Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1930

Aijks leogere lurgirseliool met litt oecon afdeeling te GOUDA Aangifte van leerlingen voor de nieuwe cursus op 20 23 en 24 MEI van Ivwaa tot Vlar uur in bet gebouw der R H B $ Schrineliikeaanmetding vóór 24 Mei 15 DE directeur I Gvblitan SPECIAAL PljmOOZB BEHANDELING Betaling dCTgewriuclit la IZ iiiaBndelilkKheteniillnea ook vair Zlckeafondileden Buitau V Taiidhcelkuiidlgi Middeutandi VmekedDj Ada G DEWAAHD Van Heusdeatr 13b TELEFOON 30013 traoillln i 15 16 co 17 Gcopead van 9 1 en 7 9 aw AgenUchappcB i Movrouw I REINDERS Fluwnisnslngil 03 QoHdi L DORP Vlamingitr 50 Qiudi B DORP HQonU i7 Widdlnxvain BEHIHIIELIIIG eEBEU TE GODU DORLAS NIEUWS BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP lEüWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOO Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 81 GOUDA bfj onse agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Intarc 82 Kedsctie Telef 88 Postrekening 48400 ookei 5 Dubbel is het genot met Wybert tabletten de keel Is tegen ontsteking beveiligd de adem zuiver Adverteert in dit Blad Sanguinese Zuiver plantaardig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte Lusteloosheid alg meene zwakte migraine zenuwhoofdpün gebrek aan eetlust voortdurende maagpijnen neiging tot braken overspanning slapelooBheid suizen in he hoofd geestelijke en lichamelijke uitputting worden snel en afdoend overwonnen door de Sanguinose SANGUINOSE kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten 30 WAOHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2e 4 Den Haag Frankrijk en Italië E n laatste onderhoud tusschen Grandi en Biiand Het einde van de zitting van den Raad van den Volkenbond Oud G iyverneur van Kempen lid van de Klaagmuur Commissie Advertentijën in alle Binnen ert Buitenlandsche Couranten worden door on jooder eeaige prijlTerhoogiii geplaatst Het spaart U moeite en kosten want één afschrift is voldoende Briand heeft gisteren samen met Grandi de thee gebruikt om de Donderdag aangevangen besprekingen over verschillende kwesties in hoofdzaak het vlootvraagstuk voort te zetten Dit zal voorloopig de laatste gamenkoinat zijn daar Grandi reeds heden naar Rome vertrekt Van Italiaansche zijde is men de meening toegedaan dat er tusschen de Italiaansche vsilangens inzake vloot partteit met Frankrijk aanhangige kwesties geen verband bestaat De politieke kwesties waarom het op het oogenblik gaat zyn de volgende i De belangensfeer van beide landen op den Balkan en in de Middellandsche Zee De status van de Italiaansche koloniein Tunis De in de Londensche overeenkomst van 1915 door de Pransche regeering toegezegde regelingep aan de Tripolitaansche pens vooruitzichten op een resultaat van deze gedachtenwisBelingen worden hier zeer pessimistisch beoordeeld De op te lossen kwesties worden van zoo ingrgpenden aard geacht dat er eigentvjk een algeheele omkeer in de Fransche politiek ten aanzien van het buitenland noodig zou zyn om ze tot een goed einde te brengen De Excelsior meldt dat men op grond van de besprekingen tusschen Briand en Grandi verneemt dat men ia overeengekomen in den loop van dezen zomer een conferentie te Iiouden in een plaats die weliswaar zou z jn aangewezen doch welks naam men tot nog toe stilhoudt Op deze conferentie zou men alle tusschen Frankrijk en Italië hangende kwesties willen behandelen en een overeenkomst voorbereiden die door Briand en Grandi op de bijeenkomat van den Volkenbond in September a s onderteekend zal worden Londen zal de rol van