Goudsche Courant, donderdag 15 mei 1930

v n de ooievaar maar uit een doosje van éin der onderstaande merken VER STATEN Graansilo afgebrand 2 millioen dollar schade Tengevoffe van een reusachtigen brand brandde te Qiicago een graansilo waarin veel voorraad was opgeslagen geheel af De schade bedraaigt ongeveer 2 millioen dollar BINNENLAND Belangrüke Verkeersconfercntie Een Volkenbondscom missie komt iit de Ridderzaal bUeen Th l pj innen 23 Mei aa izaj in en Haag le vtergaderiiig woixien gehoudlen van het Coimté It manemt df la Circuhitrioii routiëie oHi olkenl ondscoininiU Mie weHce een der coimniASJen vormt van de Conimitisajon Giincuitative et tedinique dee cojiuiiimioation pt du transit Het Coniit é Pernumeint is atis volgt aamengesleld dr A ötiévenard België preaadoit F Aflnunatagui Chili O Büfeldt Üenenurken E Qliaix Fr aijlkrijk S Grt pi ItóHe E Delaquis Zwiteertand Flnciao AiTRpntinfce P C Franklin GrocABnttajinié E Mellini ItaJie Pfiug Duitediland Grünebauni Ooat injk J F SdionfMd Nederland en Walölietiaer Franknjk De vergader ge i van heti Ck niité zutlem vermoedelijk ook worden èijgevoond doü vertogenwoordigiers van liet Comrlé Fiatiil van den VoikenlKwid en van de liitvrnationsle Vereen igiiig van erkendie autom jbieUclube den Internationalen Bond oor jiet Toeniaüne oi den Internationalen r ranniKvrtarbeidersbond i e hiwifdpunten welke in deze itting aan de orde zullen kouieu zijn 1 BelaMing op vreemde automobielen 2 Verkeeieteekens op den weg Maatregelen ten behoeva van iiet verkeer met den Volkenl ond in tijdeo van Het opnelilen van poiten voor hulpverlecning met het oog op ungovallen m hetvi ikeei mot automobielen Visa nan de gienzen op de stukken betieffende Internationaal verkeer Stelsel dei triptieken OiiLweip Conventie betreffende het stelMM ti n üpafhte van he internaüonaal vervoei niöt bedrijfsauto s Vp urwig bij kruising van wegen ÜQ UiiiiBtei vtin Wa terstaat a fl deuie zitting op Vrijdag 23 Mei dea vooniiiddag half elf in een der GiafelijJie Zalen openen De iVüntót r as vwnuemeiia nauienö de Regeermg aaji het Oouutó en verdere genoonigflen ecii diuw aan te bieden Wangedrag van Delftsche studenten Misbruik van de noodrem en mishandeling van passagiers Zal tegen hen worden opgetreden De livt r Biauiujam Ibffft tol dd Ministerö vati WateiBtaat en Justu tiie de volgende vragea geridit ra het den Miniatera bekend d t Zondagavond 11 Mei enkele tientallen Btudeaiten blijlïbaar omler den lnvU ed van kM ken diaiiik ui den laateten trein vaji Aiiuftteid am naar Rottepdam groot miabruilt l bbüti gontaakt on door middel van de noodröiu den trejn tussoheii Haarlem en l iden enkele malen tot staflfttand ïiöbben gebracht dat deze imienteii 7Jeh eer Jiinderhjk en ongepast teganover hun medeieiaigfjs godiroe en en enkelen der reizigers die l et gedrag der studenten aanuierking maakten iiiislia id ld zijn en Jetael h©bl en opgeloopen dat ileae atudenten ten slotte wegen hun wangedrag te Leiiden door de politie uit den trein 2ijn verwijderd dat ben gevolge van een ftn ander de trein niet 40 minuten vertraging te Rotterdam is gearriveerd op een tijdstip toen trams en undere vervoermiddelen waren ingerukt waardoor ten aantal reizigeirB waaronder vrouwen en kinderen behalve de doorge Aftno angst tijd is het onbeïioorlijik optreden der studenten gedwongen werd in den i adlit te voet hmewaarta Ie gaan waarbij hortiaiiigen af tandeji van ruim 6 kulonieter jnoestaii afleg en Kunnen de Ministers mededeeleo waarcm vorenbedoelde atudenteii die reeds te Ani t rJam m opgewonden etJoat verkeerden uA vervoei Kijn toegelaten en tc en dit eenmaal was geseïiied er te Haarlem gecji maatregelen zijn getroffen om hen uit den Ircin te verwijdei eai dan wel dait dé verdere r s onder geleide van politdemacht plaale hui Kunnen de Ministère mededeeleo of de jusJiitioneeie iiiaoht worn iiens ie tegen desse baldadige jongelieden f en vervolgmg in to stel en en of t ven ben iit lmniro maatregelen ftoirien getroffen Vereeniging van Ned Tandartsen De jaarvergadering te Amsterdam Zateidog en Zmufag hield bovengenoeoide ver rnging baar jaarvergadering onder voonïittersdiap van den heer Ch F L Nord den Haag Na afloop der huii oudelijke werkzaamheden spraken ie heeren Sandena en GottIn A msJerdaan over Een belangrijke vooruitgang in de mlay en gieUedmiek De heer H Lo b Anipterdma demonstreerde een nieuwe injectieapmt mej c M C Dullemond tUrfcM een hoek en handstuk ROenliriitor Vervolgens wae het wo rd aan dr Benne Moiiheinier Mundien die ei n z fr bptangwehkendo en met vele phono s toiHelicilite eauaepie hield over zijn reis nnar Kutland CJiiria Japan en Br Indië Met i afiie de reorgaiiLsatie der tandheelkunde in hiieiand Ji £ thans vrijwel grfieel gecomiinilns rd i en waar alh en fe volkacoinjTiiwaiis e wcJi ai i beihmalel si op da riude verffieide kapitalistiBci wijae d W t met up to date A meMJ Lan8 lh instrumenurium c wekte ffroote betangsteUmg Zomlagit orgon werd de vergadering voortprnet in hflt Taa lhtelkundig Instituut waar iir E C 1Ï0WWOW de hdtende hac terioloog van de Mayo Cim te Rocheetwr USA ecn uitvoefige njit met preparaten gei lustreepde votrdiadit hie d over De elecHcve localijatia van streptot occeu verkregen uit liaard nfootles om Wndworlels Deze bebdiou wingen die smds jaren de aanda flit hebil eu van de mediscfae en taodhee tikundige weiekl werden door een gtoot 9 udiitorium aandaditig gevolgd Uit iv dhiucussie bkek dat Rosenow hd standpunt dat vooj eemge jaren m Amerika en tlians in Engeland wordt gehuldig an radicabe tündexitraetie m gavoUen van aligemeene mfectaeuse aandoeningen geenszins deelt maar van nieemng is da t iedea geval op zicüi zelf moet woeden beoordeeld dodi dat bij ibet algemeen onderaoek van uen patient veel meer aandacflvt aan den