Goudsche Courant, dinsdag 18 maart 1930

MO 17329 De hter Boon dte bUsni eeu oorriètewaa 37 jartai op zeo auhter den rug heeft Hnf deze aan 26 Jult 1892 toen hij ola leer lui zijn eerste reis maakte mat de Pruuaa Matie Aobteieenvoig B dootUep hU d jmfKobillende langen en Werd m 1904 tot Belijlk mrete officier aongeateld twee faar nadien werd hij defuutief m dien rang benoemd lu 1G09 werd liij op tiet maikchip Oranje geplaatst en in 1911 volgde zijn be uoemuig tot gezagvonder op het vraolitschip L lores waarna hij op versofailleodo andere viathtsohepen ala kapitein voet T en da oorlog uitbrak deed de heer Boon dienst ale reserv e luitenant tei aee aa had lu die func lie de twijlelaohtige eer om met het t c hot mijnengevaar mai irM tAtoofoer Nlas het brandt vooruit te varen Zonder ongevaUon braoht hij den maiUtooroer door de gevaarhjke sones Zijn veie omzwervmgen gedu rende den oorlogstijd brachten Boon over de gansche wereld tot m Amerika Zuid Alnka en Japan toe Na vijftien maanden van buis geweest te zijn arriveerde hij 18 Jum IBIS weer te ArLSlerdaiii nadat gedurende ruim een halt jaar geen sohip die haven was bin nengnloopea Na 1921 voer hy steeds ala gezagvoerder p de paeeagierssohepea te beginnen met da Oranje en achtereenvolgens de Bembrandt de Komngin der Nederlanden de Prinses Juhana du Vondel deCoen om te eiiiidig laet het commando over de Huygens m D neer Boon verklaarde aan een v lag gever van het Bat Nbl terwijl hij deae bewermg afkiopte dat hy eteeds geluk kig heeft g aren Slecht weer maken wij allemaal mee zoo zeide hij maar zoodra Iten je niet over of je bent alles eer vw geten Dr A B Zimmerman Dr A R Zimmerman oud biugemeester van Rotterdam gewezen hooge cinttmissans van den Volkenbcmd te Ween i die dezer dagen uit Maxico waar hij als voorzitter van het Britscdi Mexicsanêoiie scheidsge redit weikisaom was tm Europa ia teruggekeerd door de iransche en Zweedeohe legetrmgen uitgenoctdigd het voormttamdiap op zii h te nemen van de Permanente Vet zoenmgsconimiasie tiueohen die beide lan den Dr Zimmerman heeft deze opdracht aanvaard In herinneruig wordt gebracht dat m de fiedoelde verzoeningacommiesie die gebaseerd ie op een in 1928 gesloten verdrag zittmg hebben een onderdaan van elk der l eido betrokken staian en dne otuiterdanen van andeire staten onder wie de voorutter BUITENLANDSCH NIEUWS DUrrsCHLAND Een voikstreurdag De herdenking der ffeaneuveldem m den wereldoorlog Zondag had m het gebouw van den Kijk dai te Ii©tlijn en pleclitige terden kiiig plüL voor de gevallenen m den e r tdoorlog Rijk8prwi 1ent von Hindenburg II vi sclieiidene njivaiiunisters waren afui i g De ziltingzafll wac Aart behangen en et zjIvo er kruizen ep kune n gediapeerd 1 jd ns de herdenking cirkelden ve reehei f ie on flceiete v legtuigan boveii het Rykp 1 f gebouw Nadat e Mi koraal eenige liederen ten ge o re had get racht werd het woord g voerd lo r liet Rijksdaghd dr Kahl die da m Icii wereldooUog gevallenen leiviacht Van 1 2 milluen Duitsche oorlogödooden rusten se litB 200 000 in Dtuithche aarde terwijl de i dL en verstrooid zjjn wer 38 lanmn of uiteji p ien bodem der zee Het voornaaniate van de7en ag is echter de vraag aoo ging dr KaJil voort A deae dooden de laateten zullen zijn die m een oorlog zijn gevallen Het gaJW thana niet om i ihumaniseerin van den oorl mnar om de afbobaffmg er van De grootache idee van den wereldvrede mag echter niet ver iaagd worden tot het veriiee der nationale Vergeefs zal eteeds de ruwe hemd Aan het schoone zich vergmipen Men kan den eenen diamant Slechts met den anderen sltipen FEUILLETON vnendelijken toMi want zi voeld groo