Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1930

0 Londénsohe lootoi tti JpMSél W steedp een verwarde 1 Ifet lu wel haast qt op de Londen o conferentie thans alle aftestdwit ib gedoold Er Volfdi jioffi wei onderhande d maai zon der véél verwachting ipen zit vast riet leek dezer dagen dat men o er h t doode punt een zou komen maar veeleer irfag nu worden gesproker van een impaf t waar men zich met boven uit wéét te jjef £ en scJioon er ook nog wel njocilijkhe den van anderen aard ijn vormen vooral de ransch JtaIiaansche tegenstellingen een eiWstig bl etBel voor een Zooals mert reeds heeft kunnen lezen begint Briand er genoeg van te krygen H j 8 gisteren naar Frankryk teruggekeerd Merkwaardig is het dat dit plotselinge vertrek werd genomen nadat hy even te voren langdurig met MacDonald van ge dachten had gewisseld Het is met bekend over welk onderdeel het gesprek heeft ge loojiÊii lï de berichten die jch met het Sverhaaflte vertrek bezig houden zyn ook nogal tegenatrydig In sommige wordt ge zegd dat Briand vol gottien moed naai Parys gaat en andere dat de Fransche prenuer naar zijn vaderland terugkeert omdat MacDonald de belofte met zou zyn nagekomen om te trachten nog iets te be reiken door zich tot Mussolini persoonlyk te wenden 7ooala de toestand zich op het oogenblik heeft ontwikkeld tengevolge van de hals starngheid zoowel der Franachen en Ita hanen en door de weigering der Angel Saksische mogendheden om Prankr ks vei ligheid nog eens speciaal door een politiek verdrag te waarborgen bestaat er wemig Wie naar t oordeel der wereld wil handelen met water in eene zeef Oe weg tot het Hart Naar het Engelsch door J VAN DER SLUTS Nadruk verboden Terwijl hi voorbereadinfeeii maakte en on gestrikte plaats tutaocht om zijn eiEel neer te zetten liet mevrouw Redbum het jonge jnewje het prachtig gerestaureerde I UI8 zien edureade de afwezigheid van de beide damö wie da millionair binn engekomen om den kunstacjülf r pire iie6 te zeggen van welken kant hij het portret van i n vrouw geschilderd wensohte te hebben en toen de forsóhe heer dea huizes Hilary zag Iwgroette hy haar met buitengewone harte En hebt u den salon wel gezien vroeg ï IJ De arohitect en ik zijn er a lel ei een voudig verrukt over Ik zal met zeggen dat oie geen geld gekost heeft hoopcT geld maar we hebben er wil van Dat hebt u zeker viei Hilary hem vnendftlyk bij Ik heb nog nooit aoo iets sohitterends gezien Trouwene allee is hier ven mooi voegde Jj er een beetje verlevn aan toe Ik ben blij dat u dat vmd Jo Bedbum I hirlrikkii m kkm met 12 prima Siiinat Tinif f T BO Rain keuie effen Sitinel Sulen worden U gratie toegezonden conder eenige Terplichtiag bij franco toezending franco retonr Zendt brief kaart aan Eerst Klutr DakMavertrakkwii llannap da lleaB traal 8Tb lloWarëaai Oenulgd tleda 1904 16 H H Aannemers maakt gebruik van de Begrootingt staten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrlivingen Verknigbaar al of niet met losse mlegvellen Prijs per vel 10 cent bu 50 aluks f l cent per vel bi 100 stuks B cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON Aotlef iraptag M iOerdigep avraatal oor Z lsllaad 15 OOUDA BRONCHITIS Hotst Asthma Weet Gij lat de Sanguinosc zulk een voortref felijk middel ia Voor allen die zwak en moede zijn die lusteloos en zonder energie die gedurig vermoeid zyn of