Lueatand v ji den mond moet worden gewijd lan tihans veelal het geval is Met woorden van dank aan den apreker bloot de voümittcr oni 1 uur deze ook dooï vele medici bijgewoonde drujt bezoohte vergadering A msterdam Boven Rijn Verbinding via Utrecht Wyk b Ü Duurstede Naar het Hbld verneemt heeft Jïet wetsontwerp inzriike de veiibdnding Anksierdain Boven Rijn het Departement verlaten Het blad 13 in straat te bencöiten dat de iiui ister zidh inderdaad heeft uitgeöprokea ten gunfiie aij de route Amflterdam Utreclit Wijk bij Duuisitede Men liienmncrt aioli dat en sprake was vajj vier mogeiijklieden n i een verbinding met den Rijn via Vreeswijk een vaarweg vaa VVjjk bij Duurstede met twee kanaulpanden een k maai dooi de GelderBcHie Vallei en bet gewijzigde projeet Wijk bij Duurstede door 11 A A Muasert waarbij aledhts één anaaLpuul werd ontworpen De vorige mini5 er van Waterstaat mi Van der N t ügte bad reeds den vaarweg Vieeswijk opgegeven dooii zidi een voorFttander betoond van iiet Valled plan Hiertegen hel ben zoowel Kle Uioofdstad ale Utreaht zich kraditig verzet Daai thans niin Wter Reymer Jieeft verklaard m t de wanacJien van insterdiam rekening t hoiiden ligt het voor de hand dat hij één der proj€iciten via Utreöhit Wijk bij Duuriiede tot liet zijne iieeft gemaakt l iX nu ia zoo zegt bet Hbld zoo juist iiiièt stelli hewi en uit gezagliebbende bron beveiatjgd Deze keuze waaraan Üiane geen tmjfel meer bootaat zal Éteilig door alle belang1 t benden met vreugde worden begroet TWEEDK KAMER De wij iging van de Gemeentewet Vrouwen eveneens benoembaar tot secretaris Nieuwe nedeilaag voor den minister Vooi tgezet werd de ImjIi andeiiiig van de wij iiging der Gemeeiitewet l e Ixeer VLIEGEN wenscflite een algemeesHf maati el tav de eumulahie der wetlioudersjjeiirtioenen en andere uikomsten De lieer WIJNKÜOK wees op do misbruiken ten deze die m de practijk voorkomen MmiBter RUYS DE BEÉREXBROUCK zeide dat dit punt onder het oog kan worden gezien bij een meer algemeene herzlemjig van de wet Dl lieer BOOK verdtóigdo een amendement om vrouwen benoembaar te maken tot gemeen te secretarifl De lieer RUYS De BEERENBRCUCK had piaetifldie il ezwaren en beval het amendement niet aan De lie HEEMSKERK bestreed ds h öIling van de feministen dat de vrouw geilijk ni i eeditm moet zijn niet den man De lieer HNOECK HENKEMANS aditte de vrouw volkomen göseliikt voor het secretarisambt Het amendement vi epd met 51 tegen 29 stemmen aangenomen De heer BEUMER a r heeft Vervolgens tLU door den Minister overgenomen amendeniein ingediend waardoor ufct eeloteo wonit dat de buigemeestei en secretaris van en gemeente met elkaiai geüiuwd mogen zijn G ruimen tijd is vervolgens bij de artikelen welke de samenwerking der gemeenten regflen over de voor en nadeeJen van den privaatr echtelijken en publiekrechtehjken vorm van samenwerking gedebatteerd zulks naar aanleidang van een amendement Van Hellenberg Hubir r k dat beoogdfe den privaatrecSitelijiken vorni speciaal den vorm van naamlooze vennootsdiap meer op deii voorgrond te brengen De Minsster Iw eft aich beroepende op de autoriteit van wi ieii Htnatsraad Prof Oppejihewn en Staatsraad Prof Struyjken dUt amendement l e ïtreden De pu bltekrediteJijbe vorm l eSioorde regel te zijn De heer Van der Waeirieïi s d en ook de heeren Ketelaar v d eai Guit i k waren dlit volkomen iiipt lieqn ceiLs laatstgenoemde meende dat de jrheidevo trwaorden der personen in uienat van eer publiekrechtelijk lirfiaani lieter gowaarlxngd waren dan bij efn naamlooze vennoxAöohap Daarentegen vond het niendairfent verdediging bij de heeren MarL jwit v d de Wilde Dr Voe lib en Rutgers van Rozenbui c ih döe den naamlooze veniuH tsehapev rm niet door Gedeput eide Staten wilden zien uil esloten tenzij inde daad vaststond dat die vorm in een pei ev ii gevbl voor de samenwerking zich niet eigende terwijl daarentegen de regeling van het wetsontwerp deci befwijalast düt tivze vi rm wèï de im e geëigende was op le geu eontebe turen legde Het aïiiendement é ten elo U verwoipen i iet 45 tegen 29 st Een interi san te quae tie is aan bet eind der verg ering door den heer Matdiant iv d ijigoleid Teiwijl de Regeering artikel 126 di i Gemeentewet dat de uitvoering V in wet ta i in provincJale regieniafen nan B ea W opdraagt en daarin het beginsel van zelfl e stuijr neerlegt wil wiJKigen in dden zm tiftt de Burgemeester dsam ede sai wonlen belast doch cnder geldelijke aansprabeiijlclieid der gemeente voor L nrerfitji atige d den daarbij door hem gepleegd wil de heer inzHibl dof r de piaat elijke ovei heid als vertegenwoin aigftter der kiezei De Regeenng wil lu d plaats daarvan den Burgeuieester maken tot agent van het centraal geoag doch geeft daaraan den valsciien titel an zelfbestuur blijkbaar aiWua de lieer Morjiiant alleen oui de geldtJjjke aansprakelijkhekl voor verzuimen eia misislagen niet te dpen drukken op het Bijk maat t p e gemeente Over dit amendenment waa een leven lige en uitvoerige godacftitenwiscteling te vei wachten UKMEMGDK BEUlCUlEJN Goedkoope sigaren Een H lichter gearresteerd Deji laatsten tijd verscheiiau in veraelieidene blad ii cok in ons blad eatl advertentie van zekeren D C van Garder n Turfniarkt 16 te Haarlem waarm re lame werd gemaakt voor een nieuw ser emerk sigaren genaumd Neder andaciie Steden In de e odveitenbios werden monsterkistjes bp iliikbaar gesteld welke man tegen toezemlmg van een jKustwiseel van 50 cent zou ontvangen De kistjes liielden z g n m 50 ifiaren van gemiddeld 10 cent per stuk Een door de HaarltMiische poMtie mge teild onderzoek bracht aan bet iiclït dat de adVerten üts waren geplaatst door en zekeren D H van Wei ven geboren te Ainaterdaiii Oetolier 1896 VAh beroep koopman on wonende Admiralenigradit 247 huis Amsterdam Het