Goudsche Courant, dinsdag 13 mei 1930

npnieuw naar de pftn grijpen voor het schrijven zijner niénioires waarvan ree is drie kloeke deel zijn x i chmen E i vieide werd tegemoet gezffn aan welke vxVltooiJng ttiann de dood een HiJs hégtt gemaakt De téwae ïJjef tdltmf r a h t stoffelijk overaohot aal te a Gravenhige plaata heto In de gisterenavond onder voorzitterschap van Burgemeester Gaarlandt gehouden openbare vergadering van den Gemeenteraad waren alle leden tegenwoordig De notuleif der vergaderingen van 17 Maart niid lng en avondzitting 24 Maarl en 14 April worden gearresteerd Mededeelingen Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede dat zy overeenkomstig de door den Voorzitter ge lane toezegging de gewisselde atukkaii i z de verwarming van het Raadhuis ter inzage hebben elogd ter secretarie dat Gedeputeerde Staten bü schryven van 1 10 April 198P hebben goedgekeurd het raadsbesluit d d 18 Februari 1930 tot sticliting eener o I school opleidingsschool A dat Gedeputeerde Staten by schryven van 8 22 Apr 1930 hebben goedgekeuid de raadsbesluiten d d 24 Maart 1930 tot verkoop van fe ond aan D Stuurman toaankoop van grond van Mevrouw A E Bredius Gyaberti Hodenpyl van perceeien iBoomgaardatraat van A v d Kloi n J M Smits en A de Wit dat Gedeputeerde Staten by schrijven van 14 April 1930 hebben goedgekeuixl het raadsbesluit dd 14 April 1930 tot het aangaan eener tydelïjke kasgeldleenin v groot ƒ 200 000 dat Gedeputeerde Mtaten by schryven van 14 i April i9üU hebben goeügtKcuiu hei raadsbesluit d d 1 l obruan i éó tot vaststelling van het bedrag tier te stelieri z kerheid uoor den Aammisirateur ten kantore an den Gemeente Ontvanger teven s waarnemend GemeenteOntvanger dat de Voorzitter van het Gollege van Gedeputeerde iStaten der provincie ZuidHolland by schryven van 23 April 1930 mededetling heeft gedaan van een uittreksei van hei Konmkiyk besluit van 31 MaarL 1930 no 5 en uit een daarby behooreiulen staat houdende goedkeunng van de raadsl esluiten d d 30 September 1929 tot lietfing van schoolgeld voor de ha ideisa ondschool met B jariigen cursus en voor den centralen cur sus voor machineschryven dat Gedeputeerde Staten by schryven van 6 8 Mei 1930 hebben goedgekeurd de verordening tot aanvulling van de rooilynverordening vastgesteld in de vergadering van den 17en Maart 1 1 Alle voor kennisgeving aangenomen dat zvi ter voldoening aan het bepaalde hy artikel 58 der Woningwet het beredeneerd vfcrslag van hetigeen met betrekking tot de verbetering der Volkshuisveatinjj m deze gemeente is verricht gedurende het jaar 1929 aan den Raad aanbieden Voor kennisgeving aangenomen de pogingen tot dusverre door hen in hel werk gesteld om tot opheffing van den tol aan de Haastrechtsche brug te geraken Ingekomen stukken Behalve de aan de orde gestelde stukken waren ingekomen r Het voorstel tot hei stelhng der brug Gouwe Peperatwiat f Ter visie Het voorstel tot verleening van het recht van uitgang en overpad aan J A Kuster Ter visie Het voorstel tot rwijzaging van den legger der wegen en voetpaden voor wat betrett ien Zwarteweg Ter visie Het voorstel is het verleenen van subsidie aan het comité i z bestudeerinfj en bestrydinig van de iepenziekte Ter visie Het voorstel tot wyziging van het stroomleveringscontract met de gemeente Schoonhoven Ter visie Verder ingekomen stukken Van F J Welter een bericht dat hij zijne lenoeming tot onderwiizer aan school 1 niet aanvaardt Voor kenniflgevinjt aangenomen Van de afdeeling Gouda van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond een dankbetuiging voor de nieuwe salarisregeling voor de Politie AJs voren Van de R K Middenstandsvereeniging De Hanze een adres waarin wordt verzocht Ie niet over te gaan tot het vaststellen van een bepaalde sluiting op morgen en middag alvorens de beslissing van den Raad der gemeente Rotterdam in deze materie bekend is 2e mdien het sub 1 vermeld verzoek niet voor nwilliginii vatbaar is te bepalen dat alle winkelzaken op Maandagmiddag moeten gesloten zijn 3e indien tot sub 2 vermelde zou worden beslot het zeer op pry s zou worden jijesteld Indien daarby het voorbehoud zou worden gemaaltt dat de bepaling van sluiting op Maandagrmiddag uit een practisch oogpunt of om redenen van algemeen belang te allen tyde kan worden herzien In handen gesteld van B irgemeester en Wethouders om advies Van de Goudsche Winkel iersvereenigiag een adres waarbij wordt verzocht geen gevolg te geven aan het verzoek van de R K Middenstandsvereeniging De Hanze en de afd GoiKla van den R K en den Algemeenen Bond van Handels en Kantoorbedienden tot het vaststellen eener emeentelyke verordening tot uniforme winkelsluiting op een bepaalden middag per week Als voren Van C R A Verdouw e a kappers een adres waarby wordt verzocht niet in te gaan op het verzoek van den Ned Bond van Barbiers en Kappers om invoering van een verplichte sluiting der kapperszaken op Maandagmiddag Als voren Van de vereeniging voor ziekenhuisvei jüleging te Gouda een verzoek tot toekenning van een toeslag op de verpleegkosten ten bedrage ven ƒ 1 per verpleegdag zoowel voor verpleegden in het Van Iterson Ziekenhui als in het ziekenhuis der Wijkverpleging en het St Joseph Paviljoen ten einde daarmede te bevorderen dat een ieder zich kan laten verplegen in de inrichting zijner keuze en wel voor ieder harer leden die anders op grond hunner on of minvermogendheid in aanmerking zouden komen om geheel of gedeeltelijk voor reke gdijk was om de boot juet behulp van en zevental sleepbooten binnen ie brengen Uit den aaad der zaak was de belangetülhng voor liet binnenkomeji van dezen kolos ua zeer groot INGEZONDEN Üuitaiï verantttouidclykliaU der Redactie Het concert in het Houtmansplantsoen AIijnllK ii du Kedaeteur Ken viiendejijk vei aoek jiu plattsiiig van liwl vojgeiifle iu uw veelgelezen