Goudsche Courant, woensdag 2 april 1930

m De regenproef van 26 Maart j I Opmcrkiiigea van d n reg nmaker De beec VeraaH ai rijft ons Door Teraciiülende hoogst betrouwbare en oopartijctóefi personen worden mij modedeelingén gedaao naai aaneiding van nujo regenproef van Woen ag 26 Maart jl welke ik hlor nader wil bespreken om4 t zij w mijne overtuiging varsterkeo ial wanneer binnenkort bij warmere en vochtiger weeisgffiteldheid zoo mogelijk in ludhtvaartuigen van grooter draagvermogen de proeven Ijierbaaid wordoi een voor ieder waarneembaar resultaat uJ word verkregen Waren de b e vorige pogingen door totale afwezigheid van wolken toft mislukking gedoemd ook ditmaal werd de vlucht onder minder gunstige omstandigheden ondernomen 2tooals ik in nujn radioredtevoermgen van 13 F ruari j I voor de A V R Oi en vaa 16 Febr j I voor de K R O uitvoerig heb uiteengeeget is voor het welslagen van de proef gewenscht dat in een tqjstijgendö luchtetiooiri bij dalende barometer de waterdiuiip m hoogere koudere luchtlagen geec iden eerd wordt Heeft de natuur voot 90 È 95 pet dit oondeitsataeproces wrricht dan kim door tédtnisch mgrijpen door sterke afkoeling en wellicht meer nog door de electrisehe lading der vallende ijwieeJtjes neerslag wordeQ gevormd Deae vOjorwaarde was ook ditmaal niet vervuld De barometer steeg Woensdag den geheelen dag ea stCHid bij het opstijgen op 756 M dus zeer hoog lu ar daar h t zich het aanziso dat bij langer wacbtai de omstandigheden n ongunstiger zoadat worden werd besloten de pl m 1800 K G ilsgrms uit te werpen boven de nog over de Zmderzee hangende woLkea daar die boven de Noordzee door den noordwesten wind grootendoels waren verdreven en opgelost Deze cnibtanid eid m aanmerking nemende mag UI het feit dat nadat op versdiiUende plaatsen boven de Zuiderzee ijagruis wa8 uitgewKpen op Pampus een sterke temperatuurdalmg geoonetateerd is gepaaid gaande met een ijskouda nevel nu roeds een tastbaar i sultaat worden geeien Zooais Ik boven reeds zeide zou bij warmer en vochtiger weder zooals dit naarmate we den zomer naderen steeds meer voorkomt een voor ieder waarneembaar resultaat zijn verkregte Ik wit dit even toelichten aan de hand van gegevens ge ut uit het standaardwerk LehrbucSi der Meteorlogie von Hann und Süring 4e Auflage Chr Herm Tauchnitz Leipzig Dit wefk is mijn voornaamste leiddraad geweest hij mijne metoorologieohe studiën ZooaJs bekend kan warme lucht v eel meer waterdamp bevatten dan koude luolit alvoreu verzadigd te zijn d i alvorens coudensaCft intreedt Een aflioelmg van b v 10 gr m m warme lucht eene veel grootere ueefela veroorzaken dan in koude hetgeen kan vworden aangetoond met de navolgende cijfei Hann und Sü g Pag 225J Een M3 ludlt ia verzadiigd indien Bij bij navolgende temperaturen de daarachter vermelde hoeveelheid waterdanxp bevat bij 10 a gram wa damp 3 4E1 4 85 aai Öb 6 10 9 42 15 1Ö85 20 17 33 25 23 07 30P 36 40 Uit bovenstaande gegevens yolgtv dat terwijl bij een daling in temperatuur van 5 op 5 een hoeveeheid van 6 18 3 24 3 39 gram condenseert eeji daling van 30 op 20 een condensatie van 30 40 17 32 13 06 gram dus bijna 4 maftl zooveel opletvert Indien m het eerste geval nevelvorming optreedt ia in het tweede geval neerslagvorming waarschijnlijk Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dait ae kansen voor het slagen van de proef stijgen naarmate we het warmere jaargetijde naderen en dat ze in de tr ¥en waar de temperatuur doorio end van 27 tot 30 en meei vaneert nog veel grootere mogelijkheden heeft dan hier iog wil ik wifien op een ander getuigeaiis met betrekking tot de regenproef afgelegd door den parlevinker aan het vliegkamp t Schellingwonde Deze verklaarde dat hij een ijeregen in sdbuine richting zich zag afkomen evenals bij de vorige vlucht in begin Februari Terwijl hij dfstijde echter ijskorrehi had zien neervallen had bij tlitoiaal niets zien vallen nooh op het land noch het water Hiervoor is een zeer aannemelijke verklaring en wel eene die zeer hoopvol stemt Toen ik voor eenige maanden enkele onzet meest vooraantó ande natuurkundigen en meteo ologMl ocaisulteerde betreffedde mijn i anneji óm onderkoeld ijs op de wolVen te strooien werd meermalen de vraag geopperd of dit ijs wel gesmolten zou zijn voordat het den grond bereikte Anders toch kwam de sterke afkoeling met ten volle tot haar recht Ik heb toen steeds geantr woord dat ïk meeiide dat ën door de tem peratuur van de lucht èn door aanraking met water en waterdamp zulks wel het geval zou ijn Uit het feit dat thans slethts een nevel den grond bereikte leid dk af dait ditmaal nu de luchttemperatuur beduidend hooger wae dan begii Fehnari het ijs geheel gesmolten is en in de droge onverzadigde atmofifeed vftrdampt Ware de lucht geloei of nagenoeg met waterdanrp verzadigd geweest dan 20 regen geccallen zijn Reeumeerende heorhaal ik dab naarmate de luchi wanner a vochtiger w ndi en dit geschiedt van nu tot ongeveer half Aogustus de kans voor welslagen stsc da grootN wordt De vlraag iau kunnen worden geeteid waarom dan niet gewacht tot in Augustas met het houden der vluchten Hiwop wü ak het volgOMle antwoorden 1 Ik acht een eventueel welakgen van sod danig bahuig o a voor onze Indlsdie cultures d e in hei aSgeioopea jaw enorme A schade men apnékt van tientallen milli VER STATEN De beide groote rampen Bü de aaiïTaring van het toeristenschip de Swan op de Columbia rivier i n imar thans nader wordt gemeld uit Portland zeven menadten omgekomen en twaalf anderen geicwetat Men herinnert zich dat op de genoemde rivier de Swan in aahvuriitg was gekomen met het tatótvaarthig Dmvenport Hoewel dit natuuriüfceBn ernstig tmgeluk is had het wrt erger kunnen wezen want toen de £ wan geramd werd waren 286 passagiers aan boord vaa het schip De andere ramp veroorzaakt door een nujnontploffing bu Kettle Island in de staat K ntuckie heeft eveneens vele slachtoffers gemaakt Men mag aannemen dat de 16 in de mijn opgeslotene alle dood ïijn Vijt Igken zün geborgen PINNENLAJVI Uberale Omroep Uitzending rede Mr D Fock liet bestuur vaii deu Ltberalaa Omraep V L RA hüüh zich tot den luioiMat van WfCterstoal gewend