Goudsche Courant, maandag 24 maart 1930

IBMBP V H Meubelen Lompen Metalen Oud Papier Resschen Fabrleksopruimlng IS uw ADRES BIJ U Mr 73MS32EilÉ HEDEN OPEMNG SipiniigaziJD IBGITPOST LLH BURG MARTENSSIN6EL No 111 naast Droe HET BLAUWE KRUIS RUIME KEUZE SIGAREN CIGARETTEN EN TABAK mP IEDERE KOOPER ONTVANGT EEN SOUVENIR = s II EEN flink PAKHUIS pim 16 M diep met mooie BOVENWONING Netten staad Aan vaarwater gelegen Centrum stad Ie bevra n Fluweelenstngei 103 II ALBERT HEUN S prima Schoonmaak artikelen stellen zich tot uw dienst Van ZATERDAG 22 tot en met VRIJDAG 28 MAART a s STERK VERLAAODB PRidZENII 2 pond Ie kwal TRANSPARANTZEEP voor 25 et pond KRISTAL STUFSEL 25 pak A H ZEEPPOEDER 24 bus LINOLEUMWAS 24 potjes WRIJFWAS 23 1 doos A H HUISHOUDZEEP 4 aware stukken 23 VOOR CËM DUBBELTJE BEN POND OBLE SEIZOEN 1830 Vraa de STALEN eens ter mtage Kauxo + 1000 dessins Prijs vanaf f 35 T C REPARON Ktoarmakar Gouda Keizerstraat 38 heeft m een toltflllig vcrgadermig na een langdurig lebat Ie uiteindelyke tekst van de lo Oe conventie tot stabilisatie der i uropeeache handelsbetrekkinfiren 2o Het protocol over de verdere econoniiBche onderhandelingen tot verlaging det tarieven en afschaffing der handelBbeicm met ngen 3o De siotacte De documenten zullen tot 15 Apn kun ncn worten g eteekend Nadat de conferentie hulde hal gebradit nu oud minister Colyn d e op meesteilyke wijze achtereenvolgens de werkzaamheden dei beide commissies heeft geleid heeft fraaf Moltke de vooraittor der conferentie de leden der verscheidene delegat es ge i Vandaag zal de laatste zitting plaats V nden Te Pal us heeft gisteren een be preking plaats gehad tusschen Brmnd en den hn g l3chen gezant over den cntieken toeitant p Ie Londensche vlootconfeientie Ovei dt onderhoud vordt njt ig le d éfA iTttn naa middelen heeft gezocht om de tus schen Fianki jk en Italië bestaande tt KPn stti ing op te heffen De Fngel iche gezant zou Bi and verzocht hebben naai Londen terug te keeiejiDaar de Pransche regeenng de pogingenom tot overeenstemming te geraken niet m den w wil leggen zal Briand ongetwyfeld naar Londen tcrugkeeren zoodia de behandelmg m het parlement van het plan Young en het budget dit toelaten V Het vertrek der Franschen heeft reedsaanleiding gegeven tot vooi de hand liggende sombere beschouwingen immeis metrecht kan eruit worden afgeleid dat mente Parys elk verder gepraat op het logenb ik overbodig en nutteloos acht De Pranirhen iclf yn niet bereid nieu e voorstelfn te doen om tot een vejge ijk rtiet hef en hardnekk ge Italië te komen en iatenhet blykbaar aan dit land of aan Amerika I ngpland en Japan over om het een en an d r aan de hand te doen dat Frankryk erto kan brengen weer aan de conferentietifol te konieji zitten Van IVankrok zynP I ft ooigenbi k geen etappen om den d tgeiaiktPn wegen weer aan het rollenf brengen te verwachten i lid Soda 4 pond voor IQ Ct 4 itukken ▼ oor GLOOR per pakje 6 ct AMMONIAKZEEP p stukje 17 2 GLANSSTIJFSEL per pak 15 CRÈME TINTEN per zakje 7 A H BLAUW per zakje 4 MONKEY BRAND per stukje 10 SCHUURLINNEN per vel 5 SCHUURPAPIER per vel 3 KASTPAPIER PSBSIL SCHURA per pakje 7 ZEBRA PASTA per doosje 7 18 ct KACHELGLANS per stukje 4 OVALINE Haaldenwas per doosje 10 BRASSO per busje 12 25 40 ZEBO per busje 18 36 SILVO voor züver te poetsen pei bus 38 SEGO voor aUuminium