Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1930

Waar vin je als in onze stad zulk een gemeenteraad Waar alles zoo gesmeerd zoo zonder ruzie goof At wat die Raad besloten heeft Nog nooit iemand verdroten heeft En daarom wie ook Gou4a hoone Ik wil nergens anders wonen 3 Bestaat er ééne Goawenaar die niet blijmoedig lacht Wanneer hem zijn biljet van de belasting wordt gebracht 7 Nog gisteren zei mijn zwager Het kón bijna niet lager En daarom wie ook Gouda hoone Ik wil nergens anders wonen 4 En is soms Gouda niet de stad van ongestoorde rust Wordt een of an er misverstand niet tactvol hter gesust Wij wéten hier van geen kabaal Of eenig politiek schandaal En daarom wie ook Gouda hoone Ik wil nergens anders wonen Ons stadje is een paradijs is eenig in zijn soort Dat wij het lang nog hou en zoo dit zQ mijn laatste woord Dat het maar altijd groeien zalf In groote vrijheid bloeien zal Dus laat vrij ieder Gouda hoonen Ik wil nergens anders wonen Ga Ka SIroopwafeien 10 D Pllnaltt 4 ciil ptr itiik Nieuwe Markt 25 Tel 8 5 D Baardse iDin Aalsmeer zilveren medaille der N V Brouwery d Oranjeboom aan schild Am anjelieren van Joh Barendae Kotterdam gouden medaille van R Heea A Zoonen Rotterdam aan twee plantmanden van N V K Hartiieb Rotterdam zilveren beker van den heer Loos aan groep bloei ide en niet bloeiende potplanten der Nfjmeegache Veiling zilveren beker van den heer £ Tima aan inzending bloelende planten en afgesneden bloemen van de veiling te Rodenrijs zilveren beker van de Zilveren Voetbalcommissie aan groep klimrozen van de N V K Hartiieb Rotterdam zilveren medaille van N V Mij tot Expl der fabriek van Ie kl cacao en chocolade art vJl H Ringers aan groep hortensia s van fa D Baardae Dzn Aalsmeer BUITENLANDSCH NIKUW8 DUrrSCHLAND Drama op t kantoor van een advocaat Een verzoening die op een moord uitliep Giatermiddag vond m het bureau van den advocaat Wiener te Charlottenburg e i bloedig drama plaats Voci den advocaat verecheuen de 3£ jarige Margie Qoéasaet en haar vroegere ecbtgemoot de 3B iarige kunaU sdulder Boebmer Mevrouw Boetuoer wier jaioeeie de aanl ding was yau de HitA m tuig van het huwelijk wensciite eMi verzoening tot stand te brengen De bespreküig thiorde zeer lai xi daar andere cliënten wachtten verzocht de advootet daa Vroeg xen ecbtgeuootea even naar een zijluaner Boakhouden Handelsrekenen OPLEIDING VOOR PRAKTIJK EN EXAMENS J L A BRAAK Leeraar M O Burg Martenss 24 Handelsrecht Handelskennis Miison m $ ijll Dittiilio ri G dempte Slaak 87 nabU Oostplein SchiedamscheweK 83 Kotterdam GOEDKOOPSTE ADRES voor ook voor oudere datnes Bloemen Veeren en Lint Enorme sorttering Laat Uw oude hoed vervomien vanaf f 1 75 U ki ijsrt het nieuwste modelweer teru f Een Quiilan d0 Kilo Kaaisjes Kaashandel TEEKENS Gouda 10 Gouw 55 P J REVET ZONEN SCHILDERS Ooathaven 65 Telrf 280 Gouda Handel In VEBFWAREN enz On b kende VERF IN BUSSEN fs weder Kereed KWASTEN enz VRAAGT en DRAAGT de WBLP SCHOBN DE schoen voor den moeilijken voet zwart brum beige De schoen met het juiste bodamrlak JAN VAN DAM KEIZERSTRAAT 62 45 Gouda Teleph 338 DAMES RADIO i 2 per we GEHEEL COM LEET GEPLAATST ƒ 125 BAPPSL liwjitraiit 69 GOUDA VDiGiiQisser liiricbllDO DE Bill Uii Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobandan 2eWe na8traat 17 Tel 43929 R dam Zoete en Zoute krakelingen 22 en 25 cent per ons Boterjanhagel 20 cent per ons Witte janhagel 12 2 cent per ons Bruine janhagel 10 cent per ons Alle soorten gebakjes 8 cent per J stuk Prima Honingkoek 40 cent per stuk Q bp K niphuis n T C REPARÜN KLEERMAKER 10 Keizeritraat 38 Gouda Concurreerende prijzen Stempel en Naamplaatfabriek BOERS Co R dam H Brouwer de Koning Spieringstraat 153 Gouda Ona