m 4144 Handel flauw Nuchtere Kalverenmarkt Gouda 10 Maart Aangevoerd 203 nuchtere kalveren ïlryzen van 10 13 Handel matig Kaasmarkt Groot Ammers 8 Maart Aangevoerd 9 partijftn 828 stuks 1946 K G Prijs m r m Ie ert f 4ft t 43 50 m r m 2e srt f 40 41 i Handri matig GOUDA 10 Maart 1930 Onderhoud van de Bodegravensdw straatweg Zaterdag had de aanbesteding pUats tu de straatwt de onderhoudswerken van Gouda Bodegraven volgwfc Ingeschreven werd door d firraï WI Heutenberg te Reouwyk voor N V Aannemersbedr v h W Bokhoven te Gouda ƒ 6i4o N V V h Zanen Verstoep te Gouda ƒ 684CU De Klerk te Reeuwyk 6461 Mulder te Bodegraven ƒ 64 Timmerbedr C Middelkoop te Gouda ƒ 6540 Gebr Overkoop te Gouda ƒ 5600 C Macdaniël te Reeuwyk ƒ 5704 Techn Bur J H de Wilde te Gouda ƒ 6774 a Bontebal te Reeuwyk ƒ 5sat Aann bedr v h H J Nederhorst te Gouda ƒ 684ü De Pater te Waddinxveen f 5900 De gunning geschiedt later Ger school voor L en U L O K zerstr g Tot bestuursleden dezer school ijjn gg kozen de heer E A Polet en J € v Wingerden Goudsche H a vereenigint Lezing over Indië In Kunstmin Iiield Zaterdagavond vooi boevengenoemde vereenigfng de lieer I van liemiiiiel een lezmg met licslttbeeld i over Nederlandecli Oostlndie Na een openingswoord van deQ voorüttei en het zmgen van het H B 8 laed door alle aanwezigen vmg de iieer i van BmuD uun den hand van tallooze fraaie lantaunpjuutjes zijn uausefie aan Thans al weer vier maanden geleden 100 begon liij getuigde een brief die ik ia Deli ouviiig van de activitiet der G H B S vereeniging En nu sta ik hier niet om en bepaalde lezing te houden met een bepaalde leidraad door hel verliaal Maar om rcn s wat te pi aten over Indie springende van hak op tak Spr wees er op dat men nfltuurlyk niet moef denken dat men na een bezoek van enkele maanden aan Iwüe nu zoo in eens te weten komt wat Indié eigenlijk is daarom zou hy in hoofdzaak vertellen van de meuscli aan Jiet werlt in Indiè D heer Van Beiiuiiel besprak op prettige onderlioudeiidé wijze vervMgeiis taUopie nienschen typen en bezienswaai digheden Poi t Haiid met zijn gauwdieven bevolking Deli met do Bataks Java de Preanger Eentschappeu Verder vertelde luj odi van de verschillende vulkanen van de sawah i van Midden Java met de overblyfselen do4 de Hindoe s achtergelaten Hy vertelde van de Boeroeboedoer het machtig bouwwerit by Djocja van de ryst en suikerteelt van de wegenbouw vanwege het Gouvernement en van nog zoo heel veel meer waarover men ook vele bijzonderheden heeft kiumen lezen en nog kan lezen in de wekel kselu brieven van den heer Van Bemmel in m I blad Spr eindigde met te wjjzen op het grM belang dat N O Indie heeft niet vour eag bepaalde groe personen alleen maar voor alle Nederlanders j De vooraitter der H B S verconiging dankte spr voor zijn aangename en leena ina causerie Hierna werd op de muziek van een pittige jaszhnnd nog geruimen tijd gedftuat P J C E Donwes Dekker t Multatuli s zoon overleden Te Nice ifl overleden de heer P J C Ë Douwes Dekker de eenige aoon van Multa tuli Kleine Max uit de Havelaar HU be reikte den leeftijd van 76 jaar De heer Douwes Dekker was jarenlang laeraar in het Fransch aan de H B S te Sappemeer later te Gouda waarna hijger pensioneerd werd Hy had een werkzaam aandeel in J B Meerkerks bekende Studie over Multatull waarvan in 1900 de eerste druk versche ® Volks en Schoolbad Gedurende de week