Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1930

menachenhaar een oplos g te bereiden die duurzaam waa en die door massage in de hoofdhuid gebracht nieuwe krarhtige en gezonde haren te voorschijn deed konden en zelfs hevigen haaruitval Stuitte loop en andere minder prettige verschynseleli by haaruitval en kaalhoofdigheid hielden reeds na korten tijd op Dr Weidner noemde deze oplossing Silvikrin Zij bevat alle stoffen die de haarwortel voor hun groei noodig hebben en wei Cystine Cysteine en vooral ook Tryptophaan Tryptophaan ia voor de celvorming het haar groeit door celvorming even noodzakelijk als voedsel voor den mensch Sir Frederic Hopkins de winnaar van den Nobelprijs voor biochemie in 1929 bewees dat zonder Tryptophaan elke celvorming onmogelijk is Anderen hebben getracht de haarwortels te voeden door het bloed door het laten innemen van voedsel hetwelk haarbouwstoffen bevatte doch zonder resultaat Dr Weidger vond met zyn Silvikrin den De I iansche regeering publiceerde Zateriia het volgende officieel © communiqué Nadat de Coinmiasie van Heriitel in haar zitting van Zaterdag had vastgesteld dat alle vereischte voorwaarden voor het van kracht worden van het planYoung vetvuM lijti en dat vóór alles Duitschlantl aan de Internationale Bank het in de Haagache overeenkomst vastgestelde certificaat der totale schulden heeft overhandigd heeft mi niflter prestdent Tardieu overeenkomstig de verklaringen welke de regeering in het parlement heeft afgelegd het bevel gegem de derde Rynlandzone te ontruimen Direct daarop heeft Minister president Tardieu een bespreking gehouden oi er de maatregelen der ontruimingen wsraan Briand Maginot de minister van Oorlog lïeynaud de minister van Financien generaal Weygand de chef van den Sïnemlen staf jreneraal Giiillaumat opperlefflihebber van het bezettingsleger en Bertheiot secre risgeneraal van het ministerie van Buitenlandache Zaken deelumen Omtrent de zitting van de Commissie van Herstel waarin het van kracht worden van iiet planYoung ter kennis werd gebracht het volgende communiqué uitgegeven Verbandtrommels volgeiw vooi schFift der arbeidsinspectie AntQn Coops DROGIST WIJDSTRAAT 31 MozaFt de be$te 10 cents HAVANA SIGAAR A ANBEVELEND L BINNENDIJK KLEIWEG 87 20 TEL 517 De Commissie van Herstel heeft heden ander voorzitterschap van den Franschen ïedelogcerde Senator Chapsal in overoen Ciming niet dep voorzitter der IHiitsche gsfastefflcolnmi ssron Miniaterialdirektordr Kuppel van het volgende kennis gejnomen De ratificatie van de Haagsche lovereenkomst door Duitschland en de afbndiKing der desbetreffende Duitsche wetten 2e De ratificatie der Haagsche overKnkomst door België Groot Brittannië Frankrijk en Italië 3e Het constituteeren der Intematio Jiale Bank en de overneming der haar wrathtenfl de Haagsche overeenkomst toe kwnende verplichtingen alsmede de in ont Wetneming van het schuldencertificaat Jer Duitsche regeering en van het certifi I taat der Rijksspoorwegmaatschappij door it Internationale Bank I Hiermede wordt het plan Young van Bracht Het wordt beschouwd als den l7en ei in werking te tr en Deze vaststelling wordt ter kennis geBncht van alle mogendheden die de Haag ithe overeenkomst onderteekend hebben De betrekkingen der Commissie van Her tfl tot Duitschland zyn met het van pfacht worden van het planYoung Streohoedeii ïernis Verschillende KleurenMat en Glimmend 25 cent per flacon 15 DROGISTERIJ De Goudsche Gaper Markt 6 Telef 762 Me Vervlakken K JvS len Fa P J Revet Zu Oosthaven 65 1 Gouda Beter verzorgd Scnilderwerk Onze Olansverf is ook verkrijgbaar in omliggende dotpen D Fran ïche reg iJe tdehte