met het verzoek om evenals in 1929 ai de gelegeiAeid te worden gesteld Je opeiimgsrede van dö Partijviirgtidermg vua ie luberale StaatApaxtij welke door mr U Fock zal worden nitgefcproken per rad io te mogen mtfceoden aan gt ien deze dag voor de Liberale Stafttspeaiii 18 te be cliou weii als hoogtijdag Het bestuur verzoekt raitedien de tbeechikking tekrijgen over txsi zeodstatiou met lange golflengte op Zaterdag 10 Mei des namiicldagsvHn 2 tot 3 uur 6tt ia NvV Stoomvaart M9 L Nederland i 4 tschap der N V Stoomvaart My Nederland i de Kirma Kuyper van Dam SmOiT te Rotterdam meldt dat de boot trein van het sj J P Coen hetwelk 4 April a s vaji iGenua zal afvaren Donderdagmorgen 3 dezer zat vertrekken van Rotterdam Uaaa te 7 u 19 Vertrek van a Gravenhrtge S S te 8 u Meroiritui examen Peden Ue fixamens Mercurius De Practll Bxaïl i der KederaÜe van Handels en Kantoorbedienden Vereenigingen in Nederlwid zulten gehouden worden voor Boekhouden öp 11 en 12 Juni voor Handelscorrespondfentie op 1 en 2 Juli in de plaatsen in het prospectus genoemd Dit prospectus is gratis verkrügbaar aan de bekende adressen en hij het Secretariaat der FederatieExamens Anna Paulownastraat 17a Den Haa De in9cfariijving en sloiten op 5 Mei en 26 Mei a s Het Mitslag van den heer Dubois als directeur der N S F De Cïooi on Eonilander meldt ï alft WIJ voor taiigen tijd mediedccident is door dn oommiasariaBcai van d i Nederl Sein tontellen fabriek te Aansterdam eeu vergadering belegd waar o iu de ontelagnemmg van den iht er Duboie als dirc jteur ia behandeld Deztf oDtalagi toDiiig te liefe volg van eeü meeningaversohii dat gerezen was tufischen Oen grootsten aondeeliiouder N V PhiUpe ieköi te Eindlioven en den heer Dubata Q N V Philips wilde n l eamenvoegmg ïaibr D N V PhiUps wilde n l eamenvoegmg van de techniAdbe aMeelingoi van den omroepdienst m een bepaalden vorm De heer Dubois koai zicli met met de aienawijlte van da N V Philipe vereen igen on deze dus ook met bij 1b vier omroepvepetaiiguigen propogeeren Intuaachen ktHideo de technische vQorzKnmgen welke de N V Pliiiipe wenedhtOj ook de goedlceunng van de vter oniroepverceiiigingen met w dxagen hetgeen tengovutge had dat de regeeimg dit plan afwees Met S S van 1 April worïH den heer Dubois officieel ontslag als directeur der N S F verleend Hij ia inimddela benoemd tot directeur van het CentiaaJ Bureau van het Comité vour O i iroepaangelegenheden Dit bureau zal de Uela igf der vier ouiroepvereenigingen bet rtjg n De ontelagverleenmg IS op zoodamgB v jijte tot stand gekomen dat de heer Dubois in zijn nieuwe functie met te N S F zaï kunnen öSmenwerken Als directeur van de N S F in de plaste van den heer Duboia ia benoemd de deer H Gleeën te Laren Nog vernemen wij dat de heer WarderlDk Vinke uit Amsterdam als oomdnissaria der N S F ia afgetreden Fred van £ ed i Een iaargeU van de gemeente Bussum De gemeeateraad van Buasum heeft gls tereji bealöten aan Frederik van Eeden en jaargeld vai 1000 loe te kennen Jnfaileui Jhr Unthorst Homan De commissaris der koningin in Drente gehuldigd Ter gelegenheid van het IZfjarig mlitajubileuir vai den commissaris der KcriM fcm ixi de provincie Drente ds den hoojpM jubüariB gistiermorgen nameins al het provmciaJe personeel door mr P Bijl reïerendaris in tegenwoordigheid van een groot aantal ambtenaren een vulpen in étui aangebeden Ntimens de burgenweaters m Drente werdden jubilaris en schiiderstiik van den knnfttenaar Van den Boon te Holde aangrfxKien Het fituk 9ielfcife l Drecföch heidelandediap voor Gedtiiut erde Staten en d Griffier verraBten den onwrnseajis met een fraai blosonsfak Tal van bloemstukken werden nog aangeboden oCft door te Linöhorat Homan kanaal Mij door het B u hul door het be tuur der Centr er voor den opbouw m DrenUhe door d offioieren van het gafniroen Een Qitkeering van ƒ Ï40J000 voor g lveiuim De rta i ibeie verhoo ngawet tnsachen Rijk en Gemeenten De burgeme ter van Hilversum de heer Jyambooy deelde in de gieteravodd gehoijden raadsvergadering mede dti in de wei regelende de finanrjeele verhouding tu seheffl het Rijk en de gemeenten Hit rsum in een nadeel conditie was geMomen tea ofnichte van de aitkeering omdA xij in aiflleoaantal zoo sterk u vooruitgegaan en dus tot een veel lager bedrag perlinwcmer kwam dan wanneer de bevolking fl tionair was gefcl ven Kflö deze onhiUijkoeid wordai wegge nonien door liet aantad ia ottws Tan 1817 als basis te nemen dan zou deze genwettie een lioogere uit4i Ëj U g k Ujg yqn f 2 70 per hoofd De buigenseeeter eefi eei idw4 ad gehad met den minieter vaa Unanciën en liab twk gewend tot den voorzatter vandocomr itsjie die den minister had in te lichten Nu de manister zidh bereid heeft verklaard tot wijziging beteekent dSt voor deae gemeente een hoogere nitkeering gedurendb de eerste jaren van f 14O O00 per jaar Sprekor foradht de regeermg hulde dat zij rekening heeft willen houden met de gemaakte opnierkingaa Gaa uit de StaaUmijnen De eerste Imerlng oq langen afstand Giütepmiddag 4 uur werd op de gaafabrie k te Roermond het eerste gas op langen afstand inge ohakeld dat vanuit de staatsmjjn Maurits in den vervolge zat geleverd worden Bg deee olficteele gdtegenheid wa ren tegenwoordig de direateur der Btaatemtjnen m Limburg prof Van Itterson da iioofdwgenicur der ookesfabriek van de Mau rits ir Ross van liennep de burgeaneeater van Boermond en wethouders en raadsleden alsniecLci leden der Kamer yan Ko qiiandel m MiddenLimburg en groot gBflverbruikers Wethouder Evers iieette de venadhillende autoriteiten welkom a gaf een b nopt overzicht van de totstandkoming van het nieuwe bedrijf hel gas te be4rekk i over l igen afstand Nadat lir Kuylaerte directeiu der gememtelijke gasfabriek en thans leider van het nieuwa gaebednif een uite aeCting van de automatis öbe wer mg der verschiUmde mar öhinefl Jiad g ieveiii zette de burgemeester van Roermond mi Wasamk officieel den gasto v€iBr voor Uoennond in werking Hiermede is dan m Limburg de t e as amg van het gas op langen afstand begonnen en auUen binnenkort de andere groote gemeenten wel volgen Urr DE PERS Een Aphlgran De strijd togen iwt kapiUUsme Een