brood werd bekroond Amhui 1923 i Boadi N24 R dam 1926 DordrMht i Utrecht 1927 M J DB JONO DAMESKAPPER h GROENENDAAL 110 b d Gouire Blijft zich beleefd aanbevelen voor het kappen van Damea voor elke jfelegenheid Ook Bruidacolffure Ook aan huis te ontbieden TE KOOP Op den besten stand van Gouda te koop Bouwgrond voor 1ste klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot + 2500 M alles e aan groot vaarwater Schriftelijke aanvraag bij bet Technisch Bureau voor Bouwkunde vanJ H DE WILDE te GOUDA NiilBrlaiidstli liiiloiiosistli ïirlioiiil Bureau FAHRENHEITSTRAAT 514 DEN HAAG Wat is Nederland zonder Indië Wat is Indië zonder Nederland UITNOODIGING tot de meukomst opDINSDAGAVOND 29 APRIL in de Groota Zaal vande Sociëteit De Reunie te Gouda Sprekers de Heeren E G GAARLANDT Burgemeester van Gouda Inleiding C FRANS Timorees Het Koloniale vraagstuk en de wereldvrede RADEN MAS NOTO SOEROTO Javaan De Rvjkseenheidsgedachte Beide Inheemsche heeren zullen in nationaal costuum optreden Na de pauze TIMOREESCHE MUZIEK TOEGANG VRIJ AANVANG 8 UUR GEEN DEBAT t N V Consumptie Handelsonderneming Prakticus KONINKLIJK GOEDGEKEURD FILIALEN DOOR GEHEEL NEDERLAND Margarine Rundvet Koffie Thee Cacao H M Gezien het groote succes met onze NUfiKEmEOLAME willen wü volgaarne aan de wenschen onzer Cliénteele tegemoet komen door invoermg eener SPECIALL RECLAME op onze SCHITTERENDE ALPACCA ARTIKELEN Hygiënisch sterk en sierlijk van vorm op 2 pond Onzer overhee iijke 1 ALPAOCA TAFELLEPEL of VORK MARGARINE KOFFIE THEE CACAlO 24 vetgehalte Zuiver RUNDVET het bezit van DBSSERTliBPBL of VORK 2 THEELEPEliTJES S SAUSLiüPBL 7 AARDAPPELLEPEL 7 GBOENTENIEPBL 8 SOEPIjBPEL 16 Deze artikelen zijn alle van hetzelfde decor zoodat U geleidelyk een volledig stei komt ATTENTIE Onze NIKKELRECLAME is nog steeds gangbaar Dagelijksche thuisbezorging zonder eenige pryaverhooging Onder beleefde aanbeveling teekenen wy 76 Hoogachtend N V C a PRAKTICUS FILIAAL GOUDA MOLENWERF 12 EEW IEDER IS GEBAAT MET EEN GIROREKENING BIJ DEN CEMEEBTELIJKEII 8TOBri a OIE T EN MET EEN SPAARBOEKJE VAN DE 3 6 RENTEVAN lo DAG TOT DAG OOUWE S Dagelijks open van 9 i 3 uur VRAABT in ilpiiabatiicbi naamlljat sa rikinlng houdiri mat Inllclltingan ONTHOUDT 2 DINGEN vdBERöH PAKJES KOFFIE en TH EE f enhaagsche hopjes BIJ ELK PAKJE EEN DOOSJE NE EMIT proef 44 60 ij De Goudsche Fruithandel Pipma Wad idlitvald LANOE TIENDEWEO 27 TELEF 313 heeft i veerraad NIEUWE VUGBN DOOSJES TUNIS DADELS PERZIKEN EN PBUIMBN VRUCBTEN IN GLAS VRUCHTEN IN BUK DIVERSE SOOBTKN NOTEN BUSGBOENTEN merk Sleatel BLAUWE DRUIVEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN MANDABUNEN CITBOBNEN BANANEN ZORG NU VOOR LATER Eten apaarbankbeekje van de NUTSSPAAKBANS OOSTHAVEN 12 kan U daarbij o d dianiten bewijzen HKT ADRKS VOOR WERKBROEKBN D Kloino WInal 20 KoPtMTIand Mr a IMI Liwimtiins iaiinitliiiis Isu Fraai Stork Qoailkoop IPNslH SifejM lli iiWffi KLEIWEG 88 wr iWi l iHlil VRAAGT onze fijn EKGELSCRE CUE Aanbevelend J VAN DER BEEK Tel 760 GroiniDilaai lH Spiirslrain Voor LlpB Bnndkasten en SlotenfaüriöF IS DE AGENT P BOND Pz GOUDA FYFFES BANANEN PRIJSRAADSEL NOG SLECHTS ENKELE DAGEN IS ER GELEGENHEID DE OPLOSSING VAN ONS PRIJSRAADSEL IN TE ZENDEN HEBT U DIT REEDS GEDAAN West ind Bananenhandel W SbONT Tagen rmd ® handen en leelvlif huidskleur neemt men hel besl de sneeuwachllg wllte vefurye Cr m Leodor die aan de handen en hel gezichl die mal wille lileur verleent devoot de deftige dame past Een byzonder voordeel II9I ook daarin dal deze onz diTOia matte crème een heerlyk alkoelenden invloed heefi bv huldieuhen m se Vk ultslekenden bodem voor poeder vormt De lang aanhoudende geur d er ere Ivkt op een dauv lrisdi gepluktcn vooriaararulkcr