ulad waiiivoor bij vot rbaat mijn hartelijkan dank Zondag j 1 werd door hel öteaeliik Aluiitikkoii o Jiet eoiste zomerooncerl gegeven m heb liouUiiunapJantöoeai Inplaate van tdiier ongestoord van de ongetwijfold mooie muzivk ie kuimen genieten werden wij herl auldt lijt gehinderd door een ergerlijk Mwaai dat werd veroorzaakt door een aanW jtugdige bejMJökerd die de plaat van liet oneert sdieneii te besetliouwen aJe een kiiit i ii jx e pla atfi VolgeiMi mijn iiiaien was het politieftezicht dien middag wel te gering Ik kon bij lü ijmzioktrt nt met meei dan één zegge één igejiit oiiUiekken wait natuurlijk zeer onvoldoende wafi Hat ht t lawaai met aÜHeu bijzonder hmdeili k wafi voor het lueeterand publiek maar ook voor de muzikanten spreekt vanzelf Het ia te liiopen dat bij volgende conoeirten het politiet x ialit beter zal zijn waardooi de orde nwer geliaiidiiajitd zal kunnen word i Ik hoop dat ook allen die belang altillen in tleze concerten daartoe zullen willen meewerken EENIGE CÜNCERXBEZOEKERS MAKKTtf KRICHTKN Hotterdamsche Veemarkt 13 Mei Aanvoer 265 paarden 8 veulens 1131 mageie run lereii 740 vette lundeleii 338 vette kalveren 1301 nuahtero kalveten 172 eciiaiwn of iammeren 72 biggen 12 bokken en geaten 1 ezel 1 graskolf 18 overkxipera Prijzen Vetta koeien Ie kw 54 57 2e kw 47451 Ossen Ie kw 52 59 e kw 4549 Stieren Ie kw 49 52è 2e kw 43 46 3e kw 41 Kiüveren Ie kw 80 85 2e kw li5 70 3e kw 62 56 Metkkotiieri 280 440 Kalfkoaen 270 435 Stieien 140 49C Pinken 125 190 Vaarzen 175245 Werk2 aapdtai 195 285 Slaolitpaardin 175215 Hitten SO ITS Fokkalveren 2030 Biggen 2D 28 Biggen p w 2 75 3 00 Veulens 00 150 81ac itkalveren 13 28 KtJWien en oaseji weinig handel prijaen aii guateren Btieren lechto handel prijzen Viui vorigo wet Kalveren handel stroef priji en v ui gisteren Melk en kalfkoeien kahiie handel hoogere prijzeïi Paarden luie lijuulel hoogere prijzen Fokkalveren vlugge haiidel hoogere prijzen Biggen stroef hoogere prijzf Kaasmarkt Bodegraven 13 Mei Aangevoerd 104 partijen 16524 tuka 14C715 K ü Prijzen Ie art m r m f 40 45 2e srt m r m f 33 38 Hüiidel matig Coop Groentfcnveiling voor Gouda en Omstreken Veiling vaji 12 Mei 1930 B enjkool Ie srt f 1 3Ö 2e srL f 7 17 3e rtit f 2 7 Kropela Ie srt ƒ 1 90 4 30 £ e fert 0 50 1 90 Koiiikommera Ie art f 16 50 22 10 3e art f ll g0 W 3O aJJeiper 100 atulia Sabarbor f 1 40 3 80 Peeci 12 ÖO 17 20 Radijs f 2 0 3 20 per 100 boe Pculdn 98 per 100 K Q Spinaal f 3 80 11 90 Posletóhi f 14 50 19 49 I r 100 K O Aardbeien f 1 1 52 pei poad en na zijn verklaruig in de eede Kaimer dM het tiijd werd oim naar de staatamacht te ffTijpen gtrvolgd door dfe fatale vergissing in de madlitsveftioudingen van November 1918 wei deii it i erete aymptomeo van zijn Kiekt dSe hem ten alotte aen het ztekbed en den atoei 7ouden kluiHteren gevoeld Zijn gedwongen rtiat deed heni dlfe reed tHl viiiï gftiohrifteii het licht had doen zien Op den Hoeden Dinsdag van 1912 BINNENLAND © 8 Ulfers overleden Een zeer geliefd predikant en schrijver van verscheidene werken l e auteur van Ooêtloorn Te lïreukeieii is overlledeü S ülEers eu iitua piediitant van die Ned Hexv Gem te tóotterdiain 1 B Ulfer biieiiïte den ouderdom vaa 77 jaar Hij is piedSikimt gerweeat bij de Ned Heiv Gen t Üombuig Tiealioven eu 01demarkt en iiejide daarna van 1888 l ot 1918 de Ned llerv TOiueeute te Itotterdam In zijn aniibt volgde liij naar de N It Crt hèt iwuirukl liet voji lwotd van OJiarJeö Kingsley den voqivediter vaji mueculaj CUiristianity n was een pionier vau aoï iale pitódfiJting AIb selirijver wafl hij zeor geliefd Zijn nieoat bekende weik Js zekei de bundel OofttJoOrn wacTuit zijn kennis van de voJkêzied blijkt Het boek b herliaaidelijk heixlJukt Zijn ervajUngen aliS dorpadommce tt erden gevolgd dour dae vaü stadeprediktuU in Harro Walter Uevolgen van een echtelijken twistte Uotterdam Man door ïijn zwager met een mesS gestoken In de GaeJiouderstraait te HtAterdaju heeft ir ksn nacht va T aterdug p Zondag een üteckpartij plaate geliad in de waniiig vun den tO JHTigen gioildwerker van B üe e haul Kooate vaiker in den iaatete jnaajiden beVige ruiEie niet zijn vrouw gefliad tai haar den t teèamg t A de woning ontzeg D ë MOUW die bulten rond liep om Jiaai oudBten zoon op te wachten ten einde te vowkoiiien dflA de vader dhe aiucb eenigen itijrd met een mes in zijn zak rondliep om zicüi te kunnen verdedigeai tegen de familie weüte paiH voor zijn vroaw trok dezen zoti hinderen kwam daar hmx broer l geu den 27jflri fn loa werknian A van A Toen diette hoprde dai de viouw niet huineu gelaiten wend en dtó zelfa btóliióèiingen van de io4itio Vn cfittlooé waren gebleveol i hij naar de woning van van Ë g aan en heeft dcBH n toen heiiwleii geroepen In de gang tntstoiid tvn woordenwisseling tinscJien de leido mannen dio in een veditpartij onir aaPdde Van B heeft zijn zwager met het mee dat hij mode aiaar l aieden gebracht i ad drie niaJtn geHtoiien in de kAak in den re teapols en iji den rug tueeciien dó l i le siïhtniderbladen Von der A is gillend wf vlfKipen en daarna in elltaar gezakt Hij vterd pi sft bij huren lnnne igödragcin en toen per zit kenauto imai hel ziekenhuis aan den CoötaingPl overgehra Jit In veihaud met h f dat veriïKxdelijk een der longen ia geraakt wH rd hij doe nnjhte nog door d iwtitie gi ioord De grootste walviachvaarder ter wereld te VUardingen Een lading traan aan boord ter waarde van piiet illinder dan zes millioen gulden 7 ondagmid iag ia te V nai dmgen aangekomei het Noorscin tanksi liip Kosnioa de groüMe walvieclivnarder aotwe ak het grootste Uijyie heftaande taiik cihii ter wereld Hot ei ïp invet 22 5 X ton jh 544 voel ian J 77 voot brK d Het is geiladt ii met 116000 vaten traan ui tanlta dit is 19 553 ton dfkiMnstig van in het fiiidj oolgeiMed gevangen wAJvisschen Drate lading £ tl dSepgitng