Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1930

Nieuwe Zij die zich Abonné ft Frankrijk I van hulp uit het buitenland i gebleken dat flnaneieelo aleun eventueel dankbaar wordt aanvaard verklaart het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruüö zich gaarne bereid giften tot dat doel in ntvangflt te nemen Het herinnert in dit verband aan zijn gironummer 22130 De nieuwe atuis in IJmiüden Officieelo opening door H M de Koningin Naar wij vernemen heeft H M de Koningin loh bereid verklaard de meuwe groote sciiateluis to IJmuiden die reeds den naam heeft gekregen van Noordersluis pleclxtig te openen AJa datum daarvoor is vastgesteld Dinsdag 29 April e k met uigan van 1 AprU 1930 voor minstens dri maanden op de Goudsche Couiani aUinrtéeven ontvangen de tot hen uafuin vèi ï cnijaeiiue numuietu giai w y STADSNIEUWS GOUDA 12 Maart ii 6D Heclame tegen aanslag dividend en tantiemebelaating Door den heer lnspecteur oer directe belastingen te s Graveiihage werd aan ae N V G B van Goor en onens UitgeversMy over het boeitjaai Itfas een aanaiag iü gelegd in de dividend en tantiemebe lasting Aangezien voornoemde UitgeversiWaat achappy tydens het boekjaar inza m üeie gemeente naar bedryi uitoetende belioort üeze aansiag op giond van artisel Htug der wet op de üividend en taiuiemebeiaating in deze gemeente te geschieoen Ö en Vv steden den Itaad voor tegen dén aanslag te be voegder plaatse bezwaren in to brengen Wijziging begrooting v Iterson ZiekenliaiR nieuwe saiansregehng Na de totstandkoming van het isalSrigbesluit lÖÜi hebben B en W evenaU in 1920 IS gobeui d de besturen der instellingen uitgenoodigd te willen nagaan of daar m aanleiding kan gevonden worden om afzonderlijke regelingen voor de ihstellingen te herzien Als gevolg daarvan heeft het college vanregenten van het Van Iterson Ziekenhuiieen nieuwe salarisregeling voor het personeel dier instelling vastgesteld De daaruitvoor het jaar 1930 voortvoeiende kostwworden geraamd op ƒ 1723 34 dte het college by de hierby overgelegde begrootingi wyzigmg aanvraajft b B en W stellen den Raad voor die begrootingswijziging vast te stellen en diu het genoemd bedrag te voteeren Verbeterd zijn de salarisben van adjunctdireotrice nu ƒ 284H 00 ƒ 33O0 vroeger ƒ 2300 00 ƒ 2800 van den administra teur nu ƒ 2100 00 ƒ 2800 vroeger ƒ 1600 00 ƒ 2lO0O en van de assistente laboratorium nu ƒ 24 1 vroeger ƒ 1700 In vergelijking met gelijkwaardige betrekkingen zoowel in als buiten de gemeente achten B en W de voorgestölde salarissen billijk Ten slotte zijn nog eenige bepalingen toegevoegd omtrent de toekennmg der verhoogingen en de salarieering van het tijdelijk personeel De regeling treedt in werking op 1 Jan 1930 behalve voor den administrateur voor wien die datum op 1 JuU 1928 is bepaald in verband met reeds lang aanhangige plannen tot herziening van zijn jaarwefide Gemeentelijke geneeskundige dienst Mth en Mhooiverpleegater j Zuigelmièn at kteutentorg Verschillende omstandigheden zijn trf dusverre aanleiding geweest dat nog geen uitvoering is kunnen worden gegeven aait de principieele beslissingen in den Ilaad genomen wat betreft het in het leven roepffl van een gemeentelijken geneeskundig dienst en de aanstelling opnieuw van e i schoolarts Aan dezen laatsten ter me dere perfectioneering van het hygiënischmedisch schooltoeadcht toe te voegen een schooiverpleegster Thans achten B en W den tijd gekomen aan de instelling van dit nieuwe instituuti waarvoor reeds op de gemeente begrooting voor het dienstjaar 1929 een bedrag td f 10 000 was uitget okken uitvoering geven zij het ook niet in den omvang all bij de behandeling van het rappo J dn raadscommissie ad hoc voorzat terwijl mm als nader zal blijken het in het voornemM ligt den schoolarts tevens Ln overleg ea samenwerking met de afdeeling Gouda VW de Vereeniging Het Groene Kruis te belasten met de zorg voor het consultatie bureau voor zuigelingen dier vereeniging die van een instituut voor Kleuterzorg O deze wijze te verkrijgen dat het kiw TWEEDE KAMER De winkelBluitingBwet Het beginsel der winkelsluitiog aangenomen Art 2 met 73 tegen 9 stemmen aangenomen De verkoop op Zondag De Tweede Kamer heeft gibteien vooitge zet de behandeling van het ontwerp wm kelsluiting Met 73 legen 9 stemmen is aangenomen het Vrijdag j l behandelde artikel 2 wanrbij den winkelieis als regel verboden wordt gedurende den Zondag en op andere dagen tusschen 8 uur n ui en 5 inir v m hun wjiikels geopend te hebben Tegen Ijemden de Vrijheidsboud en do heeren Braat en Wijnkoop Hierna ving de Kamer aan met de behandeling deivei dere arUkelen waarbij t p dezen algemeenen regel uitzonderingen of afwijkmgen zijn toegestaan De heer van Rappard stelde een amendement voor om de wet ook met van toepassing to doen zijn op den verkoop van tnbaksai tikelen hi restaurante De lieer van Hellenherg Hubar wenacJit bij aiuenderiient den veikoop van drukwerken aan de stations te binden aan de bepEilingen der wet en voorta den automaatverkoop ua sluitingsuur te verbieden De heer van Dis stelt een amendement vooi beoogende d a gemeene Zondegselwting behalve voor aiKitJieken en sluiting op Zondag van alle verkoopera van taboksartikelen De heer Kortenjiorst wenscht den autoniaatverkoop huilen den wet te houden Het amendement i Rappard juicht hij toe uit hoofde van t belang van den coneumenl Do heer V d Berg simt zicli aan bij den 1 lieer van Rappard en verklaarde zicJi tegen den lieer van Hubar Hellenherg en den heer van Dis Een belangrijke mmderheid stemde vóóriimendemcntlïappard 44 leden waren ervoor 36 ertegen jDaarentegen beeft de heer Van Hellen I l rg Hubar r k succes gehad met een amandement om den verkoop van drukwerken m stations aan de wet te binden WjI men zoo aeide hij op Zondag een roman of iete dergelijks lezen dan nioet menzorgen dat men deze den vorigen dog inhuis heeft Dit amendement is aangenomenmet 46 k en 55 stemmen Een ander amendement van dezelfde om den veikoop na sluitingsuur door middel van automaten te Merbieden is echter verworpen en wel met 51 tegen 27 stemmen Men zal nu in restaurants en