Goudsche Courant, dinsdag 27 mei 1930

H H Aannemers I maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekjsningslaat vanonkosten voor Uwe inschrijvinêenVerkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Priis per vel 10 cfnt bij 50 stuks y i cent per vel bij 100 stuks 8 cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA Als GII lijdt aan trage ontlasting gal slijm koortsigheid maag of hoofdpijn teen eetlust slechte spijsverteering enz neem dan Wort lboer a Kruiden of Wortelboer B Pillen en gij zijt spoedig weer hersteld Verkrijgbaar ü 60 et bij Apothekers en Drogisten 3047 20 In Britach Indië is het gisteren in verscheidene steden wederom tot ernstige botsingen gekomen waarby volgenu de tot dusverre ontvangen berichten 16 personen gedood en ongeveer 300 gewond werden Te Rangoon hadden urenlange straatgevechten plaats tusschen havenarbeiders en stakingabrekers die uit andere streken gereiiuireerd waren Bereden politie die de menigte trachtte uiteen te drijven werd met steenen bekogeld waardoor er verscheidene gewond werden Het verkeer moest wonien gestremd Alle winkels werden gesloten Vele omnibussen werden door de menigte beschadigd en huizen met steenen bekogeld Volgens opgave zyn er t Rangoon 8 dooden en 90 gewonden Militaire versterking is reeds ontboden terwijl men rekening houdt met de mogelijkheid van het afkondigen van den staat van beleg Men schrüft de staking welke ontstaan is uit looneischen thans in de tweede plaats ook toe aan politieke oorzaken Bij een botsing te Gujergarhi is n politiebeambte gedood Te Badala hebben 83 vrijwilligers heden opnieuw een aanval op het zoutdepot ondernomen B en 5 3 ta hunner werd gearresteerd In de nabijheid van Ahmedabad is een menigte vrüwilligers op hun terujrkeer van een aanval op het zoutdepot aldaar door bereden politie aangehouden dic teruggave van het buitgemaakte zout ei ichte Tydens het daarop ontstane gevecht werden 100 personen gewond waarvan i m H T 0 1 J V V turrntauu ZOO Pinsttg dat erover gedacht wordt den staat van beleg af t kondigen Nog wordt gemeld de arrestatie van Patel die thans de leiding der onafhankelyken op zich had genomen In het Britsche Lagerhuis heeft de Regeering op vragen van den arbeidersafgevaardigde Wedgwood Benn gezegd dat de toestand ten opïichte van de grensstammen aanzienlijk beter is In antwoord op vragen van den conservatieven afgevaardigde Wardlaw Milne zeide de minister dat er onder de leden een rapport van de Indische regeering loopende tot en met 24 Mei zal circuleeren Lord Winterton die zes en een half jaar minister voor Indië is geweest leidde later het debat over de positie van Indië in Hij zeide in de Indische onafhankelykheidsbeweging een agitatie te zien naar het voorbeeld van Sinn Fein in Ierland Rr zün niillioenen Indische Mohammedanen die van overtuiging zyn dat Gandhi wil trachten een Handoeschen Raj aan het bewind te brengen in de T aats van een Britachen Raj Hy zeide dat het nutteloos en zelfs gevaarlijk is met de overtreders van de wet te onderhandelen Naar de meening van de BRONCHITIS Hoist Asthma Snelle verlichting en genezing door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten blijkend uit volgend attest Ik ben met Uw bethandeling sedert 6 dagen begoniuoi ik hoest minder faaal vryer adem oei mg krachtiger Toch ben ik zeer ejt tig aangetast want ik heb myn beroep op last vwi 8 geneesheeren moeten opgeven De minste beweging was my verboden doch in die vyf dagen beji ik een geheel ander mensch geworden A D te Seraing België Vraagt circulaire met bewijzen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokt r in de medicijneji G DAMMAN aan de firma J H I