medeiijden m zich kom n vooffleze zielige vrouw met haar sombere oogm i doorgroefd gezicht Kleine Bobs is mevrouw Gardeners dochtertje en haar vader wilde graag dat zij zoo nu en dan bij haar moedtf kwam O ja ik heinnner het my zei Helen Drivers vlak Breng u het kind maar naarmevrouw Gardeners kamer die is hiervlak tegenover Hier IS de kamer van mevrouw Gar dener lichtte jufrouw Drivers m terwijlzij een deur op Ie gong opende Hier u visite voor u mevrouw Gardener Fn met deze aankondigmg sloot ze de deur ac4 ter Hulary en het kmd n ging heen Een vrouw met donker haar tend van den stoel naast het venster op haastte sioh de kamer door en knielde noaet Babs ter wijl w haar armen om het kmd heenaloe Miju kleine echat i i ze inet bijgentSefttem ik dacdit dat ze je nooit zouden brengen maar Pappie zei dat je komen zou Wordt vervolgd Oe weg tot het Hart Naar bet Engelsoh door J VAN DBB SLUYB Nadruk verboden 12 O wat vxeeeeojt tfroevig riep Hüary V rachrikt ai moet kleine Babs daarheen Ja haar vader heeft haar hier m debuurt gelaten dat haar moeder baar zoo nuen dan kon zien Hij heeft ongevraagd omhaar daar heen te breaigen en ik heb het totnog toe telkens uitgesteld ik kan eenvoudig ma afkeer van dat huis mei overwinnen Ziet u nu kan ik mij toch nuttig marken antwoordde Hilary op vroohjken toonIk heb u toch dadehjk geaegd dat ik betpretüg zou vinden als ik daartoe de gelegrai Met blijdschap even wi kennis Van de geboorte van onzen Zoon LEO CORNELIS L HEPPENER C HEPPENER DE Jong Wiikverpleging Gouda 14 Maart 1030 L Tiendeweg 20 14 H H Aannemers maakt gebruik van de Begrootings staten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of met met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks y i cent per vel bij 100 stuks B cent per vel Verkrijgbaar bij Boakoop r L INKKM Telef 124 Oouda T POELENIJE Telef 480 Waddinxveen i A U JANMAAT Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Als Gil lijdt aan trage ontlasting gal slijm koortsigheid maag of hoofdpijn geen eetlust slech te spijsverteering enz neem dan WorMboer Kruidea of Wortelboer a Pillen en gi zijl spoedig weer hersteld Verkrijgbaar a 60 et bij Apo thekers en Drogisten 3047 20 Tegen roode handen M leelyke huidskleur neemi men het besi de = eeuwarfitig wiite vetvry Crème Leodor de aan de handen en hel qenirtii de mat witle klejr ver leent die voor de deftige dame past Een byzonder voordeel ligi ooh daar n dat deze on iditbare matte crème een hterlyk afkoelenden Invloed heefi by huidieuken en tegelyk een uitstekenden bodem voor poeder vormt De lang aanhoudende geur derer crème lykt op een dauwfnsdi gepluklen vooriaars ruiker van vloolljes meiklokjes en ser ngen zonder den beajditen reuk van muskus y aarvan de d fi ge wercJJ een afsfiuw heeft Prv per tub 35 en 60 cent In al p i nmdtint df 015 h jr DEBEKENOE STANDAARD COMBINATIE F 253a £ exclusief antenne Buiten de schitterende weergave heeft het Philips Ontvangtoestel type 25 41 de navolgende groot voordeelent Directe oonsluiting op Uw stopcontact Aesthehsch uiterli K i Zoec geinakkeh ke haorfi na ofsteminin iPHILIPS Volgens fiet nieuwste Philips systeem van aftetaling ook leverbaar na de eerste betaling in termijnen vait F 14 60 of F 18 per maand Uw hondelaor gefef U gaarne alfê gewenschte inJichtingen 80 N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriawan f B2 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 o Pandbrieven a 98 a in itukken van f 1000 f500 en ffoo 40 D e Dl r e c 1 1 e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG SANGUINOSE uit KfUidcn bwai4 Zulvai planlaapcllg v pat rfcln0amï lcl l Voor allen die zich