adres aan de Turfmarkt te Haarlem was slet hti en postadres De man die gfen sigarenfabrikniit is en uok geen sigaren in zijn lieait luid is door de poli ie aangehouden en in bewaring gesteld vendaoht vaji oplielituig Aan het postkantü te Hparlém zijn reeds stapels pöstwis ia ontvangen dodi de politie heeft fezoigd dat dtv e niet aan den he r Van baideri n zijn toegezonden Een v randeHnjk in de weersgesteldheid Langzame onl v kkeling vtn een andere lucht druk verdeelmg De wfeikundige iviodo werker van het ü D seJhrijft Hoewel het tot J M toe over het algemeen nog ki eler weer m dan voor dozen tijd van jiot jaar normaal nou zijn scihijnt liiet toch wel dat u h gaandeweg een andere weeratoestand ontwikkelt die andem lis dan die w lke bet koude Noordeuwindweer brengt Züoals rfeds in voiige besiJiouwingen is uiteengezet was dit laatste een gmoig van den aanvoer van koude lu iit uit het homge N oorden Gaat n Pn nu ecditer de weerkaarten V m ie ftlierlasltöite djigen na dan valt lu t loiili op dut de algeirteiiie juchtdirukvertteeling niet meer degieifde is als v oor en lijdeiw de koitdste dagen vaJi d © vorige week Er iijn veranderingen dse wijzen op d Loiigzanie ontwikkeling van on andere luidhtdrakverdeeüng De liooge lucSitdruk vcHÜgt aich Jiieer en meer in liet Zuiden en Zuidiwusten en een nieuwe reeks van deprcösies iie uit het Wodten opi tonieu en Oostwaarta tielkken en haar weg daarbij nemun over het NooideUjk gedeelte van Europa sehijnt nu Iqi de plaats te kommen Voor de luditdiukverdeeling waa 4 ij de liooge Iruk in bet W tfen ligt de depressnee ten OoBlen daarvan De nieuwe luontdrukverdee lnig brengt incei We lijke winden die wL kswaar nOg geen warm weer veroorzaken luaar niet meer het eigenaardige di Oge en gure wver dat koninwkend ie voor den Notjixfenwihd Deze nieuwe lucbtdrukverdueling m daaib te beschouwen als het vel allgs s1 dl lJl van den fcouJen voorjaarawer i toestand tot den eigenlijken zomerweer toes tand Wü zullen nu eenige dagen moeten afwaditen of het weer zach weder in de hierboven aangegeven richting ontwikkeld Wanneer dit welkelijk liet geval ia dan kunnen wij zeggen dat het geheele verloop lit jaar vroeger g dan geArooniijk Het gel eurt nanneiijk dikwij ls dat het koude Noordenwindweer nog tot ver in Juni voorkomt maai dan is het gewoonlijk ook laat begoni eii Dit jaar ia het vrij vroeg be jnnen zoodat de kans op een vroeg einde vrij groot ki en daarom ia het nu van belang de ontwnkkeliiig van den nieuwen weerstyjestnnd in I M oog te lioudco De Gelria terug naar Amsterdam Bij IJmuiden uit het roer geloopen en averü bekomen De passagiers zullen worden ontscheept ïl tenllJddag id het inailsciiip Gelria van den Konmkhjken HioUandsdtien Lloyd bij liet uitvaten van IJmuiden ntiar zee iiaihij ton 4 uit zijn roer geloopen en aan den giond geraakt Twee eleepbooten hebben na Itetrekkelijk kortnn tijd hel schip vlot gesleept Het schip blijïtt averij te Jiehben opgeloopen aan den sAroef Vanaf liet niailsciiip m uit Txte berioht dat het niar Amsterdain terugkeert ter repajolic HlodennacJit tie ongeveer is het schip te Amsterdam aangekomen De Gelria was ii et passagiers op de uitreas naar ZnidAnierika Nader wondt berioht dat de passagiers om t uur zijn ontscïteept De passa ers 2e en 3e khisee zullen woiden ondergebradit in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelkade Ie Amfi ti rdam terwijl de passagiers Ie kl ver diverse hotek in de stsul zullen worden vei deold De Gelraa zal repareer i bij een der dokmaatadliappijen te Ametetdairi De indringers in het Koninklijk Paleis tfl AiUHterdam Twee Delftsche corpsieden geschorst De Bedridgelüke bankbreuk De poiiUe te Tilburg heeft gearresteerdeen eigenaar eener electriache wevierjj Bande Korvelsrfiflw aldaar wwdaicht van bftdnegelijke bankbreuk De man was op 9 Mei dcor de rechtbank te Breda in ataait vanlaiUwsement ved laard Verduistering van ƒ 72 000 De aiv OüJitüJits beiast met Jiet onderaoek van de i oeken van de Mij voor HclieejtiHtiiediet in liquidatie te Rotterdam hadden knoeieiijeii jaitdekt waurna de boekhouder jnmiddelhjk was f ntölagen en de saajt bij ue jx ütii aaiiiliaugii gemaakt De boekJ uoer is tlioiie gearresteerd en Imeft een volledige bekentaius afgelegd De Maalachappij heeft wei dikwijls erodielen aan schippers verleend di dan hun selup m onderpand gaven In 1022 toen de boekhouder de 40 jarige H I u i Waaeeuaar zou gaan verhuizen en veel geld ncKxiig iiad 18 luj bi onnen met van de tei ugbetaalde liodiHi en gedeelten aalitei Ie liouden en ten i igen bate aan te wenden Den sditippers gaf tiij Ittitantiea voor de volledige bedragen zoodat tiezeu nimmer reclaoneerden Het tekoiÉ m iijn kas vulde Ihij aan iiieft lueurta verduiöteide bedragen onder voorwemlftel dat de soiripjcwra ieolits iieel langzaam betaalden Op die inamer werden de knoeierijen nimmer ontdekt en van lieverlee nam I stejds grooter badragen weg Hij leefde ver boven zijn stand en nu de iiaude IS ontdekt blijkt dat hij 3 jaar tijds een iiedrag vaji f 72 000 heeft verduisterd De ut in js lu aireet i Gouden tientje ingeslikt Drama op een gelukskantoor Wij inensclieu zijn gak op gokjes Vandiiüi o a de Nederlandsdie Staaitslotei ij Wij aijn ook gek up een l eetjö reclaime reclame die op een prettige verJefcdeiijTte iimniei tot eeii gokje aaiiiieeit Vandiior de gel uk 3K autoren u kent ze wel Er vallen uij iedere trekking prijzen Honderdjes duizendjes en j is het nog hooger gaiat zijn de raiii eii te klein Ook m de Heiristerbuie9ü aat te Den Haag vindt u er aoü een vertelt de Nwaibron Maar daar werd viouw Fortuna gieteien wDggejaagd Door n man die wat kwam fcoojKdi en pralen I moet weten het jg daar mot zuiver een gelukskantoor maar tevens een gazeliig en handig kruidenierszaakje Dd klant praatte wat over