Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1930

TE KOOP wegens büiondere omaUndigheden in een der nwoistc plaatsen van Geldetlwid een in 1924 gebouwd HUIS m t ca 2H A prima zuiver laag oalagan bouwen wallend zeer geschikt voor tuinder Huis bevat voorkamer woonkamer keuken 2 slaapkamers deel met stal en zolder gierkelder en schuur met kippenhok varkenshokken enz Te aanvaarden direct of later Pri s ƒ 9000 Te bevragen SNOYSTRAAT 79 te Ooudn Ter perse om volgende week te verKhijnen TWEE BEUNBRUKE fiESCHRlFTEN GEVRAAGD voor heele of halve daxen 1905 g IJSSELLAAN 167c Waar vindt U een rcuieniorleerinl in Rijwielen tn Ondardeeten IJzerwaren en gereedschappen n die wij verkoopen le en zeer Concurreerende prijzen I i bii H SPRUJJT JERUZALEMSTR 2 3 GOUDA Wegens ziekte der tegenwoordig MlPlpjoilfflioiÉDÉg of DAGMEISJE gevraagd van 9 tol 4 uur BIK St Josephstraat 61 g Mevrouw MOGENDORFF Kruierlaan 45 vraagt per 1 Junieen flinke dienstbode Loon f30 en veel verval FEITKN OVEKDEDROOGMAKIlJfi DER KEEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Ir CHK P C J SMIT I i met kaart en situatieteekening PrU ƒ 03 DE REEUWUKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHEVGKOND phil nat doet illuatreerd met vele foto s Prijs ƒ 0 50 Uitgaven van het Comité tol Behoud der UeeuwUksehe en Slnipwyiuche Planaen Bestellingen te richtei jt de Urukkeru A BRINKMAN ZOOl W nda Zij komen De Vliegen en Muggen laat deu Terdwijnen door SHELL TOX of FLTT Spuit met bus vloelatef ƒ 3 J C LANGERAAR Gedipt Drogist Burg Martenislngel I0 Tel 739 GEVRAAGD WESTHAVEN 5 JXJP DIRECri INDIENSTTREDING GEVRAAGD een 192S 8 LEVENSPOSITIE m Mei 7i uiu Ht JaijiJierk Ie orgeloontwl 3 Juni 8 uur Groote of St Janskerk Concert van het Toünkunstkoor en het Gemengd Koor t aecilia Die Zerstlining Jeru aalems van Aug Klughardt Aputheken De apotheek van de firma Weüer Gouwe 135 zal tot en met 23 Mei benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor i cepten Zondagsdienst doktoren Vanaf hedenmiddag 3 uur tot en met Zondagavond 12 uur kan men zioh vosr medische hulp wenden tot de doktoren Dr E II Meeter Fluw Singel en IDr B C 4e Raadt Crabethatraat iToede hand schrijvende by 0 J L HULLBMAN Kleiweg 20 GEZOCHT door energiek Jongmensch Algem ontwikkeld Administratiel onderlegd bekend met Wetenschappelijke Bedrijfsleiding Eventueel bereid lot finantieele deelname Brieven onder No 1947 bureau Goudsche Courant Mark 31 BANKETBAKKERIJ GEVRAAGD een flink 12 aaokonieiid lediende VAN BEEKUM Oosthaven 6 AGENTESSE T3J Dames welke een gemakkelijke bijverdienste zoeken ofals middel van bestaan zich wiijen toeleggen op denverkoop van uu Z Manufacturen Heeren en D amesStoffen gemaakte Ondergoederen Huishouden Uitzelgoed alsm ede 80 Bed en Tapijtgoederen stellen wij hiertoe op zeer gemaklieliik wijze in MUt Men vrage inlichtingen Brieven ond r AJenlesse onder opgave v n fit blad Advertentie bureau Brander Groenburgwal 36 Amsterdam UIT DEN OMTREK CAPELLE a d IJSSEL Oi teravond zijn de nieuwe bijzondere PniiH Alexanderachool en Jiet daarbij gestichte gemeentelijk gymnastieklokaal aan èn Bermweg alhier officieel in gebruik genamen De voorbeeldig ingerichte school met Mven klassen die van gemeentewege is gebouwd is met een toespraak van den burgemeester aan het schoolbestuur overgedragen Verder heeft de inspecteur van het lager onderwijs te Gouda het woord gevoerd Ook het hoofd van de school en enkele gemeenteraadsleden hebben nog het iiiril gevoerd HAASTRECHT f Gemeenteraad VMÏodermg van Vrijdag 16 Mei j l v m W uur wwiriji niet den vwonoitter Baron i i Heiiiort lot Dingeliof aJJe leden legonHiMiidig waren niededeelmg van enkele liigakonien lakken telde de Voorzitter aan de orde het ïeoi lel V04I B en W tot onderliaadecjte i iilie ite liug van de verkaboling van het loïMigiondael iaagsponntagsuot ni hetdorp i le geliouden publieke besteding waren level d in biljetten waarbij het laagste M9M1 lei wijl de raiiung f lljOOO beiltoeg ïiians is ingekomen o aanbod van iluiii HouBLk en Kok te Giait Ainmers Wke de werkiaaittlieden gelicel volgens het J lek wil uitvocran on waurbij de begroo 8 mei zal worden overjohladen In ver id daiPoede stellen B on W Voor dev liiina ciiidulionds l t wer te unnen mtal door de heercn Scheer en van Dijk Kuerkinïen ganaakt oi den en nadere inliditajigen gevraagd gaat de Rand over