eaféa gelukkig nog sigaren en aigaretteu automaten o den openhalen weg automaten van eliocolade bonbons drops en dergelijke versnaperingen kunnen plaatsen zoodat men lenmmfite s avonds of e Zondas op de wandeling nog iets zal kunnen krijgen Ook de winkeliers zullen deze voor hun wmkeJs kunnen aanbiengen waardoor het bezwaar ditt zij van dezen verkoop acsliade zouden kunnen lijden volkomen wordt ondervangen Een pogmg van den heer Van Dis s g om l ehalve voor apotheken aJgeheele Zondagsflluiting m te voeren en alle openbare middelen van vervoer en reatautants in de stations te sluiten vond alleeai mstenmiÉng bij zijn partijgenoot Zand de heer Kersten had die vergadering reoda verlaten toen het tot lemming kwaml Met 79 tegen 2 stemmen werd du amendement verworpen De lieer Smeenk a r heeft uiteengezet dat de antirevolutionaiien met vóór dit amendement kunnen stemmen omdat ook volgen Gereformeerde opvattmg werken van noodzakelijkheid op Zondag mogen worden vemdit Prof Visachier kwam er daarbij tegen op dat dn heer Van Dis inplaata van te zoeken naar wat de oliristelijke partijen v r eiiiigt de voorstellen juist op de spita di eef Vmï Christelijk historiecdie zijde werd bij monde van den heer Schokkmg tegen liet aniendeniient aangevoerd dat de ctiristehjke opvattmg van den Sahbatli niet de Joodsche ia de menaoh is er niet voor den 8ahliath maar de Sabbath is er voor den menseh omdat daardoor de cafe s op het platteland aigai en winkels zouden worden Prof Visscher heeft nog een amandenuMit ingediend om den verkoop van riag en weekbladen voor dat den Zondag b treft onder de wet te brengen Ook dit amendement is verworpen met 63 tegen 17 stemmen De heer Kersten S G P is nog in de bres gesprongen voor zgn partijgenoot De heer Duymaer van Twist JA R had den heeir Van Dis n l gevraagd wat doet ge als op Zondag in de kerk het licht uitKaiit Wy zien er niet tegen op zoo luidde het antwoord in het duister den dienst te houden De discussie kreeg meer en meer een theologischen inslag vooral toen de beer Van der Heide S D die notabene be i on met de opmerkihg dat het debat geworden was een theologisch bacchanaal zljiwraUds uitvoerige beschouwingen ging houden over het karakter van den Zondag in de mMdeieeuwen en in lateren tijd Nog lokte hü daarmede den heer Zandt S G P uit zijn tent die het oneens was meï het betoog I van den heer Van der Heide uls zou in den op vanaf zijn geboorte tot het verlaten dieflfr gere school prophyloctsch kan worden W zorgd Dit zijn nieuwe onderwerpen ï sociaal medische zorg waarvan i meld rapport nog een sprake was In afwijking van de plannen die Hl raadscommissie ad hoc een pant n o weging uitmaakten meenen B J Raad thans evenwel nog geen voorste lenn moeten doen in zake achooltandheelkun üw verzorging Ook worden in de o fltel de medici belast met den dienst der neeskundige armenverzorging de f kundige controle op ambtenaren e T den de vaccinatie de doodschouw de m sche verzorging van verpleegden m derscheidene gestichten de pol t w enz hiervan niet ontheven maar W werkzaaffl deze functies en opdralhten van heden volkomen in tact en ge an aaio Zü zullen evenwel in den vervo ge J als d gemeente apotheker en de le de heilgymnastidi ressorteeren oiid JJ gemeentelijken en skundigen d ondergeschikt worden aan het hooiodien dienst Overeenkomstig de oo stelen der i genoemde raadacommissie ad oc WJ r = rtftrt ll m van de me W in hunne voortellen van de den niffli uitgegaan dat ae leioing gemeentelijken dienst opgedragen ow worde aan den directeur van het van soh Ziekenhuis Zij refereemi l Zi derdeel van hun voorstel betreft xK jg hee aan hetgeen hieromtrent by de P dit voorstel groote medewerking T dige voorlidithvg ondervonden vsn J E FeisBer provinciaal kinderarts P waardoor o uw eenige personen werdengewon i Later werd nog een niet ontploftebom gevonden waarop het merk van deMacedonische revolutionaire organisatiewaa gegraveerd Wyzlgfeg Drankwef Öe büzondere Wgunningen de vefKunningen vóór 1 Uei 1904 tot 1 Mei 1931 verlengd Ingediend ia em weleontwetp tot wijziging van urt 66 dei Uiankwet De iiiemone van toeliditmg luidt als volgt In vecbaad met het leit dat de ontwerpen heraienmg van de Draakwet met meer vóór 1 Moi van lit jaar haar volledig beslag zaj kunueu kiijgen adiijnt het gewenacht liet üjdwtip wfil rop krachtens art 66 der Drankwet vergiummgen vóór 1 M ei 1904 en bijiion tece vorguaningen op grond van art 63 veileend aau veimootechappen aedelijke iüchamen oï aan de bestureu van deae vervallen één jaar te veraöhuiven en te bepalen op l Mei 1031 Hierdoor wordt bereikt dat niet incidenUiel een beBliaamg behoeft lü worden geaohiea over een der punten waai op m liet aanhangig ontwerp Drwik et een voorziening is voorgeeteld Be adres van den handel Het federatief ürankwet oomité heeftzich in een uitvowig adree gewend tot de fweeda Kamer om haar aandacht te verzoeken voor de wen oheu en bezwaren welke bij de aangesloten oi gani aties welke alle belanghebbenden bi de regeling van den klemhandel in alcoholhoudende dranken veitegenwoordigen bestaan tegen het ontweip Uraibkwet dat bij de Tweede Kamer der iJFlaten Oeuei aait aanhangig ié zAxoals dit thone luidt Hoewei aldus adreasant in het wetaont werp zooals dii aanvankelijk werd ingediend m aen loop dei tijden eenige wijaigmgen zijD gebracht waardoor aan enkele der bezwaren van belanghebbenden werd tegemoet gekomen ia het in hoofdzaak zich zelf gelijkgebleven en ia nog steeda van de aaijneuimg daarvim onberekenbare schade voer econorai3Ch aoowel als sociaalhygié nisch gezonde Mitwikkeling van de betrokken bediijven te vreezan Internationale tentoonstelling van gemeentelijke openbare werken te Utrecht In tegenwoordigheid van verachiüende autoriteiten i8 gisteren in dö koffiekamer van den Utreclitschen Schouwburg de internatiooale tentoonetelluig van gemeentelijke openbana werken geopend Toespraak van ir L W H van Dijk te Rotterdam Na en woord vaü verwelkoming tot de aanwezigen te hebben geitcslit heeft de heer ir L W H van Dijk te Rotterdam voorzitter van de VweenigUig van directeuren van