de wendingen van liet l ot en zo t hij luid zelf ook aandeelwi UI het gelukskajitocir en de winkelier m en gulle b ii pBeaeoteerde lieiu een floscbjo Lier Dat viel mituurlijk in goede aarde Maar de klant wilde liet graag in den wmkel uitdiunken Wut met nioclrt Maar aU hij even acslLter kwajii = Dat gebeurde En er werd log wat gej iiaal Over de loterij Natuunlijk Over de mogelijkheid vaii boojjö piijzöi De kansen zijn weliswaar klein nou ja maar nietwaar je kunt no nt weieil Do Jiooge prijzen aitten er 111 en ze komen er uit ook En bovendSen wis het hier toch maar eon gelukakantoor o zoo Dtj winkelier liet een gouden tientje glmateren in Zijn hand Zoó lujnderdi De klant keok zfer belang Htollond wou dat muntje ook wel eens op izijn hand houden Teiiistotte zde je die dingen niet elicen dag Ifeb moolit Het gouden tientje ging over in ilianden van den klant Die er evea naar keek en toen met een gulzige bewoging braolit hij zijn hand naar aijn lirojid En flikte het in Zoo nmar Aia ecn borsfplaatje Daarna diiionk ïu zijn fleeciije bier uit en wilde mmt huis gaan Maar de winkelier wiia laar sterk tegen en liet tfe poUUe iialen Die izioh met het gevj i bemoedde De goud eter yjü het gondeoi tientje terug moeten gaven Het st iijnt een beetje vreemde sinjeur te zijn die wel eens meer rare dingen uiUfeHioaW hef tt Overigens was dit nog zoo riiir niet Want het gouden loontje zat ei lil En het zal er weer uitkomen óuk Wal dat aangaat ie t net at de prijzen van dfc ritiatsloterij INGEZONDEN tiuUm verantwourdelykh eid eter Redactie De overplaatsing van den heer de Vos Geachte Redactie Mag ik plaatsing van onderstaand stukje in Uw blad van hedenavond By voorbaat mijn dank Hoogachtend A FX KKEiRS M de R De Soc Dem Raadsfractie krygt van haar p g de heer P de Vos in uw blad van gisteravond het verwijt dat zy de heer P de Vos niet heeft weten te wonen om van hem inlichtingen te vra n In gemoede sinds wanneer is het gewoonte dat de Rjmdsleden de sollicitanten moeten g3 s trïïzoeken Dan werd men voor het Raadslidmaatschap zeker geheel in beslag genomen By de Brandweer waren plm 150 sollicitanten voor de betrekking van chauffeur voor deze zou dit toch zeker evenzeer gelden Laat ik de zaak zoo stellen Het had op den weg van de heer P de Vos gelegen zich tot de Raad sleden te wenden als hy meende dat dit noodig geweest was Hy moet de rollen niet omkeeren en eerst maar eens informeeren wat de oorzaak is van het verloop dezer ook voor ons minder prettige historie De Voorz der S D Raadsfractie A FOKKERS Jr RADIONIEUWS Programma van beden Hilversum 5 M DineiniuTiok 6 45 Landlouw hidfuurtje J Kok over Df aardnppelmeelindus rie 7 15 Cursus Franedi 7 45 Gnimofconplaten 8 01 Omroeporkest 30 Sobfltenconcert 8 50 Omroeporkest 9 15 al9 8 30 35 aJs 8 01 1100 12 00 Ensemble Lismonde uit het Carltonhotrf te ftmsterdam Huizen r 5 00 Gxan ofoonplaton 6 00 Concert nit Velp 800 Graimofoon Ia ten Fcrik 2V2 CU Vcrada 3 et 2V2Ct Vcrada Kiani 3ct Bij deze dgarettea worden allerlei urdige geborduiirae figuren en motieven ftf psikc voor het vervaardigen van de meen uiteenloopettde oorten fnaie haodweiiea 8 11 Spreeklieurt 0 30 Griuiiofoonplaten 8 40 rtprei kbeurt 9 00 10 00 Canllonbeapeling Paleis Dam Amsterdam 10 10 11 00 GramofoonphJen SPORT EN WKD8TIIIJDCN VOETBAL De Kampioenscompetitie Blauw Wit Ajax 25 Mei D kam ioensweds trijd tusschen JHimw Wit eu Ajax zaï naar wy venieritei Zundiig 25 Mei U S in het SlJdion wonieii gebonden KORFBAL Ons Eibernest op bezoek bij Ter Gouw De Ha ag dliJe Geb Onthouders Korfbal eluS Ons Eiberneat brengt Zondag 13 Mei a d met twee twaalftallen een bezoek aan onze stadgenootcn ttegeii w icn zij vjlendsdhappedijke wedstrijden apeslt Van 1 5 woixlt gespeeld Ter Gouw IIOns Elberiie3 t Hl van 3 5 Ter Gauw IOne Eil erae t II Mogen WIJ wenschen d t de pas plaata gehad hebl ende Ie klasse korPbalwetlstrljd fer bet ijiie iM eft toe bijgedragen om ook wifi Ter Gounv s verrichtingen te konieii Bap9c4iouweri ZEILEN De wedstrijden van Hollandia De ztiilwetLstiijdeii die door Hotlaiufta qi Zondag 1 Juni op bet BVaasaenienneer gehoudem wowJen bestaan uit met minder du 2 iiuiii nei s l e groote ninumera ijn de internationale zeniiietersklai ae en ie kruMeiklaflse de regenboogklasse en Rja aleeds de jollenwedfttiijden De inricfirijviiig sJuit op 30 Mei Het twaalfvoetsjoUen kampioenschiik De wedlsLrij en om bet twaalfvoüls jollai kaïupioensohap weiden a s Zateixlag n ni 3 uur voortgezet op de KQgeii lasekefli V a lK Jiuig b€4bbenden zal o dien dag van je Mare te Lei4en een motorbodjit afvaren naai de Kageiplassen in aansluiting aan de treinen dde uit Aniötendain en Rotterdam resp vertpakktnide om 12 u 40 en 12 u 46 te Leiden aankomend om 13 u 27 en 13 u 23 AIAKKXÜKKICH IEjN VeemaHit Gouda 15 Mei Aangevoerd in totaal 3 oistuks waarvan 202 slachtvarken Vette ƒ 0 33 0 34 Londensche ƒ 0 2 i 31i Zouiers ƒ 0 32 0 33 alleü per pond levend met 2 c orting 939 magere varken ƒ 10 GO 19S4 biggen ƒ 18 30 b runderen j StiD400 230 nuchtere kalveren ƒ lÜ 17 scl üpcn 585 lammeren ƒ 1 21 2 Imklte er ge en ƒ 4 10 alles per stuk Handel mati Kaasmarkt Gouda 16 Mei Aangevoerd 391 pu tijet l Bas Pryzen Ie kwal met ryksmerk ƒ 40 45 kwal met rijkamerk ƒ 34 38 zware tot ƒ 47 Handel matig BOTER Aangevoewl 1539 ponden ter Goeboter ƒ 0 80 0 85 Weiboter ƒ W 0 80 alles per pond Handel vlug EIEREN Aangevoerd 433 partijen Kipeieren ƒ 4 00 6 50 Eendeieren ƒ 4 405 00 alles per 100 stuks Handel vlug Graanmarkt Gouda 15 Mei Tarwe ƒ 10 50 11 25 KogT ƒ 7 28 7 75 Gerat ƒ 7 60 8 50 Haver ƒ 7 26 8 00 Erwten ƒ 9 50 11 00 Bruineboonen ƒ 14 50 15 50 per 100 K G Goudsche Coöp GroeiUenvwUng 16 Mei Postelein ƒ 13 00 18 00 per 100 KXÏ Spinazie ƒ 3 80 13 00 per 100 K Bloemkool Ie soort ƒ 16 K 27 00 2e 8 rt ƒ 10 00 16 