Goudsche Courant, zaterdag 24 mei 1930

flo 17385 88 Jaaraang Zaterdag 24 M i 1830 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Di t blad verschiint dag elijks behalve op Zon en Feestdagen ABONKËMENTSFBIJS per kwartaal f 2 5 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ S 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen ivorden dage jks aangenomen aan ona Bureau UABKT 31 QOUUA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie TeleX Interc 82 BedacUe lelet B8 Postrekening 48400 AUVËUTËMTIfiPiUJS Uit Goada m omstMlun behoorends tot den bezorgkrlng 1 Ë regels ƒ 1 0 elke i gel meer ƒ 0 2 Van buiten Gouda en den beurgkiing 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ O 80 Advertentién in het Zaterdagnninmer 20 et bgsiag op den prt s lieïdadigheids advertentiën de helft van den pr s lNtfc ZüNÜLN MMJLDbfcUNGEN 1 4 regels f Z 6 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagine 0 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot leer gercdocevrden prqs Groote letters en randen worden berekend naar pUatinümte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuischenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureaujt n onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan hat Bureau z n ingekomen tenemde van opname verzekerd te l n Oit nummer bestaat uit twee bladen Bahlmann Gouda Apart Damas an Klnd r laading HOEDEN en STOFF=EN len Om dit te voorkoiaei doen zy wat ook de arbeiaers in andere ifedryven doen Zy houden een gedeelte van nun arbeid van de markt terug AU een de l der arbeiders m een vak tegen het standttArdioon geen weric kan vmden worden zy d r hunne collega daann gesteund door de overheid in staat gesteld hun arbeidskraotif met ten verkoop te behoeven aan te bwdCeÉ Daardoor wordt voorkomen dat het laa e toevoegsel van arbeidskracht den pr van de geheele hoeveelheid drukt Wat de tuinbouwers d n staat o i pre Cies gelyk met wat de werkioosheidsver zekermg beoogt Wil de öVerheid den turn bouwers verbieden de oveitoUige groente te vermetigen dan zou met evenveel recht jvan haar gevraagd kunnen worden de werkloosheidsverzekeru in plaats van te Steunen te verbieden Voorts zou men er nog door bereiken dat in een volgend jaar met meer van de betroj n groente werd uitgeizaaid dan ook bj tear gunstigen oogst met voordeel kon wordctB afgezet Wat er toe zou leiden dat 1 e ongunstigen oogst er een tekort zou aün Alles wel beschouwd laet men dus dat de bedoelde vemietigimf liiet zoo onbehoor lyk IS als velen op het eerste gezicht mis schien wel meoDen EERSTE BLAD Vernietiging van onverkoopbare groenten Dezer dagen kon men m de bladen mei ding zien gönaakt van enkele over boven genoemd onderwerp door het Iweede Kamerlid Duys tot den Mmister van Bm neniandsche Zaken n Ziandbouw gerichte vragen 1b het den Mintater bekend aldus de heer Duys dat terwyl duizenden m ons land nog groote behoefte hébben aan be boorluk voedsel doch door economische omstandigheden waarin zy verkeeren niet m staat zyn dit voof zich en hun kinderen aan te schaffen op verschillende plaatsen tin ons land groote hoeveelheden waarde volle groenten ala spmazie sla enz als veevoeder worden gebruikt ja zelfs in sloo ten op vuilnisbelten en dergelyke met daarvoor bestemde plaatsen worden gewor pen Is de Minister met van oordeel wordt verder gevraagd dat deze met alle redelijk heid in str d z nde handelingen de gevol gen zijn van een productiestelsel dat geba seerd IS met op de belangen der gemeen schap maar mtaluitend op het belang van de winst van enkelen lea slotte wordt de vraag