gieestigaatrd sdhrijft in de a r Kotterdamnier Op 1 Aprü a bestaat Het Volk 3ü jaar k Heb het nooit geweten dat men het gewasgd heeft op dien gevaarlijken datum het eerste nummer uit te geven Maar het 18 zoo Het atA i m een jiiooi randje in Het Volk zeflef En in den IJakerhoek vindt niön een hef strikje v ii een jongöuffbloea weer onder elkaar 1 Apnl 1900 1930 Dooh dit is niet alles In n awarten rand van dunne lijnen leest m i en tekst en de toepassing Gedurende ai die jajsn hiseft Ihet valbarl aeod gaatredtt tegw btA unpÊtaÜmfi 1 Hebt ge het daarbij al eeus gesteund door l ieb aanbrengen yan eeu nieuwe abounét Of is dat soms niet waar dat Het Volkvolhardend gestreden beeft tegen h t kapitalismeP Roerend ben ik het met deze stelling eens lil wil mij i iet beter voordoen dan ilt ben ik belijd deemoedig dat ik ook wel eena niijn beet gedaan heb om t kapitalisme onder de knie te krijgen en aan miju belangen dïenatbaar te maken precies als Het Volk Het is me echter niet zoo goed gelukt zeker heb ik met 0 volhardend gestjredrai en met te weinig eaergie Want het kapitaliisme kijkt me loensqh en eenigqunfl uitdagend aan de hooiwagen ging mij voorbij i ik Ivield sleolitfl enkele spichtige spiietjes in mijn hand Het Volk had meer fortuin Groote advertenties van kapitslistiache zaJieomensehen die enkel maar om tvinat produoeeren en lak aan de gemeenstjiap hebben zelfs van banken en maatsctiappijeD van echt kapitalisten Dat was de dertigjarige volhardende oorlog van Het Voïk tefeen het kMtaJisime En nu het zoo ongeveer getiiumfeerdheeft maakt liet van alles een Aprilgrs envoor het kapitalisme een naxrenpêk Nu wordt Het Volk aangekleed met eel kaputalietisdh coetuum De millioenen wojr den opg0Z en uit de beweging en hoe zei het de algemeeae directenr der grootkapita lu isc e arbedderspeiB ook weei de ktant is nummer één een financieele Miderneming en pas im de dierde of vierde plaats prt agandjjDiddel RADlO NOJBiUWS Programms voor heden Hilversum 5 30 DmermuEi 6 45 en 7 15 Cursua Italiaansch 8 01 GramofoonmuKiek 9 0011 00 Operettemusjeè 10 1510 35 Cello recital 11 00 Gramofoonplnten Huizen 5 00 Kmderuurtje 600 Gratmofoonplaten 6 Cursus radiotechnieii 7 10 Causerie techn nderweorpen 7 40 Opfokken van kuikens 8 10 Voera N C R V 8 30 10 30 Evangelieatie radioBameiiktwat uit I eiden 10 4011 00 Gramofoonplaten London 7 00 Pianoverkeo van Scarlatti 8 05 Conjert 900 Orkest KI 05 Opera 11 0 J2 20 Denemmidi RADIO TELBGRAFISCR WEBRRERICHT Verwachting Matige later afnemende KuidKWsteÜJke tot ïuidelöke wind Bteest licht tot half bewolkt W arschijnl k dwog wat ÏMa koeler dea nachts ovenjag iets xacbter oenen guldens hébhm geleden door de droogte dat ik geen dag langer dan strikt noodig wil wachten met aan te toonen dat schade uit dien hoofde beperiit kan worden Indien ik toC Augustus wacht is de uogat 1930 er in het geheel niet mee gehaat daar met de toepassing in het groet miinetens tlij lerdore maanden gemoeid zijn Ook voor an lej ft fjoelpiodei O S braadblussching acht J ik i t gewensGht zoo spoedig mogelijk aan teWnen welke resultaten ik nu reeds met uiterst bescheiden middelen kan bereiken Ik ben derhalve besloten reeds 1 Mei of volgende dagen zbbdra de weersgeeteldheid TOor de proehieoung gunstig ia dezelve te lierhajeo Het is zeer wel mogelijk dat ik over K L M vliegtuigen van grooter draagvermogen kan beschikken hetgeen het welslagen eer ten goede komen Ik stel mij voor de eerste proef in de omgeving van Schellingwoude en Pampus te houden en verscJiiJIende waarnemers m de omgeving op te stellen Ook vertrouw Is dat het Amsterdamschia publiek nis mder nal doen in belangstellmg voor het HaagscJie dart reeds zoo dikwijls vergeefs helaas doch dit was buiten mijn sohuld zoo groote blijken van belangstelling gaf Mocht ik naar ik fctelhg hoop en vertrouw ditmaal slagen dsn zal mijn eerstvolgend bezoek Schevemngen gelden waar het vanaf Mei met of zonder regeoproewen in den regel aangeniiam vertoeven is GEMENGDE BfilÜCHïEW Panharing Oniote aanvoeren Ala een gevolg van den izachten wint r welken wij achter den rug hebben wordsn reeds thans enoime hoeveelheden Zuiderzeeharing gevangen en ook te Amate rdam tegen uiterst lage prijzen verkocht Elk jaar hebb i wel groote aanvoeren plasts doch later m den loop van April Nu eijn we extra vroeg op het hoogtepunt van het seizoen lat van October tot Mei loopt aangeland Men weet dat de gewone Zuidemeeharmgen m twee soorten aan den an worden gebracht iichtgerookt als bafcbokking en zwaarder gerookt als harde bokking Maar in Aprtl zijn de aanvoereo aoo groot dat er voor de lot bokkingen gerookte haringen geen afzetgebied e vinden ia en dan komen de panharingen op straat Zooals in deze dagen volop a vromer dm gewoonlijk het geval is Zij worden hier aangevoerd op da VLSiiimarkt bij de gemeentelijke vischhal op Da Ruyterkade en daar aan de venters gesleten karrenvraciiten vol En t zijn de venters die ze overal de stad inbrengen als wmke artikel ii panharmg niet in trek omdat de aanvoeren niet geregeld gesdijedwi We hebben in dit geval te doen met een goedkoope visdhsoort waannöde de kooplieden nu en dan plotseling uitzwermen als de vangst groot is gewdest Op de markt brengt pe panvisoh nu ongeveer i cent per stuk op de verkoopprijs wordt dan 1 è li cent maar over een paar weken kan men het voortreffelijk voedsel reeds zeker voor tien voor een duVubeltje raimschoota krijgen Zoo is April de maand vaft do panhajring en derzelver venters i Emitig ongdiah met een jBotwrflets Op den Haagweg onder Rifs wijk ie gieternaclit omstreeks 1 uur een Dslftsoli sftdent de heer W T uit Den Haag met zijn motorrijwid t ¥ren deo toiboom gereden waardoor zijn lantaarn werd verisrijitedd De student en dte duopassagier A D uit Den Haag stapten weer op de motorfieta en redMi zcaider licht veider Kort daarop reed de motorfiets met groote sneïheid tegen den auto van den heer Juffennan uit Den Haag De student werd levensgevaarlijk gewond de duo pa 3sagier kieeg geen letsel De motorfiets en de anto werden zwaar beschadigd De Rijswijksche pohtie heeft den auto in be lag genomen Nader meldt men dat de heer W T die na