Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1930

IWARKT 63 BETALEN miiet U oi eral beh enorme verschil waar U betaalt en de SORTEERING die U voor dat ge Wij zijn in staat met onze moderne bedrijven U het beste te bieden wat ge het en krijgt ordt FMR VJUJ GIMP Td KLEIMfEG e Vooral Dames l Bf l bMsUning aan hoofdpijn All altijd halpen ook hier Aspirinfa leHen snel en zeker ASPIRIN niflopciewi i dJ i f biiMi öm Pijpjes worden in de laatste jaren minder gerookt dan vroeger Niettemin vormen t 299 000 K G fabak tot een waaniè van ƒ fi70 707 nóg een respectabele hoeveelheid De cyfers geven ook te constateeren welke kwaliteit het meest gerooht wordt Het bleek dat sigaren van 6 en 10 cent per stuk het meest gewild zy In 1929 werden et verbruikt Er zü echter nog meer liefhebbers van dure sigaren met een bandje dan menzoo oppervlakkig wel zou denken Er Werden nog 5 985 000 sigaren van 16 25 cent gerookt terwyl er nog 15 000 van ƒ 2 ƒ 5 in ro t vervlogen Van de sigaretten werdendie van 1 cent per stulï het meest gerookt 975 0 18 000 daarna die van IM et 831 179 000 en die van 2 et 700 565 000 Merkwaardig i dat de sigaretten van 1 cent voel minder gewild schynen dan dievan l i cent van J cent werden er 1441919 000 gerookt lan 2 cent meer 273 645 000 nl sigaretten van 20 cent be itaan ook er werden Vi 1929 12 000 vanverrookt Uit de cyfers mlykt nog dat hetpubliek sedert 1923 goMkooper ia gaanrooken Er werden in 19 meer sigaren van 6 et en minder van 8 eJ lö et gerookt danin 1923 sigaretten van eVa ct en 3 et werden in 19Ö9 veel miftder gerookt dan in 1923 die van 1 et ook Uit een en ander mag men de conclusie trekken dat een prij sTerlaging heeft plaats gehad in de sigaretten van de middel kwaliteit Zy die vroeger goedkooper rpokten W oken ze nu wel omdat ze nipt meef zoo duur zyn Die duurder rookten zagen daarvan af omdat de kwaliteit die zü steeite met witte bloemen meestal in het eind van gebruikten goedkooper was geworden By de luchtig vlotte mo e Tin hrt oogvnblki bij de sierlijk ranke modellen di e gedragen worden pa5s en de g amprin cer K stoffen buitengewoon goed en als de onter maa ¥ zon en wannte brengt gaatn wü een kleedingtijd tegemoet die nig is at kleurige weefsels betreft GRACE AU N kJtde deiAjoni De werkAde vrouw en het hawelUk UuizpndeiiAjonge vrouwen Idus de Lpn df n cJie cjiri van de ÏIaagsolie Ort zijn werkzaam in d regeorinj depirteinenten Vita Wliitelhall Wliitidjftiria voor Londen wat het Plein voor Den Haag is het gebied waar de gc iKiuwen Ier minislers verPijïen IJjiizenden nieiajea aiet meJi v s morgens ktwiien ze atuppen uiE trainen tram eö inil u fiea viiif motUeus tyj ©3 van die nK derne wer9 widlt vroiuw Het grootete dprl van ïie ongB vrouwen V hlt flU ig gedrgand p nd ie deo Alge iKipenein Bond van Jersoneel in Rijksdienst Deze bonajieeftjtfillnga een stenwning latenlioudt ï onder zii ïr Vrouwelijke ledden over tweu vragen Dp pn vraag was of zij óór handhaving van vrouweji in düeaet war i na haar huwe l jk en mdien daarbij de huw6lijk 3toelage voor alle vrouwelijke anibt iaï en kwam te veivalier De twoede vraa wis f ij vóór hnndhavmg van fr nwen in den dienst war n na h ar huwelijk eJi ijidien daarbij de liuwelijk ïtoelage in stand Iqu blijven voor die anibtenare n d e bij i weiltjk onfalsg zouden numerti Voor erti goed begrip B den ziij dezer ra en ia ïïet noodig vctmt te vertellen dat vrouwfeHjke ambtenarePlt hans bij huw Ujk ontslag moeten nemiei jén dat zt dan van deA staat een toelagjff ontvangen ïïe iweedfl vraag bevcsticon 3 è aitw WTdend zou betecikenen dat vrruiÉto die in Jenftt youden De merkwpardige iïitsla van deae eteimming ia geweesl dat op de eerste vraag 4795 inibb nare sscn ontkcn ad en sleöhfa 1S8 evesügend antwoordden en dat op de tweede vraag 3537 ontkennende f afwijzende en