van 24 Februari tot en met 8 Maart werden in het Volks i Schoolbad gebruikt 220 kuipbaden 8W sproeibaden en 993 schoolbaden te zfliW 1563 baden De Padvinderspropaganda avond Men schryft ons De Padvinderspropaganda avond M wel geslaagd heeten hoewel de opk mA van de zyde van het publiek zeer piatig was De demonstraties van de Gouwenaar in doek en verbanden was perfect in ordh Rotterdam gaf ons een prachtig staaltja van geheugenoefening terwyl Utrecht zeer handig met de Spinning rope kan oiilgraan De opening geschiedde ior den heef Hetter waarna de Edelachtbare Heer Ga land op enthousiaste wyze zyn meeninf over de Padvinder uiteenzete waarin hj een beroep deed op de jeugd van Gvud niet tot het vormen van doellooze slappelingen maar tot het vormen van geert krachtige enthousiaste strijders voor 01 streven De Goudsche jongens gaven een hom ristisch tooneelstukje ten beste wat Be veel effect maakte Na de pauze kregen W Utrecht met Padvindershedjes waarin V duidelijke wyze het Padvindersdoel ten too neele gebracht werd daarna lantaarnplM jea met uiteenzetting van den heer A vit Oosthuisen A D C voor Welpen te Utwd gaven een kykje op de technische zyde ons padvindersleven waarna Rotteni op humoristische wyze Toeschouwew W de Olympiade t n beste gaf Eén zeer nüneerd bal besloot de avond Moge avand een atoot zyn tot het aansluitat i vele nieuwe jongaw bö onae troep B adres van den secretaris is nog ateedi ïMf toriaplein 11 Beioek un Gouda Heden werd Gouda bezocht door een 73tal jonge dames van de Haudelsachool te Amsterdam onder leiding van een der leei areai Bezocht warden de Groote of Sint Janskerk en de Plateelbakkerij Zuid Holland Hoogst voldaan keerde men s middags yf0itt naar de hoofstad terug 3 i Intercommunale ArbeidabemiddeUng Aanbiedingen vAb wefkBoekendett yjst van 6 Maart 1980 1 glazuurder 3 aardewerkers 3 pypmakers 3 drukkers 5 letterzettera 6 schilders 2 bleekersknechts 14 grondwerkers 1 drukker 2e klas 2 witters 3 metselaars steenhouwer 1 stucadoor 10 helers 1 beitser 11 opperlieden 4 sigarensorteerders 3 ged 1 stoffeerder 1 mach houtbewerker 1 bouwk teekenaar assistent 1 acheepstuiger 1 kleermaker 1 zeilmaker 3 gchoenmakerö 8 timmerlieden 1 machinist 3 stokers 1 kopergieter 2 textielarbeiders tuinders 2 boerenarbeiders 1 boomkweeker 1 koekbakker 2 broodbakkers 12 chauffeurs 2 touwslagers 22 pakhuisknechts 3 suikerwerkers i sigarepmakers 2 ged 1 slagersknecht 9 schippersknechts 1 reiziger 2 kantoorbedienden 4 koetsiers 2 wüikelbedienden 3 boekhouders 72 transport en fabrieksarbeiders l nachtwaker 1 vakkundig bleekersknecht jongekracht 1 verpleegster liefst voor Utrechten omgeving 1 stripper 1 banketbakker Agenda U Maart 8 uur Zaal Concordia Concert Gem Zangvereeniging Excelsior 17 Maart 2 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad 19 Maart Cursus oefening E H B O onder leiding van Dr Evers in gebouw Daniël UET OKN OMTKEK BEKKENWOUBB Donderdagavond had in het Café van den heer P BerkoUwer een vergadering plaats uitgeschreven door de Bond van Kaaspro lucenten afd Berkenwoude Nadat de vergadering door den Voorzitter den heer J de Groot Jacz was geopend en dank was gebracht aan de heeren Huisman en Siewerdsen te Gouda respectievelyk Rykszuivelconsulent en assistentluivelconsulent voor Z H aan den Burgemeester Bestuur en leden der jongeren groep voor hunne aanwezigheid werd van