Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1930

Mo 17330 Verloofd A M v d HOEK vd MAREIl en A DEN BOER ZEGWAARD Molenwet GOUDA TE KOOP GEVRAAGD Midd Woning met Tuin Brieven met opgasti van prijs enz onder No 928 qureau Goudiclie Counnl Markt 31 Zo spoedig niogeli lc TE HUUR gevraagd 10 een Woning f 45U tot f SSO per jaar Brieven onder No SI F BIJLSMA S Boekhandel L Tiendeweg 18 Gouda Een corr te Calcutta van het Vaderland schrijft d d 22 Februari dus voor het besluit van Gandhi van Ahmedabad naar Cambay te trekken Op het politieke tóoneel is de acteur met de meest op den voorgrond tredende rol tegenwoordig ongetwijfeld weder Gandhi Zij die dezen philoaoofpoliticus reeds in gedachten hadden afgeschreven meenende dat sedert de erkenning van de fouten die vroeger met nonco operatie zonder gewald gemaakt ztjn de iphilosoof het van den politicus m hein hadden gewonnen vervielen in de vergissing de structuur van Gandhi s mentaliteit te simplistisch te cien Er zijn vele verhandelingen over Gandhi geschreven vele vriendeMjk verschillende onvriendelijk en ook enkele door hemzelven Doch alle lyden aan dezelfde kwalen der eenzijdigheid de ware Gandhi zal eerat iang na zü dood zuiver beschreven kunnen worden Twee stellingen mogen meenen wij geponeerd worden zonder gevaar van bestreden te worden De eerste is dat wie den toestand in Britsch Indië tracht te begrijpen mogt beginnen zich zoo zuiver mogelijk rek echap te geven an de positie van Gandhi Hy is en biyft dit lydt geen twUfel de éfenige man in Indië die de massa van het volk in beweging kan brengen Hü is en blijft daardoor de man waarmede het Wasten en speciaal Engeland steeds en in b4anfïrüke mate rekening te houden zal helAten Hij iblyft deg en ten opzichte van wien de verbeelding van het ongelettei de volk in tbreede lagen het meest spreekt 0 yoocd waa iitda teatate tien Jaar voor honderdduizenden eenvoudigen van geest die het hoe en waarom niet vermochten te begrüpen wet En wanneer zoo iemand die in 1916 nog openlijk kon uitroepen Maar ik ben verliefd op het Britsche Rijk in latere jaren de onverzoenli jkste en felste l egenstander ran dat Rijk is geworden dan is hü een kracht die niet onderschat mag worden En dan heeft het verder ook weinig zin zich te verdiepen in de vraag of het t bloedbad van Amritser in 1M 9 geweest is ïlaTzuhanzicht zoo heeft verandert of dat hy verontwaardigd is over het verraad tegen de Wohanunedanen gepleegd in het vredewerdrag van Sevres dan wel of zijn intensX kennismaking na zijn terugkeer uit Zuid Afrika met de armoede van de Indische volleen hem den weg heeft gewezen Zyn rol als M tator De tweede stelling is dat Gan een man is die niet alleen niet tevreden is met een andere dan jje belangrijkste maar ook niet met een andere dan de dankbaarste rol daar willen wy mee zeggen een rol die hem zooveel mogelyk voor het voetlicht brengt Want Gandhi is ongetwijfeld een ijdel man Hij wil de eenige tegenspeler tegen de Brit Wie bezield is voor een ideaal wie geloof heeft in de waarheid zijner zaak vindt in dat ffeloof en die be zieling de kracht om het te be reiken FEUILLETON De weg tot het Hart Naar het Engelsoh door J VAN DER SLUYB Nadruk verboden 13 Een oogenblik schoen Baba zicHi aehuw uit de ondielzjing te willen losmaken toen kwam er een glimlachje op haar gezicht zij legde haar handjes tegen haar moeders wangen en met haar aardig stemmetje zei ze Dit mijn mammie Ja dit is jouw mammie kleine acfliatlzei de ongelukkige vrouw gretig en m4mniie vmdt het heerlijk om kleme Bab bijïU h te hebbeji Arme mammie is een beetjewek ZIJ heeft wat heeft