in Pïieiiiie veegaderiiig liemiH nlng woixlt met 6 t sM 1 stem ï ii den heer Sdieor het voorstel van en W aangenomen Een begrcütingewijziging dienst 1929 en wordt goedgekeurd Bil dl londvraag bespreekt de heer SAea onliouJbaren toestand langs het z g k 6g o door de daar gelegen slinksloot leii V zullen ter zak en oiideli ik inleileii Hieinn gaat de Haad over m geheime gü lenng waarna sluiting Brandapuitbeproeving 6 arl k he beproeving der brand 1 Pl ls hebben voor de w p i m het dorp op Woenedag 21 Me ITi V 5 toandapuit in daal op Donderdag 12 Ma a s tvenai nam 7J uur Dienstregeling autoUudiensl e dle itlregelmg van den aulchusdienet tewalei HaaetreAt Gouda wipigmg ondergaan HV vertrekuur avonds uit Gouda is u a a fa plaat genordeu 9 3Ü Bov ndleu 1 tege W gekomen aan den wenecji van iet traject Haastrecht Gouda vv woerd retom biljetten 4 o j V g g V voor Oouda en omstreken Mej BLONK LUsterbesstr 2 hoek Ó N A terrein Gouda 1906 8 NET MEISJE 19 jaar P G sedert kort hier ter stede als kantoorjuffrouw werkzaam zoekt een haar passende VRIENDIN Brieven onder No 1867 bur GoudscheCourant Markt 31 lo NiET aUBGBRMElSJE vraagt Vriendin leettad tt 18 jaar Brieven onder No 1939 Bureau GoudscheCourant Markt 31 g Te Huur tegen 1 Juli Heerenliuis met Tuin VAN BEVERNINGHLAAN 19 Te bevragen VAN SWIETENSTRAAT 2 GEVRAAGD op FABRIEKSKANÏÖÖr Aankomend Bediende n Iemand goad op de hoogte met admJnistratl fl p nsiona rda Brieven onder No 1926 Bureau Goudsche Courant Markt 31 20 TE KOOP soiled gebouwd Woonhuis BURG MARTENSSINGEL 107b MEISJES GEVRAAGD GOEDEWAAGEN S KONINKLIJKE FABRIEKEN LIBERALE STAATSPARTIJ DE VRiJHEIDSBOND AFD GOUDA GEVRAAGD voor spoedige indiensttredinjf Halfwas Banketbakker eeni $e Jongens en Meisjes Aanmelden J VAN DER BEEK Banketbakkerij Naaierstraat 29 Hiermede berichten wij U dat onze zaak in Damn m Klndarhaed Is VIRPLAATSi M uw naar GOUWE 11 BN HBOKN NBROPBND Wij habban aan gahaal niauwe Collactia Modallan voorradig Beleefd aanbevelend 30 g l n Om Kroon Oouda Op de Haagsche Vaktmiteonstelling kochten wij voor ƒ 1300 van dat prima oudermtK looideKuipleder Het beste vindt V natuorlijlt op een tentoeiutsIHiwl looroe Daar ons standpunt is dat het beate voor Uw sthoenen verwerkt moet wordMi mMWian wij deze aankoop t moeten doen HEBREN ZOLEN EN HAKKEN f IM DAMES t M5 Uw betere ichoenen worden weer met wttte bruin of iwarU stMk t aaU Deze reparatie 1 kwartje htx er Warkflaatsen B HAKTENSSINCBL lU es SPOOHSTRAAT 1 ♦ P V d Heuvel REEUWIJK Gevaarlijk drinkwater verband met het zeer ongunstig rap over het water uit de vaarwetering w veraocht men ons t navolgende te Plaatsen Het rapport luidt o a Ai ek op coliachtige organismen positief c MJ Volgens de deskundige samen van het rapport kunnen deze coliT organismen de besmettelüke ziekte aken en is het water ondrink ok al wordt het gefilterd Vanzelf Juinen af h e het mogelijk ia dat j de verantwoordelijke autoritcten Wdrmgt dat deie gevaarlijke toemet mag blijven bestaan Niet alleen k jf RM Wtllt maar ook r at omUggende gemeenten Net Burgermeisje 23 jaar zoekt werkkring voor de morgenuren 8 Br onder no 1935 bur Ooudache Courant Matkt 31 Een huishoudster GEVRA 3D bii Heeralleen Brievet onder No 1889 Bureau Goudsdf Crt Markt SI 8 mee men natuyrlülc niets goetlB bereikt voor de toch reeds niet gemakkelüke verhouding tusschen Uank en bruin in ons onmetelijke overzeesche gebied waar voor Nederland nog zulk een groote taak is weggelegd Dat zullen de eeuwi te critici ook nog wel eens leeren inzien Hst Vlootv0Pdrag Een comité van deskundiffeo Volgen het Joumal de Geneve zoudentydena de beide gesprekken die Briand metUenderaon en Orandi heeft gehad en waarbij zoüuU vteds gemeld de principieele kantvan de Fran sch Italiaanache problemen waarover de toekomstige onderhandelingenzullen loopen ter zyde was gelaten tocheen concreet bealuit aangaande de te volgen procedure zyn genomen Dit zou naarde corr van het Hbld seint hierin bestaan dat een comité van deskundigen wordt ingesteld waarin alle drie de landeneen vertrouwensman zullen benoemen Ophet eerste gezicht doet dit besluit eenigszins vreemd aan aangezien de quaestiestu 4schen Italië en Frankr k voomamelükvan poliüeken aard zyn die bezwaarlijk dour de skuuiigen opgelost kunnen worden Daartoe zwMen benoemd lijn Massigli voorKraiikrijk Caöogan voor Engeland en Rosso vüor