Goudsche Courant, maandag 24 maart 1930

Het Nederlandach Meisjesgilde afd Gouda pleehUge installatie van de Goud sche Fadvindsters In hel dubhuia van de jifdeelmg Oouda vwi het Vödtrlandadli Meisjesgilde heef Za Uirdaèö fii legenwoordUgheid van vele eiiO t gdtn m padvmdléis d pledltuge ni uiUatiü piaats geiiad van dte Goudsche aieisje i niiviödaters Waar het tlubhuis is Het is ten an de ule lokalen ni het oude kazernegebouw op dt Nauvïe Veunaikt en is do r het GeUK nlel f tiiui an Oowiu besohikbaai ge stcid Oe padvuistera hadden hot kale ver lek zMj ffeeelUg medelijk gemaakt Jeuke lft sKeljes guirlfliidea tn klimopranken wttiui aoiigebiacht Ut jiionter vroolijke meisjes lu meuwt unifoun met de groow 7waik hoed huMm ei van hun weik co met m l riiuist de dappere leidstei die ïicli iri den korten tijd dat iij m Gouda lïo nt r eds zooveel jeugidige vrieodmneii Il oH wM n te veroveren Toen alle gasteu w o burgemeester en RVI Gaarisjidt gezeten waien en het wsr leo ei h 1 wat waut de Piweidente vau het NrtkiJaiulachie MeisjjesgUde inevi de Buy WeJiiiiJigti HulseboB had ten gioote groep Kütlci iamstjie padvmstei a mtegebiadit naai de liesidtïBte van de afd Gouda van htt dtilttiidselie Meisjesgilde nievi Re kke Hoek het f o d i spiak een woord vtii weikoiii tot allen en iii het bijzonder U t DH st de Buj Wenningei an tot Burge metaltr en mevi Gaarlandt daarna uitUs ZIJ liaar vi ugde o er het fei dat zoo spoelig fon Oüudsdie afdeelmg is tot stond ge komen ij dankte het Gemeentebestuui dat de j nge atdetluig 7fx berwidwiiltg eifn lokaal tti letchikking stelde en btacht ook dank iiin len dirwtcui vanden Remigmgsdienst ie nm bekwamen sjxied het lokaal in ten I liwilijku t f estand brachtDl Jleiteke die zicii voor de leiduig van ie Cioudsohe I odvindefs zcr mteresscert w kle de i leisjes eq jongens padvinders op j r liohtiig te ijn aam deae spieuk een on iiTuieiiclen arbeid komt allea be boven en II t iiundei aan de spreuk m Jiet Goudschewipeii Te aspeiea ad astra van de door 1 11 tot de arttriftn Waninjer de padvindtu sUcds döie apieuken voor oogen Jioudtn dan zaJ meende Di Redeke het sutc s op hun weik volkomen ïjn Uvorwns mevi da Buy Weniuuger het ftooi d kreog bood Illy van Hoorn m eea yiHu padvindetertje met enkele hartelijke oorden namens de meisjes aan mevr Re i ke bloemen aan ai i ten bewijs van daiik baarheid voor alles wat zij vi oi haar jeug d e vTianduuieu deed loen was Jiet woord aan de Presidente wn het Nederlandadie Meisjesgilde mevr Ie Huy Wenningei oni to vert ellen van het wdik vam da Vei Daarna ging zij ovti lotde plechtigs installatie van de Ooudsclie meis ji die ieder afzondeilijk een alleiaardigste lo spiask kregeji en niet het eeie teekeii vcca Idieid getooid werden De meisjes padvmsters mt Rotterdam apliaarden zich daarna om tte nieuwe club S noottQ en verwelkomden hen met het iii gen van een Ued m hun nudden Hieiriiede was het officiet le gedeelte gepiiidigd Nadat thiLt was geserveerd hebben de Hjttfidaiiisolifi padvmdsteis onder Jeidmg vnn niej Bedeke de aanwezigen eeuigen j I p waaihjk aJJtiaardigate wijae weten t lioeieu ij zongen eni dansten en deden liuke spelletjes ea gaven ook een aansdiou vflyke voomteiling van het kampleven op de hei t Was een en al vroolij kJieid totdat het uui van scheiden sloeg en de Botterdaan Uie meisjes ondei het zmgen van een vroo lijk lied huHswaartfi keerden tl Was ten aardige avond waarop de joudsi Jit afdeelmg met veel genoegen kan terugzien Wij wenschen de jeugdige pad viiidfttifi veei succes en vele prettige uur c lil hun clublokaal Op verzoek vermelden wij gaarne dat bij dü m jes padvmds ter8 nog plaats w voor 6 meisjee van 13 tot 14 jaar en van 6 meisjea van 15 tot 17 jaar e kleintjes de kaboutertjt zullen Woensdag a s voor t eerst m het dublolual met de leidsters bijeenkomen Voor deze g oep moeten db niewjes van 8 tot 12 jaar Kijn De Matthaua Passion te Rotterdam Het bestuur van de Volksuniversiteit veroekl ons er de aandacht op te vestigen dat te leden die gaarne naar de MatthJius Pas ion willen gaan te geven op 3 Apnl m Hoir l rdam Aioh uiterlijk 28 Maart moeten opgeVI11 bij mevr de Vooye Markt aJlUer In de dagen vaif het Euch CoOgres is Prot Ned opgericht Protestant deze naam herinnert aan het protesteeren der Hervormden op den Byksdag te Spiers 1629 Protestant betee kent echter met alleen protesteeren in negatieven 2in doch veeleer getuigenit geven der waarheid De ware positieve protestan ten z in predikers van Jezus Christus aUi Heer dei Heeren en Komng der Konuigen terwul men negatiel protesteeren moei tegen alles wat met Gods woord met aver eenkomt De diepe nood leert ons zelf mets te kunnen doch het in het geloof steeds te verwachten van God alleen zooals P lam 116 het zoo schoon zegt Johannes de schryver van d Opt nb inng die op Patmos in de eenzaamheid niets anders hoort dan het ruischen der zee is voor ons geworden de uitdrager van het ïïvangelie n 1 dat het met ons moet gaan door het onmogelyke heen Spr zeide dat het hoek dei Openb veel te weinig wordt verstaan Uilig zy aldus spr die wanneer Jezus zal wederkomen om dé wereJd te richten het Maranatha Heere Jexus kom zullen kunntn Litjube len die zullen regelrecht den Hem inga in Nadat werft gezongen Gezang 3 1 en 4 en er een oogendiik was gepduzfrJ uti eventueele nieuwe leden te noteeren zette spr zyn rede die in ademlooze stilte werd aangehoord voort Spr toont nu aan dat Rome machtig is doch tegelyk ook znak Machtig wat betreft de inkomsten Spr wi niet op grove wyze Rome bestrijden daai zit onze kracht met in doch hy wil plaat sen beginsel tegenover beguisel Zalig is zegt spr het volk dat in en voor zich zelf niet kan