l S9fi l e e t geude antwoni fn inkwamen De ïtonijiung lieeft dus dp zeer Cive tuigende wifze aaAgetoond dat de vrouwen luttele uitzonderingen daargelaten wanneer zij eenmail Kfttouwd zijrv niet langer op een kantoor willeq jatten Er is v Verajiderd in lYet leven der vn uw de l ftjjMete jareai Kr IS vt el over geflchreivffli Een tAeiiBtelling U cïieu het afwaditende meilje vaniirf Kcr en de werkende onaf ialfeeiijke vTouïf van tliaiu ƒ En hei ia goed atipals het n u is Maar r ohtvaardigt dteze stenmii g teLonden naot de verttfidenttelling dait de vron tmii onda ke altft te ver doorgedreven fenii imiéëoiie theorieën Innerlijk vtouw Mevaa it F 4 Wat Nederland verrookt De Nederlanders jstaan bekend als zware rookers en waarlük niet ten onrechte als men de cijfers 1liet die het maandschrift vai het Centraal ureau voor de Statistiek publiceert o er het gebruik vam sigarenfc sigaretten en tabak in 1929 De totalekleih handelsprys van sigaren sigaretten en tabak nam toe van ruimi ƒ 142 millitien fn 1923 tot byna ƒ 173 millioen in 1929 Wat het totaal verbruik betreft Ijan worden op gemerkt dat het i igarcnverbrul1r ii dH 1 5 van jaAr tot jaar toeneentt terwyT het tabaksverbruik sinds 19 26 afneenlt Tn 1929 gingen niet minder dan 1 346 0 000 aigaren vertegenwoordigende én waarde van ƒ gC 703 070 in rook op 13 179 577 000 Kjgaretten deeldeii hetzelfde foti waarvan de waarde bedroeg 2 aanpassingsvermogen te zijn van Haagscheboomen dat ne hun tüd van gaan zelf zooprecies weten uit te vinden Plein 1813 Op het bekende Plein 1813 dat een keur van fraaie boomen had heeft de iepziekt zeer gewoed en men heeft nu juist die gerooid die min of meer in den weg stonden bij de bochten van de trambaan Eén aardig effect heeft intusschen deze opruiminK ehad Het monument op Plein 1813 is nu op eens in een geheel andere situatie gekomen De boomen belemmerden het uitzicht daarop in niet geringe mate Wie nu van den Kneuterdyk komend de Parkstraat ingaat ziet reeds op zeer grooten afstand het monument en waarlijk disaanblik op grooten afi tand geeft een aar aig stadsbeeld Iets he4l groot steedsch Hetzoo hooge monument I eischte nu eenmaaldat men op grooten af stand moest staarom het geheel in zifii oog te kunnen vattefi Dat is thans inderdaad mogelük en hetIs min of meer een verrassing deze onverwachte verandering in het stadsbeeld tezien die alleen ontstafcn is doordat eenigezeer groote boomen die vlak by het monu ment stonden zijn geveld Voor iets is eenoverigens niet aanbevelenswaardig werkals het rooien der booten toch heusch goed HAGENAAR MODEPRAATJE Itnprimé De Groote Mode Vmu iet dan emdelijk n3 meenens iyn en zousl zomerweer feen tydje aanhouden DiR ia voorzeker de vraag die alle mode draagsters zich stellen maar het is vooral eene vraag die de stoffen en confectie fjfma s opwerpen omdat dé impriméstoffen die dit jaar de groote groote mode ziifi gaan of vallen met het echte zonnige zomei weer Zaagt ge ooit zulk eene verscheideiftieid van de kleurigste fleurlgste zomerstofjes Ze zijn licht als een veertje liefelijk als een glimlach en he bbeir zulke warme fonds en zulke kleurenrjjke patronen dat ze het vrouwenhart wel verrukken moeten Daarbg ze zün er in alle prijzen van het aardige en zoo goedkoope kunstzyde af dat gobaal bekeken zulk een degelijken indruk maakt tot de ïüdigste crèpeGeorgerttea en het ragfijn mou seline deSoie dat zoo mogeiyk nog een graacjje dunner is De rÜkdom van patronen is haast onbe grensd De prachtigste bloemvormen natuurgetrouw erf gestyleerd maken an alle stoften zónder onderscheid de weelderigste bloemenvelden Geel rood en bleu domineeren groen in alle genres in alle niveaUx is modieus en ook de racht combinati het zwart wit en het wit zwart is al eyen sterk in de motie Naast die keur van gedurfde en toch liefelijke pètronen