Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1930

Een Quldan d Kilo Kaasjes Kaashandel TEEKENS Gouwe 55 liO Gouda TE KOOP Op den besten stand van Gouda te koop Bouwgrond voor 1ste klas Huizetf alsook voor Industrie terrein of anderszins groot + 2500 M alles gelegenaan groot vaarwater 30 Schrifteliike aanvraag bi bet Technisch Bureau voor Bouwkunde van J H DE WILDE te GOUDA In verband met de plannen tot droogma king der Keeuwgkache en Sluipwyksche pjgaen is ook de vraag naar voren geko g jn welke mate de visschery beiang iKeft b het voortbestaan deaer Plassen fferd eenerzuds door de voorstanders van iet behoud dezer Plassen er op gewezen dat de viMchery daar van werkelyke beteekems 13 en m de toekomst veel doet verwachten Bidenyds werd door hen die van de droog m lnng dezer Pla sen alle heil verwachten het visschery belang vrywet als van geen beteekems genegeerd Het iB daaroip van by zondere waarde dat e afdeebng Beeuwyk van de hoofdafdeeüng 2oetwatervi8scherij der Ned Heidemaat schappij in een adres aan de Staten van 2uKi Holland heeft uiteengezet m welke mate de belangen der visschers by de aan hangiH genaakte droogmakmgaplannen be trokken zyn en welke beteekems de visch ïtand daar ter plaatse heeft in algemeenen Ein voor de wateren buiten deze streek Ooder sanctie van de Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij der Ned Heidemaat sebsppi wordt m dat adrea het volgende medegedeeld J e plassen welke een oppervlakte van area 800 HA beslaan worden bevischt door 3S personen die daarin het bedryf uitoefenen en hierdoor geheel of gedeeltelyk in hun levensonderhoud moeten voorzien De plassen zyn tevenè de voedingsbronnen van talryke daarmede in open veriaindmg ataande polderwateren waarin ook door een aantal personen het vissohersbedryf wordt uitgeoefend Kon er voor omstreeks 20 jaar geleden ge legd worden dat de visschers van deze wateren menschen waren wien het uitslui tend er om te doen was zoo veel mogelyk Visch aan het water te onttrekken zonder nch om den vischstand te bekommeren thans kan er in dezen een verandering ten goede worden geconstateerd de visschers z jn georganiseerd hun belangstelling voor de instandhouding van den vischstand ib op gewekt en werkt zeer nuttig hetwelk o a biykt uit het sparen der jonge visch uit ïetten van pootvisch en bescherming van de paaiende visch Eemge sprekende voorbeel den kunnen worden genoemd In verschillende plassen is o a uitgezet snoekbaars een vischsoort welke haer voorheen met voorkwam deze groeit uit stekend paait in ruime mate kortom de resultaten van deze uitzetting zyn schitte rend Bovendien verplaatst deze visch zich successievelyk naar de andere plassen en verwacht mag worden dat alleen de op brengt van deze vischsoort een bron van inkomsten voor de visschers zal worden Niet alleen met steun van de Regeering ja d T wok door de vij checs wej f ited Wr l SaTöBSTiierVan zyn Tl bare resultaten aanwezig Enkele visschers hebben al met succes de eieren van snoek tot jonge snoekjes opgekweekt en deze uit gezet Proeven worden genomen met het Uitzetten van houting een vischsoort fei telyk m de rivieren thuiabehoorend maar waarvan gebleken is dat ze in deze plabsen nog sneller groeit dan in de rivieren Verder werd de uitzetting van edelkarper in de laatste jaren met kracht aangepakt 6 jo N V Hollandsohe 6 Depositoen Cpedlet Bank Blauwstpaal IS Qouda Blr ot uri H WA Dtll BWUFF De Banl geeft uit Schuldbrieven met 