Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1930

80 Door eenigen uid Sanatogcn ic gebrui ken zuil ge echter die zenuw zwakte en haar gei Igen geheel ovcrw nnen Sanatogen bevat immersjui t die stollen phosphorus en geconcenireerd melk em It waaruit de zenuwen dat wonder lijke maken wat wij Veracht noemen Sanatogen wordt reeds langer dan 30 jaren door vooraanstaande med ci in alle landen ter wereld voorgeschreven ter bestrijding van enuwzwakie Het moet U goed doen Gebruik het eens eemge weken apoediger dan ge het misschien voor mogelijk houdt zult ge U weer volkomen gezond en sterk gaan voelen Begin er iwg vandaag me £ GEVRAAGD tegen 1 Juni te Scheveningen in gezin ra 3 kinderen een 8 FLINK MEISJE V dag en nacht Loon f 15 p mnd wasch vrij Adres Mevr DE NIET Leuvenschestraat 29 te Scheveningen Bakkersnachtarbaid DE BURÜEMFESTFR van Gouda maakt bekend dat hi de aanvraag van C VAN DEN BOOQERD om vergunning tot het verrichten van bakkersarbeid tusschen 8 uur des na middags en 6 uur des voormiddags in het perceel Gouwe No 197 op 15 Mei 19 tot IS Mei 1131 heeft toegestaan GOUDA 16 Mei 1930 De Burgemeester voornoemd 20 GAARLANDT Gebitten SPBCIAAt PIJNLOOZB BEHANDEHNO BccaUng dcsgcwroscht la 12 maandrlllksche termljncii ooit vQir Ziekeilondileden Bureau v Tandheelkundige Middenstands Verzekering Ada G DEWflARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 tramhjn 1 IS 16 en 7 Geo end v n 9 1 en 7 9 uiv Agentschappen Mairouw I RtINDERS FluwnUnsIngil 103 Bnuda l VORP Vlimlngstr SO Oauda B DORP Noardkada 17B Waddlnivein lEURDEUIIi CElEEl U CODDl 1 Mousseline i aparte dessin Q 3 mooie kwaliteit g Zijden Grêpe nieuwMe kleuren I 90 cM breed Tweed Stoffen M vooi isponnen en mantels I 90 Rl 140 e M breed v Vnk 4T Hri Lë r Worden friBco jetonden 26 N00PD TEEG 51 R OTTBROAMJ HaHa Aannemers maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegv IIen Pnjs per vel 10 cent bii 50 stuks y a cent per vel bi 100 stuks 9 cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA BRONCHITIS Hotst Asthma Snelle f erltditing en geneung door niea re genJesmiddelen uit plantenextracten blukendLit volgend attest II 4 beo met Uw behandeling sedert 6 begoniiAQ ik hoest minder baal vrlferndem m oei mg krachtiger Toch but ik zeer e iwitig aangetast want ikheb m n beroep op last vai 8 geneesheeren moeten opgeven De minste beweging was m j verboden doch in die V4Jfdagen ben ik een gebee ander menscbgeworden A D t Seraing België Vraagt cireulaire met bew jien aan den oitTinder dezer geneesmiddelen self den dokter in de medictinen G DAitOf AN aan de flmw J H I SNvAiBllJé afd P 86 Groote l£ar rt 7 Rotterdwn VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er ia brochun voor i iMA Beheerder Kaasafdeeling De Coöperatieve Groothandelsvereenigmg DE HANDELSKAMER te Rotterdam zoekt voor hare kaasafdeeling te Gouda EEN BEKWAAM VAKMAN als zelfstandig leider dezer afdeehng Hi moet behalve met den opslag het verzorgen en pakken van kaas volkomen bekend ziin met den inkoop op de Zuid en Noord Hollandsche markten en over ruime marktroutme beschikken De verkoop beperkt zich in hoofdzaak tot het binnenland zoodat grondige kennis van de binnenlandsche beboette gewenscht is Bekendheid met de Friesche Kaas en met export strekt tot aanbeveling Sollicitaties schriftelijk aan de Directie te Rotterdam 10 Maison Para Rotterdam Bommlkouian Braiikbindan Bain prllieourant gratis Hoofdsteag 7 Varjiltglngiartllnltii Ciriiti Wirmwitarzakkfii p B wiii i 1 H 1 3ffi B 4 i i Bil V 1 il 1 i h w m Verkrijgbaar bij 1X3 Bsskoop l BINKBN Telef 124 Oouda T POBLBNIJK