van ht t achip W traagt niet under dan ruiin lü ui r aoodat de vloe t iij MJst worden afgewM alvorens hot nio Gemeenteraad van Gouda Vergadering v n Maandag 12 Mei 193U des namiddags 8 uur ning der gemeente te worden verpleegd Als voren Van de itadsleden W J Widdelwecid Joh Mulder Mevr A K H Itiesz Noothoven van Goor en J G G Kaïfiphuizen een voorstel Üurgemeeater en Wethoudert uit te noodigen de noodige stappen te doen ten einde aa n on en minvermogende ingezetenen vrye ziekenhuiskeuze te verzekeren en tydens de voorbereidmg van een en ander met het Burgeriyk Armbestuur in oveileg te treden om reeds thans door een voorioopige regeling deze vrye keuze niogelyk te maken Als voren Van de afd Gouda van den Ned Bond van Koffiehuisen Restauranthoudeis en Slijters een verzoek tot opheffing van het tapverbod op den Zondag na de kermis en tot andere maatregelen over te gaan die een mildere strekking hebben en veel doeltreffender mogen heeten Als voren Van Regenten van het Vereenigd Weesen Aelemoeseniershuis de rekening der inkomsten en uitgaven der instelling over 1929 met suppletoire staat van begrooting Vastgesteld Van het Burgeriyk Armbestuui het ver lag van hef Armwezen over 1929 Voor kennisgeving aangenomen Als voren het verslag betreffende de werking der Armenwet 1912 Als voren Van de Commissie van bijstand in het beheer der Lichtfabrieken het verslag over het dienstjaar 1929 voor zoover het technisch gedeelte betreft Zal gedi ukt worden en rondgezonden Van de Commissie van toezicht op de Stedelijke Baden Zweminrichtingen het jaarverslag over 1929 Voor kennisgeving aangenomen Van liet Burgeriyk Armbestuur een suppletoiren staat an begrooting en een staat van afen over =ichryving dienst 1929 Conform vastgesteld Van Regenten van het Hoffman s gesticht het jaarverslag over 1929 Voor kennisgeving aangenomen Van de Commissie an bijstand in het beheer der Lichtfabrieken het financieel verslag over het boekjaar 1929 Gasfabriek en Electrische Centrale Zal gedrukt worden en rondgezonilen Van de Commissie van Toezicht op het Stedeli k Museum van Oudheden te Gouda het verslag omtrent den toestand van het Stedelyk Museum over het jaar 1929 Voor kennisgeving aangenomen Van het DageJyksch Bestuur van de Commissie Weg en Brug een verzoek zoo spoetlig mogely k over te gaan tot opheffing van den to by de Haastrechtsche brug In handen gesteld van Burgemeester en Wethouders om advies Van de Middenstandscentra Ie voor Gouda en omliggende gemeenten een sidhaesiebetuigirug aan het verzoek der commissie Weg en Brug inzake opheffing van den tol bij de Haastrechtsche brug Als voren Van de Koninkiyken Nederlandschen Mid denstandsbond een adres waarby wordt verzocht niet mede te werken aan de totstandkoming eener verordening tot invoering eener verplichte middagsluiting der winkels Als voren Van de Soc Democratische Raadsfractie een voorstel tot wijziging der verordening op de winkel sluiting waarbij wordt bepaald dat met imgang van 15 Juni a s alle winkels des Maandags na 1 uur gesloten zuilen zyn De heer FOKKERiS s d meent dat uit de onderteekening door twee wethouders van het initiatiefvoorstel der S D A P wel blykt dat deze zaak in het college van B en W niet tot een gewenschte oplossing is te brengen Daarom verzoekt spr de aangelegenheid direct in handen to stellen van de Commissie voor de straf verordeningen opdat deze verordening 15 Juni in werking kan treden Wethouder VAN STAAL s d meent dat het anders is Deze zaak is in volledige studie genomen in B en W Naar aanleiding van de afwyzing in het college is een initiatief voorstel gekomen dat ook door twee wethouders is geteekend Spr is van oordeel dat deze aangelegenheid nu direct naar de commissie voor de strr fverordeningen moet worden gezonden De heer VEKKEUK a r acht het niet juist dat deze zaak direct naar de Commissie voor de trafverordeningen zou gaan Het gaat niet aan wanneer er geen meerderheid is gevonden Jn B en W dat nu ineens door te zenden Wethouder KOEMANS r k zegt dat B en W nog geen ibesHsRing hebben genomen Er is verschil van meenmg over de invoering gebleken Invoering op 15 Junj is onmogelyk daar goedkeuring van Ged Staten en de Kroon toch noodig Is De VOOBZITTER deelt medfe dat B en W bereid zijn deze zaak spoedig in behandeling te nemen Van den heer J Ringeling een verzoek tot overplaatsing naar school A indien de Raad met den Bond van Ned Onderwijzers van meening is dat de heer P de Vos in verband met zijn leeftyd niet in aanmerking moet komen voor overplaatsing naar chool A Worden behandeld by punt 2 der agenda BenitemJng in Vacatures Commissiën vac Overhand De heer FOKKERS s d deelt mede dat de S D A P fractie prys stelt op benoeming van den heer Prevoo voor de Commissie voor de Reinigin a en Ontsmettingsdïenst Benoemd wordt de heer J Prevoo Tot lid der Commissie van Toezicht op het Slachthuis wordt benoemd de heer H Maaskant Tot lid van de Commissie van Toezicht op de Financiën wordt benoemd de heer J Prevoo De heer KAMPHUIZEN c h wyst op de moeilijkheid dezer aangelegenheid en dringt er op aan dat geen regelingen zullen worden getroffen die niet krachtens de rijkswet geboden zijn De VOOEiZlTTEB ia overtuigt van de bezwaren die aan deze zaak vastzitten Jniat wijl het niet gemakkelyk is een zoo ingrijpende aangelegenheid tot ê ïrg oplossing te brengen is het gewenacht dat iJ e iiW deze uak nauwgezet beoordeelen Tot plaatsverv hd m de Commissie voor de Sociale aangelegenheden wordt btnoemr de heer Maaskant Van de afd Gouda van den Bond van Nederlandsche Onderwyaers een verzoek Ie de voorziening in de vacature vüt hoofd aan school A uit een voordracht vaii 3 pei ionen te doen plaats hebben Üe de voordracht ter benoeming vaneen hoofd aan de O L school no i teruirte nemen j 2 Het voorstel tot verplaatBiug vm den heer P de Vos hoofd der