doch op den naam des Heeren zyn vertrouwen stelt God heeft ons votk in en door de reformatie groot ge maakt daarom keer teru o vo k an Ne derland tot de Wet en de getuigenis LeVen in de kracht des geloofs wat dat 18 hebben ook de martelaren ondervonden die zingende den dood ingingen Wat er dan ook nog gebeuren zal het ame viik i in U verheugd zal gaarne ga in door Ie ge opende deur en zich oveng v m e ain den Heere den Heanel mgaan Nadat het Luther lied nog gezongen was sloot Ds Gravemeyer deze vel gadenng met dankzegging De stichting va een Jeugdhetlief m Gouda Vrijdagavond werd ten stadhuize een ver gadering gehouden om te komen tot stich ting van een Jeugdherberg m deze gemeen te waarby verschillende vereenigingen wa ren uitgenoodigd Alle vereenngingen wai eti principieel be reid tot oprichting imede te werken en zou den de zaak m een vergadering met de leden bespreken Als voorloopiig comité werd aangewezen Ds H Cramer Voorzitter A Dudok van Heel Secretaris P v Eemt el h D mt zig en Ds F W G Verheul leden welke heeren toezegdeij 3 ici met de voorbereiden de werkzaamheden te zuilen belasten Stenografie en Machineschnjven OesIaa I voor hHenogralie ein Maohme schryven Mej Ajis v d Want aihici Chi Muzidnrereeniging De Bazuin De Chr Muziekvereenigmg de Pa un heeft het voornemen op Dinsdag 1 Ajwl a 9 m de Soc Ons Genoegen een uitvoe nng te geven Het programma bevat verschillende mu ziek en zangnummers en declamatie an den heer D v d Velden Agenda Maart 8 uur Cafe Harmonie Veigadenng Goudsche Winkeliers ereeniging Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg By londere tooneelvoorstelling N V Hollandsch TooneeL Maart 2 uur Raadzaal stadhuis VergKamer van Koophandel en Fabrieken 26 Maart 9 uur Schaakbord Bovenhaal Alg Verg Ver tot Instandhouding v h Gondsch Muaiekkorps van don dag Het tfoekenneo van de pflaaltjr aangeschoten hands werd zwaar betwist door de groen witteo maar huj keeper dook het door Homaman hard geloste schot uitnemend uit den hoek De Goudsche defensie en middenlIoJe weerden beter dan Voor rust de tegenaanVaUan met Su oeB af en het einde van den kamp bracht en kleaie overvuining d kampiotfisD We nemen vast aan da t deoe wal beteie wedStrijden KUllen hebbtm gesneld De Olym pianen hebben uvtx flink geweerd o vota Breedijk eü Kwinkelenberg die o m met meoT uit zullen komen woa t toch eoi gewaarwording dat ar genoeg pit on het elftal Zïi om liet komeoda aeiiiBoen met nieuwe energie asn te Vangen De D C L spelers kregtm belialve de gelukwensoheu bij het behalen van het kam pioensfhap huanei afdeeJing van ülympia een pakje Goudsche airoopwafaleu wat zeer op pnja werd gesteld Sliedrecht 3 V 4 3 De Gouwenaars hadden tot drie maal de leiding docli verllezep deMndanks Met goede voornemens bezield toog S V gisteroa naar Sliedreciit om te trsabteo t in dB bekerwedstrijden tot e a volgende ronde te brengen t Is met gelukt doch met eeie zijn de gioen witten den bekerdood geetor viin terwijl het moreele resultaat deson danks den burgti moed heeft gegeven Ëi was gioote beltuigstelimg van de z de van het jmbhtk dat van een goede partij vo baliieeft genoten GSV zat geducht op den bai 1 11 gaf de v lerde klasse kampioenen weinig kans Meti en vlugger dan verwadit WUB hadden de Gouwenaars da leiding kun nen nemen uit etn strafseaiop maar C Siaman schoot n over Toah even later kon GSV wel juicnen tioen de Grauw een voor zet van roctlits inschoot Een minüut later btond het ecjiter weer 1 1 Na deze emotie Vleien ei vQor rust geen doetlpuntea meer Na db hervattmg waa GSV meestal aan El woord hoewel de vierde klassers het Qoud üchft doel soms gevaarlijk dicht nadonden Antlionisseii gaf eenmaal hot leder fraai dooi uan btolk die onhoudi aar inschoot Weei kort ei na stonden de partyen weer gelijk t nt housiast speelde groen wit verder ca Ajithonissen en Stolk herhaalden hua peUetje en t stond 3 2 £ li mmuteO vóór het oindti maakte SlMdrecht uit een penalty lOoi den derden keer gelijk Nog zou G S V do tweede ronde bereiken kunnen maar de sclieidsreJiter ontaaiu die illusie Enkele minuten voor tijd kende hij een doelpunt Hiui Süedreoht toe hoewel de hal voor de doellijn door keeper Laurier was gestopt Len bofje voor de thuisclub doch wat G 8 V Ie overwmuing koste Het elftal apeelde zonder de Biet en Revet docéi de invaUers blekoi evenale de overigen eathouaiute wer kers te zyn Voor den aanTsng ovelhandlg da de GSV voorzitter aan filiedrecbt een bloemstuk De komende bekerwedstHJdeti Voor Zondag 30 Maart woiden ü m de volgentSe wedstrijden gespeeld late rende Alphia ONA en Sdht oohoven de Ooievaai aa ronde Leidsahe V B AJpfbea n C V V win naar SliedieohtrG 8 V Op 6 April IS voorloop vastgesteld Goud a Steeda Hooger winnaai Alphia O N A R F C wmnaai Sdaoonlioven do Ooiavaais L F C De stand luidt thwie Afd Il 2o klasse a Afd II Rcs 3e UuM C Feljenoord IV Excelsior Hl ONA n RSC U DCX n Overnuuui II SVV lU vox in G SV II TronsvaJia 18 18 18 16 17 18 17 17 17 18 73 32 77 29 61 39 67 ae 41 89 42 60 40 68 39 61 87 5 19 2 14 3 10 2 9 3 6 2 6 3 e 1 5 I 4 2 l ZWSMHEN Zus Braun veriietert het wereldreoord 590 M True tlag let gelegenheid vsn de opeaxag van een nlieuw zwembad te Brugge werden Zatexda en Zondag te Brugge intenuitUHiale swem wsdstnjdeu gediouden waaraan door n ploeg van fle O D Z uit Rotterdam deeJgenouMQ ymrd die weei fraaie suooessfiQ bdiaAld heeft ZuB Braun slaagde ar in op d 500 M vrije slag bet wereldreoord te bleken Zlj l de den afstand af m 7 min 16 sec Het oude record staat op naam vaa IMfthA Korellus Amerika met 7 mm 193 6 sec l HAAi LUOZii iiUi ï De hevige hnind in Hoboken duurt ovg steeds voort 4 5 milUocn dollar scbwto NfaW YORK M