zij ok weer Mevrouw Gaidener wendde zich naar een gedtalte dit FiJary nu paa ontdekte een verpleegster met ten picttig i eweHt gezicht doe aan de tafel zat te naaien U bent een beptje oververmoeid het is lies mevrouw Oardiener antwoordde de zufltep met een stem die ev jn aantrekkelijk en opgewekt waa ale hoar gezicht u hebt volstrekte ruat noodig Ja dat ia ook zoo absolute rust Mevrouw Gardener kwam langzaam overemd an ging weer naar den atoel bij bet vMMter BRONCHmS Hoitt Asthma Snelle verlichting en genezmg door nieuwe geneesmiddelen oit plantenextracten blü bend lut volgeiuj attest Jk betn met Uw behandeling sedert 6 dagen begomi ii ik hoest minder faaal vrvjer adem m oei mü IcrachtiKer Toch bun ik zeer eji tig aangetast want ilr heb mün beroep op laat var 3 geneesheeren moeten opgevMi De minste beweging waa mij veAoden doch in die v f dagen ben ik een geheel ander mensch geworden A D te Seraing België Vraagt circulaire met bewezen aan den oitvinder dezer geneesmiddelen zelf den rioktar in de medicijnen G DAMMAN laan de firma J H I SNuUBUJé afd P 85 Groote Markt 7 Rotterdem VBBZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er ia eea speciale brochure voor elke zi rte Abonneert U op A t Blad H H Aannemers I Kruierlaaa maakt gebruik van de Begrootings staten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvinigen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks K 7V2 cent per vel bij 100 stuks tt cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA MORGEN n m 4 uur stellen wij ons roor te OPENEN ons 2e Magazijn te Gouda aan de MapM No 63 alwaar wij speciaal uit zullen komen met een APARTE AFDEELING floeilefl PetteD Kinder Barets e groote vlucht die wij in deze artikelen rééds bereikten genomen bij de geweldige verscheidenheid op dit gebied deed ons ditbesluit nemen teneinde t Gouda en omliggende gemeenten béter nog dan voorheen te kunnen overtuigendat wij in ons vak aan de spits staan enmeegaan met onzen tijd KOOFT bl 0 FRANS VAN CAMP Klaiw g e Markt 63 vormpoadara 30 verdrijveo spoel made en maagwormen zoowel bij volwassenen als bij kinderen Wormpoeders f 0 85 per doos Wormolie f 0 85 per flacon Overal verMJéb bij Apothekersen Drogisten Moet heeft hel ons loegesiaan Vroeger mochten wij rooit een druppeltje koffie hebben omdat men altijd zetde dai ze schadellfh was voot hindeien Maar ihans hebben wij een heel fijne koffie die wl ook mogen dunken Prot een U het ook maar eensl Dan zult U zelf zien hoe goed te Is De dokter heeft gezegd dat wij ook van de ihee niei te veel mogen hebben speciaal wanneer deze sterk gezet is In de thee zit dezelfde schadelijke atol als In da koffie en bovendien Is ze vuk nidcelig voor de tpijsvcrttring MOEDER ZEOT Het 11 Koffie Hag De kinderen hebben vroeger zoozeer naar koffie verlangd wanneer wij ze gebruikten en dan was het steeds zoo moeilijk hun te weigeren Daarom hebben wiJ besloten met de geheele familie coffeTnevnje Koffie Hag te gebruiken Nooit heb ik van een besluit zooveel pleizier en nut gehad want Koffie Hag is zuivere onvervalschlc koffie zeer pittig van smaak en van een overheerlijk aroma zonder eenige schadelijke uitwerking Ze is met één woord coflelnevnj Ut zetf heb het verschil spoedig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren ik ben thans veel opgewekter bIJ iiii n erk en slaap veel rustiger De kinderen krijgen zelfs s avonds hun Koffie Hag net als WIJ enze bevinden zich er uitstekend bij Van de melk die hun anders zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thans vee meer nu er een klein scheutje Koffie Hag aan toegevoegd wordt KDPPIE