gedachten gewisseld over het programma van den avond Gesproken zou worden over het t b c by rundvee maar dit werd gewijzigd en behandeld werd Hoe kaas welben hoe ze niet moet worden gemaakt Door de heeren Huisman en Siewerdsen werd dit op zeer duidelijke en verdieiistelyke wyze verteld waarbij tevens ter verduidelijking Uchtbeelden werden vertoond Het was voor de landbouwer en hun vrouwen een leerzamen avond Door de heer de Groot werd tevens geaproken over aankoop van Friescl rundvee en hij deelde tevens mede dat by vier verschillende landbouwers in Stolwyk dat vee te bezichtigen is Hierna sloot de Voorzitter met dank aan alle aanwezigen deze bijeenkomst het was een zeer interessante avond geweest waar ongeveer zeventig personen van hebben genoten BOSKOOP Coöp Ver De BoBhbopsche Veiling te Boskoop 10 Maart Golden OpheUa 1 40 1 70 Butterfly 0 7O llosalandia 1 40 1 70 LathyruB 0 1 0 19 Asparagus 0 36 l ulpen 0 45 0 50 Cerasus Hisakura O ö 0 a0 per tak Senngen 1 70 2 80 per tak Prunus triloba 1 00 1 60 per tak STOLWUK Gemeenteraad Vergadering van den Raad der gemeente Stolwyk op Dinsdag 11 Maart n m 2 uur De agenda luidt 1 Notulen Raad en notulen Commissie van onderzoek Electriciteitsbedryf 2 Ingekomen stiAken Verlenging termyn van ontruimingonbewoonbaar verklaarde woningen B nos 11 en 63 C no 68 E nos 12 14 en 43 Vaststellmg verordenm op de Commissie voor het Electriciteitsbedryf 6 Benoeming van eep Administritteur van het G EjB De volgende aolJicitanten hebben zich aangemeld J C Snaterse Ambtenaar ter secretarie alhier B Kleyn J P van der Bas P van der Laan G Oskam Pzn W Both Hzn J C Kroon allen wonende alhier en A van Risp wonende te Lekkerkerfc 6 Rondvraag SPORT IN WKD8TRIJDBN VOETBAL Uitslagen van Zondag 9 Maart 1930 K N V B msterdam Ajax Velocitae B O Deventer Go ihead WiUem II 3 1 Afd I iBte klasfce Dordreaht D F C A D 0 5 1 Rotterdam ExcelsDor Bparta 1 3 Vel5 V S V Haarlem 4 2 3a klaase D Culemborg Cüleuiborg Voorwaart 1 3 Utrecht ütredit D O b 1 2 Uerdam Leerdam Z N C 3 Afd II Iste klaase Haarlem Z F C Blauw Wit 1 3 Den Haag V U C H D V 8 4 4 a klasse B Rotterdam Steeds Hooger 0 D 8 4 3 Maassluis V D L V O C 3 2 Rotterdam Xerxiee Fortuna 2 2 3e klasse A Alphen Alphia L F C i Leidt U V S Rijswijk J ifr l 3e khuae B Gooda Olympia Lugdmium 3 1 Rotterdam de Muascheo O NJi 2 1 1 2 0 2 BottOTdam UD I St Volh Schoonhoven Schoonhoven D CL 4e klaase A Leiden D V 8 V D S i 1 Leiden R G L Bo iegraw n 1 4 2 3 4e klasse B Den Haag Ceientas S F C i elft Delfiar Terlaak 4 klawe B iBotterdam S I O D Sliedrecht 1 3 Rotterdam D J H E D 8 1 9 Beaerv 3e klasse A Leiden A B C 2 Xerxes 3 2 1 Alphen Alphen 2 U V S 2 n d Den Haag V I O S 2 H V V 4 2 1 Keaerve 3e klasse B Delft D H C 3 V D L 2 5 2 Hchiedam H D V S 3 Bodegraven 2 16 1 RaMnre U klaas C 2 4 2 4 2 Rotterdam V O C 3 l S V 2 Rötteixlam R F C 2 Tranevalia 2 Rotterdam Excelsior 3 O N A 2 Hchiedam Ö V V 3 D C L 2 AIM Ill Isto klasH Apeldoorn A G O V V Horacl€s 2 Ald IV Ista klaaM Roermond Roermond P H V 2 s Bosrii WUhelmma L O N G A 1ÏUburg N O A D M V V 4 M i V 1st klaase Leeuwarden Fnsia W V V 3 2 üronmgeu Be Quick Achilles 3 1 Leeuwarden Friesland G V A V uitgest 2e klas Gouda 4 Moordrecht 2 3 0 O N A 4 Haastrecht 2 5 2 3e klas A G S V 4 Waddinxveen 3 7 2 3e klas B G S V 5 Zevenhuizen 2 2 2 Buiten de competitie Rotterdam The Rissm Hope G S V 6 1 OTeraicfct