Maait De brand ia te haven van Hoboken heen needs 20 uut f noad 011 duurt nog steeda voort De steiger van du jvtderij Lamport Holie ziju geheel algebruiid leiwijl iiet vuui op de niet cement gei la ide steiger 15 en 16 en in Ie daarup staande gebouwen APg steeds fvMrtwoedt Da soliade aan den i er ttMdt gssoliat op H mtllioen dollar 400 auto s die gereed stonden om ver onden te worden werden goliool vermeld Dia totale wwndo wordt schat tuasohen de 4 eft 6 ntUluien dollar Dé bervattlag der werkzaambedui VIA het Ned TooneeL Saalbom en Verbeek dirocteur ii AMCjT i RDAM 24 Maart la awyJulting v u het bendit omtrent de hervattug Vande werkzaamliedeii van de Kon Ver HetNedeilaudsdï Tooneel vememcHi wij vande zijde der Kou Vereen dat door denraad van üomuussarusen van de Kou Vereenigmg Het Nederlandsoh T an eit totdl otöur Kijn benoemd L lijaaldbom en DVtfbet k de eei te in de f uncbe van axiu tiek de tweede m die vsn ukelqk leddeifTob gedelegeerd oonunissans u benownd de heer J W F Wecumeus Bu nang Beurs ran Aïn terdamT WISSüLKOSitSKir 21 Murt 24 Maart OfödeelLonden 12 13 l tS Beri Jn 69 50 694 Puiii 976 974H Bruuftl 3 77 34 77 Zwltserinid 48 29 48 2S Weenea 3616 3616 sioflMwbn atotH etpst Kopenhagen 6 80 M SO OjIo 66 76 6677 NewYoric 249 tóH Kiet ofiwieeL Pnuic IJS 7 Madrid 31 27H i rniaas ISOè 13 06H BentMvankht I B bflujs stond heden sterk wider inrload van de reactie in Wallstreet waarm de gunstige teodenz m Londen en Berlijn waar de too Bitovei la uig een goede mvAoed uit oefenen geen verandering vermoaht te broBr gen In vrijwel alle afdeeliUgen had bet aanbod de ovwhand ea de koersen bewogen K h dan ook naar beneden Vui Industnefondsen bewogen zich Wwlips terwijl ook CfUvé belft iets luier waren Aku vielen wederwn beneden de porikoers hoewel later een herstsl volgde De Accoustiekifatadeelen vejkeeordeD xn reactie en dftalden ïot 107 Rubbwaandeelen lagen gedtakt in de markt Tabakken v aien vwrwaarlooad dodl prijahoudend Renige affaire ontstond van de Oöewawden in Koninklijken dbe aidh luet konden handhaven Fortuns Xerxes VDU Gouda ODS VOC Neptunes St Hooger Umtas uv v 17 17 18 18 17 1 16 16 17 18 65 22 67 42 51 41 aa 41 40 3 37 33 9 25 J54 2 63 4559 4 25 41 26 2 21 42 29 36 26 35 52 25 37 31 41 27 55 71 13 70 31 48 25 29 36 36 30 26 84 4iS40 20 76 18 54 67 29 50 44 47 41 43 31 30 41 36 37 24 45 2 10 4 9 2 11 2 12 Afd n 3e klasse A Hlllin t ASa tFC Alphia UV LaakkwarU R va GSV Rüvwttk 16 1 16 16 PORT IN WIDSTRIJDKN 1 ia 4 16 4 15 3 1 11 7 Afd H 3e klasse B 15 IS 2 O 28 9 7 6 4 4 VOETBAL Uitslagen van Zondag 23 Maart 1930 KNVB Kampioenschap van Nederland Amsterdam Blauw WiWGo Ahiead 1 3 Afdeeling 1 1ste klaaae Den Haag HBS Ajaat Dordreotit D F C Hilveraum Promotiecompetitie 2e klasse Haarkm Haarlem K FC 3e klasee D Ufreont T treoht Alp ien Afd ling II 26 klasse B Vlaardmgen i ortuna Unitas Rotterdam Neptunus UVV Rotterdam St Hooger Öouda Bo4t rdBm V O C O D 8 Rotterdam Xcrxee V D L Promotiecompetitie Se klasst Hiltegom HillinenMerwede fr 2 3e klasse A Leiden I F C B V C 2 0 3e klawe BRotterdam U D I O N A 1 0 Kotterdam St Volhanten Transvalia 1 1 Gouda Olympia D CL 1 2 PromötieeompetiHe 4e klasee RAOIO TEL GRAFISCB WEERBERICBT Verwachting Matige N O tot N wind gedeeltelijk bewolkt Wemig of geen neer sl aanvankelijk kouder ADVERTENTIEN Voor spoedige lodieiuttredmg een flinke Dienstbode GEVRAAGD zeUsUndif kunnendewerken en koken 10 Adres Ven ITERSONLAAN 2 DCL Olympia ONji Lugdunum Schoonhoven De Musschen Transvalui St Volharden UDI 3 2 0 3 1 0 2 1 a 5 5 0 3 3 3 2 6 3 Leilng van Ds Gravemeyer voor Prot Nederiand Vrydagavond hield de afd Gouda van de Vereen Prot Nederland een openbaie ver gidering m de Kleme Kerk Peperstraat waar als spreker optrad de welbekende Haagsche Herv pretbkant Ds K H E Gravemeyer met het onderwerp Een ge opende deur n a I v Openbaring 4 1 en hoofdstuk 5 Nadat Ds H V Dyken Gzn als voor ïitter der afd Gouda spreker en Haagsche vnenden alsmede de verdere aanwezigen n hartelyk welkom had toegeroepen en had laten zmgen Pslam 138 i en was voorgegaan in gebed kreeg Ds Gravemeyer het woord Spreker vmg z jn rede aan met te zeg en dat Prot Ned uit de nood der tyden geboren is Wanneer ons volk aldus spr jad vastgehouden aan het Wuoi ct Gods als Jft pand haar toebehoorend dan had Prot ed met noodig geweest De Vereen be taat met om het Komnkryk van Jezus gIaT dig t IS ÏÏJl ware kerk heen 2al 1 1 hi K Neen Sir t te doen dan alles r te laten m de handen des Heeren wif J en slechts te bidden met gebonden ten Hemel Uw Koningr k kopie o Heere 2 3 Md II Res 2b klasse B Feiienoord 111 14 9 1 4 19 Goifda H 14 7 4 3 18 S V V II 14 7 4 3 18 Olympia U 13 6 4 4 14 HVVII 12 44412 Sparta HI 14 4 4 6 12 DPC IH 13 2 3 8 7 St Hooger 11 3 0 8 6 BesHssingswedstryd 2e plafits SVV lIX5ouda II Inlemeursbureau VRAAGT mïmÉi leÉÉ machineachriiven en 10 bekend met boekhouden Aanmelden Zoulmanistraal 60 WACHT NIET TOT DC aOHaaaMAAKTIM MIT STOOMEN OF VERVEN Rijswijk Rijswijk Bodegrafvwi 4e klaMe A Den Haag De Ooievaam D V 8 4 klMMB Schiedam 8 F C Terlaak 4e blAeee D Rotterdam EDS OSS ï kerkerk LekkerkerkS M V ProMOtteeomi tUie rea 2e klasse utrecht UVV2 DFC2 2 3 Reserve 2e klasse B B sUHing wc rüd 2e plaats Den Haag SVV a Qouda 2 0 3 Beverre 3e Uaase A Alphen AliJhen 2 RVC 2 uig Leiden A8C a B E C 2 10 2 3 1 ft 3 5 1 6 2 maar konït NU M De Pelikaan Gouda T l to n 40 hebben éas i een warme kleeim De opzich ters heUora echter bevel gekregwi eUien dag de ongeJuldü e slachtoffers nèaf buKen te draven en te dwingen voor den sovjet staat boomen te kappen Medische hulp ont breekt natuurlek geheel en al het zyn toch immers intellectueeien en bourgeois vyan den van