Italië dat wil zeggen drie ambtenaren die al geruimen t jd de commissieLoudon en het veitigheidscomité van denVolkenbond van nabij hebben gevolgd enook aan de vlootconferentie hebben deelgenomen Het zyn dus veeleer vertrouwensmannen hunner regeeringen dan wel technische dierkundigen Hun taak zou vooma UkVhievin bestaande hangende quaestieslossen en de toekomstige besprekinffichen Briand Henderson en Grandivijor te bereiden In Volkenbondskringen neemt men aan dat dit bericht op waarheid berust Ook Briand heeft hierop gerinspeeld toen hy deze week mededeelde dat de toekomstige besprekingen aan bevoegde diplomaten toevertrouwd zouden worden BUITENLANDSCH NIEUWS k FRANKRIJK De actie van het post en t teBlraafp reoneeL Lüdeiyk verzet te Parijs en elders Kans op een algemeene staking I h iriatt ren p het mwU eti fcolegra lkantoor l i anjiB uil tioken actie aü het perhon i l dmn naar Haivaa nieldl het kajak tür van Itjdelijik vew t De l eambten blijven wel op liuii paai kIojIi laten lulefofiieoiie e telnt rnfistiJie nanvrn eu onbeantwoord Giï cnniMMag Qiii 1 uur hervatte oen deel van het pensMMiccl den arbeid De gistermorgen g iouden mimetennad heeft besloten bot telefoon eji tel raafverJ frr te verjwkereii Tegi n de eaDiMen He in wtH van den eisoSt hunner auperieuren den HrlHitid weideren zu eii piaaitregele wor i+ a getroffen De premier Tnpdieu confereerde met den prefect vivi polUit en den d ireo4eur der sureté Jiecoostat erd werd iat de daenst der el ctriciteitMtMMlrijvflii karnen is ti rvat en dat dank zij de Tardieu Li taloot mgin dergelijke pogingen ziiïi Houden Jwrtialen aideeüngen telegraLwLen vun Ui genio ter looAcihikking der po tautot itei teii te steUefi Prinses Juliana Zij B at zich wijden aan maatschappelijk werk Naar w j veiueiiien is Priinseié Juliana vooruemen i uu aij oa het volibreaigen van haar LewtsqLe tudien lieeft t pgehmiden nwH bet voffien van haar coUegtis m cursussen aioh jtJezen zomer naaist de ver ulling van haw rcpi oseljtjitieve plichten aan iciaatscliapin ijk wefk t wijden iii het bijzonder in de iea ort n van H M de Koiiuigni van Het JjOo en oïïiKfjiieki n Dr 4 J M R dvm4ker t Op 66 jarigen Itnsftijd ijn gisteren te Rijswijk overleden tegenvoJge van koolmomixyde vergiftiging veroorzaakt door een dtfeot aan zijn auto Dr A J M Rad niaker die ruuii 20 juroti te Rijswijk als geneeiUieer gev stagd geweest De overledene was o ni voorffiük r der nfdeeluig Hijttwijk van de Z H Vereeuiging Het iroeiie Kruis voorat er van de woningvereeiii4ring VolkslieJaiig on lid van het bestuur r MoatsciiafiHiltjit HulpJjeloon M Hl Getdmaker overleden Te Anitterdiun ia overleden 55 jaar oud de hi ei M GeJdniaker lid vaai het nroliiteotenlmreau Ouldm en ijeldmuAf r wui den Aniatejdijk De eieimalie van iirt toffelij éeÊtgti nt zaJ j esM Jileden jj West Tve d a Maandag ni HHnhorrwt van trein 15 16 Het overlMden van Mr Troelstra üe rouwplechtigheid i het gebouw van Kunsten en Weten chai pen In liM fiHhoiiw van KuuHteii en Wet nofihappefi liei t gisteren wti ptecliti i e r mwda nst plaat gf iad voi r deu tivwleden grooten leider De ziud WR in sditan ehuld SUwhïs dehunpt n 1iuig £ de tnjoïste gaanderij brimddt ri en wierp een iredempt licJi in deruiHi t t He looue d met aware kMikfire goi dijueti wai gedTap erd i afgestoten mei eenpaars hwyd h ul liet karsk e van oen cliapelle ardente Hondotn Mtond in en halvfMi cirkel aditM een floers van rrèpe ücJit uilen geaUtk en ter7ijde bïiig op het die y Kwart vanr iet ffordijn een gro t portrbl van den overledeji Aot wae iiitA ïr ert v Wauw spai en ianx get üJd t aan desi voeL kleui de diep paars een reusachti re tuil irissen l i voe Hoht wierp lila en blauwe tta alen op h t BOUCLE KARPETTEN IJZERSTERK Firma B DEJObfc MEUBILEERINC toooeel dat hel 111 roawfloera oinjiude preeikgejftoelte droeg vanwaar dj afscheidBA onrden W Hikea bij mr Troelstra a graf I e tooi waa eenvoudig eo van aangrijpende ehoonïieid Doodt il was het in de geheel gevolde 7 aal Onhoorbaar hebben de rijwi zic+i gevuld Plechtig ruwolien de tonen van het ii keetonjel in de marches funèbree vanGuilmonte en Be tïioven Jan Trauermarseii van F Mendelssdhn en eenig fantasiecn Te htüf vijf kwaniien üij die bij de begrafenis tegenwoordig waren geweekt ie Ust fj el ouw voor Kunaton eu Wete i6cha én De pariijvlag werd ter linkemjiie van het podium