HAG SPMKT HAttT EN ZEIiUWEIt DE BEKENDE HilLiPj PRIJS f 25325 Buiten ds schitterende v eergave heeft het Philips Ontvangtoestel type 2514 de navolgende groote voordeelen directe oonsluittng op Uw stop contact aesthetisch uiterüjic zeer gemakkelijke haorfijne afstemming STANDAARD COMBINATIE Volgens het nieuwsfe Philips systeem van afbetaling ooit LEVCRBAAR NA QE EERSTE BETALING IN TERMIJNEN VAN F 14 60 OF F 18 PER MAAND Uw handelaar geeft U gaarne alle gewensohte inlichtingen Gebitten SPECIAAI PIJI LOOZB BEHANDELING Betaling desgewenscht In 12maBadefijk9che termljoen ook VQir Zlekeiifondsledeo Burftiu V Tamlheelkundige Ml enatands Verzekering AdfflG DE WAARD Van I eusdestr 13b TELEFOON 3001 3 tramlljii i 15 16 cd 17 Geopend van 9 i en 7 9 uur AgentwhappeD Holman PluwtdcDilagtl 103 Gcmda k o Dorp NoDrdk d 79 Waildliiiu1 GCiiJiiiDeLiiiii ciÊEi n mu 35 Verkrijgb ar bij Boikoop P L BINKKN Telef 124 Gouda T POBLKNIJK Telef 480 Waddlnxveen t A J JANMAAT N V Ut reghtsche Hypothee kbank I Panilbriewn f 52 000 000 De BANK stelt beaphikbaar 4 f o Pandbrieven a 98 al in itukken van f 1000 f 500 en f 100 0 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 80 88 Jaai ang Woensdag 19 Maart 1980 601IMHË COÜMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Krf intï o SSE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOEROAPELLE l jILÜWhKKfc RK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en onutreken bebooreude tot den bcsorgkrinc 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van bulten Gouda en de beiorgkrlng 1 6 regeli flM ellu regel meer 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 et büslag op den prïja tiefdëdigheide advertentitin de helft van den pr fs INGEZONDEN MEDEDEEUNOSNt 1 4 regele ƒ 2 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen fati contract tot leer gereduoeerdea prijs Groote letters en randen worden lierekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoUede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag v6Ör de plaatalng aa het Bureau Qn Ing omen teneinde van opnanie vanekerd te lUn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zoii en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 por week 17 cent met Zonda blad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dageiyka aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA by onte agenten en ioopera den boekhandel en de postkantoren sa Onze biireaux n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef I terc 2 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 o Qandhi als diolatop ZUn woord is wet Het aanvalsplan Fransche s s Franc voordat het de havtn van NewYork zou invaren werd gepruaid door twee Amerikaansche poUtiebooLen De anvbtenaren onderwierpen het geheelis schip aan een onderzoek De Amerikaansche autoriteiten hadden n t de mededeeln g gekregen dat xich aan boord van do Franc 2000 pond narcotische stoffen moesten bevinden van Duitschen oorspiong tot een waarde van 3 mllUoen dollar Het onderzoek had echter geen resultaat Nader wordt nog gemeld dat de Amerikaansche autoriteiten op het denkbeeld kwamen dat men hun speciaal medwleeüngen over de Franc had gedaan om hun aandacht van andere schepen af te leiden Derhalve werden 21 schepen die uit Europa de havens van New York binnenliepen aangehouden ongeveer 24 uur vastgehouden en uiterst nauwkeurig doorzocht Ook hiermede had men echter geen rt ultaat De mogelijkheid bestaat nu dat de mededeeling geheel onjuist ia of dat de narcotische stoffen ter waarde van 3 millioen dollar reeds in de Ver Staten waren binnengesmokkeld voordat de