Tclel 480 Waddingsveen A J JANMAAT Verslaat hal wall Daar is geen enkel middel verstaat het uel geen enkel middel dat U in atle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte van hchameiyke en Écee sl ke uitputtng beter en vlugger helpt dan de SANGUINOSE De SANGUINOSE is zuiver plantaardig zg wordt door de delikaalate ge itellen verdragen Zd wekt den eetlust op maakt Uw slaap diep en veikw k kend ichenkt U nieuwe veerkra ht levenslust erkkracht De SANtSuiNOSE kost per flacon ƒ 2 s fl ƒ U 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel Te verkrugen by Apothekers en Drogisten WAOHT U VOOR NAMAAKVAN DAM Co Dl Riemerstiaat 2c 4 Den Haag 40 Oogen als molensteeneèx D enk U eenS in een man 1000 Meter lang met oogen vijfmaal zoo groot als molensteenen en haren als een eikenbosch De zenuwcellen van zoo n man zouden zoo grooi zijn als hier afge beeld Ve kr f b r r alle Apo 1 eken en Drofttltt jen vanal 11 I per bui Het IS een der zenuwcellen van een gewoon mensch 600 maal vergroot door een mach üge microscoop Het is een onderdeel van ons zenuwstel sel waar negen van de tien menschen te veel van etschen m dezen tijd Zenuwcel 600keert v erom San g nbau M m dei elU lal won drrl ike op dü w I ze Verzwakking van die cellen zenuwzwakte kan zich uiten in de meest jiteenloopende kwalen zooals maagkwalen vermoeidheid slapte slapeloosheid pnkkélbaarheid enz 60UiSCH VmGBAIlK 1930 1931 JAARBOEKJE bevattende tal van inlichtingen betreffende Rijksan Gemeentediensten Openbare en Bijzondere Instellingen Vereenigingen bijgewerkte Stratenlijst enz enz HONDERD PAGINA S PRIJS 2S CENT MT Vanaf heden worden bestellingen aangenomen door den Boi handel en de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 NEDERWNOSCHE QEMEENTEWiQPENS rindt U In Ck pakje coir Iaevrl D kolde HAG l HAr Mkatocbappll tvvert kvuHica albumi en telt verik Uara In de gelegenheid zlcb zonder ku Uii en actaltterend werk te veractaaflen op hal teblad van heratdleh aamen Saateld onder mcdewerklnr van autoriteiten door hat Heraldisch Atelier ras der Laara HUveraum KOFFIE H IG LEKKER EN0NSCH 5DELUK node Iiiande M leel e huidskleur neemt men het bes de sneeuwadiliq witte vetvM Crème Leodor die aan de handen en hel gezidit die mat wilte iihur vel leent die voor de deftige dame past Een bvzonder voordeel ligt ooft daarin dat deze onzidilbare matte crème een heerlyh afluelenden invloed heeft by huldjeuken en tegelyk een uitstekenden bodem voor poeder vormt Oe lang aanhoudende geur dezer crème lykl op een dauwfristh qeplukten vooriaars ruiher van vioollies meiklokies en s rn3 n oiipr d b ruditen reuk van muskus waar art de d ft qe wtrcld l af tiuw he ft Prv per Tuoe 3S en 60 cent fn al hloroJont d ol v at KIES NU VOORTAAr EEN KOFFIE UIT NAAR UW SMAAK EN PROBEER EENS i VAN NELLE S PAKJES KOFFIE VRAAGT UWEN WINKELIER IN ALLE PRIJZEN VAN AF 28 CT TOT 70 CT PER HALFPONDSPAKJE to 17379 B8 Jaaroang 2 t Pilag li Mai 830 mimm mmr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mrnwS S mmS n V BODEGRAVEN BOSKOOP WuDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKLRK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHQONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den buargkrhlg 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer O 2fi Van buiten Oouda en dbn besorgkring 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer O 30 Advertentien m bet Zaterdagnummer 20 et bijslag op den prga Uefdadigbeids advertentlbn de helft van den prils INGEZONDEN MEDBDEEUNGENi 1 regels ƒ 2 6 eUn regd ramr ƒ OM Op de voorpagine 60 hooger Gewone advertentlSn