van vioolties me klokie seringen zonder den berudilen reuk van muskus waarvan de deftige wereiu een afsdtuw heeft Prvs per Tube 35 en 60 cent De werking vj ord Inog verhooao door Leodor zeep per stuli 30 cent In alle Ch aroimt óepö s aknl Tegen toezen ilng van deze advertentie als drukwerk enveloppe iiiet dlchlptónn ontvangt U kosio oos een proeftube voldoende voor meermalig gebruik i e Werke Dresden Bykantoor Amste dam Stadhouderskade 83 Amsterdam i w PioiaaL aoRH Hygiënische artikelen en Patentgeneesmiddelen Consult ook per brief Mevr J DAM Goudscheitraat 7 ROTTERDAM IrNibiN Firn H SlUT A J Goedewaagen Neemt proef met ns sroakeltjk ROGGEBROOD g w ian en met Iroitlnen Onder Toortdnrende controle tui nej Station Toor Maalderö en Bakkeril te Wsgenlügen S S van Dantzig Adres NIEtTWE HAVEN No M N W o Goadaren van Jansen Tilanuc FriazanvMn OTKBNHOUWEKU A WOODBOL leoplliijoDzelM nliirs BARDSTEEN ÏANDSTïaW SCHOOBSTEBNMANTBU GRAFWERKEN ACHTER DB KERK GOUPA GOUDSCHE COURANT ZAf ERDAG 26 APRIL 1930 TWEEDE BLAD De Waterprijzen in Rotterdam en Gouda In Gouda veel goedl oóper De Goudsche Waterleiding ten voorbeeld gesteld De houding van het Gemeentebestuur en de gevolgen daarvan Loêit bladen üit het Dagboek van een Gouwenaari On n aime pas la Poésie qtutnd on méprise iant les poètes I PIERRE REVERDY Donderdag 24 April Wa Gouwenaars mogen wel dankbaar zijn een groot dichter in ons midden te hebben Belette het mijn bezigheden niet ik schreef een boekje fie Zielegang van jacobus Koperwiek Bewonderenswaardige jongeling Overdag m n boeken bijhoudende des avonds dichtende Laten wij toch nooit vergeten dat het niet genoeg is verzen te bewonderen maar ook dat wij den dichter eerbied verschuldigd zijn iymne aan Gouda Is de titel van zijn jongste gedicht Ik heb hem bijna gesmeekt dit vers aan Ex Keizer Witheid den grijzen monarch die zulk een voorliefde voor onze stad koestert op te dragen nïaar zijn bescheidenheid verbood het hem Voici la poésie HYMNE AAN GOUDA O Gouda zonnig lustoord En onvolprezen rustoord t Het is een uitgesproken feit en algemeen bekend Scheld schimp maar doe het hard dan ben je n flinke vent Vandaar fiat schreeuwen overal In Gouda deugt er niemendal Maar ik zeg wie ook Gouda hoone Ik wil nergens anders wonent voormalige tentoonstellingsterrein omgetgoVerd in een reusachtigen tuin die alteen al door zyn omvang den bezoeker treft Onder artistieke leiding van den heer K Hartlieb is deze tuin met v vers gazons en bloemperken in Engelschen Btyi uitgevoerd de talryke inzendingen zyn hierin op smaakvolle wijze verwerkt Een prachtig overzicht heeft men vanaf een hoog n brug achter in de hal Men ziet daar de framle symmetrische indeeling volgens het hoofdschema één derde bloemen een derde gras een devde wandelpad Door dese indeelmg is een overzichtelijk geheel verkregen dat ondanks de rijke schakeering in kleur en vorm een voomaam rustigen indruk maakt De door meer dan 70 firma s ingezonden groepen zyn op zoodanige wyze in het geheel verwerkt dat nezgens de harmonie wordt gestoord In het midden is een groote v ver gemaakt met zilverglanzenden bodem en goudkleurigen rand waarop vier door Willem Brouwer ontworpen kikkers zitten Vooral s avonds maakt de vyver door de indirecte verlichting van onder den rand en de kleurige verlichting van de spuitende fontein een fantastischen indruk Er z n een drietal schijnwerpers elk 15000 kaars sterk aangebracht die in den avond een buitengewoon effect geven De firma K HartUeb zorgde voor een fraaie beplanting van den vijver met ryoJe Azalea s en prachtige Calla a terwijl de o G J Bier uit Nieuwerkerk a d IJssel voor een 5 taI exemplaren van de zeldzame Medinella magnifica zorg droeg Dit