Goudsche Courant, zaterdag 3 mei 1930

c No 17368 Maandag B Mal 1930 68 Jaarfiaag Ds Times verneemt dat de regecinuen van GroDtBrittanië en Italië heJcii liet Young plan zullen ratilïceeren waardooi dit nog heden in werking zou treden Zatei dag heeft de Volkenbondrfcommissie loor veiligheid en arbitrage de aigemeene besprekingen omtrent het verdrag voor de maatregelen ter vermijding van den oorlog vanwege den Volkenbondsraad beëindigd Men heeft zich er mede tevreden gesteld slechts de verschillende zienawy en der afzonderlijke regeeringen aan te hoeren zonder een zakelijke beslissing te nemen De beraadslagingen worden thans in de afzonderlijke redactiecommissies voortgezet De practische formuleering en 4e uitwerking van t verdrag zullen plaats hebben in de redactiecommissie Bü het algemeene debat zijn de oude conatitutioneeie tegenstellingen ten aanzien van het veiligheidaverdrag op nieuw naar voren gekomen Het Fransch Poolsche standpunt vereischt nieuwe practische veiligheidsgaranties en wenscht de instelling van een controle troleen sanctiesysteem waardoor het den Volkenbondsraad mogelijk zal z jn by geschillen zün beslissingen door te zetten Dit zyn de oude denkbeelden van het protocol van Geneve welke lederen keer weer door de Franschen worden aangevoeld Een controle en sanctiesysteem dat verder gaat dan de teigenwoordige bepalingen van het Volkenbondsstatuut wordt thans door Italië en Duitschland alsook door de Engelsche arbeideraregeering van de hand gewezen De hoofd redactiecommissie die thans de aangelegenheid verder zal behandelen staat onder voorzitterschap van dr Benesj den Tfljechischen minister van buitenlandsche zaken terwijl verder Belgia Duitschland Engeland Nederland Frankrijk en Polen vertegenwoordigd zijn De president van de veiligheidscommissie is eveneens lid dezer commissie De afdeeling van de European Association te Bombay heeft zich met een brief gewend tot éen gouverneur waarin zij er bü de regeering op aandringt krachtiger op te treden tSgaeinde de wet en orde te handhaven en allen te arresteeren die het volk ertoe aansporen de wet te overtreden De tegenwoordige politiek acht zij zwak en tengevolge daarvan worden de voorschriften van de wet veracht De afdeeling houdt tegenpropaganda voor noodzakelijk Zij verzocht de regeering een communiqué uit te vaardigen dat van tijd tot tijd den werkelüken toestand eens laat zien en drin gt er bü de regeerin op aan de politie bij te staan aangezien in het verleden verBchillende politieambtenaren tot slacht Al wie niet haten kan wat haat verdient kan ook niet liefhebben wat liefde waardig is n de Witte Zwaan Uit het Duita i van RUDOLF HERZOG 5 Nadruk verboden Toen hij op hét perron kwam klonik henj een kraditig Goeden avond meneer Bè r ifeld in de jorwi Drommelfl Hannes hoe kOm jij hier Ik dadit dat je naar je zufirter wa Haar ben ife ook geweest meneer Ba jfeld maar ik ben wat vroeg weggegaan J de bagage van den nieuwen leerliiig te drageji En Hannes liep zijn pet in den handen Mnienrollend aohter de bedrij f aïeider aan De j eosEgers stapten uit den trein en stroomden naar den uitgang Het scherpe K van Baren feld monstendle de menschen n voor één toen ging hij ploteelin op wi jongeanan af die nog beaig wae zijn ba 8 e uit de coupé te halen Meaieer Pfnludort sprak Birenfeldiiem aan Het joogmensdi nam dadelijk zijn hoed en Barenfeld keek in