Goudsche Courant, dinsdag 11 maart 1930

Ho 17328 Morgen zal in Bntscib Indie de ongehoor Bftamheids veldtocht beginnen zooala men weet zal van dien dag af Ghandi m gezel schap van verscheidene tientallen aanhan gers een groote marsch beginnen en in de plaatsen die men doortrekt zal nadrukke lijk propaganda worden gemaakt voor de onafhankelykheid van Bntsch Indie De campagne is grootscheeps opgezet en men mag benieuwd zgn of de Engelsche autori t iten al dan niet tusschenbeide zullen ko men Natuurlek zal veel afhangen van de houding die Gandhi en de zynen aannemen en ook van het feit of de veldtocht il dan niet aanleiding geeft tot buitensporigheden looals m 1922 In dat jaar heeft men totn een soortgelijke campae ne als thans werd werd gevoerd Gandhi en diens geeblver wanten eerst hun gang laten gaan omdat men hem door een onmiddellgki am slat i met terstond een martelaar wildp maken Toen de beweging die door de campagne werd uitgelokt een al te ontstuimig karak ter gmg dragen en leidde tot ernstige or lusten liet lord Reading dit toen vice konmg was Gandhi arresteeren Natuuriyk zou Engeland den fintsch I idisihen leder ook nu reeds kunnen opbergen op grond van het ultimatum dat hi aan deti vice koning zond maar tot iu9 r mtent men daarvan te moeten afzien Wel IS daarentegen door de Indigene re geenng Vrydag de eert ue maatreg 1 geno men tegenover de door Gandhi verkondigde politiek van het lyd l k verzec Patel een der voornaamste aanhangers van Gandh 1 = naar men weet m arrest gesteld omdat hij zich niet heeft gehouden aan t verbod het welk voorschreef dat hy geen puhUekp toe spraak mocht houden Bovendien spoorde hij er de hoorders toe aan geen belastingen te betalen Om die reden werd Patel tot drie maanden gevangerasstraf en venif r tot een boete veroordeeld Ondertusscht n heeft Gandhi reeds verklaard dat de ar estaae van Patel zijn eigen plannen met 7ou be invloeden en dat hy na njp overleg beslo ten had vast te houden aan zyn ooispron kelyk plan Inmiddels brengt de aanhou ding van Patel voor de Bntsch Indi thi nationalisten en voor Gandhi zelf stellig eveneens ernstig ongerief mee omdat Patel nog maar pas begonnen was met de voorbereiding van zyn aanval op het Bntsch Indische regeermgsmonopoUe voor zout Ovengens gaan er m Bntache kringen in Indie nu reeds stemmen op om ook Gandhi maar voor alle zekerheid te laten arrestee ren Men verwacht daarvan dat de bewe ging dan spoedig zal verloopen doch weer andere Engelschen achten een dergeiyken stap ongewenscht en meenen dat alleen wanneer de Bntech Indische nationalisten tot daden van geweld overgaan maatrege Rotlardam Sunmlkouiin Braukkindii SaTII prl icourint grilll Bu N V GEBR GRAAUW s Uitgevers Maatschappu te AMSTERDAM Singel 80 TELEFOON 46460 Post Giro No 70310 is wederom verkrqgbaar DE MAN EN OE VROUW in hunne ondeilinji e vei houdingen en in hunne betiekking tot de hedendaagBche Maatsehappy BEWERKT DOOR Dr B C GOUDSMIT en P F TÉR KUILE Arts Alhoewel van het standaaidwerk De Man en de Vrouw leeds 20 000 exemplaren weiden veikooht bleef de viaaj dermate aanhouden dat wy Iwbloten een nieuwen diuk het licht te doen zien welke naar onze stellige verwachting binnen korten tyd zun weg weei zal vinden Het succes van dit welk moet voornamelijk worden toegeschreven ain de juiste keuze en behandeling der ondei weipen welke zoodanig z n dat een ledei onverschillig vdn welke lichting opvoeding of studie zondei bezwaar ot moeilijkheid den tekst kan volgen en m zidh opnemen Op duidelijke