geplaatst de oenige felle kJeuriflek in liet donkere steniimge dectir en kort daarna nuni de faniiUe Troelstra ha ai plaatsen m de voor haar gereserveeT Je ijige in In de ïiaal cip de vooiste rijen aanien de partijbe uurdera vakver ejiigingsvert sgenwmindigers Kamerleden afgevajwtlig k n van h uiten landscli us ter partijen e a plaats Toen allen gezeten waren Mwig arfvter de sclieriii4i dt Haagwjie Stem des Volk Aan de Strijders dat in diepe etiU e werd uangeéiourd Het allereerflt sprak de heer J Oudegfest voorzitter der S D A V die den overledene noemde een Piiester van de menachheid dSe ziohaelf opofferde op het altaar dei naastenliefde Ho i geprietfiier vaji iJiet socialisme fakkeldrflfier van den nieuwen tijd H zeide de hler Oi degee5 t ontstak hij de tooiteen van het socialisme die aton warn te en gloed verspreidden Diditer en ziener weeiï hij den w g naar de zonnige hoogten van welvaart geluk en liefde waar onze kinderen en kind ikindcren zullen wonen Profeet geeeelde bij geniakzuoiiit trangflipid ea moeilehK sJiedd De harten werden oaitvfamid de viii wenl terk aU ren terke veer ak bij sprak De go K elijke vonk van luet fociailisme wekte de liarten tot geloof in de l oekomst Het ruwe niateiiaa van het proletaidaat heeft hij raiiiongokneod tr t liPt hedite cemeiit dat het funfiament van de organisatie vormt Zoo ziju er thans duizenden in wier hart vreugde in wier woiiiijgen hrfit is Hij heeft Jioop en n M d en ven gewpkt in de aielt n Ilaarna voerden het woord de Iieeren Allianla all v orzitfer van de Tweede Knnierfrn M ip Einil Vandevelde Vöormtter van de 80c Arhewjers Tnternationale de lieer Wels namens de Duitsehe partjj de hi cr van der Waile namen het N V V Dp zoem van den overledene iluikte vww de grootjï he wijze waarop zijn vnder de liat ste eer i gebracJit N de redevoeningen die in diep njitroerd zwijijen werden aangehoord znnp de Wem di ill s Morj enroini waürm men stil 1 ordelijk óf zaal verliet INGEZONDEN Suiten verantwoordelijkheid der Redadit Nog eens de niet benoeming van den heer de Voa Geafhtö RedaoUe Met een enkel woord wilt I mij in ii chien nof wel verKimnen mijn p g V de Vos e itwoorden op zijn ingez etiik 9an piwier8 vond Mijnerzijds ga ik dan niet verder op feze zaAk in daar ze mijn in ieiw niet m de Llarden moet worden behandeld Waar mijn p g P de Vos sdirijft voorzoover ik weet leefde ik met geen enkel lid der fractif op gaapannen voet nocti bestond tuisahen hen en mij eeaiig gesohil wil ik dit beantwoorden di dit ook zoo w Wij allen hebben Tcniyt x i voor het werk van de VoR 7XM wel als Onderwijzer en ale S x Di=mi Daarom moet on ie p g begrijpen dat hier een andere oi d rgrond achter idhuiU en la it ik nu tot mijn spijt maar d © ki e hij de hoiens vatt ji Niet onze fra tie maar onee p g Wethouder Jiad alles kunnen voitnrk imen als niet B arre stijfhoofdigheid heaii parten had gftsiH eM Als onze p 4 de Vos zicfti dus gegriefd gevoelt moeit hij dSe grioven naar l et juiito fKires zenden 1 M de Red dan kend A t OKKKRB Voorz H D Ra idfiÉn ie De overplaatsing van den heer de Vob Naar aonleding vin hH adres van de aFiveling Cottda v d Bond van Necifriajid olie onderwijzei betreffende de ovwplaat inn van den h er P dt V ij er cie vix r lracht van scJiool 6 bhjtef bij sommigen de f p a4ftinp te iel i en poftt+rewat dat de Bond Mllieer de Vos minder ge oiiikt zon aflht ii Wt 3 betreiK kiiig van hoifd aim school A Dit is niet vi geval De Bond liedoelde ftle htu uit t preken da bij een lienf uiiiig als de ondportiavige bet wonderlijk aandeed dait iemand van die leeftijtl bij voorkeur met uitsluiting vpn nHe andeie sollisileesfuden g ecftiikt Wi rd geftciit voor ge loemde Inlrekking Daarom werd dan ook in het adi s gevraagd om een jvoordiadit van 3 voor s iotrf A waannee door de wan en van eenjge Gomisclie soUioilaiiten de elijkwauirdigbeid van liet Goudsdie onderwijï eivkfM p 2011 woide i nitgediukt HFT BESri LR VAN DE AFDELING OOÜD V V e BOND V NED ONDERWIJZERS I e heef de Voa en het adres van den Bond van Onderwüzers iearhte Pedactie Omiergeteekende heeft met de iifdrukkingvan naar liet hoofds 4iap jMuiktM nde joigecollega s Jiift bedoeld te 7 vjiren d it de sol 1 ie i tweren de Goudsphe t olleg s Wt argument van xijn leeftijd liehbm gehrigkt om Imn kans Ie venneerderen tenko te van de zijne De Raadsledeiii gebruik tö dit argument