per doos 20 GLOBE Poetsextract per doos 5 10 per rol 20 25 30 ct perpak27Kj t Het adres voor Kantoor en Winkeljassen is 0E KLEINE WiNST Korte Tiendeweg 22 == GOUDA == folemiiseiir iiiriebliig U lilX t k Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Aulobandan 2eWeenastraat 17 Tel 43929 R dam Rj ALBERT HEUN GOUDA MARKT 51 Het én Toar rtim volTMtc GOUDSCHE KAAS P 6 TEEkÈnS Gouwe SS 1=1 Het adres voor alleen prima kwaliteit Wu vragen en bezorgen zonder prjjsverhooging aan huis 140 BAKJES 5 BOTER ets per stuk T GKAF2EBKEV GRAPKKUnSEN SCBOORSTLBNMANTELS O nanieiileii in alle atlilea Beleefd aanliOTidaBd 2S28 Firma J M van Buurta VlJVfcBSTRAAT 12 OODDA ARNHEMSCHE MEISJES VICTOBIASTENGELS SIROOPWAFELS LOCARNCs H P HEHFST v h L BOOGAERDT L TIENDEWEG 43 7 loopliiijüiiiililYirliienlirs J HULLEMAN GOUDA KLEIWEG 2ff TELEFOON 350 FONOERS en IJSEL RIJWIELEN in vele soorten voorradigPrqxen vanaf 65 gulden Vraagt prijscourant 30 BONDSRIJWIELHERSTELPLAATS g Zie Etalage Zie Etalage VOORJAAR 1930 BRUm HEER MOL 6 75 ZWART HEER MOL 5 90 BRUIN DAMES 1 Band 4 95 BEIGE DAMES 1 Band Cuba Rak Wie iet w 1 moet iets wagen Wie honig haalt moet vaak een b en hteek veixtTagen De weg tot het Hart KOKO voor hei haar Per flacon f 1 05 2 20 en 3 90 BALT A DE JONG 17 Wij 1 het iBchle er Mk ni v a kun W iUer l m om dorp k on Oh i leron n mijn vader keurde die om h a Ik bewonderde haar jooaJ een jo void m haar kamer ohreidde was ik mMm ot beter geiregd op een kwaden dag IZJ S i met meer terug Bekoma En i moeder werd erg bleek m en mijn vader ging te koor Js een ve 1 h ajn drempel aou komen p mete r mZ T ooit terug ge ct prrren 7 0 MEISJES BRUIN 1 Band vaaaf OOSTHAVEN 29 PARFUMERIÈN EN TOILETARTIKELEN GOUDA 30 2 35 KINDER HAKBAND m Zwart Blanw Rood en Beige vasal 1 45 WIj hebben groote keuze in Meisjes en Jongensschocnen in Kinderwerk zeer vooi eehg SCHOENHANDEL I m DEI EI6 M SPIERINGSTRAAT 49 ANTON COOPS Drsgial WJJdsIraal SJ Tel 8S8 Hazcline Snow Nivaa Cpttm Pond s Cpoant 40 Voor Schoonmaakopruimin g n j i ZATERDAG 29 MAART aanvang 2 uur OPENEN wil het SAISON met een MODESHOW === IN ZAAL KUNSTMIN Wlj zijn raim voorzien in de nieuwste Modellen Costumes Mantel Complets Hoeden enz Costumes Mantels en Tailleurs naar maat worden vervaardigd onder leiding van onzen Coupeur en Coupeuse Wij garandeeren prima coupe en bewerking GEZ Van dantzig HOOGSTRAAT 9 11 GOUDA TEL 385 P S Zaterdag 29 Maart zal onze Zaak den cheelen dag GESLOTEN zijn SCHOONMAAKTIJDÜ Kastp pl p aan vellsn ƒ 0 70 ƒ 0 60 ƒ 090 ƒ 0 45 ƒ 0 20 12 15 en 20 cent 0 cent 20 20 en 25 cent 15 en 25 cent 20 en 25 cent WIT per 25 1 prachtig glad papier BLAUW 25 ROOD 25 DAMASTPAPIER per rolKASTPAPIER MET RAND per 12 velrollelies kastrand WIT per rol ROOD OROEN VIOLET GOUD Kaatpap ai aan rollen ƒ 0 35 ƒ 0 50 wit blauw bruin violet en groen per rol rood 06 ƒ 0 05 ƒ 0 15 ƒ 0 10 Punalsas ECopei per 36 stuks 144 Wit rood blauw brum violet en groen p 36 st vwu u un uiuiii TiviCI vu KlUCU p OO SU J U IU Boekhandel VAN BURK TBL aay kleiweg ae Vi aaat Uwran wink ll r VOSKUIL s Koffle Thee Tabak 20 Koffiebranderij Thee en Tabakshandel F VOS UIL MOLENWERF 7 GOUDA Eet Roggebrood van da Groningsche Roggebroodfabriek v h J LUTHERS te DEN HAAG Bij dft roeesta bakkers in Gouda verkrijgbaar 60 Abonneert U op dit Blad Mo 17384 08 Jaargang MiMindafl 