bemiddelaar vervullen De Raad van den Volkenbond besprak gisteren in zgn vergadering het voorstel tan Henlerson dat beoogt een speciale conferentie bijeen te roepen van staten die de conventie van Juni 1925 inzake de controle np den internationalen wapenhandel geteemend hebben teneinde de inwerkingtreding der conventie te bespoedigen Het doel van deze confentie zou moeten zijn het eens te worilen over den datum waarop het verdraic in werking zal treden Het Britsahe voorstel is vrij koel door den Raad ontvangen De Raad stelde een lijst van staten vast iie zullen worden uitgenoodigd om deel te nemen aan de conferentie voor de beperking van de fabricatie van verdoovende middelen waaraan een gelijk aantal produceerende en Rlet produceerende staten zal ROTTERDAM r OMaAbBrnM n MM IS AMSTERDAM QOE8 HAARLEM HILVERSUM Xai 4f ma wu alrmecU di inmMM ü it iemtn üJemiu Jómmnn xAAt Tü J unfm 7mple iii 1 b Mi taud v TtMut ran Oatün XuJ a ie Auia CU ui nmami fimn aefiHienjim ui lm i m tmi li r ana VAN VRIJD ftï TOT MET WOENSDAG IN THALIA THEATER ALS 2e HOOFDNUMMER BOEVEN EN BURGERS Drama uit de New Yorksche Politiewereld Waar een hart voor ontgloeit dat brengt het tot stanfl FEUILLETON in de Witte Zwaan Uit het Duitech van RUDOLF HERZOa Nadruk Verboden 14 Een kraaV aimdelijke vleeaige waardin troonde a£hter het buffelde waard bediende mat vfiR Witte sühort v r de gasten Zoowel hij ak zijn vrouw namen al insd enkend en be wiiend ijverig deel aan de luide i leven ge conversatie der etamgflflten Er hmg fen rocÉ in de lage gelagkamer dien men ijdwi kon Owes scheen hoer kind in huis te zijn lij knikte de waaidin vriedB iiappeilyk tóe tiukto een dikken koeteier in het voorbijBttn Siartelijk de hand wisaeldJe groeten me divsnse gasten en zette kbera naar het tb reind6 van de zaal wa twee man ÉQ awijgend aan een tafeltje bij elkaar Goeden avond heerem zei Dores De twde mannen keken van huu glaèoi en beantwoomMen zijh groet Mag ik u mijn vriend meneer Pfalz sJ voorstelLais ging Dores drfUg voort De twee die al weer bezig waren in hon ïlWffli te staren keken opnieuw en knSktem Meneer Meonard mtiarlctB stelde Doret Midaten van de iwee voor een man van ö iaar of viJWig met een grijienden baard met de bekende karakterspeler THOMAS MEIGHAN VOORJAARSRECLAME VOOR HEN DIE NOG GEEN KENNIS HEBBEN GEMAAKT MET DE PRIMA KWALITEIT DER DORLAS DIVIDEND KOFFIE EN THEE stellen wij op ZATERDAG 17 MEI a s van 2 tot 5 uur des namiddags aan onze fabriek WESTHAVEN 2 aUiler beschikbaar een GRATIS MONSTER KOFFIE GF THEE Alle KINDEREN ontvangen dan tegen Inlevering van een ledig DORLAS KOFFIE OF THEEZAKJE een AMERIKAANSCHE LUCHTBALLON nieuwste vinding benevens EEN AARDIGE SIRENE FLUIT HHüaoo Allen verbruikers van DOXLAS Dividend Koffie en of Thee wordt tevens mededeeling gedaan van een bijzondere verrassing 9oet Uw SdxMznen Oocd HUISMOEDERS KOMT ZELF OF STUURT UWE KINDEREN Als GIJ N B tn ALLE winkels waar een GROOTE DORLAS LUCHTBALLON geëtaleerd wordt Is DORLAS KOFFIE THEE en TABAK verkrijgbaar A 1 y liidt aan trage ontlasting gal sliim koorlsiglieid maag of hoofdpijn geen eetlust slechte spijsverteering enz neem dan Wortelboer s Kruiden of Wortelboer s Pillen en gij zijt spoedig weer hersteld Verkrijgbaar A 60 et bij Apothekers en Drogisten 304720 H H Aarinem maakt gebruik van Begrootingsstaïên Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegyelten Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks y a ent pier vel bij 100 stuks O cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON DOUDA iCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA VAN VRIJDAG 16 MEI AF HET LANGVERWACHTE FILI jIWERK MENSCHEN IIIISEIIIIU naar een novelle van HENRY BARBUSSE Regie ALEXANDER ROOM DE NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT schreef BRONCHITIS HoKt Asitimi SneUe verlichting en geneuug door menwe geneesmiddelen mt plantenextracten iiykend uit volgend attest Ik ben met Uw behandeling sedert 6 dagen begonii n ik hoest minder haal vryer adem et oei my krachtiger Toch beji ik zeer e i sti aangetast want ilr heb myn beroep op last va 3 geneeahe ren moeten opgeven De minst beweging was mg verboden doch in die vjjf dagen ben ik een geheel ander mensch geworden A D te Seraing België Vraagt circulaire niet bewyzen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen xelf den tlotte r in de medicijneji G DAMMAN aan de firma J H I SNABlLIé afd P 8 flroote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DÈ ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er la eea speciale brochure voor eUoe zi bt MENSCHENARSENAAL is een film van groote menscheliikheidZeis een verhaal van een gevangene uiteen van diegroote Amerikaaa cbemenschenpakhuizen waar toestanden heerschen waarvan men zich inEuropa g en denkbeeld kan vormen Wel zeer ad rem komt dezefilm na de opstanden in de Amerikaansche gevangenissen na devreeselijke ramp van Columbus EXTRA SAMMY IN 0 HAREM een buitengewoon geestige klucht met SAMMY COHEN in dehoofdrol KOMT en ZIET Sammy als Haremd ne in hel harembedvai ro M breed en 25 M langl 100 Bratl Flatstnitalling B iliil gom toigang biMiliii 18 Jiir Maison Para Hoofdsteag 7 R tt ri ani UoDoeerl 1 ep dll pilt 120 Varpltghigiirtlktliii Caraata Summlkauaan Braukbanli Warimratarzakkan BaTII prijaeourant gratia mwM wmm OMSTREKEN DERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE OVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AOTÜBTENTIEPRUSi Uit Gouila en omstreken Ixhoiirende tot den tieiorgkriBf 1 e regdl ƒ 1 30 elke reiel meer ƒ 0 26 Van botten Gouda en de lMlotikril 1 6 regels ƒ 1 U elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiin hi het Zaterdligiiummer 20 et btjsUg op den prüi Ue du lglieidi advertentiiin de hellt vu den pi li INGEZONDEN UEDKDEELINOEN 1 4 legeli ƒ 2J elke regd meer ƒ 0 50 Op de voorpagliis 60 beoger Gewone advertentiSn en iogexoiKlen mededeelingen bt contract tot seer geredooeerden prijs Groote letters en randen worden tierekend naar pUatsmimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuascbenkomat van soltede Boekhandelaren Advertantiebureauz en onze agenten en moeten daaga vóór de plaataüig Mn het Bureau sljn ingekomen teneinde van opname veneketd te at n UWS EN ADVERTENTIEBLAD VJÖOR GOUDA EN OMSTREKEN van drie leden die een onderzpdc zullen instellen naar het statuut van de Joden en Arabieren aan den Klaagmuutf in Palestina Deze commissie is op voorstet van de Britsche regeering uit de volgende leden samengesteld Voorzitter de Seer Löfgren oudminister van buitenlandsJdte zaken van Zweden de heer Ch Barde wchter te Geneve en de heer C J van Kempen oud gouvemeur van Sumatra Oostkust en lid der Nederlandsche Tweede Kamer Verder werd de heer A A Sirk8 hoofdcommissaris van politie te Rvtterdam herbenoemd tot assessor van de Oplumcommissie van den Volkenbond Tenslotte hechtte de Raad zyn goedkeuring aan de herbenoeming van de leden van het hygiëne comitó van den Volkenbond waaronder dr Josephus Jitta die door het Internationaal Hygiënisch Bureau t Paröa ais zoodanig is aangewezen De 59ste Raadszitting werd daarop gesloten Madame Hanau Het proces