door dr K te zijn behandeld naar het r k ziekenhuis in Den Haag werd vervoerd daar ia ovferleden Melkprijs te Rotterdam Thans 6 2 cent af boerderij De Bond van Melkveehouders vergaderde gistemiorgen in het Algemeen Verkooplokaal in Rotterdam ter bespreking yan de meikpnjBverlagmg per 1 April Volgens de Telegraaf kwam de voorsitter de heer A N Vaajidrager in zijn openingswoord op tegen te voorstelling de vorige weetk bij de bespreknng over de landbouwcrisis in de Tweede Kamer gewekt als zou de toestand voor de melkveeihouders niet zóó slecht zijUj Voor hen dateert de cnsis niet van den laatsteo tijd Zij zijn permMieaite orisislijdere Door do daling van den baterprijs tiot een peU zooals men hiet in vijftien jaar niet getand heeft ih dfi toestand hans aeer ernstig geworden Voorts opperde spreker beawwan tegflh de melkveiling waardoor de grondprijs in de war gestuurd wordt en hetgeen de bond ten optsiohte van den consumptieprijs heeft bereikt wordt bedreigd Spreker emdigde met een aanbeveling van het beBtuursvoorstel om den grondprijs van de melk per 1 April vast te stellen op 61 cent af boerderij Dit voorstel werd na eenige dwcusBie met algemeene stemmen aangenomen De KalivegMhepingen KHJgt Antwerpen toch de voorkeur De overeenkomst met Rotterttam berroepenT Het Vaderland mehlt dat Beiga gisteren uit Brussel semde dat gistermorgen een bevredigend acooord is gesloten tusschen den vert enwoorfbger van de Société Commarciale der Potasses d Alsace en Van Cauwaiaert burgemeester van Antwerpen De détails ioz ke deze overeenkomen zullen later worden hedcend naakt Nog aemt B T Ar dat in Brussel het gerucht loopt dat de Potasch Maatschappij bloten zou hchben haar overeenkomat met Rotterdam ongedaan te maken po Parijsohio oorrespondemt van Le Boax s4 i aaji SX b iul dat als eerste gevolc van L d J böBprekmgflo met de vertegeowoowHge van de haven van Antwerpen de ondeifaaodelingeQ tuseotMin de ac P A en het BtKlabeetuur vaji Kotterdam afgebroken zün SM stad Antweipen heeft aan de S C P A nieuwe voardeelen toegestaan en haar tevcas de middelen bezQrgd om de thans beetaaode kahantiepots uit te breiden Onder deze voorwaarden zegt het geïuciit zal de S C P A voortgaan laet Itaac producten oyer Antwerpen te jsöiden ea worden do onderhandelingen met Rotterdam met doorgezet J rauwroa het ontwerp van overeeaikoattt m i do Neaerlandsche haven moest voor 15 Miarl door het stadebestuur van Rotterdiaju gtaatifieeerd zijn wat óe Fran8 hen m de mogelijkheid heeft gesteld zonder de belangen waarover zij hebben te waJten ki gevaar te rfPengen de besprekingMi met Eotr terd m te staken en a n Belgié voldoeoing te geven Ooét de VmgUème Siècle sjwerftt van yen verbreking van het accoord met Rotterdaui en wensciit minister president Jaspar alsmecte burgemeester van Cauwelaert geluk met het bereiken van di t resultaat In zekere Belgische kringen is men echter minder categonsoh en gelooft men niet dat da Fransohen hun overeenk mist met Bot teidam hebben verbroken Mifn veronderstelt m de kringen dat de Fr neolian over Kotterdam toch de versohepae g van en dï el van 200 100 of 300 000 tons kali per jaar hebben toegez d en dat de rest ever Antwerpen zal gaan Dat zou dan ook de voorzioliUge termen van de officieels mededeeling welke niet spraken van mont Iie ten bate van Antwerpen maar van een bevredigende regeling verklaren Felle brand te Leiden Ëen cUchéfabriek geheel uitgebrmd Gusteravond ruim half zes is een fells brand ontstaan in de cliohéfabllek Illustra Gerard Doustraat 14 te Leiden Hoewel de brandweer met de groote motorspuit Ker spotd ig ter plaatse vas en het vuur met vijl stralen werd aangepakt kon niet worden voorkomen dat het g aouw geheel uitbrandde terwijl het dak vrijwel geheel werd vermeld In het vrij groote gebouw stonden tal van toestellen welke bij het maken van chché s noodig zijn en hiertoe behoorde oo4 een foto mstaUatie die kort geleden was aangeschaft en een waarde van 4000 gyldaQ vertegenwoordflgde Bechta van den ingang is het kantoor doch hiervan bleef evenmin iets over Van den geheele inventaris van het gebouw bleven slechts wat vedbogeo ijzerwerk en verkoold hout over De schada aan liet geibouw wordt op 6000 gulden geschat en is het eigendom van de N V A Hijthoff s Urtgeveremaatschappij Het fs verzekerd De inventaris wordt geschat op ruim 20 000 gulden en is voor 16 000 guioen op beurspoi ifi verzekerd Zooals de direeteur van de fabri db neer tJJi Lamp mededeelde was de fabnek van c grooti aantal orders voorzien Het bliüsc tumgswerk stond onder leiding van den oonmiandant den heer P J Verhooft en deii onder commandant den heer D van Lith De oorzaak van d€n brand is onbek id De directeur heeft als laatste de fabriek ohi half zes verlaten De Johan de Wit in den storm Golven van 25 Meter hoogte sloegen over bet dek keen Het nlaaa van den kapltebi De Johan de Witt heeft op zijn jongste reis naar ïndië met hevigen storm te kampen gehad Kapitein van Meeuwen deelde daaromtrent aan een verslaggever van het Ba Nwsbl het volgende mede In de Golf van Biskaje stak een hevige storm op tengevolge waarvan wü zestien uur vertoren Ik heb toen onmiddellyk naar Holland geseind dat wij een dag te la t Genua zouden binnenloopen want door het ruwe weer konden wij Aigiera alleen bU dag binnenloopen De storm stak s morgens op geheel onVerwacht want de bammeter gaf hem niet t aan H kwam uit het Zuid Oosten opzetten doch nam later verschillende riditmgen aan om ten slotte uit het Westen t komen Een zeer hooge zeedeining kwam uit het Noord Westen Ik heb vaart laten verminderen en zoo gekoerst dat wjj toch niet buiten den koers kwamen dien wij hadden te volgen Gelukkig waren de passagiers zóó zeesiek dat ze zich niet om den storm bekommerd hebben en zich niet aan dek konden vertoonen want andera waren er ongelukken gebeurd Er stonden golven van vyf en twintig meter hoog zij sloegen over de dekken m beukten de sloepen uit de kampen Fatrjjfpoorten werden stuk geslagen Ook de railing kreeg avertï een stuk van negan ms ter werd weggeslagen De verbindings aHr tusschen de Ie en de 2e klas werd in stokken gerameid In den rooksalon Ie klasse