zwak en lustelooa gevoelen die spoed g vermoeid zijn iuden aan slepende maagcatarh en slechte spys el termg die uitgeput m ten j gevolge van h hameluke of geestelijke vermoeienis la t hebben van alapelooH heid hoofdpyn duizeligheid pyn m rug of lenden ia de SANQUINOSB het aangewezen middel Sanguinose verrykt heel spoedig het bloed en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen geeft een gezonden eetlust veioorzaakt eene alge heeie levensopgewektheid SANOUBNOSE kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAKVAN JAM CoDe Eiemeratraat 2c 4 Den Haag 50 HEDERMNDSCHE OEMEENTEW IPENS WbIH U IB pakj coir TBevriJa kofllp HAG oPtWd MutacfaappU lavcrt IcauHse Ibunii en atelt v rz Mvlaara In da Kelatentaeld slch tonder koitcn a n acIilUaraiid wark te verackaHan op kat seblMl van herardlak anian ffaatald ondar medawarkint van autorttalt n door bat HaraldUcb Ataller raa dar Uan KOFFIE H IG LEKKER ENONSCMDEL JK Alle ziekteu van urinewegen en blaas kunnen apoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte d zer organen gd Ijjdt mannen of vrouwen acute at chronische nekten aarzel met om een uitvoerit e beschruving Uwe zaekte of alleen den naam daarvan up te zenden aac dbn uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor m de medicunen b i M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wyze van behandeling met de bewuzen van de verkregen merkwaardige resultaten Te Goor Zalf Verwijdert Kinderverkoudheid AlWJn op bont en keel gewrevoii breagt deze ulf direct verlicbling Voor mijp zoontje van 2 Mr heb il Vcks VapoRub voor ten zware Ijou gebruilrt Hel re5ulta1t was u stej end Ook voor mijn 5 jarig dodi tertje iieb k het met succes ainqcwend JVJevr O Heyn I k Spoorstraat J6 Goor Vck VipoRiib wordt uitwerfdig toegepast U wrijftbet slecht op keel en borstHet spaart de teere maanvan k nderen die door inwendqe nedicijnen zoo vaak van I streek raakt Vicks werkt Indien op Iteel ea borst gewreven d reet 2 ledig De bestanddeelen veivdampen door de Iichaams irmtt en worden direct naarde ontstoken deelen ingeademd Gelijktlidig werkt hetdoor de huid all een pap ddel en erwljderl stijdieid P in Het moe a een ern s ge erkoiidnc d zijn die aan deze dubbele b strijd ng weer stand kan bieden Thans goedkooptr Om aan de groote vraag naar eei goedkooper potje te void en Zijn Ih i proefpotjea J S5 tl virkrigbaar Het groote potje kosi I 25 Bl dltt Apothekers en Drogisten G Henndljk SpmarM 76 Go VvapoRub l Dinsdag IS paart 1980 ilOllMlMCOÜMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD Ivoor GOUDA EN OMSTREKEN UDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTSNTIEPRUS Uit GoudA en onutnken behoorende tot den bexorgkrlnff 1 6 regelB ƒ 130 elke regel meer OJïe V n buiten Gouda en de bezorskrinK 1 6 regela ƒ 1 6 elke regel meer ƒ O 80 Adrertentlën in het ZatenUgnommwr 20 et btjslag op den prÜs Uefdkoigheids advertentiën de helft van den pr t INGEZONDEN HKOJËDKEUNOENi 1 4 regeU f2M elke regel meer OMi Op de voorpagina 60 hooger Gewone advert ntlÈn en ingezonden mededeelingen by contract tot leer gerednceerdaa prqs Groote lettere en randen worden berekend naar piaatarulmte Advertentien kunnen worden ingezonden door tueschenkomct van eoliede Boekhandelaren Advertentiebureaox en onze agenten en moeten daags vóór de plaatalag aa het Bureaa sijo ingekomen teneinde van dpname versekerd te w n BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCH Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPEUS per kwartuil ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondazaUadper kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beiorging