een intelligent Mijn naam is PfaJzdorf bevestigde hij 2 5 b i blij dat Ik u direct gevofdoD w Barenfeld bedrijfeleider bij de firma SdhoOHÊÊMttm Dff Schooninaakartikelen Fa P J Revet ZonM OOSTBAVEII tS TEL IBO 2i toch maar bet bicte STADS EVANGELISATIE JERUEL Zeu gestraa t 38 HEBT GIJ GEHOORD D a t Christus is gestoi ven voor onze zonden naar de schiiften 1 Cor 16 3 Dat God Zijne liefde bevestigt jegens ons dat Christus voor ons gestoi ven is als wij nog zondaars waren Rom 5 8 WEET GIJl Dat Er dan nu geene veixioemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn Rom 8 1 Dat Zoovelcn Hem aangenomen hebben dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden namelijk die in Zijnen naam gelooven Joh 1 12 ISEGKIJPT GIJ D a t Niemand een ander fundament leggen kan dan hetgeen gelegd is hetwelks is Jezus Christus 1 Cor 3 11 Dat Zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt Hebr 9 22 IJESEFT GIJ Wat dit alles tot V te zeggen heeft Kom dan Dondeï dagavond 8 uur in ons tgebouw waar zal spreken Ds J J v PETEGEM uit Hilversum over het ondei werp Velen zijn geroepen en toch weinige uitverkoren KOMT ALLEN I TOEGANG VRIJI 08 Veroeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen d It aan belanghebbenden mede dat haar 46ste PRAKTIJKEXAMEN In Boskkoudon en Haiidelscorretponilflntit zal worden afgenoman op 23 24 en 25 Juni e k sAroads in Gouda en 30 andere plaatsen van het land Opgericht 1907 EXAMENGELD PfO Examenleider Dr S S HOOGSTRA Crabethstraat Gouda Prospectus bii Ifirtaa VAN BURK Kleiwetf Gouda en BRINKMAN S Boekhandel Hartenst at 12 Amsterdam C 50 ZÜIDVRUCHTENWEEK Van Zaterdag 3 M i tot en met Vrijdag 9 Mei Gedroogde Zuidvruchten tegen Sterk verlaagde prijzen per pond APPELEN STUKJE S van 45 voor 42 et extra SCHIJFJES kwaliteit 52 29 47 39 48 65 78 85 38 50 52 37 50 47 25 ABRIKOZEN extra kwaUteit 44 37 45 61 70 78 CALIPORNISGHE PEREN EOODE OPORTO PEREN iets fijns PERZIKEN 35 45 46 PRUIMED ANTEN extra groot 33 45 I STUDENTENHAVER per 1 2 pond van 29 et voor 25 et VALENCIA PINDA S nc Een ware delicatesse p pond VIJGEN per pond 18 30 65 et ALBERT HEIJN Bk GOUDA Markt 51 K 23 § en vertrouwd adres liid Mensohen met verstand Halen verf Jan Vandepland Bei op 857 Op VRUDAG 9 MEI B 8 n m IV umis ondergeteekende voornemens in het Caféïan JOH NOOMEN te STOLWIJKAAN TE BESTEDEN I HET BOUWEN VAN EEN WOONHUIS VOOR DEN HEER C GRAVELAND ALDAAR Bestek en teekening A ƒ 6 per stel restitutie f 2 60 verkrijgbaar bij JAN BAA S Bouwkundige IJssellaan 8 Gouda EVEN KIJKEN MEUBELEN BEDDEN KIEEDEN VLOERZEIL LOOPEM MATTENeOROMNEN SPIEpÈLS anz inz == TEBEN DE LAABSTE PRIJZEN BU J V HEERcN Jr Rasm 276 in DAAR BAAN WU OOK HEEN GRAFZERKEN GHAFKJtUlZEN SCHOORSTEENMANTELS O amenloa ia alle sttjlen Beleefd aanbevelend 2526 10 Firma J M van Buiifan Staanhouwsrij VIJVERSTRAAT 12 GOUDA Voor Kleeding naar Maat J VLAG KUIPERSTR 41 OOUDA Soiled passend werk 10 Vraagt daar stalen FIRMA G soos NIEUWSTEEG 5 GOUDA B 20 Groot en Kleinhandel In Touw en Visscherijartikelen n g Overhemden 20 Binders Bretels MirUll li m lUTiUÜISIEIIH teg en zeer lage prijzen bü F C van Dam KUIPERSTRAAT 2 Stalenboeken voorradig abre res voor antoor n Winkeljassen Het Kleine Winst 22 De Korte Tiendeweg == GOUDA = VERBURG S BROOD Maakt vSm trage grage monden Elsct BakktriJ A VERBURG Spleringïtr 65 Tel 663 S S van Dantzig Nieuwe Zending Overhemden