Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1930

N V V beE tuar io de conunSusede benoetmd Voor reeMd wordt h t ooiagTeefbeBluilt van 1921 idiu aan te vttUen Ie Het congTCB verk a A wavereeoigibaAr a tiet Intma tac ap ma de Tweede Ka m r met het burgetneee1 BcihBT I Het iKtmaatsdiap van de Tw eda Kamer mot ïiet wetliouderechap van etn g üieente met iiioei dan 30 000 inwooere en van kleinere gam ienten die op gnx t ai afHtnnd van den Den Haag gelegiMi sija c Het oongre veikleart den partijraad ttevoegd van d in puol 1 genoande verb Hiali aliHgen tijdelijke afwijking toe te Htaaii bijv voor den duur van een loopeude aitiLmgeperiode 3 Het congres verklaart den partijraad bevoegd om maatregelen te neaiian tegen iedere andere oonil inatie van functie die naar tijn nn eniiig kan Jeiden tot aohajde in i a vei vulling van eendei ajubten 4 Hftl cQoigrefl spreke de wenedioiijkïieid uit viui Ji t maken van regelingen in de pul liekieuhtelijke lichamefi waarbij peosioei t n verkregen Uit de vervulling van een openbaar ambt worden beperkt inddeïi aij altman met andere pensioenen of aaLaifssan uii apenbare ambten ecdi bepaalde giena overscéirijdeai Omtrent de bepaling van een leeftijdfigrena komt de eomniaasie tot de volgwido conoluate In de partiJHMiganiaaities reU dient bij de candidattftteuiing vouw de verkieoaDg van ledtMi van qper l ar8 lH ianken ernstig te worden nagegaan of er aanleiding bestaat om t artijgenoaten die reeda eeax hoogan leeftijd hebben bereikt te vervangen ioar jongere partijgenooten Ëen onderzoek naar het i grondgrehruik TeUinjif van den veestapel Naar wtf vernemen iligt het in de bedoeling van den minister van Binnenlandsche zaken en I andbouw om in het tydvak van 20 Mei tot 20 Juni e k een algemeene telling van het jgrondgebruiik en een telling van de veestapel te doen houden ongeveer op dezelfde wgze als in de jaren 1910 en 1 21 heeft plaats gevonden De minuter verwiacht dat evenals bjj vorige Iceeren op vry eenvoudige wijze waardevoUe gegevens zullen worden verkregen die voor de behartiging vmi de belangen van den Nederlandschen landbouw ani Bbaar zjjn De plaatseliyke leiding ml wederom hij de butigemeesters berusten De codificatie conferentie Üe piMiaire vergadering Tan gisteravond Het nationaliteitsverdrag aangenomen met alleen Anverika tegen Üe OodiHcatafrJGonfCTentië heeft gisteravond tiet on twerp veïtJï ag WtrefPende z kare vraagstukken mët betrekking tot wefaCMWifJitrten over de naltónéliteit Bangeiiomen n et 4U steimnen tegen 1 die van Athörika Votnaf bod de eerate gedele eeitie ven de Ver ötaten van Amerika de beer Midler verkiQATd dot er bij zijn Eageeriug ernaUge bezwaren beatoodon tegen somujiige bepo lingen van deae conventie Vervolgens ia aangenomen met t egm 7 uteminen een protocol betreffende de joilitaare verpliolitingt in minig gevalla Va Hlubbe natJonllit it m4 3l t en 1 slem van Amerika en eenige onthoudingen een protocol betreffesnde een geval van va lerlftndlooabeid met 23 tegea 11 stemmen ji speciaal protocol betreffeaide die vaderlani Hot heid en vervoigong een aqlittal wenffdien Hedeimuddag ibaH zes zal een nieuwe plenaijre vergadering wordeD gelhouden waiarin tiet rapport dter derde poiiimiieBie betreffende d aanapiakelijMieid der Staten zaü worden beftiandeld ZatfcrdagocSitend en plenadre zitLmg ter behandeling van ïiet rapport der twï pde öomniiBsiJe en Zjaiteödagmiddag de alotaitting Prov Staten van Zuid Holland De heer G Mieuwenhuüaen benoemd veridaard Door den vonngitter van het Centraal Htemibureau ter verküezing van de leden van de I rovinojale Staten van Zuid Holland is piHteren in de vacalture C A Lingbe hp iienoenid v rklaardi tot lid van dïe uitaten de h ci G Nieuwenh uijaeo te sGra v iiut ngo in de plaats van den heer J PKorpH die zijn benoeming niet heeft aangenomen De Amsterdamsche gasdirecteur Geen aanleiding tot een vervolging Het Hbid verneemt dat liet gerechtelijk voorondejzoek teraake van geuite bewerintitHi tegen desi hoofddirecteur van d © Gemeentelijke Gasfabrieken van Amsterdaaiii dr Temedein is getjloten De jiistatie vond gecn annileidling tot een gcre ïiteJijke vervolging over te gaan Het Groene Kraia De Algemeene Vergadering De Algompent Nederlajidsche Ver fniginfr lt l Groene Kniis Kal op 25 26 en 27 WpptemtM r van ht jaar te THrecht t pn congres hoiKiwi ten dienfit van de liuiseJijke ziPkejiverpJoping en de grameïiygiëne Een HrooU ftintad mannen van namn heeft Eioh bereid verklaard ritting te nemen in het pere eomité H ï congreftbestuuT heeft mees verephilNuxte prekers H tgf iïoodigd waaronder dr f M JoaeiirfiuB Jitta prof dr H Aldeishoff ih H G Hamaker dr F R Mejjers dr C Mol mevrouw dr H W Hondelink V an Voortihuy pn mevrouw dr N StokvliB fftiivi SUiart mevrouw J C Planfenga Hopewmd imbIpt L baxonesse van Hopendfirp fee aiah stien berend verklaard hebben osar fnn vooidracïit t houden BoVen Wen ï l wn 6j ecialR morgen gewijd worden ajui liet onderwerp a e arte en bet sociaalhygiënisch Wftrk waarwer en eJe hooglepmrai aicii in beginae berdid verklaard hebben te preken Het belooft pn rptonanJ oongros t worden maar torh mcA int rna tionale dpHLnenang Bovendien willen enkele buitenlandsdie spttkfx oatgeaoodSpi word i ift niedb te leelcn over de to anüng 4w Mcide b vgiene in ini vaderiand GBHEN6DE BERICHTKN Prinses Juliana krygt kookles Bdangstelling van de Kon Janiili I aar do Tel faaf veïneem t heeCt Pituisee Juliama aedert et nigen tijd kookles in het Huia ten Boeoh Alé leerares fun ert d Brbij niej C Gdldooberg die 26 jaar long lecrarea in hol Icoken aan die eGranreofeaag ohe Vaksdiooï voor meisjes aan de Louise Henii ttestraat wae welke functie rij in Novemftyer 192B neerlegdlc Begin Maart namen de leesen van Prinaes Juliana waaraan ook enkele vriendinnen v n do Prinaee deelnemen een aanvang BeJialve m het koken krijgt de Pninses esóg onderrioht in de Voedingialeer en de warenkennis Speciaal heeft hólerbij ook de bedoeling voorgezeten dat zij eenig idee krijgt van het tocfljereidan van een