t Loopt voor de ioudsche clubs nu toch naar een stil eind De verrichtingen van gisteren gaven hiertoe een laatste stootje De spanning in de derde klasse B is gebroken en is het kampioenschap op naam gekomen van D C L door de 2 0 overwinning op Schoonhoven bewezen de Rotterdammers dien titel niet voor niets waardig te lijn O N A aou hen nog euii handje ge holpen hebben als Schoonhoven zich het sterkst had getoond Met 2 1 verloren de O N Ajnannen van de Musschen wat het laatste spatje hoop deed verloren gaan De kans op de tweede plaats is nu weer voor Olympia die gisteren in een fraaien wedstryd tegen Lugdunnem met 3 1 in de meerderheid bleef De Goudsche ontmoetingen tegen D C L hebben echter aan belangrijkheid ingeboet Alphia besloot het seizoen met een gelyk spel te en L F C waardoor wel blykt dat in deze afdeeling de middenmootclubs elkaar in kracht niet veel ontliep In onze omgezing zorgen Moordrecht en Bodegraven voor een gunstig verloop der competitie Moordrecht zag haar positie weer verbeterd door het gelyke spel dat Terlaak tegen Delfia boekte Bodegraven ia niet meer te houden en ruiittder de laatste hinderpaal uit den weg De 4 1 zege op R C L ia een kranige prestatie Met de reserves gmg het byster slecht O N A 2 en G S V 2 verloren van hun Rotterdamsche tegenstanders terwijl Bodegraven 2 het er al heel slecht afgebracht Moeten de honderd tegenpunten er werkelijk komen In den G V B nam Gouda 4 revanche op Moordrecht 2 en thans wonnen de roodwit ten met 3 0 Een gelyk spel tegen Schoonhoven 2 brengt hun het kampioenschap G S V 4 deed a ls kampioen haar plicht en hield Waddinxveen 3 er flink onder Olympia nLugdunum 3 1 Van een O l achterstand in een 3 1 overwinning Zij die gisteren aanwezig waren op het Sportterrein zullen hun gang daarheen niet hebben beklaagd Was hot eecatena het praehtJge voorjaarsweer dat naar buiten lokte tweedene was het da kamp die we daar te aanschouwen kregen waarvan wy glerust durven zegegn dat deze op hoog peil simnd Do Leidenaars die met verscheidene mvallers uitkwamen hebben de overwmnmg met cadeau gedaan Zy W isten zelfs de leidmg Ie nemen maar moeataa ten slotte todi zwichten voor het beter technische spel der Olympianen Do doelverdediger heeft ons eenige malen m vterrukkmg gebracht door zijn klemvast opvangen van den baj terwijl daarent en de links half rneennaten door ujn bruut optreden het spel ontsierde De gasten begonnen met dten aftrap maar de Olympianen namen het leder over en reeds dadelijk kwam het leder oorner en Iwt eerste kritieke moment ontetood alzoo voor het l dsche doel waarbij den bal naar de overkant verhuisde Het eerste kwartier waren reede vier oomera op het duel der gasten genomen en hoewel zulks een meerderheid éer Olympianen uitdrukte toch waren het de Leidenaars die bij een aanval van links Kwinkelenberg lieten visschen 01 Het spel der gasten ontaarde toen eenigslns doch de leiding was in bekwame handen Een magnifieke doorbraak 01ympian n werd wederom gekeerd der doch tot driemaal toe moeet de keeper han lend optreden totdat eeu corner ontstond Hans Krom van de rechtervlegel zette goed voor Mallon zette zijn hoofd er Hider en over alles heen verdween de bal in het net 1 1 Het spel werd alains aantrekkelijker van heide zijden Een vliegend ohot van Horneman vanaf de vleugel greep de Leidsche keper zwevende in de lurfit Hoe er echter ook