het scwjet re Eime de zieken 2Ün dus aan hun lot overgelaten De meeïten hébben nooit eenige physiek werk verricht niemand hunner had natuurlek het mmste begrip van het kappen an boomen Oe ar beid overtreft dus verre de kiachten van die menschen Deze houthakkers vs orden eer elecht gevoed zu Ttrijigen vaak mets anders dah bevroren browi De sterfte is onruiitbaie nd groot Daar het begraven te veel tyd etscht verzetten de opzichters zich tegen het begraven an de lyken De lijken worden daarom eenvoudig naar buiten geworpen Waar 2 dQor de wolven en andere dieren opgegeten worden De stemming onder de ongeluktge hout hakkers is dus leer slecht De overheid vreeat de uitbarsting van een opstand De opzichters zu daarom gewapend terw I de houthakkers het natuurlek met zyn Daar de opzichteta zich heer en meestei over die heeren voelen en onder de Rus sische massa bestaat een felle haast dier luke haat tegen alle eeren tegen alle beschaafden zyn natuurlyk excessen on verm del k Ba het mmste verzet by elke ongebooraaamheid maken zij gebruik van hun wapenen 6ar Spijtvttrt rin9 ttorlnqtn la tUuta lOg w ooowtroirco h l bMl Iddd r BullrlcH aSout TkbbtUa S a u fl i Ml SlMhU aeht la bUom wpaUdnc m t kei portnl vu den riMqder BPJNKNLAND Het Bllndéninstituut naai het Gooi Toen in 1880 in Amsterdam m de Vos BiUBstraat w jnd evesügd het hekende m Btituut tot ondMwus voor blinden behoorde deM mnehtbir tot de meest moderne In de v ftig jtutr van zqn bestaan is veel gew zigd in dat onderwas en beantwoordt de m nchting van het gebouw met meer aan de eischen die d tegenwoordjige t Jd stelt In de ersfee tientallen van zyh bestaan waren m het Instituut lie teerhngen onder gebracht De kleinen van 8 tot 14 jaar ontvingen daar hun lager onderwtis de grooten boven 14 gangen leeftyd hun herhahngs onderwys Het aantal jongens en meisjes groeide echter zoodamg dat naar middelen moest worden omgezien om meer ruimte t krygen opdat men uch meer kon uitleven In 19SÏ4 wist het bestujir beslag te leggen op de Prins Alexanderstichting te Huis ter Heide tbarheen worden de jongens en meisjes overgebracht van 3 tot 14 jangen leeftyd terwQl in het ebouw in de Voqsiusbtraat blevièn zu die in amnerking kwamen voor herhaÜngiBonderw s Hoewel hierdoor natuurlek aan ruimte voor de meer volwaMten blmden in het ge bouw aan die Vosslufistraat werd gewonnen bleek toch dat het niet meer voldeed aan de eischen die men tegenwoordig mag stel len aart een blmdemnrichting Door het instuur werd dan ook omgezien om verandenng m den bestaan n toestand te brengen temeer daar ook het gesticht voor votwBMen blinde aan de Stadhouders kade niet méér voldoet en ook daar wyzj gingen noodig zyn Alilereerst werden pogingen aangewend om het Amsterdamsche Instituut in Amsterdam te houden Die pogingen hebben geen gun stig resultaat gehad Z zyn afgestuit op financieele t ezwaren waaraan het gemeen tebestuur van de hoofdstad met geneigd was tegemoet te komen De daarna inge stelde pogiï ea vajR het bestuur c bmten Amsterdam maar niet te ver van de tsad op een terrem beslag te leggen waarop een nieuw en modem Institutit kon veriTTzen hebben meer succes gehad Onder de ge meente Huizen tegenover de bekende mt spanmng De Gooische Boer is een terrem gekocht ter grootte van SH H A van deze SIA HA IS ongeveer 6 HA boschgrond Deze bosBchen zullen ongerept blyven be staan Alleen zal wat laa hakhout verdwy nen en op het dan verkregen open terrem zullen verschillende gebouwen vcrryzen Al lereerst het schoolgebouw waann afge scheiden van elkaar gegeven kunnen worden lager onderwijs voor meisjes Men denkt deze leslokalen zoo in te nchten dat ook met raooi weer openlucht onderwys zal ge geven worden Er sullen voorts komen afzonderlyke lo kalen voor de studie voor muziek en het lesgeven in stemmen en repareeren van pianos Afzonderlyk zullen opgericht worden een arbcidshuis met werkplaatsen voor de zoo genaiamde blindenberoepen waar de man nen hun werk kunnen verrichten De zorg voot de aehterlyke blinde kinde ren zal ook hier beter tot zjjn recht komen Er zal komen een zoogenaamde bezin kmgsklasse die reeds te Huis ter Heide be staat Het vakonderwijs voor meisjes zal te rens worden uitgebreid In een afzonderlek huls zullen de kwee kelingen worden gehuisvest de meisjes zul len beneden en de jongens boven wonen Ook zal naar dit terrein worden overge bracht het blindengesticht van de Stadhou derskade De oude Alexanderstichting te Huis ter IM B zal bUJven butaan Daar kunnen ongeveer 90 kinderen van 3 tot 14 Jaar verzorgd worden In de meuwe stich ting die het bestuur behoudens b fz Htdere omstandigheden hoopt te tomnen m gelHniik nemen in 1932 xullen ongeveer zestig blin den boven 28 jaar en honderd kweekelbtgen v 14 tot 23 jaar gehuisvest kunnen wor den Un Dfi PEHS Het Duyvestynsche geval Ëen beachouwmg van de Nieuwe Zuid HolUnder De fameuae Donderdagavond byeenkMnst waarin de socialistische woordvoerders K R van fataal en Mr J Duys het gUzelings gevat Duyveatyn hebben uitgesponnen om zooals üit het verslag in ons blad van Vrij dagavond ook is gebleken als conclusip daarvan de liberale part j m Gouda en hare bestuurders als het zwarte beest te brand merken heeft het r k dagblad de N t e u we Zu 1 d H o 1 J a nder aanleidmg ge geven tot een beschouwing die wy om de juiste typeenng van dezen avond hier onder de aandacht onzer lezers brengen J e S D A P heeft haar zin gehad n Duizend mannen zgn naar den Schouwburg getogen en hebben op een wmterschen Donderdagax ond in een tro pische ten wratuur van een ongezond warme zaal met het grootste genoegér geluisterd naar een tweetal mannen die beiden hun beste beentje hebben voorge zet om een d iteur