scbool no ö naar school A Tevens komt hierbij m bespreking De voordracht ttir benoemmg vdn hoofd aan school no 6 De heer FOKKÖRS s d vraagt naar aanleiding van het adres van den Bond van Onderwijzers hoe het komt dat alle vier Goud sche onderwyizers die voor hoofd hebl en gesolliciteerd zijn gepasseerd Spr meent dat dit beteekent een blaam voor de onderwijzers die niet voldbende bekwaamheid zouden hebben voor de functie van hoofd Spr vraagt waarom nu voor de derdemaal deze onderwijzers zyn gepasseerd omop de voordracht te komen Vroeger werdende Goudsche onde i v izerR wêl voorgedragen De heer HREBKENS r k meent niet in verzet te moeten komen tegen de overplaatsing van den heer de Vos maar wèl wil spr protegteeren tegen het passeeren van Goudsche onderwijzers met een goeden staat van dienst tcrwyl candidaten van bulten naar voren komen die men niet zóó kent a s de onderwyzers hier Spr vraagt of het een systeem ia geworden tlüt men van de Goudsche sollicitanten zoo goed als geen nota neemt Mevr RIE9Z lib zou gaarne de motifiven vernemen voor de overplaatsing van den heer de Vos Spr z ou zeker gaarne den heer de Vos gunnen dat hem de jaren die hij nog in functie is een aangenamer werkkring wordt gegeven De heer HOFiPMAN r k heeft ook den indruk gehad dat er indertijd een systeem bestond om Goudsche onderwijzers voor het hoofdschap voor te dragen Er zijn echter ook inspecteurs die er andera over denken Spr betreurt dat er thans wederom gieen Goudsche sollicitanten zijn genomen De bekwaamheid van den heer Vos wordt dnor spr zeer gewaardeerd De heer Mr DE WiTT WIJNEN lib sluit zich aan by het gesprokene van Mevr Riesz Het verwondert spr zeer dat deie aangele enheul niet is geweest in de Commissie voor het L O Spr is van oordeel dat het belang van het ondeiwys kan vo deren dat aan deze nieuwe school een nieuwe jonge frissche kracht komt Wethouder SANDERS s d acht het niet juist dat de beide punten worden dooreengehaspeld Spr heeft geen bezwaien tegen de overplaatsing gehoord Er zijn lieden die wel ouder worden in jaron maar die jong van geest blijven Wanneer m 3ii het eens ia met het eerste punt zou dit kunnen worden afgehandeld Het voorste tot overplaatsing is volkomen in orde De heer MUliDER e g vraagt nog nadere toelichting Spr betcfogt dnt hetbeter is één nieuw hoofd te benuemen en nen heer de Vos te laten waar hij 13 Dan behoefl maar één nieuwe kracht zich m te werki n Mevr RIESZ lib verdedigt de overplaatsing van den heer de Vos uit een iiufEpunt van waardeering van zyn bekwaamheid De Raad behoort mede te werkfn tot deze positieverbetering wajr de heer de Vos zoovele jaren op uitnemende wyae het onderwijs heeft gediend De heer VAN DANTZIG s d drukt spijt uit dat de heer de Vos nu oji zyn COe jaar de volksschool wil verlaten om nair een betere school te gaan Verbecering van positie geeft deze overplaatsing niet Wethouder SANDER J s d kan begrijpen dat de heer de Vos thana nog eeiiige jaren wil werken aan een schoot wi f de kinderen nog iets verder kan brengai dan op de school waar hy nu i Het voorstel komt in stemimng in wordt verworpen met 12 stemmen tegen en 0 vóór Tegen de heeren Fokkers Mulder Maaskant Middelweerd Steenianö Mr de Witt Wijnen Prevoo Heerkens Van Dantzig Van Vliet en Mevr van DantiiJMelles Door de verwerping van dit voorstel p Wethouder SANDERS dat automatisch j voordracht voor de benoeming van een hoofd aan de school no 6 moet vervallen en deie niet kan worden behandeld Het voorstel tot vaststelling van btt vermenigvuldigingBcJjfer der gemeen teinkomstenbelasting 1930 1931 De heer VERKERK a r houdt een uitvoerig betoog om aan te toonen dat de factor moest zyn 0 62 inplaats van 0 60 v o i thans wordt aangegeven Spr merkt op ofl er een zucht van verlichting bij de burK was opgegaan toen zy vernam dat de belasting dit jaar niet verhoogd zou worden Volgens het voorstel van B en W wafl het of de factor 0 60 eigenlyk nog te hoog w maar dit is niet zoo omdat het voorstel a volledig is De dien st 1929 30 zal v rmocdelt lt opbrengen ƒ 716 000 hiervan komt te goede aan de rekening 1929 ƒ 488 000j jblyft voor de Ie vier maanden van iKf ƒ 228 000 terwijl hiervoor op de begroflting van 1930 staat ƒ 245 000 aiit ƒ 17 000 tekort hetgeen moet komen mden dienst 1930 Over een vol jaar woMdit 3 2 X ƒ 17 000 is ƒ 255 000 oodfltde vermenigvuldigingsfactor eigt nlyk hoorde te zijn 0 62 Het ligt niet op den w gvan den Raad meer belasting te wille f fen dan B en W vragen maar op d wijze wordt een deel van de tegenwoordig lasten op de toekomst geschoven en zal eenvolgend college het tekort moeten deKne van dit college Spr vraagt erkenning of bestryding dw den wethouder van financiën Wethouder VAN STAAL B d is oordeel dat het mogelyk is den factor ttianjop 0 60 te bepalen al geeft s r toe dat liizal gaan ten koste van het batig aldo dat er rekening wordt gehouden met enicei meevallers De VOORZITTER merkt op dat voor begrooting 1930 noodig is voor 8 niaana een bedrag naar een opbrengst van ƒ ITJ W daarom is de factor van 0 60 voldoende is in wezen niets veranderd by vong ï p T 7vERKERK a r merkt op dat de Voorzitter uitgaat van een onvolledige oraemisse Nu is er een verschil van X ƒ 17 000 ia ƒ 266 000 in het nadeel der begrooting Ken vorig maal heen spr gewezen op een voordeel voor de be oóting van een ton r zegt dat het niet op den weg van den Baad li t meer gelden te verschaffen dan B tragen Daarom zal er niet van spruitgaan een voorstel tot verhoo fing van den factor dat is de zaak van B en W Maar nu wordt er zoo herhaalt spr een bedrag van ƒ 256000 geschoven op de schouders van de toekomst B en W hadden den plicht gehad te moeten komen inet den factor 0 62 wat met het oog op de verkiezingen blykbaar niet wonit aange durfd Wethouder VAN STAAL s d is het in ffeien onvoorwaardelyk met den heer