lyden aan pijn in het hoofd m den mg of de lenden die te moe zyn om te eten of te zwak om te slapen is de Sanguinose een opwekkend en ver Hterkend middel waarvan de uitwer km snel en verrassend is WACHT U VOOR NAMAAK VAN QAM Co De Riemerstiaat 2c 4 Den Haag Prus per flesch ƒ 2 6 fi ƒ lila fl ƒ 21 By Apothekers en Drog iten erkiygbaar 30 Snelle verlichting en genezing dooi f t t we geneesmiddelflai uit piantenexti att j blykend uat volgend attest Ik ben met Uw behandeling sedert f dagen begonnen ik hoest minder haa vryer adem o oei my kratditigei Toe ben ik zeer eui ift g aangetast war i h b ni jn beroep op tast var 8 gene heeren moeten opgeven Dl oi iisle he wc gmg was my verboden doch n d e i ij dag n ban ik een eehee under m r l geworden A D te Sermng Bo y c Vraagt circulaire met bewy en aan u uitvinder dezer geneesmiddelen zelf dei dokter In de mediciJneii G DAMMAN aa de firma J H 1 WABII Ie af f P 8 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIFKTE DUIDELIJI AAN XE GEVEN want er is j specialf brochure voor eUce siekte Abonneert ü op dit Blad II SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA VANAF VRIJDAG 31 MAART HET MACHTIGE FILMWERK DE ZWOEGERS Een indrukwekkend filmwerk uit het Mijnwerkersleven Een verhaal van drie mannen die diep onder de aarde in duisternis arbeiden voor weelde en macht van een wereld welke zn slechts zelden zien In de hoofdrollen 60 DOUGLAS FAIRBANKS Jr en JOBINA RALSTON GEEN TOEGANG BENEDEN 14 JAAH UITGEBREID VOORPROGRAMMA THALIA THEATER presenteert van VRIJDAG 21 tot en met WOENSDAG 26 Maart ONHERROEPELIJK SLECHTS ZFS DAGEN de lang verwachte nti oorlogslilm een werkelijke vredesfilm DE GÜI00T8TE VIJAND THE ENEMYj Monumentaal Pacifistisch filmspel geïnspireerd door den Wereldoorlog 1914 1918 inNEGENACTEN Hoofdrollen LILLIAN QISH KARL DANE RALPH FORBES enz Regie van FRED NIBLO den regisaeur van Ben Hur ALS BIJZONDERE ATTRACTIE Geven wij aan iedere HONDERSTE BEZOEKER het boek De Grootste Vijand m prachtband Ier waarde van f 2 90 csdeau Toegang voor personen boven 14 jaar Plaatabespreking dringend aanbevolen Cassa lederen dag geopend van 12 tol 2 uur HET BESTUUR der NOOIT MEER OORLOG FEDERATIE raadt met klem een ieder aan de Film De grootste Vijand te £ aan zien L lAMtTE PRIJZEN awwnrE vctkoop = EET VISCH = Van P B SCHARLEMAN Jr L Tiendaweg 75 Telefoon 726 Dagelijks VERSCH GEBAKKEN VISCH na 4 uur zoo uit de panGEBAKKEN BOKKING SCHOL enz ent 1 EtTE KWALITEIT DA8EUJM VERSCN Koopt bij onze Adverteerders W BEKENDE PH I LI PS STANDAARD COMBI NA tuiten da Khltterenda wnr ov hel Philipi Onivangtoeslal lypi iS i de navolgende groote voordeelani directe aoniluiting op Uw itopcontod oailheliKh ull rll k teer gemakkelijke hoarfijn sfiteniming Volgens het nieuwste Philips systeem van afbetaling OOK LEVERBAAR NA DE EERSTE BETALIM3 IN TERMIJNEN VAN F 14 60 OF F 18 PER MAAND Uw handelaar geeft U gaarne alle gev enschte inÜcSifingon Gebitten PECIAAI PIJNLOOZB BBH UmELING BctBling deagcwcfuclit Ib 12 maandelllkschc tennljneii ook vair Z ckenlondaleden Bureau v Tandheelkuad e Mlddenstanda Verzekering Mm G DEWAAHU Van Hensdestr 13b TELEFOON 3001 1 IrunlilD 4 IS 16 en 7 Geopend van 9 4 en 7 9 uur Ageotschappen HolM Pli i tc o i aU103 Goudi V Dorp Noo dli d l7 W d I o mamu ciii ti soddi 35 GEOPEND ONS 2e MAGAZIJN te Gouda Markt 3 Spselaal Aid Una