Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1930

LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST VMr 10 iMU Toetrediaff va ZwitaerUnd iter afdppling Handfd Nijvprtieki vootiioerpd afnbtehaflvt voöpjiitter is i op wier Db bijrPeiikoni sl wtUke te bescfiouweo is als éfr t t Mier rfvikis van wwrtgalijke berüaiHuyinireii iiarf t ii dod aan de werk 8 anjilieid lier imdwafrh i llng uiiddcnfftand an genoen d epsrtenieflt mafT hefceudiietti le ftven Te du it einde 7 ull n nanieJijk ai teri eovolgpna de ör fan i aliöi der Wla i lieUa nd u groQpHgetrijïe tot ameo rc4tj K warden uitsreiirtodi Ue lieer J 1 S limai Ut met dp ÏPtftmg der onder afd t tóiiir J bela t grJ een over ttoht van l e pii wörk ij7e der beo igde voorli htirig et n hrt jdvoerijiP Kedaehteiiwi eling voJg de wwï Ü duiiWijlt aan liet ÏMit trad dat in Njm pr8 iheidcn br nrfies vppi1 I dezelfde moe lijkhtj i wordfn ondervonden Modal er viki r voorhc injig ter a ke I t n uitgebreid arliti l veld is l e organiriaties van belaughelibLtideii biekpn een werkzaamheid indeae nchriinK er fp pnjs te zullen stellen De Uitvaait van wülen Mr P J Troelstra OndiT overweldigend betoon van teeln6niing t n aanliankeiijidlieid ia heden te sGra entia je hei atofrdijk Lverscfliot van Mr V J I ruèlstru nair de Algtmieeiie Begraafpl ató let laAtstu rufiLplaaU geleid Nadat in de K liteadur u 4 laji e otoet van ilHweuden veilegenwoordifleaia vao oorIwraKifti en K rgani atie an tal Van partijgenoo t n uit alle oorden d s lands lödcn van bet Ilsrtijbestuur van de Kaineltfrafltie vaa bei N V V liOfttuur hoofdbeatuVrdera van ondemcJieirfiene vakoeotralisn en andeje ver eeia uigen uit dt arbeid erjbo weging en JeugdeeiitraJe eiiob in het Belgko ie Park in de nabijhtad van Iiet sterfhuis bad gef rnn onl wend even één uur de kist met het KiöHoKB diulael van dan grooteii sociflöldeniotraot liet aterflliuis uitgedra an H et teninie ngi ons der duij enden ik Mgo nieaitigte VHialionKJe de boofdau werden onthloot en iiador een pleehlJge aungrijpeoide fitilte zette de t nt zJüli in beweging De kist in den rouwwa jo was overdekt met itV J artijvlag en daarop bevond zöch iJechlö één bloeiimtuk Het waa een groene krans mei een kleine luil roode bloemen t Twijl vim de krans neerbuigen roode linten waarop sölireven tond Van d Partij die hem zöb Hfef was Jn Ie volgrijtuigen hadden plaata geiiomeu met de nAtieetaanden eenjge vooraanataaud pwrsonen uiit d öooiatü demovratJBche bewegOikg o de betir Oudegeest voorzitter van het Partijfbestauf der S D A P Ir AIbarda leider van de Soc Dem Tweede KautoffracUe en de heeren Kupera en Van der Watie van het N V V Ai ihtev de rijtuigen volgden Ie voel ledea van Siet Partijbestuur Sociaal deniMratlsche atgevHflPdigden nit l ide Kamers der StatenGieqeraal Beotuurderen van bet Vakvenbond ea verder honderdtallen die waren oj ekonien om de laatsite eer te bewijosen aan den man die söliier een halve eeuw gestreden heeh vpor bet doei dat hij zich gesteld bad vaHieffmg van htet proletariaat Langa den weg weBcen de atoet volgdte tond fer weer ï jden een didite haag van toestiiouwers die bij het pasaeeron van d n rouwwagen eerbiedig liet ïioofd ontblootten TegwH tw f uur werd ï e begraafplaats bereikt wa ir l6 ki t gedekt met de vlag an krans geplaatM werd op een verhevenibeid waaromlieen zarfi gegroepwyd hadden in lialvaii oirkelvomi faniilidedein en naaste vrienden van den ont ïlapena ï mede een aantal ajidere belangstel lenden uit ondersehe klen mfia ebappeiijke kringai die door bun amwftzigheid op den doodenakker van liunne deelnen ing wilden doen blijken in het verliei dat de Rociaal democratiai e Arl eiderspartij door tiet verBcheiden van haar ouden beproefden leider beeft geleden Uadtilijk daarop ving het défilé aan van de laJIoozeii die in den etoet warem niedegekonien Bjj bet voorbijtrakteen langs de kist waarin h t ielloo8 liulsel van deji dooi iien zoo geluefderi leider ruatte blraciiten allen een itliïlen laatste afscheidsgroet eo A erd met de vele ooifJoerafe vaandels en vlaaiKeh welke in den tfxht gratwaartfl wa r n rnedet evoerd gesalueerd Dit défdé duurde ongeveer andenhalf uur en aoo wrliet de stoet aan de zijde van Ijet Banknplein v Pr de begraafplaats en sdiroed voort naainet Gel ouw voor Kunsten en Vetefi8dlian en dat ïüeh daArop allengs vulde met Jieo die getuigen wilden zijn vwi de plenlitige faebeidsbijeenkomst die IooT het rai i l e iur was oeiegd en waarin ter huldiging van de nagedaahtenia van den ontslapen voorman der S D A P nehtereenvoJgen i a hel woord weAl gevoerd door de heeren J Oodogefirt namens het Partijbestuur Ir AW arda naïuens de Kamerfrao jïe Emile van ler V jIde namens de Sotüaliatjadi ArbBulrtrsinlernaüonaie en van der WWe na iitens het Nadeilandtecb Vakverboiid Zij voor wie de ruime liasl en aanderijfsi van het fJeUmw v K en W geen plaats boden gingen naar het Volkegrf oiiw aan de I i insengradht waar in den uitgoetrelfteu tuiii het in het Gebouw voor K en W ge pioken afsc lieidawcoixl do r luid fprekers werd overgebraolit Tnmidels was nadat de laatste inan lin hW défilé de kist w i s gepasseerd op het kerkhof bet toffeirpt uvem n t van Mr Trcelstra Ué t enwp xhfrheid y ti faniiüfled n en vt rdéiV hetenffstWIBilden aan den vhfwt ón Êurde ijcvertrouwd TWEEDE KAMER De Burgemeester behouden alsorgaaB vart lelfbeatuar Geen verantwoorde ykheid aan den Raadvan BurgemeMter of B en W t fïake zelfbfstuur y De Ka n fi uitvoerige bftpjioiiwingeii g wiid itaji he ain idom nt Mare iant on den biirgeii eirtler ak orgaan van r elfbestuuT Je liaitolen B en W terzake van bun z rtBPstuur tegpjiover d i Rand verantwooi delijk te lelltii en de i e nta tinaneieel a n iptakpiijk te tellen por whndb v TOo i t öbr onr efeto atige d dw by d uit voerimr van wetien of provincdaJ verordeil ngi i dofr B en W De hft r DK WILDE a r achtfe het oitjrBHKfïapunt van den heer Marchant niet juiat Vo gens dezen sloot zelfbeHtuur n dtó dit gpsAiedt Jlt or gekozen ertegenwoordigers van de gemeen tea aren VoJetrakt niet zeida de h er de Wilde Ware dat ji t dan zouden K k B en W gt en elfbestuur mogao bHbi en want in höt eollege