gevoelens der viouw onU mi wanneer zij troosten en helper I n de Witfe Zwaan Uit het Duiteoh van RÜÜOLF HERZOG Nadrok verboden J Jwen bewogen editor voortdurend iJiteUag ie hij er m v ildoende geJuid te ce ren en nep alsof lijj in handen een moordenaarabende gevallem woe üoi w Haimeii M ieer Rose Meneei R nfed Um e T P 7xlorf E omniddeliiPrlinaJde hij èé nair eii an de ledeai fioftioudii luci ntr nomaals ia deaelfde volg iMgenMik iiaditan al de opgeroepen iTI t PPPA ofd veiraa n keken hem ontsteld en met vraeen 1 91 oiin Hij we met een veronl Jiiaar naar de mysterieueo kisj n naderbij wierpen een blik in de aiigp en waren met stommen eolirik JJ in de kfet rustte in blanke 04i M t neengevleid op n bed van de TJu mibleem dat steeds apotheek i dtogerijen groothandel dfl i 4li arvm leveren 5 m1 langïaain nS F ednoh antwooi de r montwaardigd en wendde aich Haar uitval Roos en Kaalhoofdigheid OtmikkilIJke wyzi van htrtUI Er ia een tü l geweest wrf rin men kaalhoofdighied en haaruitval beschouwde ala iets dat onafwènliaar was en waartegen men niets kan doen Die tiad ia voorby Reeds 20 jaar geleden hebben Wkwame geleerden zooaU Prof Polland Prof Friedenthal Prof Pohl PIncus e a zich bezig gehouden met het probleem van den haargroei In de laatste jaren zün vooral Dr Weidner en Prof Zuntz het meest op den voorgrond getreden Van de resultaten hunner onderzoekingen is de vinding van eerstgenoemden wel het meest belanprwekkend en van de grootste beteekenis Xfr Weidner vond n l na volhardend en ernstig zoeken een procédé om uit gexond STEDELIJK GYMNASIUM GOUDA AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor den nieuwen cursus kan vanaf heden tot eind Juni geschieden schriftelijk of mondeling bij den Rector Westhaven 52 Gouda Tel 534 bij voorkeur op spreekuren DINSDAG lL3ü 2 50 of DOND 11 12 Dr H A MULDER 15 GXfftnasii rector Kijks Booiere Burgirselioo met litt oecon afdeeling te GOUDA Aangifte v leerlingen voor de nieuwe cursus op 20 23 en 24 MEI van tW tot Vl r uur in het gebouw der R H B S Schriftelijke aanmelding vóór 24 Mei 15 DE DIRECTEUR BMzonder Neutraal Onderwiis i voor Gouda en 9 9treken vf aangTfte van Nieuwe Leerliiubn A voor de U L O school MaandaK 19 an rtnsdaK 20 Meivan 4 30 6 30 bü het Hoofd der School Mej F C A BAK B voor de lagei e School opleidings school bii het Hoofd der School den Heer C W SEIGEES MaandasT 19 en Dinsdae 20 Mei van A § C voor d Bewaarschool op Maandag 19 m Dinsdag 20 Mei van 4 30 5 30 bii Mej F C A BAK VERHUISD van GOUWE 182 naar Waddinxveen Zuidkade 22 G J VAN DEU HORST N V ftd Aanneming van Werken vooiVeerr H J Nederhorst G OUDA ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders op ZATERDAG 31 MEI 1930 v m 10 uur in Hotel de Zalm te Gouda Puntenwan beliandeling ligigen ter inzage ten kantore der Vennootschap Volgens ai t 22 der Statuten kunnen houders van Aandeden aan Toonder van hun stemrecht gebruik maken indien zü uiterUik 27 Mei a s hunne iuindeelen ten kantore der Venneotschap hebben gedeponeerd DE DIRECTIE Hotel Café Restaurant STATION CRABETHSTKAAT poon merk de Zwarte Kop het beste haarwaschmicypl prüs 20 ets per pakjS bü Anton Coops Drogist Wiidstraat 31 Gouda Shampt T C EEPARüN KLEERMAKER 10 EeizeratraM 38 Gouda Concurreerende prUzen ZALEN voor alle doeleinden geschikt Pension Abonnement mL lorgd nog even hard als in jonger jaren Silvikrin is geen zalf doch een gemakkelijk en aangenaam toe te pasaen vloeistof Zoo juist verscheen een nieuwe en verbeterde uitgave van het boekje Ons Hoofdhaar waarin de vinding uitvoerig en helder is uiteengezet en op prettig leesbare wüze wordt beschreven Wanneer de raadgevingen