gesteld of de Minister bereid is terstond in te grijpen ten einde te voorkomen dat nog langer deze venuetiging op groote schaal van voor dtraenschheid waardevolle producten voort gang vmdt en of h bereid is mede te dee len welke maatregelen hy voorstelt te nemen ten einde te voorkomen dat ook in de toekomst dergelijke venuetiging op groote schaal van waardevol voedsel zich zal herhalen Tot zoover de gestelde vragen Naar men weet heeft ook reeds de heer Wynkoop op dit verschijnsel gewezen En naar wy ons meenen te herinneren heeft dezelfdt quaestie ook een onderwerp van discussit uitgemaakt in den Utrechtschen gemeente raud Wij kunnen ons voorstellen dat memgeen deze venuetiging een ongehoord feit vmdt Toch ouden wy hen aanraden met te voor l ing te oordeelen Wat hier geschiedt heeft reeds plaats gehad zoolang er groen ten zijn verbouwd en het zal ook wel blyven plaats hebben zoolang er groenten zullen worden verbouwd Met het productiestelsel JJe groote tevredenheid van onte clientele ia het beate bewifs van onxe prachtvolle en YOOJilJliMLiai COLLJlCTIJs Mei lagliliilipgiii Zwarl tl Hange ënokme keuze mantels maniëlcüsiuums japünnün hoeüen KINOERMANIELS JUKKEN enz mtUnn n 9 m t eu het monumeni voor de gebroeders Maiis A üomlders dat een seei mooi weik u tt in het mÜAeu goed past Op Zorgvliet is ooik nog een kleme hcsaO neruig aan deu soholder Teo van Hoyteota te vmden eeo aardtig vyvertje met aan ée rund een gedenksteen HeeU veel betedteub het met luaar bet is eeo aardig pkkje m heb park en op zachzeif is het al een beei dmg lat Nederland zoo spoedig na den dood van dUen groeten s ciulder op eenlgerlei wijae zijn herisineriQg heeft willeo levetuUg bouden De Cats howre Op Zorgvliet zou een miociuxn t voor Ja kob Cats zeer gepast zyn Meu kan over Afi n vader deinen zooaUt meo wil aan hem hebben wy heb Zorgvliet te danken en zijn naam leeft voort in die C ats hoeve dia op het thaiui aan den Staat afgestane terrein der familie Qoekoop stael Gelijk men weet lu het een der voorwaardtn geweest dat deaie home onveranderd behouden blijft Uat waie een blij k van cricentelijlcbaid wann ter te eenj er tl d in dat paik de heriimening aan Vader Cats werd levendig g Rioudeu door Len of anoer moimmait Nog altijd lecJt ttd peraoaei dat reabtstneeks aan de stoet dtednam op etn vyf tsa twinAig duizend Mos i liet aantiul Hageoaars dat alsnog wae sajnengesibi Oionid om ooggetuige te zyn was ui i Boluen nog wed even groot De eentge ki lometers lange optocht nam een groot etuk der wügesi in beklag en het ttï D geen breede wegen doe ter kes iLikil uig naren Oea te liieor eer dat aJlet oen óeorgebjk verlopp heeft gellijad Voor onze politie en woord van huiue de zware tauk die zij had hecK ze weer op onbenspelykie wyze uatgevoerd Keede vroeg m den tooxgen was het m de göliBole stad merkbaar dat er iets boenders aan het handje was Groote en Hedna groepoa personen van de meeeb typiiacti soorten wuikdelden door de straten £ eu groot deel was uueedinen noout m den Haag geweest en utaakte van de gelegenheid gebruik eens rond te kijken Het BinneaaJiol en het oen rum van de stad had veel bekijke Tegen bn aalven conoentreetide Bush alles naai bel B ghohe kwartier en eerst m den laterea OMmgid Ag kiQwde de drukte u de andere straten we Het was de drukste begralenisplachtigbedcl die er m den Haag geweeat is We herinneren aan die van dr Kuyper welke eveneeoe mt allt oorden des lacda etfoomeu menscbeoi naar den Haag voeiide maar wy geloovïn dat liet ditmaal nog veel voller en drukker was De begratenifl had plaats op de algemeene begraafplaats