eenvoudig middatgmaal soodat zij later als zij zidh mert maaitsc iaDpe1ijk werk gaat bezdghouden van dit pijlnt op de hoogte is Een pa ar maai in de week wordien de teasen in de keuken van Huia ten Bosdh gegövffli De Prinses iheeft ei veel pleaier in liöt koken w arittede gewotmlijk dë gdieele voormjddag ati tien tot half een getraoeid IS Rieedia veraohiillendelekkere potjes moet zij zelfstawlig hébben klaar gemaakt De koninklijke familie heeft veeJ belangstelling voor de kookleSsen der Prhises en onflanga braoht de Koningin Moeder haar kleindoditier een bozoek in het Huip ten Boecih terwijl zij in de keuken bezig was Ook de Konüigui en Prins Hendrik benevens de groothertogin van Oldeburg zijn al enkele ma len op liet Huie ten Bosdi gewee tijdens de De leerares bespreekt vóór dte lessen eenigo recepten aan de hand waiarvan de Prinses en haar vriendinnen o w de freules De Brauw Róell en Bentincfe dan enkele menu s klaarmaken geheel aondcr vfjrdere hulp of aanwijaingen Do menu s omvatten allerlei i gerechten van stamppot tot viacii en vleesdistóhotela soepen en fijnere gangen Op ééri der laatste k sen hpeft de Prinses zelfs cake gebakken Het was op haar gen voorstel van Prinses Juliana d t tot deze kooklessen werd ovOTigeguan Proeftocht van de Baloeran Overdracht van het schip aan de Lloyd Minister Reymer aan boord Gisteren heeft het nieuwe niolnrschip Baloeran van den BotterdamscJien Uoyd een proeftof ht gemaakt die is meegemaakt door een 46 taJ gasten waaronder zich o m bevonden de ministers van Defewsie en Waterstaat de heer Deckere en Reymer de oudburgeiiieester van Rotterdam mr dr Zdiriiiierman de tegenwoordige burgemeester van Rotterdam mr P Drotogk ever Fortuyn en verschillende auftorit aten uiit maritaeme en koopvaardijkringen Omatreeks tien uur was het schip los van de k de en om twaalf uur werrd de zee beröikt Nauwettjks was het acüiip buiten de pieren of de plecflita end van de overdraJiit door de Bohelde dia het schip op do werf van Feijenoopd heeft gebouwd de VHwingscho werf on li t nuet zelf doen daar hét dhip te jgroót i ae yopr da siv am hééft plaals gevonde 1 Daarbij is in de eerste plaats het woord gevoerd door mr F J Sprenger die namens de werf De Schelde een woond vtui dank heefj gesproken voor de cordaale sa menwerking met de werf Feijenoord waaraali hij ecin woord van hulde vastiknoopte voor den kapitein van het nieuwe scftigj den beer Boon Hij droeg vervolgens het sdiip over aan den Lloyd Nadat ir Verloop namens d werf FejjenoorU ook al gedankt had voor de hartolijke sumenweriging J ieeft de miniBter van Waterstaat mr ReyniGT mede namens zijn ambtgenoot van Defensie en het overige ka binet dfin Rott tdjatiisohen Lloyd de Schelde en de werf Feijenoond geluk gewensoiit met dit nieuwe scfiiip dat een aanwinst is voor de Nederlawlsche koopvaardijvloot Hij l racht m het bijzonder hulde aan den hepx Bernh Ruijs di een aeer speciaal aandeel heeft gehad m db totstandkoming van dit sotiip om te eindigen met een heijwenech voor d te dnie groote maatsiiiappdjen Mr DroogleMiW Fortuyn burgemeester van Rotterdam heeft gelukwenschwi van de gemeente R otterdam aangeboden de hoop uitsprekend dat de ho verwadhtingen tie men van dit schip koesterde zoudpn worden overtroffen De lieer Bernh Ruijs heeft toen het schip overgenomen nanicns den Lloyd waarbij hij Pr op wfPB d t dit het twintijpte mail rfiip is voor Indié dat in Holland gebouwd wa s iietgptn itepamen nu al werken tot een waarde van 54 milhoen hpeft beteekend UowT hen die de leus Jndie loe van Holland aanlieffen mag toiii ooik wel eens overwogen worden dat ju Bt dat contact m t Indiê zoo n groote werkgel enheid in Nederland heeft gebrac ht Op höt nchtendek is venolgena de Lloydvlag gfl esfjien waarna alle gasten sach in ip eetzalen aan een lunch hehben vereemigd Om vier uur woe men weer terug te Rottt id im Op de heen en terugreis hebben ten Pandervüpgtuiig en mi K L M toestel lioven het soiup gecirkeld Bij Sc iiedani iieeft de l ai dpi een krfina laten vaJlen welke hulde editier letterlijk in iiet water tfpecSit kwam Lugubere vondst Deelen van een kinderlijkje gevonden Misdaad in het spel Gistermiddag deden werklieden van de Sladsreinit mg te Amsterdam bij he uitBPlteppon van rioffljputten in de OostZaan straai ffii gruwelijke ootdiekking Uit een dez r putten werd n l een afgesneden been l tje van een paageboren kind opgeïiaald OnmBddelIijk werd de politie van het burfeau 1 SpaamdamnierErtf aat ven dase lugubere vondst in kMinii gesteld Deae liet onmid dellijk beslag leggen tip het vermraeaderiool j vuil ten ainde dSt aan een nauwkeurig m dersoek te kunnwi onderwen en Het gevolg was dat m m vufl veradhbidcme andere WchMmwipeleu van hM+ind werden gevop den Daitr dez resultfllten het vermoedfiu Kinder Verbudhlid wordt het best uitwendig behandeld Wrijf tesrcR bedtijd Mttvondig k e n borst met Vicks VapoRub in De neeate verkoadhedén zullen tn een nacht gennen de teere maaf jes wordoB aiet in de w r jebniofat UICKS w VapoRub wetlagden dat löisdaar in het pel konzijn ging de politie onmidd ijk aan hetwerk om te tradliten t te maken op welkewijeie deze Udhaanniedteelen in het lioal teredit zijn gekomen Het ondöpziMïk leiddeenkele uren later tot een perceel an den oAtrek van de Ooet Zaan traat waar kort g l den ai vrouw was hovalten De 40jarigeeohlgenoot van deae vrouw wend op het buleau aan t en streng verhoor onderworpen waarbij de mar verklaarde dat zijn vrouwdrie maanden te vroeg bevaülen waa waarnahij het onvoldragen kind in tukken hadgesneden en deze door de W C had verwijderd In een en ander vond de politie aanJeitting om de justitie oniniddoUijk met het geval in kennis te stellen De gereohtelijke de5ikundi e zal tihans dienen ulit te maken m hoe verre de verklaringen van den man op waarhead kunnen berusten of dat het kind voldragen geiweest is en geleefd bpe in welk geval diw van moord sprake zoü zijn J e schouwimg van het lijkje SK inorgen pliMiLs vinden De man kon laioh na zijn yenhoor weerna r huis