24 Bmii t 1930 eOlMlUË tOllMlVT SbS Bt Sp i nY TïE l D VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ffiwERKERK llmllmK 6vn GOUDERAK HAASTRECHT MOORDR HT MOERCAPELLE D it blad ve rs chijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 ner w k M t a u per kwartaal ƒ 290 per weer22 cem olel wa VlJ SzoJinr r ip Franco per post per kwartaal ƒ 316 met ZondagibUd ƒ 3 80 P i t Abonnementen worden dagelijka aangenomen a ons Bureau MARKT 31 QOIIDA b j onze agenten en loppers den boekhandel en de postkantoren R l ê f t iS SSS i ratie Telef Interc H t sinds dsp Essnsmlsohs osnffsrsslls De Vlootconferentie Zal Briand naa Londen teruffkeeren Toenemend pessimisme Db bconomiaehe Conferent ADV£BTENTUBPRUS Uit Gouda en omstreken bcïioorande tot den beiorckriaf l resets flM elke regel meer ƒ 0 26 Van boitan Gouda en de bewrglDriBC 1 6 regels f lM elke regel meer ƒ 0 30 Ad beslag op den pxiiê U dadigheida adTertentite INCrEZONDB MEDEDEfiLINGENi 1 4 re de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiëii en mgezonden mededeeltpr fa Groote letters en randen worden berekend Advertentien kunnen worden ingeionden door tnaaduwibwurt a soUade Boakhandelaren Advertentiebareauz en onze agenten aJ moeten daags róór de plMt ln aaD bet Bureau i jn ingekomen teneinde van opname yenekerd te st ii itiSn In het Zatardagnumrawr 20 ei helft Tan den pr s fZM elke t gei meer 0 S0 Of y contrmet tot seer geredoovirdaB plaatarnlmte Een brief van Hanau 4an de KMNwr vaa m bewhuldl gingatelling Mevr Hanau oolvlucht uit het Ziekenhida Mevrouw Hanau heeft tot den proeident en da leden van de Kamicar van in ImmJiuJ llgiog steltmg een bnef gflJ cit Uooi h at gedicU fti I en geteekend Uraarin jj ver klaart to liaai kiacUten ihtgeput zijn t Allien pn tesl ci a tegaa de willekeur wnar vaj xij JiLt slaoh Ufter ia ed waanuw gf n lud komt Uw brreet aM im betoogt zij t t ft een iiitogejKteel om de waanhiad onwederl l aai U c m tateeien oir den ondergangnijner schuldeisdheia te vanmjclein en om lef mi lef te bewij en dat mijn actief grootei was daji n ijn pas0ief m dat it een opUch ing heb gLpteesffd heb ik sedert 23 Fabruoii 1930 het enigo middel van pioteet moeten ebiutken dat mij overbleef de voedsolwei eiing en ik 1 er den nadruk op dat ikr t niijn toevlucht boe umeii lieb nadtib ik aJto wettelijke middelto had uitgeputn fcofn Ik bedreigd wöid 4 r een defiai tievQ weigering ton aauzied eMier contra oxpertiae Alu Ik jji dit eraatige odgenblik zonder protest had aanvaard dat leu mij mijn recht ouüiioid zou li t oflherateibare gebeur I ztjn Ik iieb het ild Want ik ben bereid te bukken vobr het recht maar niet voor het gei en alleen dit laatate tèH mm iMnoavM Ikc vwkew niet UI pstau i tegen de justitie of tegen de wet Ik ben een gedetineerde die protes t ert tegen de willekeurige bcSiaodeling waar tuee men iiiaar verplettert 11 v rldaai b ten slotte dat men haar niet 1 doen zwijgen en d at men haar met zal doen ievem door haar met geweld te voeden Ik zal dus zoo zegt zij de voedselweigenng voortzett ji daar er geen ander middel bin nen n ijn bereik is Uit het Ziekenhuis ontvlucht Gisteravond heeft Mevr Hanau kans gezien om met mspannmg van al haar ener gie m een onbewaakt oogenbiik door het raam van haar op de parterre gelegen ka mer te ontvluchten en zich per auto naai de Vrouwengevangenis