6 o rentevergoeding Ö Q in stukken vfin f500 t250 flOO f 50 6 01 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichlingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schrifteliike aanvraag verknigbaar bi den Afdeelings Secretaris den heer Mr A A JRijksen Kleiweg 34 Gouda 20 I PRIÜSVIERLAOING MANCHESTERBROEKJES vanaf ZIJDEN KOUSEN laddervnj van f 1 30 nu HEERENPANTALONS nu DIRECTOIRES vanaf ROODE ZAKDOEKEN groote maat BADMUTSEN vanaf TRICOT JONGENSBROEKJES vanaf 2 Persoons graslinnen LAKENS gefestonneerd Voorts enorme keuze m SPORTHEMDEN KOUSENSOKKEN BADDOEKEN MUTSEN enz f0 72 0 98 0 85 0 22 0 21 0 13 0 44 1 54 Zauf Qauda 50 RSETBANDEN 2 U KBANDEN EN ORSETS M tB NNENBAND QDNVENABLC OCTROOI N M122j GEVEN Uw LiCMAAM DEN ZOO NOODIOEN STEUN Vpaaot slechts Uw doktep Pst Karel rikke tikke tik Er zit weimg schot m het hevige confijct dat ik onder stygende belangstellmg van het Goudsche publiek met mynheer K R van Staal tracht mt te vechten t Zou 100 aardig zyn als hy eens uit de hoek kwam maar hy geeft steeds met thuis Heeft hy óÓk misschien vernomen dat Broekhuys Rolls Royce m Gouda in de ga rage gestald is en heeft hy de hermne nng aan vroegere glorievolle dagen geen weerstand kunnende bieden wellicht een snoepreisje ondernomen Wy willen alvo rens ons discours verder voort te petten hem even opbellen Tjoek tjoek tjoek Veel weerstand is er nret meer daar komt de snoek boven Een knaap hoor En wat n verglaasde schnk oogen Eer is teer Beteekent teer misschien koolteer snoek Dag Snoek Moet je dan al Wet houder en nog wel van twee Departeraen ten voor zyn om zMn ha k l je maag te hebben Ondanks zyn halsstarrige stilzwygend heid zullen wy daarby de taal van de patient sprekende doorgaan met het woord tot hem te ricffl i Zyn incasseenngs wrmogen boksterm is werkelyk boven alle lof verheven Ik heb de Dagvaarding aangehaald waann de mededeeling voor omt van een s c h ii n v e r k o o p van Van Staal 8 Drukkery aan Broekhuys Rotterd H en L bank een knoeicontract 1 de toevoeging binnen enkele welren werd deze inventaris drukkery weer aan erkoopers terugverkocht knoefhan delingen du Ik heb gevraagd of de som van 40 000 gulden ongeveer juist is Jie K R V Staal er bg deze gedegenheid ter op zou zyn geworden Ik vroeg naar m relaüe met de Bank hy die toch door wn ingewyde de Rechterhand van Bfoekhuys wordt genoemd Ik haalde epder èn uit het verhandelde ter gerechte otting dat per trekking 25 000 gulden aan ivertenties werd besteed bruto verdienste oor K R V Staal 30 en dat h j als de eUtmg hep duizend gulden per week toe Kfi kreeg Ik schilderde de rommel aan de onneur HOOGSTPAAT 14 OOUDA IN ZOETE en ZOUTE KRAKELINGEN 22 en 25 cent per ona PRIMA HONINGKOEK 40 ent per stukAlle soorten GEBAKIES 8 cent per stuk SIROOPWilViELS 6 cent per stuk BANKETSOORTEN en TAAIE BITTER KOEKJES 22 cent per ons Qebi KamphHizan VAN DEN BERGH s VLAG THEE PRIJS per ons 40 38 34 en 31 ts OP lEOER ONS EEN DOOSJE RJNE HAAQSCHE MOPJES VOOR FIJNPROEVERS I VRAAGT ZE uw WINKELIER Grossier voor Gouda Fa J VAN WIJK Az Keizerstraat 42 ÖOUDA A DE 1111 t k Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Aulobandan 2eWeenastraat 17 Tel 43929 R dam WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voor waarden voor leerlingen H Q S en Gymnasium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER 761 10 B MARTBNSSINGEL 12 Het adres voor Kantoor Winkeljassen II De Kleine Winst orte Tiendeweg 22 Korte GOUDA lil 96 