in dit boekje zouden worden opgevolgd dan zou men volgens de meening van döetoren welhaast geen kaal hoofd meer zien Het boekje welks prjjs 60 ets Toedraagt zenden wö aan de lezers van dit blad gratis en franco tA kennismaking sluiten wiJ een monster van iSilvikrin by Een en ander geheel zonder een enkele verplichting voor U Al wat U noodig heeft is nevenstaanden bon ingevuld aan ons op te zenden Zend geen geld mede Knip den bon nog heden uit Het blad zou zoek kunnen raken en van uitstel komt afstel Indien Uw adres op den bon niet duidelijk is schrijf het dan nog eens op © en stukje papier en verzend beide in open envelop met 1 ets gefrankeerd Aan het Laboratorinm Silvikrin Schiekade 104 RotteKUm Als lezer vanverzoek Ik U miJ gratis en franco tezenden De verbeterde uitgave vanhet boekje Ons Hoofdhaar Een moiiater Silvikrin Dankbetuigingen en attesten van D bctoren juisten we Uitwendige voeding van deverzwakte haarwortels door inwrijven vanhaarbouwstoffen Wanneer de haarwortels dood zijn de haarwortels vallen nooit uit met de haren doch blijven jn 3e hoofdhuid zitten dan baat geen enkel middel meer zelfs Silvikrin niet Het komt echter zelden voor dat zij niet meer leven Meestal zijn ze verzwakt en een behandeling mét Silvikrin wekt ze tot krachtigen g ei op Verwacht niet dat door het gebruik van Silvikrin het haar reeds na 2 weken weer vol is geworden Dat zou tooverij zijn Gezond haar groeit per maand ca 1 l H cm en het is duidelijk dat een versi akte haarwortel als h j door Silvikrin wordt versterkt al naar gelang een tyd noodig heeftfc om zyn plicht normaal te vervullen en krachtig gezond haar voort te brengen Een kwaal die jaren heeft geduurd kan niet in een week bestreden zijn 175 De leeftijd doet niets ter zake Op hoogen leeftijd groeit èet haar mita goed ver Badoostuums voor Dames en Heeren Badmutsen vanaf 16 cenl 20 M M Ué Koopt nu Uw iORDIJNEN bij Fa ü V D ANTZIG Markt 14 Gouda Gedurende slechts 6 dagen Reclame prijzen voor Aliovernets Vitrages Filet Tulies en Voiles voor Gordijnen Effen ecru voile het allernieuwste voor gordijnen dubb breed 59 et I Voile met opengewerkte rand 110 C M breed 69 et I Gestreept en geruit Voile voor gordünen tabbel breed 79 en 6 cl PRACHTIGE MODERNE ALLOVERNJBTS enorme keuze in de allernieuwste GESCHULPTE VITRAGES dubb breed mooie dessins IB 19 en 39 et 160 C M breed Vitrage 69 et I ETAMéNE jeer sterk dubb breed 221 et gedurende de 6 Reclame dagen 39 29 25 221 19 en 15 Vi et BIJZONDER FIJNE ALLOVBRNETS prachtig filet weefsel in de nieuwste dessiM 69 59 en 49 et Filet tulle voor RordUnen 39 29 en 221 2 et Geschulpt batist voor gordtjntii 39 et 2 peis Gefest Gra inn i lakens thans vogr f 1 65 Lakens en Sloopen efestonneerde Sloopen axtra aanbieding 49 et 1 pers Lakens met breede linnen kant 98 et Sloopen geheel rondom met linnen entredeux 59 et Hemdjes 19 et Flanelletjes 29 d Ponnetjes 59 rt Lakentjes 79 et Sloopie 69 et Hoofdluier 69 et Truitje 19 et Gummibroekje J9 et Geel Tricot en Jaeger Heeren Pantalons 98 cl Mooie fantasiewkken 29 et Iniit Linnen vo r 2 pers Lakens 39 et 10 El voor ƒ 3 75 2 pers Lakelis met breede kant en entredeux ƒ 1 95 Dienstboden Japonnen ƒ 2 95 Witte verOleegsteraschorten 98 et Gekl DaipesjasBen ƒ 1 45 Kinderpyama g 98 et ÏCinder mouwschorten 79 et Luiermands Artikelen pnie algemeen bekende zware SajetBokken 98 et Goedkoope kwaliteit 69 et Mooie zijde met fil d Ecosse kous 98 en 69 et 0 l üne kwaliteit Fil d Ecosse kousen 98 et Dames Combinations ƒ 1 35 Uames Hemden 79 et Dames Pantalons 79 et i a wijde maten Dames Hemden eSvPantalons ƒ 1 25 HeerA Flanellen met dubb Pfkfff Naair l Tlandawea