vao B en W h eff de niet gekozen Bui emee ter vaak üverweeendcn invloed Zelfbestuur aldue dp lifer de Wilde en de Mintoter sloot rich later met een beroe i op Thoi beche dat ook tioor den heer Rutgers van Rozenburg e h werd gedaan bij hem aan betee kent dat wetten en provinciale verondeningeo worden uitgevoerd door plaatselijke beÉftuuraoreanen dis met de pianUglijke toe 1nnden bekend zijn Zulk een orgaan is de Raad dpze beeft o a te beslissen over den bouw vnn bijzondere scholen zulk een orgaan zijn B en W Maar zulk een ot aan is ook de Burgemeester In het eerste ontwerp van de Gemeentewet van Tborb aake mericten die heer RutgerH van Fozejiburg en de Minister op was dan ook de Burgemeeifer reeds tIi orgaan van zelfbestuur opgenomen De Rej ering wüde nn e wivi udig door naast en Raad en B en W ook den burgemeefter noemen een sindï jaren l es aande praktijk m de Gemeentewet vaat leggen Verantwoordelijkheid van B en W of eventueel van den Burpenieester aan den Gemeeïileraad voor dit zelfbestuur paste echter niet in het stelset der Gemeentewet en was in strijd niet bet weze i van bet zelfbestuur dat medebrengt da de zelfbeaturendp organen zeltstqpdig volgftns eigen inzioh t optreden Geldelijke naniprakplijT bpid eindelijk van de gemeente voor misslag Mi bij dit zelfl e tiiur b ann wa in strijd met de constante jurisprudentie waarbij beslist was dat de pori oratie d e de legeiing ma akt voor de gevolgen dfflrvan bij de uitvoerinp aansprakelijk is De gemeente ih dus wel aansprakelijk voiiT hnnr eigen rt jelingein in bel liuitahoudoiifli l elang der gen eente maar niet voor Jiet selflteötuur daarvoor i bet Rijk of de provincie aansprakelijk 1 ontecil te hfid de heer Mardiant in een arrest van den Hoogen Raïid van 1924 een terugkon en op de e rechtapraak gaaien ÏP denzolfden geest sprak ook de heer VAN DKN BERGH fl die eflhter op één punl len heer Marctiant bijviel Hij wensehle n I ook verantwoordelijkheid van B en W en den Hui enwester voor hun zelflipiftuur an den Raad De heer OT D v d die bij atwezigheid van den heer Maroliant rnoeïli replipeeren stond wel vonir pen moeilijke taak d icti hij kwert 7Mh daarvan op bekwajne wijze Intusschen gevoelde hij wel dat het amfendement on den bui emeeeter Ie orgaan van zi lfbesf uiir uit te a Jiakelen geen kans had Hit trok bij dus in dooh hij handhaafde lipt heginsp vaji de verantwoordelijkheid aan den Rjifld van B on W naa t wie hij nu ook den Burgemeester afzonderlijk noemde v oor hun zein c tuur Veel siieces had de hiper Oud echter niet het aBviendenment betreffende de verantwoordelijkheid werd verworpen het aimendenment betreffende aanagrakelijkbeid werd eveneenfl verworpen Het slot van don middag was gewijd aan een discHSrfie over een aniendenient van dr Vos lib ï om bij de grenswijwiging procer durv de commiaqfe uit de ingezetenen + den K g duJT bplen Raad te bohoiiden D lieer Van Hellenbeng Hubar r k onderf tenndo de bedoeling van den voorsteller om de ingezetenen in itriat te sfeïlen hun oordeel uit te spreken over een grenswijzia ijg waar de Raad missctfiien vóór was JlKib waarover zij bij de verkidaing van diien jkana 7Ac i met hadden kunnen uitspreken Intiisaohen kwaim de beer Van den Bei g s d gesteund door iden lilfer Keielaar v d met een practieeh bezwaar t egen htt amendam ïit Zoolang de wat niet anders Iföpaali kan volgens artikel X van de Addiitioneele Artikelen der Grondwet zulk een cnnvmissie niiet gekozen worden volgens de tegenwoortlig geldende ov6ntfed ö verfegenwoordJipMig ófidx moot die verkiezing ge idhieden volgens de oude Kieswet Loopt de verkiexing dus niet bij enkele candidflatatellinig af dan zullen daarmale maanden wo k tn iui endon guldens gemoeid zijn De he r Vliegen f d noen de de com ntisqje uit de ingezetenen tot nie a nut en beweende da d © leden daarvan niet op de bonkte zijn terwiji de Ra id daarentegen de 7aflk onder de kn ie heeft KMENGDR RERÏCHTKN Een dravend lustpaleis 15 Juni wordt met de tochten op de Noordzee begonnen De uitvoering van een grootsch OMtezet plan t Te r dliin toch van gekomen al ral P lievpnin en er nief de groote rol nn spelen W ht € aanvankelijk waa toebedlacht Na het tenite luTicht over dg drijvende s eelbank die np 5 nnjl vnn de Hollandwhe kiifit zou 15 Tun vertrelft de eerste boot reede va Hoek van Holland en dus niet van de Pier te Sciieveningen zooals eerst de bedwïinft waf Hei 19 een groote toofner vaji ongeveer le OfJt ton ni t 1300 hutten plaats biedend ain ongeveer 2000 perionen De naam van diit 9 hip dat onder Pranfldie vlag vaart is Mar du Nord De passageere Bullen ain boord allerlei ittr ootieii vinden luxueuae hutt n goeds keuken variété Aatvwï cns Het vooroaAmMe van deze at traofeles is nMuurlijk dfe speelbank Op vijf Tiijl buiten de knat zal men zijn gokwoede kunnen bolvieron Spe al voor de B ig e pasia eng za iüt nu in België met uitzondei ingivan Sp en Ostende de kansüpeten vertraden zijn ttj n uitkomst zijn Ben Fr wiJche eaaiijBe ga it niet het ftchip mee om toenoht Ie houden op de speelbank op dme mijl van de kust fluit hij deze weer Vijftien proapwt von den omaet zal aan den Kriui cèien il a t moeten worden afgwtaan Maar afgezien van deze peelbank vindt n ei aan Jjgord afleiding genoeg Er zijn piontsf ie plannen om bet bestj van het l i f te op vaTié é gebie f te laten optreden Met Mistinquette zijn onderhandelingen gaande om hflar troupa te latfii optredi n Jack Hylton Marek Wobcr en indere bero mdiliodBn zullen naar un meegedeeld werd voor de pJissagiers optreden Niet a l en de nienscheïi nan booiid zullen kunnen genieten maar ook zij die aan land ijn zulli n eenig idee kunnen krijgen hoe gpzellie het a brord van de Mer du Xoi d H Zoo is o a het plan om als het leliifï op een der volgende reizen 5 mijl voor Sf beveningen iigt op het voorschip een zeer L iooi vuurwerk af te steken dat men dus iijei aan bet strand pok zaj kunnen bewon it im Een andeie attiacfcie waarvan men aan h t land ook kan genieten is de verlichtiuig van het drijvend lustpaleis van eenige lüe en uit met mJi ijn werpers dip hun lidhtdtrnlert in allerlei kleuren op bet schip i ullen werpen Het 7 u ook