middengedeelte van de hal wordt behalve door deze vyver nog gemarkeerd door vier reusachtige hangers van pitriet gevuld met palmen rose HortedBÏa B en witbonte Vitus elegantis Van den grooten vyver is in drie hoeken nog een herhaling op kleine schaal aangebracht waarom de beplantingen in smaakvolle gröepeering zyn aangebracht Uit alle deelen van Nederland waar het tuinbouwbedrijf wordt uitgeoefend zyn inzendingen gekomen zooalB het Westland Aalsmeer Boskoop Utrecht Hillegom en talryke veilingen waaronder Nijmegen Berkel Rotterdam In alle kweekerskringen gevoelt men de noodzakelykheid reclame te maken om zjjn producten lieter te kunnen verkoopen De talrijke inzendingen op deze tentoonstelling bewyzen dit Deze tweede tentoonstelling in het Nenijtogebouw is nog grooter en voller geworden dan het vorig jaar zoo zelfs dat inzendingen moesten worden beperkt om aan alle aanvragen om plaatsruimte te kunnen voldoen Uit Gouda en Boskoop hebben tal van firma s ingezonden en t spreekt wel vanzelf dat we hiersati vooral onze aandacht zullen schenken Aan de ingang van de hal vinden we een beplanting met Coniferen en Vormbuxua van de firma J M H Naber Co uit Gouda Tal van merkwaardige producten van snoeikunst jt a idar t hUMondaren ü t Naber zond een groote buxusgroep in die niet afzonderlijk is ondergebracht maar zooals dat in den aard van het materiaal ligt door verschillende andere inzenders is gebruikt om van hun groepen een fraai en gaaf geheel te maken Ook de firma G Koster uit Boskoop zond een groep Vormbuxus in Voor den ingang ügt ook een bed violen ingezonden door de Gemeesite Gouda t is Viola comuta ada een prachtige groote viool uiterst geschikt voor vakbeplanting Buiten de hal vinden we ook nog een groep rotsplanten van de firma H den Uuden Zn en een inzending coniferen van de firma Spaargaren beiden uit Boskoop Onze stadgenoot de heer G Moleman behoort tot de grootste inzenders Rondom het restaurant heeft hjj een groote groep bloeiende heesters aangebracht die een keurigen indruk maakt Van de onderscheidene soorten vallen vooral op de fraaie goudenregen Laburnum vossi die trossen krygt van wet 40 c M lengte en een prachtig helder witte sering 4an van Tol die bloemen krügt van de dubbele grootte van een gewone sering Aantrekkelijk zijn ook de prachtige bloesems van Malus scheideckeri een appelsoort Een mooie collectie potrozen in allerlei soorten is ook nog de vermelding waard J Luywink s HandelskweekerU zond een groote groep Hortensia s en Gloxinia s in prachtige warme kleuren Een aardig donkerrood Potyantharoosje valt hier eveneens te bewonderen De N V Boskoopaehe Veiling zond een collectie fraaie afgesneden rozen waarb j onze speciale aandacht werd getrokken door een klein roorsje Else Poulse naar men ona verzekerde een van de beste nieuwe soorten en een fraaie rose roos Mad Edith Helen De firma G Bier uit Moordrecht zond groepen Adianthimis waaronder vooral de Roem van Moordrecht de aandacht trekt terwijl de firma Ravensberg en Boer uit Boskocrp uitkomt met een schitterende collectie Japanschc kers Cerasus Hiaakura die met haar teere rose bloemen tegen de fraaie Perzische tapijten van de Esher Surrey art Galleries een effectvoUen indruk maakt Het is de nationale boom van het rük van den Mikado Het groote nationale feest in Japan is niet gebonden aan een bepaalde datum maar aan den bloeityd van de Japansche kers De Boskoopsche firma s C B van Nea nen Felix Dökhuia D Ravensberg Zn en Van Cleef Co komen voor den dag met een keurcollectie van de beroemde Boskoopsche producten Rhododendron s Azalea s Japansche Azalea s Haagbuxen Rozen Hortensia s en vele bloeiende heesters Hortensia s en allerlei bloeiende heee rs in aller iei nieuwe