borat 98 et Naalmachinehuls ïoör heden spiciailiinbevilefl Leverkaas 28 et p o Warme Kalfvleesch croquetten 15 et per tuk A J Opstelten Teleph 120 Lang landawea SS Gouda VRAAGT Nette Reizigers tegen salaris en hooge provisie voor flinke werkers bestaan verzekerd Aanmelden na vijf uur namiddag MAANDAG a s verschijnt De Goudsche Vraa Pakkistenhandel i A SAS Molenwerf 16 voor 1930 1931 In meer dan luu pagina s druks zyn verwerkt talryke geg vens die iederen Gouwenaar weten moet alle inlichtipgen omtrent Rijks en Gemeentediensten openbare er bijzondere instellingen vereenigingen enz Allerlei omtrent de belastingen de politie verordening alle onderwysaangelegenheden en schoolgeldregelingen Staatsloterij pMt en telegrafie buslichtingen Kamer van Koophandel Handelsregister Invaliditeitarente Ouderdomsrente uitkeeringen Ongevallenwet enz enz KORTOM ALLE S WAT IEDEREN GOUWENAAR WETEN MOOT Prijs 25 cent BROOD KENT Uitgever A BRINKMAN ZOON Goiuta Markt 31 Telef 81 I VUL ONDERSTAAND BILJET IN = J V ONS Ondergeteekende bestelt hiermede Ei GOUDSCHE VRAAOBAAK WSO lSSl Prils 25 cent Naam en Woonplaats PRIJZEN MELKBROOD 20 et WITBROOD 16 et ZEEUWSCH TARWE 14 et G TH STEENLAND BAKKERIJ KLEIWEG of aan de Uitgefen In te zenden aan Uwen gewonen boekhandelaar A BRINKMAN ZOON Markt 31 I Aan huls bexorgvn HO 17380 68 Jaaroang Maandag 19 Mal 1830 mmm coiimivt SbS et y SP GOUDA EN OMSTREKEN EUWERkS SSï o uDrATER STI T HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE J vcjtK jHJüLWA REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dag elijks behalve op Zon en Feestdage ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2 26 ner woek 17 f 7 j n jper kwartaal ƒ 2 90 P week 22 eent ovefal wkardeTzor nJ J VToïper gesÖFranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad Si geschiedt ADVËRTENTIEPRUSt Uit GoutU en onutreken fbehoonnd tot dep bexorgkrinf 1 regels 1 80 elke ngel meer f OM Van baiten Gouda en de bexorgkring 1 5 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertenÜën in het Zaterdignummer 20 et b Blag op den pr s Liefdadigheids advertentiën de heUt van Jn prjjs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels f 236 elWregel meer 0 60 Opde voorpagina 50 hooger W Gewone advertentiöi en ingezonden mededeelingen i contract tot sear gereduceardea pr s Groote letters en randen worden berekend naar plsatsmimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door toaachenkomtt Tan soUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags tó6v de plaatsing aan het Bureau ijjn ingekomen teneinde van opname venekerd te z n vveiking met alle vreemde staten onver schiliig oi zy al dan met leden van den Volkenoond zyn die oprecht belangstellen in ie bevordering van den vrede m de wereld He De vorming van een federalen band tusschen Europeesche regeeringen kan m geen enkel geval en in geen enkel opzicht een der souvereme rechten van de staten leden van de Unie aantasten In het slot van het memorandum wordt gezegd dat waar de Fransche regeering over de hierboven aangegeven punten het advies inwint van de 20 Europeesche regeeringen waarvaai zij opdracht tot onderzoek heeft ontvangen zy in het algemt en wenscht op te merken dat zy zich om zuiver practische retlenen aan een zoo eenvoudig mogelijke opvatting van haar onderzoek heeft willen houden niet omdat het in haar bedoeling ligt in de door haar uitgesproken wenschen de mogelijkheden te beperken van de toekomstige ontwikkeling van een federale organisatie van Europa maar omdat het by den tegenwoordigen toestand van de Europeesche wereld en om de kansen te vergrooten van eenstemmige aanvaarding van