SNAiBIUé afd P 85 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is eej speciale brochure voor elk © ziekte UöDDeerl II op lil MIDD TECHN SCHOOL TE UTRECHT OPLEIDING VOOR BOUWKUNDIGE en WATERBOUWKüNDI SE UE OPLEIDING SLUIT V N AAN OP3JAR H BS M U L O DIPL B ENOOK UITGEBREIU AMBACHTS SCHOOLONDERWIJS AANGIFTE FORMULIER INLICHTINGEN ENZ VERSTREKT DE DIK DeS SCHOOL CROESELAAN 325 mkNEIFTE VÓÓR 26 lUKI il Een nnwederstaanbare macht drijft den menschelijken geest er toe om zich af te uraden wat er is achter het stencngewelf FEUILLETON In de Witte Zwaan Uit het Duitech van RUDOLF HERZ09 Nadruk vexboden fsjit Heinriah vrilde nog verder over Vil pralen En Barenfeld luisterde ptduldBg laar zijn jcngdig gedweep HOOPDSÏtiK IX Graaf Joseph Schoner zat op zijn rtdactiemu au m bladerde ao een lijvig manuscript nia ind huig bokleedde hij nij al defimetie V ui kunst en feuilletnnrBdii teur ar zijn voorganger zijn verlof gebruikt had m ei ornar Vaai een kleine krant ran den miliiji te WO den Sdlioner dia dezofunctie wBt fld interlm had wiuirgenoman 1 wien dit moer geregelde löven wel ï eviel bij de direotie naar deWT goedgehono fwtde b tre kkia g gesolliciteerd en hij had tór gekregen Hij leunde behagelijk adiferover In zijn 1 en reikte een e igaar want zijn eigen2 Ift taak was afgeloop in Eeu poATmaal J we hij zijn hoofd om on len groet te l itw ivjpjj die zijn collega s die naar gingen door de opeo deur van zijn ka Verkrijgbaar bijt 3 Boskoop P L BINKKN Telef 124 Oouda T POELENIJB Telef 480 Waddingsveen A J JANMAAT Adverteert in dit Biad De Heer en Mevrouw Dr W de MOL Nort berichten de geboorte van hun dochter TILLY BINDJEl 26 Mei 30 Deli S O K 12 Heden overleed in den ouderdom van 87 jaren en 4 maanden onze geliefde Vader Behuwd Groot en Overgrootvader de heef Carnellt van WIngardtn Zijn leven was Christus en zijn sterven was gewin Uit aller naam B VAN WINGERDEN Reeuwijk 24 Mei 1930 De begrafenis zal plaats hebben a s Dinsdag 27 Mei desnamiddags te 1 30 uur vanaf hetsterfhuis 23 Huishoudster BIED ZICH AAN een nette BUR6ERD0CHTER P Q middelbare leertijd Br r No 2055 Bureau GoudscheCourant Markt 31 8 GELD verkrijgbaar voor 1ste Hyp vanaf 4Va 0 alsook 2de hyp en Credïeten tegen billijke voorwaarden Brieven onder No 2050 bureauGoudsche Crt Markt 31 12 Zijde wordt geverfd Kant blijft wit u Wilt gü de kleur van Uw zijdeTi kleeïlingstuk verandfren terwijl de lleur van het kant onveranderd blijft Doet dan als volgt Gebruik eerst TINTKX ROODE DOOS ontkleurder om de ongineele kleur te verwijderen Verf dan in een van de zeven zachte tinten van de BLAUWE DOOS Tintex ïh emak Geen geknoei Binnen 10 minuten klaar Vuig nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op ieder pakje en vergissingen zijn uitgesloten Gebruikt uitsluitend TiNTKX De nieuwe verf Wij garandeeren U goede resultaten Tintex is in 2fi fraaie kleuren verkrijgbaar aiet etalages bij Drog HFT GROKNE KRUIS Kleiweg 91 Fa S H VAN LOON Markt ooker5 In tinnio tlo07en 1 en 05 c Dubbel is het genot met Wybert tablctten de keel is tegeii ontsteking beveiligd de adem zuiver Gebitten SPECIAAL PIJNLOOZB BEHANDELING Betallog desgewrcMht Id I2maaDdeli ksche termi Den ook vQïr ZieVenfondaleden Bureau v Taaftheelkuodlgc Middenstands Verickcriüg Adü G DE WAARD Van Heusdcatr 13b TELEFOON 3001 3 ImmlIjD i 15 16 en 17 Geopend van 9 1 en 7 9 uu AgentKhappcn TMMrouw l REINDERS Fiuwnlinilngtl tD3 gouda L V DORP Vlimlngitr EO Bouda B DBRP NoonNllda 179 Widdlninm BEmmimi eEaiEi jnooDi Het geheele lichaam is doorweven met zenuwen die hun uitloopers hebben in iedere spier en elk orgaan van het lichaam Van de goede werking van dit ingewikkeld zenuwstelsel is Uw