en ingwonden mededeelingen b f contract tot seer gereduceerdnpr s Groote letters en randen worden berekend naar pUatsmimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkonut Tan Boli la Boekhandelaren Advertentiebureaux en onse agente en moeten daag TÓót de plaatsing aan kat Bureau zijn ingekomen kaneinde van opname versekerd ta atfn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2J6 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2M per week 22 cent overal waar de beurglng per looper geicfaiedt Franco per post per kwartaal 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ona Bureau HARKT 31 GOUDA bg onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaujc zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Intera 82 Bedactie Telef 88 Fostrekemng 48400 r Bahlmann Gouda OamM en KIndtrkloadIng HOeOgtt fr STOFFEN kunnen nemen en op b juiite oog nblikkunnen handelrai Dat ei Bkt inzicht oiA enlevenskennis Maar hefc scht allereergtwel die geduldige kra die rustig t wachten weet met ItlH P maWmet ongeduldig ook td ct uur der r T heid Daarvoor is zelfbehedÉclung nood easterke Innerlyke spankrAt die door gee wachten verslapt Zu laten de appel roo t n gouden rypea Fn houden dan de hand e ze opvangt kUar ze t een onzer modena dichterii van de menschen die daartoe in taat zyn Zij zyn het die het geduld geleeml hebben En die uit dit geduld een kraclil pvtten waannee het leven te overwinnen fik m BRIEVElW UIT D HOFSTAD MXXIL De ijeengegteidbeid Wek een grooten invloed de weersgesteldheid heeft op het cüttr der sjertte gevaJlen en dus op het verloop der Uvol king wyze de laatst gepubliceerde statin tieken van onze igemeente uit Deze betref fen de maand Jfebruari di m 1929 zeer guur en koud was en m iftSÜ zeer zacht en liefelyk Het aantal ov i fdetien ww ver leden jaar m die m Kul w per uitisenQ tii verleden jaar het cyfer dat het zelfs iets uit giag boven dat der geboorte dat 18 04 bedroeg Het cyfer der gevestigde en ver trokken stadgenooten gaf verleden jaar na tuurlyk ook een lager cyfer dan nu en het overschot ten gunste van de hier gevestig den waa ook dit jaar hooger Alies te samen groeide de bevolking in Fefcuari 1 29 slechts met drie zielen en m dezelfde maand v n dit jaar met 673 een enorm verschil dat voor het overgroote deel aan het verschil in weersgeateldheid is te wyten De meerderheid van dat cyfer van 573 wordt natuiirlyk weer gevormd door het overschot van gevestigden Als steeds js het komen en gaan er zeer groot Niet minder dan 2256 personen ves tigd zich m een maand hier waa tegen ove er weer I9 5 wegliepen Dit aantal zyn studies op zich zelf en men kan begry pen hoe als dit in één i aand gebeurt de bevolkmg m eemge jaren wisselt Opmerkelyk is het dat de geboortecyfers voor jongens steeds leta hooger zyn dan die voor meisjes Daartegenover echter vertigen zoowel als vertrekken er veel meer Dit nanuner bestaat uit twee Inladen HBT EERSTE BLAD STOFFBNHUIS DAGELIJKS l Indian U pri s telt op Elegante Modelfen prima pasvorm en toffen lult U bij ooa tot de laagste prijzen naar wensch slagen De bijvullinB in on Collecti ManUlt Mantolcottumn n Japonnfti tnz wailarotn anoim Onze prijzen zijn werkelijk zeer voordeeiig sMaaaOiS tal i wir gisIMni UUK IN ZWAKl tN BLAUW GEDULD ontvangen wi zendinge m de nieuwste KATOENEN WOLLEN ZIJDEN arootito kiuzi Lggggtg priinn KENT U 35 onze nine ziiden Kous 88 Ct met punthrel Ijzersterke f n Kj 5 43 Non ladder met punthiel GEBR SPAAS MARKT 16 OOÜDA IêIM STOFFEK vrouwen dan mannen Met inbegrip van de verschillen in geboortecyfers voor de beide gralachten