Ésl dse diii goi Vooral als ge U voedt Gsbruik dus Verburg s Brood Elect Bakkerij A VERBURG GOUDA Spieringstr 65 Tel 663 EVEN KIJKEN MEUBELEN BEDDEN KLEEDEN VLDERZEIL LDDPERS MATTENaORDUNEN SPIEBELS mi tnz = TEBEN DE LAABSTE PRIJZEN BU J V HEERbN Jr Raam 276 in DAAR BAAN WIJ OOK HEEN GKAFZEKKEN GHAdUtUIZEN StHOORSTEqNMANTfcLS U nameiUen iii alle stylen Beleefd aanbevelend 2626 10 Firma J M van Buuran StnahoHmPii VIJVERSTRAAT 12 GOUDA AAN DE SPITS STAAT ONS PLATEEL 10 A DEN HOLLANDER Tuifiineel 40 A BROEKHUIZEN Kiro melkilool 73 N ERGENS ZOO 60EDK00P H Brouwer de Koning Spieringstraat 163 Gouda Ona brood werd bekroond Arnhem 1923 s Boach 1924 B dam 1926 Dordrecht en Utrecht 1927 Stempel en Naamplaatfabriek BOERS Co R dam M J DB JONO DAMESKAPPER s L GROENENDAAL 110 b d Gouwe f Blyft zich beleefd aanbevelen voor het kappen van Dames voor elke gelegerfheid Ook Bruidscoiffure Ook aan huis te ontbieden Mtisifl nn Sili llittenliiioiaiii Gedempte Slaak 87 nabu Oostplein SchiedamscheweK 8 3 Rotteidam Laat Uw oude boed vervormen vanaf ƒ 1 75 U Itrosrt het nieuwste modelweer teruj S y S van Dantzig Nieuwe Zendfng Overhemden RADIO ƒ 2 per weeK GEHEEL COMPLEET GEPLAATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA L I GOEDKOOPSTE ADRES vooi ook vooi oudere dames Bloemen Veeren en Lint Enorme sorteeiing VRAAGT UWEN WINKELIER VAN NELLE S PAKJES KOFFIE BIJ HET OPENEN VAN ELK PAKJE ZEGT DE GEUR U REEDS ALLES IN ALLE PRIJZEN VAN AF 28 CENT TOT 70 CENT PER HALFPONOSPAKJE MOET U VERHUIZEN VRAAGT U DAN NU EERST ONZE PRIJZEN Door aanschaffing van een der grootste en modernste tappisières zijn we in staat U goedkqpper dan w ie ook te verhuizen L N POLDERVAAET Turfmarkt 1 Telef 344 Gouda De Goudsche Fruithandel Plpina Wad A RIMvaid TELEFSS LANOE TIENDEWEO 27 ======= heeft la veerraad NIEUWE VUOEN DOOSJES TUNJS DADELS PERZIKEN EN PRUIMEN VRUCHTEN IN GLAS VRUCHTEN IN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROENTEN merk SleoteU BLAUWE DRUIVEN TAPELPEREN TAPELAPPELEN SINAASAPPELEN MANDARUNEN CITROENEN SCHAATSENRIJDEN II BANANEN denkt nu niemand meer aan Veeleer aan het koopen van mooi zomergoed Bi dat nieuwe costuum behoort een mooi bijpassend paar SCHOENEN Koopt die nu eens bij Jan van Dam m de Keizerstraat 60 Reken er op dat ze netjes zul len staan en vooral prettig loopen Haar Uiivari Gebruikt dan EAU DE FORCE een medicinaal Haarwater krachtil geneesmiddel voor Haaruitval Ro en Kale plekken Per flacon f250 Verkrijgbaar bij BALT A DE JONG Oosthaven 29 Telf 118 Goudi 25 leopIkJjoizelilfirMn GQUDSCHE COURANT ZATERDAG 17 MEI 1930 TWEEDE BLAD VOOR H H WINKELIERS hebben w BIERGLAZEN OP GEPOLITOERD HOUTEN VOET D BOUWER Magazun E ÖRIfiKLEUR Markt 54 Telefoon 254 zou hU £ n of hy hem gepiept had Allen hebben met vreugde je afwezigheid geconstateerd Vroej r als ongekroond koning liep je tusschen de scharen Hosan nahl En nu ben je toe aan het knusigt bemi Wat herinneringen van heerlykheid ala je op 1 Mei naar het Stadserf ging allen van hoog tot laag moesten aantreden en je hield je almachtige speech elyk een tweede Buziau stond je daar weg met het kappetaal steek t maar in me zak Zulk socialiane snapten ze toen nog zoo met In ieder geval ze sidderden Zelf ge noot je van je gezagffwellust en van je ora torisohe knal effecten Leve het a o cialisme En niemand durfde antwoor den Leve het Gouden KalflEen enkele shmmerd d cht het toen wel al Dan volgde nog de macbtsroes van de heeie dag optochten