licigeven Het oq erzoefc heeftplaats tedittd tHider Joidmg Vtti inspecteurA Luteyn s Liebermankte Scheveningen Naar de Mjiondere strafgevangenis overgebr t Li emiann h ett de laatste etapjje van den langen strafw welke biegon te Hel tnngfora afgelegd Dinsdagmiddw te ongeveer twaalf uuj heeft hij het Huis van Bewaring Ie Amsterdam verlaten en is hij per particuliere auto waarin twee reohefcflieura ala reiagi seiliidiap hadden plaats genomen inPt een paar koffws aJs bagage naar SdiPveningPii vprtiokken om zijn atjaftijd daar uit te s itten Tien minuten voor tweeen kwam Li ebermann voor de poort der Scibeveningsdifl straf ge vangen ia aan Toen een fotograaf lueni w l le kieken terwijl de auto votor de gesloten pOort wachtte wenkte Liehermann afwerend en trok het autogordijntje nfi ar beneden Htj zal in de bijzondere 6trafge aTigenia worden ondengobraölrt omd it zijn gezondheidstoestand dit nofjdzakelijk soliijnt te mafcen Vliegongeluk Gistermidd ig was dfe seiigeant monteur Ordewijn leerhngvlieger met W A vliegtuig van het vliegkamp dé Mok aan het oefenen voot doollandinR hij een hüed in het Malizwin bij Den Heider Door onib kende ooraoak i j het vliegtuig plotseling van een hoogte vul 30 M of fegliedeQ en met de drijvers sfrs opliet water komen De drijvers werden vernield en het toestel verloor danrdoor zijn drijfvennagen en begon i e xinkan De bestuutdor die ongedeerd was st oht liohtkogels af en deze werde T op de Mok opgemerkt Oogenblilkkelijk tiïeldf de raceboot van het vliegkamp t huJp en ZIJ kwam jaist op tijd om het vliegtuig naar ondiep water te sleepen M 4 een prftuw van het vliegkamp rie Kooy en pcnige iiiotorliooten is het vliegtuiir om half reven naar de Molé gesleept Het toeeteil is zwaar besohadigd doch de n o or is èéhouden Een verstoorde raadszitting Toen de gMneenteraad van Beftrtji na een heftige discussie niet zes tegen vijf stemmen had besloten tot aansldWing bij de N V C tginnings Mij Groningen wend er van de dtdhtbezette publieke tribune gerotopen leelijke scfliurk kreng Waarschijnlijk werd daarmee bedoeld wethouder Strobos die do aansluiting bij de Mij de eenige oplossing achtte voor de bestrijding van de wprklojsheid Nu de beslissing wilde de heer van der V n eommunifitasch raadslid den heer Strobos te lijf maar zijn partijgenpoten htelden hem t gen zoodat het niet tot een vechtpartij kwam De voonzattar was echter vanwege het tumult genoodzaakt de vergadering te sluiten zoodal vier punten der agenda onafgehandeki bleven Ictmophoon Het N T A verneemt uit New York dat aldaar een pioefneming is gedlaan met een toestel dat den naam iconophoon draagt liet heeft ten doel aan iemand die door de telephoon spreekt hot sprekende en bewegemla t eeJd fe laten zien van degeen met wie hij spreekt geprojecteerd on een vlak van ongeveer 13 bij 18 c M De proefneming had plaats over ten af5 l and van ruim 2 K M en het toe rt e zou 2 pr gned hebben voldaan Een Here schoonzoon Het gevaarliJIce borreltje De wed R wonende aan t Dr Ackenspl jn ia Kerkrade kreeg bezoek van haar schoonzoon M die den heeJen dag op stap was gewe st en oodler den invloed van riiank verkeerde Al annatonds kree hij twist met zijn vrouw schoonmoeder woont met schoonzoon in het zdfde pand en Ploeg m eigen kamer den boel kort en klein Ook de meuheltjes van schoonmama werden ern prooi van de v miekucht van M Plotseling greep schoonzoon epn schop en aloeg daarmede naar scfeoonmoeder die heel dicht bij hem stond Ware niet op hert critieke mo mmü een andere sohoonKoon in de kamer gekomen die den eïag wist te pareeren zoodat de f chop in den vloer bleef steken dan ware de vrouw wellicht eèr ö nsyg gewond De genvaarschuwde poldtie heeft aan den faiiiilietwist een emde gemaakt en óm strijdlurtigen achponzooo jeverbalieeeid wegens poging tot zware miehandeJing STADSNIEUWS GOUDA 11 April l SO Gemeenteraad De agenda In de vergadering van den Raad der gemeente Gouda op Maandag 14 April 19 0 des namiddags te 2 uur komen de voigt hde punten aan de orde fitetallatie van den heer H Maaskant Voordracht tot benoeming van een ondeiwüzer aan school 1 Het voorstel tot liet aangas eener ka geldleening ad ƒ 200 000 Het vooEstel tot dempmg der sloot acuter de kateme ten beü e van de Veemarkt Het voorstel tot aanvulling van het werktiedenreglement 1 29 Het voorstel tot aanvulling van het LouHfoealult 1829 Het voorstel tot benoeming en bevordering van den hoofd iboekhDuder bij de Uohtfabrieken Het voorstel tot het aanschaffen van nieuwe koppelingen voor de hrandkranen Het voorstel tot wyziglng der verordeningen betreffende het financieel óehe Tvan het Gemeentelijk Woningbedryf e hetGemeentelijk Pensipenfonds Het voorstel tot wijziging der verordening tot heffing van legeagelden Het voorstel tot niet ontvankelük verklaren van het beroep der fa ifoh TJessing en Co t en weigering eener bouwvergunnfaig Het voorstel inzake verzoek om suhsidie enz in verband met de uitvoering der Trekhondenwet Het voorstel tot vernieuwing van de rioloering van het Volks en Sohoolbad Het voorstel tot ophooging der voetbalvelden aan den Graaf Florisweg Het voorstel tot aankoop van grond van de Erven D van Rhyn Het voorstel tot aankoop van grond ten behoeve van straataanleg Het voorstel tot aankoop vsn het perceel Boomgaardstraat 32 van J Binée Het voorstel tot verhuur van tand van rgvliet aan W v d Weerdt Het Vi rste tot verlenging der huur van de volkstuinen Het voorstel tot verhuur der z g Looyhalle Het voorstel tot verhuur van lokaJen der kazerne aan de Coöp Zuid Holïandsch Eierenveiling Het voorstel tot toekenning de vergoeding bedoeld in artikel 100 der Lager Onderwijswet L920 over het jaar 1928 aan de Vereeniging voor Byzonder Neutraal Onderwys g I o Als voren n L o Af en ovei dtryvingen op de geraeentebegrooting diensten 1929 en 1930 en verder voorkomende zaken Wyziging verordening betreffende het financieel beheer vut het Gem Woningbedrijf het Gem Pensioen De boekhoudingen va het Gem en el k Woningbedryf en van het Geioewitel fb