van eene kleurenweelde tot nu toe onbekend is er nog overdaad van s metriache en onsymetrische vormen opAuKf er flpg een overvjo van kleinibloemig en bladig dessiöï er nog de Vroote vogue van moesjes en stipjes die op eene nieuwe manier dicht bijeen ge plaatst een nieuw gespikkeld joftewel gepointilleerd effect maken irfcn zou zoo denken als men al dat schitterende kleurgoe l al die prachtige zomertoiietjea ziet prijs speelt geen rol meer in de mode Tot op zekere hoogte is dat zoo er zijninderdaad bijzonder kostbare impriméstoffen Maar er zijn er ook wier effect verre bot en hun prijs uitstijgt en er zijnzelfs crèpeGeorgettHs die er buitengewoonfraai uitzien en die van prüs geweldig mee vallen Het schynt dan ook meer en meerheU streve van stoffen en confectïefubrikanten te zün om door gemodereerde prijzen het modieuae goed te leveren en zoodraagt men de imprimé stoffen over deheele linie en geniet iederge van wat vr eger voor er kete Jjestemd zou zjjn geweest De crèpede chmes zyn er ook in pracht van kwaliteiten mèt de zuivéVste zijde ails onderlaag Doch door het verzwaren metkunstzüde zyn er tevens soorten die él dp volheid en soepelheid hebben ji hirt waardevoHe z0de produet en die juist door hun kleurigen opiji uk daar an haast niet te ondeifscheiden zijrf Dan atijn er de voiles die bijzonder fijn en mooi van ef sel zijn en door verschil in kwaliteit tfl oogejw vbf lagere pijiMf te koop zyn Deze bedfijr i iles zyn echt prettige zomerstoffen zQ paren hunne luchtigheid aan de waschba arheid van hun nuitfriaal en daar de dessins en kleuren haSBt net zoo beeldig zijrt als die der Créor gette leveren zij daar een waardevol hïmplacent voor op i En dan de wollen mouselines Ook die j zijn an dit seizoen bijzonder fy n bedrukt meeli met kiwine vriendelijke patroontjes in n tint op donkere of lichte fbnds yoogfn we daar nog de kunstrijden stofc jes bü die z66 oogverblindend mooi zün dat we er dadelUk op af vliegen Jammer alleen dat hier dpwijls schboneit achUn bedriegt en men vrei degeHjk In de bevte kwaliteiten mag vervallen wii men waar voor iJa geld g kocht hebben SPAARBANK VAH Oh HANDELS EN LANDBOUWBANR INGELEGD OP Jan De bloem tj 8 staan op stevigf lange tttengeU en zijn bi i mter m M geteekend K Hi el de bloe ien als ite Idnem lelen zyn fraai rnse gvÜM Het plantje zelf wtfnil nicl hiv g nJ O lat M Xij stoelen vrÜ snpl nit xoodaT XÜ spoetiig een vrij grt otP ttpiHTvlakte bumen bedekken Onk lyn zy j l Ui inder renif ei chend zw dat zü op ntfgen eg alle p Mlt on gt g dijen 1928 f i l75 925 H 1929 f 2 3U 114 1950 f 2 428 037 Vwits is wf mooi Saxifraga craNsifolia U met dikke ein nde bladeren n miM ie langif tex Mit r vw Woemen l eze wordtv el httoj jT dna Saxtfraga umbrestu U enkan iwi een huMyte van c a 50 c M bereifeen I bt ttaan er nog een vrij groot aantal StuifragaX die rmt geschikt zijn voor rrtt ipanüni De meeste catalogi vermelden er een Hink aantal van Om een klein beetje ffMnènteerd Ie yn m men wij o a Saxifraga Att wa r purporea S florilenta S Hosts S CabM aiuen i t i Intermedia De Duitsche Landbouwt ntoonst lllng te Keulen De groote DuiCiche landbouYrbentoonsteK ling wordt elk jaar w een andere stad ge houden De 368te dezer teiftoonstellingen zal van 27 Mei tot 1 Juli te Keulen wortlen gehouden op de fraaie tentoonstel Imgsterreinen aan 4en Rijn Op een uitgestrektheid van niet miiroer dan veertig Hectaren za de landbouwer zoo ongeveer alles vereemgd vinden Waarin hy belang stelt Men verwacht op deze tentoonstel iTïig 350 000 bezoekers bü goed weer zelfs nog meer nadat in 1929 te München 280 000 in 1928 te Leipzig 344 000 in 1927 te Dortmund 335 000 en in 1524 te Hamburg 504 000 bezoekers waren geteld Het spreekt vanjelf dat alle en een tentoonstelling die werkelijk iets biedt een dergelijke enorme menigte kan