flambouwen toeapr ken Je hoefde zelfs met bang te z n dat ze onder de allegorisch voorgestelde uit wassen van de kapitahstische maatschappy de Simplex Groot Rad van Avontuur zouden mèè rond dragen En dat is alles in zoo korte tyd voorby Karet voor immer voorby I 2 zyn belust op je jaslus Ze zyn bezig een opvolger voor je te zoeken Er rest Jou geen keus je zult je biezen moetejti pakken Het Palazzo paleis op de West Haven komt te koop of te huur Quae mutatio rerum w k een wisselmg der dingen Je moet maar aeggen dat die schryvery van Zuy dam aan je meawe plannen geen schuld heeft en Je naar den Haag gaat omdat daar meer te gemeten is dan in dat dooie Gouda Dat gelooft ieder Sterkte Dr W ZUYDAM Lo$se bladen uit hei Dagboek van een Gouwtnaar De moedersprake is wonderzoet Quido Oezelle Donderdag 15 Met Hedenavond kwam mgn vriend Karel van Mandere de leeraar aan een Middelbare bchool alhier even m my aangegetoopen Sedert ongeveer een maand had ik dezen voortreffelijken man niet meer te mijnent mogen begroeten en reedb begon ik te vreezen dat myn party trekken voor om wakker stadsbestuur hem gekrenkt mocht hebben het is my nu eenmaal onmogelijk steeds met zijne stoute maar revolutionaire tdeeén mede te gaan hoezeer ik hem ook bewonder om de scherpzinnigheid en het vernuft waarmede hij zyn aesthetische theonén pleegt aannemelijk te maken Ook leeft er dtep in my een overgeérfden eerbied en een respectvol ontzag voor de mannen die als hoogste magistraal ovei ons zyn aangesteld Heb ik nnj destijds niet bescheidenlijk ap den achtergrond willen houden toen men my trachtte over te halen myn naani te doen voorkomen op de candidatenlijst voor de Oemeenteraad en zulks voor een nieuwe pas opgerichte partij f Neen ik Sijbrand Bottelaar mag daar mei iiofi denken met alléén myn lagere school als opleiding met myn gebrekkige talenkennis en met het slechte Hollandsch van myn brieven Maar apropos Van Mandere kwam dan bij mi aan en toonde niet de minste rancune Hij zette zich neer in de steeds voor hem bestemde clubcbair en ik bood hem zyn tievehngstikeurtje aan Op dit moment werd er op de dear geklopt en m n trouwe huishoudster Aligonda stak t hoofd door de kier JÜeheer zei ze vin U t goed asdat me zuster en ik eive uit gane om n nieuw bautervlautfe te kaupee me benne soo weer trug me motte ons haaste anders benne de winkels temee geslaute Nadat zy weg was deelde van Mandere imj plotseling mede dat hü van plan was binnenkort te promoveeren in de Philologie of taalwetenschap en dat hy tot titel van zyn proefschrift had gekozen Het dialect van Gouda en Omstreken Deze mededeeling verheugde my bovenmat el tALs ras echt Ömiwenaar geboren en getogen tusschen de kazen de stroopwafels en de pijpen ben ik steeds een voorstander geweest van myn eigen moe deistreekspraak Heb ik nut myn leven languUUiiUmJOiiXU 6iLü lijk dit sciwone dialect tracïïlen te zeggeri Levendig herinner ik my hoe ik als jongeling een voitedige vertaling voor mijzelf maakte van De Kleine Johannes vart Fredenk van Eeden in het Goudsdi Heb ik met Multatuli s Toespraak tot de Hoofden getrouw overgezet in ons zachte vloeiend dialect En was het nuj niet by alte ellende een fiere troost toen her meisje dat ik eens heb gevraagd m j afwees omdat ik zoon afschuwelijk ataleit sprak aldus my een martelaar voelende voor een edele zaak Hulde de edele van Mandere Oa Ka Slroopwafelsn ook hiermede werd reeds een gunstig resul taat gehaald Niet