gemeentewerKen allereerst het doel der vereeniging uiteengezet daarbij er op wijzende dat de verd nigmg in lioofdiaak beoogt het verhoogen vun het aanaien en de wrfardeertn vajÈFSjhet ambt dal tewr loden hekleeden geheel in het belang van de gemeenschap welke zij dienen Directeuren adjunct directeuren mgendeurs en architecten van zeer vele gemeenten hebben de wenscheiijkheid ja de noodsakelijkheid gevoeld van samenwerking van gemeeiiflcliappelijke beschouwing en van vergelijking van allerlei vraagstukken en hierdoor ie do yerLwiiging ontotaan Om voor het werk van botloelde diensten in grooten knng belangstelling te wekken zeidfe gpr liebben wij m 1926 een cersietenttKinftetting van gemeentelijke openbaie werken georgamseeid Aangemoedigd door de Iwlanggtellmg welke deze tentoonstelluig toen mocht ondervinden heeft de vereeniging het gewaagd ook dit jaar wederom de aandacht tie vragen voor liet werk van tle x belangrijke gemeentediensten Dr H Til a Jacobs oommifisans der Konmgin in Utteeht heeft daarop de tentoonHtelling geopeii d In den namiddag werd de vereeniging die teveim haar lO jarjg beataan herdenkt offilK cI door het geineenteheetuur ontvangen in do Öt Michaetskapel van den Lomtoren Dr Foctte ma Andreae die het gezelschap in deze liooge UtreditSclie rt ionen een hartelijk welkom toeriep sprak er zijn vreugde t ver uut hier ook verscheidene stedebou weia mt andere landen te mogen begroeten Het 35ste Gezondheidscongree Wordt niet te Baam maar te Nymegen gehouden Hoofdschotel hel ntwerp Zi enftHidswet In verband met het overlijden van dr IhoiAne te Baarii zal liet 35ste Nederlandsche Congrtta votir Openbare Gezondlieidsilegeling niH aldaar maar 27 en 28 Juni t Nijmegen gehoiKien worden in de VereeniKing Keizer Karelplein Als lioofdöclioti l voor de gedachten wisseling luett het Iwftuur het onderwerp gekomen Wetsontweip op de regeling der Ziekenfondsen AlB praeadvisteurs ziju uit euoodigd dr C F Schreve oudhoofdbe atuiirder ecretariia van de Nederland che Maatv chappij tot bevordering der Geneeskunst on E Kupers voorzitter van het Nederlandaohe Verbond van Vak vereen igjngen te HUverRura Voorts zal dr G C E Burger leider van den hygienischen dienet der N V Riihpsfabrieken te Eindhoven een loordracht houden Teneinde den voorzitter dr N M Josejrfiua Jitta die periodiek als beetuursMd moet aftreden en niet herkiesbaar is toch als zoodanig voor het oongres te behouden stelt het bestuur der Algemeene VergJUJeruig voor dispensatie van e betrokken reglement bepalingen te verleenen Voor de vacature onfstnan door het aftre ten van dr J J F Dhont heeft het bestuur nanbevolenjirof dr Ci F üyeu en r I F ü E Loi feiifi Steun aan dtt l chtofef8 van den watenmoodij ZuidFi n HrMI De eeeretans vani het hoofdbestuur van h t Neder iflfldecha Koode Kruis mejdt Waar uit de nadere inlichtüigen wlelke van ambtelijke Jiij l werden verstrekt ten aaneien van de evenjtueele aanvaarding door B ioel niet te lezen zijn dat de eerste teg der week moet worden geheiligd De overheid aldus de Minister heelt rekening te houden met de realiteit Ik wil l van deze wet niet iets maken dat menigeen van den godsdienst zou afschrikken Hij bestreed het amendenaent van Rappard dat instemïèmg had gevonden o a by de heeren Van den Bergh S D en bjj den heer Oud VJ omdat het debiet der sigarenwinkeliers zich daardoor xou verplaatsen In één adem voegde hy daaraan toe niet zeer consequent dat het publiek zich door middel van automaten overal van sigaren kon voorzien De minister verklaarde zich dan ook tegen het amendement den automatenverkoop te verbieden daarmede een bericht logenstraffende dat eenigen tijd geleden was gelanceerd en volgens hetwelk hij zou hebben toegeaegd aan de sigarenwinkeliers dien verkoop zoo mogelijk te zullen tegengaan Hier Is zoo zeitle hü een goede gelegenheid om te letten op de belangen van den consument Alles bijeengenomen hebben de fabrikanten en handelaars in automaten gisteren een goeden dag geh ad RECHTZAKEN Een aanrijding op den s Crravenweg De Rotterdamsohe echtihank heeft gisteren behandeld een uitgestelde zaak tegen den 28jarigen vrachtrijder J v V uit Nieuwerkerk a d Usael die terecht had gestaan terzake van het verijprzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld Verdachte had op den snGravenweg onder de geimeente Nieuwerkerk a d IJssel met den door hem bestuurden auto een fietser aangereden die tengevolge zwaar lichamelijk letsel had bekomen Het ongeval geschiedde bij een iriek waar de weg over de helft van de breedte was opgebroken Bij de vorige behandeling was de beéedigde verklaring van het slachtoffer voorgelezen doch de recrtbank achtte het gewenscht deze als getuige te doen hooren Nadat dit was geschied waarbij deze getuige bleef bij de vroeger afgelegde verklarmg persisteerde hét O M by zyn genomen requisitoir waarbij het een geldboete van ƒ 76 subs 25 dagen hechtenis had geeischt Uitspraak ao Maart Overtreding MiDtor en Rijwielwet In de zaak van C v d H koopman molenaar te Nieuwpoort appellant van een vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven waarbij hij wegens overtreding van de motoren riJwielWet h ijhad ibij het rijden vaji de Koeïtraat de Kerkstraat in de bocht den linbÉÉcant van den weg gereden was ver deeld tot ƒ 20 boete subs 4 dagen hechtenis heeft het O M geëischt met bevestiging van het vonnis ƒ 8 boete subs 4 dagen hechtenis Overtreding Leerplichtwet In een zaak vaii R 36 jaar tuinder te Nieuwerkerk a d IJsaei tUe ia hooger beroep terecht atond ifilh een vohnis van den kantonrechter te Goiida waarbij hij wegens overtreding van de Leerplichtwet was schuldig verklaard zonder oplegging van straf van welk vonnis de ambtenaar van het O M in appèl was gekomen heeft het O M geëischt ƒ 5 boete subs 2 dagen hechtenis De zaak Liebermann In het vonnis berust Naaar het Vaderlfcnd verneemt knuit de zaak Liebeiinann niet voor dim Hoogen Raad aangezien Liebermann iti het arrest vap het Amstei damsch Hof heeft berust en due gi en caasatie heeft aangeteekend UKMENGDB BERICHTEN Opening nieuwe groote schutsluis te IJmuiden Door de