op 30 October De elfde correctioneele kamer heeft de drie geneesheeren aangewezen om madame Hanau te onderzoeken gehoord en 30 October vastgesteld als den dag voor haar proces BUITSCH INDIë De aanslag op het zoutdepot Handig optreden van de politie De politie hééft op zeer handige w ze mevrouw Naidu en haar aanhang gister belet den voorgenomen aanslag op het zoutdepot te Dharasana uit te voeren De politie liet den heelen stoet zichj ustig opste len maar toen mevrouw jfidu het teeken van den opmarsch gaf wdra de heele troep omsingeld en een commissaris gaf mevrouw Naidu te verstaan dat hij alleen opdracht had haar en haar volgelingen den opmarsch te beletten Hij besiep zich op Oandhi zelf om mogelijk verzet tegen zijn orders te keeren eir a kort overleg nwt haar voornaamste volgjelingen antwoordde mevrouw Naidu dan ook dat ze geen poging tot geweld zou ondernemen maar ze wilde ook ni t op deze wljize van haar voornemen afgebracht Wffeden zoodat ze meedeelde te zullen blijven tot de politie ten leste wel zou heengaan De commissaris heeft daarop het cordon van zijn manschappen opgeheven en beide partyen wachten nU op 25 meter van elkaar p den openbaren weg als in den t d van den loopgraven oorlog Nu moet dus blyken wie het meeste geduld heeft maar voorloopig heeft de politie het zaakje handig opgeknapt voor oitioierein op plwtooi 6e persooe e wMlAtnjd op scherp oC K S 0 naar keiue 100 M en IS M deelnemen Uitgenoodigd zullen worden Duitachland Oostenrijk België Canada China Egypte Spanje de Ver Staten Finland Frankryk Engeland Hongarije Br Indië Italië Japan Mexico Noorwegen Nederland Perzië Peru Polen Zwitserland Tbrkije Uruguay en Joego SIavië De Raad nam kennis van het rapport van de eer =ite Volkenbondsconferentie voor de codificatie van het Int recht die in Maart te Den Haag is bijeengekomen De Raad betuigde aan de Nederlandsche regeering zijn dank voor de door den Volkenbond genoten gastvry heid en voor hetgeen door de Nederlandsche regeering is gedaan om de werkzaamheden der conferntie te vergemakkelijken Verder werd huid gebracht aan mr Th Heemskerk die deze conferentie presideerde Daarna was Palestina aan de orde Henderson heeft by die gelegenheid een verklaring afgelegd waaruit blykt dat het rapport der enquête commissie die een onderzoek heeft ingesteld naar de incidenten tn Augustus 1929 in Juni aan den secretarisgeneraal zal worden toegezonden om aan de leden der Mandatenconrrniissie te worden overhandigd Henderson gaf een overzicht van de maatregelen die de Engelsche regeering heeft genomen om herhaling der incidenten te voorkomen Het gamb oen is versterkt en zal niet weer wordah verminderd De reorganisatie van de politie is aan een kundig politie autoriteit opgedragen terwijl de Britsche politie versterkt is met 479 man Een Arabische delegatie heeft te Londen vertoefd en de Britsche regeering ingelicht omtrent de wenschen en aspiraties van de Arabische bevolkingsgroepen Bijzondere aandacht zal worden gewijd aan landbouwen immi atie quaesties waarvoor Sir John Simpson naar Palestina zal worden gezondert om met den Hoogen Commissaris overleg te plegen De Engelsche regeering zal te zyner tijd aan de Mandatencommiasie door een vertegenwoordiger alle mogelyke mondelin ge toelichting doen geven op het rapport teneinde de commissie in staat te stellen deta Raad met kennis van zaken hieromtrent vpor te ichten Op voorstel van Procope rapporteur voor mandaten quaestie nam de Raad van Henderson s verklaring acte Aan het einde der zitting werden nog eenige Poolsch Duitsche