gezondheid groolen np i aA deels afhankelijk Bijna geen ziekte dan ook MaagbeEwaran ii n ve l l aen gevolB van ven w nik Ing der lenutAieii di de ren kliarwerkinH der matg regelen Sanatogen versterkt de tenuwen welke de maagweiking dregelen ierw l het teftellder ti d de maagspieren rust I omdat het loo gemakk verteerbaar i Weldra zuil gi weer een gezonden eeduat hebben en Uw mdagkwalen looali bijv gebre aan eeduat opnspingen zuur enz zullen vergeten zija SLAPELOOSHEID Ook slapeloosheid is meestal een gevolg van verzwakte ol overspannen zenuwen Voedt de zenuwen met Sanatogen en na korten ujd zult ge weer genieten van een rustigeo verkwikken of de zenuwen deelen er in of wel zijn er de oorzaak van Herstel van gezondheid is in zulke gevallen slechts te vinden door de oorzaak van het kwaad te bestrijden de verzwakte zenuwen moeten worden versterkt En dat kan met Sanatogcn Maagkwalen en slapeloosheid zijn slechts enkele der zenuwkwalen die door Sanatogen worden overwonnen Neurasthenie prikkelbaarheid spoedige vermoeidheid zwakte en algemeene slapte al deze gevolgen van verzwakte zenuwen zullen door Sanatogen worden overwonnen omdat looala een bekend Engelsch geneesheer het uitdrukt Sanatogcn aat naar de kern der gezondheid d ur de cslUn en bouwt dsM op tot tan fcrochtig Uchaamaststel Begin nog heden Sanatogen te gebruiken weldra zult ge weer een stralende gezondheid genieten SAMATQCEH Het Zenuwaterkend Voedsel VerLriigb in U Apoih kan en Dtogtnerlien vkiui 0 L pw bua Verstaat h t wel I Daar is geen enkel middel verstaat het wel geen enkel middel dat U in alle Kevallen van bloedarmoede en zenuwzwukte van lichameiyke en geestelijke uitputting beter en vlugger helpt dan dö SANGUINOSE De SANCUINOSK is zuiver plantaardig zy wordt door de delikaatste ge tp Seii verdragen Zy weltt den eetlust op maakt Uw slaap diep en verkwikkend u iienkt U nieuwe veerkraclit levenslust werkkracht De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel Te verkrysïen liij Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Verschenen is De Goudsche Vraagbaak voor 1930 1931 In meer dan 100 pagina s druks zijn verwerkt talrijke gegevens die iedersn Gouwenaar weten moet alle inlichtingen omtrent Rijks en Gemeentediensten openbare 01 bijzondere instellingen vereenigingen enz Allerlei omtrent de belastingen de politieverordening alle onderwysaangelegenheden en schoolgeldregelingen Staatsloterij pos t n telegrafie buslichtingen Kamer van Koophandel Handelsregister Invaliditeitsrente Üuderdonisrentc uitkeeringen Ongevallenwet enz enz KORTOM ALLKS WAT lEDKBEN GOUWENAAR WETEN MOET Prijs 25 cent Ullifevers A BRINKMAN ZOON Gouda Markt 31 Telef 82 tS VUL ONDERSTAAND BIIJET IN = Ondergeteekende bestelt hiermeds Ei goudsche VRAAGBAAK 1930 1931 Prijs 25 cent Naam en WoonplMta 80 ItjeTert 1 In te zenden aan Uwen gewonen boekhandelaar of aan de Vii A BRINKMAN ÏOÓN Markt SI I el 1930 Mo 17387 88 Jaapgang mmm mumt BERKENWOUDE SbS b r A IERtInTIEBLAD W K G T OM Km IsIIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REÊVmÏK riinn unT c n r KtHT MOERCAPE J iiUWlJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN f l r 2 E t Jié f Cm MOORDRECHT MOERCAPELLE Di adverschijntdageHiksbehalve pZon en Feestdagen Rdactie Telef 83 PoTtfeffnfS i t Telef Interc 82 enz ADVERTENTIEPRUSl Uit Goud en omstrekoB behoorende tot den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van bulten Gouda en de bezorgkrinf 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 et bijslag op den rys Liefdadigheids advertentiën de helft van den pr a INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1 4 regela ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 