tooplliijDielMenlürs Fa J D BONNEUR HOOGSTRAAT 14 GOUDA 3 ITITNOODIGING voor de gratis les en demonstratie van de bero md SCHOENFELDS VERVEN in de Soc Ons Genoegen op 6 7 8 Mal van 10 121 2 van 21 2 6 en van 7 4 10 uur U kunt zelf een lapje ztide of stof medebrengen om te bewerken RADIONIEUWS Wie het toestel bedient en hoort zal moeten erkennen dat dit allerminst een surrogaat is of een apparaat dat gebouwd werd bjj gebrek aan beter maar dat resultaten zijn bereikt die kwalitatief tot het beste behooren wat de moderne ontvangtechniek biedt terw i een overvloedige geluidsterkte en goede selectiviteit is verkregen Wij zullen onze eigen ervaringen achterwege laten doch slechts hieraan toevoegen dat de toepassing dezer uitvinding door de grootset binnen en bmtenlandsche radioondernemingen wordt begeerd en dat klaarblijkelijk de vorige week te Oou da door een hunner een poging werd gedaan om zoo n toestel van ons in handen te krijgen Camifientaar overbodig Wij hebben deze uitvinding in een aesthetischen vorm gegoten met ingebouwde electro dynamischen luidspreker Bach direct uit t lichlnet te voeden de weergave is onberispelijk en natuurgetrouw de bediening hoogst eenvoudig Prijs ƒ 900 Dit is ie toepassing van de allerlaatste uitvinding geschikt voor hen die aan iets aparts de voorkeur geven en geen massaproduct begeer en Voor lager geprijsde toestellen vrage men onzen catalogus aan Wij gaan voort agenten aan te stellen waarbij we verwijzen naar onS soepel huurkoopsysteem WIJ B RE NOEN HET NIEUWSTE RADIOTOESTEL WAARIN TOEGEPAST DE NIEUWSTE UITVINDING OP RADIOGEBIED NEDERL OCT ROOIAANVRAGB 50298 Namaak dezer apparaten is ver boden Van deze uitvinding schrijft de heer U Ph Lely doctor in de wisen natuurkunde te s Gravenhage iiet volgende De schakeling valt niet onder de selectieve cascade schakel ing Ned octrooi 10581 Philips De terugkoppeling valt niet onder Nederl octrooi 7398 PhiÜps De schakeling onderscheidt zich door de elegante en tevens economische wijze waarop de functies in de lampen gescheiden en gecombineerd zijn Het mooie van het instrument ia dat men de regeling volkomen in de hand heeft en ook dat een fiji4 in stelling mogelijk is kenmerken toch van een mooi technisch physisch inBtrument Alles is bereikt met een spaarzaam gebruik van materiaal In Radio expres van 28 Febr LI leest men van de hand van den bekenden deskundige op radiogebied iien heer Corver te Den Haag het volgende GOUDSCHE RADIO INDUSTRIE GOUDA G DE RAADT sedert 1878 leverancier aan het Kon Huis De soepelheid der instelling is zoo volkomen als men maar kan wenschen Bovendien is echter de merkwaardige eigenschap te vermelden dat men telefonie genereerend kan ontvangen zonder eenige vervorming een methode waarbü velerlei etoringen opvallend worden onderdrukt Ook de plaatdetectie de laagfrequente koppelingen en de mogelijkheid voor pich up aansluiting zijn op origineele en zeer gunstige wijze opgelost GRONÖ EN GLANSVBRF JAPANLAKKEN voor binnen en buiten VERNISSEN voor aUe doeleinden ELLULOSE LAKKEN voor industrieën WATERVERF en ANILINE in diverse Meuren Aanbevelend 30 H D TAMSE NAAIJERSTRAAT 24 TEL 886 Anii Motlenzak Om Kleadingslukken op t batigaM PRIJS 78 ots ma 1 21 bij 40 ANTON COOPS DPOBiMi Wijdsipaal tl Qouda daaVl Kl iwaa 7 Gouda EEN NOTEN OBGEL ƒ 150 EIKEN 175 ZWARTE PIANO 350 VLEUGEL 375 Alles zou goed ale nieuw en wegens verplaatsing