Verkerit eens Er had destijds in het cohege een factor van 0 62 moeten blyven gehandhaofd Dat thans op de toekomst wordt geschoven acht spr onjuist Spr ziet in de opmerkingen van den heer Verkerk een waardeering voor het financieel project door spr de styds ontwikkeld Spr zal zyn voorstellen in de Commissie voor de Financien brepgen De heer VERKERJi Nu de boel in t honderd loopt De W KTHOUDER zegt dat de zaak niet in het honderd loopt en dat de emeente nooit ïoo plorabel is geweest als 0 den huldigen dag Het door den heer Verkerk destyds genoemde tekortbedrag noemt spr waanzinnig onjuist De VOORZICTER blyft by zyn eerste beschouwing op grond waai van de factor Ü 60 kan blyven Het voorstel wordt z h s aange n omen Het voorstel tot aankoop van eigendommen van G J v Willigen Aangenomen Het voorstel tot het verleenen van het recht van uitgang en overpad aan K J Revet ten behoeve van zijn woonhuis De la Reylaan 30 op de daarachter gelegen tot het gemeentelgke woningbedrijf behoorende poort Aangenomen Het voorstel als voren aan U Rietveld ten behoeve van het perceel IJssellaan 75 Aangenomen Het voorstel tot aanvulling en wüziging van besluiten tot aankoop van diverse eigendommen Aangenomen Het voorstel tot handhaving van het besluit van Burgemeester en Wethouders d d 27 Maart 1930 waarby aan E J van Buuren vergunnUi g werd geweigerd voor de verbouwing van het perceel Nieuwe Haven no 69 Mevr RIESZ lib begrypt niet waarom deze man zulke moeilijkheden in den w g worden gelegd voor de verbetering van zlJn gevel Wethouder VAN STAAL s l acht het noodzakelijk dat niet alleen voor nieuwe perceelen maar ook voor bestaande eischen van aesthetica worden gesteld De VOORZITTER zegt dat het instituut voor het voldoen aan welstandseischen moet inburgeren Maar daaraan moet toch in het belang der gemeente de hand worde Rehouden Mevr RIESZ lib begry pt niet wat er nu precies aan die gevel mankeert Dat is niet aan geven De heer FOKKERS s d meent dat niet moet worden overdreven Spr begrijpt ook niet waarom de eene gevel van Overkamp op 20 M afstand verder gelegen wordt goedgekeurd en de andere niet Is de eene onrustig en de andere niet De heer POLET a r meent dat wat de Commissie voor Welt tandseischen wil met de practyk in botsing komt Spr acht de bezwaren door den heer Fokkers ontwikkeld juist Wethouder VAN STAAL s d ontkent dat het goedgekeurde plan Overkamp vergelijkbaar is met het pand Van Buuren Spr zegt dat de gemeente bereid is overleg te plegen met van Buuren Het Is al voorgekomen dat ook anderen die bezwaren hadden na overleg het eens zijn geworden Het is geen koppigheid van de Schoonheidscommissie maar halsstarrnïheid van van Buuren Het ia niet de zaak van den Raad zich in deze beslissing te mengen Heeft de Raad de afwy zing aanvaard dan zal wel na overleg een goede oplossing komen Het voorstel komt in stemming en wordt aangenomen Het voorstel tot handhaving van het besluit van Burgemeester eu Wethouders d d 27 Februari 1930 waarbij aan A de Groot vergunning werd geweigerd voor den bouw van 9 woningen op een terrein in het verlengde der Walviastraat Aangenomen Het voorstel tot aanvaarding der vergunningen van Gedeputeerde Staten betreffende de stroom Ie vering aan andere gemeenten in verband met d s herziening der naastingsbepalingen Aangenomen Het voorstel tot het voeren vnn een rechtsgeding tot verweer tfgcn een vordering tot schadevergoeding van P W de Beun Aangenomen Het voorstel tot het brengen van wijziging in de verordening betreffende den geneeskundigen dien t door den naam gemeentelijke genetakundige dienst te vervangen door fiemeenlelüke geneeskundigeen gezondheidsdienst Aangenomen Het voorstel tot herziening der salarisregeling voor de onderwijzers in hetvak tichameiykeoefening Aangenomen Het voorstel tot wijziging van artikel 12 der verordening op de bewaarscholen Aangenomen Het voorstel tot het verleenen van subsidie aan het nachtasyl van het Leger des Heils Aangenom jn Vaststelling van het primitief en Ic suppletoir kohier der Hondenbelasting Aangenomen Af en overschrijvingen op de gemeeiK te begWMJtinf dienstjaren 1929 taf 1930 en verder voorkomende zaken De heer Mr DE WITT WIJNEN lib merkt op dat men hier blijkbaar veel meer moet afen overschryven dan elders Het vaststellen van de begrooting verliest op deze wyze alle waarde daar nu alterlei uitgaven geschieden zonder de sanctie van den Raad Het is spr nu gebleken dat de Gemecntelyke Stortlngaen Ophaaldienat en Spaarbank tot eind Dec 1929 een verlies heeft opgeleverd van ƒ 4500 dat nu wordt overgeschreven Spr vraagt of het rentetype voor de gemeente zal worden gehandhaafd Het is voor de raadsleden ondoenlijk al deze overschrijvingapoaten na te gaan Wethouder VAN STAAL s d heeft het op prüs gesteld telkenmale af en over te schryven Wenscht de Raad een andere vorm éénmaal per jaar dan vindt spr dat ook goed De vraag betreffende een ander rentetype beantwoordend zegt spr dat men in het het particulier bedrijf ook heden ten dage nog behoorlyk betaalt Dat bewijst de bankrekening van de Waterleiding B en W zijn nog niet met rentewijziging gekomen omdat de geldmarkt iets minder ruim is Het is de vraag of het niet juister is met kasgeldleeningen door te gaan Als de kasgeldleeningen worden geconsolideerd is eerst de tijd gekomen om te overwegen of wijziging in het rentetype zal moeten worden gebracht Spr zal niet later komen dan noodzakelijk is De hepr Mr DE WITT WIJNEN lib merkt op dat volkomen onjuist is een vergelyking tusschen de normale debetrente van een bank en een kasgetdleening Deze laatste was 3 H Vr en nu betaalt de gemeente weer öVi Het is niet juist deze financieele politiek te sanctionneeren Spr vraagt of het gerucht juist is dat een emissie van Gouda is mislukt Spr betreurt het dat niet is ingegrepen toen het moment gunstig was