per looper gesJhiedtFranco per post per Imrartaal ƒ 315 met Zondagsblad ƒ 8 80 ïo meai Abonnementen worden dageliika aangenomen aaii ons Bureau MARKT 81 OOUDAbu onze agenten en loopers den boekhandel en de postiiantoren Onze bMeaux zjjn dageljks geoiKnd van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 Postrekemng 48400 naai SUiouen begevM i onderzoeken Volgens het HId hebben m l terrorist muniotiBchgezmde hun makkers Dae Te pleegden van wie pateii zijn op onverani pgehitBt Men is er sla igd groote hoeveettij 1 rochurea het gesticht f V6 r de betoogingen v It jongeluii luet hoofd het piaatje dat liondei te Berlijn Keds wiati 3che itvoiutia ditmaal l 5 Maart verlieten het geatüoht om te nemen doch zij wtpi worden gevat Ie Scbeueii ouden heerfl hen De verpleei functionarissen die oen Hii gewcldn aatre 1 r teniMid zich aan vNucltingen adiuldig i de zaak verder te nen nier te doen doden Van oom iegdm tegenover meldt dat de ver ernstige psvdio trdehjke wijae zijn rhaaldeJijk in ge communiatisrfie leo te smokkelen 6 Maart hail men hol gebracht met ïm endeii arbeiders dat de bc sjewiek Uig zou slagen Op aantal varpleegden de revolutie deel lec U spoedig e sovjettoestaniden hebben ihun dictators optrelen gebieden wan Jontrarevoiutionaire BINNENLAND R K SUatipartiJ en K K Volkspartij Samenamelttag op handen Ovei tnkoiiistig het voortdurend vetlan gen van liet beetuur der R K Htaatëparty i aar eenheid op het gebied der politieke organisatie heeft dit beetuur de bespr kui gen n et het beetuur dti B K Volkepaity hervat Deze beeprekingCQ iiebb ai feteid tot onnuleeruig van eenige voorstellen di ter bealusmg aan de leden van beMle organua tiae zulten word i voorgelegd Naar men aan de N R Ct ladLOt u de trekking van deze voorat dJen da de Volkspartij opgaat m de Btaatspaitij met benoeming vao ewiiga vertagenwoordigetm der Volkspartij lo liet hoofdbestuur dec btaatepaxtij Kapitein Boon s laatste rc De populaire gezagvoerder vaa de Chrutiaan Hufgena kapitein Boon heeft ziin laatste reis naar Indië ge Üm Vlootoonfsrentia Wat beieikt weid Mislukkinfir veimeden De officieren van Curafao Een OTiderzoek fonwege het Departemoit De leden van de Fransche delegatie tfiv vlootconferentie hielden gisteravond m het Cailtonhotel m Londen een besprek ng die tot middernacht duurde De stemming m Fransche kringen is weer tamelijk optimis tisch Men gelooft dat men waar chunlijlc rekening kan houden met een vermindering der Fransche tonnage Omtrent den mhoud der besprekingen die gisteren de leiders der Fransche delegatie op Chequers met MacDonald en Henderson hadden weet de Times te berichten dat men op de volgende grondblagen tot overeenstemming zou zyn gekomen MaoDonald handhaafde met sue ces z jn bezwaren tegen het opnemen van een politieke clausule in het voorgestelde v jf mogendheden verdrag terwyl Taidieu bereikte dat de Fransche opvatting ten aanzien van de factopariteit tegenover Italië van Britsche syde gesteund zal wor den In verband hiermede wordt eiaan hei inner t dat de verhouding 3 2 tusschen de Iransche en ItaUaansche cijfers voor de totale tonnage door de Britsche delegatie als bemiddelaarster tusschen de Iransche en Italiaansche delegaties wordt overgeno mei Voorts zou voorgesteld zyn dnt het verschil tusschen de tonnagec jfers an Frankryk en Itahe door Prankryk voorna melgk zou worden gebruikt voor schepen d e den normalen ouderdom reeds zouder hebben overschreden De kwestie van het verband tusschen de wapeningen te land en ter zee werd by de besprekingen op Caiequers eveneens aangeroerd zulks met het oog op de komende besprekingen te Gefèilfe iH MOflq 4at