ytti fm zioli tegen de over Iaat ing te verklaren Met danif oor de c méiiA P BE V08 STADSNIEUWS GOUlDA 17 Mei 1930 Vóór het behoud der Plassen Het Comité tot behoud der Keeuwykache en Sluipwyksche Plassen dat reeds zoovele pogingen heeft aangewend om de betrokken autoriteiten de overtuiging bij te brengen dat het droogmaken der Keeuwyk che en Slupwyksche Plassen zoowel uit algemeen cultureele alsook uit economische overwegingen niet moet gesohieden doet nu in de komende zitting der Staten van ZuidHolland een beslissing over deze belangryke aangelegenheid kan worden verwacht opnieuw van zich hooren Binnen eenlge dagen zullen door dit Comité een tweetal geschriften worden uitgegeTwi waarin op grdnd van talrijke feiten en overwegingen wordt aangetoond dat deze Plas sen moeten worden behouden Onder den titel Feiten over d droogmakmg der Heeuwyksche en Sluipwijksche Plassen zal van de hand van Ir Ghr P G J Smit 1 1 een publicatie verschijnen waarin op grund van agrarische economische overwegingen de droogmakingsplannen worden veroordeeld Voorts zal een met talryke illustraties vei aierde uitgave van de hand van A Scheygrond phil nat dotcs getiteld De Reeuwijk che en Sluipwyksche Plassen het UcJit zien waarin de beteekenis dezer Plassen al i natuurmonument en recreatie oord wordt uiteengezet Het Comité heeft heden een excursie georganiseerd naar de Plassen waaraan door een belangryk aantal journalisten wordt deelgenomen Wijziging uiU ieidingsplan Eerste Kade De itooni aardstraat zal verdwijnen In opdracht van B en W is door den dirscteur van Gemeentewerken een ontwerp plan tot wijziging van het uitbreidingsplan vastgesteld voor het terrein tusschen de Eerste KxMje en de Boomgaardstraat en tot verkaveling van de bouwterreinen ter plaatse By schryven van 27 Maart j l no 96 deelt genoemde diré leur ter toelichting u a het volgende mede Door het aanleggen van een straat onimddellyk langs de achter erf scheidingen van de perceelen aan de Westzijde van de Loomgaardstraat wordt het mogelyk dat successievelijk hij herbouw deze woningen worden geplaatst met den voorgevel naar en aan de ontworpeiv straat wat aan de Ooatzyde eveneens mog lyk ia ten opzichte an de aanwezige Derde Kade De zeer laag gelegen en smalle Boomgaardstraat zou hierdoor na verloop van lijd kunnen vervallen en daarbü ook de thans met te voorkomen onoogelijke toestand dat woningen met de achtergevels naar de straat zyn geplaatst Het ijouwblok tusschen Derde Kad en Boomgaardstraat is tl anii n l slechts 12 lot 15 Meter diep Het vun de vervallen straat vrijkomende ttrrein kan dan te zijner ty d bij de achterteireineft der nieuwe woxj gen worden getrokkerr waardoor deze in vergelijking met hans een behoorlijke achteruit bekomen zouden De belangen det Volkshuisvesting zullen by een dergelijke optot sing ten zeerste zijn gebaat Het ligt voor de hand dat het beoogde resultaat niet in 2 of 3 jaren geheel is te bereiken echter zal h t feit at vele woningen aldaar voor onbewoonbaarverklarÏT g in aanmerking komen de tot standkoming door te verwachten vernieuwing dezer woningen zeer in de hand werken dit iy te sterker als herbouw met den voorgevel aan de Boomgaardstraat zoovee mogelijk wordt belemmerd b v door geen dispensatie te verleenen ten opzichte van de hoogte der voorgevels die in verband met d breedte der straat i aak noodig zal blijken of van de vastgestelde bouwdiepte 2 van de diepte van Ket terrein Het wil B en W met den directeur vanGemeentewerken voorktomen dat zoo in denaaste toekomst volgens het ontwerpplanwordt gebouwd een goed geheel zal verkregen kunnen worden en zy hebben dan ookhun gwdkeiiring aan dit plan kunnen hechten Ook de Gezondheidtóommiasie heeft bij haar advies van 3 Mgi 1960 bericht zich geheel met de voorgestelde wijziging te kunnen vereenigen Voor et aanleggen van de straat ten westen van de Boomg iardatraat waartoe de directeur van Gemeentewerken eveneens adviseert zal een uitgaaf noodig zijn van ƒ 7590 Ook hiermede kunnen B en W zich vereenigea en zij itellen den Rapd voor aldus te besluiten j Go dsche Vraagbaak 1930 Maandag a s verschijnt by de Uitgevers A Brinkman Zoon rflhier een nieuwe uitgave van de Goudsche Vraagbaak Bevatte de eergte editie een groot aantal gegevens omtrent rijk =ien Gemeentediensten openbare en bijzondere instellingen en vereenigingen de nieuwe