in de b idoeling ligg ii om Wï ek tnd tcöhten te orjaniseeren im Zaterdags middags tot s Maqndagsmorgeni Deze toeJiten waarbij het vertrek uit Ie Havr i of it Hoek van HolJand zou gt icilijpden zou fen wWrden geliouden naar Dciuviitle Ptwis Plafp het edland Wïght en Helgoland Hamburg Nordemey enz Natuuriijk wordt dan al het mogelijke gedaan OU de reis zoo aangenaam mogelijk te doen zijn Totflitoii naar de Middellandsche zee htflfln ook op net progranuna waarbij dan do Hollan lwhe en Fransche passa ra Alg er3 CaasablancT Tunia iz basoeken Zelfs licistaat Jiet plan om op zee bij het grootv schip eni n attft te organjseeren ïootiul de pas tng iers lui in hnn dekstoeleu geienen de zeijwi strijdtfn kunnen volgen De aeJieele equipage van het sohip zal beslaaïl uit oud officueren van hei Tsaren I er van wie velen ïp het oogenhlik in Parijs wonen 15 Jiini du zal de Mer du Nord zee knwen dan zullen dp plpa Jertochten eeo c iiMvang nemen Vle Bch vergiftiging Alleen te Nieuw Vennep pl m veertig personen ongesteld Zomla fniiddag traden bij tal van personen tl NienwVennep onder de gemeeiite HaarIcTiunermeer versehijneelen van vergiftigmg ip In korten tijd mgen i ri deze jtlaate niet liundei dan veertig per ionen jiet hooge koorts te bed Spoedig bleek dM de vergiftiging bet gevolg was van liet gebru k van vlee ch afkomsfig uit een slagerij aan f en Hillegomftjerdijk Bij een nader onderzoek door don directeur van het i attoir te Haarlem ondei wien de Vleesc keuring idjenst in de HafWlenimeniiecr ressorteert bleok dat het Ipf seh afkomstig was van een koe dje te Broefe In Wateriaiid was gekeurd en daar een goed tempel had ontvangen In twee HtukkPM was het iK est uu Jiet Waterlandsch rGri jo afgeleverd lliet eene stuk aan don lillgpr te Nieaiw Vennep het ander saan een t la ger te Hnatlem ir welke iaat te geirwnnte x k tbij tal van personen vergiftigini verso bijnwlen na gebruik optrade n Maandagmiddag werd liet vleeecJi te Nieuw Vennep In beslag genomen gistermiddag gelukte bfetjde jjolitie te Haarlem de ndeuïdelijke aar op te sporen Een en ander werd naar het centraal laboratorium Ie Utrecht opgezonden wajir na onderz ek Meek dat het vtowoh met para typhus M as IfCsmet De politie heeft de aaak in onderzoek Nader vwrnemen wij nog dat ook te Killegom enkele personen van het vleefloh geliruikt b bben en Üians zieik te bed liggen Direet levensgevaar bestaat er echter niet De endelpraktijken te Haarlem OhJlreiiT ide t p idliterffp rak tijken van den HiBfi die per advertentie reclame maakte voor een nieuw eeriemerk sigaren en daarvoor monster kistjes beschikbaar steldfe welke na ontvangst van een postwissel van 6G cent zouden worden toegeaonden kan nader ïwirden gemeld dai de man bij zijn aanhouding bovendien n og een valscJien i najii heeft opgegeven n l die van een te gorvler u iair eri faam bekend staanden fabrikant te Aniöterdarii Hij heeft aicji daftrbij van briefpapier met dien naJim bediend Hij ld ter besobikHing van de JustilJe worden ceteJd Ëén beer op stap In de bosschen van Schinveld De heer Linzen te Schinveld die aldaar een zilvervo qsenfarm heeft had voor kort een Wa fbeer gekocht Zondag is deze beer uitgebroken hy houdt zich sindsdien ver seholen in de Schinvelderbosschen Alle pogingen welke men tot heden heeft aangewend 0 1 den vluchteling te vangen bleken vruchteloos Het is te begrÜpen dat te Schinvdld en onvgeving fantastifche verhalen tedaan wonden over senHfetloneele ontmoetingen op eenzame boflchpaden T I RADFO NIEUWS Prosramraa van hedra Hilversum 5 00 Lezing 5 80 6 30 Concert 6 45 Tooneel 7 15 Boekbespreking 7 45 9 00 Concert optreden v Jan T n Riemsdijk 9 00 Tooneel 9 30 Concert IZM pM Huizen 10 30 Ziekendienst Concert 4 00 6 30 Concert 6 30 Lezingen 7 50 V P R O lezingen en gramofoon Regeling van de zendtüdverdeelinj Inwerkingtreding in geen geval later dan 1 Juli De Minister van Waterstaait Iieeit wij beriebtren het pi t ren reede bij besdiikking v iii 15 Mei de regeling voor de zendtijdver i ling vpAtgeeteW Wij vel meldden reeds de hoofdpunten van de rf eling In aansluit ing daarop votgun thaiia nog de vol nde bijaonderinsden Vooi luopig blijft de voor de betrokken ver enigiiii cn bopaakle lpiemaandelijksc3ie verwiS tcling van stations gehandhaafd De verdeel ing Des Zondags om den ander i 8 10 v m V R A 10 12 vm V P R O 12 6 n m AVR O 5 B n m V A R A 8 12 n m A VRO 12 v m V A R A 12 5 n m A V R O 5 6 n ni V A R A 6 8 n m V P R O 8 1 n m A VRO M iandftg Van 8 v m tol 12 uur roidnernaoht Algpnie m programifta beurtelings te verzorgen door A V R O en V A H A Dinsoag Van 8 v m tot 12 uur middernnelit A VRO Woensdat dci geiieelen dag V A H A Dontierdti j den geheelen dag A V R O Viijdag 8 12 vm V A R A 2 4 n m A VRO 4 8 nm V A R A 8 lK n m V P R O ZitU idag tien Rebei len dag V A R A Op j et station Hi izen wordt de overschietende zendlijd gelijkelijk verdeeld tusschen K R 0 en N C R V met dien verstande dat leze vc reen i gin gen op d it station uitrenden voig iis hot onderstaande schema Zf ridafi 8 v ni 12 15 n m Kerkdiensten euj leHings K R O er N G R V 12 15 6 in KRO 5 7 45 n m KerkdienetenNCRV 45 1 n m K R O Maandag den geheelen dag de N C R V Duifidag den geheelen dag de K R O Woen idag e en gatieeleii dag de N C R V Donderdas 810 v m K R O 10 11 v m V e R V 11 v ni J 2 n m K R O 2 12 n m NCR V Vrijda der geheelen dag Algemeeo progra Kma beurtelings te verzorgen door K R O en N C R V Zaterdag den geheelen dig K R O Onitient wijzigingen van de in dit punt bedoelde verdc ling welke de beginöeK n der regeling niet aantasten en waaromtrent tuiweben de bolrokken vereenigingen oxer en tBnimi m bcataat beflliat de Minister Bijzondere bepalingen Indi yi de Minister of de betrokken om roeporeanifiati e hel in bijzondere gevallen nood ike ijk acht kan in een bepaalde week ren andero daii de toegewezen dag voor het n leonie n proernmma worden bestemd de onirotfp organi atie brfioeft hiervoor ds goedkeuring van den Minister aan wie zij ten minsto Teven dagen te voren haar verzoek dciet toekomen Indien de Minieter de wijziging noodiig acJif pleegt hij met de belrokken or iroeporganisalie overleg