luer een ape l overeenkomst tusschen Frankryk en Groot Bnttanme tot stand zou kunnen ko men De houding van Italië is onveran derd De Italiaansche delegatie heeft ty dens de laatste besprekingen aangeboden gedurende de komende zes jaar geen slag flehcpen meer te bouwen wanneer Frank rijk een dergelyke verplichting wil aan gaan Voor Italië s het voornaamste de prestige kwestie het recht op pariteit met Frankrijk erkend te krijgen even als dit voor slagschepen reeds te Washington is geschied Te Londen wil men thans een dtngelyke bepaling voor alle overige scheepsklassen bereiken Frankr bl ft echter weigeren Niettemin acht men thans de dreigende mislukking der conferentie vremeden Nog wordt gemeld liat het werk van de conferentie deze week waarscfninlijk be perkt zal blyven tot infonneele besprekin en tusschen de leden der verschillende de legaties Er 18 geen plenaire zitting vastgesteld en het vraagstuk van de regeling van de ton nage cyfers dei vyf mogentöieden in be paalde categorieën door de eerste commis sie i3 het eenige onmiddellyke HiCrby zjn de kwesties tusschen fcngeiand en de Ver Staten Japan en de Ver Staten en Lngeland en Japan voor een groot deel opgelost De Furopeesche situatie spec aal de ver schillen tusschen Frjutkryfc en Italië vor men de voornaamste kwestie waarmee de delegat es zioh op het oogenblik bez g hou den Het feit dat b j fe Engelsch fVan Jche besprekingen van Zondag de politieke vraagstukken zyn buitengesloten wordt als een erkenning door Frankryk beschouwd dat een regelinig op grond van de cyfers moet worden gevonden Naar verluidt zullen de besprekmgen op tfit punt worden voort van Defensie Naai het Correspondentiebureau naar aan leiding van een persbericht botietfeude een eventueel verecliijnen vooi u conuiuaeie Van ie oificlereu gedetaclicerd m Weet Indle bij den bekenden overval op Cura ar ver n en t wordt op giood van do ingekomen betrouwbare beeclieiden en in verband met de bestaande n üitaire vooradiriften van de ijde vaji liLt Departement vau Defensie in d zo een onderzoek ingesteld Veraenigittg tot Behoud van Natuur monumenten m Nederland Algemeene vergadering te Amsterdam De Vereenigmg tot Behoud va Natuur monumenten in Nederland heeft va de aula van het Kolonfiaal Inetituut te Anistardaui 1 lar vlgemeeno veigadering gehouden Da vtrgadernig welke druk bezocht waa werd I a bijgewoond do r I rms Hendrik Een gefortunee communist AriiBtatie te Brurael Te Brussel is gearr iteerd een zekere Zymul Cyriiuki een J b an nationaliteit en zich noemende Sin n Barman die een vermogen van omstreé b 80 nuUioen fiancs blykt te bezitten en ilangb het kasteel Likebeeke gekocht h d Hy staat in zeer nauwe relatie hiet Mo cou en is giateroch tend in hechtenis ge Dmen onder de be schuldigmg zich in h openbaar van een valschen naam bedleoi te hebban In het hem toebgu j i J aL eh groor ntat documenten aan troffen die alle aan een n ader onderzoek zullen on derworpen worden FBANKBUK Een vrachtauto met 45 inzittenden omgesUgen Op den ati aalweg in de nabijheid van Bijssel sloeg een viaciitauto met 46 aiba dierfl die naar hun werk zouden wordsm ge bradht tengevolge van een defect aan de ituurinricl tmg en het weigeren der remmen om Da meeste inaittenden werden gewond en 10 hunner kwamen zoo ongelukkig onder den wagen terecht dat hun verwondingen leviensgevaaihjk zijn HONGABUE Gaeontploffing te Boedapest Vier irbeiilers bedolven In een woning aan de Prater Caas te Budapest heeft een hevige gasontploffing plaats gehad In genoemd perceel waren vier werklieden van de gaafabnek bezig een leiding te verleggen Door tot duever on bekend gebleven oorzaak