die een crediteui heeft doen gijzelen en de politieke par tu waartoe deze behoort zooveel mo gelyk te dupeeren Want hierop is het feitelyk neergeko men ledereö die eerlyk ifa en onbevooi oordeeld beschouwt wat zich rond de e affaire heeft afgespeeld en nog afspeelt zal moeten toegeven dat de zaak Du vestyn thans is gebruikt als middel om op politieke tegenstanders alle gal te spuwen welke sedert lang was bijeen gegaard Wy hebben van meet af betoogd dat dit geval tot een politiek zaakje werd verheven En de feiten hebben ons m het gelyk gesteld De socialistische leiders gebrouilleerd door het onder onsje n de Vryheidi bondsvergadering in welke het geval Dorgelo besproken is wilden m een eigen vergadering een uiteenzetting geven omdat aldus luidde het in een aankondiging de geheele burgery het recht moet hebben de motieven v aarom de wreedheid gepleegd werd aan te hoo ren en zich daar zoo noodig over uit te spreken Van de motieven heeft men niet heel veel gehoord De heer van fataal heeft de daden uit het dagel ksehe leven van de bestuurs leden der Goudsche afdeeling van den Vryheidsbond en van mr de Witt Wy nen ondei de loupe genomen ze haarfijn ontJee en daarna een conclude getrok ken welker uitkomst vernietigend voor de personen m kwestie en vooi hun par ty IS Voor het groote pubbek vvaa er te smullen Wy vingfui o m de volgende Uefelyke klanken op hloedgeld eereroof kliek verrader zwendelaar lafaards daad van onfatsoen smeerlappen schunnigheden vutligheidje beestachtig En mr Duys had met zyn flaii den advocaat en het Kamerlid eigen en z n zin voor 4iumor spoedig de lachers op z n hand Was t ook met om te gieren Als je je politieke tegenstagiders hoort gewaar deerd als semale afgetakelde ouwe pisangs als oude circuspaarden met goed genoeg meer voor de arena en als een geslacht da sterven moet t Was n avond vol kunstjgenot En de heer Duys heeft ook gedoceerd over de taak en de verantwoordelijkheid van den advocaat een kv artier besteed aan de hdielmg van het kapitalistische stelsel en tenslotte het doel van het so cialisme scherp omjynd Een propagan dakreet bleef natuurlyk met achterwege Toch zeide mr Duys enkele dingen de zaak zelf rakende welke de aandacht ten volle waard zyn Wy onderschrijven volkomen het laak bare van des heeren Dorgelos daad een huisvader zoo lang voor e i betrekkelyk klein bedrag van zyn vryheid te beroo ven maar dat neemt met weg dat men hem met de wet in de hand niet het recht tot gyzelen behoeft te ontzeggen Recht tot gyzelen had Dorgelo zei mi Duys Het IS beestacht dat gyzehng toe giepast wordt op wanbetalers die mt noodzaak met betalen kunnen doch het mstituut is van nut voor menschen die moedwillig niet betalen Dus wanneer vast ou komen staan dat Duyvestljn moedwillig ryet tot vol doenmg zyner schuld is overgegaan zou mr Duys aan Dorgelo gelyk moeten geven De eereraad heeft te onderzoeken en uitspraak te doen Of de daad onrechtvaardig is te noe men zal de justitie heWien uit te maken Wy achten ons met bevoegd scherp de Bcheidmgslyn te trekken tusschen daden wdke wèl en welke met de regelen van torgvuldjgheid en fatsoen m het maat schappelyk verkeer gebruikeluk over schrijden Wy zyn van oordeel dat de heer Dor gelo te ver is gegaan met straffeji Len mildere houding zou hem zeker gesierd hebben Ondanks alle ellende die de gyzehng van dezen man met en na zich gesleept heeft zoowel voor hem zelf en zyn ge im als voor xyn debiteur heeft zy toch haar goede z de Tenminste nu is vastgesteld kumien worden dat er aan onze wetgeving ten aaniien van tie gyztóing mogelykhe ien het een en ander moet hameren Het Goudsche eval G9 da is daok z alle geschrijf en gewryf wederom ef brandpunt der belangstelling van het land geweest heeft de aandacht op de leemtfll in de wet gevestigd men IS aan het Mdekken dat gyzelen een verouderd B l iem it Welnu ali at werkelyk zoo is laat dan de wat ver met talmen het af tb schaffen of te herzien Doch moge hy by zyn w A niet velTfeten dat er Hon derden afnemers zyn en blyven zullen die als het op betaten aankomt er At kantjes afloopen en chicaneeiend het den leverancter zoo lastig en onaangenaam maken dat desen geen ongelyk m te geven alfl h maatregelen treft Na deze beséhöUwing be spreekt de N 7 H dan den aanval die zoouel door den voorzitter der Donderdag avond bii en komst Fokkeis als ook de sociahatische pers op de katholi is gedaan uyl een pastoor m den Haa niet bereid was rp bleken de vrouw van Duwe ijn de ge vraagde hulp te verleenen om haar man te bevryden Het blad heeft in den Haag een onderzode ingesteld en vermeldt daar van het volgende Inderdaad is juffrouw Duwestyn by een pastoor harer parochie om geld ge u eest Deze pastoor heeft haar toen ge legd dat h j haar wel geld vllde schen ken voor onderhoud van haar gezin maar met om scholdeischers van haar man aan hun vordering te voldoen Het komt herhaaideluk voor dat schuld eischers den menschen het mes op de keei zetten en ben als het ware dwingen het verschuldigde byeen te bedelen Zulke menscen komen dan vaak aan de pastorie géïd vragen Wordt dit nu gegeven in de veronderstel mg dat het voor het gezin is dan blykt later dat de menschen eT mede hun schuld hebben voldaan en zy zelf nog honger lyden En dat is natuurlyk met de bedoeling van den gever De pastoor vermoede dat het hier ook zoo e i geval flrold en zei dat hy haar met kon helpen Ook anderen v aren van die meenmg want MaatBChappelyk Hulpbetoon waarvan nb een sociaaldemocraat de heer L Hoejenbosch voorzitter i het Leger des Heila en nog andere instellin gen van weldadigheid hebben haai af gewezen En het Wad besluit dan met deze con clusie Wy zullen niet nog meer commen taneeren