HOEDEN PETTEN FRANS VAN CAMP Kleiweg 6 Markt 3 Advertentiën in alle Binnen en BuitenlandscheCouranten worden door ons zonder eenige prQsverhoogiog geplaatst Hel spaart U moeite en kosten want e n afschrift is voldoende Adverteert in dit Blad N II GouiliiclieGoiiraiit Markt 3t Gouda No 17332 88 a rgang Vrijdag 21 llMrt 1830 60I1M1HË SeS Bi Sg i I STENTIEa ÓOR GOUDA EN OMSTREKEN Di t blad verg chi i t dagelijk eh op Zön en Feestda en BÊBêê l ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda an omatrekei beWrende tot den boiorgkritaf i 5 regels ISO elke regel meer ƒ 0 26 Va buiten Gouda en de beïorgkrinj 1 6 ïegels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ O fiO AdverteAtién In het aterdagnummer 20 Ct bijalag op den prys Liefdaaigheids adVertentien S helft van den pr s INGEZONDl N MEDEDEÊLINGENi 1 4 reg to ƒ 2 26 eike tegel meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiinge b contract tot zeer gereducewden pr s Groote letters en randen worden herekend nflar plaatsruimte Advertentiën kunÉen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede BockhandeUren AdverteöÜebureaux en onze agenteft ei moeten daaga vóór de plMtomg aan bet Bureau sijn ingekomen teneinde vati opnainm Brzekerd ta tin ho ïi naar de N R Ct smeemt het verzoek tot het voor d pig Jh vrijhelid stelleuvan mevrouw Hanaii veTfnTpeu De officier an jUsttie hteft Ach iiitt legen de vrijlating vou mevrouw j Hanftju verzeg m f en lautie geeiacht de karnen van luWcBChuldi gmgsJ Ufng jvfeigerde ech er de Wijlatuig daar zjj van oordöi 1 is dal het aleaiter wor den van de gezondheidstoestand vitti Épevr Hanniii slechts Aan hAar MÏf is te 4 ten dfta zlj de i eolirtbadk iifeeft willen tntinTi deelfeii i J Giiitei avond V iiieij ouw Hanau tMitweede male kunjKmfttigl gevoedt dood ddel f aii en slokoi l eoil ie zijo haar ic ie en melk toegediebd docii in weerwil f rvan vyas zij giietei Vond d q tien uur aeoiafcwök Gi5tei nudda heefsl B ietkia de rt por tmt van de nfiusdlje vooii lajigelegÉSdiedan van civiele en crllnuieeie wetgevute mt de Kan er een ondertónid geiiaid i el mevr Uaoau in het Goclun h nfema m verbandmet de door hf ar am rast parlement gerichte petitie f Het ondorl oud liep ovlM de kladit welke mevrouw Hai au tegen coaumasaris Paohot Iweft inged end wei ens de door hem gelaste 1 uii ekmg bi dp Gazettfe du Franc tANJB Ml PriQt de Rivera iBïde jWteUang van het van I ino de Rivera ht 0 Maidriid adi van 4 lagen i l e volking die in ohafzienb re acharen den overleden dictitot de lat Kte pr bew ees gpkenmerkt Het geheele garnizoen v iMadrid bewees militaire fer In den lijkstoet ging daépfant Don Fer nantJo U mitaf m K rneé f txi nmg Alfonso Verder namen aan ideze plechüg heid het geheele thans ziitteaide kabinet de I mmifiters tijdens dictatuur en het diplo matieke korps deel Een eakaider vliegtuigen kruistö bovMi den stoet Toen de kist in de groeve was neer gelaten gaf de artalltene een salvo Het is niet tot in identen van beteekenlis gekomen wel zijn er betoogingen vóór de monarchJe gehouden CHINA BuMCoopbrand Meer dan honderd dooden De bladen m en meldmg van een groo ten bioHcoopbrand te Kerm in Mandsjoerye Meer dan honderd personen kwamen hferby om of worden vermist Volgens de Tokiosche correspondent van de J aily Express zouden 76 personen den dood hebben gevonden en 27 vermist wor