minderhedenquaestie in het kort besprokeV die op verzoek van de Poolsche regeering tot de volgende zitting werden verdaagd In een korte geheime zitting die daarop volgde deed de Raad naar het Hbld meldt nog eenige benoemingen 0 a hech te hy zün goedkeuring aan de commissie De wedtftiijdcouuiiirisie baataat uit db he len Bes Iiut kolonel W van lng ia Uchoi ten üuuiDiHadaut van liel L S korp VeluwzoDm hes majoor K L Sttwü uit Am eitlam He kapitein D de Jonge uit Gronukgen kapitein C Eldermans uli Haar leni tiQ Uai Laite luitenant Jhr J A I H Uraafldud uU Maastridit De uuiii missie van ontvangt bestaat uit de lutere kolonei J M baron van Boec p Kas majoor M H A Jula Mr L L1ih1v boom en Kes majomr J P Boots Bg de opeoing op DinKtdg 20 Meii dea iDorgeiks oui U uur al gespeeld wonlen dooi d Kon Mil KapeJ dde tevens dea middsgs in het kamp uui uitvo ing zaJ gen ea J Vredesorganisatie der Infanterie Een voorstel van den minister van def n le te wachten Grootere pnwtotittkansen BUITEN LANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Achttal zuigelingen gMtorvefi Noodlottige gevolgen bij toepassing der methode Calmette Te groote dosis bacillen ingegeven Uit Berlijn wordt d d 14 Mei aan het Vad gemeici In arbeiderskringen te Lübeck heerscht groote opwinding veroorzaakt door het overlijden van acht zuigelingen die volgens de methode van den Franschen arts dr Calmette ter best rijding van tuberculose waren behandeld Deze methode ia enkele weken geleden in LiÜbeck officieel iagevoerd LUJieok overigens wtw de eerat miltsch staat die er toe overging In het geheel zijn 246 zuigelingen behandeld hun werden by het eten cultures van rundertuberkelbacillen ingegeven Acht zuigelingen wier dood te betreuren valt zyn onder ernstige tuberculosevèrschijnselen overleden Bovendien zijn er nog 23 kinderen ernstig ziek Op bevel van de bevoegde autoriteiten is thans de toepassing van de methode van Calmette voorloopig gestaakt Men vermoedt dat men de kinderen een te groote dosis bacillen heeft ingegeven Een andere verklaring schynt overigens onmogelyk daar in dere landen V zooals Engeland Oostenrylc en Italië de methode van Calmette iiiterst gunstige resultaten heeft opgeleverd bij 400 000 kinderen die er niede werden behandeld In de Fransche departementen is het gebruik van deze methode eerat onlangs officieel ingevoerd FRANKRIJK De actie van het P T T perBoneel Staking van het telegraafpersoneel In aansluiting op de actie van het P T T personeel in Frankrijk voor betere salarieering en arbeidsvoorwaarden is het Pariijsche telegraafpersoneel gistermiddag in staking gegaan BINNENLAND BUx Vrijw Landrtorm De Nationale SchietwedstrUd Da NationaJe Schietwedstrijd van den iiiyz Vrijw Landdtorm dia van Dinsdag 20 Mei bot en met Vrijdag 23 M op de banen op Waialddörp bij Den Haag geJwuden wor len zal voomantelijk daarom van belang wordöi omdat op dezen wedstrijd alle Koningasah utters uit bet gdieele land xlch met elkaar zullen met a Beh lve de echutters lo en 2e kia si ondetsdteidlt de B V L oog f tiherpis3hutter8 en konJngsecAmtiters De laiaLKte i wee categorien moeten kan aeer atrenge easdlten van achielvaanü eod voldoen Ze ontvangen dan een J gfr iet cm door den betrokken miUtaireii Jlpfiteit on dertei kend Dit brevet werd J tijds ontworpen d o r mevrouw dr J W Wurfbaia Veeren en gedrukt by de drukkerij Mouton te Den Haag De eisfiien voor ktwiings ctmtter i ijn liet str i te en doaruTn zal dexe wedstrijd zeker allernege belangstelling trekken De volgende wecfatrijdea wnr len gelKniiJen Ie peraont ele wedstrijd