De feiten spreken voor zicli 453st STAATSLOTERIJ Ie klasse Irekkini van Maandag 24 Maart Hooge prijzen ƒ 2000 1Ï527 ƒ 1500 1457S ƒ 100 1567i 191 08 20102 ƒ 40 1 1400 t2S6 UiKO 20 4 ƒ 200 3267 ƒ lOO 6015 Oms 18726 20916 Pl lferf van 20 oO 63 102 110 123 243 263 340 S4S 401 417 528 636 700 766 89 801 868 864 itt 897 9 8 094 103o 1072 1206 1220 liW 1264 1291 1298 1312 1331 1392 1424 1449 1617 1576 1620 1703 1709 1728 1764 rt66 2067 20 2 2135 2182 2206 2207 2303 2363 23 2386 2461 2485 2486 260S 25U 2622 2683 2692 2703 2742 2764 2768 2810 2 31 2860 2908 2920 2921 2933 3027 3071 3079 3106 3265 3292 3463 3741 3743 3788 3791 3824 3893 i937 396S 4020 4064 4126 4169 4196 4227 4305 4307 4464 460S 4621 4660 4663 4684 4713 4819 4861 4948 4997 6056 5110 5116 6131 5167 6219 6262 6290 5298 6S26 5508 6630 5587 5622 6656 5681 6780 5820 6842 5850 6934 6022 6039 6076 6138 6146 6161 6179 6208 6268 6283 6315 6411 6466 6530 6646 6642 6711 6920 6968 e 7 7072 7077 7098 UI 7112 7201 7278 32 7466 622 7631 685 7692 7748 7764 7796 8008 8023 8048 8063 8091 8107 8114 8172 8240 8141 8264 8256 8264 8309 8847 8 2 8437 8510 8607 8645 8660 8670 8672 8742 8808 8856 8927 8934 8944 8962 9060 9163 9337 9367 9430 9486 9499 9537 9661 9667 9663 9587 9704 9796 9933 9960 10060 10082 10150 10157 10278 10309 10360 103 9 10425 10668 10578 10586 10601 10009 10638 10663 10696 10 29 10793 10840 11032 11039 11134 11169 111 11212 11221 11240 11254 11284 11362 11416 11496 11471 1148i 11516 11567 11677 11684 11626 11653 11 51 11843 11857 11892 11901 11909 11918 12004 12019 12188 12200 12322 12340 12348 12375 12405 12464 12466 124 0 12666 12694 12697 12748 12869 1287o 12933 12970 12974 12986 12996 12997 130 9 13080 13187 13204 1333 13386 13408 13426 13430 13447 13449 13593 13604 13684 1S680 13796 13841 13 49 13905 13962 13970 13996 14121 14247 14249 14269 14320 14327 14347 14371 14378 14483 14603 14617 14664 14699 14658 14660 14 63 14734 14791 14917 14944 14965 14991 1 116 16147 15157 16239 15279 15317 15466 15603 15616 16541 15697 16698 16636 15687 16706 16717 16764 157 0 15816 16830 15841 16992 15996 16020 16046 16081 1609 16140 16164 16301 16378 16382 16404 16418 1646 16530 16666 16672 16692 16721 16740 16X16 16827 16931 16984 17012 17031 17036 17044 17062 17093 1719 17333 17349 17364 1 376 17395 17417 17440 17443 17641 17549 r6 9 17629 17729 1774 17749 17768 17826 17844 17846 17878 1809 18103 18121 18146 1S182 18197 18217 18248 18293 18326 18414 16447 18491 18493 18604 18606 18542 18662 18685 1867 18759 18789 18799 18866 1S872 18895 1891 18999 1901S 19082 19148 19208 19244 19296 19316 19317 19346 19361 19373 19894 19410 19532 1966 $ 19672 19592 19595 19641 19660 19666 19688 19749 19801 19848 198619873 19920 19987 20O17 20023 20O44 2005o 20112 20139 20163 20204 20208 20218 20282 20242 20263 20260 20266 20269 20280 20387 20378 20413 20421 20683 20686 2071 2076 2070 20770 20796 SOMO 21000 I EMENGDE BERICHTEN De ontvoentiK in het Hasgsche Bosch De verdachte naar het Huis van Bewaring overgebracht lie 24 jaiige K de J die penlge dagen iieleden een 12jang knaapje op i n motor iifït fttik kmd hij later door de politie in te duinen te Wassenaar fterd aangetit ffen ti iftar het Huis van Bowftiing overgeticacht in aldaar mges oten Zooiils men w et is K geairesteerd als xerdapht or edelijke handellnafen te hébben gfpl pgd Kindermoord Ie AiiiAti idani is uit het wait i van h Nieuwe Meer opirehftiild een zwa t geeolu leirie blijtken trommel ter giootte van onge e r 17 X 34 X 18 c M In de trommel bevond nü I n pnigpboren kind van het vrouwe lijk geslftHit jïe wikkeld in grauw papier l e lommlfiSHris van politie in de 9e Seotie liuipau Overtoom 449 te Amsterdam ver wiekt de pepBonen die omtrent deze aak in lielil iinen kunnen verschaffen loh aan 7ijn bureau liek nd te maken Nekkramp In het prtiot aiekengasUims te e Hortogelibo il IS ten kind uit Vucht aan nek k imp overleden Tien arbeiderswoningen afgebrand Dooi lot nu toe onbekende oorzaak 7ijn ii dag m Deil lnj Geldermaleen tien arbeiderswonuigen afgebrand De brand vas otieeveir Inli drie ontstaan lO de woning van d n koopman Heuniang De vlammen sloegen spoedig o er op de nabiinge wonin gen De hardbrandspuilen uit Deul en En spyk ceaasisteerd door de inotorsputten uit tieldermaleen Leeri am en Ruren hebben de hrand teji ilotte geblusdlt Het huisraad kon In de ineisïè woningen bijtijds m vei hglieid worden gebracht RADIO NIEUW Programma ran hedeir 11 i 1 versiim 6 01 tl ram ofOon platen 6 45 Toon cttialfuurtje 01 Omroej orkeat en soliste 50 Aan la4tmg Muziek Lyceum te Amsteidani na afloop van 11 12 giamofoonDiaten Huwen 5 00 Concert 10 Voor de rijper jeugd 10 Uitzending uit De lier 10 10 11 OO Gramofoonirfaten Rechtszaken Oe moord te Waddmxveen Bebandehng m hooger beroep uai he Hbld verneemt 7 1 liet Ge itftlit riiol te s Graveuliage op 9 Apnl as lil lioogei beroep behandelen de zaak tegeai dfn 35 jaii en jioutbewerker uit Waddinx V en ihiUis godetlLn ei d die m dierste in tant ie ijoi de rechtbank te Rottepdam wegfn ino id gepU gd op ijn buurman H Schatnian ttgeii wien hiJ eon veete had 19 veroordedd tot acht jaai gevangenisstraf met aftrek van de preventieve tiedi tenis Het OM bi de r chtbtok hsid vi f tien jaar gevangenisstraf tegen dan ver dachte geeiscjxt LAND EN TUINBOUW Het invoerrerbod voor HoUandsch vleesch in Engeland in iliet Lngelaciie Lagertiuis is ieizer dagen uan den mmister van landibouw gevraagd i Jijj bereid was liet mvoeiverbod voor Uollandöoti vl esth op te iieffeo Muueter Buxton antwoorddt dat hem na nauwkeu ng on lensoek gebleken was dat het vtexbod loodzijjtelijk bleef om den Britachen veesta pel voor mond en klauwaeer te