en popuJau e wuze woidt dooi mannen en viouwen van naam het geheele menschel pke leven beschreven 3 ZWARE DEELEN IN 3 PRACHTBANDEN De eerste voornxta rde van alle ware opvoeding ia deze dat de opvoeder met den kweekehno geheel en al wil m edeleven FEUILLETON Oe weg tot het Hart Naar het Engelsch door J VAN DER SLUY8 Nadruk verboden Ja wat nu Miles Harding die in deniilon van het hftrenhuia zat kepit naar nfltice Derfjeld met een sombere uitdruk hing m zijn gezitht Ik ben wel de laatste die zou wenschen opgeknapt te worden met n aankomend meisje als pupil Ja dat ben ik met u eMie Anstice soogen aclutterden vermetel en een geamu rd glimlachje spt elde om haar kppenHet 18 een moeiiyk geval voor u Daaromjmst wilde ik er met a over praten en ookt H dat myn broer graag leta wd doen om Hilary te helpen Bent u nog lete naders er haar te weten gekometn Wat viGei heeft zij mij verteld endaf B niet veel Haar moeder was weduwe n van haar vader schijnt ze zich mete meert herinneren ik kreeg den mdruk dat bj Ml haar moeder een ontaenuwden stnjd tevoeren hadden tegen de armoede De weduwe schijnt een klem jaargeld gehad te hebhen dat met haar dood ophoud en verderverdiende mevrouw Donaldson er nog ietsi ij door aan kleone kindermi zangles te ge GOUDSCHE COURANT BSTKLBILJer Ondergeteekendc verzoekt NV GEVR GRAAUW s Uitgeveis M en Boekhandel te Amsterdam Smigel 80 Telefoon 46460 Postrdtening 70310 te zenden Man en de Vreuvir dtor Dr Goudsmit ea Ter Kuila compjeet m dne deelen gebonden in 3 linnen stempelbanden voor den prys van ƒ 17 60 en wcnscht dit bedrag te betalen m raaandelvkscheteim jnen van f WOONPLAATS NAAM Svp invullen welk bedrag pei maand betaald Heden overleed te Gravenhage onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Idriaoi Maria ai dii Eidi Wad as N II Bii lbr abl in den ouderdom van 81 jaar N M ENGELBREGT M A ENGELBREGT BooT s Gravenhage J W H ENGELBREGT Wbutze 24 en Kinderen GOUDA 9 Maart 1930 Vanaf heden tot en met 14 Maart Allerfijnste Roomboter met Rijksmerk 94 cent per pond SIMON DE WIT IS GOEDKOOPER Dp ten CATE pcoikal Arti voor SpijiTertcringa Rh a matUoh o Zcaawciektcn ii WOENSDAG 12 MAART nimt t eonsult pttn E ndraohtSw t 65 Rottwdam 6 H H Aannemers maakt gebruik van de Begrootings staten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of met met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij SO stuks 7 l cent per vel bij 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Saayuiflose Zuiver Plantaardig Versterktngs middel De Sanguinose wordt met uitste kend g volg gebruikt door zwakke kinderen die bu het leeren achteriyk zyn of spoedig iast hebben van ver moeiems in de hersenen Door jonge menschan in den tyd der vorming van het geatel Door volwassenen van lederen leef tijd die aan bloedarmoede of zenuw zwakte lyden en zich daardoor afge mat of prikkelbaar gevoelen Deze alten gebruiken met succes SANOUINOSE Piys per fl f 2 6 f ƒ 11 J2 f ƒ 21 Verkrjgbaar by Apothekers en Drogisten WACHT h VOOIÏ NAMAAK VAN DAM £ Co Dp Iljemcrstnat 2c 4 Den Haa Gebitten SPECIAAL PIÏNLOOZB BEHANDELING Betaling desgett cnscht la 17 maandelijkse he tcrmJ nco Dik air Ztekcitondïleden tiureau v fdn heelkundige M ddcDStdtids Verïckcr ng AdmaOEWAARD Van Heusdestr I3b TELEFOON 3001 3 tramIt D 4 15 16 ea 17 Geopend van 9 ito 7 9 uur Agentschappen Holmaa FlDWM ca lB9clI0 GDada Dorp Ni rdka lcI79 Waddloo BEHUOeilllli ïim GiDl 3s ïianï V bonneert U op dit Blad De WEDSTRIJD Fyffes Bananen zal een dezer dagen aanvangen ± 