een eerste jtpcreet voorstel geschikt om alle belangen en alle byzondere daarby betrokken toestanden te verzoenen het van groote betedtenis is zich te houden aan de aanvttnkelyk gegevens van enkele zeer eenvoudige op auiii n In het memorandum wordt aAwöe ege ringen verzocht voor 15 Juli t Jtmïwoonlenqf men wil medewerken aan de tstandkoming van dit plan I Blijkens berichten xüi NeiK rk is het plan van Briand in New York met groote belangstelling ontvangen De bladen brengen reeds uitvoerige berechten hierover De New York Times ziet in het plan een directe waarschuwing a m de Ver Staten van Amerika om de hooge douanerechten op te geven D onlruimiiig an 4e d ril Rijnlandzone De maatteKelen der ontruiminR Het plan Young van kracht Bnand publiceert 2 n plannen voor een Europeesche Statenbond maüg mededeelnLgen worden gedaan san Kriedrichshafen betreffende rfe plaats waar het luchtschip zich bevindt J Volgens bericht van boom van de Graf Zeppelm i s het luchtschipfom kwart over elf Zondagavond Lyon geposeerd Hedennaci it oo seint u en ons is het l icnts chip Betfudux ten westen van de Knone gepasseerd Üet we r was goed Men koerste verder in de richting van Maliorca en kreeg 2 10 hedenmorgen de vuurtoreu van de Balearen in zicht Men verwacht dat het luchtschip hedenavond te tieviUa aankomt Dr Ecken r is voornemens nog morgen vóoi den middag te starten naar ZuidAu erika Een speciaal vliegtuig van ul lltulschsM l ufthansa een 3 inutorige Juncker bepieidde tot Cadiz en zal vandaar direct naar Berlijn terugkeeren Te Sevilla neemt de Graf Zeppeim pont in welke Zondag per postvliegtuig iK Berlijn ib vertrokken De Koning van Spanje zal ditmaui de start niet kunnen bywonen aangezien hij Dinsdag voor een verblyf van eenige dagen te Barcelona wordt verwacht Nieuwe Jeugdherberg aan den Kijn Op een 200 M hogge rots naby Rüdesheim is een geheel modem ingericht jeugdlo ement geopend dat zeker weldra het doel zal zyn van alle jeugdige toeristen die door het Kynland trekken Alen heeft uit het drie verdiepingen hooge gebouw een prachtig uitzicht over het dal en de bergen van den Rijn Ongeveer vierhonderd jongelieden kunnen hier worden ondergebracht Stijging van de voedselprijzen in DuitachlaiMi Een dreigend gevaar Het Berliner Tageblatt wydt een artikel aan het gevaar van het stygen der voedselprijzen en in het byzondgr van die van gerst Volgens een vakblad schryft het Tageblatt zou de afzet van gerst enz in Noord West Duitschland sterk verminderen daar de landbouwers en mesters in het varkensfokken geen winstmogelykheid meer zien en de varkens naar de markt brengen om het even of ze reeds voor het slachten ai dan niet in aanmerking komen Men denkt er vrijwel ergens aan de stallen te vullen aangezien Nederlandsche en Deensche mesters groote hoeveelheden biggen tegen de lage invoercertificaatprijzen koopen Het rijk verleent dus als het ware subsidie om de buitenlandache mesters in staat te stellen goedkoop te koopen De Duitsche producenten moeten daarentegen hooge pryzen voor biggen betalen en ook voor voedergerst een tarief betalen dat hooger is dan de wereldmarktprijzen terwijl ze voor een gemest varken natuurlijk onvoldoende prijzen krijgen Daar de buitenlandsche concurrentie de biggen en bovendien de Duitsche rogge dank zy de exportpremies en invoercertificaten half cadeau krijgt kan zy het varkensvleesch nog voor 35 è 40 mark per centenaar levend gewicht met winst verkoopen aan de verschillende Europeesche regeeringen leden van den Volkenbond een memorandum doen toekomen ver de organisatie van een stelsel eener Europeesche federatie Unie Van dit memorandum kan het volgende