werden spie gelruiten verbrjjzeld De zeeën aioegen door de aaion heen oodat er eenige decimeter water kwamen te staan De weinige passagiers die nog op de been waren moesten met de beenen in de hoogte zitten Door planken te leggen heeft men getracht dit euvel te vei helpen Alle schade is te Genua hersteld De barometer stond op 729 een zeer ïa gen atand Eh dan waren we nog een paar honderd myl van het centrum van Je i storm af Maar ik ben nog niet aan bet einde van rayn verhaal ook in de buurt van het eiland Kreta in de MiddeJlandscbe Zee hebben we wéér storm gehad Hierdoor hepen we nog eens acht uur te laat Port Saio binnen Ook nu kregen we dekschade sloegen patrijspoorten stuk In de eetzalen en de hutten moesten alle stoelen worden vaat ©bonden want ïwsre voorwerpen werden als veertjes tegen dewanden opgekeUd De schade door diw storm opgeloopeD is door ons self herrtaW In totaal hebben we door de beide to men 32 uur vertragine gehad doch tob S e tof Priok hebben we daarvan Öen arw ten ü te halen De storm in de Golf v Blakftje hMft totaal 45 uur dourd fö vtaen i andere schepen in de buort één ervan Itorope gaf zelfs S O S aeinen brug verbrijzeld We zijn er onmiddellyk heengegaan doch toen we in de buurt kwamen van de plaats nar de seinen gegeven waren was er geen schip meer te vinden I rsoonlQke ongelukken z n san boord van de Johan de Witt niet voorgekomen STADSyiETTWB GOUDA April 1930 Bekendmaking Burgemeester en Wethouders inzake de Zwarteweg Burgemeester en Wethouders Overwegende dat de Zwarteweg onder aen naam van Zwartedyk voorkomende op den op het Provinciaal wegenreglement rteunende legger van wegen en voetpaden als eigendom van den Polder Willens met onderhoudsplichtigen de gehoefslaagden in net blok MiddenwiUens door de gemeente Gouda in eigendom beheer en onderhoud ia overgenomen zoodat de voormelde legger behoort te worden gewijzigd Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Beglement Op de wegen en voetpaden der provincie Zuid Holland Besluit den legger der wegen W voetpaden voor de gemeente Gouda voorioopig te wijzigen door achter den weg de Zwartedgk als eigenaresse en als onderhoudsplichtigre te vermelden de gemeente Gouda Openbare verkooping gehouden door Notaris J Koeman De uitslag van de gisteren door notaris J Koeman te Haastrecht in De Zalm gehouden verkooping Is a1s volgt Perceel I een woonhuis met poort aan de P C Bothstraat no 83b kooper de heer J Stolwqk alhier voor ƒ 4310 Perceel II een woonhuis met tuin en schuur aan de Doelenstraat no 11 kooper de heer F W CiomeÜssen alhier voor 6300 De overige ipeweelen lijn niet verkocht Aanbesteding Te Utrecht is gisteren aanbesteed het maken van grondwerken enz op het stationsemplaoement te Koog Zaandijk Laagste inschrijver waa de N V Beton WoningMij te Gouda voor ƒ 7 fiOO Overgangaexamens AmbacJitsschooL Het aantal leerilngen Aan de Ambachtaschool werden nog bevorderd de volgende leerlingen Van de eerste naar de 2e klasse Smeden M v d Berg G Boekkamp voorw W K Boode A van Dongen W S Donker voorw J van Duyvendijk G H Groen voorw J Ph iHuiaman P Hoogerwaard A C de Jong T C van Kleef A A de Knegt J Koudstaal J v d Lee G Ukum A Spruit H J Stolwük H Sul A Verhoef H van Vlegen M Visser Timmerlieden J J Aartryk M van den Berg C Boer K Boer voorw F J Biemont voorw B H de Graaf J dö Groot A van Helden A de Jong J de Joode A de JCwaadateniat M C Lok Toorw L van Noort J Pijpers M van Shyn T C Scheer M Veriaan J Vermeer F v d Heuvel J de Koning voorw S Schenk B Smits M S Bnieder B Vermeer A van Walsum Niet bevorderd 2 leerlingen Ververs A van Eyk C Timmeramans J Versteeg P de Zeeuw Meubelmakers A H Olie A Vink K Dutman Bevorderd van de 2e naar de Se kUase Smeden C Arends H de Bruijn voorw K deiBruün J Böere J M Frie A A Groenheide voorw J W Hakker J C B Kok H van Muiswinkel W Mul Ih Rieken G Schellingerhout W P Verkerk L Verhoef t Vermeulen W de Waal Timmerlieden A Cattel J J Jansen J Rietveld P Spieringshoek W A Stolk C Termorahuizen Fr Vermeer H Vink A v d Werken D v d Bergh J Burger voorw J iBouter W de Jong A L Kashelpen A Kooy W van Lange voorw Priem E J Bchmolt Niet bevorderd 2 ieerUngen Ververs D Brand € v BHtterawyk P Heuvelman J Koemans Q Rook A Schouten P Stoppelenberï Meubelmakers KI Beinders W v d Valk Voor de nieuwe cursus gaven zich 72 nieuwe leerlingen op De school telt thans 172 leerüngen n I 82 timmerlieden GO smeden en bankwerkers 18 schilders en 12 meafiêlmakera TentoonsteUmg Fan teeken en baetsMTwerk In het gebouw van de Avondschool voor Ambachtslieden had gisteravond de jaarlüksche tentoonstellüig plaats van het door de leerilngen gedurende den pirsus 1929 1930 vervaardigd teeken en boetseerwerk Ook nu was de belangstelling van de zode van het publiek speciaal der ouders groot Er was ook heel wat te zien zoowel langs de wanden der verschillende zalen als op de daarin geplaastte tafels Uitstekende collecties vattedcenin en fraaie handteekeiangen enz enz legden alle getuigenis af van de goede leidhig de degelöke vakkennis der leeraren en het enistige streven van de ïeerlingen om het beate te bereiken Jammer is het dat de duur van den cur ua een maand verkort en de vervoIgUasse opgeheven is daardoor kon voor enkele JÜMohet gewone programma wiet geheel werirt wordan Hedenavond is d tentoonstelling ookw voor belangstellenden geopend en wel 7 tot 9 uur 9 1 Agenda 2 Apri 8 uur gebouw Daniël 3uraus fe H B O onder leiding van Dr Montagne Ajml 8 uur Zaal Ksmstmin Set Ons Genoegen Uitvoering Hialia Aprü 8 uur Soc Béunie VolkaaBi versiteit Oonc t Motet en MadrigaalVereendging onder leiding van Sem Dres 16 April 8 uur gebouw Daniël Cursus E I H B O onder leidmg van Dr Evars UIT KJN UMT RKit j ALPHEN a d RUKi Wegens slapte in het bedrjjf Is de ÜaV pannenfabriek der firma J K van Leeölv n alhier geheel stopgezet BOSKOOP BU de gehouden aanbestedii van een woonhuis voor Mevr te wed Schaum van Tol te Boskoop door architect N I V A J H van Osnabrugge te Boskoop werd mgeachreven als volgt Joh van de Vliet to Boskoop ƒ 10210 C Verweü idem 9669 Groen Brugman Benthuizen 9300 M Oppelaar Boskoop 9310 A van Loon Waddinxveen 9250 W