koniai isasdhuttet8 aohtirp lOO M 2e korps we iWijd sftfierp Èühut to fl clierp op 100 M Je Iwwpswecïstrijd schutters Ie klasse scherp op lOÜ M 4c mi psweidstrijd schutters 2e klaoM selienp c 100 M Se personeede wedtAnjd Naar m militaiiire kruigcu verluidt moet de iauiêter van Defensie aan de nülltaire autoriteiten liuu ootdoel heibbw gervraagd over een door Item voorgestelde nieuwe vL deaargaai at e van da Infaatetie w dk beoogt eenige uitbreiding te geveu u da effectieve rangen van liet leger Dece aiA breiding aou moeten worden veckregen door t ea compagnie per regiment by e voegeu waardoor 1 4 aantal compegoièn par legiincnt dan drie wordt Deze drie cKHn aguien elk oi der l eve van een kapitein voniiwi dan tezumcu etA ba tal ou waarvan liet cooiliiando züu berutfben bi een majotx Dn Uutna bij liet teigiment aauwwige hoold infltruoteur z m daai kcMDen te vervalleo Door uën kapatain van het mobiUsatiebureau den effeQUeveti rang van majoor te verleenan ioudeu do majoorsrangikn met 24 vermeerderd woideii i er tegmWit zou voprts een luitenant minder word r ngodeeld DaareoIvgen zouden per regiuent twee adj oader officieren matructeura titulair dwi effedieven roiiy MleeLaolttig gorden waardoor deae rang eeji witbreKhng imï oiidergaan van 48 l etaal ie plut ea Ir F C J van AeA Stem van Ommeren Heden heeft de clud odjunctr Urecteur va gLniieentewerken van den Haag lx v d Steen Van Oniuier zijn aanstelling t0t Ingenieur in algeaiieeneu dienei ontvangen viuutoag is ook de nieuwe funotie ingegaan Voorlichting van oen middenstand Een byeenkomst op het departement van Arbeid Handel en Ntjverheid Onder presidium van den heer F K J Heringa ttlief der afdeeling Handil en Nij erheud wenl ïrtzer dogen vanwe hot departement van Arbtjid Handel en Nijverheid mondeling overleg gepleegd nei veurtegen woord igPTs van ewn aantal ver eiiigingen op liet gebi d van den handeldrijvenden middenstand MMe was in pleno tegenwoordig de comnii eie vaii oonta t lunake niKhlenfttaiKteaangelegenhedea van welke de chef Net zoo alfl ik zei Heinridi lajhend Ik hdb uw naam sftraks ndet goed verstaian neem u me niet kwalijk 1 Pfalzdorf PEaJzdorf herlhaaide de oude man enliet het hoofd voorover zinken Pfalzdorf mijn d irigent mijn rfief monipekte hij dat waren andere tijden Daarop nam hij met een heft bewegingzijn glas op en dronk Heanrieh toe Prosit I Prosit meneer Meinard antwoordde Heinrich en dronk x Als ik goed hegrijphebt u mijn vader gekend Geker d Of ik Pfalzdorf gekend heb mijn oud i baa i Vijf jaar heb ik olider hem gespeeJd eerste viool Tot bij stierf Datwas ei n nan die wist wat aan zijn oude garde tiuekwctin Later werd het anders Andere tijden andere zeden Allee naar de weerlicïit Nu geef ik lesen en fiedel op daospartijeB Dal wil z g en alleen als ik 3j zwart zaad zit en dan iiog maar alleen op Ig dorpen waar g en mensoh me kent f Muzie kleseeu I Slavenarbeid meneer Hij zuchtte diep n dronk zijn glas leeg Ik moet weg Heb nog werk Wat Zoo laat nog Er komt een jonge dame Vilma geeft fangles Moet ilt op de piano begeleiden Ik moet vandaag aan den dag alles aanpakken Hij nam ofu eid Heinridh kreeg eenhand Als het u niet ié mm ia kom me dan een opzoeken Ja ja uw vader dat waren goede üydea Het Ü me he j j uugenaam geweest meneer Vtai SoH Met krachtige paseen liep hij het zaaltje uit Toen hij weg wae zed Roman U had den ouden heer iioet aan betere dagen moeten herinneren Zooieita hoort een efitwikk ld inensch niet graag Dat IS werkelijk heel dioevug zei Heiniiöii met 4 rihtgei ieend medelijden Hebt u ook teg islog