trekken En inderdaad zijn op de Duitsche landbouwtentoonatellingert de beste producten van veeteelt akkerboutr plantenteelt ooftbouw ïSïivelfabricatie enz vei enigd Op 4e tentoowliteUinig worden en dit in het bijzonder by de dieren prestaties en waarde nog nader onderzocht Het fokvee dat in reusachtige tijdelijke stallen is ondergebracht wordt aan het pubiek getoomi in een bijzondere manege met tribunes waarop 8000 personen plaats kunnen nemen Ongeveer 2000 dieren zullen naar de tentoonstelling worden gezonden Onder hen bevinden zich 300 paarden 500 runderen 300 schapen 350 varkens 200 geiten enz Alle soorten van Duitsch e runderen en varkens zullen op de tentoonstelling vertegenwoordigd zijn Uit alle streken van D itBchland zal het vee naar Keulen worden gezonden Wat de paarden betreft zoo zullen gezien kfeda van de tentoonstellingsstad e Rj i Kr ijn er onder met witte bloemen met nMwIe met rase en x en chillende kleurschaketfringen daartusschen terwijl er tevens zyn fö t fraai grijs gekleurde bladeren waardoor de Wadrosetten een inderdaad prachtig effect maken Saxifraga Cotyledon is cih een deaer Verschillende Saxifraga bloeien nu reeds en xy zetten haar bloei tot ver in de volgende maand voort Zeer bekend is ook Aarabis alpina L ook wel Scheef kelk genoemd die men heel vaak aantreft als rand De Arabis maakt een uitstekend figuur in den rotstuin en vooral groote plekten van deze buitengewoon rijk bloeiende plant doen het uitstekend Zij bloeit met wifte bloemen die in flinke trossen aan de toppen der bloem telen zitten Zij worden niet hoog daar zü hoogstens een 30 C M bereiken doch kunnen verbazend uitstoelen en spoedig een belangrijke oppervlakte bedekken Hoewel ziJ bijzonder ryk en overvloedig kan bloeien duurt haar bloeitijd niet bijster lang Mede ook doordat zy reed s zoo vroeg in de lente bloeit is het een rotsplant die alle aanbeveling verdient Er bestaat ook epn gevuldbloemige Arabis alpina L die zeer fraaie bloemen geeft alsmede ook een Arabis met rose bloemen doch ons inziens verdient de witblbeiende de voorkeur daar deze kleur veel fneer spreekt Nog een buflsngewoon fraait rgtaplant is Itwris tfempewir L die In den Volksmond bekend is onder den naam Scheefbloem Zü behoudt winter en zomer haar blad en bloeit piet vrij gioète witte bloemen Zelfs een jong en klein plantje kan geweldig rijk blpeien Reeda in April begint zij haar bloemen te voorschijn te brenaw en tot ver in Mei zet ziJ dit vooKkrS Ki alles haar gunstig is vaak ook njtg eeï öed eind in de maand Juni Het pj tje ze bereikt alechta een hoogte v ca 20 c fl en zijn blpémfen zitten op st ige doch betrekkelijk korte stelen inderdd is Iberis sempervirens L een rotspjant by uitnemendheid Voorts is een zeer dankbare plant voor den rotstuin Gerastium tomentoaum L Dit landsche koudbloed paarden het strfkst A i a vertegen froordigd zyn Talrijke warmj oed Jsjs een kruipen plant die byzonder sier lyk over steenen Keen ki n groeien of van een muurtje ohitaag kan hangen De kleine smalll blaadjes zy n viltig en zilvergrijs wpardöor de plant pen zeer Ie vendig effect maakt Ook zij bloeit zeer ri et witte b oemee meestal in het eind ven A S l of begin Me Zy jto t ook enormsneTSiit d w z ij vertakt fch snel al kruipende Afilós bewikt zü ook slechts een geringe hoogte n l 20 c M Ook onder de Veronica s zyn kruipendesoorten waarcorider die nog lager blyvenennog geen 10 c M hoogte bereiken Hoewel de bloemen veelal alecKts zeer kleaizün kunnen deze in zulk groof aantal verüchynen dat het geheele plantje zelffceheelen al onder zyn eigen bloempjes bet De meegte Veronica s bloelen jlilec zijn er ook met blauwe en metbloempjes De bloeitijd valt in Mei enduurf ook vrü lang Om zeer groote Vlakten in de rotspafty te laten begroeien zün zeer aan te bevelen de gazonïormende alpenplanten