Kianenhurg Boskoop 8985 J van Geelen idem 89Ó0 Gebr v Bodegraven Reeuwijk 8900 Fa wed W v d Lecq idem 8Ö00 J van der Wilden Boskoop 8 0 A J J V Engelen Alphen a d imn 8888 J Verwoerdt Boskoop 8821 Jb Loef Boskoop 8660 Gegund aan Jb Loef Aan de Chr Scheel Roaenlaan is tot kweekelinge met akte benoemd mej H Wientjes uit Gouda Naar wiJ uit goede bron veijiemen zal behoudens goedkeuring van den Baad door de gemeente aangekocht worden de boerenwoning van den heer G v Leeuwen aan de Zuidkade met het doel deze woning te sloepen Het behoeft geen betoog dat hiermede het zeer drukke verkeer op dit punt gebaat zal E n Coop Ver De Boekoopsche Veiling te Boskoop 2 April Golden OpheUa 80 90 Hadley 1 10 1 30 Claudius Pemet 0 70 Columbia 0 80 Butterfly l ia 1 30 Mac Keiler 1 30 1 40 Wilh Kordes 1 20 Rosalandia 1 00 1 20 Edith Helen 1 50 1 60 Phoeibe 1 10 Winnet 1 30 Polyaniharozen 2 50 Lathyru £ 24 29 Tulpen 25 Cerasus Hisakura 61 1 per iak Clematis lOiss Bateman 0 60 0 70 Analia Mollis 0 31 per tak GOUDERAK De afdeeling Goiiderak der Zuid Hollandsche vereeniging Het Groene Krols hield l sterenavond eén ledenvergadering op de bovenzaal van den heer S Ooms De ypopzitter den heer Dr T Beekenkamp ppende met een elkohistwoord waar na de notulen en jaarverslag werden vot gelezen en met een woord van dank aan den secretaris den heer H Bergman werden goedgekeurd Vervolgens deed de penningmeester zijn verslag over het afgeloopen jaar Dit werd eveneens goedgekeurd waarna de vergadering werd geslotOL WADDINXVBl r In de bestoursvergaderhig van de Coöp vereeniging de Boerenleenbank alhier werden tot lid van den Raad van toezicht gekozen de heer C A Groeneweg en tot lid van het bestuur de heer K v d Torren Onze plaatsgenoot de heer A Breedykheeft bedankt als lid van de comnuesie totwering van schoolverzuim P De 3 jarige L R werd aan het Noordeinde alhier toen het kind plotseling op den weg kwaéi aangereden door den wielrijder B uit Boskoop echter geheel buiten diens schuld De kleine werd bewusteloos de ouderiijke woning binnen gedragen Er werd een hersenschudding geconstateerd De metselaar H D alhier die onder een steiger doorlieip Ifreeg een mand met steenen op het hoofd waardoor hij ernstige hoofdwonden opliep Hü kon zijn werkzaamheden niet vervolgen en moest zich onder doktersbehandeling stellen RECHTSZAKEN Leerplichtwet De Rotterdaan dbe redhtbank heelt in de uügeetelde aaak van A H te CapeUo a d IJseel appellant van een vonnis van dea kantonreahter te Goud a waarbij hij we öis Overtreding van de Leerplictotwet was veroordeeld getfKwid den inspecteur van het lager onderwijs te Gouda A H de Blouw Getuige zette de zaak als volgt uiteen Hot doditertje van H zat in Ootofcer 1929 in de 7do klas waarin ze 1 April van dat jaar gekomen was Ze w p toen ze in die klaa kwam nog geen 13 jaar en moest dus die klas geheel aöoopen Het verweer Van den vader dat zijn dpcfciertjia dria maal dezelfde klaa moes afloopeA was niét juist Sedert 1 Sept 1927 toch heeft deze sohool 7 leerjaren en 7 klassen In de 7e klas is de leerstof anders dan in do 6e ze wel gedeeltalijk hertialing maar toch ook uitbreiding van het itn de vorige klas geleexde Da president Zoo krom als de vader het voorstelde ie fiet dus niet Maar het ia toA wel gek d t een kind dat roet goed gevolg die 7e klas haddoorloopen n4 maato die klas TOöeet orvennaken Wat zijn da beweegpeden to van den wetgever geweeet bij de totstandkoming Van deze artikelen P Getuige Het hiaat tusschen LeerpUohtwet ea Arbeidswet is er niet vreemd asn In den grond ie getuige het met den president eens dait het niet judst iLs een vlug kind die klas nog eens ite laten overdoen maar getuige heeft tot plktit te verVolgai l ouwens het hangt van het hooÈd van de Bctiodl al of zcK n kiod wat an4er werk krijgt Mr Verwen wees er op dat er hangende daza zaak nog een arrest Van en iïoi m Baad to ejtotofiai hizake dó LeOTtÜMiiwi toepaaseiafe op dit gevaï Het OfM waargenomen door mr J F HeeffegMo LMe het fe benireun Het I P pip ap iJJ l i JILJa g kmd wftH in October nog lecrplWhtlg Slsdi met bevesfcigiing van bet vonnin f fl boete subs 1 dag hecbtenl In een soortgelijke zaak van W D wiens zoon ongeveer in hetzelfde geval vsriteert sis het doohtortje van vorigen verdarfite alleen was deze jongen eenmu In de jklaa bhjven zitten heeft het O M een zef de dr f getiiitcht titepraak 15 April Overtreding van de fceor op den Ooatpolder De rechtbank heeft vervólgena bshmdald een naar R dam door de Hoo n Baad verwezen zaak van H B handelaar te Waddinxveen door den kantonrechter te Gouda wegens overtreding van de keur op den ÜOBtpoIder veroordeeld tot f O 50 boete subs 1 dag hodktoaié Verdachts zou h 6ben nagelaiten de sloot langg zijn peroeel ondpr Waddinjveen F 769 genaamd de Alphsnwatering ondanks aanzegging van hei polderbestuur dat hem gewezen had op zijn verplichting dat gedeelte van de sloot langs ïijn grond te halver breedte te houden op een diepte van 1 25 M beneden polderpeil niet hebben uitgediept maar gelaten op een diepte van slechte 0 71 M beneden dat peil Verdachte gaf de feiten toe Hij ontkeaide echter de verplichting te h ben die aloot tot de helft van de breedte te ondeihouden De voorzitter van het polderbestuur J G Herfst verklaarde den verdachte w degelijk te besoliouwen als ingeland Voor den kantonrechter had getuige gezegd dat verdaehte geen ingelanif Is maar dat berustte op een vetifioaing Vetdaohte is geen betalend higeland en staat dus in dm ligger van den polder niet ingeschreven Getuige è décharge Alblas wees nog op een gelijke acrtie mdertijd gevoerd tegen do verplichting tot onderfioud van da Gouwe waarbij de bezwaarden Sa het gelijk zijn ge De president Het verweer door mr Kwisnta indertijd namena verdachte gevoerd is door den advocaat generaal mr Berger bij de behandeting voor den oogen Raad reeds onder handen genoniMi Het O M meende dat verdadlite wel degelijk ingeland iie De voorzitter van het polderbestuur had zich voor den kantoniedhtw vergist omdait veidachte geen betalend ingeland was De polder heeft het re 4it de ingelanden verpjithtingen op te leggen Hier 13 dan ingelanden opgelegd het