te Sint Laraze te begeven Toen de met de oppaasmg van Madam Hanau belaste zuster tegen 10 uur gisteravond de kamer betrad was de zieke ge vlogen Madame Hanau deelde haar vertegen woordiger telefonisch mede dat zy naar St Lazare was teruggekeerd om d kunat matige Tegen 11 uur gisteravond meldde y zich aart de gevangenis Zy maakte een eei zwakken mdruk en byna dadel jk na haai aankomst in de gevangenis verloor zy voor eenigen t d het bewustzyn De gevangenis directeur deelde mtede dat zy een brief had geschreven aan een hooge autoriteit van het Dep van Jusütle met het verzoek m de gevangenis van Sint La zare te mogen bleven De ofrtruiming van het RÜniand Verklaringen van Bnand in Fraiuefae Kamer comnüHslea In de Zaterdag gehouden gemeraachap pel ke zitting der Kamercommissies vooi binancién en Buitenlondache Zaken heeft Brand naar de Populaire weet raette te deeien op een vraag van den socialiatiachen afgevaardigde Grumbach over de ontrul mmg van het Rynland verklaard dat ÏVankryk geen reden heeft voor en ook geen belang by een verlenging van den bezettingsduur Alles wyst er op dat de ent ruimmg van heft Rynland op het bepaalde tijdstip zaj zijn beëindigd teni zich onverwachte omstandigheden mochten voordoen zooals een weigering van de KAmer om het plan Young te ratificeeren Oe ratificatie is de eenige voorwaarde voor een vasthouden aan den datum der ontruiming Bnand imeende overigens te wet i dat de mimster van Oorlog reeds de noodaokaHjke maatregelen getroffen had om tot ontrui mmg te kunnen overgaan FrankUn Bouillon die recht op de aak Jlgaande vroeg of het Rj fnland vooi den aOaten Juli zou zyn ontruimd kreeg van Briand kortweg ton antwoord dat de ont ruimmg tegen den tüd zou njn afgeloopen ENGELAND Streng koude in SchaUaiid Sfaula 29 JMu 1 IWt niet Mo Kwd geweeat Ue koude on Schotland is zoo streng dat da herten mt de bergen van hot diatnot Obftn op de hofsteden verecüijnen om wed 1 maohtig te worden en de jcmgesxA aanval len die ze trachten weg be jagen Sinds twmtig jaar ia het met zoo koud geweest gedurendo zes dagen heoft het ge sneeuwd In het district Moray Firth en elders zyn ver ohiltende wegen ibegaaniboar daar de sneeuw twaalf voet hoog ligt By de begrafenissen worden sledoi ge bruikt Oamibuesen en automobielen zijn tijdebjk onder de sneeuw bedolven Er ia eveneene ware sn uw gevoikn in Northumberland m het Zuaden echter ie het over h algemeen lent ve r VER SIATEN Op alles belaating behalve op gal GemelÜke stemming in den Ame nkaanachen Senaat De i enaat in Washington heeft de hejb ziening der douanetarieven beëindigd Men neemt aan dat de wet Maandag zal worden aangenomen Ook nu domineerde weder een gemelyke temrflinig Senator Caraway deed opmerken dat het wetsvoorstel alles belastte behalve gal waarop ii iator Glass ironisch antwoordde dot wanneer manbelasting zou heffen van jgaH de opbrenl t enorm zou zuii I BUfll AM Maai ook overigens is d conferentie tot dadetoosheld gedoemd omdat de Ehgelsch Amerikaanache vooiatellen die aan Japan zyn gedaan te lokio Hiet al te gunstig ziin ontvangen de admiraliteit heeft er vooral bezwaren tegen in de Japanwdie hoofdstad bestu leert men het voorgestelde vergciyk nog en pas in het begin der volgende week wordt het anfc voord uit Tokio verwacht Dus IS het zelfB niet eens zekei of er wel een