soorten die de bewondering vam vakman en liefhebber afdwingen De kasaenbouwer K Tan Ne te Boskoop Rotterdam Holland s groote koopstad aan ie Maas heeft dezer dagen het is byna niet te gelooven en toch is liet izoo Gouda ten voorbeeld gesteld In 4 e Nederlandsche Werkgever van 27 Maart jj Qjai een interessante beschouwing voor ffaarin er op gewezen wordt dat wanneer Rotterdam prya stelt op vestiging behoud en uitbreiding van industrieën het daartoe in de eerste plaats zelf het ziJne moet bijdragen door zyn belasting en tariefpolitiek Zooals trouwens voor elfce gemeente geboden is Maar voor Rotterdam wordt er dan in t byzonder als eiach gesteld goedkoop water electnciteit en gas En daaraan ontbreekt heel wat wijl de gemeente de water en iichtbedrüven bezigt om langs dien weg de iI elaBtinggelden ibmnen te kragen die niet langs den weg der directe hpifingen by de gemeentelyke schatkist binnenkomen Zoo wordt er door de bedryven een slordige M mi Ui oen winst gemaakt Klachten daarover baten al heel weinig w jl de gemeente het geld eenvoudig jioodig heeft en het door hoogere water gas en electriciteitspryzen gemakkelijk wordt betaald Zoolang er kleine prijsverschillen bestaan in verhouding tot andere gemeenten wordt er dan ook geen redelijken grond aanwezig geacht om daarin verandering te brengen Maar die prijsverschillen kunnen wel eens zoo groot zijn dat het al te erg wordt En dat is nu met het Waterleidingbedrijf te Rotterdam het geval De waterpryzen die Rotterdam berekent voor de industrie zija zóó hoog dat de industrieeten daarover steen en been klagen En zü doen dat te luider nu ook de kwaliteit van het water althans wat de smaak betreft sinds geruimen tyd aanleiding geeft tot gegronde klachten Het Rotterdamsche tarief zoo schryft De Ned Werkgeve r vraagt 23 et r kubieken Meter en maakt geen onderscheid tuBschen kleine en groote waterverbruikers zoodat een grootverbruiker die meer dan 200 000 M3 per jaar afneemt precies evenveel per kub Meter moet betalen als een particulier die enkele kubieke Meters per jaar verbruikt Daarby heeft het Rotterdamsche water dikwyls een onaangenamen smaak en is de druk waaronder de industrie het op warme dagen verkrygt ten eenenmale onvoldoende Zoo worden de veel water verbruikende industrieën wel gedwongen om naar beter water te zoeken dat misschien te vinden is door aanleg van diepe bronnen met chemische en zoo noodig biologische reiniging van het daaruit opgepompte water Maar daarvoor is een zeer belangrijks kapitauluitgavo noodig In vroeger jaren bedroeg het tarief 20 et per M3 maar in 1925 is het tijdelijk verhoogd tot 23 cent En deze tydelykheid is nu reeds 6 jaar gehandhaafd zoodat men thans wel van een blyvende verhooging mag spreken Vóór den oorlog Ja tot 1916 bedroeg het tarief slechts 5 cent per M3 I Het blad heeft eens nagegaan hoe het in andere plaatsen van ons land met de waterleidingtarieven gesteld is wat het grondtarief is en of by afname van grooter hoeveelheden reductie wordt toegestaan Alle cijfers zullen wy niet geven doch eenige bijzonderheden willen we onzen lezers niet onthouden Ook te Groningen wordt geWttiigd over duur drjnkwater Maar dat schikt nog al vergeleken bij Rotterdam ffèt zijn de watertarieven te Groningen veel hooger dan vóór 1918 toen een particuhere Maatschappij het bedryf nog exploiteerde maar al ia thans voor de grootste Verbruikers zooals het Gronlngsche Ziekenhuis de prijs van 6 cent tot 19 cent per M3 gestegen die prijs is toch alt d 4 cent per M3 lager dan wat de grootste verbruikers te Rotterdam hebben te betalen Doch laat ona de tarieven van eenige andere grootere en kleinere gemeenten vermelden Een zeer dure gemeente is Den Haag daar wordt 30 