300 prijzen 40 Witte tanden wMkm elk gMicbt TOpaUilelt m knap Wkwyh reed door e Tima l jpoetMO mX MriTk vertriMChMd Bnakena dilorodonl Wndpdit T kryBt V eei n dm dairvoor ipnd gecomtrueerden Ctilorodonl üiodenboreia Rottend Swe LtaT ShMmimleo de tanden 1 oormk onMngenenien ok S7dón nwnd worden diunnede tjelieel ver iderd Probeert D het eeret met een Sbe M M S irroote tob 6 OBorodont I OdenI relel voor damei S hrSoS oor heerc T cetl har Ie bo tdg Alk ed ta blanw poene origtoed rpakking mit bel opecbri CUoMdoot Oionl 0mm x B f üidmimsm mm iiitiimil mms s mm e g S S ö B i i y B p Fl M F mS WV9 v S SJsJS w A JW S K Ë 1 PI U m i E 4 i 1 2 i m n 1 1 1 1 8 Verkrijgbaar bij worden Boakoop P L BINKKN Telef 124 Gouda T POELENIÜE Telef 480 Waddinxveen A J JANMAAT 8P JAARBEURS INTERNATIONAAL UITRECHT 11 X 20 MAART 1930 HET GEREGELD BEZOEKEN DER NEDERLANiDSCHE JAARBEURZEN IS EEN ONAFWIJSBARE EISCH VOOR lEDEREN ZAKENMAN DIE VOLKOMEN OP DE HOOGTE VAN ZIJN VAK EN ZIJN TIJD WIL BLIJVEN FERHALFPOnOSiMJE Maison Para SW I Hoofdstesg 7 Virplaglniiartlkiltn CarMtt Warmwiterzakliaii OPENING TWEEDE GEBOUW MET IN KLEURENDRUK UITGEVOERDE OMSLAGEN 1840 blz Druks 942 Illustraties 48 Platen Prijs 117 50 betaalbaar in maandeUikseh termunen van ƒ 1 50 of meer naar verkiezing Franco toezending van het complete standaaidwerk 3 gebonden deelen ewhiedt onmiddelldk na ontvangst van onderstaand bestelbiljet door N V GEBR GRAAUW S UITGEVERS MAATSCHAPPIJ EN BOEKHANDEL TE AMSTERDAM SINGEL 80 TELEF 46460 POSTREK 70310 68 Jaargang lOinsÉlag m Hlaapt 1930 601IMIIË mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOpl GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE rjIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SOloONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cant met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met ZondagBblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan onB Bureau HARKT 31 GOUDA by onze agenten en loopere den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 PoBtrekemng 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Ciouda en omstreken behoorende tot den bexorgkrlng 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en de bezorgkring j 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 et buslag op den prua Llefdadlgheids advertentiën de helft van den prQi INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regeU ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 060 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en mgezonden mededeeüngen b j contract tot leer gereoaeearden pr jB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het fiuieau f n ingekomen tenemde van opname verzekerd t ziin BAHLMANN REGENMANTELS Enorme keuze Nieuwste modellen entstoffen 30I = Xim onsei p olalo t la0 De toostanid ln Britsoh lnriio Ëngelands moeslukhedeii Zal em vergelyk met Gandhi nog mo elgk zqii Lr te Berlijn eu tö Moskou het is de pJidit van de Duitsdte legeortng om zouder rtke iimg te houden nK t lop tlijk diplomatieke 1 1 eihjkhtden uuyoniw fiden dg eigtulijke kider i vau dio teutr uaii tu wijzen i t len moeten worden toegepast en wel zeer scherpe Bovendien wordt ook nog van de mogelijkheid gerept dat de veldtocht ten gunste van de weigenng der gehoorzaam beid nog te elder uren kan worden voor komen In verband met de jongste ontwik kehrig van den toestand acht men het na melyk met geheel en al uitgesloten dat de Britsch Indische regeenng stappen zal doen om met Gandhi en andere Indische