Koningin op 29 April Dfc Komngm heeft zich berajd veiklaaid de nieuwe groote stihutsluis te IJmuiden Uie reeds den naam Noordersluis heeft gekiegeii pleciitig te openen Ais datum daaivpor is vaatgi teld DinBdag 29 April e k De Wieringermeerpolder Men iiieldt one dat van dten nieuwen Zuiderzecpolder rfeda ongeveer 100 H A h oog ligt Er woiijt reeds met de fiets op gereden en er is en voethalteneiin op afgezet Een café rest itiriint met dancing geheel uitgebrand In den afgeloopfn nacht heeft een felie brand gewoed in het café restauvant OudMeerensteijn aan de Meerenste ij n slaan te Beverwijk Omstwdta half één werd de brand ontdekt De brandweer die vriiwe direct ter plaatse swas heeft met zes stralen gewerkt De brand liet zich in den aanvang ernstig aanzien en het vuur dreigde over te slaan naar de belendende perceelen De brandweer slaagde er evenwel in dit te voorkomen Het café is geheel uitgebrand De dancing die boven het café gevestigd is brandde gedeeltelijk uit In kokend water gevallen Aan de bekomen brandwonden overleden Het 3 arig zoontje van den heei H wonende Cellebroersteaat te Delft is Maandag in een emmer kokend water gevallen De kleine werd naar het Hippolytua ziekenhuis vervoerd wattr het gteteren is overleden Overboord geslagen en verdronken Tijdens den storm van Maandagavond is op de Lek bij Vreeswijk d © 23 aïlge stuurman A W de Jong van de sleepboot Botte der firma Piet Smit Jr te fiotterdam over iKKird geslagen en verdronken Het lijk ia nog niet opgevaacht MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Bodegraven 11 Maart Aènvoer 59 partijen waaronder 50 met rijkameïk 2671 stuks wegende 23189 KG Prtjs Ie soort ƒ 47 50 2e soort ƒ 43 5 Handel flauw De 226 Nedarlandsche Jaarbeurs te Utrecht De 22e Nederlandsche Jaarbeurs is gisteren geopend Zooals gemeld was de belangstelling van de exposanten voor deze beurs beduidend grooter dan de beschikbare ruimt toeliet zoodat een groot aantal moest worden afgewezen en anderen in hun aanvragen om ruimte moesten worden beperkt Uit de zeer talrijke inzendingen op velerlei gebied waaronder een beiangryk aantal van buitenlandsche industrieelen blijkt dat de Utrechtsche Jaarbeurs vastei voet heeft gekregen en deze naast de verschillende buitenlandsche beurzen ook houden zal De Goudsche indusirie op de Jaarbeurs Vele Goudsche industrieën ziju op de Jaarbeurs vertegenwoordigd De aardewerken kunstaardewerkindustrie de pypenfabricage de meubelindustrie touw en sponsen suikerwerken schoenen en klompen ze zijn uit Gouda in belangrijke mute ingezonden De Kaarsenindustrie ia ditmaal uit Gouda niet vertegenwoordigd IZooala te begrijpen zijn de stand der Goudsche exposanten in de g oiiwen zeer verspreid ondergebracht Alles wat maar van aardewerk te maken is treffen we daar aan Daar treffen we aan by de stands van de Plateelbakkerij Zuid Holland de mooie kun stnijverheidsartikelen naar ontwerpen van L Bogtman Jaap Gidding C J van der Hoef C de Lorm L J Muller Jan Schonk e a De kunstaardewerkfabriek Regina van Van der Want Barras komt uit met een collectie handgeschilderd plateel en etïen gekleurd aardewerk nieuw zijn de voorwerpen met kunstglazuur De plateelbakkery en pijpenfabriek Zenith der fa P J van der Want Azn exposeert aardewerk met geheel nieuw decor Ruby De plastiek van deze firma vooral de maskers van Ciis Agtenberg trekken bijzonder de aandacht Behalve met gewone Goudsche pijpen en doorrookers komt zy uit met een speciaal model droogrooker Wanta De plateelfabriek Gouda van den heer Ed Antheunis exposeert tal van nieuwe vonnen o a de merlasn Tosca en onja welke een belangrijken export hebben De N V Groothandel en Aardewerkfabriek v h Com Jonker Zn toont daar haar Friesche snijwerk groen aardewerk en gewone bloemkweekers potten alsook haar ruime sorteering import artikelen De Ivora werken van de firma P van der Want Gzn exposeeren dof en gummend plateelvt erk kunstnüverheidsartikelen en souvenirs Duitschimport Als vertegenwoordiger van de firma J Uffrecht Co te Neuhaldensleben in Duitschland brengt de heer Paul W de Jong alhier naar voren bespoten luxe en gebruiksartikelen die door hun fraaie tinten de aandacht trekken De heer W van der Kroef besluit de rÜ der Goudsche plateelwerk exposanten met een inzending geschilderd kuo kjfiurd wi waarbij o a was een pl m 98 c M hoóge bloemenzuil Op het gebied van sponsen en zeemleer hebben de firma s P J BeUaart Jr en Th H de Jong Co verkoopstands ingericht waar zij hunne collecties hebben bijeengebracht De suikerwerkenfabriek van den heer E Arends heeft daar zijn fabrikaat zooals Goudsche balletjes drups trekwerk bruidsuikers en dragé s in lig en stopflesschen uitgestald Op de 3e verdieping komt voorts de heer G Hogendoom uit met een ruim gesorteerde collectie bindgarens en touwwaren zooals henneptouw lijn en paktouw koord leidsels strengen ruwe en fijn gehekelde hennep enz Op het gebied van schoeisel en klompen is er de groothandel van den heer Jac van Vliet Daar is een collectie gewone en fan tasieklompen verder miniatuurklompjes in groote verscheidenheid Voorts ijn de pantoffels stranden gymnistiekschoenen keurig op rekken uitgestald De Meubelindustrie De meubelindustrie is goed vertegenwoordigd De heer C den Boer heeft in drie stands op de derde verdieping een collectie slaapkamer ameublementen buffetten tafels en linnenkasten Op de vyfde verdieping in het oude gebouw zyn de andere meubelfabrieken bijeengebracht Daar zyn de Goudsche fabrikanten J M Borsje die zich op het gebied van tafels specialiseert de firma Kooie Vis die eiken Unnenkasten buffetten dressoirs en radiokasten brengt P H Woerlee die zich als specialiteit in geschilderde vurenhouten slaap kamerameublementen aandient en J G Steenkamer die uitsluitend eetkamerameublementen in modernen en in Queen Annestijl exposeert Uit Waddinxveen zijn er de bekende meubelfabrieken der firma Modderkolk en Dys Matse en van G Okkerse De firma Modderkolk en Dijs expQseert een mooie collectie eiken en pitch pine meubelen in modernen styl De firma Matse is er met een prachtcollectie eikenhouten slaapkamer