Gelijktijdige uitzending vau bet algemeen progpamma op de beide stations is evenwel niet toegelaten Op feestdagen met betrekking tot het Koninklijk Huis of de leden daarvan zal de veivorging van het programma den geheojen dag geschieden door de slgemeene omroepvereemgingen welke aan de viering dier fe ♦ tdigon wensdlien mede te werken In andere gtvallen van nationale feestviering zal diie verzorging geschiedtn als de Minister in overecnaleniming uoht met den aard van de viering Indien dieae feestdagen vallen op een dag d it andere on roepvereenigingen de bescïiikI Iinig over de on roepstationa geheel of ge decltelijk Z ude i hebben gehad verkrijgen deze H roepvüreenigiingen wor den door baar nfgestanen zendtijd op andere dagen gejjjliwaardigen zendtijd tenig Omtrent zgn Hoogtijdagen voor de arbfiidirsbeweging zooa s bijv den 1 Meirdag wordt tu eohen de V A R A en de A V R O voor jiei in werking treden deeer beechik Iring een reeling getroffen die aan degoedköurmg van len Minister ie onderworpen VK rzoover xij lechtspersoonlijkheid bezitten en overigens ten genoegen van den Minister den adioiaad gdioord hebben aangeUM nd dat zij in zoodaniige male geriobt zijn op bevrediging van in het volk levende eultui Me of godödi istige behoeften dot baar mtzerdingon uit dien hoofde geacht Vunnon woR en van ajgeme i nuit te zijn zal voor de bijj ondere oiriro6pvereeniging i waaronder de V P It O mede geacht wordt Ie iMhodren zendtijd worden afgestaan tot ion maxiiiiuim van ongeveer 5 pot van den l esfibik baren zendtijd welk maximum zooveel infigelijk gelijdeiijk over belde zenders wordt veidceld Ovorigens geldt als legel dat de bijaon dpie oiiiroepvereeiiigingei zendtijd verkrijgen ten laste van dae algemeene omroepvereejiigijigen waaraan zij zulks ter beoordeehrg van den Minister den Badioraad gohoc id het nauwste verwant zijn Do va Mfitelling ver de tijdvakken waarop de bijzondere omroopen behalve de V P R O zullen éub enden zal zoo spoedig mogelijk den Radiorand gahoord geschieden Een interpellatie van het Kamerlid Boon N uir bet Vad verneemt zal het Kamerlid mr Bo jn heden in de Tweede Kamer een iiiterj ell uie aanvragen over de besdiikking vai den minj vter van Waterstaat no pwis da verdet ing van den zendtijd De heer Vogt voor de Microfoon De beer W Vogt sprak teyavond de luialej aans toe naar aanleiding der zendtijdverdeefling Aan zijn rede cmtleenen wij bat volgendfc Mijn woord zal bötrakking habbeb op da verA eüng van den aendtijd zooale e Vandaag door den minister ia b l d gemaakt Er is geen lunge tijd van voorber din mo gekleurde zakdoekjes worden R woord ig ver pakt bij icdtr doosje van 20 stuks yriazi faina yt gelijk geweest want wij verkeeren niet inde pietti p oniotandigSieden waarin oiuecollega vnn Hutoen verkeeren n l d t liefn vritrnden hobbea bij de dfepartematenin Deit Haag e het heft in handen heh en Zoo konden wij ook geen voontpeJlin een geven maflr de vreugdetoon ïe in difwooiden dooritlomken vtoor pelde oiu wd nig gowls Wij zijn dan ok niet verrjlfdat die beslisiing over deo zondtijd ia vallen maar wij zijn wel verbijsterd èt leze verilee l iing z xi oneeliikkig is De A V R O krijgt een kwart van den zendtijd a de V A li A het andere kwart Dawvumo ten wj echter nog afstaan aan db V P R O f ni dan te zwijgen van de anden kHne groepen De vi meel mg van den izcn ijd a voor in dp beslissing van den miiiister dii Hij iets later kregen dan le dat ludwi V den Zondag ia voor de A V R O maajje helft o verge bl wen Maandags moefoi di proirrammi s verzi rgd worden d Oor da Vi R A en de A V R O Wat dat voor pmjrwi iia r zullen moot n zijn welen we niet wj iainnen ons niet i oorsl en dat er oen h algemeen programma nia ikt kan worden dan do ir de A V R O gegeven wordt Daarbij na de bepiding dat wie de uitaenflinj voraoigt ook mag betalen zoodat wij do niet vonr een ander behoeven te betalen dn t is en gerustatolling Dlin fdag is vo A V R O Woensdag V A R A DwidadBg voor de A V R O van twaalf tot vJ f uutii Vriidag voor de V R O gereeenSwrd terwijl de Zaterdag heelemaal voor de V A E 4 is Op Hui en kunnen de K R O erideNü R V gezanenihjk de buit veideel j i as gehate V P R 0 is daar venrlwenefl tJit dit dies blijkt dat ons totaal aantal ïenduren van 125 tot 6 1 is verminderd du5 precies dp helft waarvan nog afgevoerd moeten vatim do waardelooze uren van acht tf twHÜ b morgens in totaal tien blijven 53 nuttija uren over ongeacht de plaats die Wij m 4 11 inruimen aon de groepen die aan o gelijk geat t worden Zoo ziet meii dus dit do IderieJiten iji do dagblad ïn boeeotiiberM ook reeds waren todi nog gunstiger lijn gev ettst dia de heden gevallen beiiliMii De dag van bet algemeen prt raimnaro ten wij zeker IwsHiooiwen als e i nuen pt ing van da re eering samenwerking tl vpi krijgen tuwicflien de twee vereeoigii De regeeruig heeft gehoor gegeven aan p tijhoofden Het werk dat eerst jaren l door oinze Omroep is verridit en dat g delijk ia uitgegroeid tot het werk wat i kf nnen is door de handt ekeniing van minister Revmer in puin gestort Hrt verin won op de billijkheid en de bosdiMiniM van ongeachre eii reoht is vervaJlen Ujtfriijk 1 Juli a a zal de bMlissiklg kraolit woiden en de voorzitter van 4 CliriBteiijke Riwfto Omroep kon zijn i fr duld lü t bedwingen en vannuddèg W twee uur reeds heeft hij van ijn tifiirof i ppioken Men venlieugde zich over onu ewistortiing zij haatten hot lioht vaan A V R O De Algoineeno Omroöp Jieeft bffl zien beginnen en zich in hun welt ve beupd terwijl ij nair ons koken n af Ie bniken en nu is de sIoopvergnnniDg door de regeering uitgereikt Mdt ge woorden kunnen wij onze verontwaard if uiten Niemand kan ontkennen dat tf alle Nedenlandens iete uync n aitnomen W Deze dag is e zwarte dag In de No e landfiche hdisikamere waar vreugde wor gerooftl O ik een zwarte dag voor de W8 ring die de maelit niet had de partijeo 1 weerstreven Thans ligt de A V R O gebonden op d grond Nu nioetem wij kraoht gaan wrtfr nielen omSiifit onreaht te verdragen Matf uH gij H dit ftkijd manr laten aandOeof Wij zijn niet vaJi plan om bij d pakkoi neer o gaian zitten en deze sabandeJijke daad