zooals b a Thymus lanugynosus L en Thynm Serpyllum L met haar fraaie varietd oseua Zy frroeten vrü spoedig uit toTgroote pollen en bedekken zoodoende in enkele jaren vrij groote oppervlakten paarden uit Oldenburg Hannovei ei Holstein zullen echter niet ontbreken ƒ De tentoon stelling zal bijzondere afdeetingen hebben voor kleine huisdWeipluimvee voor byenteelt en visCTtrSngst Op een bijzonder terrein zulleapkalle mogelijke landbouwmachines i b ijf wordengetoond Ih een van de vele hallen zal menfechte wijnbergen kunnen bewonderen enaan hun voet Dtfitsche wün kunnen proeven In het Melkhuis zullen de tentoonstellers trachten elkaar te overtreffen in defabricatie van boter en kaas En verdereafzonderlijke afdeeling zal zijn gewijd aan Landbouw en Marktbedrijf Rij talrijke bezoekers zftl zeker groote belangstelling bestaan voor de afzopdefHï e tentoonstelling van den Duitscfcen tabaksbouw die ondanks de vele moeilijkheden waarmee hij te kampe heeft voorwaart tracht te komelfWen heeft in den jong ten tijd resultaten van beteekenis behaald waarover het publiek voor de eet ste maa ot de Keulsche tentoonstelling zal worden injelicht Zoo zal men hier de eeretè natuurlyke nicotine vrye tabak te zien krijgen Deze tabak is nieurd door den Rijksgezondheidsdienst y ok tabak die Immuun is tegen de gejirorlijke bladvlekkenziekte zal men jtfier irtnden Geheel nieuw is voorts een proc e tot het droogsn der planten I Van deze afdeeling ia voorts o a ook nog I de tabaltzaadolie te vermelden Deze olie is geheel vrij van nicotine i van andere ongezonde stoffen en kan ijiet alleen voor tecjjnische doeleinden maar zelfs ook biJ het bereiden van fóvensmiddelen worden gebruikt Voor kleino tuinen Fraaie rotsplantrn Vc or den rotstain ziJn bü uitstek goed g vhikt ver chiilen48 Sajiifraga sooJiR misschien beter bekend onder den naah n Steenbreck 1 Een zeer bekende daaronder is Saxifragaambiosa U ook wel H e iangef hoe Hever of WWersverdriet gebeeten GEMENGDE BERICHTEN Stationaldylle te Driebergen Het kippetj van dea chef De i tationYiief 1 Drieb jrgtjn lioudt kip pen Dat is op zichzelf niets oüxftnder Maar hij h iefj wel bijzondere ki want dw avonds aan zij niet in hun naohtverblijf zooak lat n n fataoeiilijke kip betaamt maar zij zotten zich neer in Jio e boomen achter liet station hoe hoog r hoe liever Ook doe winters En dan kin mei siBwMtten tegen den noehtelijken hemel tusschen de kale takken z ien a steken Doch ook dit is nog niet zoo bijaler bij dpra Er zün moer kippen die deigeïijke luioa hebben Zij leven bove i hun stand rtat liohben ze van de meaisolieii afgek kni Maar de chef lioeft r ak kriulkippw dtt vijli de tle ne kippetjes die om het zoomt te diTtkken rp een kinderkaartjie zouden kunnen reizen En nu komt het Op Hm moivian Mei Ma and igmorgMi vaa lut jiuir 1929 kwam het krietlhaantje metfien zijniT hareiiKlaniefl heftl jvarniantiig ImH p ron o V4tappen Bfftde in pertbeordöji Jaareoi hloenienbak die voor het bureau van den clieE in t en vonsterbank ia aangebtadit ta wunrin v er8oliilleinde plantei groeiukn groeiden en bloeiden Het perwMieel begon al te denken au ftta tion3m pectie i Ma ir men liad hel iii i p geheimzinnige wijze werd tiuedieaj de plnnten een nmtje gemaakt e p kleinl wit eitje werd er in gedeponeerd en in allï stilte vertrok het paartje due z id r gejtakel nis wilden ze t geheim honden Twaalf dagen lang lederen ocfitend pronpti vDÓr de koniitt van trfin 3751 werd het aan tifcl eieren met ééa vernipwided en hat astl rog onaarizienUjke nesiilyerd langiamo j hand viertraaid en verbfit er d nodat het 1 reelil knusjes begon nit te alen Toen ons kippetje het welletjes voj j tlil zij zidi met breed gebair op haar porcelew witte eitjes en begon te broeden Dat er alle divgeii zoi n klcniiie 150 snel en persoaaitieinon goederentreinen