den Honderd personen kregen aware verwondingen tnister zich bij Jierhaling als een voor 1 Jttn kennen iliber met èip utiti onden doch als eosch der gerechtig 4 ci i oodra hij dlu mag aannenfini dat erififc genoegzame mate voldwitnneiiiie orer tui ng uaniAezig is du ter voldoening aan de gerechtigiheid de doodetraf weder behoort te werden mgevoerd komt de aangelegen he d voor hem in leta nieuw stadium T kans opMeen vyfijiogend ei zelfa ewi aocooid ttissc lei heden isj og met eens ze nu nog fen vleugje höoi de lucht zM opklaren al onderhoud V dat j usschi diens coUera den fr ranscden premier Tar dieu plaatyzal vi den tiliaar er jiyn er Al ook reeds wlen jdife zich op emi ajgeheele mis uklung llooiberriden en he zelfs mo gelijk wJitem dat Tprdieu maarSiever thuis blijft ng ien hi bn ov rkUmst J itte u loos zcm acBten nu nalie on jblykt é zijjL In den Fransclj Jraad hE ft amt den Italtaanscl eisch v d hsaid gewezen en van Fransche feyde na erl een wfcrfclanng ter verti6dj gin tatVi ii oorzittPi en d heer A J Louwferahewier aldaar worden heritoren 1 C A Luigl ctk lid van de Tweede Kftiner besprak vervolgens het onderwerp Ohfee houding u ojKichte van de sociale bènleguig Hn kwftm tot de conclusie dat 4 opIoiBing van de sociale kwestde enkel oA dei f ifOnMag vfen naastenliefde niet d ugt Ex m noé eHi gebod Gij zuft God W li4fl thben n het ïidht van deze twee gel TWEEDE KAMER l Wtiiiging der Arbeidawet r reede Kamer heeft ziciï giat r n beJiouden met een wetsontweip tot wïj Ivan de Arbeidiwet 1919 waarvan de lirdcking is de an btenaxeti van da ismspettie dö bevoegdheid te verleentji voor zoover lu algemeeno maatiegeItn an bestuur ter uitvoermg van de Ar beofdpiret normen zijn gesteld aan de werk gevUm bindende voorsohriftfiD oanwijvii gen pi bevelen te geven betreffende de toftpas ng van die normen m coocreAe gevaXlen De Hooge Raad immers had in het bekende geval van de kacheltjes van Jftnim weigering van die firma Jonun om m haar winkels haar petroleurakacheltjea op laat van dö Arbeidsmepectie door elec tijLscho kachels te vervangen de deebetref fende bepalmg van hej ArbeidsbcBlutt daaraan de Arbeideinspectie haar bevoegd heid ontleende onverbindend verklaard ala niet flteuneodö op de Arbeidswet die wèl toeliet het geven van algemeene voor schriften doch met het opdragen aan de ambtenaren der inspectie om in ieder bij zonder geval vooraohiliften t geven oE eischen te stellen De thans aanhangige 4 tawijziging beoogde dus om deze bevoegdheid der ambtenaren die aoodoear de feitelijk ala wetgever optraden terwijl I de tusscJiaukomet van den reahter by wil lakeurige toepasemg der normen van den algemeenen maatregel Vaty bestuur wtord uitgeschakeld wettelijk boven twijfel te stellen To Ik van bezwaren tcg n W6ft ooiwerp was vooral Mr Boon L die aijn betoog resumeerde in d woordm dat de door den Minuetea gevolgde methode luet leidde tot den rechtsstaat maar tot den ambtenaren Btant Oe heer Drop 3 d daarentegen achtt hiec een ontwikkeling van ons staata recht aanweaig welke gemotiveerd wae door de snelle ontwikkettng van de techniek Ook de heer Aalberse r k trachtte in een uitr voeiig betoog de grondwetUghaid van het wetsontwerp te verdeuigen an meende dtó deye delegatie soepelheid zou bevorderen m de toepassing der Arbeidsbeeluiteo Hij ging zelfs zoover van te zef en dat de onafhankehjke