onvermeld mag blyven de uitzetting van Maaunsche zeelt montee jonge aal pootaal afkomstig van de rivieren schotzalmen en meerforellen Ook hiervan kan in sommige gevallen al van succes worden gesproken Vermeldenswaard is verder het feit dat de brasem zich in enkele plassen buitenge woon sterk vermemgvuldigt zelfs zoo zeer dat het in verband met de groeivoorwaar den noodzakelyk was en nog Js een aantal jonge brasems weg te vangen welke naar verschillende streken van het land worden vervoerd om het aldaar bestaande tekort aan brasem aan te vullen of de wateren met brasem te bevolken Van de opbrengst van deze visch werd meermalen andere pootvisch gekocht Door dezen maatregel welke geheel onder toezicht van de Visschery inspectie wordt uitgevoerd be reikt men dat de in het water overblijvende brasem beter groeit terw l tevens het uitzetten van andere vischsoorten wordt be vorderd Wat nu betreft de opbrehgst aan visoh uit de plassen deze mag veilig op minstens 1500O gulden per jaar worden gesteld en verwacht mag worden dat dit bedrag in de naaste toekomst zulks m verband met de gunstige resultaten der uitzettingen als mede doelmatige bevissching zeer belang ryk zal sty gen Ook de naast het visschery bedryf be staande nevenbedryven als viscfihandel mandenmakeryen scheepswerven touw slageryen nettenfabneken enz mogen wor den beschouwd als hebbende belang by het voortbestaan der visschery in de pla n terwyl de jacht welke met de visschery al zeer nauw verwant is voor verschillende personen een belangryke bron van inkom sten ia By droogmakmg van de plassen zou voor al de hierboven genoemde personen de bron van inkomsten grootendeels zoo niet geheel verloren gaan terwyl verder de polderwa teren in de omgeving die zooals reeds mt eengezet in de plassen hun voedingsbron nen vinden wat betreft den vischstand sterk zouden achteruitgaan zoodat ook hier het meerendeel der visschers het bedryf zou moeten staken Een zeer belangryk punt ia verder hoe de visschers die door drooglegging der plassen broodeloos zouden worden verder in hun levensonderhoud zouden moeten voorzien daar verplaatsing van het bedryf niet mo gelyk IS daar elders m ons land elk water dat voor een loonende bevissching in aan meflung komt feitelyk reeds te dicht met visschers is bezet terwyl by beëindiging van het bedryf de viascher door het over complett komen van netten schuiten enz ariMrii iiMjt De Visciistand in en het Visscherij belang bij da Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen winst koorts het Nederlandsche volk nog beheerschte nam Broekhuya het juiste oogenbhk wMr om zyn Uotterdamsche Handels en Landbouwbank op te richten een gokonderneming zegt een in gewyde Dit was 1920 Wel wetende zegt de Dagvaarding dat aan heraj Broekhuys wegens zyn zeer slecht finan aeel en moreel verleden geen geld zou worden verleend bleef hy achter de cher men Directeuren werden een Rotterdam sche spekslager V een ex Apeldoornscne kippenfokker H Deze laatste werd inder daad ongeveer portier en z jn vrouw zette koffie voor de lieden Om te voorko men dat de naam Broekhuya in verband met de bank werd genoemd nep hy B per advertentie vrienden en bekenden een vaar wel naar Indie toe Intusachen ging hy m Apeldoorn wonen Uit ons Parlement TWEEDE KAMER Mr TroeUtra f Herziening der Gemeentewet Het deed goed aan dat by de mededee hng van de doodstydatip van mr Troelstra het menathelyk gevoel in het Parlement waar deze stryder een der