met 10 korting 8 ZOETE I ZOUTE KRAKELINGEN 22 en 2 cent per ons PRIMA HOKINGKOEK 40 cent per stuk Alle soorten SEBAUSS 8 cont per stuk SIROOPWAFELS 6 cent per stuk BANKBTSOORTEN en TAAIE BtfTEBv KOEKJES 22 cent per g s Ik heb llevM ül EIGENGEMAAKTE ONDERGOEDEREN van C J J LOEVE GOUWE 145 t o de Turtm rkt t Is altüd sterker en beter afgewerkt gebaaid bij bp Kam iiia n I9IIMIIIE COnUNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tï o o3 w T ÏÊ ÏÏ BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE rsfïEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRUSt Uit Gouda en omatreken behoorende tot dvi becorgkrliif 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Ooud en de bezorgkriuf 1 5 regela ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 AdvertenÜën In het Zaterdagnummer 20 et bijslag op den prijs Liefdadigheida advertentiën de helft vmn den prtii INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regeï meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewoqe advertentiën en ingezonden mededeelingen bt contract tot xeer gereduceeiden prIJB Groote lettere en randen worden berekend naar plaataruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuaachenktnnat van aoUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga v66ii de plaatsing aan het Bureau lUn ingekomen teneinde van opname venekerd te itJn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaiU ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA bii agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagelijks geopend van 9 fl uur Administratie Telef Interc 82 Redactie telef 88 Postrekening 484qO met de kort geleden te Peshawar plaats gehad hebbende dienstweigering van Indische troepen heeft dit feit toch bezorgdneid m hngelsche kringen gewekt Het bestuur van de iüuropeesche vereniging te Bombay heeft een schryven gericht aan den gouverneur der jfrovincie Bombay waaiin verlangd wordt dai de regeeimg m de toekomst scherpere inaatregelen zai Lietten om de orde te humihaven aanvallen te straiten demonötiüUes te verbieden en actie te voeren tegen Gandhi s campagne BUITËNLANDSCHNIEUWS door burgemeester Neujean en den gouverneur der provincie Een zangkoor bracht eenige liedeiTen ten gehoore In open hofrijtuigen werd naar de groote feestzaal gereden waar de opening plechtigheid plaats vond Een enthousiaste menigte juichte den koninklyken stoet op weg naar de tentoonstelling geestdriftig toe Allereerst werd het woord gevoerd door het Kamerid Gérardon voorzitter van het uitvoerend comité die den hoogen gasten welkom heette en het doel der tentoonstelling uiteenzette Naast de Antwerpache tentoonstelling 18 die van Luik op haar plaats niet omdat het feest der Vlamingen door allen gevierd wordt doch het eeuwfeest van geheel België dat ook de Luikenaara liefhebben Nadat de heer Emile Digneffe oudbur gemeester van Luik en voorzitter van den Raad van Beheer der tentoonstelling de koninklijke familie had begroet nam minister Heyman het woord Aan t slot van zyn welsprekend betoog waarin hy hulde bracht aan allen die hebben medegewerkt aan de totstandkoming van de tentoonstelling wees spreker op het doel van de tentoonstelling n l den volkeren te toonen wat België op industrieel gebied vermag Zy is tevens een symbool van den vooruitgang der techniek en een les van de daad die een aanmoediging moet zyn voor de stad en het