ii het totale resultaat dat er weer 150 vrouwen meer b de bevolking kwamen dan mannen Op 1 Maart l Jt waren er juist 39 500 vrouwen meer in onze stad dan mann i In een jaar tyds is dat v tBchii met 00 vrouwen gestcij n 1 VÖ L daarvan de oorzaak jb kan wel ni tt a zeggen maar het cyfer is wel heel Pl g Op 1 Maart van dit jaar telde den Ha c 43d 52 zielen Het aantal huwelyken taifX weer maar daarvoor zijn de maand cyters ïuet van veel belang alleen de jaarcijfers heWoen daarvoor eeniipB beteeken s en éie blyv fn vrywei constant met een tich ten t pdcnz tot daling Er zyn nog e n paiar sardife verschynse len in deze statistieken De trek naar Voorburg Kyswyk m WaweofMU dien Het kan niet uitbiuven of er komen vele fouten in doer nalatigheid der men 8chen en voortdurertd ï fn dan ooit eaugt ambtenaren bezig om huis aan huif de op gaven te controle ren De iep vekte badi In een stad vormt het groen van boomcn en plalltei ongetwyfeld een fraaie afwisseling erf Im prettigen tooi UeJaaa moeten dikwyls 4n 0timen hH aflegf n omdat het verkeer dit slacikt Ook knaagt de tand dei tyda dikw Jls aan tte boomen tegenwoordig in gezelschap van de iep zlekte bacit Het leelyke is daarby dat in een r van mooie zware boomen een paar worden aangfetaiL Vervangt men deze door jongere dian la de r toch leelyk geschonden £ n den Ha hebben de boomen dete eigenaardigheid dat ze altiijé juist ziek en t rn doode opgeschreven heetep te z n ls men voor het verkeer vellwi diiarvan nood s pmacht Dat is een ttvvAlltgheid noch by de bouintn noch I y den p antsoen diensbi denktn Het schyht een bizonder iLti uau in maiuesleeit IK WH iakrmee ongetwyie d etn grooten voorsprong ge Kregen Ongeduld vermoeit en teert on c Krat nt op viaar bovendien wie geduld ge leerd heelt kan met a leen rustig wachten wanneer hy in letterlyken zin niet ander kan dan wachten maar kan ook wachten wanneer de wenschelykheid dit wachten ge biedt het beter voordeel ger gemakke lyker is te wachten Wachten v anneer we met anders iJkunnen leeren we allemaal al zal de eq l pt wat berustender en gedul digei 4oen dan de ander Nxaar de groote waarde van het geduUi daf het teven ons leert is dat we leeren wachten ook wan neer we daartoe niet gedwongen worden dat weonzen tijd leeren afwachten Het on geduld dat dat niet geleerd heeft kan zooveel kwi een heel leven hederven Daarom ia dit een van de voornaamste factoren van de levenslust dat aW kunnen wachten tot de tyd daar is dat we met rustige zeker heid ons plan dg campagne kunnen opbou wen onze voorbere iende maatregelen staat Voortdurend verhuizen er Hagenaars daarheen maar ook staat vast dat velen na langer ot korter yd weer terug komen om dat het ium met bevalt Dat nu wyzen de cyfers wel Oït y Uit Hyswyk kwamen in februari 80 per aonen naar den Haag uit den Haag gingen er naar Kyswyk b2 Voor Voorburg waier uie cyfers resp 88 en 136 voor Waasenaar 41 en cJ7 Men ziet hieruit dat die Uit Indie kwamen hier 2Aê personen naar indie vertrokken er AGi Uit het buitenland k i amen er 507 naar het buitenland gingen er 25b Naar andere plaatsen dar de omliggende in Nederland vertrokken er 700 en Uit de plaatsen vcs l tigclen zich er 750 Deze cyfers geven een beeld van de zeer groote fluctuatie on er bevolking en men kan begrypen wat een werk dat aan het bevolkingsregister geeft Als men nu nog bedenkt hoevele verhuizingen ei in den Haag zelf dagelyks geschieden kan men u trekenen wat een moeite het moet kostec om den burgerlyken stand in orde te hou = Habt u PERSONEEL noodig PLAATSINGr Zoekt U Plaats i an Zaterdui Uw AANVRAGE In de ledsr