dnemogendhedenverdrag tot stand zal komen op een acoord tuaschen de vyf mogendheden ts echter momenteel niet den m nsten kyk zoodat de toestand zeer gcmi wordt gekenschetst in den aanhef van een Londenpch telegram dat aldus luidt Len groote ontmoedigmg heerscht op de vloot conferentie Het wïwhten is nu op een verla senden stap hetzij van de Angelsaksische staten hetzij van Italië maar niemand achtint den moed te hebben over de brug te komen zoodot men aanneemt dat de conferentie op haar laatate beenen loopt Fi wordt reeds overwogen de byeenkomst te Ik U deeren en een zeer zeer beperkte schikking te treffen m de hoop dat op den igrond ilag daarvan later spykera met koppen kunnen worden geslagen Voor een breuk deiwen alle deelnemers terug want de consequen tie daarvain zou zyn dat van alle zgden nftac hartelust een ontstellende aanbouw van schepen zou plaats vinden De uit spraak die Snowden m den mond wordt gelegd Nog zoon confererttie en wy L briM lthliMAiMM rtcrr in mr K k Keer b TÜpeiyk Laten wii ons echtei troosten met de hoop dat de zon wel eens vaker is doorgebroken aan het zeer donkere zw ik van mtemationale conferenties BlIfTKNI ANnsCH NTE ÜWS FRANKRIJK Em BiroCaat TegMi da proteataa dar karitan In I bet buitenbuul Héb telegruafagenlochap van da sovjetunie te Moskou meldt volpias da N R Ct dat I er te Moskou na afiioop van dm werkdag groote betoogingen zijn geboudon van verzet legen het vereenigcle optredau der vofoeiiiüeude godsdiensten in hat bui Uuiiand Houderdduuand arbeidera vulden s av uida toen de fabrieikea en werkplaatten ititgegaau wueu da straat Zij trökkoo de vooinoamste tttraAcu dooi met botdon van protest tegen het doen van dan Paos dan aarlsbisscii op van Cantecburry aa an dera kerkelijke hoogwaardigheidabaklBedets Ook zag men borden met deo eiaoh ou dan kruutocdit der karkeu te boai woocden m l nea vamtarkuig van hafc socpaÜatJAabe baginaat IntallactiieaiMi aJa hvntKakkw De moeiljijkheden m Monaco Het vonnie van het hof van oaseobie m Monaco inaake de scheadmg van pruieea Cnarlotte de erfprinses en pitna Peter zal binnen twee dagen worden meegedeeld In tusftchea verneemt het oorr Belga dat da prins en pnnses van tafel en bed geechei den 7i n en dat aan elk van beMen beorteImg Tres maanden Je kinderen zullen wor den tot 1 ertrouwïl D leldang van de opvc dmg der kfndeien hlijftbij pnne Peter Deze vroegfj graaf van Polignac geheefen behoudt zijn titel van prins Gnmaldi docJi aonder dat daaruit politieke rechten voortvloeien Ook zal hy niet zonder bepaalde toee emmirig het gebied van het voratendoin mo en betreden Hij zal de huwelijksgift lan prinses Chariotfe leruggevein en moet baar bovendien voor liaar persoonlijke behoefte en jaarlijksciie nitkeenng van 400 OGO franca toeJcemien Hout 13 nu een der wemige lutvoarobjefi ten van de HU jct regeaiirg Da boisjewuci habben don ook gewaidigb i e eeihedan hout aan het buitenland verkocht in de over tuiging dat zy in staat oi n zyn de verkochte hoeveaUieden te umrun Ifct bleek eohtor dat dit moeil ker is dan zy dochtan Da boerM die gedwongen worcun vaor dun staat kosteloos booman te veilen vluchten b do komst der warfcommissies £ j dio ge pakt worden werken natuurlyk qle ht en pietgen bij elke gelegenheid sabotage Om het tekort aan houthakkers aan te Vul en besloot da aovjatHregeeruuf da iace ectueeian