beoger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden priJB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuüchenkomat van soIiMe Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags tóóv de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn O onrust in Britsoh IndiB Nieuwe strubbelinsen Stiaatgevechten te Rangoon Staat van beleg te Bombay BAHLMANN REGENMANTELS oppositie wordt de Indische agitatie door communisten en waarschijnlijk bolsjewieken uit Husland aangestookt Zinspelend op een algemeene conferentie te Londen zeide Wedgwood Benn nog dat indien deze er in slaagt tot een feitelijk accoord te geraken geen enkele regeering hiermede geen rekening zou kunnen houden Het is duidelijk dat men geen enkel accoord bevredigend kan achten dat niet de instemming zou hebben van de belangrijke minderheden en dezen geen gevo van veiligheid zou geven Het probleem moet onder de Indiërs zelf worden opgelot t en de regeerinsi wen scht oprecht een werkelü ke oplossing Na de meening te hebben veroordeeld dat Indié op weg zou zyn om ten behoeve der Britsche industrieën te worden geëxploiteerd sprak Wedgwood Benn de hoop uit dat de bitterheid tusschen de Britsche en Indische volken zal verdwijnen en dat de wederzijdsche eerbied weer terug zal keeren 20 ENORME KEUZE rige beschrijving Hy had met het dienstmeisje een liefdesverhouding aangeknoopt en verschillende malen ontspanningslokalen met haar bezocht Op den dag van den moord was hy langer dan gewoonlyk met het meisje in de uitspanning Hindermuhlen geheven Den moord pleegde hy s avonds midden in het dichtst van het bosch s Nachts groef hy een kuil sleepte het lijk uit het bosch en begroef het in den kuü dien hy weer dicht wierp Hy had besloten het lijk van Maria Hahn te begraven omdat hy vreesde dat indien de moord onmiddellijk bekend werd de gasten van Stindermuhlen hem zouden herkennen als den man met wïen Maria Hahn het laatst in gezetschap was gezien Noodweer Groote schade door hagel en blikBem In versdiilli iido dealen viui Duitiiahland liol i en Zaterdag en Zondag hevige onwedera gowoed V H rM boven Mecklenburg heefteen waar noodweer geheerscht Talrijke gabonwon zijn dooi den bliksem getroffen en afgel nm l Op liet nddeigood Faulenroat bij MaJalim weixil een koestöj door den bliksem gi troften Binneii enkele iiuijmten stond het proui der vlnaiinieji In heb dorp Wilsen fcijii 3 tcliuren en 2 ve taUen afgebrand terwijl H rtB noy sülmreii in de buurt vaji Lube Witbeiiburg en Neukloster d X r den bliksem wonien getroffen en afbraJiddeii Ook höt gol ied van de ülióeniaee dat reotte eenige jiiren aditer elkaar door noodweer werd j eleiste d uj weer hevig getvolfoji Doftr ont zettende hagelbiRen dde zoo erg waren dat f p sommiige ploat on do hugel 12 tot 15 c M II Tg hig IB 90 pet vuji den oogst verwoest ViKinil de geniiecniieii Priem Bernau Hart Tiaunwaldien pji Tittmomng hölrben zwajir giiletlen De l iefltand vuJi de bevolking die woge nri de fielia i € vaii vorige jaren reoda iu nixxl vtTkri riIo ia nog erger geworden Felle brand te Berlyn Twee gebouwen van twee verdiepingen een prooi der vlammen Een groote brand zooals Berlijn de laatste jaren niet heeft beleefd heeft gisteren gewoed op de terreinen van de vroegere spoorwegwerkplaatsen te Fronnenburg Alle door de vlammen aangetaste gebouwen waarvan de meeste uit enkele gebouwen zonder verdiepingen bestonden terwijl er 2 gebouwen van 2 verdiepingen waren zyn geheel uitgebrand Meer dan 100 brand weerlieden waren onder leiding van de brandmeesters urenlang in vlammen en altijd s nachts buitenshuis was Zy heeft ook opgemerkt dat hy van I apendeet met bemodderde schoenen