grootste figuren 18 geweest met warmte heeft gesproken Boowel de voorzitter mr van Schalk als de Premier mr Ruya de Beerenbrouck hebben den gestorven stryder geteekend als een eerste parlementaire figuur als een man van naüonale beteekenis dank zy zyn uit nemende eigenschappen van geest en hart Er was een ontroerende stilte in de andera zoo vaafe rumoenge Kamer toen de nage gedachtems gehuldigd werd van dezen merk waardigen man die na een leven van stryd en idealisme de groote rust is mgegaan De Kamer zit nog steeds m de herziening van de Gemeentewet Na de toelatmg van de vrouw to t Burge meester Keen leTlIïmë f i ïfB8M jk flWTjïf aarzeld ook het ambt van Gemeentesecre tans voor de vrouw open te stellen Daar oVer heeft zich weer een vry mtvoerige dis cuasie ontwikktld wat misschien niet noo dig was en ten slotte is het amendement Boon WestermEui met M tegen 29 stemmen aangenomen van de Christ Histonschen hebben 2 leden van de R Katholieken 11 van de 22 voorgestemd Ook nu weer beriep men zich van Rechtsch op de christe lyke beginselen doch aangezien voor èn tegenstander zich daarop benepen was dit weer een voorbeeld hoe we mg houvast de religieuze beginselen bieden voor de oplos smg van practische vragen m de zich voort durend ontwikkelende maatschappelyke sa menlevmg Over verschillende andere quaesties van gemeenterecht heeft de Kamer van gedach ten gewisseld Zoo is vastgelegd over welke ohderwerpen alleen in besloten Raadsverga deringen mag worden beraadslaagd en over welke evenmin mag worden beslist als be raadslaagd Voorts is onder verzet van communistische zijde een bepaling goed gekeurd welke den Burgemeester het recht geeft raadsleden die de orde veratoren voor eens en bü herhaling voor eemge keeren den toegang tot de raadszaal te ontzeggen Geschrapt is de bepaling dat de wethouders den Burgemeester bystaan in het bestuur der Ciemeente By stemmingen over per sonen in het college van 6 en W zal alleen het lot beslissen als by herstemming de stemmen staken Bepaald is dat de Burge meester de Gemeente by alle rechtshande lingen welke voor jhaar moeten gedaan worden zal vertegenwoordigen reap een gemachtigde van den Burgemeester Goed gekeurd is de meuwe regeling van de sa menwerking tusschen gemeenten waartegen weimg bezwaren werden geopperd Het wetsontwerp stelt voorop den publiekrech telyke vorm van samenwerking een poging van mr van Hellenberg Hubar om den pri vaatrechtelyken vorm ietwat minder op den achtergrond te dnngen is niet geslaagd zoodat de regelmg van het ontwerp onver anderd is aangenomen Evenmm had mr Merchant bucces met een pogmg om te ver itjdeten dat de wet de practyk zou sanction neem door den Burgemeester in de Cïe meentewet op te nemen als een orgaan v n het gemeentelijk zelfbestuur uitvoering van wetten bestuursmaatregelen enz ter wyl verworpen is een amendement van den zelfden afgevaardigde om den Burgemeester de wethouders en het college gezamen lyk rerantwoordelyk te maken tegenover den Raad ter zake van daden van zelfbe stuur De meerderheid was van meening dat waar B en W deze bevoegdheid niet aan den Raad danken en de Raad staat teu ten het maken van wetten enz van ver antwoordingsplicht jegens den Raad voor Geldschieter was een zekere de V die ƒ 30 000 bezat als opbrengst van zyn mo torboot later natuurlyk gedupeerd Adver t ntie colporteur werd K R v Staal wiens firma zoo zegt Broekhuys zelf toen hy met Broekhuys in relatie trad geheel aan de