gehadP Ik Welneen I Dat kunf u me tocli wel aandien Mijn pad ks altijd over luzen gegaan alleen over rozen en vioc tjesl Meneer Roman is vroeger op de Kunstaeatleiiue gewepet lichtte Dores gedien g Zwijg me stil van de acadtemie Mijn l oetjc geld heb ik in dien tijd opgemaakten wat heb ik er voor Jn de plaats gekregen ie individuailiteit helpen ze daar naar deinarm Tei keninachinee kweeken re daax n kunstenaars Dacht u dat ik daar schil Iwr gewordf n Im u Stucadoor ben ik Ze hebben me daar mijn beate jaren en mijntalent verknoeid Hij klopte met zijn le glas op het tafel je en het adoh een ereoheti dronk brengen Heinrich g lieni een beetje beklemd aan en epn bee je aoapiUctt en kppk daarop naar Doms Die beantwoordde zijij hlik door hem door zijn pinee nez triointaiit flijk aan te kijken alsof hij zeg fen wjl te Hèb ik je teveel gezesd vfcn ïïiijn vrienden Zijn het geen piekfijne lui = Ofschoon hij niet zoo heel veel begrepen had van hun oonversaiie met HcAnridi Wie w dié Vilma waarover meneer Meinard het h infocmeertle de jongeman om het gesprek een andere weoding te genrea Aangenaaan bromde de musioufl kort En meneer Roman kunatschildar Dores maakte een handgebaar in de richting van den anderen een flinke kerel van ongeveer vijt en deritig mert energieke trekken Op het oogenblik stucedloorsknecht vulde de fiohiilder aan met een grimmigen ladh Doies dopd alaufjhij de7 e mededeeling die den indruk die de Tw 3e lioht besteldie hij Hiei bier kwam en d mannen dronken elkaar toe Daarop trad weer e n artalte in Doi s echter die zijn jongen vriend graag in een aoo gunetiig mogelijjc ILcht wilde st en verbrak spoedig het stilzwijgen Hij kuchte nam een slok uit zijn bierpul kuchtia nog eenf tn eprok Meneer Pfalzdort epaelt uiltatritend ukA WU lyj met ons meespelen informeerde de musicus Daar ziet hij niet naar unit meende desdiilder ftfeeepeleii niet zei Dores Staar hijzal graag noaifUins luisteren Zijn vaderwas dirigent bij e opera Zoo gromde de man met den grijzen board Zeker in Kyiiiz aan de Knatter Of in Buitehudip In Hannovef zei Heinrich be chedlden Wat risp de musicus en ta 4rdé Heinrich aan ïn Hannover Daiar ben ik ookgeweest Hoe hetAle uw vad ir danP Wiet kijk erocna an grinnikte de huisknecht Vraagt direct naar het vrouwvolk Heft is zijn doohtear Ook e n sLavm op te galea bromde Roman Ze geeft zangles zei haar vader Zeker ala ze eerlingen heel viel 4 sc4iihierstncadooT cynisch uit Dorea tootte zijn besehernieiting zacht in de zijde Een meisje zei hij terwijl hij uist d e bong klakte een m je enfiu u zult het zelf eien Ik zeg niks NegenAJen jtai maar etn complete dame Ijoot Bedelprmstjp mopperde Rotnau in zach zelf en blies een dikke wolk uit Nu werd het den braven Dores to i te mathtig Hoor een nteneer Ronian u moestzuJka opfliierkingen hever voor a houden Het meisje doet guwi ptervelung kwaAd uzeker niel Maar u kunt niet uifstaan dat il ondanks armoede èn ellende toch wndam bli U dat Is de heele zaak Of vtndti iiiis ehien dat alle kunstenaars die hMeen tiidlanij niet voor den wind gaat inaar direct stucadoor moeten worden e M ei Hiflnrich was verbaaait ai een beetje gesthrokken van de welsprekertde intelMgentie en den meed van den huwknetht De goed man zelf waarschijnlijk ork i Heinri 4i was eigenlijk bang 4at er een sc ne zon vo en Roman hief het hoofd op en keek een secon de Bcwrp in ti t goedmoedige maar kredüroode gezithff van deh heer Theodor Winter Daarop atak l ij de hand in dwi tóik haalde langzaam een sigaa te voowohijn en hield die den ho sknecht voor WokU T BrTo gd