land Het slotwoord werd uitgesproken door koning Albert Allereerst bracht Z M hulde aan de stad Luik Hij herinnerde aan de groote staatslieden die de stad had voorgebracht en wees op de beteekenia van Luik als nijverheidscentrum en van de universiteit waarna hij de tentoonstelling voor geopend verklaarde Vervolgens werd een rontlgang over het tentoonstellingsterrein gemaakt waarby de hooge gasten een defile van niet minder dan 1500 motorrijders in oogenschouw hadden te nemen Na dat een bezorfc was gebracht aan de noordelyke afdeeling begaf het hooge gezelschap zich per boot naar den zuidelüken sector In het feestgebouw in het Boveriepark had des avonds een gala diner plaats dat werd aangeboden door de gemeentelylte autoriteiten De koning hield een tafelrede waarin hjj gewaagde van een spoedig begin der werkzaamheden voor het k maal Luik Antwerpen dat van groote beteekenls voor den bloei van de stad Luik moet worden geacht Om half elf keerde de koninklyke familie naar Brussel terug Des avonds hadden in de geïllummeerde stad talryke feestelijkheden plaats Het beroemde mannenkoor Legia en de Disciples de Grétry luisterden de plechtigheid op Guido Gezelle s honderdste g oortedag Plechtige viering te Brugge De honderdste geboortedag van den groeten Vlaamschen dichter Guido Gezelle is in Het Youngplan zal haden in werking tradan De besprekingen te CJenève Gandhi Rearresteerd offer werden gemaakt De vei der binnenkomende berichten omtrent den toestand in Indië brengen weinig nieuws Het gevaarlykst acht men de situatie te Pesjawar waar een vergaderiugsverbod is uitgevaardigd Te Bombay verschünen nog slechts twee Indische dagbladen t erwul alle andere Indische bladen hun verschünen hebben stopgezet als protest tegen de perscensuur Lord Irwm de Onderkoning van Indie heeft wederom een byeenkoiust gehad met een aantal Indische ieidèra waarby hy liogmaals heeft gewezen op de bereidheid van het Indische bestuur om aan de wenachen der Indiërs tegemoet te komen en op den vasten wil der iegeering om de rust en orde te handhaven De Engelsche bladen van gistermorgen richten een ernstige vermaning aan de regeering om strenger tegen de ordeverstoorders op te treden Te Londen is gisteren een Indisch vorst aangekomen teneinde een bespreking te hebben met den Onder staatssecretaiis voor Indië iHedenmorgen vernemen wy dat Gandhi in den afgelqgpen nacht ia gearresteerd De arrestatie weike plaats had in de nabyheid vön Surat geschiedde op grond van overtreding van een verordening dateerende uit het jaar 1927 Na zijn arrestatie werd Gandhi met een trein naar Burve op 60 K M afstand van Bombay vervoerd en van daar met een gesloten auto vervoerd naar de gevangenis te Poona 150 K M ten Z O van Bombay gelegen In de gevangenis te Poona zal Gandhi voorloopig verblüven indien niet onmiddellük na zyn arrestatie een gerechtelyke vervolging tegen hem wordt ingeateld Te Bombay hebben de autoriteiten beiangryke maatregelen genomen om onlusten en demonstraties tegen te gaan Tot nu toe heeft de Britsche regeermg geen nadere verklaring met bijzonderheden omtrent Gandhi s arrestatie gedaan Ook de Indische ochtendbladen van heden geven geen aanwijzing welke bepaalde gebeurtenis de onmiddelljjke aanleiding tot Gandhi s arrestatie ia geweest Berichten over een blijvenden emstigen toestand komen slechts zoo vernemen wü van de Noord Westelüke grens van