cent per M3 gevraagd voor verbruik tot 600 M3 per kwartaal Maar daarvoor heeft men dan ook prima duinwater En boven de 500 M3 per kwartaal gaat de prya terug tot 22 cent per M3 dus slechts een cent goedkooper dan Rotterdam Het is bovendien zeer de vraag of in Den Haag industrieën bestaan die zooveel water verbruiken als in Rotterdam voorkomt In Amsterdam is het tarief veel lager Daar kosten de eerste 5000 Mi3 20 cent per M3 de tweede 5000 Mj3 18 et en wat boven lO OOO M3 wordt verbruikt 16 et per M3 De Utrechtsche Waterleiding Maatschappü te Utrecht is voor kleine verbruikers zeer duur Wie tot 30 M3 per jaar verbruikt betaalt ƒ 15 iedere M3 meer kost ƒ 0 40 Gebruikt men 850 L per dag dan daalt de prys reeds tot 25 cent per M3 Maar indien men 100 M3 per dag gebruikt dan bedraagt de prys nog slechts 10 cent per M3 en voor verbruikers van meer dan 200 M3 worden bijzondere overeenkomsten getroffen Ook G o u a a waar een particuliere waterleiding maatfichappy ia heeft voor groote verbruikers een bijzonder laag tarief Het grondtarief is reeds laag 20 et per M3 maar boven de 3O0 MS per kwartaal daalt het tarief tot 8 cent per M3 een verbruiker van 200 000 è 800 000 M3 per jaar betaalt tusschen 6 en 8 cents De vergelijking welke hiervoren wordt gemaakt tusschen de watertarieven van Rotterdam en van Gouda zyn wel sprekend En zulks te meer waai Gouda niet alleen ten voorbeeld wordt gefield ten aanzieii van den zeer aanzii nlijk lai ren prijs maai uuk om de kwalitiiiL en de smaak van hel viui c Wamiecr we en dergelijke besciiouv j lezen iii een blad van industrieeien wl neer uok in het Tydschrift van de Nt Maatsi uappij voor Nijverheid C i Hande van Feuiuari 1930 Gouda met enkele andciu gemeenten als vooi beeld is aAii ehaald voor goedkoop water voor de indufat rie dan treft het toch wel zeer byzonder dat men van de zijde van het Gemeentebijs uur aan de Goudsche Waterleiding Kaatschappy die dan toch maar door zyn goedkoops waterlevering aan de industrie een voorsprong geeft boven die in andere en grootere steden niet de minste medewerking verleent integendeel de uitbreiding van het t edrijf moeilijkheden in den weg legt die per saldo neerkomen op het schade berokkenen aan eigen kas en ook aan de waterverbruikers Aan de eigen kas omdat nu in de eerstkomende aandeelhoudersvergadering door Commissarissen der Waterleiding wordt voorgesteld geen dividend uit te keeren hoewel de exploitatie uitkomsten daartoe wèl aanleiding geven waardoor de gemeente het op de beg ooting als inkomsten uit dezen hoofde geraamde bedrag van ƒ 6720 derft terwijl ook de inkomstenpost van ƒ 800 voor ontvangst van den gecommitteerde der gemeente by de Goudsche Waterleiding Mij terzake van door hem ontvangen tantième ad ƒ 800 waartegenover staat een uitkeering aan dien geconunitteerde door de gemeente ad ƒ 250 zullen komen te vervallen En zulks alleen wyl B en W tot nu toe weigeren toestemming te geven aan de Waterieidiifg Mi ma een obtigatieleening aan te gaan waardoor het mogelijk zou zijn zonder het bedrijf te benadeelen de bankpositie der vennootschap te verbeteren dividend uitkeeren mogelyk te maken en de gelegenheid tot uitbreiding te scheppen waardoor aan de Gemeente Reeuwyk water kan worden geleverd Het verhinderen daarvan komt nu feitelijk op de gemeente Gouda neer Dat deze houding van het Gemeentebestuur ook schade kan veroorzaken aan de watergebruikers is ook duidelijk want wanneer door toename van waterlevering een grooter omzet wordt bereikt kunnen aan die industrie wellicht nog billijker conditiën worden geboden Kn ook de inkomsten der gemeente die een vast percentage ontvangt van de bruto opf brei st zullen daardoor stygen Wat B en W met de onthouding