Wethouder VAN STAAL s d zegt dat een emissie van Gouda niet aan de markt is geweest Er is alleen gepolst Dat de markt nu vaster is vindt zijn oorzaak in de Indische leening van grooten omvang De allerbeste gemeente kan vandaag een mislukking krygen Het is lukraak het juiste tydstip te kiezen Momenteel zijn er weer aanbiedingen voor een kasgeldleening t I een quaeatie van geluk en niet van intelligentie Het voorstel wordt z h at aangenomen Een ingekomen voorstel Muijlwük c s tot intrekking van het besluit van B en W tot verwarming van het stadhuis met gaa en deze te vervangen door centrale verwarming wordt gesteld in handen van B en W om daarover advies uit te brengen RONDVRAAG Vragen van den heer Verkerk De heer M A VJi RKEBK a r stelt ie volgi nde vragen aan B en W Üyn ü en W met van oordeel dat het wenschelyk is de bepaüng dat ieder huit voorzien moet zijn van een huisnummer uit ty breiden met de verplichting dat ieder huis moet voorzien zijn van den naam van het hoofd van het gezin woonachtig in het huis Deze socialo mastregel is in het belang van de geheele bevolking alleen reeds aan de Posteryen geeft zulks eene besparing van mear dan ƒ 3000 s jaars Zijn lB en W niet van oordeel dat het wenscheiijk is de bepaling dat ieder huis voorzien moet zyn van een huisnummer uit te breiden met de verplichting dat iedere woning voorzien moet zyn van een brievenbus de afmetingen daarvan te bepalen door B en W Ook deze sociale maatregel is in het belang van de geheele bevolking alleen reeds aan de Posteryen geeft zulks eene besparing van meer dan ƒ 3000 s jaara Ztjn B en W niet van oordeel dat nu in het Crabethpark een zestal huizen staan welke huisnummers hebben aan het begin en ran het einde van dit park een bord behoord te staan met den naam van dit park aangezien doze bewoners voor vreemdelingen Endera moeilijk te vinden zyn Is het B en W bekend dat de burgerij de laatste tijd veel overlast ondervindt door een snort landloopery bestaande in het te koop aanbieden van waardelooze liederen welife worden afgegeven en eenige tyd later worden teruggehaald Zyn B en W niet van oordeel dat de circulatie van deze liederen een bron van besmetting vormen Zoo ja zouden B en W hiertegen dan geen maatregelen kunnen of willen treffen Ia het B en W bekend dat aan een der openbare scholen geregeld schooiwandelingen plaats hebben waarbij de onderwijzer in een somtyds open somtijds gesloten auto achter de kinderen rydt zoodat hij onvoldoende kan zorg dragen voor de veiligheid der kinderen Zün B en W bereid aan deze onverantwoordelijke toestand een einde te maken zulks ter voorkoming van ongelnkkken De heer VEHKEIRK a r licht deze vragen toe I De VOORZnTEK deelt mede dat ze onder de aandacht van het college zullen worden gebracht Verordening wijziging Bouw en Woningtoezicht De heer VAN VLIET s d stelt namens de Commissie v bijstand Gemeentewerken voor Bouw en Woningverordening art 38 sub 6 te leeen als volgt Voor uitbreiding her en verbouvring in de oude wijken kan door B en W de gezondheidscommissie gehoord vrystelling worden verleend Spr acht de bestaande bepaling in de verordening onhoudbaar zoodat B en W daarvoor dispensatie moeten verleenen Vragen Mr de Witt Wijnen De heer Mr DE WITT WIJNEN lib erkent de juistheid van dit bezwaar De quaestie is inde rdaad urgent Spr vraagt ook wanneer het prae advïea kan worden verwacht op het adres der Vereeniging Volksbelang Spr vraagt aandacht te schenken aan het laag hangen der stores in de winkelstraten daar dit g evaar oplevert en last De VOORZITTER zegt onderzoek toe van dit laatste door de politie Wethouder VAN STAAL s d zegt dat voor de eerstvolgende raadszitting het gevraagde praeadvies den Raad zal bereiken De Rioleering Kort Haarlem in eigen beheer De heer MULDER e vraagt op weUte wyze toezicht 2al worden geoefend op de uitvoering van de rioleering van Kort Haarlem nu dit weilc in eigen beheer wordt uitgevoerd Wethouder VAN STAAi 8 d merkt op dat het juist is dat de laagste hiachryver ƒ 26000 hooger was dan do raming De directie van gemeentewerken heeft toen voorgesteld het werk in eigen beheer uit te voeren B en W hebben na technische voorlichting dat advies aanvaard Spr hoopt dat deze dienst goed heeft gezien Er mag in geen enkel opzicht van het bestek worden afgeweken De uitvoering zal van dien aard behooren te z jn dat nooit zal kunnen worden geïegd dat het niet goed zal zyn Het toezicht zal de uitvoering volkomen kunnen controleeren Spr ia er niet tegen dat de aannemers zelf toezicht kunnen oefenen B en W stellen zich geen partij het college ia ondeskundig en gaat af op de deskundige voorlichting van de directie van gemeentewerken Stank in de P C Bothstraat De heer MUYLWUK a r klaagt over stank in de P C Bothstraat en vraagt wegneming van den oorzaak daarvan Slechte gasdruk De heer Dr HOFFMAN rJt klaagt over den slechten gasdruk Wethouder DONTCEK r k zegt dat nooit aan het kantoor klachten komen maar wel worden die hier in den Raad gehoord Spr Wil gaarne de klachten zoowel van df Lichtfabrieken als van den Reinigingsdienst aan de kantoren ontvangen opdat deze terstond kunnen worden onderzocht Vragen van den he er Kamphuizen De heer KAMPHUIZEN c h klaagt over de vervuiling van de sloot nabij het station en vraagt of een leveringstyd bukend is van het carillon Spr vestigt de aandacht op de verwaarloozing van de straat in de Willens by de controlewoningen De straat wordt daar blykbaar weggehaald De controlewoningen zy n nog niet verhuurd Wat zal daarmede geschieden Wethouder DORKEB r k zegt dat de bewuste sloot behoort aan den polder Bloemendaal en niet aan de gemeente Wethouder VAN STAAL s d zegt aandacht te zullen schenken aan den toestand der bestrating in de Willens Was de klacht eer gedaan aan het kantoor dan was het euvel reeds hersteld Omtrent de controle