congres leiders over de situatie te Londen van gedachten te wisselen Afgewacht moet nu worden of dit ingrypen der Indische regee nng resultaten zal opleveren Het is name lyk nog Zeer de vraag of Gandhi op l t laatste oogenbhk voor een dergelyke confe rentie zal zyn te vmden jiijiiü i ii AixUaCtt JNiiH ttW ÜüllSCjdLAND Tegen Ruaaische mmengmg In lie iJuileth Kusöiache veriioudifig bc guit iiicnr en uictr apaiinmg te komen Uu lie beiiüiten over coufereoties Lussdieii deii niiniöter van bmttjuiandsthe zaken Ourtius tu den bovjet gezaut blijkt dat m de hoo t Lio regionm over 4e zauk van gedachten uordt ge viseeld De deaioci atiflclie iijksdagfroütie ln t £L ui dtu rijksdag aea viaag gesteld uaitgaande lü KuaaiautuB jjimenguig in de DuitsUie 1 uiimuiundüLhe aangulegeniiedeo Uaiiriii word volgens het lUd verklaard dat volgens ouweerBj oken gebleven beridi ten d h lea niauw te mei de Sovjet regeering veiboiKkai Komintern onlangs na uitvoerige besprekingen o a n et den l iM t alieu rijks daga f ge vaardigde Xhalniann besloten iieelt de oiimiuuistiache bewegmg m DuitscJi laaid op aüe mogelijke wij eu te steunen en k revolutioiiairB bewegmg aldaar in de ha id te werken Welke niaatregeleu denkt de iijksregeenng te nemedi aoo wordt ge vraagd ten einde volgens het verdrag vau iiapaJlo de luuiengmg van Kueaische autori teiten m de Duiteche politiek te verhmde ren waarbij wegens liet nauwe verband tuasc ieii beide geen onderstheid kan worden gemaakt tuseoheu de Komintern en de Kus ai che legeering Naar aanleidmg van deze vraag dei dein oer atifl die partij wijst het Berl Tag trop dat de organisdiö aameohang tusBohen de Sovjetunie en de Komintern Der de luternatioDale vaststaat geheel afge zitn van de feitelijke onderateunmg en dek king door de Sovjetregeermg van deze revo lutaonaira otgauoaatie Het blad noemt het ten schandaal dat ngeveer elke maand in de straten van Duitsche steden en vooral in Berlijn en Hamburg relletjee en onlueten plaits heb ben welke m Moekou reeda weken van te voren k mden worden aangekondigd Deze relletjes worden op touw gezet door de een van de dem atifeche frattit bc tiLtt een belangrijke MDgeitgemlieftd waa up zoo besluit het m 1 inmiater Cui t u6 naar te hopen i wQ antwoord al gt n hetwelk met alleft ja mgegeveii door den wuiödi dö viien diappeJijkt betrek kmgtji lUiCt te verettjfen iiiaur ook doui ui juisle wauidteruig nn die betit kkuigen zooak Zij helaas m weqtehjkheid zijn de vtrhaieii los Pdi daaruit bhjkt dan w in de etj st plaats lioe wemig inea een lamp van dezen omvang bad vermoed Wel wauji er de laatste dagen ui verband met de sttuds vtrder gaande oiitboB obtng van iaL gedttlte van J rankryk ematige waar $ chuwtiud atemmen vernomen dke zeiden dut tiat wel etua e n uveratroomiag tenge Ue Tdilige bntg Dit ia duidelijk to zien in Villemur eeo van de ergst getroffen plaatsjes Daar iseeu hangbrug w geslagcu door den Airoom water die er uren loug tegen aan geepoeld heeft en dlie men veilig dacht vo het ge weid vau hoog wattir Men bad u 1 eax paar jour geledui do brug gebouwd op zna meter boven liei liooggte peil dat het wator in de ver tlirikkelijke overstroommg van 1766 had bereikt mi men dacht dat men met die zes fOBiu Ku m W lw M W eirtöf had Uerellrt iiu nu bleek dat dat oog niet genoeg i I In diezelfde plaata was er een weg tien M boven liet hoogste peil van de rivier waar uan een aantal huizen stonden die BOdert eeuwen voor een van de veiligste woon plaataeai van het dorp haden gegolden Die tien meter