00 3e soort ƒ 5 00 16 00 Kropsla Ie soort ƒ 2 70 5 00 2e soort ƒ 2 1l 2 70 Komkommers Ie soort ƒ Ï6 2e soort ƒ 12 60 14 20 3e soort ƒ lO W11 50 alles per 100 stuks Rabarber ƒ 2 9 3 50 per 100 bos Peen ƒ 10 40 18 60 per 100 bos Aardlwien ƒ 1 08 1 21 per pot Coöp Zuid Hollandsche Eierveiling G A C Z H E te Gouda 15 Mei Aanvoer 47000 kipeieren PrUzen 56 68 K G ƒ 4 60 4 70 68 60 KA ƒ 4 80 5 10 60 62 K G ƒ 5 0O 6 30 64 K G ƒ 5 30 3 40 Bruine 60 65 K u ƒ 5 00 5 60 kleine eieren ƒ 4 0O 4 20 aU per 100 stuks Aanvoer 2300 eendeieren Pryzen 7 4 70 per 100 stuks Vraag Morino Hoeden Pe beste van de b l r nierktn D anlS hoed welke kleur houdend en modelblijvend is Alléénverkoop 15 CAREL KROPMAN STAÜSNIEUWS GOUDA 15 Miei 1930 Het Roode Kiiiis in Gouda l e uag dei aigemeene vergadering van het iNea KouUo ft ruis is gisieren geliee jiuar weiiscii verloopen oais met een enKel woord gisteren al luedegedeeid is hebben de deelneinera dei jtórverguiiering na het noenraaal in Ue iaim te hebben gebruikt een bezoek gebiaclit aan de i t Janslcerk waar de kerkramen inet diepe bewondering weiden aanstnouwil loen het mooie orgel door den ekwamen organist den beer tienri C J ue Mail bespeeld zyn tornen dour de kerkruimte iiusctien deed kwamen allen nog meer onder den indiuk van hetgeen oog en oor te genieten krsgen Den heer de Man werd doar Z K H den Prins persoonlyk dank gebracht By de kerk stonden door particulieren welwillend beschikbaar gestelde auto s en verder ook autobussen reed om het gezelschap siwedig naar Goedewaagen a Konmklyke l abneicen te ibrengen Na begroeting van Z K H door de Directie werden de gasten in groepen verdeeld die daarna de verschillende labriekslokalen bezochten waar zy de fabricage van pypen en aardewerk konden volgen Bu het verlaten dezer fabrieken ontvingen alle gasten atleiaardigste souvenirs Vervolgens gmg het gezelschap naar de Plateelbakkery ZuidHoiland Ook daar wei d na begroetiijg door de Directie het gezelschap in groepen verdeeld en werd in de lokalen der mooie fabriek kennis genomen van de verschillende bewerkingen die de klei omiergaat voor deze als plateelen geItruiks ot luxe voojvrerp de f riek kan verlaten Ook aan deze fabriek kregen de gasten aardige souvenirs mede als aandenk aan dit bezoek Velen van het groote geselschap er Jaren ca 90 gasten begaven zich daarop naar den heer en Mevr Gaarlandt ten wiens huize te half zes de thee werd gereserveerd Tot alot van den dag waa er een feestmaaltyd in Hotel De Zalm waarby ca S5 personen aanzaten Met de Roode Kruisafgevaardigden zaten als gasten aan burgeineest r Gaarlandt wethouder Donker en Secretaris Pot die des morgens namensde üenicentc het gezelschap hadden ontvangen Ten stadhuize waren toen ook aanwezigü a Mevr Kiesz eu de heeren Koemans Verkerk Muyiwyk Polet Ook de Commissarisvan Politie de heer Bertheux en de Voorzittei van V V V Dr Hoekstra zatennieiie aan Aan de keurig verzorgde tafel welke met een kort woord door burgemeester Gaarlandt werd geopend werd het woord gevoerd doe K H Prins Hendrilt die in Pen alleraardigste speech de beteekenis van lieden dag uiteenzette en dank bracht voor ie allerhartelijkste ontvangst die zeer wnrdt gewaardeerd Vervolgens spraken de on der voorzitter Jhr J H R ëll Generaal Diel Mr W F Baron van Lynden en wethouder Donker waarna te half tien de tafel onder gezelligen kout werd opgeheven Eindexamens gymnasium De minister van onderwijs kunsten en wetenschappen heeft bepaald dat het eindexamen van het gymnasium zal worden afgenomen op 11 12 en 13 Juni en heeft de navolgende gecommitteerden aangewezen onder wier toezicht die examens zullen wortien afgenomen Dr J Gunning Wzn oudhoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht wonende te Hilversum Dn J Wilie hoogleeraar aan de Vrye Universiteit te Amsterdam wonende te Baam en Dr W V d Woude hoogleeraar aan de Rük yuniversiteit te Leiden ïlen rectificatie De heer P de Vos schryft ons Bjj de nalezing van myn ingezonden stukje in Uw courant van heden ontmoet ik ik wordt Als U de copie even raadpleegt ziilt U con stilteeren dat ik dit niet geschreven heb en het als een gewone zetfout moet worden oi evat Hierover zou ik U met lastig gevallen hebben wanneer ik in deze dagen er niet voor had op te passen dat zoo iets my aangewreven zou kunnen worden als een bewys van aftakeling door ouderdom Een oud mensch moet voorzichtig zyn Natuurlyk is dit een zetfout die aan onze aandacht is ontsnapt Red Vereen van Kaashandelaren Het onderzoo naar de resultaten van geprepareerde kaas Naar wy uit betrouwbare bron vernemen weft de commissie ingesteld om te onderweken of geprepareerde kaas is te noemen n verbetering of niet de eerste proef Wg ten einde gebracht en kan dus hier er een rapport worden opgesteld Waar J echter in de bÜÖp Ung Ugt in het mid van den a 8 èor er speciaal b warm nogmaals een uitgebreide proef te JJ kan het eindrapport van het onder k eerst daarna tegemoet gezien worden Kamer van Koophandel te Gouda die en speciale commissie heeft wrike awidacht schenkt aan dit belangrüke vraagstuk heeft op advies dezer commissie de heer J v d Laan te Gouda kaashandelaar als vertegenwoordiger der Kamer aangewezen zoodat de heer v d Laan ook by alle keuringen aanwezig zal kunnen zyn Aanryding Gistermiddag omstreeks twee uur had een aanryding plaats op den hoek Kleiwegstraat iKleiweg De vrachtauto van de Bataafsche Importmaatschappy kwam uit de ICleiwegatr en wilde den Kleiweg opryden in de richting Kleiwegbrug Van de tegenovergestelde richting kwam de wielryder W E van M uit den Haag die moest stoppen voor de auto Achter de wielryder volgde de vrachtauto M 10943 bestuurd door H H uit Hengelo Deze duwde de wielryder met zyn rywiel klem tusschen eerstgenoemde auto met het gevolg dat het rywiel geheel werd