had op een ge geven oogenblik een ontploffing plaat wraardoor het dak mstortte en de vier per sonen onder puinhoopen bedolven werden Lerst na veel moeite gelukte het de brand weer drie hunner te voorschyn te brengen Twee verkeeren m levensgevaar de derde was reeds aan het bekomen letsel bezweken Het vierde slachtoffer bevindt zich nog onder de puinhooi en men vreest voor zyn leven Terwijl do biandweer nog met het lui piingswerk bezig was had een tweede ont ploffing plaats Het geheele uit drie ver diepmgen bestaande gebouw werd daprop onverwyld ontruimd terwyl de omgeving werd afgezet Terwyl men het onwaarschijniyk acht dat deze week noemenswaardige vooruit gang zal worden gefmaakt wordt het als rzeker beschouwd dat de conferentie niet zal eindigen voor Tardieu aan het eind der week te Londen terugkeert Stimson heeft gister nog een onderhoud met MacDonald gehad en later met de an dere Amenkaansche gedelegeerden De voorzitter mr P G vao Tioihoven heette dea Priiifl hartehjk welkom en dankte ilein voor ziju belaugstolling voor ü ver tiiigmg letoond ook bij den aankoop van lïoidegrwld m Drenthe Ais vertegenwPMdi ger van het de9 artement van Onderwijs Kuuaten en Wotenschappen heette de voor itter den lieer Vibeer welkom waarbij hij ofl hoop uitflpiuk dat spoedig een nieuwe wLt tt bescheimmg van natuurmonumenteo tü ataud moge komen Spreker wees op den veiheugenden groen van het ledental eo herinnerde o a aan den aankoop vdfl 4S0 H A ht idegrond in DrentJie en den aankoop van tieidegrond tij Worth Bhedeo waarbij siwekffic den aikn weÊii0k ttuvgaiMeaeter van Rh ien dank braolit voor de ondetvondeo 1 edewerking waaidigheid Niemand mag hert groote hiato iische verleden van zyn vdk vergeten Alle Duat chei dienen zidh daarom om het va derland te versameien In de houdug ten opzichte van den staat moge veel het DuitBche volk verdieelen in de houdJng ten opzichte van 1 et vaderland ij het Duitódie volk één Na deae lede weerklank een roffel en werd de vaandelgroet gebracht Na het zingen van let Deutsth and heel weid de pleohitigheid gesloten Bij zijn vertrek mepecteerde pPesi dent von Hindenburg een eere corapagnie van de iijkswetr die voor den R jksdag stond pgesteld In het Circus Busch hield vooi ta do Staihl helrr en berdenkmgepleohtiigheid terwijl p vele plaatsen in de stad ook andere orga nisatiee iherdenkiï gHbyeenkomsteo hadden helippd De kindermiahandelmgen te Scheuen CommuniBtische opruiing Oil ticnt het voorgevallene in het aan de tal Berlijn behofieiid opvoedingsgettidit Soheuen bij le K wordt medegedeeld dat Obeiiiiagiatrat rat Kuaut refereodans vun het Jugendamt dtn mishandelden knaap ll ffmaiin die uit Bdieuen naar Xerlnn is vergBbracJit een urtvoerig verhoor heeft i fgenomen waaruit bleek dat zi n verklaringen juiet zijn Knaut heelt zich daarop Vervolgens deed de secretaria dr Jac P Thijsae voorlezing van h t jaarverslag waar aan wij het volgende ontleeoen Onder de viele zaken weike door de vereeniging wer den er hand genomen aijn er drie van buitengewoon belang n 1 de echenking van het Buurache Zand de aankoop van eeu lieideterreiu in Drenthe en de onderLandelingeu over de Khedeneohe en Worth Biiedensclie Heide met de landgoederen Henk huizen en Beckliuuiien Doordien een heideveld geen opbrengsten kon pleveren oest liet benoodigde edrag ad f 100 000 voor den aankoop in DrenUie door piften bijeeJigebraoht worden Tot dusverre werd OTitvangen en bedrag van ƒ 71000 De ledenhj t telt l ans 12 040 namen De vereejiigmg werd niet ontvankelijk ver klaard wat betreft haar pogmgen to bevieiligmg von het landgoed Gooilust te a Oravenland tegen ovetla t van