Indië De verordening waarby een vroeger verbod tegen het houden van vergaderingen weer in werking wordt gesteld vindt haar oorzaak in de onrust welke onder verscheidene sterke stammen m het N W heerscht Hoewel verklaard wordt dat het dezer dagen opnieuw bezetten van de post van Britsch commissaris aan de N W grens niet in verband staat met de onlusten of Brugge plechtig gevierd Des ochtends wen l een mis geclebreerd in de St Walburgi s kerk daarna werd in het stadhuis een b eenkomst gehouden waar redevoeringen werden uitgesproken ter eere van den groeten dichter O a werd het woord gevoerd door prof Van Ginnifcen van de R K Universiteit te Nymegen die de Nederlandache schryvers vertegenwoordigde uuii hlanu Vryapraak in het proces Faicke Na een proces van 16 dagen is te Ham bur 5 uitspraak gedaan in het proce l aickt het s ip d t wapens veivoerde voor Ve nezoiaansche opstandelingen Al e be kldJij ueii werden vrygeaproken ije kit i n van net geaing zyn voor rekenmi van dun Staat Een verdachte rondst Wapenen in Duitschland bU een sportclub ontdekt Bij de Duitsciie niarine sport3lub en in de woumg van den leider regfi i iiigsraad dr Lubben zdjn wapenen gevondtsn m verband waarmede Lubben en nog twee bestuuisleden van de club in liiecbteoiB zijn geaomeu Zij ontkenden eolütor bij hun vwhour dat de wapens voor een of ander doel van Uuogveuaaid moesten dijenen Dö pohtie fltelt aioh voorloopig öp Jiet stajulpunt dait de wapeueii voor oefenmgen bugtennd warun ta nieer daar zij goed gepoetsit fan in vet gezet waren Aangeizieii de club vopmamaiijk jonge iiuden A ib aaa t ng do da t de oudöffu ieren die ook tort de club behooren de jongere leden van de cluib iderrioht hebben gegeven in liet gebrujik van deze wapeiiQn Naar verluidt moet in de club ee u iniliitaire tudit Jiebben geheersolit en ook zouden er oefeningen geïioudeo zijn De politiie tl acht tliana vatt te stellen tot welk doel deze oefeningen en de opleiding m het gebruik der wapenm moesten dUenen Ook zijn er hajidgrajiaten gevonden die van slaglioedjes voorzien waren B£LGI £ De wereldtentoonstelling te Luik Het doel der tentoonstelling Koning Abert huldigt de sUd Luik Ter gelegenheid van het eeuwfeest der Belgische onafhankelykheid heeft Zaterdag leen week na de openmg van de wereldtentoonstelling te Antwerpen Ie I uik de plechtige opening plaats gehad van de tentoonstelling voor groot industrie toegepaste wetenschap en oude Waalsche kunst Omstreeks twee uur arriveerde koning Albert koningin Elisabeth het kroonprinselyk paar en prins Karei alsmede de mi nisterpresident Jaspar en de minieter van arbeid nijverheid en sociale voorzorg Heyman per koninklyken trein aan het station des Guillemins waar zy werden ontvangen Later op den dag heeft het Belgische koningspaar in aanwezigheid van tal ran autoriteiten en een enorme menigte Hetmonument van Gezelle onthuld FIIAI4KRIJK Doumergue naar Alglers HerdenJdng van da verorerltadoor FrankrÜk N Praaidient Doumergue is Zaterdagmiddag per Hdiip naar Algiers vertrokken Zondag ji hij aan de kust van Noord AfrUia geüaud Daarmede zullen de offiui ielo feesten ter lieixienking van het feit dat 100 jaiar geleden da verovermg vam Algiers voor de Fransobbn begon aanVangeo Honderd jaar geleden was Algte door da Frinsciien ingenomen dooh het duurde nog ruim 15 jaar voordat tiet Franache g zag voldoende l eveetigd was Vooral da