doe acMer de 8chev eDjng 4ie fioschjes iis gelegen Woe dnis te gedegeaer tijd eens een tocht naar bet graf van Mr TroeOstra wil ondernemen kan ddt gemakkelijk doen als hij m de stad is Het monument voor Mr Dresselhuys UftimenkDit zal m ooze iftad faet moun anb voor Mr Dreaselhuys onthuld worden Het koift op Zorgvliet m de onmiddellijke naibijheid van het Viedespaleffi Het aantal mociimenben da4 den Haag beat zal ei dus net één uitgebreid woidein Hopen wij dat heb een fraai stuk werk zal zijn waarop wi wpI eeaigennabe mogen vertrouwen geoaen den man aan wien het aitwerp is opgedragen Prof Odé te Delft is Om heb Vredeepaleas zal dan het derde nioi uinont staan Daar is de beuk voor Mr Van Kamebeek een niet al te fraai ding heeft die venuetigmg niets te maken Ook onder het sociahetiache productiestelsel zou ey voorkomen laten wy eerst eens onze aandacht schenken aan den voor kapitaUsti échen toestand waarm ieder gezm m zyn eigen behoeften voorziet door directe voort brenging Men zaait en velen die een eigen tmn hebben doen dit tegenwoordig nug op gezette tyden zooveel als men denkt noodig te hebben Door de grilligheid der natuur laat het resultaat zich echter met vooraf nauwkeurig bepalen Wanneer he weer gunstig is zooals dit voorjaar groeien de gewassen te suel en zit men op een gegeven oogenblik met meer spinazie sla of wat ook dan men de gewone voedmgswy e volgende kan verorberen Nu zou me i daaraan tegemoet kunnen komen door b v eens eene heele week lang liefst s mergers s middags en s avonds met amiers dan sla of spinazie te eten Uit een oogpunt vat economie zou dit zyn aan te bevelen Tocli zullen er wemigen zijn die daartoe bereid zyn Men vermeügt eenvoudig wat men met op de gewone wyze verorberen kan HOFSTAD BRIEVEN UIT Hx De begrafenis van Mr Troelstra Dü wdfrukwelk ude beftooguig doe geliou den 18 bij de begrafenw van Mr Troelstra böhoevïtti wy met te besciiryven De kranten hebben dasirover itvoeng benciit Alleen mogen wg mjg even de aandaoht vestigen op de voortreffelijke orgonisatae zoowel van de zijd detr leaders dezeo groote E rtiociht als van de iryde der poilitie Mflo moet er met genng over denken wat voor airbaia er noodog ie om te zorgen dat uen dergelijke massa memschen voor een gnool deel vreemdidingeiu lü den Haag met m de verdrukking geraken en dait tevens heit gewonu verkeer nuet m de kleou komt Het vetkeLi heeft alle wegen en straten geheel noodig eu woniieer daar ploteeJing eem der gelyke optocjit varsahijnt ut het eem enorm erk om te zorgen dat allee toch in de ordelijke bajien blijft Laat ons vóór op aftellen dat alle deelnemers met groote weiwülendlheiid h€Jbbenm egLMcrkt om den gang van Kaken te bevor deren dat u üdx etapb hueLdaoi aan de voor saUnften en bepalmgen Maai zelfe daarbij IS het oog een reusien arbemd oon aMen geregeld te doen verloopedi Meu sdiat het aan = Habt U = PERSONEEL noodig Zoekt U PLAATSING Plaatt dan Zatardagt Uw AANVRAGE in da In eene sodabstische maatadiappy die te beschouwen is als één groot gezin zal de overheid de hoeveelheid van elk gewas die geteeld zal worden moeten bepalen Over de natuur zal men ook dan echter evenmin macht hebben als thans Gunstig weer zal daardoor ten gevolge hebben dat men op een gegeven oogenblik van een bepaald ge was te veel heeft Daaraan zou tegemoet gekomen tomnen worden indien de ovfjrheid de burgers dwong nu bv eens een week zich mtsluitend met de overtollige groenui te voeden Wy gelooven echter dat het voedselgebrek al izeer nypend moest zyn om de burgers daartoe te krygen Ook de socialistische overheid zou tot vemietigina