Amerikaansche autoriteiten hunne maatregelen hadden getroffen De overatroomingcn Reeds 18 millioen francs bijeen Het totaal der bij de Bauque de France ingekomen giften ten behoeve van de la flitoffers dei overstroommg bedraagt 18 milliwn francs De Vienne buiten haar oevers Ken linkerzij rivier van dfe Vienne d Ctain IS buiten de oevers getreden eö heeft de lage buurten van Poltiera overstroomd VeraefeeMHi labrWèiai in dfr omgming etean onder water Ook de Vienne is buiten de oevers getreden waardoor de lage buurten van Chaitelierault onder water atacn De Seine wast Ook de Seine is sedert gisteren sterk gestegen De gevangenschap van Mevr Hanau In voorloopige vrijheid Het Journal deeJt in zijn provlncie editie mede dat mevr Hanau wegens haar buitengewoon zwakke gezondheid voorloopig op vnjo voeten ie geeteld en binnen enkele dagen het ziekenhuis zal verlaten Mevrouw Hanau moet liebben geweigerd een verzoek tot voorloopige ijiiVrijheidsstelling haar door haar advocaat overhandigd te onder teek enen De curator heeft op een Vraag van die procureurgeneraal medegedeeld dat de medewerking van mevr Hanau bij de ontwikkeling van het faillissement zoo niet beslist noodig dan tocli van nut zou zijn ENGELAND Lord Balfour t Lord Balfour de v m Britsche Eerste Minister en leider der Conservatieve party is vanmorgen op 82 jarigen leeftijd overleden Hü werd 25 Juli 1848 geboren In de conservatieve party nam hjj spoedig een voor meenemen op de uitreizen naar Indie anders kunnen zij de zeeën niet bevaren Kn aout is de eenige balla8t Blykbaar denkt men geen zout geen scheepvaart geen scheepvaart en be einde van de Britsche macht breekt aan Het is haast te jjwivoudig zelfs vooi de Nationalisten om Alt te gelooven Het ophouden van den iai mr van zout zou viervyfden van de bevolking beiooven van een onmisbaar artikel i jor haar bestaan en de regeering van enlnfle millioenen ponden sterling invoerrecht die thans al mdirecte zoubbelasting het gfmakkelijkst door de bevolking opgebracht en natuurlijk op andere manier zou moeteif gevonden worden En wat het resultaat v Ln de zoutcampagne zou zijn stel dat zU Wees had kan men imgaan wanneer men oe cijfers ziet ten hoogste eon tiende van de tonnenmaat die naar Indie gaat wordt M r het zoutvervoer gebezigd met de anifere negen tienden zou ook dit eene tiend bet wel zonder zoutladingen als ballast nnen stellen aanstaande plaats m en reeds In X874 werd h lid van het Lagerhuis sche macht op het politieke schouwtooneei zijn hij duldt geen andere hoofdacteurs slechts figuranten en helpera En daarmee zijn wy weer midden in de jongste phase van het politiek gebeuren in Engelsch Indie gekomen Gandhi in de rol van dictator De Onafhankelykheidsoorlog is afgekondigd en Gandhi zal hem leiden Zag Gandhi voor een aantal jaren het verkeerde van een nonco operatie zonder geweld in omdat nonco operatie op den duur onder de masba tot geweld zou moeten leiden thans heeft hij onder den zweep der jongeren den eiach van onafhankelijkheid e niets minder dan onafhankelijkheid overgenomen niet alleen doch de geheele onjithankelijjcheid eweging gemonopoliaeerd Het zal niet de Swaradzj party iyn die de beweging leidt doch het zal een één mans vertooning worden waarin alle initiatief van Gandhi uitgaat en hij alleen de verantwoordelijkheid zal dragen Hy heeft daaroim een krügfiraad ingesteld waann hyzelf de rol van dictator vervult die de beweging zal voeren en waarbi de Swaradzjparty op den achtergrond blijf Een tweeledig aaoValMtlan Het directe plan van actie dat Gandhi voor het moment ontwikkeld heeft ia tweeledig In de eerste plaats