Pensioenfonds worden sedert de reorganisatie van het kantoor van den gemeenteontvanger in afwijking van den oorsproi kelijken opzet welke grondslag vormde voor de redactie van de artikelen 3 resp 4 van de desbetreffende verordeningen niet meer ter secretarie afdeeling controle Financiën en Belastingen welke afdeeling deels een zelfstandige dienst is geworden doch door den administrateur ten kantore van den gemeente ontvanger gevoerd Daarom ishet wenschelyk de redactie 4er a i gehaaide artikelen in overeenstemming me den tegenwoordigen toestand te brenigijn Ter bevordering van de uniformiteit achten B en W het gewenacht deze redactie gelijk te maken aan die van de betreffende bepalingen in de verordeningen op het b heer van den Gemeentelöken Stortings en Ophaaldienst en Spaarbank Bij een alg heeie herziening van de verordeningen voor het Gemeentelijk Grondbedryf welke in behandeling is zal daarmede eveneens rekening worden gehouden Het aangaan van een kasgeldleening Groot ƒ 200 00 tegen een rente van 3 g Door aflossing van de rijksvoorschotten verteend in het belang der volkshuisvesting op de thans in bet Grondbedryf gebrachte gronden van 3 rffvHet en ySt Joseph is de kasposltle der gemeente van dien aard geworden dat B en W het wenschelijk hebben gevonden wederom enkele aanbiedingen te vragen voor het plaatsen eener tijdelijke kasgeldleening Dit te meer aangezien de jongste di contoverlaging van de Nederlandsche Bank geen wüzi ng heeft gebracht in de door de gemeente aan haai bankinstelling te betalen rekening courantrente Deze bedraagt 1 boven het pro messediaconto der Nederlandsche Bank thans 9 evenwel tot een minimum van 5 De meest voordeelige aanbieding welka B en W hebben ontvangen is die van de heeren Staal Co q q te s Gravenhage die voor den tjjd van 3 maanden ingaande 15 April 1980 tegen een rente van S per jaar een bedrag aanbieden groot f 200 000 Voor hun bemiddeling vragen y een provisie van 7c over het nominale leeningsbedrag Aangeslen het afsluiten dezer ka ldleening zooals uit het bovenstaande blykt een belangrijke rentebesparing kan oplevc ren stelten zy den raad voor op de aanbieding in te gaan WiJeiglng legesreehtcn Vaste piflun De verordening op de heffiijj van rechten wegens de uitgifte van stukken de verrichtingen van den buTgeriyken star rf en andere dpor of vuiiwagt het genieentebestOnr verstrekte dienst n gemeenteblad no 841 van 1922 bepaalt o iu dat voor gedrukte stukken fier bladzijde octavofor maat verschuldigd Is een bedrag van ƒ 0 06 Stuit ieze heffing voor drukwerken van gerin n omvang op geen BoemenswaarÜge bezwaren ten opsichte van drukwerken van eenigen omvang kan dit niet gezegd worden Het belangrüke bedrag aan recliten dat dientengevolge versdiUldigd is moet waar het gedrukte stukken als de algemeene verordening van Politie en de Bouw en Woningverordening dezer ge meente belïeft voorschriften die door meerdere ingezetenen dikwUl dageiykd moeten worden geraadpleegd dan ook fn hun bezit moeten ïijn en die geleidelijk een grootea omvang hebben aangenomen als een groot bezwaar worden aangemerkt Beide verordenir en aijn thans opnieuw in druk verschenen m het juiate tydstip in den prijs ziging te brengen is dan iik thans aanwezig Het komt B en W voor gezien den omvang der verordeningen en den kostenden prijs dat de kosten v or verkrygbafirstelling dezer veroDdeningen op een vast bedrag worden gefixeerd en in óew vervolge niet meer per bhidzüde woi den berekend In dit vert and geven zü den raad n overweging den prijs dezer verordeningen behoudens Koninklijke goedkeuring aU volgt te bepalen a de algemeene verordening van PoliW op ƒ 3 per exemplaar b de Bouw en Woningverordwiing op ƒ 2 per exemplaar De reorganisatie van de brandweer Brandkranen Een uitgaaf van ƒ 1822 75 Bü Bchryven van 17 Maart j l verzoekt de opperbrandmeester aan B en W te bevorderen dat de bestaande schroefdraadkoppelingen op de ondergrondsche brandkranen worden vervangen 4i g£j jonet oi klauwkoppeiingen De beataandjp aansluitingen van verouderd type worden n l spoediger beschadigd exi moeten bü bestelling speciaal vervaardigd worden Aangezien de nieuw geplaatste brandkranen daarom van bajonetkoppeling voorzien worden achten zii het met den opperbrandmeester ook ter wille V n de uniformiteit gewenscht alle brandlcr nen van deze koppeling te voorzien Er zal een uitgaaf van ƒ 1822 75 mede gemoeid zyn waarmede de kosten van reorganisatie der brandweer zullen moeten worden verhoogd Ueroep ttgen weigeimg bouwvergunning aan Joh Deuutg ét tJo By adres van iV Maait j t heett at firma J ll Dessing Co zien tot den luau gewend met het verzoek haar tUsnog vergunning te verieenen voor détt bouw v ii aen koientoods op een terrem aan tien l un singelf kadastraal bekend m igemeenttt Gouda sectie E nos blö en lüli welke ver gunnmg haar door B en W is geweigerd bij beschikking van 11 Maart VMIi Dese beschiltkfflK is op 14 Maart d a v aan reclatnwMe medegedeeld zoodat zfj ibinnen den door de Bouw en Woningverordenin gestelden termyn in beroep is gekomen De afwijzende beschikking van B en W steunt op artikel 129 der oude Bouw en Woningverordening waarin o m is voorgeschreven dat bü het bouwen verbouwen of vernieuwen van niet tot woning bestemde gebouwen alle gevels en balkdragende muren van het gebouw benevens de scheidingsm uren tegen andere gebouwen van steen gemetseld moeten worden aan welk voorschrift het onderhavige bouwpijni niet voldoet Het derde lid van dit artikel geeft aan B en W bevoegdheid om dispensatie te verleenen van bovenvermeld voorschrift Zü achtten geenszins termen aanwezig tot gebruikmaking van deze bevoegdheid over te gaan vooral niet met het oog op brandgevaar in het aaneengebouwd complex gebouwen ter plaatse Adressant verklaart zich bereid m eventueel gestelde nadere elschen voor den vooïigevel tegemoet te willen komen en verzoekt den raad van de aangehaalde dispensatiebepating g ruik te willen maken B en W kuraien het aanbod betreffendiJ de verandering van de materiaen