van hun toestemming tot het aangaan van een obligatieleening bereiken willen is niet duidelijk Tot het uitgeven van meer aandeelen is de Waterleiding My haar standpunt in deze is bekend niet bereid Welk resultaat kan di onthouding dan anders hebben dan zelfbenadeeling door inkomstenderving ook aan aandeelhouders en dividendbelasting terwijl de verhouding tusschen Gemeente en Waterleiding die toch een goede behoort te zyn zonder noodzaak wordt verscherpt Zoo ziet men wel een scherpe tegenstelling de waterlevering van het Goudsche Waterleidingbedrijf aan Rotterdam ten voorbeeld gesteld en de gemeente Gouda die tegenover de Waterleiding Mij een houding aanneemt van we mogen wel zeggen absolute onwelw illendheid Van het heele klachtenregister over de Waterleiding waarvoor een commissie in het leven moest worden geroepen verneemt men intusschen niemendal Hoe is het mogelyk bouwde de kas waarin de k tbare orchideeenverzameling ingezonden door Charlea Vuykteke uit Loocliristi bjj Gent en de Société MFlAndria uit Brugge ia ondergebracht Iets bijzonders van deze kas zyn de ijzeren sponnin roeden waarin het glas ia gelegd waardoor een duurzaam geheet is verkregen Een zeer aparte inzendii is die van de firma Imtnink de Lange v h J C de i ange s Koninklyke Tuinbouwinrichting waarvan onze oud stadgenoot de heer W L Immink een der firmanten ia In een tweetal V erzjlverde vitrmes pryken eemge vazen van Ltierdamsch glas waarvan de ontwerpen in gemeenschappelijk overleg van de heeren Immi k en Copier zijn tot stand gekomen Fraaie Lelie s Odontoglosaums Cattleya a en Antbunums vullen de vazen die veelal voor elke soort apart vervaardigd ayn Bijzonder trokken ook de aandacht prachtige roode Anthunums in een diepblauwe schaal en een fraai exemplaar van de bokerplant Nepenthes Ter weerszyden van de vitrmes staan hekjes met Bougainvillea s en daarnaast hooge verzilverde zuilen gevuld met een schat van Cineraria s in allerlei kleuren Enkele aparte bloemwerken waarander ook ouderwetsche types vallen hier te bewonderen De tuinarchitect H de Lange zorgde voor artistieke hoekjes waar Violen Primula s dubbele Dotterbloemen Iberis enz op smaakvolle wijze tusachen rotsblokken en straatsteenen zijn verwerkt Deze inizendmg la uitgevoerd in overleg met den ibekenden kunstenaar Jac Jongert Ongetwijfeld zullen wij vele interessanteen belangrijke inzendingen over het hoofdzien uit den aard der zaak kunnen we alleniet even uitvoerig vermelden Wij volstaan daarom met nog de aandacht tevestigen op de stijlvolie Inzendmg van defirma K Uartlieb uit Rotterdam een eenvoudige steenen koepel waaromheen Goudenregen en Azalea s tot een bijzondervoornaam en kleurrijk geheel zyn verwerkt en de prachtige palmencollectie ingezondendoor de gemeente Rotterdam waarondero a een bloeiend ex van Chamaeropa hnrnilia opvalt en op de inzending van de firmaP J C Omthoek Co uit Boskoop winterharde Azalea amoena Ben der hoekenvan de tentoonateliingshal is geheel gevuldmet oen groote collectie Cacteeën en andereVetplanten Allereerst noemen we hiervande inzending van den heer C i MolemanGziu uit Gouda een kleine maar welveraorgde collectie waaronder vooral eenbloeiende Slangcaotus de aandacht trekLDaarnaast ligt een buitengewoon aelecteinzending van de firma Fr de Laet uitContiche bij Antwerpen waaronder verschillende totaal nieuwe soorten die voorde liefhebbers van veel belang zyn De heerVerton zond een prachtige Phyilocactus metniet minder dan 64 bloemknoppen De heer iFan dWi HWitei UMeWr BBO iKTtMrt vw meling Agave s Aloe s en andere vetplanten byeen waaronder een mooie Echeveriadie wel een aparte vermelding waard is Van de coUectie Janz vallen de grootegrysaardcactuasen op en van