uitgave 1980 31 ia aanzienlijk vermeerderd en aangevuld waardoor dit boekje terecht nog meer de vraagbaak zal üijn voor iedeien Gouwenaar Voor lederen Gouwenaar want ieder heeft dagelijks te maken met allerlei vragen waarop h j het antwoord niet kan geven Firma G J BIK LANGE TIËNDEWËG STieOHOEDEN zonder zich veel moeite te moeten geven om de gewenschte inlichtingen te verkrijgen Met de Burg Stand heeft iedereen te maken aangiften van geboorte huwelyk overlijden alle formaliteiten daarvoor noodig men vindt ze daarin vermeld begraafplaatsen tarieven van begraven inlichtingen omtrent ziekenhuizen verplegingskosten armenzorg kerken en kerkgenootschappen onderwy s aangelegenheden schoolgeldregelingen belastingen en aanslagen invaliditeitS en ouderdomsrente uitkeeringen Ongevallenwet Kamer van Koophandel handelsregister vereenigingen op het gebied van handel en industrie land en tuinbouw verzekeringswezen alles wat betrekking heeft op het verkeer post en telegrafie en zooveel meer En dan is er ook in opgenomen een uittreksel van de algemeene politieverordening waaruit men vernemen kan waarvoor men zich hoeden moet om geen procesverbaal te krijgen Het is een vraagbaak voor iedereen die vele goede diensten bewijzen zal Eenige wenken ter bestrijding van los in de kaas Het Kaascon trolestation Zuid Hol land heeft heden ten behoeve van de kaaf makers in druk uitgegeven een door den technischen ambtenaar van het bureau Ir H J Huisman samengesteld populair geschrift dat Ijewerkt is naar de beide verschenen publicaties betreffende de bestrijding van overmatige gasontwikkeling in volvette Goudsche kaas Dit geschriftje geeft in overzichtelyken vorm weer de resultaten van de onderzoekingen betreffende de bestryding van het los itS de kaas waarbij met verschillende illustratieve voorbeelden de kaasmaker duidelyk wordt gemaakt hoe de gebreken in volvette kaas ontstaan en hoe ze zyn te voorkomen Dit belangryk geschrift zal zeker belanghebbenden goede diensten bewijzen Stedelijk Gymnasium Aanmelding van leerlingen Vanaf heden tot eind Juni kunnen nieuwe leerlingen voor het Gymnasium zich aanmelden voor inschrijving by den Rector Westhaven 52 by voorkeur op de spreekuren van den rector Dindsdags van 11 tot 12H of Donderdag van 11 tot 12 uur Reiswijzer Zomerdienst Van de bekende Reïswü zer bevattende alle verbindingen van en naar Gouda per spoor boot en autodienaten is bij de N V Drukkerij Koch Knuttel alhier de zomerdienst verschenen Het handige boekje is voor igder zaltenman zoowel als particulier onmisbaar WijdingsdanBen in de Réunie op Donderdag 22 Mei aji Het programma de uitvoering door de Haagsche dansgroep van den V C J B belooft inderdaad zeer belangryk te worden Er worden dansen uitgevoerd op muziek van belangrijke componisten terwijl de avond besloten zal worden met oude volksdansen die tegenwoordig overal wepr in eere worden hersteld Teypr s zal het bondslied van den V C J3 De werkers dansendei wüze worden uïf geheeld waarby een der Goudllche leden het lied zal zingen Ook maar dan met declamatie de Hymne des Lichts uit Het Ontoegankelijk Ticht dat indertijd hier met zooveel succes is opgevoerd Daar het veranderen van costuum natuurlijk eenigen tüd vordert hebben leden der Goudsche afdeeling op zich genomen de tuBSchenruimten tusschen de verschillende nummers te vullen Zoo staat den donateurs en de andere belangstellenden die er heen zullen gaan de belangstelling is nu reeds verheugend groot een schoone en gevarieerde avond te wachten Thalia Theater Truus van Aalten Men gevoelt zioh deze week in het gezel lige theater aan den Kleiweg nog meer op zyn gemak dan gewoonlyk Er heerscht een sfeer heimlicher dan Qoifr Onder de stars die op het witte doek geprojecteerd worden is er thans toch een die ons meer sympathiek is dan elk ander Er is al veel geschreven in de verschillende dagbladen over het Nederlandsche filmsterretje Truus van Aalten Meermalen zijn portretten van haar gepubliceerd En thans wordt men dank zy de Thaliadirectie in de gelegenheid gesteld haar te zien spelen En wel in de groote komische Afa film otvetereo De leden van de getrouwde heerenclul De Huissleutel gezamenlijk aan den boemel bij het jaarlijksche heerenfeest En het gaat er waar de dames thuisblijven natuurlijk dolgezellig en vroolük toe Als tweede hoofdnummer gaat Boeven en Burgers naar