rechter op wien d © heer Boon fpn beroep mogehjk wilde laten bly ven van dieze aakai geen verstand heeft Het betoog van den hetr AalberSe was hoj fd2aktIijk te verklaren uit dte om atahdigheid dat onder zyn Miniatersciiap het gevalJamm zich heeft voorgedaan on hij toen den heer Jamm m het ongelijk heeft gesteld lotusachen erkendodeheer AaJberse ten slotte dat t nog l eter zou aijn indien eer onafhankehjke deskundige oommissïe det Mimster ter zijde zou staan d i moet y a de vierbetenng zoeken Vim hA o alleen iaal de mensch niet leven Geen war oplossmg van de sooiole noodftn js mogelijk zonder Werkehjkeo terugkeer van Éiet voik tot Godl De wederdowvo nng der di odfltraf jfcnurwbaai ij minister pariteits ifs ward + Muuster Donn cht het een eisch der j get tliiheld HiJ wacht op het veldwmnen dezer Dt i eds I van het foor t geïn trank l verant overtuiging k Op de vragen van den heier Van Voorst Iiians he standpunt voorbereide val de conferentie mocht misluu ryk acht zich voor dit laatste t wyordelyk en schuift de schuld voor een eventueel fiasco In Itahe s schoenen tót Voorst betrejiftMide wedertnvoering van fo doodstraf heAt Miaistei Donner geani jlioord dat ook hu onder den indruk ia van pe opzienbarende misdnjven tegen het even die m betrekiiAlijk korten tijd elkander heb bp n opgevolgd Tocli betwijfelt hij of midiéi BUITSNLANDSCB NIEUWS niéji de zaak ovef een wat runner tydaver loop ziet van een vemuiidermg op schrik DUITSCHLAND Vlotte vaart van de Europa Southampton bereikt De Luropa bereikte gisteren na n tocht die vlot verliep Southampton van waar het schip Via Cherbourg naai New York zal stoomen De snelheid welke gedurende den tocht bereikt is was geheel overeenkom stig de veiwachtmgen Het IS mogeljjk dat de Europa haar I zal overtreffen Voor Southampton werden de gelukwen schen in ontvangst genomen van den Duit schen amibassadeur te Londen Sthamer alsmede van een groot aantal Engelache en Duitsche journalisten FRANKRIJK Pniues Charlotte en Pruts Peter Hun scheiding officieel bevestigit Volgens het Journal heeft het hof van appèl vooi Monaco dat gisteren te Parijs byeen kwam op grond van de uitspraak van Poincare in de echtscheidingszaak van erfprinses Charlotte en pnns Peter beslist om den feitel ken toestand van scheidmg te erkennen en officieel te bevestigen De overatroomingen De omvang der ramp Volgens officieele berichten zyn by de overstroomingen welke elf departementen hebben geteisterd 206 personen gedood 2700 huizen vermeld 140000 HA land onder water geloopen en is naar schatting een mateneele schade van een milliard francs aangericht Mevrouw Ha iau Bl ft UI hechtenis Do Kambr van uibescihuIdiguigeteUing hatende wijze der openbaJe veiligheid van stad en land moet womien gesproken De besoliikbaie statuUaohe gegevens althans wijzen met in die nchtmg De cijfers toch I ven db trafredhbehjke veroordeeltng ter zake van doodslag gevolgd vergezeM of voorafgegaan door een strafbaar feit en moord over dé laatste 10 jarcoi 1911 13 induen men daarbij tevens rekening hoiidt met den bevolkuigsaanwas geveai een betee tasnondr stq ging nftöt te zlon Voor zooveel men deze cijfers zou wraken omdat zij slechts betrekking hebben op mifidrijven die door een veroordeeling zijn gevolgd moge voort zijn vermeld dat ook het indez cijfer voor de gewelddadige lavensberoovingen onver