zijn nu met voldoende geweeet do huizen sijn volkomen mgastort au ver uield door het water dat er dagenlang meters hoog in heeft gwtaan In Agen In liet dorpje Agen werden de bewoners Dinsdagmorgen gewaarachuwd van gemeen tewege dat ® overatrooming bedreig de en dat 2y hun hedl moesten zoeken in da vluoht Het water zou hen m aobt uur be reiken Maar het was er lu vier De meeste bewoners Wilden echter niet vlucèiten Zij zagen het gevaar niet zoo ernstig m en bo vendien meenden zy dat zij op de bovenste verdiepmgen van de huizen wol veilig zou den zijn Er zijn m het dorpje echter heel veel iiienschen verdronken eensdeels omdai hun daken niet ho £ geno waren ander deels omdat de huizen onder hen inatort ten Een man werd weggeslagen maar kos gelukkig loordat hy in het dater zonk een telegraafpaal gnjpen Daarin wist hij zioh boven water va t te houden Maar nnemand j oa hem hulp bieden Er waren geen booten en het stormde veel te erg dan dat men den Sovjetregeermg en Komintern DuitBchland maakt voortaan geen onderscheid Eenige dagen gelden heeft de njkemmiater van buitonl zaken dr Curtius naar de Vorwarts meldt met den Russiaohen am boesadeur te Berlijn tn onderhoud gehad vtr do bolsjewi tischt propaganda in Duitachi ud Dr Gurtius lleelt den gezant oudubbeiAiiinig t kennen gegeven dat de rijksiegftrmg vwortaaii gten onderscheid meer zal maken tusschen de uitlatingen en handelingen der Kommtern ea dUe der Rus SMilie rtgeenng ou deze laatste veraatwoordtlijk al stellen voor uitmgeD oa daden der Kommtern FRANKRIJK De toestand van Mme Hansu Voortdurende verzwakking Rpfdö werd genitld dat mevr Hauau de hooi jiJhQou m dt Twendelzaak der Gazette du ïranc die al meer dan een jaar dn voorarrest 7it aodert negen dagen wei geit voedsel lot zitli te ntiiien Heb It T A meldt Uian dat de diag derzocht luidt vtrzwakkmg gecompliceerd De pohtieke cnps te Uerlyn De twee belangrykst gebturtenissen van de parlementaiie ontwiltKtlmg zyn de re ceptie van den rijkskaoselier by den lyks president en de onderiifuidelingtn tusschen de fracties der cyalitw van Weimar Men heeft beweerd dat de esidtnt den kanse her zou gemachtigd hébben den liyksddg te ontbinden indien da parLyen het niet eens worden over het mantieele piogram Van bevoegde zyde woHtt deze vourstelling een verzinsel genoemd uist is dat tus schen den kanselier enè en Kykspresident natuurlyk alle mogelsltheden besproken zyn die uit den tegeqpoordigcn toestand kunnen ontstaan Vattieenige machtiging kan echter geen sprakell jn door ten koortsaditig wet gevoel Volgeua do Temps zouden do doktoren er aan hebben to evoegd dat de toestand zonder alarm trend te zijn ernstig bE int woideu Een ramp met grooten omvang De overatroomingen Vele staaltjes van heldenmoed Tragische momenten Aan éle diDgen is op het oogenblik of it nieten hoe ernstig de ramp is die bet Zuiden en Zuidwesten van Fraaknjk in de laatste we heeft getroffen Zondag was liet een nationale rouwdag vopr de ongeveer diiehondtrd eladitoffera die er zijn geval ten en Zaterdag hebben de president van de republiek en minister Tardieu een bezoek gebradit aan de verwoeste gebieden Daar enboven is de r eermgesteiui reeds ver hoogd van dertig op honderd inillioen froncti terwijl een nationale inschrijving is geopend om nog meer steun te krijgen l it allen 7ijn teeikeneai die er op wijzen lioe heel erg de toestand m de twee getrof fen districten voornamelijk rond Tam en Garonne is Nu de ergste smart ia geleden en men zich wat beter rekensahap kan ge