vernield Persoonlyke ongelukken kwamen niet voor De bestuurder van laatstgenoemde auto zal de toegebrachte schade aan het rywiei vergoeden Coiip Groothandelavereeniging De Handelskamer Hoogere omzet De geziin enlijke lOnizetteu der Handelskai ier to Kotteidauii ni het atJiter ona raagf iiiei te Kotierdam beliepen m het aoliter on liggende boeLj f 18 283 115 tegen 17 4u9 724 UI 1928 De totale omzetten in hei levenaiiii idelenbodrijï bedioegen in 1929 f 16 162 953 tegen f 15 47Ó 170 ui 1918 Deze vooi uii at ia uitsluitiiiid een gevolg van de oiiiEotstijging m e en coiiiUOsbiülianJel iin welke afdeelmg en onizet weid bereikt van f 8 159 905 tegen 7 463 269 De eejKimzet bedroeg in 1929 f 674 293 tegen f 521 801 in 1928 Dj kaasoiuzet bedroeg in 1929 f 662 967 tegei 709 879 ij 1928 Do omzet m raanufacLuren bedr f 702 iff3 m 1928 m gaf in 1929 een oiiKet van 862 901 Ie zaen Aanrijding Hodeuimorgen te tingeveei 9 uur iis de 76jaiige A Z v iagBtra woifmida Plattewog onder Keeuwijk op de Markt nabij de Hoig6Uaat door ttn auto aiuigeiaden waarby hjj zijn t een kenusde l er Eerste Hulpiiienst js de man naar liet gebopw der Wykverpleging aon da We thaven igebiaolit Zijn toestoud is ï nrlyk Waarschuwing De Burgemeester van Assen geeft het publiek in overweging om alvorens handelsrelaties aan te knoopen met het Internationaal Premie Obligatie en Spaarkantoor te Assen directeur Tj Broersnm wonende aan den Weg oor de Zandgaten nog aldaar inlichtingen in te winnen by A an hoofdinspecteur van politie te Assen Uit de klachten die de laatste dagen zyn ingekomen blijkt dat reeds ver wheidene personen zyn gedupeerd Burgelijke Htand GEIBOREN U Mei Clasina Maria d v J J de Korte en J M Steenwinkel Zoutmanstraat 20 Miei Hendrik Willem a v J N GomerjAach en A Coljee C Ketelstraat 44a Mei Willem z v A de Jong en C W Toor Wilhelminastraat 5 Mei Maria Cecilia d v A Meyer enJ van den Heuvel v Persynstraat 11 Albertus Maria z v F Aal en M A vanden Broek L Tiendeweg 33 GÖTROUWD 13 Mei M L Deerenberg en Th M V Leeuwen 14 Mei N H Jansen en B v Kleef J G Straver en J C A Nieuwenhuyzen A P Streefland en W C de Vrind A W J iSirre en J S Voglezang de Jong K Paarlberg en B Kwlnkelenberg H M Gardenier en G W M Schultz M van Leest en A P Liepelt PC van derKlis en E van der Sluys OVERLEDEN 12 Mei Gijsberta van den Heuvel 60 j Jannigje Zentner wede I A van Leeuwen 79 j Agenda 19 Mei 8 uur Gebouw Daniël Vergadtring E H B O Mei 8 uur Gebouw Daniël Cursus E H B O onder leiding Dr Evers Med 8 uur Soc de Réunie Vrijz Chr JongerenlKWid Wijdingdansen 28 Mei 7è uur St Janskerk Ie orgelconcert Urr DEN OMTREK ALPHEN a d BUN De staking Dinsdagavond en Woensdag in den loop van den dag hebben zich te Alphen a d Ryn in verband met de staking by de N V Oosthoek en Zoon geen nieuwe incidenten voorgedaan Wel waren Din8 iagavond weer honderden menschen meer nieuwsgierigen dan stakers op de been maar tot ongeregeldheden kwam het niet Woensdagmorgen is het politiecorps weer versterkt met acht ryksveldwachters uit het district s Gravenhage die te Alphen zijn ingekwartierd BOSKOOP Coop Vereen De Boskoopsche Veiling 15 Mei Ophelia ƒ 0 31 0 34 Golden Ophelia ƒ 0 55 0 71 Marcel Rouyer ƒ O 62 0 70 Hadley ƒ 0 95 1 06 Claudius Pernet ƒ 0 73 Columbia ƒ 0 56 0 66 Butterfly ƒ 0 6O 0 63 Mac Keiler ƒ 0 8O Wilh Kordes ƒ 0 81 1 00 Mad Jules Boucht ƒ 0 60 RosalaJidia ƒ 0 67 O M Paul s Scarlet ƒ 0 96 1 00 Edith Helene ƒ 1 82 v Rossum ƒ 0 80 Phoebe ƒ 0 90 Kil iam ƒ 0 96 Polyantharozen ƒ 1 40 1 70 I ithyrus ƒ 0 0 0 11 Violieren ƒ 0 83 1 00 Papaver ƒ 0 4O KRIMPEN a d US3BL De korenmolen ran den heer van Schdren afgebnuid Te middernacht is een brand van groeten omvang uitgebroken in ife groote koren molen van den heer W van Schelven Het blusschingswerk dat aanmerkelijk werd belemmerd door de omstandigheid dat de brand aan de windzijde niet kon worden aangetast wegens den geweldigen vonkenregen en aan de andere ijjde gevaar opleverde door het mogelijk neerstorten van de wieken werd plotseling vergemakkelijkt doordat de wieken met daverend geraas naar beneden z jn gekomen De brand nam daarna zienderoogen af MOOKDRECUT In de groote zaal van h t Posthuis is het lO jarig bestaan van de voetbal vereen Moordrecht op feestelyke wyze herdacht Nadat vooraf een receptie had plaats gehad die door velen bezocht werd traden t bestuur en vele genoodigden waaronder veMj iillende afgevaardigden van v exewiigingen van hier en uit den omtrek de feestzaal binnen die tot in alle hoeken gevuld was Het tooneel was door de vele bloemstukken als in een bloementuin herschapen De voorzitter de heer H Ftederiks sprak het openingsweord uit In zyn rede ging spreker na wat in de afgeloopen 10 jaren voorby was gedaan Hulde werd gebracht aan de leden van het sportcomité de heeren C van der Kuy Sr en J L de Jong voor wat zij in de afgeloop i 10 jaren voor de vereeniging hadden gedaan Ook werd dank gebracht aan de commissie die dit feest had voorbereid Nu traden op het tooneel de heeren J A van der Klauw J J van der Aa resp coupletzanger en humorist Het muzikale gedeelte werd verzorgd door de The Haque Band Een gezellig bal besloot den avond REEDWUK Naar men weet heeft de Raad dezer gemeente het voorstel van B en W om leidingwater te betrekken van Gouda en Waddina veen maar op voorwaarde verplichte aansluiting afgestemd Verschillende ingezetenen zijn hierover zeer ontevreden temeer daar het water uH de vaarwetering langs de straatwegï en slooten wordt gedronken en gebruikt voor zuivelbereiding waardoor gezien de slechte toestand waarin het water verkeert gevaar voor besmettelijke ziekten niet denkbeeldig wordt geacht Op initiatief van den heer G Nieburg alhier is uit de voorwetering langs de straatweg op viei plaatsen een monster water getrokken en opgezonden