op ti pte houden van de Alphen watering over db hal ve breedte Ken dergelijke keur fa iben bijna allo polders Het O M acht daze keur verbmdbaar en eiecht daarwn hert geldt hier een principieele fcwffltie f 0 60 boete subs 1 dag hedhtenis Uitspraak Ï6 April De moord te Leeuwaiden Tien jaar geëjscht De officier van Justitie hij de Rechtbank te Leeuwarden eischte betten tegen den 29 jarigen S H die op 26 Pebr i n vrouw na een huiseluken twist met meststeken om het leven bracht 10 jaar gevangenisatraf Uitspraak 16 April Arbeht van filiaalhmHterik Principieele rechterl ke b iswig ArbeidiUlsten ok vor beii vereiacbt De Amsterdamsche kantonrechter mr L S G de Hartog heeft gisteBsn uitspraak gedaan in een zaak betreffende overtreding der Artjeidswet welke van principieel belang is voor filiaalhouders Ter herinnering diene dat by een controle der Arbeidsinspectie in eenige filialen van de onderneming van kruidenierswinkels iVana bleek dat er voor de filiaalhouders geen arbeidslyst was opgehangen terwijl in een fiKaal werd geconstateerd dat de filiaalhouder werkte op een tyd dat hü volgens het nieuwe Winkelwerktydenbesluit vrtf moest z jn Tegen den procuratiehouder en bedrijfsleider der Vans werd op grond van het feit dat hij krachtens ziJn betreklibig voor de naleving der wettelyke bepalingen had zorg te draffen proces verbaal opgemaakt wegens overtreding van Arbeidswet en Winkelwerktydenbesluit De kantonrechter achtte het ten laste gelorde bewezen mede gezien de bekentenis van den verdachte Wat het door den verdediger mr F W Meyer aangevoerde verweei tttzake overmacht betreft overwoog de kiintonrechter dat dit beroep op overma t faAlt Het economisch nadeel voor den ondernemer tengevo van wettige sociale maatregelen is veelal een door den wetgever zooal niet gewild dan toch als onvemaigdielük aanvaard gevolg dat deze door het nemen van dien maatregel opzettelyk In het leven roept Niet naleven van de wet om dit gevolg af te weren valt niet met beroep op overmacht te rechtvaardigen want verdachte mag niet rechtens dit gevaap afwenden Het bero op overmacht moet derhalve worden verworpen Ten aanzien van het tweede verweer pi had onverbindbaarheid van art 16 van het Win elwerktijdenbesluit gepleit als zijnde in fltryd met art 44 der Arbeidswet overwoog de kantoprechter dat een beroep op artikel 44 faalt aangezien dit artikel alleen den gerinsarbeid betreft en niet het hoofd of den bestuurder De raadsman nu wil onder hoofd of bestuurder van den winkel 09k den filiaalhouder rekenen dit is echter onjaiat grond van analogie tusschen de redactie van Artikel 44 dar Arbeidswet enartikel 15 van het Winkelw rktüd nbesiiit nam de kantonrechter voorts aan dat laatstgenoemd artikel eveneens uitsluitend op gezinsarbeid betrekking heeft en niet op dienvan den filiaalhouder Artdhel 15 van hetW W B is derhalve in zooverre een overbodig arökel maar riet in strtfd ihet dfi Arhóómrvt Ete Arbeidswet Js concludeert de kantirechter wel degelijk toepasselök öp aXi bed vBtt den fühwlhouder in den winkel van den filiaalhouder moeÉ tiiB een arbeidsltiBt m t optfaVè tan irbeWat n J oi ebai en tjn Ket door verd gepleegde kwaUfleeerde de kantonrechter als één voortgezette strafbare handeUng Waar verd echter kenneiyk in de meenlnfT heeft verket rd dat hU zich niet aan een strafbaar feit schuldig maakte is hier een lichte straf op haar plaats Mitsdien veroordeelde ds kantonrechter verd tot en ffulden boete subs én da h chtonie i 1M meetéimMkttM De behandeting in hoi ger hcnMp Naar wö vemehien zal de verdachte in de moordzaak Lans de procuratiehouder van O die onlar door de Botterdamsche recht MHik tot vfiftlen Jaren gevangenisstr Werd veroordeeld wegens den moord op den beer Lans Vrijdag a s naar den Haag worden overgebracht waar zljn zaak voor het Hof zal dienen De vordedigera mrs VAA der Meer en Kokosky hebben thans ook definitief besloten de verdediging van Van O voor het Hof ook op zich te nemen Vermoedelijk zal de zaak nog wel voor de zomervacantle van het Hof worden afgehandeld Meineed De vader en de zoon die IHnsdag 18 Maart voor de Utrechtsche rechtbank wegens meineed terecht stonden zyn onderscheidenlijk veroordeeld tot n geldboete van ƒ 1000 de eisch was ƒ 6000 en vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van driejaar KUNST fiet overladen van Cosima Wagner De trouwe hoedater van Wagner grootsdu kunst Uit Bayreutü kwam gisteren htft bericht van het overlijden van Cosima Wagner de 93 jawga weduwe van Rithani Wagner mem lang was zij door de kwalen des ouderdoms gekweld in den laotsten tijd moet zij zelfs het gessichtavermogen gemist hebben maao haar krachtig gestel lieeft hfiar een hoag t Javen doen bereiken dan voor de meeste menschen is weggelegd l hans ie zij ohter hoogbejaard heraigegaan doeh m de herinnering zal zjj blijven voortleven alfl de trouwe hoedsteor van Wagners grooteche kunet Zij troonde aldus het Vad ep de vUla Wshnined als het middeaipunt van de vereeriug des meeetem wien ztj 13 jaar lang een trouwe echt genoote en een goede steun wae geweest Toen Wagner op IS Februaii 1683 te Venetië was overleden najii zij de heerschaï ij over het rijk der Wagnerianen ovwr werd 2ij de iel van de opvonriingen van zijn scheppingen iin t Festspielliaus te Bayreufih en waakte ter wille van da kinderen met zorg voor de handhaving van het auteursrecht op zijn muzikale nalatenschap Het woord van Prau Cosima was w t voor de Wagnerianen én alechtB enkaleu waagden het zich aan haar gesug te onttrekken Wij herinneren o a aan het atoiU bestaan der Amet damache Wagnervereouiging m Juni 1905 om trots haar uiidrukkeiijk verbod den Parsifal op te voeren Alle deehiemere aan deze hihreuik op haar heeneheppij werden met den banvloek bedreigd dat ztj voorgoed zouden zijn uitgesloten van de Bayreuther gemeenfiohap Niettemin had de opvoering plaata met een zorg en piëteit zonder wedergade welke de Wagnervereeniging tot eere strekten Cosima Wagner geboren op 26 Dec Nuber 1 37 was de doditer van Franz Lisat en de gravm Majtie d Agoult als schrifuter bekend geworden onder den sdhuilnaam Ds niel Stem Zij wse de tweede yan het drit ta dat Marie