met den mantel der stilte e bedekk Wij zulten pogen in het buitenl uid om roepen Zofdoende hopen wij ito geroof dagen to vullen Wij zullen naar dan K derlandsshen Staat komen om te laten h re i wat de A V R O kan Hprekor besloot zijn rede met eon kr d tige opwekking om in de mooijijke tijd tu blijven sfeunèn RADIO TELBGRAPISCH WEERBERICHT 16 Mei Hoogste Stand 776 6 te La Conina Laagste stand 774 3 te Vestmsnoer Verwachting Zwakke tot matige meeat zuid westelüke wind licht tot half hewoürtWaarsehijnlük droog Iet koU W 4 nachts Overdag ieta vrariaei STADSNIEUWS GOUDA 16 Mei 1930 Aangifte Rijka H B S Wij vestigen er de aandacht op dat de ii ryving van nieuwe leerlingen voor de jMk Hoogwe Burgerschool plaats heeft 0 W 23 en 24 Mei telkens van 2 tot uur t gebouw aan de Krugerlaan Die Zerattirung Jertisalems Door het gemengd Toonkunstkoor en jiOaecilia zal onder leiding van den heer Henri Blokbergen op Dinsdag 3 Juni a = des avonds S uur in de Groote of St Janskerk een uitvoering worden gegeven van het oratorium Die Zeratörung Jerusalerps van August Klughardt Solisten zü Sophie Haaae Pieneman sopiaan Josine van Antwerpen sopraan Jan van Rjjsselberg bas alle drie uit den Haag Jeanne v d Rosière Van Emmerick alt Voorburg en Johan v d Ploeg tenor Rotterdam Begeleiding van het orkest van het Rotterdamsch Phil harmonisch Genootschap Flauw gevallen Gistermorgen werd Mej S uit Ouderkerii a d lJ s3e door een flauwte getrjffen Nadat zy eenigen tiJd op het politiebuieau had gerust kon z haar weg vervolger Aanrijding Gistermorgen werd de heer A F aang rejen door een auto besturd door A S te Schoonhoven waarbü het achterwie v tn de fiets van den heer K werd vernield De auto was hoewel de wielrüder voorring tiad op den hoek Veerstraat Heerenatrajt doorgereden De schade is onderling geregeld Beroep Luthersche Kerk De heer B E J Bik heeft een beroep ontvangen naar de Luthersche Gemeente te i nkhuizen Het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Aan het duzei dagen versdieiion Verslag van de Kamer van Koopihfuid l en Fabrieken ontleenon wij het volgende Tol het diötriot baliooren de volgend ge iiK cnten Aiunierstcl lïarwomtaw laHer BergamUdht Berkenwoude Bleiswijk Bodegraven iir koop Gouda Oc uder k Haa treciit llekendorp LangeRuijge Weide I kkerkerk MoerkapeLle Muordrealit Nieuwerkerk a d 1 1 1 Ouderkfipk a d IJsel Üudetwater Papeki p Keeuwijk Rietveld Schoonhoven h tolwijk Vlist Waaider Waddmxveen Willige Lar gerak Woeiden Zegwaait Zevenhuizen Zoeternieer y w iiniineiidani De samenstelling der Kamer was gedurende 1929 als volgt SroOtbp lrijt J Dei ksen H Mau Gouda A Donker Gouda A Goedewaa jen Jr iouda C Growtendors t Bi jskoop J V Krar iienbung Gouda 22 Nov G van Lange WiKidintveeij H A Pohreuder Sr Schoonhoven Kleinbedrijf J Beij n Bodegraven H A Jaiïpern ouda J Kortland Schoonhoven P D jHuijlwijk GoiKla A D van Vreuniiiig Gouda A C Waltz Woerden 1 Jnnj A van Wijnen Gouda flet Bureau der Kamer bestaat u t Heiman A Sdireudar Sr algei ieeii voorzitter J van Kranenburg voorzitter afd Kioi Lbodnjf 1 D Muijlwijk voorzitter afd kleinbcrflrijf C H Hagedorn secretaris De uikomstien van de Kamer bedroegen in i929 f 2 1 522 86J le uitg iven f 21 219 03 batig aldü 1929 f 2 3Ul li Het atamkapitaal liNiroeg nominaal f Ë7 00C De volgende wbaidJes werden verstrekt Ned Kamer van Koonhandel Ziirieii ai VereonJguiig Bureau voor Hnndelsiiilii htingeii Ai tfiterdam 40 Nod Joirl eii s Itreehl f iO Ned Amerik Ka lier V Koophandel Ani i teidaim f 25 25 K ii Kamer v KoopimndeJ v Duitseiilandi PiMikfort fl d M f 20 Ned Org v d hifern Kamer v Koophandel s Gra venba P 75 Ned Kamer v Koophandel Hriwsel f 9 60 R K Patnonaats Commiis le Waddmxveen f 25 Ned Kamei v koophandel Parijs ƒ 25 R K H uidelspursus Boskoop 75 Gemefiaitelijke HandelacursuR Gouda f 250 Ned Kamer v KoopliandeJ Londen ƒ 12 60 Sehlpperaver Diging Sebuttevaer Amsteidam f 5 Vfeig tot Va art verbetering van den Ouden bijn Woelden ƒ 20 Nat Veig v HaJdelsonderwijs Amsterdam f 10 Opolbare L ew a tl en RiblioÜieek Gquda M verg V VrpMudelingeii ver keer f 26 JdimïrteHeel goedgekeurd bij Misèive d d 7 n 2S Nr 1256 l ttieiking medaille PluimveJtenUionetelUng f 9 75 Ministerieel goe e eurd biJ Mis ive dd 13 9 29 Ni 1001 Wmkelweek Bodeifraven 2fl a r n Agenda I Mei 8 unr Gebouw Daniël Vergatkring 21 Mei 8 uur Gebouw Danibl Cursus E H B O onder leiding Dr Pvers Mei B uur goc de Réunie Vrijz Chr JongerenlKMid Wijdingdoneen Mei 7J uur 9t Janskerk Ie orgelconcert 3 Juni 8 uur Groote of St Janskerk Concert van het Toonkuhstkoor en het Gemengd K oor X aecaia Die Zerstörung Jeru salems van Aug Klughardt Apotheken De apotheek van den heer A H Teepe Jouwe zal tot en met 16 Mei ééhevens den daarop volgenden nacht geopend zün n uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten TREK urr de BODEGlIHiËN De gemeenteraad heeft het verraenigvul jtj acyfer voor de gemeentelUke inkomstentelasting evenals vorige jaren wedejten PI bepaald Öet kohier der rioolbeiasting werd vflst eld ƒ 1050 in ontv gst e werd een woning voor den ehthülsknecht te laten bouwen met I lokaal voor de kommiezen naast het slachthuis der gemeente Het financieel I resultaat van het slachthuis is zeer gunstig te noemen Na een interpellatie heeft wethouder v d Marel toegezegd dat de lichtcommisaie in het vervolg weer geheel erkend zal worden als voorheen het geval is geweest BOSKOOP Coop Vereen I e Boekoopache Veiling 16 Mei Ophelia ƒ 0 36 Golden Ophelia ƒ 0 59 0 68 Marcel Rouyer ƒ 0 6 Hadley ƒ i OO Claudius Pemet ƒ 0 81 0 96 Columibia ƒ 0 60 0 63 Butterfly ƒ 0 6Ó Mac Keiler ƒ 0 70 Wilh Kordes ƒ 0 8 Mad Jules Bouché ƒ 0 90 Roaalandia ƒ 0 72 Ö 83 Paui s Scariet ƒ 1 35 1 31 Winnet ƒ 1 02 Edith Helene ƒ 1 55 1 80 v Roasum ƒ 0 87 Beatrix ƒ 0 80 Phoebe ƒ 0 8Ö Kilham ƒ 1 05 Polyantharozen ƒ 1 50 1 70 Lathyrus ƒ 0 14 0 18 Pioenen ƒ 0 68 Pyrethrum ƒ 0 10 Lelies mabellatum ƒ 0 60 Violieren ƒ 0 76 0 80 Clematis Durandi ƒ 1 00 Anjers ƒ 0 70 0 90 Papaver ƒ 0 40 0 54 Verbera ƒ 0 63 Clematis Prins Hendrik ƒ 4 40 Clematis Mr Patijn ƒ 2 50 Calla s ƒ 0 18 KRIMPEN a d IJSSEL De laatste korenmolen alhier afgebrand Een fantastisch