grond zat Van z jn kant had Broek huys óók hèm noodig om in zyn reclame campagne de aden te bereiken Achter de Btroolieden Directeuren waten leiders Mr Z en Mr P Wy hebben in ona vorig artikel de vraag gesteld of onze inlichtingen juist waren dat K R v Staal genoemd d e rechterhand van Broekhuys of ook wel adviseur van Broek huys onderneming by afwezigheid van B de baas speelde Op welke vraag geen antwoord kwam Heeft hy welbewust aan dit fraai gedoe meegedaan vroegen w j Weer geen antwoordl De eerste premie leenmg die de R H en L bank uitgaf omvatte 25 000 tienguldens obligaties en werd te Aken getrokken Van ingewyde zyde wordt verzekerd dat op de ten kantore gehouden lysten der verkochte obligaties geen enkele premie was gevallen Alles wat binnen kwam was zuivere winstl Dit was het begin van een groot aantal premie leenin gen onder allerlei namen in razend tempo gehouden p grondvan bovenstaande overwegingen die naar ons uit goede bron bekend is zeer bescheiden zyn gest ld en vooral wat de bedryfsuitkomsten betreft beneden de wer kelijkheid zyn gehouden zal het ieder dm delijk zyn dat ook het visschery belang een factor vap beteekems kan worden ge noemd by de beoordeelmg der vraag of de Reeuwyksche en Sluipwyksche Plassen al dan niet moeten worden behouden Om de aandacht met op zyn persoon te doen vallen kon Broekhuys het bedryf met van naby volgen controleeren was schier ondoenlyk zoodat de heeren vry spel had den zegt een ingewyde Om een greep te doen tot welke hoogte de goklust ging de Hollandache Verzekeringdïank creatie van Broekhuys gaf een preijbeleemng mt van iWTullllwn over trcir jafw Maar TweW m twee weken uitgeloot Op een avond werd ten kantore van Broekhuys een afrekening van 8 ton gouds aan ontvangsten gedaan luister eens de Simplex draait Bank die volgens de Officier van Justitie bedrog was De Directeur V ging om de janboel weg v Staal blééf Niets van al deze krasse bewoordingen hindert Vertrou wensman In de meer aangehaalde Raadszitting van 30 Nov 1923 zegt h i in antwoord op de vraag hoe hy uit Rotterdam zoo in Gouda kwam dat h i in het politieke lichaam de Raad van Gouda met zou kunnen werken wanneer zyn tegenstanders zouden tunnel zeggen houd Uw mond anders heb ik wat voor Ü Wy noemen een reeks feiten die indien ze juist zouden zyn iedere functionaris had den doen verdwynen en hy zit daar nog op de Wethouderszetel zelfs zonder met de oogen te kmpperen Dat noem ik nog eens aan je zetel vastklevenl Hy is nwt weg te tochten Nu gaan we door met de milieu schilde nng van de Broekhuys affaire en trachten te benaderen de rol daarby door K R v Staal gespeeld Er zyn nog menschen die ons verwyt n oude koeien uit de sloot te halen menschen dus die uitsluiten d a t zyn heden ook zou z n z n ver I e d e n als hy slechts de kans kreeg Onze overtmgmg ten deze staat vast ge steund op de feiten Daarover nader Bovendien betreft het hier met een afgedane zaak Van Staal s verantwoording omtrent de mtzetttog mt Rotterdam afge legd in boven aangehaalde Raadszitting is ten eenenmale onvoldoende W j zullen die hierna nog onder de loupe nemen En over wat losgekomen is by d behandeling in openbare zitting van de Broekhuys affaire een jaar later daarover is hy nog nooit onderhanden genomen De Raad moge dan al berusten de burgerg heeft recht in gelicht te worden wie de Goudsche zetel voor Finan en en Openbare Werken bekleedt In de na oorlogsjaren toen de oorioga De geldstroom nam