voor den voorgevel gevoegelijk bulten beschouwing laten Indien reclamante de kolenloods van andere materialen wil bouwen dan zal z j zich tot het ibekomen eener bouwvergunning tot B en W moeten wendep Wat haar verzoek om dispensatie an het aangehaald voor8 rift betreft meAen B en W op dat artikel der Wonin et geen beroepsrecht toekent van dispensatiebepalingen De raad mist dan ook de bevoegdheid de gevraagde dispensatie te verleenen In verband daarmede stellen zü den rond voor reclamante in haar beroepschrift niet ontvankelijk te vettitlalren Ophooging voetbalvddou Kost m ƒ ITSO Bü den aanleg van de voetbalvelden Iftng den straatweg Gouda Bodegraven moesten voor de achterste twee velden welk respectievelük zijn verhuurd aan de RK V V i D O N K en de Goudsche Sportvcreeniging twee door het terrein loopende slooten worden gedempt Rieeds tijdens de uitvoering der wen zaamheden vertoonden de terreinen ter plaatse van de gedempte slooten inzinkingen welke zooals aan B en W door den directeur van Gemeentewerken is bericht thans gemiddeld 20 c M bedragen De kosten van het ophoogen der venakte plaatsen zün door genoemdwi ambtenasr begroot op ƒ 1760 Waar deze oi ooging voor het goed bespedhaar zün der velden noodzakelül stellen S en W den Raad voor hen te machtigen de noodige werkeaart eden te doen uitvoeren en daarvoor een bedrag ▼ ƒ 17fi0 besehikitMiar te stéllcsi wiet q de Trefchmdcn Ecsi adr aan den Raad Het bestuur van de fd éiing Gouda e 0 van den Bond tot verbetering van den ftflkhond heeft aich bü adres van 22 Maart 1030 tot den raad gewend met hét verzoek tan deze afdeeling te willen verleenen een bedrag van duliend gulden terondersteuning in de voorBiening van deugdelijke e ® a sc trakhonden aan hen wier hond door de beslissing van Gedeputeerde Staten in laatste instantie afgekeurd züï ï bi ftiet inwilliging van in sub 1 vervat veraoek een bedrag van duizend guldenala voorschot of teening op langen term irzondef rente uitstel van toepassing van de wet opde Trekhonden tot 1 October a s m a w toestemming om de bü de beslissing vanGedeputeerde Staten afgekeurde honden temogen gebruiken tot 1 October a 8 Uw zeer gewaardeerde medewerkingtot blngende a andeluig van het in dit request vervatte verzoek in Uw Raad vanMaandag 24 Maart a s In de vergadering van 24 Maart j l werd dit adres om advies in handen van B en W gesteld zoodat aan het sub 4 gedaan verzoek door den raad geen gevolg is gegeven Het sub 3 gedaan verzoek ia niet voor inwilliging vatbaar De wet verbiedt het gebruik van deze honden en het behoort niet tot de competentie van den gemeenteraad daarin verandering te brengen Tot inwilliging van de sub 1 en 2 vermelde verzoeken kunnen B en W niet ndviseeren De Trekihondenwet regelt tj n onderwerp van Algemeen Rijksbelang terwijl zü geen bepalingen inhoudt welke de gevolgen betreffen die door de wet wonien veroorzaakt Het kan niet geacht worden tot de taak der gemeenten te behooren ten aanzien dier gevolgen regelend op te treden Evenmin achten B en W het op haar weg liggen op de door adressanten aangegeven wijze tegemoet te kohlen aan de bezwaren we ke eenige ingezetenen van die gevolgen ondervinden Een uitspraak van de Kroon Het geschil tueschm de Gemeente n het Bestuur der i rinses Juliana School Ged Staten van Zuid Holland hebben op 14 November met vernietiging van het Ilaadsbesluit van 22 April 1929 bepaald dat het bestuur van de Ver tot stichting en instandihoudin van christelüke sdiolen gevestigd alhier op grond van art 100 der UO wet 1920 over het jaar 192 voor zijn school voor uitgebreid 1 o aan de Burgemeester MArtenssingel Prinses JuÜanaschool aanspraak kon maken op een bedrag van ƒ 3200 Van die beslissing is de Gemeenteraad in beroep gegaan bü de Kroon met het resultaat dat thans in hoogste instantie de Gemeente in het gelijk is gesteld waardoor een belangrijke besparing voo de genwentekas is vericregen Voor te 4 hUrf w Ton den Watersnood in ZHïd FrankrïJk De collecte hier ter stede ten bate van de slachtoftera van de Watersnood in liuidt rankrijk heeft Woensdag ƒ l2ï h J opgebracht Het comité Ijetuigt zün danlt dan alien tlie meegeholpen hebben De secretaresse verwacht gaarne de in omloop züttde strookjes zoo spoedig mogelük Kiik OBtspaa rbank Aan het postkantoor te Gouda werd in demaand Maart op spaaitbankboekjea ingelegd J 27 9ia l7 en terugbetaald v 41 383 47 Derhalve minder ingelegd dtm tariwhetaald ƒ 18 464 30 Het aantal nieuw uit geven spaarbankboekjes bedroeg 12 Door tusschenkomst dezer kantoren wenlter Directie op staatsschuldboekjes ingeschreven nominaal ƒ 50 en afgeschreven nominaal 600 Derhalve minder in dan afgeschreven ƒ 560 AttraCtie avond Goudsche H Ü Vereeniging De Goudsche H S Vererauging houdt morgenavond te half acht een attractie avond in de zaal Kiunstniin van de Soc Ons Genoegen Eerste algememe vergadering van den Jongerengroep van den Bond van KaasjiroBdcenten Deae eerste algemeene vergadering liad plaats op Donderdt lO April te Gouda De vergadering was buitengewoon goed bezocht Ongeveer 100 leden uit verachiliende leelen van Zuid Holland nl en te amen gekomen De voorzitter de heer C J v d Heiivel opwide de vergadering met een wuord van dai voor de goede opikomst temeer daar de Vereeniging nog zoo kort bestaat en lette daarna uitvoerig uiteen in een gloeiende toespraak Waarom en waartoe Ver nigingen van Jon ren Hierna dankite de voorcitter de he en van Wijnen voor de moeite die zü zich getroost hadden voor het oprichten van deaen ngeremgroep Ook bracht hü een speciaal woord van dank aan den heer v IJzeren in Meerkerit die erin geslaagd was de grootste afdeelmg te stichten Na enkele mededeelingen en toelidttin gen van de statuten kwam de begprekmg van het zomerprojfram aan de beurt De plannen hiertoe wenien toegeli door den cretaris de heer W van Wünen die wt kort uiteenzette het nut yan excursies verband met de algemeane ontwikkeling Jongeren Hü meende dat het niet beMst noodzakelijk wbs alleen excursies te houden naar dingen van direct