gillende Iobm loto fc motieven lang haar ih en daverden liftr deerde h iar nie in het minst Trwin bl f Kij 21 dogim op hgar post niet denkend ite overuren f aan art 91 A R D t Waapen bcjsien3wsar ighe d vaa h 8t ttion de vaste reizigei die in het gefceinl witreii genomen kwamen geragöid atta kijken Al 1i het personeel dat scliik in bd vivciiHiè L i vat had gewaakte bet diartje eo haar ViL l i t hroofit mot toewijding n lièfdt V ihof zelf Biieid natuurlijk ook een f og in liRt zeil want ala hy aan zijn wiirijttafel gi jfityn was ag hij niet aUeen de kjeur van dé Jjlykvonslons laiar als hij i Zij kot k kon iij daa loor het véAitöl ojflj klein dappei kippetje pen ziW i Toen de tijd verstroRftn was kwamMier 12 kleine We schrijven tlinjiB Mei 1930 Hen ki iifeft lyiar oude hroediplh te wjer Óitgettü en ait cpnieuw tuBficiie de blownen opiVensterbank vnor het roam van deo bart clBef en zorgt voor vermeerde ng vw IW soort 4 U Half Mei zullen de kleine Iwkeotjai I komqn Wie durft er ü nog beweren drt er m het apoorwpgb rijf geen poëzie aitP Vtujl Spdhr en Tmnweg pn Als je het mifi weet p te merken en te waardieeiai Tien jaren op reis met twee Duttocfc herdershonden f Een geKelftfSiap hestiuuide uit drie ef en twee da mes zal Maanda j a s BMt l Rtud I akers van 40 P K elk to ll vjin iliet merk Big Six van AmBteW uit een we eli reds aanvang ai ke i I l aFrtagt tien jaien in beslag zal nwiffi bm door Afrika gaat Het d el d fcetrott eohtar nM de pirefltalaeB van luto H dan wel dio vnji twfo rfl e JuiV t tieJierdersIhonïlen eep reu en een M andemalf jaar ii ril kringen van kynologen feu o A b andoren h t rtcht n l de m ening Uudtedio herderafliond nftt bestand ii de onfberin i van een xm ala worden orideniomem en tegen de verbortden gevaren van ftanvalleo J dieren e d aaar zij ihiervoor naar be W wordt van te nBr euzeri cJi angaÜg liedopldo liondeii Elsa van I a Billow von EigtrpteDT gt eeim een der reirfger üen Heer spetiaafl atgerjdit ate yerd li mlcté len zomlcr hieit ij van oenigo MPof van angst te doen bliken M ook tra 4i en om hot grilote wiW mogelijJi la naderen wai bil j TT bohoorlijfk bewijMnateiwl voOT iaj kunnen ifomen deas m ent4 W don gctotograieortl jjito De r gaal van Kotterdam naar Vj iervol8 imdoor Fraatllitj Spa iie J ItaUë an leii Ballcail nau ERIHi Het hoofdöoel der raifl is nu aan to dat d dieren ook in niowcnt o v n D grootste gevaar voor niata terugdt desnoods ook op bevej van hun dieren ii leeuwen en tijgera l slotte ua een rit welke dwara door Afrika gaat te worden beëindigd Zoowel de Jieenuifl de terugreifl zal naar vorwaoJit wordt vijt jaren ui beslag neauen Ui ftiieinere aan tieze wergildreis zijn belilUve de r cdfl genoemde heer Wijdenea zijn Ld tgejin tó mevrouw A J WijdeneaIloogstraten ie heer M Henuink mevr O Heniimk l on en da lieer W J Stokkoiitrwf tn kynologiaohe kringen bertaat voor diL txpenntenl waarover geregeld zal worden het ieht veel belangstelling daar bij welalag ii het rad van den Duitödlieii herilerahond uaiunerkeJijk in wahrde zal tijgen on J Wi hond dan aU Je ideale verdedigiugHlhond kan woiden besoliouwd O ui zii ook voor Jiet geval dat men ia de wüaernia kampeeieu moet d bewaking der leizigern la i de bt de diereu wonden overgelaten Van ef ii en aiider wordt een dagbodt aangelegd KERflEUWS Kerk en Vrede Prof Heering over dienstweigering De vfiei niging Kerk en Vrode houdt Jijar jaaivergadering op Zaterdag 21 Juni vm 11 UU te Aiiwterdant in het Old Fellowhui3 Aan de agenda ontleejien wij Hut Hoofdbebtur atelt voour in de vAgStattiti ptarajn van attie op ie oenieu d it lii ll all ulgt ij do vt U eniging tracht dit haar do l Iit ltiikeii dooi 1 Het uitgeven m Verspreiden van haar or inui Kerk en Vrede i i m4ei ophouden iiie woord en geadiriit 1 wij i op dö on verzoen lij o tegenstelling