moeten overgaan lader laeat za dan I KliiiiiiMiHiS niiii fi Inzending tot Zaterdagmorgen O uur aan het Bureau == MARKT 31 Nu IS er nog een punt waarop wij willeT wyzen De tumbouwers doen eigenlyk pre cies hetzelfde wat m andere vakken en met het minst door de arbeiders ook ge beurt Het is een bekende waarheid dat de prys van de geheele te koop aangeboden hoeveelheid eener waar wordt bepaald door hetgeen de afnemers voor wat men h t laatste toevoegsel noemt willen besteden Indien de tmnbouwers verplicht werden al hunne groenten tegen den geboden prys af te staan zou onder de tegenwoordige om standigheden dit laatste toevoegsel de ge heele aangeboden hoeveelheid waardeloos maken of met andere woorden de tmnbou wers zouden hun arbeid gratis ter beschik king van hunne medeburgers moet n stel Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Grootste oplage hier ter stede wijl hij de viool no ï uao aiju kin gedrukt hield Hongarije Kei hij kort en met densitrijkfelok naar Vilma vfjjzand Daarkomt zij vandaan Toen speelde iuj vooii Hoe dieper Qe violot op ng ir 7ijn mee i rlijit spel des te sterker kwami hcmncti inder den uidruk en hij kon met nalaten een geeatdnftig gelsaar van bewondering tegen Vilma te ma ken Ze begieep hem en een lii ht rood van tiote kleurde haar fijn gesiahtje Dat zijn eigen composities fimsterdezeHoirricJi was verrast HlJ had wel zoo tol v€T8 and van muziek dat hij deze süliefppongim naar waarde on dnatten Die arinoediige man m wiene zid deze fonkelen de sclt oon tieid van ton jn geboren wae en die zijn vi H I wis te laten aingiim alsof deze el in hau gevaren was leek hem ondoor gpondebjk Op ene legde Mjomaand Je viool weT In het étua en liep de deur uit Ik ben dadelijk weer terug k Ga eveneen ttuin m Laat u hem maar aei Vüma zachttoen Heannoh hem wilde volgen DaA oet hij altijd al3 hij zoo heeLemaAl m zijnspel is opgegaan Ik begnjp feb ndet zei Heinricto emetiig en hij schudde hot hoofd Zulk pdleb ik zelden gehoord Hij moeax tocti pmi heel and re posatie kunnen innemen Sdnds hot tem tegengoloopen ia h ft hij den moed veiQoren Hij heeft geen ver trouwen tneer In zijn eigen kunalenuxsohap Dan moeten we hem dat vertrouvrenteruggeven en hem er weer bovenop helpw De vnendhchap van een sterken man ggfl g eschenk der goden FEUILLETON In de Witte Zwaan Uit het Duiitsch van RUDOLF HliRZOe Nadruk verboden 1 ü u iv h u oe b op de kleane sofa gaan atteu Reality von hem ja Vilma die koffie ffifiohonk imke de oudie muaious in zijn ne 1 leUiei Het helle licht van de wanerzon ifte door de tuüe overgoidij ien zettte de weuufje naubele en da met halder nii ge tafel m een gouden gloed n wierp iwilitsohijnsel in ne haar en op de gendhbeii van de diae meu iiieu Zoo saten ze hjk pratend bijeen alsof ze ell aar jaxen l eaden ui het pure k iit van den zomer mitktig Toen het begon te sehameren vroeg Hein den ouden Meonarl vneodelijk om wai eptleti op do viool die mj had meegei achi iJe ouoe muacus het üch niet lang eii en terwijl hij het infltrument stem maakte Hemricto den anderen kant van 680fa vrij voor Viima en ze kwam naast mtten De handen van den kunstenaar de hedweii an Brahme laet hun jm wnde vreugde en wilde smart door de kar ïiHgen en Ze drongen in het hart van beid hoorders muai ua hot zijn strijkstok zingen ter jUffrouw Memard zei Heonnah met vuur Dat ïai hem niets kunnen schelonSmde Jiij met dien Itoman omgaat diQ nogeen ergtn peesdimist ie dan hijzelf is zijnleveiifcmoed heelemaal dood A di wat peesimisme riep Heinnchterwijl hij van de eofa opepi ong Diaarkomt hij wel overeen Dien men sr