strijd tegen Abd el Kader was wei hardnekkig SPANJE Bloedige botwngen te Madrid Een roode vUg op het UniTertR teitsgebouw De studenten te Madrid zijn naar de Tedegraaf vemeamt Beer verontwaardigd over da houding der politie bij de aankomst van prof Unamuno Zij besloten althona in verband rnat Ihet optreden der politie een pTotestataking van 24 uur te houden Bmi groot aantal tudenton ven melde ziöh voor het gcJ ouw der MedSsAo Faculteit Zij gaven hun ontevretïenheid duidelijk ie kennen en een aantal hunner slaaude er in op het Uni 6rsiiteit gebouw de roode vlag te hijsAen Toen de menigte c hèt plein voor het gehouw de roode vlag bemerkte betuigde zij op luide wij e baar instemming Weg met de dictatuur van Berenguer leve Ou republiek waren de kreten waannede de vlag begroet werd De politie zag zicii weldra genoopt in te grijpen en het kwam daarbij tot ernstige botsingen met de studenten De jsen wliierpen ït enen naar de politiesruitere waarop de agenten een charge uitvoerden Talrijike studenten werden gewond en ongeveer 25 hunner werden gevangen genomen Na r verluidt staat in hf t algemeen de bevolking edhter vrij aoeptisch tegenover deza studentenactie ROEMENIS Een sprinkhanenplaag De strijd met kracht aangebonden Onder leiding van den minister van landbouw en den gouverneur van Wallachye ia in het Zuiden van de Dobroedsja de stryd tegen de sprinkhanen met groote kracht begonnen Er zullen loopgraven worden gemaakt van waaruit men de sprinkhanen levend projeHlel tegen het lijf gevlogen i en gr op en daar had hij een van zijn beide jeugdilge Apiulten bij hel fladderende nachthemd te pakken Wai voer jij hier uit bulderde de vertoornde vader Max Mftx stotterde de jongen Wn t is er met Max Max heeft m de trap afgegooid Wat é Dat jok je riep et n andere jongensfltepi boven aan de trap Hij jokt het vader Hoiitz wilde nog even ien nieuwen h erling 7iten en toen heh ik hem een handje geholpen Wacht maar ik zal je ook een handje he4pen mompelde Engrfbert Friodricii namMax onder zijn arrn ale een bundeltje waschgoed en ging naar hoven Eenige minutenlater kon men het knacfitig rhytlimisphe geluid hooren dat plewgt te ontataan ale een helcfdligde vader een executie voltrekt aan J zijn schuldigen zoon J Hemrich Pfalrdorf wa de binnen p ia1fl even blijven staan Verbaasd keek I hl naar de groote scimr n gewelven op jtlaffplaalipen het laboratorium en de zol iBe rs Hft niei st eohter miteresseerdf liem I het heereiihui waarin sich ook de apolliee t 5 t evand Pit trijftsche gebouw wa 4 en eeuw gleden nog een mat itige graiMijke beïitling liohlte Barenfeld hem in deur van De Witte Zwaan wijld open HOOFDSTUK III Toen e bel gmg was de apotJieiker mieiz m van talel ojigestaaii en de trap afgedaald Meneer R e üep ala een aohaduw aohter hom aan Die jongeman wordt ontvingen Alfl een vorat vulde de proviaor aan en het viel urt den toon waarop hij dit zei nitt op te maken of zijn opmerking pri zand of ifkeurspd nio 4 worden opgevat Als eMi vorati herhaalde de ftix t4i8ker Hij stond nu op den drempel van de gang leur ongenaakbaar en in het vollfe beërf van zjjii waardigiheKl wjwtitte hij den nieuwen leerling die begeleid doM Bapenfeld op hem toetra Hier breng ik u meneer Pfalsudort zea de bedrijfsleider ik hoop dat hij een sieraad van le zaak zai worden Meiif er FriedricJi nam met critisdi blikken den jongen van het hoofd Lot de