vDor dnt doal 4 cal xihk A Et toen voorgeachrevm He nia arbaldars die niet In staat zyn de tfpgeJn Ie betajitin gen te betaJan alle pemunan die d regels op de dlBtribatie van voeasol vo gens het klaBs 8telBel volgens lat stelsel x jgen de Higelulduge inteltectuee en en bour geoifl geen voedsel en moeten zy naar lelf zien hoe z i aan voadsel komen hetgeen na tuurlgk tot overtreding van de we leict overtredMi aille sovjet ambtenore en spet sen uit de groep der z g party uozen dus nietcoRimitmsten He beschuldigd worden van sabotage eh zien stmmig Wae het ilan zoo verkeerd van moeder oir met dien kunstedhilder te trouwen hIs 71 van hetn hield Ik kan je er met mi pr van verteÜen k WBfi zelf toen m et meer dan een kmd Antwoordde mevrouw Gflrdener Nog geen j lar naidnt w weg wa ïs ons luole ge m uit elkaa gegaan Mijn vader en moeder zijn n maand na plkaoi gestorven het huis weitl verkooht niijn zuater en ik niueateo tnchtrti om pifeen I rood te verdienen En tmn IS ns joii r tö zueje Clare gesfcoiVen Antonia wae met moer dan een lilermnenng il Onze jeugd geworden eji vage lierinnermg totdat ik jOu zag Dat w alles Ik ben vifeselijk moe je moet nu weggaan J n op fpn wwik van d zuster na i Hi lai dadelijk afacheid Meviouw Gardener zei verder geen woord ver Ie uifit ontdekte bloed verwan Hchap Haar opwinding wa nu htelamaoJ vcrdwe nc 1 alle levendigheid was weg uit haar oogm ze wafl m er afweeig en priikke baar Goedend zei ze Bn kom maar niet terug voor ik een boodschap stuur Het ia xeel te vermoeiend voor my Ik kan beter alleen bhjven dat h rueti ger miJn zen iwen 7ijn heelemoal van treek Fn terwijl deze op koraehgen toon fe proken woorden haar nog in de ooren nukJon kffli gang Hilary d € kamer uit nanr bene den waar Tony haA wachtte HOOmTDK X pe dokter gaat op onderzoek uit Hilee Harding vaa op weg naar bat bui Duizenden inteSIectueelen van verdchll lenden leeft d zyn volgens het Ub d naar de bospohen overgebracht Het bleek dat de sovjet ovprheid volgens gwcont voor mets gezorgd ha l Er waren geen kampen mgencht voor de mtellectueelen houtkap pers In vele streken waren zelfs geen ten ten of button Er werden Inderhaast hoJten barakken getimmerd die natuurlyk bjj de felle Russische koude m het gebied der bos schen geen bescherming boden De intoliLec tueelen dwangarbeiders werden overbid naar de bosschen gezonden De meeston I lijft nog in dmatemie gehuld Wie en wat vae hijP Ik vinag mie af oi ik niet meet te wetfii zou kunnen komen als ik een naar dat dorpje ging dat Hilary noemt Burnanford Het moet op de grens van Someeaet en Devonslnre liggen Mieschien kon een uiwoners laar mij meer van de Merimge verfell i Dat zou niet onmogelijk zijn beaamde VnsLice langzaam maar het ie haaat niet van u te vergen dat u zoovee van uw koetr baren tyd opoffert voor en meisje dat per Ut van rekening een vreemde voor u je Ik bescliouw het eenvoudig aia een plicJit die de belofte aan haat moedei mij oplegt antwoordde Harding op koelen toon k heb mijn woord g even om HUory te hielptm Nu Ik vmd het in eén woord sahattig van 1 rie Anstice impul nef Zij mag u wel htel dankbaar 7ijn dot u zich zooveel n oeite vo r haar geeft Ik geloof dat u tot dae menschen behoort die tegen geen opolte rmg opzien ate iiet er om gaot anderen te helpen Dat weet ik nog zoo met Hardmgs fwn verzaóhlte zich