wil hy een campagne van weigering belasting te betalen een campagne die een paar jaar geleden in Bardoli bij iBombay met welslagen bekroond werd in str en die daarvoor rijp zijn In de tweede plaats moet een georganüaeerdt pogiiig g y ftn iifiXümsmJuéismt vernements zout monopolie onmogelijk te maken Dit laatste zal moeten geschieden door het zout te laten bereiden overat waar zich de natuurlijke gelegenheid biedt en door het organiaeeren van de havenarbeiders in Calcutta en andere groote havens ten einde tot een boycot van zoutaehepen te geraken Wat het eerste punt de notax campag ne aangaat schynt Gandhi over het hoofd te hebben gezien dat een dergelijke actie indertijd in Bardoli is geslaagd doordat de boeren een werkelijke zew ernstige grief hadden wat de regeering vanBombay dan ook erkend heeft zoodat die actie die de oogen der regeering voor ernstige misstanden opende in aekeren zin gerechtvaardigd mochtgenoemd worden Of de bevolking tot de ontberingen en ongemakken van een geen belasting campagne zal zyn te brengen als dergelijke diepgevoelde grieven niet bestaan staat ernstig te bezien Aangezien de sfeer niet gunstig is voor methoden van Bardoli moet een aanval op het zoutmonopoUe gedaan worden Gfindhiïsten redeneeren dat de Britsche macht in Indië gebouwd is op een zoutpilaar De export van Indië is grooter dan de import De schepen moeten dus iballast Gedurende bet eerste Miniaterle van 1885 1886 werkte hij in een hooge functie op het Regeeringsbureau later was hü eerste secretaris van Schotland en in 1867 werd hij secr van Ierland In 1891 werd hü zelf in het Kabinet opgenomen als Minister van Financiën Ook in het Latere kabinet vervulde hy deze functie In Ï9 2 vormde hü zelf een kabinet waarin hy zelf eerste Minister werd Tegen de handelspolitiek van Chamberlain nam h j een eentgszins weifelende houding aan dat noch de liberalen noch conservatieven bevredigde wat een algeheele wüziging ten gevolge had ZUID AMEBIKA Een scheepsramp in Columbia Een stoomboot een prooi der vlammen Vele opvarende omgekomen Volgens een bericiit vd Bogoia is een Columhiaansch kustschip vergaan BUITENLAlrt SCH NIEUWS DurrfCHLANa De b sclierill9g der republiek Naar tiot 1 lld ven eenit heeft de rijksd i gisteren met 265 tiegdU ISO stemii eii vóór de lejtccnngfipRrtijan m wet tot bGflcIieninng der republiek FR4 Springrlii Na de emettge Zuiden van F rankrl ontiustende benolw ien des lande 0 Xadre il aaa i KRUK St Naxaire iHtrooinuigen in het komen t ians ook v binnen uit heb mui vieren Oher Vienne it r gwtegMT aa Omtrent deze eoheeperamp meldt een lieriohi van de Aasociaftëd Freea dat s nachts brand uitbrak aan boord yan het etoomsoliip Caramauga dat op de Hagdalenariv£ei voor anker lag Ten minate 20 passar guets en veradieidene leiden van de bemaaiiing fijn daarby om het leven gekomen doiiimigen kwamen aan boord in de vlammen om anderen sprongen in het water waar zy verdronken of verbrandden daar de brandende petroleum zidi over het water vereproKide D B kapitein is in de vlammen van het brandcude schip omgekomen ten deele buiten hunne oevers getreden ten gevolge waarvan het scheepvaartverkeer groote belenmiering ondervmdt Ook de Seine Ja sterk gestegai tengevolge van het hooge niveau haier nevenstroomen en heeft thans en atand van drie Meter bereikt Indien tiet water nog een Meter stijgt ioopt het scheepvaartverkeer gevaar Te Saint Nazaire heeft springvloed groote isohade aangericht De nabij de kust gelegen straten zijn verwoest De viasohersliavens in de nabijheid van Brest werden eveneens geteisterd VeMèheidene Visschersvaartuigen werden op