het ook in Holland welbekende tooneelstuk Een drama uit de politiewereld met de karakterspeler Thomas Meighan Hollandsch Nieuws en uitstekende muziek vervolmaken een programma dat volle zalen zal trekken Hoaanna Het meisjes en kinderkoor van de Christelijke zangvereeniging Hosanna geve i op Woensdag 21 dezer des avonds half acht in den Nieuwen Schouwburg hun derde uitvoering met medewerking van den heer Frits de Jong op de piano Jaarvergadering Goudsche Christelijke Jeugd CentraIe De Goudsche Christelijke Jeugd Centrale houdt Donderdag 22 dezer haar jaarlijksche algemeene vergadering in het gebouw Daniël Behalve de jaarverslagen vermeldt de agenda o a de installatie van den nieuwen voorzitter ds H van Dijken Een der organisaties stelt voor over te gaan tot uitgifte vdn een eigen prgaan Door d s Van Dijken wordt een inleiding gehouden over een onderwerp den jeugdarbeid betreffende De vergadering welke opgeluisterd oFdt door mu2iek van uphMij a onderafdtee f TRANSVALIA STROOHOEDEN ling van de Bazuin is toegankelijk voor alle belangstellenden in den jeugdarbeid i e avhoulapurtdag Onder leiding van de Goudsche Athletiek Kring zal op Zaterdag 24 dezer op de Gemeentetyke Sportterreinen voor de tweede maat de schoolsportdag worden gehouden De morgenuren zyn gewyd aan athietieicoefeningen loopen werpen en springen terwyl s middagh de estafettes geloupen zullen worden Dan staat ook eei demonstratie van het handbalspel op het prugruiuma Bovendien zullen a middags alle dt elnemera zich op de Markt opstellen naar liec Sportterrein marcJieeren en daar een massale vry e oefening uitvoeren Niet minder dan 4Ü jongens en meisjes van 17 Goudacluj scholen nemen hieraan deel Ver van Vrüz Hervormden In de godsdienstoefening te houden op Zondag a s half elf in de groote zaal der Réunie vanwege de Ver van Vryz Herv zal voorgaan Ds J B Th Hugenholtz Ned Herv Predikant te Ammerstol Onderwerp Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde naar aanleiding van Openb 21 la Een jubileum De brievenbesteller W N Bohres F W Ueitzstraat 61 alhi r zal 1 Juni a b den dag herdenken waarop hy vóór 25 jaar in dienst trad van de Nederlandsche Postejrijen SchouwburgbioBcoop Begrafenig Mr TroeUtri Menschenarsenaal In de Schouwburgbioscoop draait deze week na de gebruikelijke journalen een allerdwaaste klucht waarin Sammy Cohen de hoofdrol speelt Sammy in de harem De avonturen van S mray met zyn kameraad zijn erg vermakelijk en laten ons vaak hartelijk lachen Het hoofdnurnmer is ditmaal een film bewerkt naar de novelle van den bekenden Franschen schrijver Henri BariwaM Menschenarsenaal t Menschenarsenaal ia een geweldige modern ingerichte gevaagenia in een ZuidAmerikaansche Staat waaj en mismaakte directeur zyn bevelen uitdeelt en waar elke poging tot verzet op krachtige en doeltreffende wijze onderdrukt wordt Een der gevangenen is de tot levenslange tuchthuisstraf veroordeelde leider der petroleumarbeiders Als deze na 10 jaar recht heeft op een dag verlof wordt hem deïe gaarne toegestaan daar men hoopt op de wijze den tastigen gevangene kwyt te rtr ken Want van dien dag verlof keert nooit iemand terug Hy gaat met verlof er breekt een opstand uit onder de arbeiders t Menschenarsenaal krygt nieuwe gasten de leider is echter niet onder hen hü is ontkomt Dank zy een groote activiteit van de directie draait hedenavond re een film van de begrafenis van den ontslapen leider der S D A P Mt P J Troelstra die ongetwijfeld groote belangstelling zal trekken Aanbesteding gebonden door Ons Voordeel De Goudsche Coöp Brood en Verbruikavereeniging heeft gisteren aanbesteed het bouwen van 3 winkelpanden aan de Kaniemelksloot alhier Ingeschreven was door de volgende firma s Gehr v Straate i f 25993 E Sanders en Co 25214 De Korte 24980 P Versteeg 24700 Chr G F de Jong 24650 Molenaar en Luxen 24490 J den Hertog 1 24355 J v d Spelt 24043 A Fokkers Jr 23575 Alle inschrijvers zyn te Gouda woonachtig Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund Ledenvergadering Vryheidsbond afd Gouda De afd Gouda van de Liberale Staatspartij de Vrijheidsiiond houdt een ledenvergadering op Dinsdag 20 Mei a s des avondste 8 4 uur in de bovenzaal van de Sociëteit de Réunie Een fietstocht Tot onB Pleiïier De Toeristenclub Tot ons Pleizier maakt morgen Zondag IK Mei een fietstocht naar de IJseN en Lekstreek Vertrek