leest ze dan I KiiifliJliipiiitisS riiilifk Inzending tot Zatardagmorgan 9 uur aan het Buraau MARKT 3t Wat IS er gemopperd de laatste dagen en weken nu de Mejma de lieftlykt ons in plaats van ienteweelde een nieuwen winter bracht nu ondanks groenende lanen en kleur n Ie we t n de heerlijkheid uitbleef van zon en zomer w aan aar we den langen winter zoo huictiend uitzien en die one gewoonlyk 11 h reecs zoo karig wordt toe g meten Maar het 1 elpt niet en het heeft nog nooit f ïülpen We wacliten vachten gedu Oig to op een goeden morgen wai neer we de ramen openschuiven plotseling ah een tlLkkiRe Deze Qourant komt lii meer dan 7000 gezinnen in Gouda n Omgeving 1 Onze kennis nwetjin bet leven blijken onze goede g aüiten moeten het fevöii i er Ik wil niet verdorrei m de kiemburgtilijke monotone onigeivmg ijer Ik wil eitn zooals ik voel dat iklev u moet De kunat beteekeitt voor mijallee Do tpollieker dio niet meer wi t ho © hy lit t ha d bar tte in een bnldJrond gelaoh uit n iloej met zijn beide handen in de ludit zonder en wuoftl tt kunnen zeggen Lisa stond op tn ging n et opge ev n ho fd de kamer uit By da deur keerde iij zacii iwg tens oil en ze Ik ga tooff aan de ojK ra U iE e octitend soliten over aèa huwty an overigend nog me al zijn jammer te hebben uitgewton Vooi zijn apotiieeik stond ten poHtl ode dl aan meneer Fr ïednoh persoon yk een groote kist aangete sk Mid verzondrai II oéet afgeven i e afwlheker waa toen hem dit werd neegedteld niet aoo n vaart de deur kon en uitioupen dat zijo nie en zyn btenen m onzadite aanraaing niet de kut kwamen Nu üea da gemoedehjke postbode de kist kan er tegen Dio ia stavog Meneer Eitedndi aangeteekend en peraoonlyk ver vodgde hy en gaf den apoJiek r de adreskaart om jF te ieekenesi Laat de provisor steunde de lAtiiekerterwijl Injide aaart terug gaf jeAen horiel geven Zeg maar uil de blanweffledch 4Hp l Ie i eeren niet meevaluui lach te apotfffiftr Fneorirh gifBig DiiipoatbeKtelimg al vandaag wel n I eetje aogzajnergaan daji ondem Dfe man groette en gmg heen Fnedrieh k k i n m t m boosaardigen blik na Wel mag het je bfAotrren mompelde liy en hy etr ek idaAx over den baard In da blauwe rieech za een mengtei van likeur leeten 11 aar de liootdbc tamklt elon hn het edble vptht waren rhabarbertintijuur en rhalarbtrwjn daa in beipaaikle ovaUenwel nuttug zyu voor de stofwhisebng nMbar on lu normale oimtandighed a en m te groote ïoew d 4o by dtüi gebaiiker grondig qn mak ujUrdt laetigo gevolgd in de war kunnen Mure Daar p alteple hy de kist naar bin1 en Hij waj er zeker van dat de vodrtreffelyke pre viaor a e n getrouwe leulslaiecht fyn opdrtuJit lou uitvoeren de karakt reigen He iijpen Van nii jihi ef iloue waren liem daar borg voor Het kostte den apotiiekor groote movate da tisl tpen te br en het dekael cheen wet met hotidtird m vaatgoilagen Het 7 it t guts hem over zyn welgedane waif gen Hy iiio i t yn jae or by tuttrekken Maar hy word door nieuwagieng aui gedre ven w uit Bodi de kiat nooh de adreskaart I ad e iiigo Jilioliting veischaft over de wai tdeaitiieu voii den afzender En de zending V AH uai leiii per octolijk geadroiaeenl ï uidedyk iiet het dekeel loe Met trsilendto vingera griate de apoÖieJcei de avballage upzi t tte tn de kist keek er in werd doodrill Ji bek wéér alaof hy zijn oogen met geienofa en iel zoowat achterover Daarop vond hij wta vaii jn zellbeli er fi lm g terug storn da noarflet raam rukte lat op n lende naar buiten maar oiMiieruw V txleii zyii gevoelens hem t jiaiiitig en véér aloeg hy bijn achterover Wofdt vervolgd ktr ie heeft niu op deaen leeftijd al