door beide ploegen werd gewerkt met de rust was de stand nog gelijk Het tweede gedeelte begon met een kldin overwicht der gasten maar Öe Olympianen bewaarden hun kalmte en na een kwartier toaste Heony Krom een schuiver die de Loidsche keeper door zijn handen liet achniven 2 1 De gasten gaven zidï neg niet ge wonnen eu snel gmg h t spel van it el tot doel Na vijfden twintig minuLen kwam echter de beslisemg Bij eoi goed brengender Olympianen verhuüds het leder vande rechter naar de linkervleugel Homemanzette voor Henny KrODQ gaf over aan Vlot ieu terwyl de I eidschff keeper nog pogingen deed om het leder te bemachtig i lag hetreeds achtw hem yoor hij er op bedat it was Over dit doelpunt ootetond n eenige discussie daar de greoswacliter der Leideiiïaara beweerde dat de bal achter waa geweest tóén deze door Homeman werd voorgezet De sclieidsrechler besliste echter goal Van beidfc zijden werd alsnog g wogd verandering m de stand te brengen dochalles i iep op de respecSevelijks verdedigingen dood zoodat met oagei ijzigde standhet einde kwam 1 De atand luidt thans I Afd II 2o Uasse Ë Fortuna Xerxes V D L O D S Gouda V O C U V V St Hooger Neptunes Unitas 16 16 17 16 16 15 16 16 15 16 3 7 2 0 8 9 2 10 2 11 63 17 61 39 48 35 39 37 26 32 33 36 43 61 22 51 2S3Ö 24 51 Afd Il 3e klasse A HiUinen A S C Alphia L P C U V S Laakkwarteir R V C G S V Küswijk 16 16 16 14 16 16 15 16 15 46 25 41 2i 42 29 27 21 35 26 35 62 26 35 31Ml 27 55 Afd II 3e klasse B D C L 14 12 2 O 26 Olympia 15 4 2 22 O N A 14 9 1 4 19 Lugdunum 16 7 4 6 18 Schoonhoven 16 5 6 6 16 De Musschen 14 4 2 8 10 TranavaUa 14 4 19 9 St Volharden 14 2 2 8 6 U D I 13 O 4 9 4 Afd Il Kes 3e klasse C 69 12 68 30 48 24 29 35 35 30 26 34 42 39 19 75 17 54 Feijenoord IV Excelsior III R F C II O N A II D C L II S V V lil Overmaas II V O c ni G S V Il Transvaüa II 1 11 1 10 1 13 01 26 65 26 56 34 51 39 46 58 38 48 36 44 39 61 36 52 18 9 Blauw Wit kampioen van Afd 11 D Am terdamsolie stadionolub die er gisteren in geslaagd ia door een 3 1 overwmniiig op Z F C het kampioenschap van afd 11 te behalen werd op 1 Jan 1902 onÜBI den naam Victoria opgericht Later sloot zioh Holland y de club aan Na een 5taJ jaien m den Amsterdaiuechen eu HollandHchen Voetbalbond gespeeld te hebben deed de ploeg m 1907 haar intrede in den N V B Aanvankelijk werd op een terrein aan de Frederik Hendrikstraat gespeeld en vervolgens aan de Spaarndamiiierdijk aan de Htembrug en in Watergraafsmeer om in 1916 uaar het oude en m 192tl naar het Olympisch Stadion te verhuizen In 1911 werd Blauw Wit als kampioen van de derde klasse bij keuze naar diO tweede klasse gepromoveerd waarin tot 1916 met veel auccas werd gespeeld In het tweede en derde jaar werd n l de eerst plaats bereikt Tot promoveeren kwam het echter toen nog met maar m 1916 werd in de proinotiewed tn den tegen Ajax D V 8 en Haarlem het eerste klassesohap bevochten ATHLETIEK De Krey wint den 5 KJW wegwedstrijd Van Waas vlak voor de finish geklopt De Goudsche Athletiek Kring is er vroeg by om voor zijn leden wedstrijden te organiseeren een middel by uitstek om propaganda te maken Gisteren werd een loop georganiseerd waarvan de start op het G S V terrein was en via de gemeentelyke sportterreinen werd een gedeelte van den Bodegraafschen Straatweg afgelegd mi na 2Mi KM den terugtocht aan te vangen Heel veel loopers voor dezen langen afstand