r lien Chmlendom en ooi log en hiervan pciiUare nietnung te doordringen 3 Te jverken voor opheffing van dienatilwuiig t 4 Te werkeli voor nationa en internaüoi ilii iintwapening 5 t ontaet te zoekeui zooveel mogelijk iL iii3n te welken niojHflv t stverwaiile groo Wil in andere landen r f ü Den Vulkenboivi te steiéien van uit den gi t oiuer vereeiiiguig 7 icfi te onthouden van eiken direotf n uteuii iieii rlog8bedrijif eji oorlogsvotirbe i n iduig 8 Alle niiddgltui die aan let doel dei ver riiiiging bevoi derlj rijn Vuiu a stelt het H H o ni voor dat de wiiL itigiiig uit die N ioit meer Oorlog f edemno zal tretlen en wel pdat het doel van Klik t n Vrrilé niet meer d t r het puMii k wegona verwarring met ile d9eleind u iii andere orgiuiisatie verkeerd bt epen l Avoixlen i iijf dr fcT4 J ifering voorzitter der v irt iiiging sohrijftHn hetzelfde ninijniier lil jiel volgende ter toelioliting van h r iiLweipprograini Van actie Met dit prt raiti wordt niets nieuws gevoei d Hel b vat nietsfianders dan wat de opriuJitenB onzer vereenigiiig hebben badocld en gi J e J wat de logische ooiiisequeniüe ia vaii ie t t g iiiselvwklaring bij lü opriohting iiaimt nojiien Ie motie oi wat wij gedurig iwihiit n uitgrspfokan i n getradlit te verwp fiilijken K erk en Vrede staat voor een beginsel ie tiiuverpenigbanrheid van dirifltandbm en loB Van hiwe lesten verwacht K en V zij gabiedit niets zij bant ooik niet uit maar zij verwacht dat zü zich persoonlijk onthoudfo van elkon directen ateun aan oorlpgBbednjf en oorlogevooi4iereiding la Lt dien tweigenng Ja Het ia dienatwrn enng met alles wat er het gevolg van kan zijy Hoezeer wij de ovcrliekl ook willen j gehoorzamen ten slotte moet men Gode ni tr ï e H orzanien dan den menschen eiland 5 29 Dexe waarhefld eiadit hier oiivfiljiddèlijk hare toepa ing 1 RUILBURËAU voor bona en plaatjes Hedïlwaï gepasfiflerde vee verzonden aan Mi vr Veai I I r te ftudewnter M5 Lever s bone n R G de Bl iGomïa 20 Hqgzegein i W t Gouda 60 Hagzegels AH Vo Gouda 107 HagMgeU eiv t örd voor h J tti Gouda 59 Hagzegala We haddöfi er enkele diiiaendeo van Jit VfmruM thana ztjn we achter We bedoelen i ft de Hagbona en zegela Mogen we de vrienden en iWenddnpau van rui n ruilmbrieic en eai er op atbtcnt maken 0 1 1 wt ze Wier glairne ontvangöu Er zijn VIvt t eh il lende i er aeer goed aan kun II koinen ook die et eenige ihonderdtolled v iii 111 vofjrraaid hébben en niet verzamelen Koiti tet aantal trouwe vePBainelaars wnnit 8t ftd9 grooter help ons uit dm nood Wia spoedig h lp t ielprt duAAeJ Ufnk ook aan toewending Van Lever s l eiikfjnen linnenkaatbona Dobbels plaatJM éademak 8 liona Leuplaten Dpoete a plaatjee Iu4Ü H bben uiooie voorraad van Vterkade s Paddemtoelen Van Houten a bon Kl8vw liidpU t je e jiiolenbons Van Nelle 9 fhe uetit srekkette i Donzelniann a bon W6 rekaien du op groote toeifflicKngen m T RUILBOREAir Raadsels voor de Jeu fi Oplossingen van de raadkels van vorige week Een koekoek Muur bloem muurbloem 3 Gom bom dom Tom Een kikker kwaak Stüvenisse Sein vest tante vast tien a Z Zierileree 4 pil 1 fl e u wJil e e r d a m i e r i k z e e ii t a k k e r r u a i e bek De Eén rotte appel in de mand maakt het gave poft te schand prüs viel bij loting te deel aan ZUS SIXM Turfsingel 2 De prüawinster kan haar prij s Maandag aan ons Bureau Markt 1 in ontvangst komen neme i Nieuwe raadsfls 1 Welk groot man werdt een deel van je gezicht als je zijn eerste letter verandert 7 2 Ik ben een schoen maar niemand hoor Draagt mÜ ooit an den voet Zeg vlug hoe k heet en waar men mij Alleen maarVlragen moet 3 Ik ben een waterplas Neem mjjn eersle letter weg en ik noem een deugd Neem nu weer niyn eerste letter weg en ik ben niet dichtbij Wip raadt ditV 4 Verborgen bloemen De strook was te ruim aan de jurk gezet Wij hepen een uur in den