fabrieken in de nabijheid De Hinderwet houdt met natuurschoon nog en rrfiening De Staat natuurmonuii enten reeorteerende onder het taat bosohbeheer werden uitgebreid met enkele heidevelden lo do duinen op ieiel enkele dumterroinen op Vlieland en peroee ien in Drenthe De vereenigmg is than haar 256te jaar ingegaan e Ue secretaris eprak dtn wensch uit dat in het komende jaar een belangrijke f e tgave bijcui zal komen I estemd voor de uitbreiding van het werk der vereeniging en derhave ook dienende tot heil van bet Nederlandedie volk Dr J C Konmgsberger oud mmiater van Kolomen hield daarna etsn inleiding over Internationale natuurbeechermmg en haar beteekcnis voor tropisch Nederland Het j esprok e werd met e groot aantal lichtbeelden verduidelijkt antwoord werd zoo effen gegeven dat het Hilary een bedruk gevoel gaf Wij zyn ge dwongen om hier te wonen en wij moeten ei maai vmi roiJten wat we kunnen maar ik zou het eerder noemen de verschrikkmg dei verlatenheid don ten prachtig uitzicht De vrouw die deze sombere woorden gesproken had woH groot en mager haar ot en stonden dof en verdrietig de mond hoeken waren omlaag getrokken Het gezicht was doorgroefd met rimpels getuigen van moeite en zorg en van een ruetelooze ziel O neen oo zou ik het zeker nietnoemen antwoordde Hilary Maar laat iku eerst zeggen wie zijn We kfflnen vanhet hüis bij de kruismg het huis waar meneer Dunbar woont Kleine Babs en ik logeeren daar en ik heb haar hier mee naartoe genomen om haar moeder te bezoekenmevrouw Gardaier Bent u juffrouw Dnvers Juffrouw Duobar zet dat ik naar juffrouw Drivers moeet vragai f Ik ben een van de damee Dnvers demiddelste Helen Drivers Wilt u mevrouw Gardener preken Ala het kan gcaag Hüary sprak op met blijkbaren t iwn Uet zij het meisje en het kmd biiüien en bracht heh over een teenen voorplein witte huis Van buit en zag het lage gebouw er gezeUig uit maar toen Hilary bmnen was ktM ze zith best vooretollen dat juffrouw Dunbar koude rillingen kreeg als ze er aan dacht De mu ren waren kaal hier en daar lag een mot op dan steenen vloer het zag er kü an on vriendelijk uit Hierheen alstublieft snauwde de pok dalige vrouw op korten toon tui Hüary volg de haar de trap op naar een portaal waar ZIJ aan bnkerkant een deur oliënde en het meiaje m een ouderwetsoh gemeubelde zitkamer bmnenhet Er woi niemand m de kamer en Hilary die Babs aan de hand hield liep naar het venster Ze keek naar buiten toen ontsnapte haar een uitroep van verrukking Het vfflwter gaf een schitterend panorama over de uitgeetr e hei develden en de b roeide faleuvelen fita toen de deui pengmg en een dame binnSikwiam nep ze veni t O wat prachtig uitzicht Ik ben blij dat u het ntooi vimcH Het lieid kreeg Alsof e je nie aldoor nuttig maakt Alice Dunbar keek het zonnige meieje volgenegenheid aan Je bent voortdurend vooranderen beoig Laat ik dit dan ook mogm doen vervolgde Hilary Laat u mij het kmd naarhaar moeder brengen als u het zelf nietprettig vmdt Hoewel juffrouw Dunbar bezwaarmaakte om het aanbod dat zij ala eengroote opoffering beschouwde aan te n nenbleef Halary op haar stuk staan en denvolgMidan morgen bracht een njtuig haaren de klefcne Baba naar de mrjchting vande damee Drivers De naam van het huidHeidezicht was gescbilderd op de groenedeur m den muur die om de mnohttogheenliep De vrouw die op Hilary s bellen de poort deur opende bleek met bepaald de persoon om geesteszieken op te wekken het oaaan gename van haw uiterlijk werd nog ver hoogd dOMT lidtedcens van pokken Ze wierp een norschen blA op Hilary en bet kind Ja juffrouw Drivers is thms zei zebarsdi in antwoord op Hilaxy e vïoag en ii f