boeren jbelang maar men kan ook gerust eens uit vliegen om een en ander Ie gaan bezien watgeheel buiten het boerenbedryf valt Hiertoe had hü van enksie reizen begrootmgengemaakt n L voor een reis naar De uiderzeewerken De Wereldtentoonstel Uny vanAntwerpen De Kippenfokkerü in Beekbergen Na eenige besprekingen werd besloten tot een excursie naar de tentoonstelling in Antwerpen en wet on veer half Mei De regeI ling hiervan is overgelaten aan het Bestuur In den loop van den zomer zullen er no andere excursies georganiseerd worden Hierna volgde de verkiezing van een vooraitter De voorzitter de heer v d Heuvel trad af en stelde zich niet herkiesbaar Na een stemming werd met ovei roote meerderheid van stenunen de heer J W van IJzeren te Meerkerk tot voorzitter benoemd die een woord van dank sprak voor het in hem gestelde vertrouwen Uit iiet Hoofdbestuur werd na een stemming een dt lükach bestuur gekozen bestaande uit J W van IJzeren Meerkerk Voorzitter P van der iLnde Haastrecht Penningmeester W van Wünen Gouda Secretaris T van Schieveen Gouderak Hierna volgde de rondvraag De heer Stuurman Jr vroeg het woord en gaf in dichterlijken vorm uiting aan zyn gevoelens jegens den Jongerengroep Ook de heer W fioüi te Ouderkerk sprak nog enkele vurige woorden tot opwekking Na nog eenige toelichtingen van den voorzitter sloot deze met een woord van dank de vergader g Intu chen hadden de leden den inwendigen menach versterkt en werd een bezoek gebradtt aan de kantoren en kaaspakhuizen der Producent waarna opi het kantoor dier Vereeniging aan de leden thee werd aangeboden De heer v IJzeren dankte daarna de directie van de Producent voor at hetgeen men had gezien en hoopte dat het voor de leden van den Jongerengroep die nu zagen wat door vereenigen kan worden bereikt aanleiding mag zÜ ook deze Vereeniging later door hun lidmaatschap te steunen Een aanrijding Gistermorgen 11 uur had een aanryding plaats in de Wydstraat tusschen de wielrijder G iR wonende alhier en een vrachtauto bestuurd door J S uit Streefkerk met het gevolg dat het a terwiel van het rüv iel ernstig werd beschadigd De wielrijder bekwam ireen letsel Verzokering dekt de schade In de Kattensingelgracht gevallen Woensdagavond omstreeks half zes vie het 4 jarig zoontje van den heer M spelenderwijs nabü de Kabathbrug in de Kattensingelgracht Het jongetje werd door den brugwachter A K met een dreg op het droge gehaald en door zün broertje naar huis gebracht Hjj had geen letsel bekomen Aanrüding Pondiepdaipnot n omstreeks 9 nür werd e l jari M B alhieï die gezeten was op ün rijwiel op de Markt aangereden door een vrachtauto bestuurd door J S uit Streefkerk met het gevolg dat het rüwiel totaal werd vernield De wielrüder zelf bekwam geen letsel en is zelf de schuldige van deze aanrijding Agenda 12 April tiMi u Soc Ons Genoegen zaalKunstmin Goudsche H3 S VereenJg ingAttractieavond 18 April 11 uur v m Clubgebouw Roei en Zeitvereeniging Gouda Atg Ledenvergadering April llH uur Soc Ons Genoegen Opening van het concours van de Goudsche Mondharmonicavereeniging Ebccelsior door Burgemeester Gaarlandt April 11 uur Stolwük Gemeenteraad 14 April 2 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad 14 April BM uur Soc de Réunie Jaarl Alg Vergadering Ver tot Bestr der Tuberculose 16 Aprit 8 uur Soc de Réunie Volksuniversiteit Concert Motet en MadrigaalVereeniging onder leiding van Sem Dresden 16 April 8 uur gebouw Daniël Cursus Ë H B O onder leiding van Dr Evers 22 April 2 uur Stadhuds Aanbesteding Rioleering Kort Haariem Apotheken De apotheek van den heer E Grendel L Tiendeweig zal tot en met 11 April benevens den daarop volgenden nacht geopend zijn na 8 uur dtt tivonds des nachts echter alleen voor reeepten Uit DEN OMTREK B£KK£NWDUDE Woensdagmiddag is de koopman Bbngerland te Lekkerkerk alhier van de fiiets ge vaileii waardoor fieU met mand graden mei versdiilleade artikelen te water ging Door honeidwilbge handien werd allee weer p het droge gedradit dodi de koopman liad veel ediade geloden BOSKOOP Op de gehouden vergadering van de opnieaw opgerichte gymnastiek en tumvereenigin JIouVast zijn tot bestuursleden gekozen de heeren A Frank Voorzitter T J Kaptein Secretaris en A A Verkade Penningmeester Tot leider werd benoemd dè heer Bom leeraar m o gymnastiek te Gouda De vereeniging telt momenteel 70 leden boven de 16 jaar Het ligt in de bedoeling om eerstdaags met de muziek aan het hoofd en gekleed in bondficostuum een wandeling door de gemeente te maken Oüop Veren De Boskoopsche Teiling Hb Boskoop 11 Ajiril Ophelia ƒ 0 0 Golden Ophe lia ƒ U O U4W Hadley ƒ l bO l bO Uaudius Pemet ƒ 1 4Ü iButterfly ƒ l iü Mac Keiler ƒ 1 10 Wilh Kordes J 1 00 1 40 Rosatandia ƒ 0 81 1JW lüdith Helene ƒ 1 80 Kilham ƒ 1 80 Pnoebe ƒ 0 90 i olyanthörozen ƒ l Wh iUO Lathyrus J 0 22 Ü 29 Viburnum opuiua ƒ 1 00 1 50 Tulpen 0 41 0 60 ViolMren ƒ 1 04 Seringen J 2 00 Anemonen ƒ 0 16 Hortensia in pot 1 60 1 80 per sttdc Azalia Sfolis ƒ 0 20 U 40 ItMT Uk liOuDE LAK Gisteren is zekere K wonende alhier en werkzaam bü de sluiswerken nabü Gouda door een zandtrein aangereden De jongeman bekwam een geconqrficeerde beenbreuk en Is naar het van Iterson iUekenhuis overgebracht HAASTRECHT Bouw vergoiuiing DouT Burguinetwt r en WeÜumders van Vijst ia aaji Wed A Utreng te Haaatredit vergunning vi rtuejid bot jhet bouwen van een Uiieuwe lajid bouwerswoiiing aan den WestVtisteidijk te Vlist s otie A No 926 Hinderwet Aan de N V iinerican Petroleum Company te s Uraveuliage na vergunning verleend tot liet opnoUiten van een oudeigriondsdie beiiimebowaacplaat voor pl m 600OL luet aftipmiicbting op vai perceel gioud te btoiwijkerBluia seotie A No 1944 Keuring De volgende ingeactirW ffien der licditing 1931 Kijn dooi den KeurKlgsraad gosdukt bevonden J Boer J C Broer J de Biuan C J KomptóX J Noorlandar A Speksnijder en J A J Versteeg afg€ikeurd ziju 3 ingeaohrervwjODu Vaatrechttarief Dmsdugavond hield Ir Dijker op lutuooduging van het genieenteÉiaatuur een inleiding over de toepasaing