chouwapel Omtrent den brand die den laatsten korenmolen heeft doen afbranden vernemen wy nog het volgende Opnieuw is Krimpen aan den ijsael door een zwaren brand geteisterd het vorige jaar is een groote rietopslagptaats in vlammen opgegaan en in den nacht van Woensdag op Donderdag is de laatste korenmolen aan het vuur ten offer gevallen Deze molen stapt aan tenzelfden dyk waaraan de inmiddels heroouwde rietopslagplaats ligt maar een heel eind verder van het veer af Omstreeks twaalf uur is de brand uitgebroken men vermoedt dat kortsluiting de oorzaak is geweest Dadelyk na het ontdekken van den brand werd de brandweer gealarmeerd maar men kon niet zoo spoedig met de motorapuit water geven doordat men niet gemakkelyk dicht bü den molen kon komen Aan de eene zyde hing een dikke rookwolk waardoor een dichte vonkenregen neerdwarrelde aan de andere zijde leverden de brandende wieken groot gevaar op Aan den tandkant stond een grooten houten loods tegen den molen gebouwd en aan de vierde kant stroomde de ÏJssei Men heeft de motorspuit aan den binnenkant van den IJsseldijk by een sloot aan het werk gezet maar daartoe had men een groot eind slang moeten uitleggen Inmiddels brandde het in den molen al zóó fel dat aan blusschen byna niet te denken viel Ook de loods die als opslagplaats was ingericht brandde spoedig hevig De brandweer heeft zich dan ook in de eerste plaats toegelegd op het nat houden van de perceelen in de nabijheid waarop geregeld vonken vielen en die daardoor telkens groot gevaar liepen Men is er in geslaagd deze panden te behouden De brandende moten leverde een fantastisch ichouwspel op vooral toen gedurende korten tyd de brandende wieken gingen draaien Tot ver in den omtrek waren de vlammen te zien en het was zoo helder licht dat men op den toren kon zien hoe laat het was Kort nadat de wieken waren gaan draaien zyn zU onder groot geraas neergeploft Zy zyn terecht gekomen op de zgn zelling zooals een stuk aangeslibde grond dat bv laag water droog komt in deze streek wordt genoemd Wat later is de kap ingestort In den molAt was niet veel graan aanwezig In het pakhuis dat grootendeels is ingestort lagen een party van ongeveer 40 000 K G oliezaadkoeken 20 000 K G balen grondnoten wat gerst een part tje mais en enkele zakken rjjst Dit alles Is totaal verloren gegaan De korenmolen die sedert 1863 toen de grootvader van den huldigen eigenaar W van Schelven hem liet bouweh aan het beeld van de rivier zulk een bekoring heaft gegeven is totaal verwoesf De schade die zeer aanzienlyk is wordt door verzekering gedekt KE RKNIEUWS Provinciale vereeniging vaii vrijz hervormden in Z nlland Voor j aaravergatlering Woensdag heeft bovengenoemde vereeniging haar voorjaarsver jadering gehouden te Boskoop ondef voorzitterschap van ds Priester van Nieuw Helvoet In zyn openingswoord herinnerde de voorzitter er aan dat op 3 October van het vorige jaar het feit van het 25 jarige bestaan van de provinciale organisatie onopgemerkt is voorbygegaan Met dankbaarheid memoreerde hij de verwerping van het reorganisatie ontwerp door de buitengewone Synode van Januari j l Als vrÜ2 hervormden hebben wy niet alleen den str d aan te bindfen tegen clericalïsme en tlogmatisme maar niet minder tegen laksheid in eigen kring Hy sprak den wensch uit dat de arbeid van deze vergadering daaraan mede dienstig zou zyn Na het zingen van eon gezang sprak dr Glas uit Boskoop een wijdingswoord Aaw de hand van het woord van den apostel Paulus Ik geloof Heer kom Gy myn ongeloof tie hulp schetste spr het verborgen zietsleven van den mensch dat de bron is van dat uiteriyk zichtbaar leven dat geteld en gewogen kan wordei Aan het jaarverslag van den waam 8Ëcre taria den heer A van Veen uit Den Haag is het volgende ontleend Het aantal leden der provinciale organisatie bedraagt ruim 6300 onder wie ruim 200 verspreide leden Van de vrijzinnige gemeenten in Holland zyn thans slechta vacant Abbenbroek Rockanje en LekJcer kerk De afdeelingen Den Haag en Loosduinen kre n elk een eig vooi wiger In de afdeeling Rotterdam wordt er hard voor gewerkt Voor het organiseeren van openluchtsamenkomsten werd de provincie in negen districten ingedeeld Tegen den Hemelvaartsdag hebben dfi districten Westland en Rijnstreek reeda hun openluchtsamenkomaten uitgeschreven Meer zullen dra volgen Tegenover tal van afdeelingen waar een opgewekt vereenighigsleven mag worden geconstateerd dat zich o a openbaart in aanwas van het ledental staan andere afdeelingen die maar een kwynend bestaan leiden Er is hier en daar inderdaad gebrek aan feu sacré voor onze vrijz hervormde zaak Nieuwe afdeelingen werden opgericht te Oudshoorn en Bodegraven de afd Helievo taluis werd opgeheven van Capelle en Py nacker werd niets vernomen Met groote dankbaarheid wordt het werk van den afgetreden secretaris da v d Heyden uit Lekkerkerk vertrokken naar Eindhoven herdacht Het jaarverslag werd goedgekeurd besloten weW het in druk in de afdeelingen te verspreiden De rekening van den penningmee er den heer L J van Dijk van Ryswyk gleft aan ontvangsten ƒ 2244 02 aan uitgaven ƒ 1799 91 deriialve een batig saldo van ƒ 444 11 De begrooting voor 1930 werd opgemaakt tot een bedrag van ƒ 1500 Beide werden goedgekeurd De volgende subsidies werden verleend Vryü Prot Radio Omroep ƒ 25 Vrüz Hervormde Studiekas ƒ 25 Vryz Herv propagandacommissie ƒ 26 Eerezaak Amsterdam ƒ 25 afd Den Haag ƒ 200 afd De Lier ƒ 50 afd Barendrecht ƒ 100 afd Sp kenwse ƒ 50 predikantstractementAmnier atol ƒ 250 In het provinciale bestuur werden gekozen in de vacature v d Heyden da A Landstra van HaastrMht en in de vacatureDe Jongh ds W Visser van Kedichem Ds B Nieuwburg van Moordrecht deed daarna als pennln rmeester van de commiasie tot verbetering van de laagste predlkantfltractementen in vrijzinnige gemeenten van ZuidHotland rekening van zyn gehouden beheer Het fonds sluit niet een batig saldo van ruim ƒ 400 Dit jaar is een legaat ontvangen van ƒ 2000 van iemand wiens naam niet mag worden genoemd Tot voorzitter secretaris en penningmeester dezer commissie werden aangewezen ds Priester ds de Groaff en ds Nieuwburg Aan het bestuur werd