naar he Handelslaboratorium v h Dr Verwey directie Jhr R J Boddaert E I Uit het rapport blykt dat het water ongeschikt voor drinkwater is Het rapport luidt verder als volgt Kleur licht geel helderheid zwak troebel tijdelyke hantheid 3 22 D H blyvende hardheid 11 62 D H totale hardheid 14 84 D H Oxydeerbaarheid 38 4 mgr K M No 4 p L chloor 192 8 p L sulfaat S03 59 8 p L nitraten aanwezig nitrieten aanwezig ammoniak aanwezigOnderzoek op coliachtige organismen positief in cM 3 w g Handelslaboratorium v h Dr Verwelj R J Boddaert AiL 1 den Plaittuiweg aJhier circuleert een lijst ter teekening om te ktjijieu tot aansluiting aan de Goudsdib waterleidóng REOHTZAKEN Rechtbank te Rotterdam Auteurswet De Rotterdkmsche Rechtbank heeft gisteren voortgezet de zaak van den 32jarigenkoopman W J T te s Gravenhage dieterecht heeft gestaan tenake van inbreukop de Auteurswet De zaalE zat zoo T hadvan een fabrikant te Waddinxveen t ekentngen van een slaapkamerameublementbekomen en deze laten uitvoeren door eenfabriek te Mecheleh T had deze meubelenechter niet willen aanvaarden waarop deMechelsche fabrikant ze had geleverd aaneen z g twee handsch verkoophuis hier telande In die inrichting had de ontwerperde ameublementen naar zijn teekeningenuitge oei d gezien en daarop een klacht ingediend I By de eerste beh frndeling hebben er tweo deskundigen een i en een décharge hun oordeel over de teekeningen gegeven welke oordeelveilipgen aan elkaar tegenovergesteld waren De rechtbank heeft daan gelast dat alsnog als deskundige zou worden gehoord de binnenhuisarchitect H Wouda te s Gravenhage Deze zag in de hem voorgelegde teekeningren een persoonlijke oorspronkelijke waarde Het ontwerp wijkt af van het ailedaagsche gewone Dit ligt in een streven naar goede verhoudingen in de aangegeven tegenstellii n van gebruikte houtsoorten Deskundige noemt den ontwerper een binnenhuisarchitect Verdachte die een groote meubelzaak heeft had dat eigene moeten en kunnen zien in deze tefekeningen Het O M waargenomen door mr J FHoeffelman meende op grond van de verklaringen van dezen nieuwen deskundige bij zijn eiach van ƒ lOOO boete subs 2 maanden te kunnen persisteeren Bij meubelkunst gaat nog vee meer dan in schilderkunst in muzi b v op dat het eigene van het ontwerp in kleine dingen zit Uit verdachtes daad een opdracht aan een Belgische fabric blijkt reeds dat Mf ttet eigene in het ontwerp gezien heeft De verdediger mr L E Roes vestigde de aandacht er op dat de verklaringen van verdachte zeer aarzetend en weifelend zijn gegeven Bewezen is geensKins dat verdachte de bedoeling heeft gehad de Auteurswet te schalden In eft geval is de geëiachte boete niet evenredig aan het door verdachte begane feit Op verfoek van verdachte gaf de deskundige nog s n oordeefi OW een ontwerp dat verfachles zaak reeds lang voert in verband met de teekening waarom het in deze heeft vastgemaakt om te trachten het schip los t sleepen Aan den grond geloopca VUSSINiGiEN 15 Mei Het toomschlp Kielbergen komende van Antwerpen is bij Sandvliet aan den grond geloopen Steepbooten zijn derwaarts vertrokken om assistentie te verleenen Ernstig auto ongeluk Een doode en twee zwaar gewonden SCHIEDAM 15 Mei Vanmorgen om 3 uur werd de autohandelaar Syphaver wonende te Vlaardingen opgebeld om per auto uit Rotterdam te komen afhalen J v A en F S beiden wonende te Vlaardingen Hy voldeed aan deze opdracht en was ongeveer half 4 op den terugweg op den Botterdamschen weg in de nabyheid van Schiedam Daar reed hU met groote snelheid tegen een yzeren lantaarnpaal van het electrisch lisht De politie die in de onmiddellyka nabijheid was zag de auto over den weg liggen F S hing met hpt hoofd buiten het portier op de straat Hy had een schedelbreuk De beide andere inzittenden lagen bewusteloos op straaL Alle dne z n zy naar het gemeentelijke ziekenhuis overgebracht Hedenmorgen te 9 uur is de heer F S overleden De anderen ïijn zeer ernstig verwond Oorzaak is te snel rijden De toestand der Coöp Aardappelfabriek te Oostwolde Reeds eenige jaren in liquidatie GRONINGEN 16 MeL De obligatiehouders van de Coöp Aardappelmeelfabriek te Oostwolde hebben een mededeeling ontvangen waarin wordt vermeld dat ten gevolge van het ontbreiken van grondatofen de fabriek sedert eenige jaren in liquidatie verkeert Het ledental is tot 180 landbouwers geslonken Het kapitaal der leden is geheel verloren en bovendien hebben de leden een schuld in de vereeniging van ƒ 560 per aandeel De uiterst slechte toestand van de landbooiw maalrt verdere aflossingen en uitbetalingen onmogelijk De toestand der ver is zóó dat de leden machtiging hebben verleend het fiaillissement aan te vragen Alvorens echter hiertoe over te gaan wil het bestuur trachten met de crediteuren tot een overeenkomst te komen Op 19 Mei zal men een vergaderipg houden om met de obligatiehouders de schadelijke gevolgen van de liquidatie te bespreken zaak gaat Deskundige zeide dat de laatste teekening oneindif veel beter is dan het ontwerp van de finna T Utstpraak 22 Mei Een gevaarlijk man achter het stuur De 8 jar ge veekocipni a a J Z B uit Krimpen a d Lek zou op 6 November nieltegeuütifcande hom by arrest vau het gereohtshof t sOravunhage de i övoegclheid om moitorrytuigen te tH Vturen waa onti egd voor den tijd van 1 jaar en bij een later vonnis van da re itbank te Hobterdain voor den tijd van 2 jaren op den Lekdyk etai au1 o bestuurd hebben Verdadite ontbeende Niet liij maar zyn vrouw had aoltt het stuur guzeteu De winkeliei G van Vugt en zijn vrouw hadden dra murgeius verctachte s auto zien vooiibykomen toen deze op weg was naar de Lekbooi VeroaciUte stuur le eu dju vrouw zat naai t hemi H t was volgt ns getuigen al vaker voorgekomen dat verdaoiite stuuide Het O M van de Botterd Reclitbank wees er j