ven van alles wat er is gesdiied m die aller erste verschrikkelijke dagen komen ook Wat de onderhandelin Bn van de partyen van de coalitie van Weiuir en dt üeiersche Volk pai t j betrett wow de toestand in den Ryksdag thans zoo jaooideeld dat men tot een overeenstemmSjf over het tman cieeie program zal komn Dit zou de ver vulling beteekenen vaa S voorwaarden der watten van Young in Jprde l uiig Dagr door zoikdft w uiuu i tHj tfi Bnn lJ if B l ii t mW dat Zondagavond in de krmgen van de re geenngscoélitie beoordeeld werd verzekerd zyn Anderzyda verwacht men in den Rjjksdaig dat de overeenstemming der coalitie van Weimar over het fmancieele program de terugtrekking der ministers van de Volksparty ten gevolgre ou hebben De partyleiding zal een mettedeeimg over de overeenkomst m elk geval aldus beant woorden De vraag is slechts m de vei onderstelling natuuriyk dat de overeen stemming der partyen van de coalitie van Weimar tot stand komt of de overeen stemming over de wetten van Young plaats heeft De begrafenis van Von Tirpitz Gistermiddag is op het eeregedeeite voor deelnemers aan ten oorlog van het kerk hof Waldstatt te Munchen het stoffelyk Overschot van Admiraal von Tirpitz ter aarde besteld Onder de aanwezigen wafen de voormali ge Beierache kroonprms Rupprecht pnna Adelbert van Pruisen aU vertegenwoordi ger van den ex keizer een pnnB van Sak sen en tal van vertegenwoordigers van voormalige Dmtsche vorstenhuizen Ook een Iafdeelmg van het garnizoen te Munchen nam aan de plechtigheid deel willekeurig Ik voelde dat ik tot na de begrafenisbehoorde te bhjven at is mevrouw Donaldson ook een vreemde voor my Het wasook voor Hilary een beetje steun aJs ikb f maar ik vind het prettig om morgen eg te gaan Ik moet bekennen dat het gebeurde iiiij ook aangegiiepen heeft dat bou loir kon ik in etn lieelen tyd nitt terugzien Ik zal uw viiendelijk aanbod dadelykaan Hilary overbrengen Ik wilde Hilary mee nemen naar deBtad waar ik een flat heb Zoolang ik weduwt ben dat is nu drio jaar heb ik een flatin 8t Mark s Court Ik hoop dat Hilary enik het goed met elkaar zulen kunnen vmden Misschien wilt u uw pupit en mij wel tens komen opzoeken ais we m de stad zyn Het ia heel vriendelyk van u maar ikhoud met van het gezelechapsle en antwoordde de dokter nu weer kortaf en for meel Hij stond op en nam haastig afstheidzich wel bewust hoe vnendelyk de ort enwaren die met een ondeugend glimlachje mde zyne keken Met gefronste wenkbrauwen wandelde hy naar de pastorie Hij moest zichzelf beken nen dat het voorstel van mevrouw Derfield hem t Ji pak van het hart nam Het was al erg genoeg dat by met een pupil geaegend was maar dat die pupii een rneisje van achttien jaar was besdiouwde hy als bate lyke en bittere ironie van het noodlot Ik ben geikomen om eens een praatjeroet je maken over je toekomstplannenbegon Harding toen hy tegenover bet meisje m de ontvangkamer van mevrouw Dra en Haar doditertje schijnt ewi goede opv edmg gehad te hebben En lieeft Hilary geen verdere familie Zoover ze weet met Ze heeft me mt drukkehjk gezegd dat ze met geloofde dathaar moeder relaties onderhield m t de Donaldsnns en ze is overtuigd dat haar moederK On familie meer had Ik vraag me af wat die arme moeder m Grautley kwam doeu Naar wie was ze op weg Dat weet ik niet maar mevrouw Donaldson sprak over onredit dat hersteldmoest worden antwoordde Hordang Zijamtekte mij er voor te zorgen dat Hilary recht gedaan werd en ik hoop dat ik m depapieren van de overledene de opl smg vanbet