d Agoult aan den grooten pianist aohonk en haar vownaam ontleende zij aan het meer van Como waar de betde gelieven toefden toen zij geboren werd Op twmtigjarigen leeftijd in 1867 huwde Cosima met Hans von Btilow den geniaalsten leerlmg van haar vader Gelukkig waa op den duur dte huwelijk niet Bülow was geen gemalkkdijk mensch in dan omgang en na een twaalfjarige eohtverbintenis welke met drie dochters werd gezegend ontbrandde zij In liefde voor een der beste vrienden van haar echtgenoot Bioliard Wagner Zij vol e dez en op vordering van Von Bölow werd daan het huwelijk ontbonden waama zuj reeds enkele dagen later met den grqpten oomponiet in den echt trad Cosima bleek daarmede haar gelujt te hebben gevonden en tot z Jjq dood is zij zijn lieflliebbende eohtgenoote en trouwe medestandster in den etrijfl om zijn kunst geweest Twee kinderen ichonk zij haar twee den eohtgtnoot Eva in 1906 gehuwd roet Houston Stewart Chamberiain overleden 1027 en Siegfried die in de voetstafipfln zijna vaders is getreden aonder hem evenwel ais componist te evenaren Kaasmarkt Woerden 2 April Aangevoerd 100 partijen Prijzen zonder r m 40 Ie soort m r m 40 3 2e soort m r m 36 39 Handel stug Kaasmarkt Woerden 2 April Aanvoer 100 partyen Frijxen s r m ƒ 40 met r m Ie soort ƒ 40 ƒ 43 met r m 2e soort ƒ 36 ƒ 39 Handel stug LAATSTE BERICHTEN DRAADLOÓZfi DIENST Een nieuwe bank in Ekigeland LONDEJJ 2 Apni De bladffli maken melding van de voorloopige hijzonderhedea van een nieuwe Imantieele Mij welke zal warden gesticht wider de auspiciën van de Ei elsthe bank en welke naar vemoDioi werdt ten doel heeft hulp te wJeenen b0 de rationaiiaatia deréadwiti dOor hert vearifekket vsn kofiütki aoodié finan ele moWamsatie plannen DeidaeiwvMi die bdkeod al zijn ale de Bankers In luafcrial Developmenit Comp zaJ een kj itaidf hebben vsn 6 miUioeD pood Bterlmg £ en Noontpeei eixpaéltie MOBKOU 2 AprU De reseering beeft beeloten tut het organweeren van eeu Noordpool expedüie ctu een onderzoek in te stellen naar het Noordpoolgebied en Nova Zambia Deze Kpeditte tal in de plaata komen van da eipeditie die den winter op Fraos Josep üaod doüirbracht Tot leider der soqpeOitie ia tiinilAf b a ap d Het adviee van den Kadlenad iM ke de vetdeeUiig ilRMHitifd Het Hbld van hedenavond meldt Onze mededeelingen over het advies van den zendtijd hebbui behalve levendige besprekingen in de pers thans ook blijkbaar nieuw beraad van dien Raad tot gevolg geiiad W vernemen thans van zeer betrouwbare zijde dat het college een nieuw advies heeft ingediend dat in hoofdzaak gelijk is aan het eerste m dit tweede ea eigenlijk Itet derde wanneer m i aanvankelijk de betuigüi£en van onmacht mèdctgerekend wordt het aandeel van da V PJIX in d 5 diversen gefixeerd op 8 uur De open brief van deze vereeniging heeft dus bJijkbaar zijn uitwerking niet gemist De nu voorgestelde regriing zou voor een jaar moeten geiden Hed erg eens is men het mtusschen ook niet over dit advies geweest want het wordt weer vergezeld van twee minderheidsnota s een van links en een van rechte KounkUlk Bezoek aan de Aalsaieerache BtoeaientetttooiuteiIbMr AALSUEËA 2 April Hedenmorgen hebben H M de KoninginHMoeder en H K H Prinsea Juliana een bezoek gebracht aan da groote bloemententoonstelling te Aalsmeer Te ongeveer half twaalf arriveerde het eerst de Koningin oeder met klein gevolg per auto op het terrein van het Veilinggebouw 31oemenluat waar zij werd welkom gehëeten door den burgemeester van Aalsmeer en door de leden der tentoonstelUngscommissie de heeren Oud en Mensing Langs een dichte haag van hoolkinderen die het Wilheknus zongefVr J eC 1 KoninginMoeder zich naar de jj9 anff vaa het gebouw waa ioDgopOJ ft m Welly Barendseoi aan H H een bouqoet rozen aanbood Na aan de overige leden der taotoonetellingsconunisaie te sijn voorceateld bealchtigde H M de expositie Tien minuten na de aanketnst van de Koningin Moeder arriveerde H K H Prinses Juliana eveneens met klein gevolg die zieh ook onmiddellijk na de g tuniketijke pilichtplegingen en nadat Jongeheer Klaa Been H K H een boquet rozen had aangv boden naar de tentoonstelling begaf Het bezoek van het Hooge gezelachapduurde ongeveer één uur Beurs van Amsterdam WIS$£JiSO£fiSBN 1 ApriL 2 AprU Officieel l inden 1 12 ia U9fc Berlijn 6 47M 5 4 tt Parijs 9 7 9 7S Brusaei 84 76 84 76 Zwitserland 4 23 4 48 22H Weenen 85J2 3fi l2 I Stockholm fi7 00 WM Kopenhagen 66 76 66 70 Oélo 66 72 66 70 K w Yor1 a 4 H 2M n NieUoffideel Praag 7 88 7 38 Madrid 31 ö7 3lJiO Milaan 13 06 18 06 Prolongatie 2 8 BeuzMversleht Ter beurze van Amaterdani la de laatstedagen onmiskenbaar te bespeuren dat deoptimistisch luidend © berichten uit Walietreet omtrent den gang van zaken in hetbedrijfsleven hier en daar de kooplust vanhet pubUek heeft opg nrakt ho eI decetoch nog geenszins aan limssa iB ordersplaatst Voor enkele speciale fOldaenwaarden waarvoor reeda eenigen tijd een willige tendena bestaat is het animo reeds vrijgroot Hedenmiddag opende de beurs in gedeci ieerd vaste houding maar in het verder verloop toondie zich een neiging om tot rea lisatie over te gaan en de koeredruk daarvan uitgaande wist bij enkele vooraanstaande papieren het geheele behaalde avansweer uit In de eerste plaale wa dit het geval met Margarine Unie die op 373 opendenmaar later het vorige niveau weer bere4kten De Aku s waien flauw en daalden toi 4Ö6 Calvé Delft moesten zich een verliee getroostKi Aku s bewogen sioh onsrtmekspari De Kuohenmeirter a rden lagen va in de markt Duiteche induetriepepieawi waren geeochi Oliewaarden waren vast vooral wat betreft Koninklijken De buitenlandeche soorten verkeerden ten slotte in reactie Obligaties Kaninklijkeo waren ofmieuw hooger Tabakken lag gedrukt in d s nuriit Deti Bat via s vielen onder 400 pet Rubberaandeeien warro maar weinig veranderd ftui kerwaardcn zetten in va te houding in dodh konden zich niet ten voU handhaven De Amenk maritt was vaet doch bad een aeer kalm voorSomen ADVERTENTIEN W T nten voor ipoedige indientltrcdinf aankomend Bediende f Jongste Bediende Brieven ia de Directie dar V Kerate Ncderlandache Mij voor ZiekenbuitverpIetiDt Turfmarkt 120 Uiiei 16