ameublementen fraai ingelegd met coromandel alle uitgevoerd in modernen en in Queen Anne styl De heer Okkerse heeft een groote collectie elgoed bijeengebracht van allerlei aard benevens een ruime sorteering kapstokken In t kort geeft het bovenstaand een overzicht van wat uit Gouda en Waddinxveen ter Jaarbeurze is ingezonden Men zal in bovenstaande lijst enkele bekende zaken missen andere zijn er daarentegen bijgekomen Uit het telkenjare tenigkeeren van j vele oude Inzenders bli kt dat velen op deze beurs zaken kuimen doen en daarom is dit instituut opgericht peedtundig inspecteur voor de Kinderhygiene van de 2iuid Hollandsche Vereeniging Het Groene Kruis een medevrerking UI voorlichtmg die zij op hoogelyk op prijs hebben gesteld Uit besprekingen mei dezen me Uc a gevoflid bieek reeds Xj e g dat e te langen van d ftr ïjeni vftrte f 5 vyordigende vereeniging en do gemeente op velerlei punten parallel liepen en samenwerking met deze vereeniging die op medischhygiénisch gebied ook in deze gemeente een 100 goeden naam heeft alleszins gewenscht moest worden geacht In dit verband noemden zij hiervoren zuigelingen en kleuterzorg Door de afdeeling Gouda der meergenoemde vereeniging is in dece gemeente een consultatiebureau voor zuigelingen geopend hetwelk onder leiding staat van genoemden dr Feifiser Dit bureau blykt in die mate in een leemte te voorzien dat begonnen met één middag thans reeds is moeten wordell overgegaan tot instelling van een tweeden waarop moeders medische voorlichting in verband met de verzorging van hun zuigelingen kunnen inroepen De Raad stond bü de behandelmg van de gemeente begroottng voor het dienstjaar 1930 bereids een bydrage toe in de kosten hieraan verbonden in afwachting van de totstandkoming van den gemeentelijken geneeskundigen dienst respectievelyk een nadere overeenkomst in zake zuigelingen en kleuterzorg met de Goudsche afdeeling van Het Groene Kruis Bij de besprekingen met dr Peisser ook de directeur van het Van Iterson Ziekenhuis heeft in de voorbereiding van deze voorstellen een belangrijk aandeel gehad en ook voor zyn adviezen zijn B en W zeer erkentelijk bleek dat een schoolarts in deze gemeente naast zyn werkkring als zoodanig nog voldoende tyd en gelegenheid zal overblijven aich met andere medische werkzaamheden van prophylactischen aard te belasten Nu dezen arts niet nevens zyn göioolartsBchap de werkzaamheden souden worden opgedragen in het rapport der raadscommissie ad hoc met name genoemd overwogen B en W of dan de heer Feisaer zich niet met de izorg voor het consultatiebureau voor zuigelingen zal kunnen blyven belasten eji dientengevolge zich groote moeilijkheden in verband met het voortbestaan dezer nuttige instelling van Het Groene Kruis zouden kunnen opwerpen door samenwerking met de afdeeling Gouda van die Vereeniging niet maatregelen waren te trfffen in zake de taakverdeeling van den aan te stellen schoolarts die zoowel in het belang d r gemeente als van de vereeniging zonden zijn te meer waar toch ook de bemoeiingen lezer vereeniging moeten worden beschouwd als te zyn van groot algemeen nut Dit bleek niet aleen mogelijk maar ookkregen zij de overtuiging dat naast zuigclingenzorg ook de prophylactlsche zorgvüiïr den kleuter het kind van 1 5 k 6 jaar de aandacht vraagt Naast é zorg voor ongeveer 5400 leerlingen der lagere en bewaarscholen zal de schoolarts de leiding dezer conaultatielbureaux op zich kunnen nemen en zal hü hierdoor verkrijgen een volledige dagtaak Blijkt nevens de genoemde werkzaamheden de schoolarts nog gelegenheid te hebben voor andere dan ware te overwegen of hy wellicht als assistent van het medisch personeel van het van Iterson Ziekenhuis nog geen nuttigen arbeid zou kunnen verrichten Met tie afdeeling Gouda van de ZuidHo landsche Vereeniging Het Groene Kruis zullen hieromtrent de noodige regelingen moeten worden getroffen Deze afdeeling zal haar consultatiebureau eventueel ook dat voor kleuterzorg geheet zelfstandig blijven beheeren Tegenover de beschikbaarstelling van den gemeentelijken schoolarts als leider van haar bureauj x zal met haar een overeenkomst worden aangegaan betreffende do financieele vergoeding aan de gemeente daarvoor waaromtrent zij den Haad te zijner tijd nadere voorstellen zullen doen Wat de financieele gevolgen van dezen nieuwen dienst betreft zij het volgende opgemerkt De aanstelling van de twee nieuwe ambtenaren n l een schoolarts en een schooolverpleegster zal een uitgave eischen van rondi ƒ 9000 voor het eerste jaar waartegenover zal staan de bijdrage die de gemeente bij tot standkoming van de overeenkomst met de afdeeling Gouda van de ZuidHollandsche Vereeniging Het Groene Kruis ter zake van het consultatiebureau voor zuigelingenzorg respectievelijk dat voor kleuterzorg zal ontvangen B en W stellen zich voor dat dte jaarwedde van den schoooarts door den Raad moet worden bepaald op ƒ 6000 7600 met vijf éénjaarlijksche verhoogingen van ƒ 300 en die voor de schooiverpleegster op ƒ 1800 ƒ 2300 met vijf éénjaarlijksche verhoogingen van ƒ 100 De te benoemen verpleegster zal nevens het gewone diploma in het bezit moeten lijn van alle aanteekeningen daarop ter zake van de ondferacheidene onderdeden der verpleging De ervaring van de kinderverpleging in het bijionder moet haar eveneens niet vreemdi Eijïi Wanneer de mogelijkheid zich voordoet deze verpleegster te huisvesten in het van Iterson Ziekenhuis hetgeen thans evenwel niet het geval is zal op haar wedde een gelyk bedrag dienen te worden ingehouden voor kost inwoning en bewasBching ala voor het overeenkomstig verplegend personeel in die inrichting is of wordt vastgesteld De pensioensbijdragen voor be de fuiictiennarissen ten laste dey gemeenté ïdmende zullen berekend over het eerste Jaar bedragen respectievelijk f 080 en ƒ 279 welke in de hiervoor genoemde som van rond ƒ 9000 zijn begrepen Behalve eenige onkosten van admmistratioven aard en die voor de aanachaffmg yan het hoogst noodzaikelijk Instrumeistarium voor den schoolarts en de schoolverpleegj er zullen vooyloopig geen andere uitgaven wonden vereischt De leiding