vrijwaren MAKKlBl KlLUiJ N Rotterdamsciie veemsrlrt 2A Maart Aanvoer 441 vette rundtren 266 êtte tn graskalvereii 1311 vWkens 99 thai Ln ei Wumeien l rijztn Koeien Ie kw 52 59 2e k 47 4y 3e l w 321 36 Ossen Ie kw 52 56 2e liw 44 48 ku 40 Kalveren Ie kw 82iÖ7è 2o kw 67è 72 3e kw 53J 57J Scha peu 31 39 I ammertn 22 28 Varkens Ie kw 371 2e Jiw 37 3e kw 36è Koeien eji ossen stugge handel prijzen btationnair Vette kalveren kalme handel ptij £ti iets lager Bchai en en lonmieren stugge handel zelfde prijzen Varkens kal me hiindt 1 piijaen iets iagei Aardappelpry en Kotterdam 24 Jaart BrielBche eigenlwumeis 0 70 140 Zauwsche blauwen 110 120 id eigerheiniTS 0 66 fl90 id bonten 160 2 10 Blauwe eigenheimers O 75 1 00 Bravo s 1 20 1 80 Poolers O 60 1 20 Bood star O 60 120 Nuchtere kaïvertnmarkt Gouda 24 Maart Aangpvoerd 175 nuohiere RaJve r I njien 9 13 gulden Handel matig Kaasmarkt Groot Ammers 22 Maart Aangevoerd 18 partyen 704 btüka n Mn met 1 m Ie srt 41 42i m I m 2e srt f 39 40 Handel matig Kaasmarkt Oudewater 24 Waan Aaiige oerd 9 partijen 450 si 20026 KG Pnjzen nnet iijksm 40 46 Handel matïg Cobp Vereen De Boskoopsche Veilmg te BoskoopGïIdCn Ophelia 1 20 Marcel Rouyer 2 10 Hadely 180 2 30 Columbia 110 1 20 Butrterf y 1 20 1 40 Mac Kftllei 1 8 2 10 Rolalondia 1 60 I aUiyrus 30 et Vjiburnumopullufl 1 Cerasus Hisakura 66 68 et SCTii g i 62 et Nascissen 18 et Codp Grocntenveiling voor Couda en Omstreken VeiJing van 24 Maart Spfaiftzie f 9 90 16 SO Wrtk f Ie soort f 17 20 18 00 ld 2e soort f 5 70 1110 Dun p e 23 per 100 K G Padija 4 6 Rtopslft Ie soort f 7 20 910 ld 9e soort f 2 per 100 stiikt Vmi heden af zal e dri mftol per week veJhf g zijn s Maandags 12 uur Woensdag en Vrijdag 11 mui nieuwe Abonné t Zq die zich met mgang van 1 April 1930 voor minstens drie maanden op de Goudsche Coui ant abonneeren ontvangen de tot dien datum veischynende nummeis xratiti BTADSXIETJwir GOUDA 24 Maart 1930 Aankoop grond van Mevr Bredius Glisberti Hodenpyl Aan het stadsdeel de Korte Akkeren grenzen de peiceelen weiland kadastraal bekend in sectie t nos 700 70i 06 en 707 gezamentyk gioot 4 10 50 HA eigendom van mevrouw A E Biedius Gysberti Hodenpijl te 7eist die 2ii h bereid he t vericlaard de genorande eigendommen aan de gemeente te verkoopen voor een som van ƒ 8500 per H A onder voorwaarde dat de gemeente de tot 1 November 19j2 loopende huur der perceelen handhaaft of met den huurder een billyke regeling tot beemdiging daarvan treft In verband met de bestaande plannen tot stadsuitbreiding stellen B en W den lïaad voor tot aankoop van de genoemde p r ceelen ooi een som van ƒ 8600 per H A onder de genoemde ooi waarde Kooi Iijn verandering De Burgemeester en Wethouders v Gouda doen te weten dat door den R dier gemeente in zyne Rooilijn verorden mg voor de gemeente Gouda Eenig artikel De voorgevel rooilyn vooi de Boelekade de Derde Kade de DoeLestraat de Wale steeg de Lange Noodgodsteeg den Groe neweg het Jaagpad langs de Kromme Gouwe de Kamemelksloot den Kattensm ge het Paradys de Prms Hendnkstraat Ie Rozendaal de Wilhelminaatraat de Nieuwe Markt en de Vierde Kade woidt vastgesteld zooals op de by dit besluit hu hoorende teekeningen is aangegeven Zynde deze verordening door de Gedepu teerde Staten van Zuid Hol and by besluit van 18 Maart 1930 goet keurd En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 22en Maait 1930 Hinderwet Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat door hen is ontvangen van het gemeentebestuur van Haas trecht eene mededeeling dat aldaar is inge diend een verzoek met bylage van de NV American Petroleum Company te s Graven hage om vergunninig tot het opnchten van een ondergrondsch benzinebewaarplaatB op een perceel te Stolwykersluis Gemeente Haastrecht kadaster bekend m Sectie A no 1944 iDat op Vrydag 4 April 1930 des voormid dags 10 Vè uur m het Raadhuis te Haas trecht gelegenheid zal bestaan om bezwaren in te brengen en de mondehn en schrif teïyk toe te hchten Van het verzoekschrift met bylagen kajn terstond inzage worden genomen terwtfl van de te dezer zake ingekomen schrifturen drie dagen voor den hierboven aangegeven dag op de secretarie dier gemeente kan worden kenms genomen De aandacht van belanghebbenden wordt ei fp gevestigd dat volgen de bestaandb jurisprudentie met tot beroep gerechtigd zyn zy die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zyn verschenen ten emde hun bezwaren mondehng toe te lichten Nationaal concours Goudsche Mond Harmonica Vereeniging Crescendo De Goudsche Mondharmonica Vrareeni ging Crescendo houdt Zondag as in de zaal Kunstmm an de Soc Ons Genoegen een nationaal zaal concours voor mond harmonica en accordeonvereenigmgen ter herdenkmg van haar 5 jang bestaan Het concours wordt te half een officieel geopend door Burgemeester Gaarlandt Daarna zal de feestvierende vereemgiög Colonel Gogey een marsch van K J AJ ford uitvoeren daarna Wem Weib und Gesang van Joh Strauss Op het concours zullen uitkomen de vol gende vereenigmgen Jjcerdam ontwaakt uit Leerdam Höh ners Vrienden uit Rotterdam Damescorps Con Amore uit Hilversum Tot ons Genoegen Kedichem Ons Genoegen Baarn Insulinde Amsterdam Eerste Gorcumsche MoJidharmpnica Gorinchem De Rotterdamsche Vlag te Rotterdam Crescendo te Vlissmgen Bravo te Delft Symphonia te Schiedam Kemo ras Vrienden te Rotterdam Noordei M H Corps Bravo te Rotterdam Versdiülende medailels en pryzen ï n voor dit concours beschikbaar gesteld Gouda s Liedertafel Het Bestuur van de Mannenzangvejeem ging Gouda a Liedertafel verzoekt ons te melden dat het SecreUnaat an d e vereenigmg in handen is van den heer J v d Berg Lemdulsteeg 7 Promotie Ambachtsscbool Zaterdagmiddag 29 