overzicht worden gegeven Op de byeenkomat van Europeesche staten leden van den Volkenbond op September 1929 te Geneve gehouden op v rzoek van den vertegenwoordiger van Frankrijk en waarin reeds het beginsel was belichaamd van de moreele vereeniging van Europa hebben de officieele vertegenwoordigers van de 27 Eurol esche staten leden van den Volkenbond eenstemmig de noodzakelijkheid erkend van een poging tot vorming tusschen de volken van Europa van een soort van federalen bond die tusschen hen een blyvende solidariteit zou scheppen en hen in staat zou stellen in alle gevallen waarin dat noodzakelyk mocht zyn onverwyld met elkander in contact te treden voor de regeling van vraagstukken wftarby zij gemeenschappelyk belang konden hebben De vertegenwoordiger van Frankrijk heeft toen opdracht gekregen aan de geraadpleegde regeeringen de voornaanujte punten aan te geven die door hen moesten worden nagegaan en vervolgens de conclusies van dit uitgebreid voorbereidend onderzoek samen te vatten in een verslag waarover dan tijdens de volgende Volkenbondsverga iecins in een nieuwe b jeenlcomst r Kuropeesche staten zou kunnen worden beraadslaagd Dit plan vindt zijn rechtvaardiging in het gevoel van alle Europeesche staten van hun collectieve verantwoordelykheid tegenover het gevaar dat het gebrek aan sam nhani in de groepeering der materieele en nroreele krachten van Europa voor den Eur peeschen vrede oplevert zoowel uit st dig ais uit economisch en sociaal oogpunt Drie belangrijke reserves staan vdorop in den opzet van het door de Franaéne regeering ingestelde voorbereidende onderzoek Ie De Europeesche samenvijerking moet worden verzekerd in verband liet den Volkenbond d w z onder voontaarden die wel verre van in eenig opzicht het gezag v n dezen laatstf te kunnen Verzwakken slechts kunnen strekken tot vergemakkelijking van zijn werk ten bate van allen zelfs buiten de Europeesche naties 2e De Europeesche Unie kan zich niet verzetten tegen eenige technische groepeering zoomin in andere werelddeelen als in Europa zelf buiten den Volkenbond Waar de Europeesche Unie een opvatting verwezenlijkt die volkomen afwykt van die der oude tolverbonden al zij tot stand moeten komen in volledig vrlendschappeyk vertrouwen dikwyls zelfs in samen Ze heeft ondanks het tarief op varkens en vleesch toch nog een aanzienlyken voorsprong op de Duitsche producenten die eerst by pryzen van 60 en 65 mark begmnen te verdienen Daar Duitschland gebrek aan varkensvleesch heeft ligt het voor de hand dat Nederlanl en Denemarken weder gemeste varkens op de Duitsche markt leveren NOOK WEGEN Teraardebestj iling van Nansen Groot eerbetooik Omtrent de begrafenis van Kridjof Nansen meldt het W B uit Oslo Het Noorsche volk heeft zyn grooten doode i ridjof Nunsen de laatste eer bewezen De met de Noorsche vlag gedekte kist werd gisterochtend om tien uur in de groote hal der universiteit neergezet Studenten vormden de eerewacht Op de kist lajjren prachtige kransen van de koninklijke familie van het Storting de regeermg den Volkenbond en het diplomatieke corps Bijzonder aangrypend waren de door Russische vluchtelin fen gezonden bloemen ter herinnermg uan Nansens hulpverleening tydens den hongersnood Om half elf zette zich de op den Onafkelyksheidsdag traditioneele stoet van duizenden schoolkinderen in zomerkleer n met kleine Noorsrhe vlaggetjes in de hand zich in beweging By de universiteit ve rstomden hec gezang en de muziek alle hoofden werden ontbloot en nunuten lang heerschte er onder de menigte die duizenden koppen telde een diep stilaiwüigen TijdiMia het voorbQmarcheereu der kinderen t ttieer dan twee