van den dienst zal geen onkosten met zioh brengen Aanvulling sslarisbealuit 1929 By de uitvoering van het salarisbesluit 1929 is ona gebleken dat in de positie van den wachtgelderkeurmeester sinds 1 Mei 1922 dienstdoend als tydelijk deurwaarder der belastingen ten kantore van den ge meenteontvanger T Woudenberg nog nader dient te worden voorzien B en W wonnen hierover het advies in van de centrale commissie voor Georganiseerd Overleg die hen bü brief van 20 dezer no 9 in overweging geeft daartoe alsnog m groep A van het salarisbesluit 1929 de functie van incasseerder deurwaarder ten kantore van den gemeente ontvanger met een salaris van ƒ 2000 op te nemen zyn wachtgeld ad ƒ 1334 vervalt dan zooodat deze omzetting van tijdelyk in vast dienstverfjand voor de gemeente geen financieele gevolgen meebrengt Jaarwedde Commissaris van Politie Op vooorstel van den Burgemeester stellen B en W den Raad voor in de salarisrageUng van den Comnüssaris van Poloitie een verandering te brengen en wel het maximum dat thans ƒ 5800 bedraagt te brengen op ƒ 6000 Aanschaffing kolenlosinrichting voor de Gasfabriek In overleg met den Directeur van de Gemeente Lichtfabrieken stellen B en W de Raad voor aan te schaffen een electrisch gedreven kolenlosmrichting voor de gemeenitegasfabriek welke aal worden geplaatst op een rijbaan met rails en zal bestaan uit een gryperkraan en bunker met kolenbreker 2ü stellen verder voor de levering van deze kolenbreker op te dragen aan de firma A Koopmans en Co te Amsterdam in samenwerking met de Goudsche Machinefabriek voor een prijs van ƒ 14465 en uit te voeren in eigen beheer door de Gemeente Lichtfabrieken de werken Voor het aanleggen van de rijbaan met rails en de kabelaansluitingen waarvan de kosten worden begoot op ƒ 2235 Vaste aanstelling van den le raar aan de Avondschool voor Ambachtslieden B en W stellen den Raad voor den heer J H V d Enge tijdelijk leeraar aan de Avondschool voor Ambachtslieden vast aan te stellen Bevordeiing van den heer Scharloo tot hoofdboekhouder der Gemeente Lichtfabrieken B en W stellen den Raad voor den heer J Scliarioo te bevorderen tot hoofdboekhouder van de Gemeente Lichtfabrieken en zijh salaris dat ƒ 2700 bedroeg te brengen op ƒ 3200 Zü achten het billyk deze verhooging te doen redtenen vanaf 1 November 1927 hem vanaf dien datum de maximum bezoldiging uit te keeren Monumentenverordening B en W hebben den Raad toegezonden een verordenmg regelende de voorwaarden voor gemeentelijken steun tot behoud of herstel van monumenten in de gemeente Gouda Een Provinciale Jeugddag Den tweeden Paaschdag wordt alhier de provinciale ZuidH oHandsche bondsdag van het Nederlandsche Jongelingsverbond gehouden Reeds Is bekend dat ds G Kuil man van Leiden ds J C H Romijn van Charlois en de heer J Ingwersen van Amsterdam het woord zullen voeme Een nieuwe Gereformeerde Kerk De kerkeraad der Gereformeerde kerk heeft besoten tot den bouw van een nieuwe keric AmbachtsBchooI Men verzoekt ons mede te deelen dat voor den nieuwen cursus 1930 31 die met 1 April begint tot heden 69 leerlingen ijn higeschreven De afdeeling metaalbewerkers is reeds geheel bezet By de andere afdeelingen zyn nog slechts enkele plaatsen open £ en jeugdherberg Ds H Cramer Rem predikant alhier en de heer A Dudok van Heel hebben zich op verzot van Burgemeester Gaarlandt belast met de voorbereidiende werkzaamheden om te komen tot de oprichting van een JeugdheHïerg In ean op Vrijdag 21 Maart a s te houden bijeenkomst ten Stadhuize op welke bijeenkomst verschillende ingezetenen zyn uitgenoodigd zal ook tegenwoordig zijn de heer A C A Perk bestuurslid der Nel Jeugdherbergcentrale die over doe en werkwijze der Jeugdherbergen nade e inlichtingen zal verstrekken Gem Zangvereeniging Excelsior De Gemengde Zangvereeniging Excelsior met onderafdeelmg Jeugdkoer directeur de heer G Leendcrs Ampterd im Ritf Dinsdagavond j l in de zaal Concordia Westhaven een concert Welwli eiidi r iedewerküig werd verleend door do heeren A van Leeuwen tenor en Frits de Jong pianobegeleiding beidm alhier Door het gemengd koor werden verschillende koorwerken zeer goed uitgevoerd Noemen we Pelgrimskoor uit Thannhauzer van Richard Wagner en Waak op van H J den Hertog benevens JIet Radertje van Is J Olman De heer A van Leeuwen had o a eenige zwaardere stukken van Beethoven en Wagner gekozen die hij naar xljn beste kannen weergaf Het jeugdkoor Het een tw tAl cantates bijzonder mooi en onberiapelijk hooren De schoonste feestdag en Avond Cantate belden van C van Rennei Het jaarliJkBche c M it wn xcelaior mag weer bysonder geslMgd heeten Benoeming Bü Kon besluit van ö Maart is te reeenen van 23 Februari voor den tijd van ten nunate 5 jaren benoemd by het reserve J ipersoneel der landmacht biJ het personeel f van den geneeskundigen dienst tot reserve l ofiicior van gezondheid der late klasse de eervol ontslagen reserve officier van gezondheidMer 2de klasse D den Hoed Coöp ZuidHollandsche Eierveiling G A De j 1 Maandag gehouden bestuursvergadering besloot den leden aanvoerders te adviseeren hun voorlooplge toezeggingen om te zetten in een definitieve bevestiging Het voorloopig bestuur voerde besprekingen in verschillende richtingen en is naar aanleiding daarvan in staat de ledenvergadering een vast omlijnd werkplan voor te leggen Do ledenvergadering zal gehouden worden op Donderdag M Maart a 3 in de bovenzaal van Café Harmonie Niet leden hebben op deze vergadering echter ook vrijen toegang Bovendien zal op leze vergadering de gelegenheid geiboden worden de ledenlijst te teekenen Het bestuur stelde de vergadering op Donderdagmorgen half elf in de overweging dat velen dan beter dan op een anderen dag in de gelegenh d zijn doze by te wonen DAHBIBN Gouda Constant Gisteravond speelde d damdub Gouda oen massakamp tegen de Rotterdaonache vereeniging Constant Conetant bestond uit een combinatievan spelers uit do hOOÏdklasae eerste entweede kliiöse Constant won mot 21 13 Gouda Cootltikii O van Eijk A Korstaaje 2 0 P van der Unde K Boosten 2 0 J Hoogend orn G J Hüdebrandt 0 2 A Blonk M J Jan en 0 2 G J Kapper