van het vsistrectittarief m het sportgebouw Conoordia dat daartoe welwillend was bttachiJcbaar gesteld De opkoonst waa maar matig te noemen Na cuu korte toespraak van den Buzgemeeetet gaf Ir Dijker een uibeenzeUkig van den groudöiag waarop liet g vastredittanef l eruat au van de wijze wa roip iiet berekend wordt VA de gel eUbdd tot het stellen au vragi jfwerd door een 3 tal aanwesigeu gebruik gemaakt VervolgéjOS werd ettn aantal lantaarnplaatjee betrekking hebbende op de opwokkmg en het gebruik van elactrisctieu atroom vertoond Koninginnefeeat 1930 Nadat i eeds op 28 F bcuari een eerste büeenkomst had plaats gehad is Dinsdatgavond opnieuw e i druk tezochte vergadering gehouden onder voorzitterschap van den burgemeeser ter voorloopige vaststelling van plannen voor de viering van den 5Qsten verjaard van H M de Koningin Het feest is vastgesteld op Donderdag 28 en Vrydag 29 Augustus aA De organisatie en leiding zün in handen van de vereeniging Aranje Nassau welke voor de verschillende ondeldeelen wordt Ü estAan door büiondeet mmiasiea In de eerste plaats ia ingesteld een commissie voor de fmanciën waarin benoemd zün de heeren J Abresch C Broere Jz W D Eeriand M van der Graaf Mz M van der Graaf Wz M de Jong Hz C H W Meijer P Neef D A Oskam J van Biemsdük C H Schieven B Streefland Az G van der Voet Jr G van der Vos I van der Vos C van der Wouden Dz en C A van Zoest Vervolgens is besloten toV een schoolfeest op alle scholen afzonderlijk en tot gemeenschappelüke kinderspelen waarvoor de heeren Broere kosteloos een stuk weiland ter beschikking stellen Deze feesten worden georganiseerd door een commissie samengesteld u £ de vertegenwoordigers van de personeelen der scholen van de büzondere schoolvereeniginig jen de oudercommissies Voor de volksspelen optocht exi zorgt een commissie gevormd uit de zangvereenigingen de muziek en gynaiastiekvereeniging de Reederülwrskamer en de IJscUib Nader zal onder t oog w den gezien de vorming van een commissie voor versiering en verlichting terwül buurtcommissies ingesteld lullen worden voor Opperduit Schagt en de Tlendw en Behalve de vereeniging Oranje Nassau hdiben dertien plaataelifke vereenigingen en een groot aantal particulier © ingezetenen hun medewerking voor het welslagen van dit feest toegeze STOLWUK Vergadering van den Raad der genieente Ktolwijk cp Maandag 14 April 1930 v m 11 uur Agenda Notulen Ingekomen stukken Aanvulling Instructie voor tfen Opriohter Moteropnemer van het G E B Voomtel van Burgemeester en WeUiouders inzake voUkEitelling Vasrtetelllng vermenigvuldflgingsgetal der plaatselijke Inkomstenbelaal ng dienstjaar 1930 1931 Vaststcaiing verordening op do heffing van besmettelijke ziektegelden VaststeUing kohier van de hiMidenbeJasting dienstjaar 1930 Bondvraag IN6EZ0NDBN Buitm verantwoorthtykheid der ReéacHe Bnlp in nood II Het Beetuur der Nederlandsche Afdeeling van den Wereldbond der Kerken besloot om tot een algemeene hulpactie öp te roepen voor De Rnaaisebe Tln htellnK nil Bij het gebed en h protest van duiz den moet komen de daad In een brief uit Rublaod van 8 Fébr 30 staat MXHioenen handen trekken zich uit naar het Weeten om hulp Broeders helpt f In eed brief van 4 Febr 30 Jtaat de ver iuditmg Wat helpen aJle gevoeienj en het bttdden in de kerk i als niet ook de daad daarbij komtl Het geloof zoodar werken IS dood Wanneer niet zeer spoedig bulp komt zijn wij alien verloren Het zwaar getrirffefl Franache Frotestantiamel Door de uverstroomUig in Zuid Fiaukrijk ia een der centra van dtet Fiaosoh ProtSBtanttsmo zoo getroffen dat een tot ooideeleu bevoegde Franadiinan de ramp vergelijkt luet die van de herroeping van bet Edict van Nantes Helpt uiede dat bet ranscilie Protestantisme spoedig deaen slag te boven komt Den Chinewchen HtHigeraaoodI oJgeu8 iix John Mott zijn reed twaalf miUioen den hongerdood gestorven Waniieer met vóór den eeistvolgenden ougat geliotpen wordt ïijn nog laag gaaohat nunstejis twee millioen meoachen aan d i i uugerdood prijsg even Ontzettend 1 Wiens geweten kan lüer hulp weigeren Alle inkomende gelden worden gelijkelijk verdeeld voor de bovwgeuoemde doelemaeii beuzij anders word bepaald Zij worden gezonden aan Prof Dr A Keiler d n Directeur van het Centraal Bureau Voor kerkelijke hulpverleen ing te Qenève Lual Nederland niet achterblijven ut de mt rnaitionaie hulpactie Namens het Be tur ven de N d Aid V d Wereldbond der Kerken l rof Üi i A CRAMER Utrecht Voorz postrekening 33669 Dr J C W188ING ïiel Secr Penn postrekening 126037 Prof Mr Dr A VAN DEN BBEQH Da F DUKEMA Da J W K HOEVBRS L J VAN WIJK Tiel A iïl 1930 1 P S Andere bladen wwdeQ venHXdd dit over te nemen RADIO NlKUWSi Programma voor heden Hilversum 5 30 Dmermuiddek 6 5 Cui us Spaansch 7 15 Onderwijsfonds v d Binnenvaart 7 45 Graniofoonplaten 8 01 Concert omroeporkest 8 30 Leamg A Veraart 9 30 Studno opvoermg van Betje spel üx én bedrijf 11 00 12 00 Gramofoonplaten govariéerd H uizen K R O 6 40 BpKekbeurt 7 10 Gramofoonplaten V P R ü 7 30 10 30 Spr en amcart Daventry 7 00 Oetlo uitea vaa Bael 8 05 Concert 9 0G Orkest 10 50 Pianoreoibail 11 20 12 20 Dansmuziek Radio bij de overstroomingen in Zuid Frankrijk Bij de overstroomingen m Zuid Frankiijk heeft de radiio buitengewoon goede di i8têu oewewQ Allerlei berichten tetreffende vatBiiste panonen werden over Rsdio TottiUniae uitgezonden daar ook de sfioder van ZuldFrankiijk RadioAgeu door de overetrooming ernstig beschadigd was Eveneens warden venzoeiken aan de luieteraara gericht om te trachten onderdak te verleenen aan de daklooze atachtoffers van deae Munp Alla offirieola telegmfiezendeis vooral ook die van den mUitairen dienst veraorgden bet telegramverkeer daar ook de telefoon en telegraafverbindingen voor Jleu groot deel verbroken waieu LAATSTE BERICHTEN UKAAJ LOOZ £ DIENST £ en rreeselük ongeluk 14 kinderen en een onderwijz r verdronken Plezierboot op de Jaloerivier omgaslagen IXJiKIO 11 AprU V D Op de Jaloerivier op Korea is tengevotige van een plotseling opgekomen storm een plezierboot