tellen we in onze omgeving niet Er schreven er 7 in die alle aan de start verschenen waarvan er twee waren die een voorsprong wisten te behalen op de overige deelnemers en elkaar tot tien meter voor de finish de eer der overwinning hebben betwist Van Waas G S V aette er na het startschot al een flink tempo in bleef aan den kop loepen doch de inspanning die hiervoor noodig bleek Werd hem vlak by de finish noodlottig Na de ronde om het veld viel hij by de laatste scherpe bocht waarvan de Krey T H O R die steeds naast of achter van Waas had geloopen profiteerde en zyn aan val met succes te bekronen Als eerste ging hy door de finish in den zeer goeden tyd van 17 min 59 6 sec Hy kwam alzoo in het bezit van den beier door een begunstiger van G S V beschikbaar gesteld Tweede werd van Waas G S V derde Hagendyk Olympia Willem Koa t De bekende schaatsenrijder W Kos te Oud Karepel is gistermorgen overleden Hij was 8 Februari 1904 te Oud Karspel geboren nam reeds op 15 jarigen leeftijd aan wedstnjden deel en behaalde toen al overwinningen namelijk op de proefwedstrijden V d Ned ScliaatsenrijderBbtmd waarbij hij de 1600 M won In 1922 won hij het kampioenschap van den Langaidijk over 500 ISOO en 2500 M Deze flucoeesen n de groote sympathie welke men voor den jongen man voelde deden eöiige sportvrienden besluiten hem een paar Noorsclie sohaatsen te gevien Op deze kwam hij voor bet eeret uit 6 Januari 1924 bij welke gelegenheid hy 16 deelDemers aloeg w o deelte van de fabriek en tra htt te redden wat er te redden vjiel Toen men de atoombrandspuit op het Waalveor geplaatot had slaagde uj er in een voldoaide hoeveelheid water op te pompen om met 12 stralen water te geven Eerst t en half twee was men d brand eenigazins meester allhana het gevaar voor tutbreklesi gewcdten Burgenieeatei o H thoudara varea bij den biand aaowwiif i iiuraden sloegen het schouwaiwl gadfik Ook alt Diutachland heeJt men n asaistentM gehad Het hoofd dobrandweer uit Cleef vertoefde hiwr toevallig en bood do hulp der Cleelscba brandweer aan Toen dau arriveerde waa hei vuur reeds gebluacht De schade kon nog niet ptactm worden vastgesteid doch bedraagt ieder geval mmstens eenige tonnen D fabriek waarbij 3 i 400 arbaidati wwkzaam sijn ligt gedeeltelijk Ui Mea hoopt heden echter eoi aantal arbeiders aaa hei werk kunnen stellan Da achside wordt door Vacaekeciuc gedekt Omtrent de oorzaak taat omu oog ia hai duister Een luchtkoker geralleo Twee arbeiders getnrffen AMSTERDAM 10 Maart Op da scheept bouwmaatschappij is vanmorgen bij bet ophyschen van een luchtkoker de strop gebroken De luchtkoker viel naar beaedea a kwam terecht op twee arbakUra Een hunner werd op slag gedood terwijl de andere zeer ernstig gewond naar Iwt suekentitua moest worden overgebracht Men vreeat voor zyn leven Belden zijn oA ehuwd Groote belangatelUng voor het graf vaa Mej Koperberg Taoonis Pronk era Kraan Vootal aija t den op de 5000 M 10 12 waren schitterend en dit werd voor hom het begin v n eai tijdvak van hét verwerven van vele lauweren Dit succes had tot gevolg dat de heer van Laex hem uitnoodigde mee te gaan naar Davos Na een korte training nam hij reeds deel aan internationale wedsctrijden waarbij hij zich op de 1500 en 1000 M als derde plaatste en ook derde werd in het algemeen klassement De volgende jarai werd hij steeds docff den K MMnkl Nederl Sohaalsenrijdersbon