uren duunto ver zamfWefskch de genoodigden in de uni versiiti Itsmede op het daarvoor gelegen pleiiljfc Tconing en de kroonprins kwamen kort loor het begin der plechtigheid Om kwart voor één werden in de geheel © stad de vJafgen halfstok gehaald BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De Zeppelin op weg naar Zuid Amerika Het luchtschip heden te Sevilla verwacht Het luchtschip Graf Zeppelin is Zondagmiddag om 5 18 uur onder bevel van Dr Eckener gestart voor de vlucht naar ZuidAmerika Het eerste deel der reis gaat door het Rhonedal via Marseille naar Sevilla Behalve de uit 42 personen bestaande bemanning bevinden zich 22 passagiers aan boord Het luchtschip zette koers in Ayestelijke richting Het weder was in den loop van den dag eenigszins slechter geworden bij een bewolkten hemel dreigt er onweder Het luchtschip is verzekerd voor ongeveer 1 millioen en vierhonderd duizend gulden de bemanning voor negen ton guklen Van boord van het luchtschip zullen regel Om een uur begon de eigenlijke plechtigheid De rector der universiteit professor Saeland schetste de loopbaan van Nansen ew verklaarde dat de naam van den groote dcode met de moderne geschiedenis van Noorwegen voor altijd verbonden zou blijven Vervolkens voerden de voorzitter van het Storting Hambro en minister preaident Mohwinckel het woord Studenten droegen onder een treurmarsch van Grieg de lijkkist naar den metvier paarden bespannen lijkwagen die dooreen eerewacht werd begeleid Op de eere wacht volgden de familie van Nansen depresidenten van het Storting de minister ten rin heeft Zaterdag president en de led i van het Storting en de stedelijke onganisaties hooggeplaatste ambtenaren en vrienden van den doode Deze stoet volgde den lykwagen tot halverwege het crematorium Daar had in intiemen kring een plechtigheid plaats waaraan o m de koning en de kroonprins deelnamen imm de deui i Was doodflitil m het k int M r Hij wist dat ietd dait tot nu toe een viu gevoel i dein wafl gpweeist nu tot iekeriiead werd Weg aan de opera En nioast hij da in clmzen ouden rommel acliterblijvïn bij deze cjidratelijke dorre kruuIcnierB Nu wiet hij ok waaroir hij het zoo long hier had uitgehouden Om iat meiisio waarvoor hij medolij ien er bewondering kosteivle ofschotm haar maniei van doen liein af en toe ergerde Dat mo rte graoiSiiz © kind met liaar elanke figuur l et blonde kopje niet die vreemdfe gioote grijize oogen wai het dai hem aan dt zen troep JVier hond Hij fipronig ym Kijn sioid p Wat wilde l ij diyenlyk Hield zij van hariir Hij wist hei niet maar wat Jnj wèl wnet waa dat hij an haar Jiield dat Jiij voor de eerete en I enige mail in zijn leven werkelijk een groote liefdo voor een vrouw had opgavat Van de atraat klonken hamersIagMi Hannes on Doree waien onder oppertoeaicht van meneer Hose IrfBig om dfen onttroonden Zwaan weer op zijn eerepl ats boven de deur te heretellen Kn de Witte Zwa an breidde wederom Rijn besciiermende vleugels over do burcii 1 yiten uit al wf nooit een scheunemde hand hem van zijn plaafa verwijderd had Het wae in den najniddag De vertoornde lM f r dö9 huizee h id zidi nog niet meer laten 7 nai Hij had zif i oif eeloten in zijn ka ner en peinsde wie den aanval op zijn Zwaan oï zijn geweten kon heil bein en er kwaaien in zijn naar vei eldiing dorstende ziel dtiiitero wraakpJannesi op Die ellendige Barmfeldi Waar haalde de kei el dè brutaliteit vandaiui om m tegenwoordigheid van liet personetl zoo n onbeöchaainde houding aante nemejif Wadlit maar waarde lueer daarval je voor boeten Prije den dag ni£it voorhet avond is In de zaïdt ging iles verder zijn gewonen gang Allein de poviibor