waarmee 20 kinderen onder leiding van een onderwüaer een uitstapje maakten omgeslugen 14 kinderen en den onderwijzer verdronken De overigen konden worden gered £ natige scheepeboteing Geen persoonlijke ongetukk i HAMBURG 11 April V D In den flfgeloopen nacht vond m de haven van Hamburg een vrü ernstige scheepsbotsing plaats tussschen het uitgaande Duitsche stoomschip Cattano en het uit Engeland komende Duitsche si ip Robbert Sauber Bedde stoomschepen werden aan den voorsteven zwaar beschadigd terwül zü bovendien het anker verioren De schepen zullen in Hamburg gerepareerd moeten worden Persoonlüke ongevallen deden zich niet vóór Ernstig motorongeluk Een befcend chemicus en ziJn zuster gedood POTSDAM 11 April V D Vanmorgenvond bü Glindow een ernstig ongelukplaats è Een vrachtauto kwam in botsing met een motorrijwiel dat bestuurd werd door den chemicus Dr Wilhelm Titius terwijl zijn zuster op de duo zat De motor werd door den vrachtwa n een eind meegesleurd en de berüders waren op slag dood Dr Titius heeft in Duitscbland veel bekendheid verworven door zijn v e popalaire radiovoordrachten over scheikiunde De doodstraf in Denemarken afgeschaft KOPENHAGiBN 11 April V D Het Deensche parlement heeft het nieuwe wetboek van strafrecht aangenomen Hierdoor wordt in Denemarken de doodstraf afgeschaft WfïgenB moord op zjjn etiefxuater RiBX3i NaBXJiRlG 11 April V D Dewerklonce Si Jarige fabrieksarbeider fiierschneUer Kelheim Winzer is door de Juryrechtbank te Regentrtnirg wegens moordop sQn 8tla u0ter Walburga Suess ter doodveraordeelid y J had het mêdsjee tweemaal in deDonau geworpen en toen aiJ ook voor detweede maal weer boven water kwam washy haar nageaprongen en haar zoolang deketi dichtgekn mt tot zü bewnatelooa waa Q haar dawma mer lo elaten aoodat züverdrotdt Eniatlge Bcheepd otsiBff Geen penooniüke ongelukken HAMBURG 11 April In de a o pen nadit vond a de haven van Hamburg een vrij ernstige scheepsbotsing plaaits tussdien het udigaande Duitsdie s4o nechip Oottoro en ieb utt Engeland komende Duitaolie sotnp Robert Lauber Beide stocHiisdiepien werden aan den voorsteven xwaar beschadigd terwijl aij bovendieq het anker verloren De schepen zuUen in Hamburg gerepareerd moeten worden Persoonlijke digevailen dodeo oi niet voor De Vlootcmiferentie Geen politieke formule IjONDÜN 11 April V D Nu men de tusschen Engeland en FranJcriJk politieke formule definitief tieeft laten schieten constateert de Times die doorgaans goed op de hoogte bleek te zijn dat bij eventueele verdere onderhaiKlelingen tusaehrai de vlootmogendheden deze formule niet weer zal opduiken Zü heeft moeten dienen om de moeilükheden tusschen Frankrijk en Italië te overwinnen Haar aanvaarding zou gebonden zyn geweest aan een overeenkomst i z tonnage en aan den Italiaanschen eisch voor pariteit met iFrankrijk De moordaanslag op Poppr Bekkering De verdacht bekent BiATAVIA 11 April Naar wü vemem tt heeft de in verband met den moordaanslag op de ItJ jarige Poppy Bekkering gearresteerden verdachte Karim iBin Abdullah hedenmorgen een volledige bekentenis af £ ca noodlottig ongeluk De eigenaar van oen anwderij gedood Mi DlEMHUK 11 April Gisterenavond is te TwiA een zeer ernstig ongvluk gebeurd De lieer L Smit snud alkier was bezig een electrische pomp te plaatsen bij zün Nortonwel Aanvankelijk wilde dit niet beat lukken maar teigen é n avond was hü toch zoover dat de pomp in werkixiic kon worden gesteld Nadat d ie een pooej had gewerkt wilde de heer Smit zich overtuigen of het reservoir niet l e Diaarbij maakte hü zeer onvoorzichtig gebruik van een lucifer X oux knaligas dat aich intuMchen tmtwÜdEold had rpng het toe tel uit elkaar en de heer Smit werd eenige meters de lucht in geslingerd Zeer ernstig gewtmd en bewusteloos werd de man opgenwnen Hü is enkele tUBU later ovededen Dto man was gehuwd en iaat vrouw ent een Idnd achter Vin jaar geëlscM wegens brandstichlfaic AiSËIEiN 11 April Het O M biJ de rechtbank te Assen eischte heden tegm Ii van de Hleuwendük vroeger verpleegde v d Landkolonie Hilladelfia thans gedetineerd wegens brandstiohting in de woning van den directeur aldaar 4 jaar gevai geni straf Beurs van Anuterdam WISS£lKO£fiS£K 10 April 11 April Officieel Londen 12 10 12 11 Beriün 59 46 69 42M Parijs 9 75 9 76 4 Brussel 34 70 34 76 Zwitaeriand 48 25 48 26 Weenen 35 12 36 10 Kopenhagen 6 67 66 67 Stockholm 66 06 66 96 Oslo 66 67 66 67 New Vork 2 49 2 4 t Niet officieri Praag 7 37 7 7 Madrid S1 1Z 30 07 Milaan 13 05 13 06 Prolongatie 2 i Beursovanidit e beurs beantwoordde heden alhnminBt aan de daaraan gesteldeverwaiAÜngen Hoewfel NewYoi k een onregelmatig verloop Jiad was de beurs vaet Dit riep Ktp de otiitendbaura een gunstige eiteanming in het laven maar e middsge ging liei behaalde avanoe weer verloren De aandacht qonöentreerde zioh op PïiilipH die 4 de hoogate koers van gisteren openden doch later boiedcn 480 veriiandeld werden Margerine Unie waren jnrijpEÖioudeiid Oftlviê Peflft viartieerden in reactie De Aoeoustiekaandeelen liepen verdw op maar kondien zidi later niet geheel liandiiaven Aku e warai niet veel veranderd Van de buitenlandbche soorten veroorzaakten Zweedeohe luoifera eenige beweging waartiij de koers iets liooger kwaon te liggen Tabakken waren geleed op den aditergrond geraakt De Sumatra soorten bleven op peil Bij de Rubberaandeelen ging zoo goed als rifite om docb zij waren prijrfiouidond Koniiyklijke werden op kaJme wijze ooigeaeiti ondanks de lioogere New Yorkaohe noteeringen waren deae hier onveranderd H V A zetten vast in maar al spoedig gang de koerawkist weer verloren vtx men kwam beneden de laagste vorige noleerlngen terecht De Amerikeansdw nukTkt wae stil Enkele fondftflnsoortCTi spreidden epnSge bedrijvighedd ten tocin RADIO TELEGRAFISCH WEEUBBRICan 11 April Vepwaditmg In het Noorden zwakke tot mat KN O tot N W of i wind Zwaar bew tot betvokken Mogelijk eenige regen Zelfde tem atour In het I iidea zwi ke veranderUhkke wfa d NeireUj tot half bewolkt Weinig of geen regen Iets zachter