den heerWind uit Zwolle die een zeer rijke verzameling aanvoerde eenige prachtigeexemplaren van Echinocactua grusonü die naar schatting meer dan 300 jaar oud zijn en een gewicht van ongeveer 200 pond hebben Bijzondere vermelding verdient ookde uiterst kostbare inzending Meaembrianthemums van den heer S Labarre uit Hilversum een liefhebber die een zéér waardevolle collectie van deze gevende steenen byeen wist te brengen Deze ZuidAfrikaan sche planten zien er in den drogen tyd precies uit als steenen maar in de regenperiode gaan ze groeien en bloeien Hierin de buurt staan ook de practische cactuasenkastjes van den heer C A Schuit uitDen Haag In deze hoek vlak by het restaurant trok ook een mooie collectie Amaryliasen In allerlei soorten rood ingezondendoor de firma Warmenhoven uit Hillegomonze aandacht Voor de rest volstaan we met de opwekking Gouwenaars gaat in grooten getale naar deze prachtige tentoonstelling Zij verdient de tielangsteUing van vakman en Liefhebber ten volle De eereprijzen Op de tentoonstelling zijn de volgende eereprijzen toegekend Groots Bloemententoonstelling Rotterdam 25 April 4 Mei Gistermiddag had in hal B van het voor ig Nenyto terrein te Rotterdam de opewng plaats van de Groote Bloemententoon telling welke van 25 April 4 Mei gehouden wordt HierbÜ werd allereerst het ♦ oord gevoerd door den heer B D C Hanegraaff voorotter der Technische Commissie en van de filRotterdam van de Kon Ned My voor bouw en Plantkunde De heer Hanegraaff wees er in zijn rede op dat a is Jitterdam een handelsstad en al kan zij niet bogen op schoone omstreken de Rotterdammers groote natuur en bloemen enden zijn De zich steeds uitbreidende jweekeryen en het zich snel ontwikkelende tuinbouwbedryf in haai omgeving toonen tEen bewye hiervoor is ook deze tenwonatelling Spr dankte den burgemeester van Rotterdam voor zijn aanwezigheid en de leden der Technische Commissie en de jury voor de moeiten die zij zich voor deze expositie hebben getroost Hierna kreeg de burgemeester van Rotterdam Dr P Droogleever Fortuyn het woord Namens het gemeentebestuur betuigde de burgemeester zijn hartgrondigen dank voor deze schitterende tentoonstelling Haar beteekenis is zoo meende de burgemeester niet alleen daarin gelegen dat zü kooper en verkooper tot elkaar brengt maar dat zij ons allen wat nader brengt by de schoonheid welke de natuur ond schenkt Spr verklaarde hierna t e tentoonstelling voo geopend waarn npv rondgang door de menzec erd smaakt In rten tijd is de groote hal B van t Zilveren medaille van de Koningin aan inzending getrokken heesters in bloei van N V K Hartlieib Rotterdam zilveren medaille van de Konlngln oeder aan groep bloeiende en niet bloeiende planten van fa D Baardse Dzn Aalsmeer zilveren medaille van Prins Hendrik aan de inzending orchideeën van Sos An Flandlia Brugge België gouden medaille gem Rotterdam aan inzending bloeiende planten van firma Ravensberg en Boer Boakoop bronzen medaille gem Rotterdam aan collectie begonia s van firma D Baardae Dzn Aalameer groote zilveren medaille van de Kamer van Koophandel aan groep rhododendrona van fa M Koster en Zn Boskoop groote vervuld zilveren medaille aan collectie cacteeën N V Franz de Laet Conlich België groote zilveren medaille Nieuwe Rotterdamache Courant aan groep Polyantharozen van den heer G de Ruiter Hazerawoude groote bronzen medaille Nieuwe Rotterdamsche Courant aan collectie cacteeën van fa J G BaUego Zn Leiden groote verguld zilveren medaille van De Maasbode aan groep glaswerk van fa Immink de Lange Rotterdam zilveren medaille van De Voorwaarta aan groep cacteeën van H J Wind Zwolle lalveren medaille der Ver tot bev van het Vreemdelingenverkeer aan groep cyclamen van f inna