ovei elaten vier personen aan te wijzen die de vereeniging zuilen vertegenwoordigen op de jaariyksche vergadering van de Nederlandftihe vereeniging te houden op 18 Juni te Zwolle De voorstellen to herziening van de quotaheffing en van het stemrecht die op die algemeene vergadering aan de orde komen werden voor de vergaderirig geaccepteerd Voor de plaats voor de eerstvolgende vergadering der provinciale vereeniging zal het bestuur een keuze doen uit loeiden en Rotterdam In de middagvergadering gaf ds K A Beveraluia van Zutfen algemeen secretaris der Ver van Vrijz Hervormden in Nederland een inleiding over de vraag Eigen voorganger stuwkracht en of gevaar Voor de beweging van de Vrijzinnige Hervormd i in de Hervormde kerk Op grond van een rapport van de afd Rotterdam over deze materie en een enquête door henuelf ingesteld gaf spr een uitvoerige scBets van de voordeelen en gevaren verboden aan het bezit van een eigen voorganger HÜ onderwierp deze aan een nauwkeurig onderzoek zoowel rnet het oog op het belang der plaatselyke beweging als met het oog op de nationale Vrijiz Ifervormd © zaak Ten ilotte kwam spr tot de conclusies I dat een eigen predikantvoorgangervoor een afdeeling zeer zeker een stuwkracht is in geestelyk en organisatorischopzicht H dat hy zeer veel kan bijbrengen totversterking en bevestiging van het hei vormde besef Op deze inleiding volg le een uitvoArigftgedachtenwi Reeling waaraan velen deelnamen Daar het vraagstuk van de eigen vooV ganger in de vrijz hervomide beweging zoo aan de orde van den dag is werd onder algemeene instemming bealoten dat deze inleiding in druk onder de aandacht van ve en zal worden gebracht Met een opwekkii tot nieuwe toenvyding aan de vryz hervormde zaak aloot de voorzitter deze goedbezochte vergadering LAND EN TUINBOUW De toestand van Land en Tuinbouw Katholieke N d rlandschp Boerenen Tuinderabond In dd Woen ag te Utrecht gehomden vergadering heeft db voorzitter de iuer J Tli VertiseggHïn tn rede gelioudeo waariji hij er wiees dat dtó bijeenkomst wenj gialiouden om te beraaideiagen over den erneiigen toestand waartn de Vaderlindsdie Laud en Tuinbouw verkeert en de donkere toekoOiSt die hij tegenioet schijnt te gaan Het Hoofdbestuur van deti Bond had tot de vergadering besloten egeaM de steeds grooter wordende bestaansmoeilijkbéde van ieji Akkerbouw en de minder goede vooruitziditeii voor de Veehouderij en Tuind riJ In de Seetievergaderiiig A aal door den heer Jac Vos IJd van de Tweede Kamer ei bestuurslid van den N O B en door den beer H Tri iekcai8 Stateutad en Jate ondervnorzitter van den L L T B worden ingeleid WaA kunnen d boeren oii tuinders zdl doen in de sevitievergadering B zal de iieer J J C Amont Lid van de Tw ede Kamer en larecteur van den L L T B sproken over Wat kunnen de organiaatiea doen Ën in set tio C zal de heer A N Fleskens Lid van d Tweede Kamer en voorzitter van het Bestuur vao de Coöperatieve Centrale floereaUeenbank van Eindhovea uiteenzetten wal volgeoa zijd moening de Overheid kan doen en daarna gaf de aevretaiis van d fi Bond Mr H van Haifttnt een aamenvaüing van den omvang en oomken der moeilijkheden en der aan te wenden mkUelen tot verbetlaring gevolgd door een ResoHitie preker wees er verder op dat reeda In d jaren 19Z tot 1926 t oii geleidelijk een onguiuAigeu toestand tLeeft oiitwikk d doordat eenerzijda de Waarde der producten acil iter uitgang of ten uiinsto niet in veurut ieid wae ntet de in ons land geldende tuKigera protluetiekosteu De werkloonen van arbeuierH en dio van Riiibadlitelieden voor den oorlog geetaid op het eijfer lU ztjn nu boven 200 gaetegen De paohten en grondprijzen zijn met 6Ü k 70 jK t verhoogd De lielasUngen en uitgaveu oor aociaJa wetten zijn meer ian verdubbeld Huuiogenover ie de geovvidelde pviji der producten volgen door de Directie vau ten Landbouw gegeven ixidezcijfer aaainerk el Ijk gedoold In h t iteffti van dtt jaar zijn de gemiduelde prijzen de r akkerlMuwproduoten door iiiaatragdteiii van het buiteuloud vooral Duitïutitand 0ó gndaakl dat deae ïndexcijfer j 111 vergelijking niet 1924 1929 zijn ge braoht van lOü op 51 eu in Vergaiijking me4 Uo van 1910 J914 van 100 op 7Ü Hiardoor werd de crime acuut en tenzij krachtig wordt gÊiliolpen is do toeotond van onze akkerbouwers spoedig onJioudt aar Op dë produetio wordt d tn iKik geen wlnet gemaakt maar sHiade geleden en in plteta au eea behoor jk l estaan zal wiranning bu t gevolg zijn IJe viaag weJko de oorzaken van den bedtaaiiden ongunstigen toeataiul zijn beantwoiirdde epreker ii et te wijzen op de tul I u toe door cns land gevolgde handelapoÜtiek den vrijtai unvoer in Nederiand van de inee Le landbouwvoortbrengaeleu en d telenmiieranUe bepalingen voor oiumq uitvoer door het buitenland Alle andere Ri an liet eene meer het andere muider steiiiieii lie eigen producenten en iMBiioeilijken den I uitenlandaohen invoer Ous land doet zulke niot Het gerolg daarvan is dat de prijaen nier der producten veel iag ii zijn dan elders Alle akkerbouwproducten kosten liier bijna een zelfden prijs Ills waarvoor daiB door het buitenland kunnen worden aangeboden Wij moeteai iirier voJetaaii niet prijizen gecalculeerd in landen waar de grondwaatde laag is de arbeiid looa i en laet i veel lager zijn dan hier en waaruit zij dan nog iii erniaien hJer gebra ht zijn tegen dun pingsprijzen mogelijk gemaakt door zeer belangrijke uitvoerpremies Wflt i otreft de zeer bezwarende bepalingen door het buitenland getrottan om mizen uitvoer tu bemoeilijken lijkt het r voor ons Naderlandera büBcliamond en atrij üg met ons vaderlondadi eergevoel dat wij lil tegenstelling met andere landen zeifa kleine nU Zwitserland Bcigié en andere ge ii enke verweermiddel hebbun om in tiet buitenland meer tegenioetkoining voor onzen uitvoer te ewcbeu Ten slotte zeade epr dat de boor Mch in het onvermijdelijke weet te chikkefl roHH pen en f ensJag aanvaardt hij inet geiatenheid ea overgeving maar oolang met n liiurlijke middelen verbetariug en venheifling mogelijk IS wensdit hij die zelf aan te wendeji en meent zo met roeiit te mog ai vrag i öii verwaohten INGEZONDEN öuitm veruntwooniet