echiUig dus of ter zake al dan niet een ver oordeeling is gevolgd niet bepaald ongun sti g 18 voor 1924 t m 1928 19 iet mdien men rekenmg houdt met den bervolkmgsaan was resp 76 93 Ï03 88 117 1911 13 100 Dat misdrijven aU hier bedoeld door vei iigheidsmaatregelen afdoende souden kunnen worden voorkomen druft de Mmister met aannemen hu moet er zich dus toe bepa len en beschouwt dit bii voortdunng ak zijn taak de veiligheid zoo hoog mogehjk f p te voeren BINNENLAND Hervormd Gereformeerde SUfttapartu De Hervormd Gereformeerde Staatepartij heeft t i Utrecht haar algeaoeene jaarhjk Hohe vergadering gehouden De aitredendie bestuursleden ds L J H van Leeuwen te Arnhem ds H F Oravemeijor te Amster Wat aairgaat het repressief optreden merkt de Mmieter op dat de soherpte van d © bestrafflmg slechts in beperkte mate van den wetgever athankelijk ie Zoo kan m dien meA de in de wet neeigell de maxi 1 mum Btraffen vergelijkt met die welke door Hen re ter werden uitgesproTten ook aan der wetswijzigmg de eisch van scherpere bestraffing zeker nog veelsyms voldoenmg vinden Voorts speelt voor de beoordeelmg van de scJierpte der beatraffmg die bestraffmg uu in haar geheel genomen nliet minder dan de waarde der straf ook de zekfThoid van de opleggmg daarvan een rol wBerp de slIeirJiefete bezoekster een stralen den bfijt toe als u oog hebt voor mooie dm gen at ik u voor een wandeling met my in het park t © doen terwijl meneer Dunbar aan liet werk gaat hjj zat ons wel kunnai mi jsen Wel op net oogeoblik zeker antwoordde Tony lachend Ik kan me zoó slecht ooncentieeran dat ik dadelyTi afgeleid ben als er iemand naar raijn werk kyidï terwijl ik bezig ma Vooruit dan gaan wij naar juffrouw Donaldsffln zei Jo opgewekt en tegwi Tonv vervolgde hy En u maakt me een flchüdenjvan myn vrouw in haar boudoir alsof zyfpn koningnn is Hy en Hilary iiepen daarop de hail door en tjaden mt de voordeur mde warmte van den zomerdag Als het schilderij er uit ziet zooale ikhet wensch is zyn fortuin gemaakt daaropkunt u aan Ik geloot met dat dat meneer Dunbar s I per te zorg ia het is voor hem de hoofdzaak of hij zeJf tevreden is over zyn werk antwoordde Hilary Och ja daar kunt u wel eens gelyk aanhebben gaf Redhum toe Ik heb dat ookeigenlijk al den eersten keer dab ik in zijnatelier was gemerkt Kunstenaars yn allemaal eender maar hy kan moeahjker eraisdiiitterendpr eujet voor een schilderij vmden dan myn vrouw dat staat vaat Hilary was dat volkMnen met hem eens en toen zij m lony in een van de auto a van de Priory naar huia terugkeerden ver telde ZIJ hem hoe trotsch de miUiönaar op de flcSoonheid vaun zijn vrouw waa Van de waderüivoermg der doodstraf heeft verliezen Ik geloof met iat het myn Iietde zoudooden antwoordd y langzaam T mm8t als Ik écht v na die persoon hie d ik geloof dat er hei I wat voor noodig w om werkclyke liefde te dooden En ik weet dat moeder Zij zweeg plotseling en een schaduw trok over haar gezicht Wat wilde ie over je moeder aeggenf moedigde Tony sjaintereaeeeid aan Ik weet eiganlyk niiet 0 ik het zeggenmoet of niet antwoordde ze maar jij bentzoo n goede vriend dat ik het maar doenzal Ga gerust je gang maar hoor zei hyhartelyk en xyn hart sprong op bij de gedachW dat zy hem een goeden vriend genoemd fiad je kunt my vertrouwen Wat je my vwtelt bjyft alleen by mij 1 wilde dit ea g ng ze voort