de kust geworpen Volgens een inededeeling van den bevoegden regeeringscommiflsarifl aijn tihana in hel door de overstroomingen geteiateiide g bied dp meest dniigende maatregelen genomen Alle dooden zijn gelwrgen en alle dakloos n zjjn in noodwonmgen ondeïgebracht Voor do arbeiders van de rerwoesta fabrieken ia gelegenheid tot arbeiden geecïiapen Thans worden de eSgenlijke plannen voor den wederopbouw uitgewerkt Een bijzondere wet zal by de Kamer worden ingediend De minueterraad zal morgen reede over deze wet iieraadfllagen Een Fransch schip aan een politieonderzoek onderworpen Uit New York wordt gemeld dtt hi Naar gemeld wordt staat faal thans vaat dat bij de eobeeparamp op da Caraiblache ju meer dan 90 pemaoBtk ledso der bernsnnmg en pasaagiers zijn otngAomea Het stoomschip dat een lading petroleum aan boond had afkomstig van de olievelden van Maracaabo was de Magdalenarivier opgevaren toen de brand uitbrak Het vuur breidde zicli met zulk een sneltieiid a ine4 ulk een geweld uit dat het omnogeUjk Wlae tijdig maatregelen te nemoi R0E31ENI De ieia der Koningin en Primes JOp verzoek van Brittannlë niet y naar Paleatina Volgens berichten uit Boekarest beeft de B it8che regeermg koningin Marie verzocht niet het oog op het feit dat de rust in PaItjptma n met volkomen is hersteld ai te Ïvan haar reis naar dat land j en prinses lieana keeren derhalve naar menie terug GRIEKENLAND Het proces tegen Pangalos Gisteren w naar het HId meldt te Athene het proces begonnen tegen den onddU tator generaal Pangaloe inzake in dien tijd verleende conceasiee waarbij corruptie ou hebben plaats gehad Generaal Pangalos die than 62 jaar oud is iB herhaaldelijk minister van oorlog geweest Op 25 Juni 25 nep hij de revolutie uJt Hy Btelde op 4 Jan 26 do militaiite Ik ben toch niet gek hè zu ber Rosa Met een pathetisehen Mik in haar oogen keek zijn uaar de vriejjdeljjike verpleegster die naast haar wes komen etaan Natuurlijk niet antwoordde zuster Rosa met nadruk Uw zenuwen zijn uitgeput en die moeten tot ruat komen En als dat gebeurd Ia l ent u iVeer heelemaal in orde Ik iieb oins het gevoei aJsof er eenstrakke band om inij n hersens zit en dat ikkrankainnig zal worden als die band breekt zei mevrouw Gardener peinzend terwijl zijmet een strakken blik naar Hilary keek Maar die breekt niet merkte het meisje luchtig op na een wenk Van zuster Rosa Ik ben overtuigd dat u zich daarovet nietongerust hoeft te maiken Er ie iets in u dat mij nieuwen moedKteft riep mevrouw Gardener plotseling terwijl zij Hilary maar teeds bleef aankijken U bent zoo levenslustig Waarom hebtu iiiijn kleine meisje hier gebracht Ik weetmet eens wie u bent Neen ik ben een vreemde Hilary gingnu ook naar het venster en nam plaats opden stoel die zuster Rosa voor Jiaar neerzette terwijl Bflbs twee mollige handjes ophaar moeder s knie legde en haaf met haardonkere onderzoekende oogen aankeek Iklogeer m het z l de huie waar uw dochtertjeia en ik heb aangeboden haar bij u te brengen Wat vriendelijk van u mompelde meifouw Gardener afweeig Ralph beloofde mijij t dat Babe komen zou Ralph e mijnman weet u Arme Ralph Wat een ïaatbeaörg ik Tiem toch Maar zuster Rosa zegtdat ik beter word maar ala mijn henena zoo leeg zijn en die band zoo knelt wdwTik angstig Er viel even een stilte en toen gmg dfe zieke voiort Ik vind het heerlijk dat u mijn dochtertje gebracht hebt er is iet in uw ge iohtdat mi aan de lente doet denken Maar uk heb 11 al eens eerder gezien De iantstc woorden werden zoo abrupt gezegd dat Hilary ervan schrok Dat lijkt me toch niet waarschijnlijk verklaarde ze aarzelend Ik ben liier