voeten op Zoü zoo dus JIJ bent Pfalzdorf zei hij eindelijk Ik ho p dat d weiwoh van men cr Barenfeld in vervulling ma gaan Hetu bet bo dat je nu maar dadelijik naarbed gaat dan kun je mprgen friedi en opgewekt je nieuwe taak beginnen Frwdh en opgewekt dat Ls heb parool vOor Aderec dag Morgen hoor je wel nadere bijzonderlieden Goeden nachit De Heer zegene je mgang Alle duivels Mchroeuwde hij opeene Werwiji hij ïi omdraaide en met zijn beide banden naar zijn buik greep Alsof iiet uit eee kaoon was w ggeBGliot n was faeni eeu U dan maar gerus bij mij Daar bdbt u uw toekomstag verblyt al I ging hij na een oogenolik voort Hqinwdi Pfaladorf bleef een moment etilatEhan Gnjs en massief verhief zidh het gebouw waar liij twee jaar zou moeten wonen voi t zijn oogen H t leek den jongen alsof de groote voordeur eteeds grootet werd tot dat hij orvan duizelde en de witrtö zwaan dw iMjrven het dfurkozijn troonde scliem met zijn vleugels te kiapjwn De arme Heinrioh kreeg en vu p md gevoel van beklennluing Barenfeld bad inmiddels een arm onder den zijnen geleigd en trok hem laoliend m i begmt et n nieuw leven en treed cpn lïieuwe wereld binnen zei hij op opgewekten toon Hocfd maar omhoag JBMieer Pfalzdorf Hemnolt knikte all fn maar motgezfl nit t daiiktbarpn Mik aan Baren eld gaf en korten kraclh tigen ruk aan de bel Een Kjgenblik bleef het ïtil iaesn hooixien ze bew ing in het portaal Doree knipte het lidit an en deed de deur open Zijn efrste blik gold Hannes die de bag e Loivte O deugniet gromde hij laarom moest jp najar je zusier dat je met het dragen van de bagage een paar borrels kon vendienesi Toen ontdekto hij den nneuwen vol Hitair en 7ijn gözirfit klaarde ip Maar toen bij le vio rikJ9t zag kwam er ewi blijde gians op zijn gezic Goeden avond meneer Pfabdorf riephij joviaal ak kende hij den nieuw aongekomego al jaren en incAeen gooide hij met een uitnoOlAigenid gefcaax de zware toegangs t igtlbert Friedinah stelde de ander zioh voor Van haJte welkom meneer Pfalzdorf Ja dat uw baga er FEUILLETON Ja veel is het niet Met weinig bagage is het gemakkelijk reieen verkiaajde Barec eld vriendelijk en iiij voedde eraan toe terwijl hij op eeri vioolkist wees die de jongeman bij zicfli had Doet u aan muziek Mijn vader was dirigent Die heeft nujal li O l jong vioolspelen geleerd Vooruit Hannes beval Bareaifeid den loopdcnecht dm de bagage reeda mei een touw had saajiigel ond€n en over den soliouder had gegooid Den korteten weg naarhuifl I p zag i 4L an Hij wilde toch maar liever niet lange den Hijn gaan zooalö hij eerst van plar was gewH t Was hl nnspdiien bang da da vieioenen die hem op den lieenw hidden gekwniid zoudeii terugkomen of zag hij aan de opai geJaaUlrekken van Heinrioh PfaJadorf fiat deze jongen gern indnikkew van buiten beiioefde om te wet en wa goed en mooi waar Hamiee liep votipop en af en toe keek hij om naar den jongen volontair die met een keuKige wmterjHfl aan alank m ferm naast den bedrijfsleider liep B renfeld had direat flyiiipaflue opgevat voor den aardigen besmliaafdpn jongen e hij besloot hem onder zijn bijaondere bestihenning te nemen Wordt T Vol9 Uw ouders zijn beiden overleden vroeg hij op deelnemeatden to m Ja meneer Bfirenfeld Ze stiarven bedde tw e jaar geleden veertien dagen na eUtaM Mijn oudere zijn ook vroeg gestorven vertelde Barenfeid U stasI dw heelemaAlalleen Nu ale u iemand noo a hebt konxt