p dat de vounissen verdaohtu zijn opgelegd wegens ernstige ougelukktiu die deze niet zyn au1 o heelt vdroorza kt Hij veidient een evovlige sti af uu hij zteli aan dm vo uiiissen met sdujut te toreu Eisoti 14 dagen hecditenu Overtreding Warenwet In een aok van J G H niedkslijter te Capeiie a d IJssel appellant vau een vou1 113 van den KLantonrediter te Rf tterdam waarbij hy was veroordeeld tot f 300 boete fctiltó 10 dagen heehtenis wegene overtrednng au de Warenwet verdadiba Iiad melk afgeleverd die niet a ui de tidaolteu voldeed liet het O M van de Rotterd Recjitbank gbeliaelit beveS Ugijig vau het vonnis üu gemncilitagdtó van verdacfate mï J W l ompo van Meeadei voort selde dat V rdaditd iji liooger beroep was gekomein oiiulat te straf zoc hüfoi wob Volgens gemacdttagdie witó verdachte het tJaUitoiter geworden vau eoi eumpLot oand at hij met tot een combinatie had wiiten toetreden Het O M wees ei Ui ziju requiaiitoir op dat volgens liet rappoit vau dr J D Jaasen direoteur van deu keurings lieuet voor waren verdachte bekend staat als een kiio ner wiens meik nieesteaitijds aleditfi ter nauwemood aan de gestelde eiö iien voldoet De moord op den heer Lans Behandeling uitgesteld tot September Naar wy vernemen ia er andermaal verandering gekomen in den datum van behandeling in hooger beroep van de zaak tegen len procuratiehouder v O beschuldigd van moord op zyn patroon den heer Lans te Rotterdam gepleegd in diens kantoor aan den Oostzeedi k in het laatst van 1928 Beurs van Amsterdam WI8S££KO£BSË2r 14 M£rf 15 Mei O ftiioiee l lauden 12 061 12 0SH Berlijn 69 36i 6 34 Parijs 9 76 76 Brussel iA T 34 72 Zwitserland 46 10 48 11 Weenen 07 36 07 Kopenhagen 66 59 66 56 StookhoLTi 66 72 66 70 Oslo 66 55 66 6 New York 2 48 248 Nl t o ficieel Praag 7 37 7 574 Madmd 30 32 30 30 Milosn 13 04 13 04 Prolojigatio 2 21 Beürsoverzicht Ua iiders warön heden op dw Amst niain ilio l eurfl zeer beperkt ten gevolge waarvan de handel wH cr van bijzondeir kledne afmeting was Enikele induatrieele loodsen werdeai vrij levendig vartiwideld doch ds iiiarkl had overigens een stU voorkotneu Voor Margarine Unie bestond aanvankelijk nogal vraag waardoor de koers toA 306 kon aantrekk ii t X i i de winst ging later verloreji Calvé Drfft avanoeerden tot 140 ClaJmi Maiganine Unie stegaD tiot in de onmiddellijke nabijlnedd van f 190 Een vaste steiiïitiing bmtond voor Aku s hetgeen eenige verwoiulermg wekt indïan kennis wordt genomen van de resultaten der Aesocóiation Rayon m 1929 behaald De AocouBtdekaan deelen waren pri ouderKi Philips waren g ed vau toon In de Fordiaandeeien ontstond een open hoek waart ij da Vraag de overtiand had hetgeen bleek uit een koer stijging Van de oliewaaiden waren Koninklijken gevraoint terwi l c d de Anterilkaaneche soorten op luMM er niveau aanlanddne TaüiS kken waren prijflhou i id Rubbei inml l i waniu goed vau toonmaar per saldo waren de versohill zeergering Suikeraand eleii waren in herstel H V A openden op 483 maar liepen laiter efuüigsH ns lerug De minder courant soorten war ren hooger Op de Mijnafdeeling waren Algecieene Exploraties gezocht Amerikaansche fondsen hadden een kalm v X rkonBeii RADIO TELBGEAFISCH WEERBERICHT 15 Mei Verwachting Zwakke tot migtige Zuidelijke tot Zuid WeStelijke wind Licht tot half bewoHrt Waarschynlük droog weer Iets warmer De verdedigers van den verdachte achten den termijn die hun nog rest de behandeling was zooals men weet aanvankelijk bepaald op 4 Juni te kort De behandeling der zaak zal in verband hiermede thans eerst na de vacantie dus vermoedetijk in September a s plaats hebben LAATSTE BERICHTEN 0RAADLOOZE DIENST De beidisaing gevallen De zendtijd officieel g ere£reld DEN HAAG 15 Mei De MiniHter vuu Wa terstaat hetift bij besUssdng van heden de legoLirig van desi enditijdi ordieeling vastge steid De hooidpunten vaji deae regeliug zyn Op eiken zeiidor wordt par week 1 dog beïïC iikbaar estukf ten bediioeve voa e Q alg meein progian nia met de Bacdiundiuig Ned Oiiiroei Algemeen Progranuna beurteliuga veroorgd door de 4 groota oonroepvereeouginpen Speciale regelingen ziju oi nullen worden getroffen met betrekking tot de uitoeudingea 4 do Nationale feeatdagai en de hiOogtijidar geii vadi de arboideraböweging Voor dt bijzondere oniroepvereeiuigingL u gelden bepaalde v X rwaandeD de zendtijd hiervoor wordt tot een maximum van 5 pet fjgenonien van du beschikbare zeoidtijd Aon de V l KO woixlt hiervan op luft staiaoo llliilversuni de voor deze vereeniging gm raagde zendtijd toegestaan vei eeld over Zondag fn Vrijdag en voorts niijftenige uren op Se l aias d ag 2e Pinksterdag 2e Koitattdag en Oudejajir Voor de poliLie oüiroep wordt zönditijd l efehikbaar gestold op het Matton Huizen De ovenge beschikbare zendtijd wordt op het staition Hilversum gebjkedijk verdeekl tussehen Avro en Vara oi op het staUon Huizen tussdlieu K B O en N C R V Dezo regeling treedt in werking op een Uioor den Minister nader te bepaltn datum lotii iwet later dan 1 Juli a s Doodelijk motorongeluk EINDHOVEN 15 MeL V D Gisteravond te ongeveer half elf kwam de 44jarige Th G L met zijn motorrywdel met op de duozitting de 40 Jarige Chr S M uit de richting Aalst Hy reed met groote snelheid op den Aalsterweg tegen een boerenwagen aan De motorrijder bekwam een ernstige hersenschudding Hy is na korten tijd overleden De duorü der Hep lichte verwondingen op De oorzaak is te wijten aan het roekeloos ryden en de slechte verlichting van het rywiel fy nsch schip vaatgeloopen VliiaSJ GEN 16 Mei Het Fransche stoomschip Gauleaume komende van Antwerpen is op de BaUastplaat bü Bath vaatgeloopen De Belgische sleepboot Leopold 2oitaiU lo Kakree Jartollalie jam 1 1 P G Scharleman Jr 30 L Ti HPi n TdifM ras Hollandsche en Schotsche Haring Augnrken Ultjca Zalm Sardines az