wind en den regen Heb je je nichtje ran je roode verf meegegeven Zyn Annie en Terese daac nu al 5 Ijd in geheel noemt een stad op Java die met 7 letters geschreven woi dt JEen 5 4 3 is een voorwerp dat en vloeistof kan bevatten t 6 2 is een geluid dat een viervoeitigdier maf kt De 5 2 4 3 noemt men alle potten en pannen enz 1 is een nedeklinker 7 3 is de berieden tyd van een werkwoord 3 Verliotfgen viorvoetigo dieren Alle musacheti ken ik niet uit elkaar maar Ik geloof toch dat deze njl ch i er tweemaal geweest is vandaag Annie s papa arde de vorige week metl 9ns rf Kun je van deze wol franje maken Het arme meisje bood aste te koop We zijn la geqf Jacob eerst een boterham want hij moet weer naar school Oplossingen inzenden aan de redactie Van de Goudaclfe Courant Markt 31 VOOR LE HUISVROUW Had U dit wel eeni gehoord MelkglazetriRioet men niet dadelgk in warm sop of met heet water omspoelen want dat maakt zè dof Spoel ze eerwt terdege met gewoon koud waler om Waterkaraffen aangeslagen door zoogenaamd hard water schudt men met verdund zoutzuur of sterke azijn Heel goe4l naspaelen met veel schoon w ter Denk er om dat men kristal dht met warm sop is omgewaaachen nooit op den tocht of op een marmeren of steenen aanhecht zet Want dan kan het barsten door de ongelijkmatige afkoeling Aangeslagen of troebel gewor n bloemvazen karaffen flesachen eip Ault men voor een klein deel met wale en doet er wat theebladereji of zand en aJyjn of koffiedik of eierschalen of Brussèlsch and bü en schudt dan flink een poosje Dan knappen ze bepaald op Met schoon water nas poelen Ook vette oHeflesschen slaoliekarafjes enz maakt men aldus schoon alleen doet men dan warm water erin met soda zeeppoeder en én van de gpnoemde hulpmiddelen ais koffiedik zand enz Ken ouderwetsch middel om vullS karaffen en fles ichen te reinigen is schudden met wat water hagel Doch dat kan men beter laten onJfat het niet aangenaam ia ais men lood in rt lichaam Vrijgt Voor het geestigste onderschrift onder deze teek ng ordt een bon uitgeloofd ter waarde van ƒ 2 50 welk l rag moet worden beateed Jn een der wii els welke In de Gouasche Courant adverteeren in de periode van 14 dagen na heden Op de enveloppe op den buitenkant vermelden Prysvraag Alleen abonné s op Qoudiche Courant kunnen aan deze prüanaag ofieedoen N V BRINKMANN vraafit voor de Afdeelingen Lingerieen Werkmanskleeding Naaisters en Leerlingen Aanmelding Kantoor Peperstraat Zaterdagmiddag en 9 avohds na 6 uur Voor Willens 55a lo m Slechte reuk uit den montf werkt afitooteiid Leelrk gekierde Undan ontiieren het knapite eezlcht Belde rbooa hiidtgebreken worden oikwjls rMdi erbalpea door eeumal poeuen met de heeiljk TcrfrlHiehandt tondpstte CUoroiloaV th taadw Terkirgra rtedi dk kort gebruik eea S whtlfM tnoi Uni ok 9f lydej ky gelyktydlg gebrul kmaklag t b dea durrooc edaw fMoaitneordea ChlorodoaMandeoborstal die teti bjionden ia Rottende tpjêimIw ia i tHMhuirolmtw der tanden kIi oonuk veor onung naro D reak ait dea Md wvim Aunnede groadir rerw derd Probeert U het eerit met eea tube ran aboeat moti lobi aOoMt QUoradoat tandeoborMcl roor dnmei n rent urhte bontel X VDor heerea 76 aat harde boratela Alteen echt In blnvw gtv u9 orlglaMle rarpakküw Mt bet fMbrift CUoroilOBl Overal Terkrjjbuw Vergeet dat niet dat ge een gloednieuw Rijwie kunt koopen voor slechts f 4I BO Uitgerust met groot zadel Torpedooaaf Kettingkaït en Michelinbanden Alleen hij THALIA Magazijn TEL 45 KLEIWEG 101 Fa J C SIBBES GOUDA HOOGSTRAAT 7 TELEFOON 423 In TRICOT en MACCO ondergoederen brengen wij de grootste sorteerihgin eiken prijs oRIBANA ONDERGOEDEREN voor damesA heeren en kinderen V f Bfidcostuums Badhanddoeken Badhandschoenen HONDERD en meer BRIEVEN komefi in op de advertentiën in dit blad la dit even n succes Plaats hier Uw athfcrtentiel 1