Zwart Wi t 2 0 G van Ardenne K Mantel 2 0 A J van den Tooren L R Vermaat 1 1 Th van der Veer J Zurel 0 2 W Verhoeve J Coater 0 2 C Eikenaar J Eckh mt 0 2 ïh van Rliijn C DoA 0 2 P Schouten L Spruit 1 1 I Bouter A van der Horst 1 1 P van der Linde M de Jong 1 1 A van Setten M Evare 1 1 1 van der Lmde J Kraauwal 0 2 A van Harten J van der Velde 0 2 Totaal 11 21 De return wedstrijd heeft te Roltettlam pla ats op Donderdag 27 Maart as Aiemifc 13 Maart 8 u Groote zaal Soc de Réunie Ledenvergadering Vrij heidsbond Maart 8 uur Soe Ons Genoegen Feestuitvoering Eerste Goudsche Mond harmonicaver Exctflflior Maart 2 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad 9 Maart Cursus oefeatng EJf B Q onder leiding van Dr Evera in gebouw DaniëlV 20 Maai t 101 uur Oa£é Hannonie Ledenvergadering Coöp Zuid Holl Eierveiling G A I yj 25 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg Bijzondere tooneelvoorstelUng N V Hollandsch Tooneel UIX UEN OMTKEK BOSKOOP 12 Maart Golden Ophelia ƒ 1 70 1 30 Butterfly ƒ 1 80 Rosalandia ƒ 1 80 2 10 Lathyrus ƒ O ia 0 14 Tulpen ƒ 0 30 0 42 Cerasus Hisakura ƒ Q 46 80 per taK Seringen ƒ 2 00 5 50 per öofl Calla s ƒ 0 18 per stuk Azalea Indeca in pot ƒ 0 7 90 p st Narcissen ƒ 0 23 35 per bos STOLWUK Gemeenteraad Dinsdagmiddag 2 uur vergaderde de Raad dezer gemeente Tegenwoordig waren met den voorzitter Burgemeester Baron v Honert tot Dingshof de leden Verdoold Dekker v d Graaf Doigterom Graveland en Both Afwezig de heer D Burger Na het teekenen der presentielijst werd de vergadering geopend en de Secretaris verzocht de notulen te iéixn der vorige vergadering welke onveranderd werden goedgekeurd Hierna verzocht de vooraitter de notulen te lezen der vergadering gehouden door de Coimmssie van Onderzoek naar de administratie van het Gem Electr bedrijf De notulöi behelsden ongeveer het volgende fiil genoemde Commiasievetvadejing was ook aanwezig de administrateur van het G E B de heer Schipper die het woord kreeg naar aanleiding van het rapport van Oed Staten Spr begon met dank te zeggen aan den raad welke hem in de gelegenheid stelde zich te rehabüiteeren Door de woorden van den Burgemeester in de vorige raadsvergadering heeft spr zich bevredigd gevoeld en hü sprak den wensch uit dat den Burgemeester zijn woorden zal terugnemen De heer Schipper gaf een overzicht van datgene waarin zijn tekortkomingen ouden hebben bestaan Hierna volgde een oversicht der verschillende rapporten van Ged Staten In 1927 is door het Cantr Bureau een opgave gevraagd aan de administrateur van het stroomverbruik dit werd eerst in 1929 toegezonden daarna ó n verschillende opgaven gegeven waaraan door de heer Schipper niet dan na herhaade aanmaningen was voldaan De heer de Graaf meilcta op dat de opmerking van den Burgemeester dat boeken en bescheiden van de Boerenleenbank op het raadhuis kwamen niet in het belang der Boerenleenbank is De Voorzitter wenscht geen woord terug te nemen Iemand die en Jaar met xUn adminittratie ten aehttr i ii nj eemct Door den Voorzitter werd med edeeld dat een chrijven was ingekomen waarin de heer Sch zich verweerd over de achterstand en slordigheid in de administratie ln dit verweerschrift wordt een opsomming ge i gwen omtrent de Inning der gelden Hier bentaat een direct inningsaysteem Op andere plaataoi hebben aangeslotenen een maand crediet Gewezen wordt op de vroegere en tegenwoordige belegging der gelden op de storting bü de Boerenleenbank waardoor de incasseerder steeds door het teekenen der stortlngsbewyzen was gedekt Verder wordt in het schrijven uiteengezet hoe door den heer Sch de administratie werd gevoerd en dat by de laatste controle m oen half uur door hem de boeken waren bijgewerkt De heer de Graaf noemt dit een ambtenarij welke een gevaar is voor de maatschappij Hierna nam de Burgeaneester het woord De heer Schipper zou kunnen zeggen bescherm me voor mijn vrienden op m n vijanden zal ik zelf wel letten De heer de Graaf is de gebeele oorzaak van datgene wat door apr is meegedeeld Had de heer de Graaf zjjn mond gehouden dan was er geen woord over gevallen De toon waarop de heer Sch spreekt en de wijze van optreden in zijn schrijven aijn brutaal voor een ambtenaar Indien de heer Sch nog ambtenaar was zou hij een strenge berisping verdienen De heer Schipper geeft den Burgemeester overal de schuld van maar het ziJn Ged Staten welke de aannwrkingen hebben gemaakt Herhaaldelijk is aangedrongen op toezending der rapporten van het bedryf door B en W tater is de voorzitter van het bedrijf er mode belast De juiste woorden waanmede deze heeft geweigerd zal spr niet noemen Toen is de Burgemeester op getreden Het schrijven van den heer Sch vindt spr erg ongepast en van datgene wat door heon over deze raak ia gezt jd neemt apr geen woord terug De iieei de Graaf heeft naar de motieven gevraagd en daarop heelt spr van antwoari geiiieiul e f j is door den heer de Graaf gezegd dat hij Schipper zou wllen verzoeken zich weer beschikibaar te stellen De heer de Graaf ontkent dit De notulen warden weder opgeslagen en daaruit blijkt dat het indeidaad het geval Is De Voorzitter merkt op dat deze notulen zoo juist zyn goedgekeurd De discussie wordt daarop gesloten Ingekomen was een verslag van de Comm L O werd ter visie gelegd Een schrijven van de Commissie van L O verzoekende aaTi beide scholen een onderwijzeres in de handwerken te benoemen Ingekomen goedkeuring Ged St kasopnanle bü den gem ontvan rer ln kas ƒ 381 13M Idem tot verhuur van een gemeentewoning aan J v Kluyve Idem af en overschry vingen gedaan in de verg van 27 Jan Een schrijven van den heer Joh de Jong dat hy zyn benoeming in de Comm tot wering van Schoolverzuim aanneemt Een schrijven van Mevr Kanis SchoorI dat zij de benoeming tot lid van de Commissie L O aanneemt De verlenging van bewoning der onbewoonbaar verklaarde woningen wordt wederom verlengd met 6 maanden Tevens zal aan Ged Staten worden bericht dat de gemeente tot het beschikbaar stellen van goedkoops bouwgrond niet kan overgaan aangezien voor het terrein dat daarvoor geschikt is door de Prov Waterstaat voor