Maart as te hiflfdrie zal op de Ambachtsscbool de promotie van de Jeerlmgen plaats vinden Dames kappen aan huis Wij vestigden Zaterdag mder etadfliBeu de atmduoht op de advertentie van d i heer Ziere dija iieh vestigde als dameakap f maar schieren m vergissmg Gouwe 4 Dit 15 met juist het is Kleiweg 4 ïOObIb ïn de advertentie stond aangewen VolkB en SehootlMd v Gedurende de week van 17 tot en roet 3 Alaafl weiden in bet Volks en schoölbtd verbruikt 208 ku pbaden 329 sproeïbadan èü 1000 it oolbadcn totaal 1637 baden nd 4 6 4 a Rotterdam Xeixes 5 H V V 4 Reserve 3e klsMe B Bodegraven Bodegravefl 2 VPC Schietfeun D H 3 2 Conoordk 2 BeMnre 3e klaw CRotteitiïim Excelsior 3 K P O 2 3 1 RoCterdam Ovcttomo 2 0 8 V 2 3 1 ï ott Tdajn Transvaiia 2 Feijeoooid 4 1 3 Afdeelmg UI Prometfeconpetltie 2e Uaaae AwoUp PEC Ensch Boys 4 1 7 3 6 0 1 4 J4 4 2 4 2 Afd IV Ut Umm Eindlioven P S V WJihelmfaa Maastricht MVVBVVTilburg Willem UEuwöiovenAfdeelmg V Ie klasaaWmsohoten WVVBeQuM Leeuwarden Leeuwarden VfliocitaaAftsen Achaiea B rieslandMeppet AlwdeaG V A V G V 2e klasseHaofltrecht 2 Schoonfaoven 3 1 4 3e klasae A Olyinpia 4 Iekkerkerk 3 2 3e klasse BG S V 5 L6kkerkerk 2 0 4 OTerdctat Het uitstekende wttr heeft gisteren er veel toe bygedragen dat do dliversö ontmoetingen zooals kampioens promotie en de gradatie en bekerwedstrijdeo loh m groote lielangstelling modtit verheugen Maar niet altijd werd aan de gestelde verwachtiageai beantwoord Zoo zag Blauw Wit zich ui het Htadion met 3 1 door Go Ahead geslagen en veilooi Ajar de voor de competitie be stemde ontmoetmg tegen HBS met 3 2 Een verlieugend venscfcijnael voor Haar iem was de 1 0 overwuinuig die de club van dien naam op de bweede klanae k u pioen K F G behaalde In het Oosten hield de eerste klasser P E C zuAi ook weeo k u ng staande In de lagere afdeeltngen vielen evenzeer verraasmgen Portuna werd voor het eerst geslagen dooi 1 lutaa dhe de punten best kon gebruiken Neptunus won van UW en daar Stepds Hooger op Gouda een punt behaalde ziet t er voor de UtneohteOaren bedenkelyk uit Gouda heeft ïicJi uitstejtend geweerd en met den steun vsn de wind w erd en 3 0 voorsprong verkregen die eohter na rust door de thuisclub werd mge loopeiii De derde klasaers stelden teleur Olyrapia krce bi D C I geen kans om het ongefila ffen record tg breken O N A viel tegen door vim den hekkesluiter te verliezen terwijl Alphen tegen Utrecht met 2 1 de vlag moest frtriiken i en reiultaafc iji mineur boekte ook Bode graven m den promotiewedgtnjd tegmi Rijswijk 111 da returnontmoeöng zullen de roodzwarten om kans te beJ ouden aan het lang itQ emd moeten trekken t Kan er dus spannen G S V 2 en Bodegraven 2 verloiren eVen pens Maar t mooiste werk legerde Gouda 2 door m den beslissingswedstrijd l eo 8 V V 2 dank s J beter spel met niet minder dan 3 0 te aegevieren Dat beteekent dus promotiewedstrijden spelen ik s Zondag m DoTdt tegen DFC 2 wfc rmede we de rood witten feheiteereo Traii l eavy heeft dus ook weer een tastbaar succes mogen boeken wat bemoedigend st t In den G V B werd L kerkerk 2 door de overwmnmg op Q S V $ kampioen der 3e klasse B wat een mooi su6oes ie voor de LekkerkerkeiB Om den N V B beker werdfe enkele wed strijden gwpee l om SKe eciit O S V dien onze stadgenooten op het kontje af hebben verloren Olympia DOL 1 2 De kampioenen vallen tegen Olynipia verscheen met de oude opstel ling omdat de laatste wedstrijd in deze competitie ook de laatste ia geweest van enkele spelter die van het geregeld uitkomen voor hun club voor té respecteeren radenen moeten afzien t Was wel eenigszms jammm dact de elf Olynvpianeni m fdcze omstandigiheÉd geen overwinnimg hebben mogen boeken want er ie enthousiast voor gewerkt alle op allea gezet maar zelfs het verdiende gelijk el bleef uit D oorzaak komt ons yoor is gelegen m het feit dat de Gouwenaara geen g eel vorniien m het fp £itAea Taa een aan val zit geen v6i4 aind Het enthouataAme kan veet vergoeden maar dat is te vaak a an fichommelmgen onderhevig daarbij komt nog dat individueel goede bedoeUngen door medespelers niet worden begrapep waardoor de prestafJe van het team wordt verminderd De anders 200 pioduCitAeviB asovalslinie had gisteren nagenoeg geen suocee ook om een tweede reden In de verdediging der gas töti slak de keej eT met kop en schouders boven allen uit 1 met zijn lange armen greep hij menden bal die anders ongehut deed itjn vmg naar het doel ra afgelegd hebben Dit kwam vooral in de tweede helft van deaen wedstrijd dte de aafitrekkelijkst waH hoewel er geen goals vieleh te notet ren tiot uiting Bijna 45 minuten wse Otym pia de aanvallende party maar niets mocht baten om een tweede Goudsche doelpunt te maken In de tweede speelhetft had elke jMrtij blijkbaar haar kruit veraohoten Twee doelpunten die met het werk aren van goed afgewerkte aanvallen der kaoipioenen maai er aan ee zwakke periode Aer Goud Bohe def uue te wijten zijn bQ te Olympia tegen doch daartusschen had Bik met e schot op kniehoogte een tegenpunt gemaakt Hoe tel er gestreden werd om voor den tweeden k er gelyk te maken mpfe wel blij ken uit het feit dat keer op keer de bal m de omgeving Van het RottendamoaciiiB doel verkeerde Horneman ea Henny Krom wisBelden van plaats dodi het iuélp niet veel Wel wirit de j igste Krom op handige wijze tal van cornerd te foroeeien maxt de kee per greep niiïimer mis Op t laatst meoade fli s Krom dïe t en lHusiast van allen spteelde door dfffi doelwachter te hindaren iiet acoren meer tie vergeonaklielijkeo waar de kieper Bwom over hem hoeii eo stuur de hH leder m veoilgttr richting Een paar maal had D C L niet ver peCb ie klagen 1 Ean strafacjiop aai OIyan ia braohl de kans