heelemaal vuemd en het is punr toeval dat ik bijde Dunbai e logeer En in de stad hebhenwe elkaar niet ontmoet dat weH ik zeker Toph heb ik u eerder gezien hield mevrouw Gardener vol terwijl zij iieh naar voren boog Hoe komt het anderai iSal uw gezicht inij zoo hekend voorkomt Mtiarneen viel 7o zichzelf in de rede ik kan uniet eerder gezien hebben want anders zou k dat haar v in u nooit hebhen kunnenvergeten Hilary la ite Mijn haar verraadt me altijd zeti ze Ais de politie me aodit dan moest ik hetvost en zeker verven Het 13 ook prachtig zei mevrouw Gardener ernstig Als het iet om uw haar was zou ik er op zweren dat ik u eerder gezien had ITw oogen uw stem en uw heele maniervan doen komen mij aoo bekend voor miasohien valt het mij traikfl wel In op wig nlijkt Denkt u er maar niet te veel over na raadde Hilary kalmeerend aan toen zij de bedroefde uitdrukking in mevwiuw Gardener s oogen zag Ik ben bang dat het u te voel vermoeit Wilt u mij beioven dat og e iflkomt Toe beloof mij dat De stem van de zieke was scherp en opgewonden f in Kaar Ogen kwam een rustelooze uitdrukking Natuurlijk kom ik terug en dan brengik de kleine Babs weer mee Terwijl mevrouw Oardiener die kleine Bat op haar schoot getrokken had met liet kind speelde Jeunde Hilary in haar stoe achterover en keek de kamer rond Deze was eenvoudig maar smaakvol gemeubeld en maakte een heel wat vriendelijker Indruk dan de kamer waar Hilary erst geweest was Er stonden bloènïen ijp tafel waarop ook wat boeken en tijdeobrif ten lagen het behangsel had een vroolijk patroon evenals het oretonne van do stoelen en de gordijnen Toen ZIJ en het kmd afscheid nomen van mevrouw Gardener moeat Hilary nogmaals heioven dat ze poedig zou larugkomen want zei de zieke u brengt de lentfe mee de lente en hoop en moetl HOOFDSTUK VlII J A en e i datum Hie zag ze er uit Hoe zag mevrouw iM dener eruit vioeg juffrouw Dunbarnlwiw gieiig radat Hüary Baba in cte veUige boede van Anna het dienatmeisje gebradit had en in den tuin was gekomen waar haar gastviouw onder d boomen zat te breitm Ze was veel ouder dan ik me had voorgeetelo antwoordde Hilary zij h eft grijshaar Tk denk overigens dat e heel knapgeweest moet zyn maar ze ziet er nu stwiber uit Ia ze krmkzinrtig j Geen sprake van Haar verpleegster gmg mot me mee naar beueden om ons uit te laten en ze zei dat ik dat vooral niet denken moest Ik had zelf trouwens ook dien indruit met gekregen Ze zei dat mevrouw Gardener alleen overspannen was en oververmoeid Nu Ik zou er niet aan duiken om leniluid met verzwakte zenuwen naar die eraehnkk lijke dames Drivers te sturen oordeelde juffrouw Dunbar die zijn in staat om een gezond menedi gek ta maken Héb je zo gewen Eén van juffrouw Helen j O kindje dat is de ergste van het stel De oudste is vree elyk heerschzudhtig en de jongste akelig sentimenteel Ze zeggen dat die een ongelukkige liefde lieeft gehad maar ik voor my geloof dat dat zelf rondvertelt om interessant f lyken En dan Euphemia Ze doet geen kwaad ze ie alleen maar zot Maar Helen doet me levwidig denken aan een fleech vitrwol Ik had toeh met haar te doen zei Hi lary terwyl ze aan de sombere oogen en de strakke gelaatsiUtdnikkmg van juffrouwDnvers dadit Misschien heeft ze wei eenakelig leven gehad Juffrouw Dunbar haalde de schoudere op Misschien heb je gelijk ik weet hetniet Ik weet eigenlijk niets van ze af behalve dat niemand ze kan uit taan Ze wo nen hier al jaren en toen Tony en ik hierkwamen wonen hebhen ze ons een beaoekgebracht en toen iieb ik een contravisitebij ze gemaakt m ar ik verlang nSetanaar om er nog eene heen ta gaan Wordt vervolgd