bebouwing geen vergunning wordt verstrekt De verordening voor het G E B wordt met enkele artikelen aangevuld en gewyzigd Hoewel niet op de agenda zou de voorzitter nog eenige opmerkingen willen maken over den opzichter van het bedrijf Heriiaalde malen zyn by spr klachten ingekomen over dezen gemeente ambtenaar dat hy voor vele particulieren werk verricht Dit is niet toelaatbaar en niet in t belang der gemeente De Burgemeester heeft naar een en ander een onderzoek doen instellen en heeft een lystje met een 30 al personen gekregen waarvoor door deae beambte werk is verricht Dit gaat niet Het geeft aanleiding tot ongewenschte toestanden Spr zou aan zijn uistructio toegevoegd willen zien dat hy geen winkel mocht hebben noch middellyk of onmiddellyk ook niet door tusachenkomst van anderen voor derden werk mag verrichten De heer Dogterom kan niet begrypen dat de Burgemeester er mee komt De mflh doet het zelf niet hy Iaat het anderen doen Do Voorzitter Elke kleine jongen zou het tegendeel kannen bewüzen De bewijzen zyn er De namen van hen die het zelf verklaard hebben zijn in mijn bezit Er wordt zelfs geklaagd door menschen die door hem geen leiding of anderszins hefcben laten aanleggen dat zü moeite hebben met aansluiting Dit is een toestand die niet mag voortduren De heer Verdoold zegt er zyn hier geen lnataIlaA urs we moeten dan voor alles naar Gouda De Vooraitter Wanneer hier installateurs zyn moeten zij weg omdat ly floor een ambtenaar beconcureerd worden Deze toestand kan niet toegelaten worden Spr stelt de raad voor de wüaiging aan te nemen en te laten ingaan op 1 Mei om den mMi niet te dupeeren De heer Both zegt er zijn nog meer ambtaiaren welke werk voor anderen verriditen b v de Secretaris Markx De Voorzitter Dat de betrekkingen gecombineerd zyn heeft de raad zelf gewild en ia financieel in het belang der ge Het is een mhwtand zooals thans in het G E fl de toestand is Spr verzoAt den raad er aan meo te werkwi dat hierin ver betering komt De raad moet B tn W tteunen en niet ti nweriKn Aan de orde kwam daarna delmioemmg van een adminstrateur voor het G E B Van de 8 sollicitanten v ricregen do heer B KJeiJn 4 en G Oskam 2 btemmen zoodat de heer Kleyn is benoemd Ais Inga van indlenmtycding werd bepaal 1 AfirU Jfrtihia slWflKg li jjAJuo mKUwa ProgramBa iqor bede H Ui zen 6 6 30 Rftdiole 6 30 Koersen 6 40 Tectmiaaiia oauaerie 7 10 Voor de rijpere jeugd S 00 9 46 Rondgang door de buouilalabriek van Sluis i 9 45 Koersea 9 55 U OO Vroolijk ooooett trio HilVaraum S 30 00 Concert uU Cabaret La Otlté be Amsterdam ll 6 00 Tijdsem daarna vervolg ooaooert 6 30 7 45 Itallaanscbe les 8 00 Radiotooneel LAATÖTE BERICHTEN UKAAULUUZU UlKMÜ I Exemplaren van e n bruchur in beslag gmomen RlOniOBlDiAM 12 Maart Dezer dagen iate Rotterdam verschenen een brochure geschreven door de hee J W Roaestok tegenden heer K Kruller van de lm u Mullaieh Co en de Robavet Van deze ibrociiuiezijn heden op laat van den officier van justitie te Rotterdam enige exemplaren mbeslag gHiomen in verband met een klachtvan den heer J W Heesa te Parye Heden een aanvang gemaakt met het graafwerk der Twentsche kanaalplannen ZUTFEN 12 Maart Even ten Noorden van het fort de Pol nabij iiutfen ia vanmorgen een aanvang gemaakt met het graafwerk der Twentsche Rijnkanalen Öo technische leider de hoer Pnns van Wyngaarden uit Velp h voor deze gelegenheid de baggermolen die de eerste aohepgrond naar boven bracht met vlaggen getooid De hoofd ingenieur van den Hykawaterstaat Dr Ir L R Wentholt en enkele andere ambtenaren van den Waterstaat woonden dit voor deze streek historisch moment bij Aanhoutting tn verband met de diefatal bii de Telegraaf KOTTBRPAM 12 Maart Vannacht u te Rotterdam aangehouden de jarige J K wiens opsporing door de Anasteniamsche recherche was verzocht in verband met een diefstal van een geldtronimel met a 0000 gulden t ü het dagblad de Telegraaf Bij den verdachte Is niets gevonden Hij ia nau Amsterdam op transport gesteld D moord te Bennekom Het HbUl weet te metden dat de aanwijzingen tegen den verdachte Hoek steeds toenemen Zoo heeft men than s stukjes van verbrande kleedingstukken gewondföi Het had de aandacht getrokken van da buren dat daags na den moord de rook uit de woning van Hoek een afschuwelijke staiA verspreidide welke aan de lucht vwi verbrande kleedingatukken deed denken Een onderzoek ia mgesteld en inderdaad is bü het huis in de asch half verbrande kleedingstof gevonden Beurs van Anutenlam WISSIXKOKBSBN 11 Maart 12 Maart Officieel Londen U 12H K2 12H Berltin 6 41 69 60 Parya 9 76 9 78 BniSBül at 7 M 34 76 Zwitaerland 48 27 Wennen 36 1214 SS iaH Stockholm mM A 8 7i4 Kopenhagren 66 7aH e Tr Oalo 70 76 New York 2 49H 2 4 V Niet officieel Praag 7 38H 7 38H Madrid Sl 07 4 30 47U Milaan 13 00 13 06 Prolongatie 294 Bcureoveriicht De bei ra was heden van onbeteekenenden aard Niet alleen dat de handel uiterst gering wué maar de koersvarlatiee bleven over de geheele linie van on beteek enenden aard Het waren vrÜwel alleen de aand claima Amsterdam rubber die de aandacht trokken In het ochtendverkeer wa er nog al wat aanbod docii vanmiddag had dit plaale gemaakt voor eenige vraag waardoor na lager inzet het geheele verlies weer wat ingehaald De overige rubberfoa teeD wajen verwaarloosd Op de olie waarden afdeeling ging het ld Koninklijke wat drukker toe teiwijl ook enkele huitentaiidsc eenige beweging te zien gaven De stemming was ln navolging van NewYork vast en de koersen stelden dch alle hooger Industrieelen hadden een beperkte markt Margarine Unie vielen na vaate inzet lichtelijk terug Aku Philips m Kuchenmeiatera Accoustiek waren nagenoeg onveran derd Tabakken gaven sledite zeer bee cheiden fluctuatiea te zien Hetzelfde gold voor de Suikerwaarden en de Sdieepvaartaaodeelen Op de AmerikaaDBche markt ging vrij veel om De belegging markt wae kalm Kenige belaugsteDing werd aan den daf gelayd voor Duitsche obllg atiea RADIO TELBGRAFISCI WT ERiKRïClrir la Maart Meee lmw4fi i vOTanaei4lJke wind ge teeltftlijk l wo kt wellicht enkele regen ofhagelbuitjee weinig verandering in te m Iaa peratuur S