j uitgezonden Oq met groot succes nam hij deel aan internationale wedstrijden te St Morita Oslo Davos eu Budapest Voor Nederland kwam hij uH bij de Olympische winterspelesi In December j l werd hij weer naar Davos gezonde voor training maar door een ongesteldheid ki hij aan de internationale wedstrijden met deelnemen Toch wa ahij tijdens deze oogenschijnlijk weer zoover hersteld da thij ze als toeschouwer heeft kunnen bijwonen Half Januari kwam hij terug in OudKarapol waar hij zeer onvoorzitiitig veel te vroeg is gaan voetballen motorrijdaa enz De griep verliep toen niet het noodlottig gBVulg LAATSTE BERICHTEN ÜRAAÜLOOZE DIENST Ernstig auto ongeluk Twee dooden FRANKFORT 10 Maart Gisteravond kwam op den straatweg uaar Mainz nabij het plaatsje Nied een auto met drie personen in volle vaart m aanrijding met een taxi uit Frankfort die van de tegenoverge ï ARNüElM 10 Maart Duhsenden hebben 8tel fe zijde kwam Beide wagens werden om jfcisteren een bezoek gebracht aan het graf ver geworj en en raakten in brand waarbij van Mej Kopenberg 2oo groot vai de toetwee der mzittenden der luxe auto vader loop van belangstellenden dat op het kerk hof speciale verkeera maatregelen moesten worden genomen en de groot toegiuigspoort s middags moest worden geopend teneinde de groote menschenroeoigU die gekomen was om Mej Kopenbergs graf ta zien een gemakkelyke uitweg te geven Gevedit tuaacheii negers en Uanken Gisteren ontstonden te Rawsonvilla onlusten welke leidden tot een hevig gevecht tusschen negers en blanken waarby 9 blanken en verscheidene negers werden g wond Het ongeluk bti da Sclielde VlUSSINGEN 10 Maari Nader wordt gemeld dat het tweede slachtoffer van het ongeval dat vanmorgen plaats had op de My jie Schelde aan de gevolgen van zqm verwonding is overledWL en zoon om het leven kwamen De inzitten den dei taxi hepen slechts lidttte verwou dingen op De teraardebestellmg van oud president Taft NEW YORK 10 Maari V D De byzetting van het stoffelyk overschot van oudpresident Taft zai morgen plaats vinden te Washington Vooraf zal het op een praalbed worden gelegd in de tot chapelle ardente ingerichte koepel van het kapitooU dezelfde plaats waar ook het stoffelijk overschot van president Lincoln tydelgk heeft gerust Mevrouw Taft heeft bepaald dat het stoffelijk overschot van haar echtgenoot zal worden bijgezet op het Arh ngtonkerkhof gelegen op een der zonnige heuvels nabü Washington welke uitricht geven op het Witte Huis Ong al in een maten GRONINGEN De 39 jarige B B te Oosterbroek wilde gisteren den watermolen achter zjjn huis smeren Zyn halsdoek kwam in aanraking met de kamrsderen waardoor de man werd geworgd Zyn vrouw die na eenigen tijd kwam kyken vond hem dood in den molen Aanrijding met doodelljken afloop HENGBLO 10 Maart Terwijl de 31 jarige G Zaterdagavond op den straatweg tusschen Hengelo en Delden met zyn rywiel wilde overateken kwam hij in botsing met de auto van den heer W uit Delden HQ kreeg ernstige hoofdwonden Hy is een uur na aankomst in het ziekenhuis overleden Levering stalen damwand voor den bouw der nieuwe Maaabrug BeuraOTerzidit Van de goede tendenz van Zaterdag was maar weinig overgebleven en hoofdzakelijk mousb zulks geweten worden aan da zwakka houdmg van Majgarine Unie die na een lagt r mzet in snel tempo tot onder 300 pet daalde Later volgde weer een hetetel maW m het verder verloop ging