zoodamg dreigendevorm aan dat men die niet meer meesterwas De bankbiljetten wtrden niet meer geteld maar met de duimstok in stapels gemeten Men rekende by Meters bankbiljettenl Op een gegeven oogenbhk zat de brandkast zoo vol dat hy niet dichtkon De zilverbons van f ZoQ lagen als oud vml in de hoek Daar openden zich ongekende mogelykheden voor de heeren kapitalis ten D Pllnala 4 ut pir ityk 10 Controle was met goed meer mogelyk al deed men soms een poging Voor de advertentie colporteur waren het diamanten dagen Ter terechtzitting werd getuigd dat mr Z hem eens m eén bedrag Nibuwe Markt 25 Tel 865 honderdvyftigduizMid gulden voor advertenties uitkeerde bruto winst vuf en veertig duizend gulden dit deel van de B en W ache taak geen sprake kan ijn Men begint nu met deze herzieningswet aardig op te schieten Daarna komen nog de Arbeidsbemidde lingswet de wyzigtng van Ongevallen en Land en Tuinbouwongevallenwet en waar schynlyk een interpellatie over het besluit van den Minister van Waterstaat inzake den radio zendtyd de bekromng van sectansme en partypropaganda in den ether zooals die alleen in ona goede landje mogel jk ia Heel lang zal de Kamer echter wel niet meer byeen behoeven te blijven EERSTE KAMER De Eerste Kamer heeft de begrootingen van Oost Indiè en Sunname goedgekeurd Bi de behandeling van eerstgenoemde heeft de oud Gouve ur Generaal mr Pock in een fnasche rede afgerekend met de ge brmkelyke beschuliügingen waarvan in de Eerste Kamer mr Mendels de vertolker 13 tegen de maatregelen van bezuiniging en orde waartoe mr Fock in zyn zware G a jaren verplicht ia geweest Voor den eerlt ken toehoorder kwam de heer Fock als overwinnaar mt dezen stryd Hy stond in Indie voor de daad had den moed van zyn overtmging en wist toch benadeeling van de vitale beliv S n m Indie te voorkomen En de soaalisten om van de commuiusten te zwygen kennen de regeermgs verant woordelykheid m ons land nog niet en hun b$demlooze critiek is even gemakkelyk als veeUl onjmst Dat zoiL nog met zoo erg zyn indien hun campag ijP tegen mimater de Graaff en O G Fock in Ihdie met veel oi standigheid en hut had gekweekt waar Jn nagenoeg elke krant werd geadver teerd Een advertentie van een pagina in het Nieuws van den Dag bv kostte pim ƒ 3300 Geen wonder dat de heeren memgmaal by zulke bedragen gedurende de afrekemng een heibeltje over atommitei ten hadden Het eind voor Broekhuyi was faiUisse ment Men zou zeggen dat Van Staal die zoo ontzaglyke sommen aan Broekhuys verdiende die geld macht aanzien ze tels politieke invloed en nog veel meer aan hem dankte d arme weduwe Broekhuys die nu ferm cordaat m nederig bestaan haar kost verdient wet aan geld voor een broodwinmnkje zou geholpeh hebben Niet waar Of tenminste geld gegeven om de crapaud waann haar man gestorven was uit het faiUissement te koopen Vrouwen hebben soms een zwak voor een aandenken aan een gestorvene Is zoo iets nooit aan Van Staal gevraagd Nooit gevraagd Hier in Gouda kanmen by het doen van een gift een voetlichtontsteken Van Staal de weldoe ner der menschbeid Maar in het door hem verlaten Rotterdam Karel is mtusschen by de laatste regels al lang niet meer tegenwoordig I Hy is naar zyn Groote Broer gesneld die hem bemoedigend toespreekt Ja Karel de tyden veranderen snel Hoe lang is dat ge leden dat de vergadering in de I aivegteün affaire plaats had en een volle Schouwburg aan je voeten m aanbiddmg tag 7 En nu De Ie Mei Was je r met Er jwas spanning