kfietii der f feUaUie De overplaatsing van den heer F de Voa Gouda 16 Mei 1930 Geachte Redactie In antwoord op het kje van myn partygenoot A Foltkers Jr het volgende Ik zou allerminst van hem of andere fractieleden vergen dat hy sollicitanten bezocht dus ook my niet als zoodanig maar voor zoover ik weet leefde ik met geen enkel lid der fractie op ge pennen voet noch bestond tusschen hen en my eenig geschil Mijn grief is dat niemand het na de fractievergadering rnwdig heeft geoordeeld my te Iwrichten wat me j l Maandagavond boven het hoofd hing dat ik het eerst vernam toen de beslissing in den Raad gevallen was Een bezoek aan my was niet eens noodig geweest ook geen briefje daar ik pg Fokkers in gezelschap van pg Maaskant Zaterdag nog ben tegengekomen en we elkaar nog gewoon hebtoen gegroet Ben korte opmeiking hunnerzyda had de aanleiding lomnen wezen tot het vinden van een tactiek die voorkomen had dat het bezwaar der fractie tegen het geen notitie nemen van de vier Goutlsche sollicitanten voor hoofd eener openbare schoot op de gepasseerde wyze tot uiting kwam Misschien wei acht het Goudsche publiek nog te weten dat ik geen enkel raadslid heb bezocht Met beleefden dttnk voor de plaatsing P DE VOS RECHTZAKEN Bedriegeiyke banldbreuk De S2 jari ge boerenarbeider A V lut Bod egiHven waa op 1 November door de arr reditbank te RoLtentajn in staat van faillissefliejit verfïiaiftid Toe de curator mr W J C A Nijgh waa gekomen bij V ooi m ventaris op t maken had deze verzuinid mfdedt eling ler voii to doen dat hij na de uiWpraak va liet failliaaemeilt eeoige varkens liaid M koalit Hsb tvnng i geM f 150 haal liij voor den curator verzwegen en daarmee hwl hij de rettden vaii djn sfliuïddisttierfl op bechïe lijke wijze verkort en deswege stond hij nu terecht Verdachte legde een voUeMÜge be4E nteu ie af Op aanraden mg zijn buren had hij de vtuketa verkocj de ontvangsten veraweigen Later hee lHerdachte h gek ten jbatai zoodat d kiul kii chera geen schade hebben onder vom B Het O YMi di Rotterd Re éitbank e chte een voorwaardelijke gevangentestraJ van 3 maanden met eeo proeftijd vrai 3 jaar tot OËNKVE 16 Mei De Zwitwtfiahe pera hoidenkt heden ten dnele m bijxondwe ultgavt n het feat dat Zwiteerlaud 10 jaren get den lot den Vi snbond ie tuegetredon In overeenatenmiing biemiee wotdt er ook lil toonaajgevende auclaal deniocnailM e Madm opgewezeii dat Zwitserland Indertijd jui t iM ft gedaan door tot dm V lkeubond Uko te treden iinnjers de ti en geuito bezorgdheid ia niet vervuld Tot nu toe heeft de Volkenbotul zyn l oof lt iak volbractit n 1 de garantie van den VI ede ditor een tieohnutrihe ofgaiiisatie tn tiurofML Extra treinen In verband met de begrarenie r van Traelatra AMSTERDAM 1 6Mei V D In velband met de teraardebestelt ing van den eersten leider der S D A P Mr P J Troelstra zyn hedenmorgen resp te 10 03 en te 10 09 twee extra treinen van het Centraal Station naar den Haag vertrokk i Met deze treinen werden ruim 2000 peiHonen die tegen speciaal tarief reizen vervoerd VerofH deeld tot s i wegens het v repreid n van een A MhTEHDAM 16 Mei Heden is uitiq nu gHilaau in de trafz nk tegen den gev en afdeclmtisohef vui emi baudet a A W B iHuB op 19 Jmu aan hel Per bf j Ma VaK Diaa eedl t uitaiK ie l beridit betrfff de de NederlaiwkKjie Mij voor Holie pvaart Handel en Nijvorlieid ter verspreidnig zond Het bk ek edUef dat het Inricht door B waa goTuigi erd Door de pubhcatde waa koers van d Furneaa Stokvi aaiwieeJeri u IS Juni g fitegeti van 35 tot ö i A W B stoitd texeufit vardaciit van overtreding voii art 334 Woth v Strafrecht waarbij strafbaar won gesteld hy die met tiett oogmerk om zii i oE oen nder weüerrei jiteiijk te bevoorduultin eeu leugenachtig bertolit vort preodt dat den pitijs van koopwaar fondaen of geldwaardig papiei doet i ttjgeu of dalen Hij werd veroordeeW tot eea vaorw aardfrhjkti gt onganisstraf vai o uiaaoden met een proeftijd fan 3 jaar Het O M bad een onvootwaankilijke g vangen iflistraf vau 3 niaauden gee iacht Aanvaring LEMMER 16 Mei Vanmorgen is hier met averij binuengeloopen de motorboot Riaieo kapitein l Mcauwa op reia niet eeu lading ukuïa van Rotterdam naar Hoogkerk Deze boot was lin den afgeioopen Jiodit iu anvarin geweest met den botitei Umiii ien 375 lie daarbij was geoonken ihi opvarenden van de IJni 575 zijn door de Lrk 41 gered e n liier aan wal gebracht Beurs van Amsterdam WiSSELKOK SSir 15 Hei 16 Mei Officieel Londen 12 08 7n 12MM Beriyn 59 34 59 33 Pary 9 76 7 Bruaael 3 72 84 71 Zwitaeriand 48 11 48 09 Weenen 36 0TH 36 0TH Kopenhagen 66 SS 06 66 Stockholm 66 70 66 70 Oslo 6 67M 66 fi6 New York 2 48 2 48 Niet offfcieel Pran r 7 87Mi 7 37 Madrid ao 8au 8 04 alfH J reriic t f was heden g on wrEen absoluut g tek Milaan IS C Prolongatie i BenrMveriic t In de beurssituatie was andering gekomen Een aan affaire was oorzaak dat de bezoekers op andere an minder lucratieve wyee den tyd trachtten door te brengen De stemming was beden luier doch de verschillen waren van ondergeschikten aard Margarine Unie waren gevraagd Da Claims verwisselden voor ƒ 186 en ƒ 188 5 van eigenaar Caivé Delft was onveranderd Aku daalden beneden U De Aocoustiekaandeelen zagen zich eiritele punten ontdaan Philips waren onveranderd Rubberaandeelen lagen eerder wat zwakker tij de markt daar deze markt geen teekenra g eft verder te willen oploopen Tabakken hadden een beperkte markt Oude Dell s zagen zich een tiental punten onttoopen De overige fondsen waren stil Suikerwaarden waren gevraagd H V A monteerde enkele puntCTi doch Hepen later wat teruff De overige Suikerwaarden stegen eveneena enkel © punten Oliewaarden waren sti l evenals de Amerikaansche oliewaardw Van de mijnwaarden verioren Alg Exploraties enkele punten Amerikaanache fondsen waren nagenoeg oft veranderd ADVERTENTIEN Heden overleed in bet Van Iterson Ziekenhuia ome beste Man Vader Behuwden Grootvader de heer Carel Zappsy in den ouderdom van byna 64 jaren UK aller naam Wed ZAPPEY DC ROO ICinderea en KleinkSnderen Goi 16 Mei 1930 Parkstraat 6 e teraardebestiiHing zal plaats hebben Maandag IS Bfol dea namiddag 2 uur vanuit fcrt Vin IteraonZfekenhuis