enhet Ipek Tony üie dat het haar een opludi tmg Avas om te praten Ik wilde zeggen dat moeder altyd van vader is blyven houdenniettegenetaande het feit dat hij niet altydvriendelyk voor haar is geweest Zij Dan H je moeder een hoo tüande vrouw geweest antwoordde T Hiy met ontroenng jn zijn stem Moeder gaf ixwvppI liefde Ze heeft me eens iets gercgd dat ik nooit vergeten zal al word ik honderd jaar Liefde ie de alsutel die aUe deuren opwit Een ouden eletitel stamde Tony m en Hillary lachte weemoedig Ja een gouden sleutel beaamde e Enhoewel moeder vee verdriet in haar levenheeft genad bleef ze altyd overtuigd daili fde de eterksto macht ter wereld is juaetzooftls jy het noemde een gouden s eutel Zy heeft haar wanne lietliebbende natuu aan haar dodhter overgedragen zeiTon 7 zacèit Jy draagt een atmosfeer vanlief e a geluk met je mee E n vunge bloa kwam op Hilary s gezidht maa r het was met noodig dat zy op lony s Iaat te opDierkmg antwoord gaf omdatï de aut juist op dat moment voor de deur van hun huie stil hield en toen ze uitgeetaot was renc e het meieje in eenen door naar haar kamkr m vildkjoppend hart en verwarde gedachten Tony fl stem de wooïden die hy geeprokMi had de uitdrukking m zyn oogen toen hij haar aangekeken had dit alles vervulde haar met een vreugde die zij met poogde te ontleden Ze stond een heclen tyd droomeng uit het raam te kyken en juffrouw Dunbar die t neniaaJ tevergeefs geklopt had opende ten ilotte de deur 1 nep haar bij haar naan elfs toen was het metsje nog zoo in haar wonderlyka gedachten verdiept dat zij yplts niet hoorde dat zij gero jen werd Hulary 8laaj je Wat U er met je kind Juf rouw Donbar die om het hoekje van de deur gekeken had kwam de kamer bmneti en legde pen han 1 op Hilary s s cu der Het lijkt wel alsof je aan he droomen bent zei het dametje terwijl zy het meisje nieuwjigieng m liet bloeende gezicht keek Wsnit verrolffd vmden zei het meisje eenvoudig Het klinkt misschien een beetje theatifa l maar ik vind haar lieflijk jij ook nietP Dat weet ik nog 00 net nlw Tony keek met een glimlach op haar neer L eflijk 18 geloof ik met het juwte woord vöor haar Niet Hoe kan je dat nu z gen Voor my beteekent heflijk iets dat waard ia om hef te hebben cn tegelijk ookwaardig is om Hef te hebbttt en mevrouw Redbum hy haalde zyn achopders op sy IS natuurlyk heel mooli zooaia een porcelemen beeld mooi is maar lieflijk geensprake van Als een vrouw inderdaad leflyk 18 ben ik tevreden met minder scfaoonheid Zijn oogen bleven rusten op het ernstige meiBjesgeaaclit naast hem en jn peinzen de blik bracht e i bloa haar wangen en haar oogeji werden even onrustig Meneer Eedburn aanbidt h ar gmg I Hilarv haastig voort in een plotseling ver langen om te praten waarover deed er niet toe Hl heeft zich achter het mooie gezirfit van yn vrouw een denkbeeldig wezen gefantaseerd bewei rdp Tony grimmig Hy zal langzamerhand wel tot de ontdekking komen dat de werkelyko Hilda heel andere is dan de gefantaseerde Ik fcto pok man Ma I Toor haar O Ik hoop dat dat nooït gebeuren aalripp Hilary impulsief uit terwijl z i metsympathie aan den eöivoudig vnemdplykenmiUionair dacht Ik geloof met dat e iet ergere bestaat dan het geloof te verliezen in iemand van wie men houdt Wat zoQ jy doen als jou zoodete over kwam vroeg Tiwy terwijl iilj haar strak anke k Zou jij j Uefda vwr zoo iemand