had dubbel werk wimt de apiotlieker kwam met te voorschijn om hem een hajidje te holpen Heinrich eo Dorcs v ait ii naar het douanekaiiitoor om goederen iii ontvangst te neaiien en Hannea ging met zijn me licijntiomiijel If klanten rond Koniaid deed dè correspondentie ai met ei n sneUieid al of er hem vandaag veel öiui gelegün wa om klaar te zijn Boven iri de woonkamer zal Idaa met een Om juet ilen hc len middiig alleen te moeten blijven had Lisa den loopjongen met een briefje naar haar vrteidin gestuurd met het vavmeK evn poosje bij haar te komen De vriendin een ailoHiefst meiaje mot praclitig IJond haar en mooie blauwe oogen had dadelijk aan de uitnoodiging gövolg gegeven en nu zat n beiden in de huiskajiier bij elkaar en deden elkaar contide tie Want ondanks hun verselKl in karakter waren Lir a en le stille Gertrud von Wald heel intiem met ölkaar FrtiuleJn von Wa d was liet eenige kind van de wöduwe van een ataiiti anibtenaar Om de inkomsten van haar niooöler die van een karig pensioen moest leven te vergrotten en tegelijk haar eigeo loveosonderfiond zooveel mogelijk te verdlft nen stuiipde de jonge danie die een uitstekende stijl adireef vaak novellen en artikelen naar diigbhiden en tijdaJirift n en wa voiok zoo gelukkig ze geplaatst te ziesi n er n aardig honorarium voor te krijgen Vandaag h ad Geitri von Wald de laatete hand ean een rcmaii haar eerste groOte werk ge legd waarvan zo nu haar vriendni zat te vertellen Maar dat is leusachtig zei Lisa enthousiafit Je praat ovler socialisten en com inuniater alfof je ledeien da met die mensdien omgaat Gaal een dergelijk onderweapniet boven je brachten Hei is en tiple i gjng op dii gebied aiiftmoordde GertPïd bescheiden Ik hebeen heele tK el icttuur moeten doorworatelaioui den ro iian te kunnen schrijven Boeéteo net een sccialen achtergrond vinden tegLn wo rdig nietv aftrek dan gewone liefdesromani eii toen heb Ëk gettaeht laat ik heimaar ens probeeren B Ja jij durft wat aan zei Uap na eenrx genblik van peanzend zwijgen Ik lieb den roman al aan het TageblaltjT Jtter gestuurd V jwLt Ter plaaAeing aangolioden Jf ik docht xk zal de stoute schoenen maar eena aantitikken Je hebt gelijk wie met waagt wie nietwint Lisa was opgestaan eai ging langzaam naar de piano en onwillekeurig liet zij haar vingers over de toetsen glijden Wordt vervolid nepen ze nu Ik wil weten wie me dat gelüpt hepft tierhaalde le apotheker Maar meneer FtUedriell iilentaal in koor Dat is een complot oen formeel oomplof kreH de cJief Jullie spelen allemaalf ndT één hoedje Tk aa jullie wel krijgen ik HftrenMd wenkte Pfalzdorf verliet zwijgend Aijn chef en ging weer aan zijn werk Wie zou diL n ouden gek die poets ge akken hebben vrreg hij n t kantoor aanPfalzdorf Het is toch ien kapitaJe mop ield waard voor een Verslaggever De Im a heeft vandaag geen gelukkigeti da r antwoordde Hftinricli Vanmorgen lia I ilk boven wa te doeïi en lioorde ionder het te willen een scène niet juffrouw I iea perrf herhaalde Barenfeld Waf vroeg Borenfeld en hij legde zijnpen ne r Juffrouw Lisa wilde we Ze kan hethier niet meer uithouden zegt ze Ze wil jaan dd opera I Aan detoonloos Heinricïi gijig noor tiet magazijn om de besteUingrai klaar te maken en Barenfeld bleef aan zijn leesenaar zitten en staarde oo r zach uit Weg Aan ie operai Had hij el eigemlijk iets mee te m ik Neen En todt was het alsof het naoht om hem heen werd zoo stil en troosteloos was het Jp zij wegging BarMifeld trachtte zijn gedachten te verjagen en probeerde zijn aandacht wee r bij zijn ccrre ipondeniie te bepalen Maar het lukte niet Hij liet zijn pen vallen en ateunde zijn hoofd in zijn handeia