een gedeelte van dat herstel weer verloren De overige industrieelo fondsen hadden hiervan te lijden Zoo kwamen de Ptulipa beneden 460 terecht Akus reageerden tot lOQ maar hier kon later weer iets hooger prijs warden bedongen Aceoustiek waarden konden aioh goed handhaven Van BerkeU zagen zich enkele punten ontgaan Centrale Suiker a gen een gedeelte vaji de reeente koerswinst teloor gaan Tabakken hadden een l ei erktiB markt maar waren eerder wat zwakker ulka in verband met de lage tazatiee voor de a s insohr ij vingen Amsterdam rubbers openden enkele procenten lager maar trokken in de middaguieu aan hoewel de vorige koereen niet bereikt werden Onder invloed van den algemeenen beurstooii waren sunkerwaarden lets zwakker Bfhft pvaartaandeelen haddeh een beperkte markt Scbeepv Unies vielen tot 173 terug Van de mijnaandeelen kregen Boetona een verlies op hun rekening De levering van circa 2600 ton stalen damwand voor den bouw van de nieuwe Maasbrug en voor het bouwen van een schutsluis in het Bosscheveld te Maastricht werd opgedragen aan de N V Technisch bureau G G Dahlmann te Rotterdam als vertegenwoordiger van de Eiser und Stahlwerke Hohhnann te Dortmund De bouw der Zwavelzuurfabrieken bij Lutterade Opdracht aan de Charmotte fabrieken Wy vernemen dat aan de N V Ned Charmottefabrieken is opgedragen het grootste deel van de nieuwe zwavelzuurfabriekeo der staatsmünen te Lutterade Het werk van de Charmotte Unie omvat levering en bouw van 3 Gay Lussac torens de vulling van den Glover toren en het bouwen van den geheelen toren waarvoor het lava materiaal uit Frankrijk k nt Verder de levering en bouw van een tweetal z g atofkamers Het materiaal moet zeer zuurvast zyn evenals de specie waarin het wordt gemetseld Al het materiaal wordt gemaakt in het bedryf der Charmotte Unie te Geldermalsum Met de uitvoering is reeds een aanvang gemaakt Indringeni aehleten op garagehouder Zondagavond omstreeks half negen bemerkte de garage houder J de Graaf aan de Botterdairvscheweg dat in zijn garage onraad was Bij mderzoek trof hij daar 2 mannen aan die tienstond toen zij de Gra zagen nepeai sta of ik srfiiet RADIO TELBGJIA FISCH WEËKKERIGBT 10 Maart Hoogste stand 76 7 te Ci runa Laagste atand 733 3 te Hemoatad Verwachting Matige tot kraohUge daarna afnemende N W tot W wind ainem ide bewolking aanvankelijk nog kana op regen of natte sneeuw Kans op nachtvorit Woinig verandermg in temperatnnr ovtj Ken hunner loste gelijktijdig een schot dat vlag langs den garagehouder heengmg De Graaf trok zich toen terug om een stuk ijzer te halen terwijl buren de politie waarschuwden Een uitgebneld ondrezioek wordt mgesteld Beide mannen waren inmiddels vertrokken Geweldige brand te Nijmegen Waarsehijnltik eenige touien achade ADVERTENTIBN NIJMEGEN 10 Maart In de afgekiopen nacht IS op den Waaldijk brand uitgebrokea in het oude gedeelte van de groote maizena en sago fabneken der firma U nig hetwelk geheel is afgebrand De brand ontstond in het voorgedeelte der fabriek waar het vuur een gretige prooi v nd In de voorraad van ongeveer 15000 mud maïs Reeds spoedig waa het vuur zoo geweldig dat men zoo goed als niets kon uitricliten Het geheele oude gedeelte tot aan de machineafdeeling 4ie wordt afgescheiden door een dikke brandmuur brandde tot d grbnd toe af l fl brandweer moegt zich beperken tot het bestrijden van den brand in het arfiterge