te K uur van de Markt Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Mei Maarten z v K G Visser en L W vjan Heijningen 3e Kade 69D 15 Mei Maria Margaretha Theresia d V H Bakker de la Reylaan 9 16 Mei Adrianüa z v C Wieser en T van Ommen W Tombergstraat 7 ONDERTROUWD 15 Mei A M D Thesingh en W Klein S Klein en W S van Schalk y B Wannet en H E Raszczijk H Lugthart en C Sanders J vd Willik en M E Everiing A Van Leeuwen en A v d Berg B A Schouten en j W den Held M Broer en fl J M BoegheJm A de Graaff en A A Jansen J v d Kleü en W M Straver C J van Vliet en C J M Spoor OVERLEDEN 15 Mei Carel Zappeü j 16 Mei Dirk Johannes Oudijk 12 j Agenda Mei 8 uur Gebouw Daniël VergadirmgE H B O Mei 8 4 uur Soc de Riéunïe Bovenzaal VejBff Lib Staatspartij de Vrüheidsbond afd Gouda 22 Mei 8 ï uï Soc de Réunie WijdingsavïBid V C J B SPURT EN WEOSTRlJUEN VeETBAU IntenutionaaL Antwerpen Belgie Nederland 4 20 uur K N V B Kamploenachap van Nederland Amstenlam Blauw Wit Veloortaa Afd 11 2e kltute B iloKeriiamste Hoogai V O C Prumotiecoinpetitie 3e klaaat VlaanUngen de Hollandiaan Coal Proraotiecompetitie rea 2e klaaae llleelil U V V 2 Gouda 2 Afdeeling IV PrOBtotiecompetitie 2e klasse Valkeiiswaanl de VaU Ueijeilieide i ltbuig tA C H Sf Afdeeling V Promotiecompetitie 2e klasse Meppel MSG H SC Verbier ol Meisje Om den N V a Beker Vijfde ronde Heerlen Palenilg Ajax Aln elo Heraclos Feijenoord Haarlem K C H Alpilieu Kmdlioven l S V G O L T O Knkhuiüeu WeelFiasia Eicetoior Hengelo Tubantw B V V ü V B 2e klasse Gouda 4 Sehoonïloven2 G V Ü Jubileumwedatrüden 2u runde Afd C iloerbedii Vloonhedil 2 Wudduixveen 8 3e ronde Afd ü Uouderak 2 Bodegraven 3 Vriendacksppelilk Gouda O N A AI lua f N A 2 Alphla 2 OlyniplaS V V Olympja 2 S V V 2 Den Haag Den HaH Brussel AnlweiiK ii Jougdwodstrijd Belgié Antwerpen Antwerpen Kollerdam heden LAWNTENNIS Morgen spelen in de afd li van de 2e ki Tiüd IB inzo 1 In de 3e klaase m de afd 6 Vlatlenklopper Be Quick BIEDT ZIOH AAN Balcer WATEBPOLÜ De competitte indeeling Volgens de ZweiidironuBk z l do G Z C I spelen in eerste afd B met de D J K 1 Z C en Dolfijn Do GZr 11 is ingedeild in de reserve 1 kla se B met de D I K 11 l ZC 11 en Dolfijn 11 PKEDIKBEU TEN Zondag It Mei GOUDA Hemonstr Kerk 10 tó u vjn Ds H Cramer Ver Calvijn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 5 u n m Ds Ottevanger te Pape drecht Kleine Kerk 10 u v m Ds M Ottevanger te Papendrecht Lutherache Kerk 10 u v m iDs J J Simon Vereen v Vrija Herv groote zaal de Kéunie 1014 u v m Ds J B Th Hfigenholtz van Anunerstol Onderwerp Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tekst Openb 21 la Goref Kerk l urfmarkt 10 u ïjb en CH u n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5 u n m Leeakerk Chr 3eref Gemeente Gouwe 139 10 u v m en 6 u n m Ds J iB G Croes Jk BEWCÏMWOÜDE Ned Herv Ktrk 10 u v n D s ten Bruggecate BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds W J Boel man Hemonstr Kerk 10 u v ra Ds W N van Nooten Evangelisatie 914 u v m en 6 o n m De Broedsciie Kippen TE KOOP J 0KKER8E WinterdUk 8 heer Scherpenzeel van Bunnik Gebouw Salvatori 9 n v m en 6 u n m Ds J J Kloot van Maassluis GOUDERAK Ned Herv Kerk 914 u v m en 614 u n m Ds Leenmans HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m r A Landstra Geref Kerk OH u T m en 14 u n m Da J P C ten Brink MOORDRECHT Nod Herv Kerk 10 o vjn Ds B Nieuwburg ledeovergadering op Dinsdag 20 Mei 1930 des avonds 8 uur In san 4 r bovenzalsn van da Sociatelt Da Rèunla STOLWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J Kanis Bvangelisatiegeljoruw 914 u v m en 614 u n m Ds Beuthoom em pred te Zeist Geref Gemeente Tentweg 1014 u v m en 714 u n m Preeklezen WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 914 u v m en 6 u n m Ds P de Looze Remonstr Kerk geen dienst RBEIUWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds J L iDlppel te Nieuwerjcerk a d IJssel Door het veH tndend worden der eenige uitdeelingslüst in het faillissement van L DE JONG timmerman te Reeuwük is Ut faillissement geëindigd He Curator C JJr S H SMIT Wfldstraat E Gouda advertentien Batangrijka aganda V Komt allan op 30 Hal Baatuur Lijdt Gij aan Bheumatiek of e n andere schijnbaar ontreneeaelijke ziekte vraagt dan eens inKchtinüreB aan het Natuurkundig Bureau Galvanothérapie te Hilversum Looadreehtseheneir HUIZE U JA HEKA