woningen zal de Raad nader worden ingelicht De Raad gaat daarop over in besloten zitting Den Gemeente opzichter Brongersma ontslag verleend Te kwart over twaalf heropent de VOORZITTER de openbare vergadering en deelt mede dat de volgende motie is ingediend Ondergeteekenden van oordeel dat de zaak ontslagBrongersma niet behoort tot de competentie van den Raad gaat over tot de orde van den dag en besluit het raadsbesluit van 16 Nov 1926 in te trekken Deze motie was onderteekend door Mevr Riesz en de heeren Verkerk Muylwyk Polet en Mr de Witt Wynwi De motie wordt zondet hoofdelyke stemming aangenomen Het raadsbesluit van 16 Nov 1926 hield in dat de Raad besloot Brongersma in tijdelijken dienst te houden B en W hadden voorgesteld Brongersma te ontslaan Op voorstel van den heer KAMPHUIZEN c h is daarop met 14 tegen 6 stemmen besloten aan Brongersma drie maanden salaris uit t keeren De vergadering ia daarop te half een gesloten STADSNIEUWS GOUDA 13 Mei 1930 De ontslag quaestie van den Gemeente Opzlchter Brongersmj Na gwlioiiden bteprekmgeu gifitaravond ui bewlottui zittuig van den üeaiieenteraud ia in ewi daaru p volgen te ojwnbare zittjug door den Raad ingetrokken het raadsljeeluit vaji 16 Nov 1926 inhoudende om den genieente oiwiioliter Brongersma doen B en W ontslag Wilden vei leeuen in tijdelijkea Jjtmet o houden De Raad sprak zicii voort uit dat het ontiilag Biongerania niet behoort tot de compeLoiitie van den Raad diodi vaoj B pn W Op voorstel van den heer Kampiiuiaen ordt den heei Brongersma bij ontslag 3 maanden flaJaiis uitgekeerd RooUiJn erorYleiiinK De Burgemeester en Wethouders doen te weten dat door den Kaad dier gemeente in zjjne vergadering van 17 Maart 1922 is vastgesteJd de volgende verordening Verordening tot aanvulling der Kooüiinverordeninc voor de gemeente Gouda Eenig artikel De Rooilijnverordening voor deze gemeente vastgesteld by raadabes luit van 30 Septeml er 1929 wordt aangevuld met het Buurtje ingevoegd na het woord 3oelekade Zijnde deze verordening door de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland bü besluit van 6 Mei 1930 goedg eurd Benoeming De Gemeenteraad van Den Haag heeftgisteren benoemd tot adjunct directeur vanGemeentewerken van den Haag onze oudstadgenoot Ir P Dekker thans hoofdingenieur afdeelingschef j gemeentewerken aldaar Bezoek van Huisvrouwen aan Gouda Heden braoliten 36 led i van de aWeeling Zeiat van de Ver van HuÓBvrouwen een be zoek aan Gouda Het gezeladiap bazotiit de bt Jaobkerk en 1b ploteellbalkkerij Zuïd Holland In hotel de Zalm werd de lundi gebruikt De Zomerdienst der Ned Spoorwegen Rotterdam Maas Baanvak Gooda Utrecht Den Haag Het U D publiceert verschillende der voomaanurte wyzigmg en uit de nteuwo dienstregeling van de Ned Spoorweg Wy cmtleenen hieraan dat op het Baanvak Gouda Utrecht GoUda Rotterdam n W Den Haag de voi ende vcranderingMi komen De stoppingen te Zuidplaspotder komen alle te vervallen As gevolg van de plaats gehad hebbende verzakking van de baan nauy Moonirecht kunnen op het baanvak Rotterdam Maas Gouda slechts lichte locomotieven worden gebruikt terwijl bovendien in verband met de werkzaamheden aan de baan plaatselyk langzaam gereden moet worden Dientengevolge wordt de minimum reisduur Rotterdam Maas Gouda v v 28 minuten en moet van de tremen welke te Gouda combiiieeren lesp splitsen het Haagsche treindeel het eerst aankomen reap vertrekken By vertrek van Utrecht staat by alle treinen daarom het Haagsche deel voorop met uitzondering echter van de D treinen voor welke dit m verband met hun samenstelling welke internationaal is vastgesteld niet mogelyk ia Ingalegd wordt trein 561 Rotterdam V 18 53 den Haag V 18 53 Utrecht I A 19 54 Ingelegd wordt trein 262 Uti echt V17 38 den Haa A 18 38 Rotterxiam M A 18 48 in aansluiting te Utrecht aan den later gestelden n n 252 Arnhem V 16 31 Utrecht eni en nieuw ingelegden trein 664 Eindhoven V 16 04 Utrecht A 17 28 Trein 3666 Utrecht V 18 26 loopt niet meer naar Rotterdam D P doch naar Rotterdam M A 19l58 Gemeente adimlnistratie Alej T Gaarlandt alhier i gealaagd voor liet diriftelijk gedwolte van Jiet examen gemeente administratie Meisjesvereeniging Ailuer is opgericht een Ned Herv Meisjes vereöiiigiiig op Gcrefonueeriem grondslag welke organiisatie den naaju RuUi draagt Chr Hist Unie Voor leii t taiteiikitisknug Gouda van dbClinatelijkHistorMülie Unie zal mr dr J an Biuggeu uit Dordredit a 8 Woensdagavontl hall adlit in het Blauwe Kruis spreken oVer Onze eogL u taak bij heti bestuur van gemeente ea provincie Volks en Schoolbad Gedurende de afgeloopen week werden in het Voikflen Schoolbad gebruikt 189 kuipbaden 314 sproeibaden en 988 schoolbaden te zaïnen 1491 baden Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Mei Johannes Antoniua z V K tJ F van Adnchem en C Bakker W Tombergstraat 44 Helena Maria Jolianna d v H E de Jong en J C Steenbergen Wilrelminastraat 70 Antoma Erederika d v W J Middelweerd en A F van Waaa St Jobephstraat 16 Mei Franciaca Jacoba d v J G vanWyk en J M A Lakerveld Heerenstr 58 Antonius z v G J Vonk en W Bron Spieringstraat 95 ben Mei Pietemella Johanna d v A deJong en B W van Triet Hoefatee 9 OVERLEDEN 9 Mei Willem Goedhart oud 1 jaar 1 ijiUul 10 Mei Leendert van Beekum oud 66 j Agenda 19 Mei 8 uur Gebouw Daniël Vergadi ring E H B O Mei 8 uur Gebouw Daniël Cursus E H B O onder leiding Dr Evers Med 8 uur Soc de Réunie Vrijz Chi Jongereiibond Wijdingdaneen 28 Mei 7J uur St Jaiiakerk Ie orgelconcert UIT DEN OMTREK ALPHEN a d RIJN Dfl staking Werkwilligen te werk gesteld Zoowel hy de dakpannenfabriek als by de betonfabriek De Hoorn van de N V Oosthoek en Zoon zyn gistermorgen de werkwilligen uit Doetinchem welken s nachts per auto te Alphen aankwamen te werk gesteld Gistermorgen arriveerden wederom veertien werkwilligen uit Ooltgensplaat en