probleem kan vinden Het meisje zelfhet ft g en Idee van wat de moeder bedoeldkan hebben Intuaschen Intussdien zou ik heel graag een antwoord op mijn uraag hebben wat nu vielAn tice l em in de rede Wij kunnen HilaryDonaldson toch met naar dat afschuwelijkepension laten terug gaan zij kan toch ookmet bij u m huis komen De hemel beware me nep HardinjiMithutst Ik ben dikwijls eenzaam dat meisje trekt mij erg an Ze doet me aan iemand denken ik gekend heb gmg Anstioe voort Wat zou u ervan zeggen als zij bij mij kwam ik kan haar als eai soort nich tje beschouwen Voor gezelschap bedoelt u vroeg dedokter bruusk Niet bepaald Myn broer zou graag mdien u uw toestemming geeft een bedrag op tiEiar vastzetten dat haar ongeveer SO pond per jaar mbrengt 50 pond per jaaï Maar dat is toch nietnocdig ze heeft er heelemaa geen recht opHet IS at te vriendelyk van Sir Luke Hij wil haar onder alle omstandigheden voor gebrek bdioeden Hij heeft zicliden dood van die arme mevrouw Donaldson vrt esehjk aangetrokken hij heeft nog noojteen ongeluk met zijn wag i gehad Het was 700 n groote schok voor nem dat ik hetmeisje niet eens op het Hm dnr te latenkomen ik heb haar op de pastorie onderdak gibraeht maar ik geloof da Luke pasgerust zal zyn als hij lete behoorlijka voor Hilary gedaan heeft Kunt u enn toestemn Pn dat ik althims den eersten tijd Hilaryby mij lieem We kunnen altijd nf verderzien Morgen ga ik weg en als het mag zouik haar graag meenemen Ik geef eerlijk toe dat nw voorstol ee n groote opluohtmg voor imj u zei Harding op warmer oon dan waarop Anstice hem tot nog toe had hooren spreken Ik wist my geen raad met een meisx ® van aohttien jaar U neemt mij werkelijk een Ewaren last vnn de sehondera Ik zal natuurlijk doen wat ik kan om er zien aohtor te komen wat die geheimzinnige woorden van ób moeder betct kenen eoi als er cpji onrecht hersteld moet worden dan ben ife ten volle bereid daar oor mijn best te doen Is Sir Luke thuis Ik zou hem graag willen bedanken voor zyn groote vriendelijldieid Hij m den avond van het inqaeet weggegaan het pakte hem te veol aan om noglanger te blyven En u bent geblevenf zed Harding on ke de domméesvrouw gezeten was Ik wil je met meer dan noodig is lastjg vallen maar we moeten er toch eens over praten Ik moet morgei weer welaan antwoordde het meisje Het is heel vriendelykvan meneer en mevrouw Drake dat ik zoolang motht bhjven maar ik moet werkehjkgaan Zou ik naar myn oude praision teruggaan en probeeren om werk te vindenj Mi sciliien kan ik wel een paar kleme leerlmgetjos van moeder krijgen Ik geloof dat ik lete beters weet ea als je voogd raad ik je ernstig aan om het voor ate aa te nemco Dat moet ik wel doen nu u myn Voogdbtnt nietwaar antwoordde e terwyl zehem met haar groote oogen peuizend aankf ek En ik vind het prettig om alles te doöiwat u zegt omdat moeder u gevraagd heeftn yn voogd e willen zijn Hij vertDide haar daarop wat meTT illw Derfield voorgesteld had O waa alles wat Hilary het etrste ogenblik kon zeggen By die snoezige mevrouw gaan wonen Maar hoe kan dat Ik moet toch 7jen mijn eigen brood te verdienen Ik twijleJ er met aan of mevrouw Der field zal genoeg werk voor jb welen te vinden maar j zult met heelemaal afliankelijk an haar zijn want haar broey Sir Luke vmd het zoo vweselyk dat hy onwill s de oorzaak is van je moeilykhedeii dat hij wat geld op je wil va setten Geld op mij vastzetten waarom Omdat zooals ik zeg zyn anU je moeders dood veroorzaakt heeft en hy aach datvreeselijk aantrekt Wordt vervrfgd