aonder dat hij t zelf w t omdat haar stem zoo vriesidelijk klonk en e zoon niglieve glinilach in haar oogen en om haar hppen fltraald Men beschouwt n j ver h i aJgenuen lUs een klui zenaar ten harte toohtigen egoistiscaien kluizena nr ïk boud er in het algemeen meer van om niij in mij e f up to elurten dan om mij druk te maken voor anderaï Het is een he heel dwaize ïevenaboud ing bariepU Anttt m C een za tm lach Maar misschien bent u een beer met een gewoud hoofd voegde zij er aan toe Fen beer ja dat zou iedereen hierin de buurt u kunnen beveotigen antwoordda hl met een kort iftchjo Een gewtmd hoofd Misschien ook dat Het leven trommelt one dikwijls op onze hooiden tot xe aeei doen Maar zelfs al doet ons hoofd zeer dan beeft het nog geen zm i m m een hol verborgen te bhjven om er over te piekeren hoe zeer het wel doet Het us voor den beer ook wel eens gufcd om uït zijn nol te voorschijn t komen en w 1 met zijn kornuiten om to gaan Sommige beren gaat dat alacht of zei Inj terwijl hij voortborduurde op haar hu niori t clie beeldspraak Sommige beren hoiuien niiet van gezelschap en oppreaeeren hun kornuiten met Dat heb ik al gemerkt plaagde AnaticeT en vteranderdc plotseling haar toon ze k ek met langer mi t lachende ooge io zijn em tig gezicht ook op haar gezicht kwam i n erntttige uitdrukkmg Doktor Harding zei ze eenvoudig uTindl my muwoluen vr jposfiig en bemoeiziek maar ik zou u zoo graag eens leta willen vragen Hebt u zoo n afkeer van deh elft nien chheid dat u heeiemaol geen vTien Isdiap vbr een medemensch meer wilt aannemen Was het haar lieve zachte stem de schit tering van eympathie m haar vrwodelijke jogen Hoft dan ook er kwam een zachtere uitdrukking op Miles Hardüng s gezicht d harde klank uit zijn stem was vetdWenen toen hij yitwoordde Wardt va FEUILLETON NMr h t Engri eh door f VAN DFR SLDTe Nadruk verlioden i ngoed van Sir I uke met in aajn zak den brief van Hilary waarin zij hem van haar paa ntdektö tajite vertelde Hij trachtte Ich WIJS lo rnaken dat het wel hetl verve iend waa daA hij er met Sir Lukes zuster üvei moest gaan prateji en toch terwijl hij dooi Ie lanen en het park wandelde ver gele k hij onbewust twee vrouwen met el kaar Hilda Reiburn u et haar impnnee lende 9clio4nl eid m Anatie e Derfirfd fijoe charme Alle vrouwen zijn precies eender hield mj jci zelf herhflnldehjk voor Ze houden allen aal hartstoc telyk veei van jagen en als bon piooi te paikken heblien vei lüpuren xij dien Een man die een vrouw vertrouwt is wel de grootste diwaas di © er bestaat h Het spijt mij dat ik u moest lastig vaJ Jen begon liij vormehjk nadat hij Anatice hegroet hail die aan haar chnjftafe zat te werken maar ik heb en brief var Hdaiy Donaldson ontvangen 7ij schrijft mij In mijn Jioedanjgheid van 1 aar voogd dat zij op een heel hyzondere manier een famibelid ontdekt heeft en verzorfit mij u daarvan zoo spoedig mogelijk in kennis te stellen Een famnhehd Waj intereenant vertelt n mi daar eene meer van Het IS het beete dat u d ai brief zelf maar leest meende do dokter en hij over band gde Anstice het belangrijke epistel Het wa ppnige mmaten hIiI m de kamer terwijl AnsticQ den brief aandachtig doorlas Dat 18 wel heel toevallig zei aij toenze klaar wae met lezen maar we zJjn tenslotte toch ntet heel veel wjjxer gewordenw l Se geschi d iia van HiUry radar