flomanzullen we wel meteen bekeeren ik ken hemMaar uw vader m de eerste plaats Ik zalhier nog woi n keertje vaker komen en danzu len we samen allea in het werk stellenen we zullen coze pogmgan met eerder opgcveu voor hij weer i ioed gekregen heeftöla het moet geef ik hem mijn eugen vioolhl de eerste nJaahi moot hij dittten wmtereen concert gtvien om de aandaoiiï op zichte vertogen Vilma zat in een hoek van de kamer 1 kek eu perveua U hesii andaag voor t aerst hier zeizp aizeleiid na een pauze Verlegen ktck HeinriJh yp Ik ben toch Tiet tü r j geweest stotterde liij en toen zfj niet direct antwoordd voegde hij er aan toe U moet me wel voor heel erg mdriirgeng hoLden voor il omdat ik zttf nietd beteekeu ioen al36 ze haar lange door tranen vocflitig gewotxien wimpers op Doet u wat u daame geiaegd hebt doetu het lic Kal u helpen eu ik ben u onu teprekelijk dankbaar Ze drukte hom stevig de hand en Ham ndh boog zilch voorover ea impulsief raakte hij haar vmgers met zijn lippen aan Zwijgend zaten ze naast elkaar n den Boeten izonierav id die als de alspdegelmg van e ïn andere wereld over de aarde log Van buiten hoorden ze Meinarda atem koQ en Hij zei iemand goeden avond Versohnkit stond Vilmu ap O hemel zea ze ik heb heelemual De deur gmg open en Meiniard noodi le een dame naar bmnen O zöi Ueize en bl f op deD toempdstaan Hebt u bezoek Fen jonge vriend juffrouw Fwedrichantwoordde de musicus Och niaar u kenthem najtiiurhjk Dat ik daar nut dadelijk sen dadbtl Heuiric i had btj deii eersten oogopslag Lisa rnednch herkend en met een beJeeïde le roe iug ging hij op haar toe Meneer Pfalzdoil hoe komt u hier Ik heb meneer Uemard een bezoek gebrtxtó En juffrouw Memird Kik Ja ja TJkent elkaar dus en mijn iF eraree heeft mijer nog nooot iets van verteld dat er behalveik nog iieni nd anders tut De Wltta Zwaanhier komt Vre hebben vandaag voor het eexst het genoegen antwoordde Vilma Maar ment er Pfalzdorf zal nog wét e a vaker komen heelt hij beloofd Dat geoot ik graag uierkte Lisa diwnd op en ze keök de beide jongelui aan tot za er eenig wine verlegen ond r werden Dat geloof ik graag herhaalde ze De vader van meneer Ffalzd Tt was eenvriend vaai mijn vader zei Vilmn En ik ben at blij dat menf r Pfalzdorfvader een beetje gezelschap ïieeiH willenliiouden Zudilien we met de b ginjaenP Hemndi nam aajn J oed om aoheid te namen maar Ltaa maakte hier ernstig be7wa r l en Het zou wat mooto Eljn als ilk u wegjoeg Laten ne maar doen alsof ik 1 gehad heft en dat u xnij daarvoor toestaateen poosje in uw vnandehjken kiiiig teblijven M ar u moet het voor hef nemen dat weons avondeten nog moeten gefcruiken Voormeneer Pfalzdorf geneer n we one niet dieQoet mee Heiiiimc9i voekie atQh prettig getroffen bij deee woorden We hcftitbea bier en boterhammen ginghet messje vooii Een fbedelaar geeft meer den hij mussenkan bromide de oude man oip den acSiter grond Mag ik meenten nep Usa Dat iateuk Nu knjgen jelui me heelemaal nietri er weg Ze zette haar hoed af Magik mee naar tde keuken dun kan ik helpenU weiet niet hoe prettig ik dat Vind Meonard had intussch a siguwi te vooT schijn gebaald Ala er nu todh biet gezongen hoeft te worden irteendo hij dan kunnen we er wel eentje opetekai De oeide mannen zetten zich aan het open venster en rookten en praatten i n luiaiterdan naar de vroolijke stemmen van Liaa eii Vilma diie druk bezig waren m de keu ken Door de deur naar de gang die open wae blijven staan ag Heonrich dat Vilma met ef paar kannen in de hand dotn de voordeur naar trapten wilde gaan en in een xigfaiblik waa hij tan haar zij Wordt vervcJfd