hoofdpijn liiisa haaide haar scJiouders op waiiit ze Jiad wat belangnjk ra op bet hart Ik niwt aii nu af aan iiKer zakgeldJiobben papa Ha Nog nter Ik bes benieuwd te liooren wa8J dat voor noojrg 13 Miji studie koet meer Ik n mn nu ledu en dag zaïiglee Eiken dagi Uat laat je uMiar alejeblieftHet geld groeit 11 e niet op den rug Dat geld 18 goed besteed Myn kerareszegty dat ik et n he I goede tem heb ikk ï yn leageld zegt ze wei tienvoudigw Herug verdienen Jy De apoöiedttr keek zijn dochter ei bluft aan Ja ik papa Ik heb toch al zoo vaakgezegd dat ik hier weg wil Waarom moetik luer eiken dag m De W tite Zwaan zitten zonder me iemand in aanraiking te komen Ik voel me ongelukkig Alles druktme alsof ik in een gevangenis zit Dat kanik mei langer uitfiouden Twee jaar neemik nu al zangles met hart en mal wijd ikn e aan myn etmlie papa ik weet dot iklete bereaken zaJ ak wil operazandreree vorden Onzin nep de apoftieker en hij slpegnet zyn viiMt op tafel Onzm onzin I HotflenaaJ getn onain papa Het leven 1 ler kan ik mak langer verdragen Zwijg buldeide de vader Het je soms over ipta te klagan 4ch vader u begrypt het niet Ikdenk he lomeal anders dan u Hitr bhjvenneen dat J an rit niet de aiUnosfeer hier geaametilyk Mg thma komen gue de daden worden omgezet Dorea g ng I © m vooi bij a U een Romemsch k uer zonder notitie ie nemen van zijn dom gegnniak FEUILLETON H0Ö4DSTUK VII In de Witte Zwaan Lit het Duitacüi van KUDOLF HEBZOG Nadruk verbodeD 15 Itooköii vroeg liij t iraag zea Durtïs onverstoorbaar btet de puTit oruf en atak ie sigaar m zi n mond 1 raatjft maker broande de schilder Je y elf zal jc bedoelen ga Dores prompt terug Daarmee waa iiet incident gehei l van de m en de convensatie werd nog eeai poosje vnendsclijppelijk voortgezet terwijl n vera jlieidene potten schuimen 1 bier werden geiedigi Tegen taenen braken de beide bewoaere van t De Witte Z vaan op om de taptoe diö flj dat uur ui hun woning werd geblazen niet te verzuin in Eonian had 8eeözyt4 n in ijo eentje to blijven zitten wje3 vöiigen zooals hij het noemde I bradit de twee vrienden t t aan de apo J ee Daar nam hij afs heid HBmnch n epktg da Dorea haastag de pmce uea het rlijk kenteekeu van den vrijeai man van n neus nam en in zyn zak bef verdwij 1 Het waa hoog lijd da hy dat deed Zli de deur open Hy pepde oogen en anoiwl al wijd open onr het t dat h j don loerlmg en den hirtsknet t De volgenden morgen Ween aipoÜiek Jl Iraedriclh met het vuu keerde beeai uit bed ga Htaipt De ge ifidea 3 net de kaït en zijn beate zwaxte jas kon hij maar met vergoten vooral omdat hy er vaist öp kon rekenen cait de koeler w zou zorgen daA de hnstoiië aan de vcrgetqlilieiid mm worden ontrukt en hij liaar van üta mtafel tot stanitafel de roai 74OU laten doen Vooi a zag de apotheker in gedaditen de loc iende gazidh ten van zijn eiipJoyéiS wat hij ht eleonaal niet ver dragen kon De apotheker zon op wraak hij zou ze een voor een voorbeeldig traffen De koeler zou als hij weer op bezoeik kwam de getruikeI jke hartveïB rking nnet krijgen Rose kreeg wel wa n I een einatige beraeping wegeaiB de stommiteiten vfui den nieuwen leerlmg an dene moest een halve centenaw roerstok ken afwegen een ir erij dae erg stuift en in plaate van den lachlust op te wekken doet ho5ftten en niezen Hannes Jireeg een flmken draai om de ooren zoo gauw hij zich i ertiOonde Waarom dat moest het longe nwnBch maar net ijn eigei kwaad geweten uitmaken Iiaa zat alleen aan de nttufttaiel boen 11 binnenkw san De jongens waren na diool Misvrouw had hoofdpijn en was in l od gebleven tii at lipofdpyn gromde de apotiie