hedenavond vyf uit Spakenburg zoodat thans 31 arbeiders op beide genoemde falnrieken te werk zyn gesteld Incidenten hebben zich niet voorgedaan De werkwilligen zyn ondergebracht in een woonhuis van de fü ma dat op het terrein van de dakparaienfabriek is gelegen en in een loods bü de betonfabriek zoodat z zich op den enbaren niet behoeven te begeven Beide geboawen worden dag en nacht door de politie bewaakt In den loop van deze week worden nog meerdere werkwilligen verwacht BOSKOOP Coop Vereen Oe BoskoopKhe Veiling 13 Mei Ophelia ƒ 0 29 0 33 GoWen Ophelia ƒ 0 4 0 76 Marcel Rouyer ƒ 0 62 0 74 Hadley ƒ 0 7 1 21 Claudius Pernet ƒ 0 80 Columbia ƒ O M a70 Butterfly ƒ 0 46 0 56 Mac Kefler ƒ 0 71 Wilh Kordea ƒ 1 OO 1 20 Mad les Bouché ƒ 0 63 Rosalandia ƒ 0 59 0 80 Paul s Searlet ƒ 1 00 Phoebe ƒ 1 05 1 16 Keiham ƒ 0 81 V Rosaem ƒ 0 87 EdiihHelen ƒ 2 20 Winnet ƒ 0 68 0 0 Polyantharozen ƒ 2 15 Lathyrua ƒ 0 13 fl 19 Violieren ƒ 0 91 1 16 Seringen ƒ 1 90 FINANCIEELE BERICHTEN Kon Steanne KaarBenfabriek Gouda WinstMldo ƒ 21L993 Div gew tand 10 pet In het verelag over 1929 van de Konink l ke Stearine Kaarsenfabriek Gouda w rdt o a medego 3ueild Het aigeloopra jaai is voor de vennootsc4iap belangrijk geweest in veitiBiKl met het UiK dat anOA l Januari 1929 de onder ueming luat dde van óm Stearine Kaarveafi briek Apollo Ui ing racht In een nieuwe vannootet4iap n 1 de N V Vel einigd Fahrieken vnn Stearine Kaareen en OiemiAohe Producten welke ia opgericlit roet een uitgegeven aandeelenkapétanl van f 3 485 000 n l f i 475 000 gewonen aandeelen en 10 000 priwileitfloandeeleD Zoorito rwtda in het afgeloopen jaar medegedeeld aldus de directie a de inbreng gebaseerd op taxaties en waardeeringen van deskuiKligen en bedraagt de verhouding van Gouda tot ApoUo Ü Jfilrl dientengevolge werd de totaal inbreng voor onze vwinoolBchap vastgasteld op f 3 696 062 waartegenover onze vennootscfiap bezitater ia geworden van f 2 575000 aandeeim in de N V Vereeiiigde Fabrieken van Stearine Kaareeïi en Chemisch Producten aWmede van een geblokkeerde vordeiing ad f 1 021 052 Wat de obligatieleening betreft kunnen wij mededeeien zegt da directie varder dai deze ia ten lafltje van onaevennootédhap doch dot du N V Vereenigde Fabiiaken van tesrine Kaarsen en Cheinischo Product i garant ia voor rente en ailoasing Béliolve de versdiukügde rentJa id S pet vaji de geblokkeerde vordering cmtvingen wij van de nieuws naamlooze vennootadhap dit jaar 6 pot dividend ons aandedenhBBit Het batig 8 ldo der inkoinabenreSte ning laat na aftrek van hnt volgens onze statuten voor uitkeerijug aan lioudera van gewone aandeelen be t iidiB bedrag ad 10 aOo toe aai liouders van preferente gewone en priorjtoits aandeelan 6 pOt uit te keeren waarna er een ealdo overblijft van 48 560 Wij fttedlen voor f 18 200 voor extr uU keeruig te bestemmen waindoor op alle aarwteelen met uHaondoring vati de priortteit aande ien een nxtra uitkeering van f 2 per aandeel kan worden gegeven Hei aiadon na aftrek van de dlvidenid4 elaataog overblijvende bedrvg ad f 26 713 komt als dïVidendaaldö op de balans voor Volledigh tid aive mertten wij op dat onder de inkomsitjen diit jaar een toevallige bate van f 16 940 voorkonU Wat de gang van zaken in 1929 van de ingebracJito bedrijven betreft kunnen wij tiet volgende mededeelea Het eteaxine edrijf is in het afgeloopen jtuar gunstig geweest ook iu vet band met de grootena vraag uit Amerika d o a roet het oog op eoo verwaciite verhoogtng van in Hoewel iLat gevaarlijk is zicJi aan voorspellingen Ie wagen moet toöh worden opgemerkt dat ook bij dtsen tok van induatiüa de aSgemeene eleohte eoononii ft ii toestand voelbaar ia Wij zijn du niob ooo optinustisoh gestemd ole verleden jaar De winst eu verliesrekening veomieldt een batig saldo der inkouiatearedteniing van f 222 793 212 829 Hiervan wowH bestemd voor uïtkeering imgevoigo art 30 der statuten f lO aOO if 20 480 wa rQa er een winoU saldo blijft van f 211 993 if 192 349 Uitgekeend wordt als dividend op de preferente aandeelen A 6 pct v j 6 pot op de preferente aandeelen B 7 pot v j 6 pot priorirteiteaanldeeien 6 pet oIb v j en gewone aandeelen 10 pot v j 6 pot Er blijft een divideaideaikio van f 28 713 na botaldng van di vïdendhel osting De balans vermeldt onder aotivi aandeelenbaaW N V Vereeaiigdo faJoridteo van stearine kaarsen en caiemoache product i gewone aandeelen f 2 575 000 piioriteitaaandeelen 5000 N V Vereenigde fabrieken van atearme kaarsen en chemisciie producten gebiokket rde vordering f 1 021 062 uit hoofde 5 pot obligatieleening 1 197 600 en rpkemlng oourant f 322 793 Onder paeaiva kiraen o a voor niioritemteaAndnelen f 2000 miv gewone aandeelen f 135 000 256 0001 preferent © aandeelen A 1 92 000 onv t preferente aandeelen B f 640 000 onv fttatuaiit reserve ƒ 29 786 onv afsohrijvjngsrokenmg f 870 494 obligatiMeening 5 pct f 1 197 600 onv LAATSTE BEltlCHTEN DRAADLOOZB DIENST Het procix MstBcbek BI1DAPE8T 13 Moi De verdatht in hel Matatfliek proces Kijn Zond ag ben teélien van prot t u geji de voeding in liöt Huifl van Bewapuig welk vfleding reede fiedert maanden Hleohl uit water en brood beetaat in MMigVT tak ng ijegaan Bij de sitting van ie den viel verdachte ajgav Prof JelatBOhitfloli in onniaoht Oofc hij veritlaarde dat hij do r de poübie ernstig nüAandeld i Beurs van Amsterdam WI88BLK0SB8EN 12 Mei 13 Mei OHicieel ixmden 12 OTJ 12 08A Berlijn SII S11 S9 34 Parij 9 7 9 75 Brwual 34 IW 3 72 Zw eiland U 48 11 Weenen 35 071 35 07 Kopenhagen 65 90 66 S2i Htookholm 65 70 66 72 Oak 6e 9Zt 56 55 New ITork 2 481 2 4SH Ni Ilioiee Praa 7 3 7 37 Madrid 30 31i 30 42 Malaan 13 04 13 04 Prolengalie 2 RADIO TELEGEAFISCH WESItBERfCBT Verwachting Zwakke tot matige uiidelijke tot westelijke wind Zwaar bewoUit met t ideli opklaring Waarachïniyk regenbuien met eenige kans op onweer Iets wanner