en vuile kleeren was teruggekeei d Eerst had hij op haar vragen geantwoord met allerei uitvluchten maar laetr toen het net van de politie hem sleeds meer omstrikte had hy haar bekend de gezochte moordenaar te zijn By haar arrestatie deed zij de politie mededeeling van de bekentenis van haar man en vertelde zij ook van de afspraak bij de kerk rook werkzaam om het vuur meester teworden NOORWEGEN Het Slot van rrina Olaf Na den brand Üietermoigen ziju do kUdera van het in lo iiabijlietd van Oslo gde en slot van kroonprma Olaf dat naar men zidi lierinucren zal dezer dagen geiieeil afbrandde geofH nd Alle daarin bewaarde kostbaarheden aii de krouiipnnsee werden onbeschadigd leruggevoaiden BfiLGl £ Het kanaal Luifc Antwerpen Albert Kanad Het nieuwe kanaal van Luik naar Antwerpen z i l don naam vaii Alèert Kanaal drtbgm OOSTENRIJK Vrouwencongres te Weenen Onder le auspiciën van den Intern Vrouwenbond die in 1888 te Washington werd opgericht en thans de grootste vrouwen organisatie ter wereld is 43 landen met 40 000 900 vrouwen behooren er toe ia gisteren te Weenen een internationaal vrou wencongrea begunnen dat tot 7 iimi jtal nationalen geeat ENGELAND Bouwkundig congres te Londen Reuter meldt dat gisteren te Londen het 5e internationaal congres voor bouwindustrie en openbare werken ia geopend Veertig landen zyn vertegenwoordigd De zitting werd geopend door Dalton den Britachen parlementairen ondersecretaris van buitenlandse he zaken BUSLANÜ Weer een witvoering Den laatsten tyd hebben weer verschillende ontvoeringen plaat 4 gevonden die aan het geval Koetepow doen denken Het laatste geval van ontvoering gebeurde te Praag De ontvoerde een zekere Michaijtsjoek was jaren lang agent van de G P OE en kreeg de opdracht lid te worden van de Oekrajienache vereenigingen en de G P OE op de hoogte te houden van hetgeen in die vereenigingen omging Uit gewetenswroeging om deze verradersrol of om andere redenen besloot Micbaljstjoek met de bol ijewiki te breken Hy ve stigde zich te Praag en publiceerde een ry artikelen over de werkzaamheden van de G P OE in de Oekrajine Deze publicaties wekten by de bolsjewiki uit den aard der zaak veel woede Het schijnt dat de G P De geheele bevolking van de stad is opgelucht door de arrestatie van den moordenaar sinds maanden en maanden had do geheimzinnige en onvatbare misdadiger f en ieder in spanning en onrust gehouden BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCULAND De arrestatie in Dusseldorf l e moordenaar bedreef nog meer misdrviven dan men dacht Vele drama s Waarom heeft Kürten gehandeld zóó als Ij mt Mi lid miirTxëéit ook de politie gesteld en toen den moordenaar voorgelegd Deze heeft daarop geantwoord dat hy zich op de menschheid heeft willen wreken Met groote bedaardheid legt hy zyn verklaringen af Hij heeft erkend de schrijver te zijn van de z g hoorbrieven De herkomst van hot gebruikte papier heeft men nog niet kunnen vaststellen ook heeft nog geen schriftonderzoek paats gehad Rustig rookte hy de sigaar welke de politie hem aanbood met synisch fatalisme verklaarde hy zoo spoedig mogelijk een einde aan de geschiedenis te willen zien komen daar zijn uur toch geslagen is Kürten ziet er vry jeugdig en tamelyk verzorgd uit Hy is middelmatig groot heeft een slink figuur een frisch gezicht zyn haar ia keurig gekamd De ongeveer 40 jarige vrouw van Kürten is Vrijdag door de politie in hechtenis genomen Jater echter weer vrijgelaten Teneinde haar te onttrekken aan dep invloed van het publiek heeft men haar buiten de stad gebracht Vernomen wordt dat zij een fatsoenlijke vrouw is die door hard werken wat tracht te verdienen Het schijnt dat zij geleidelyk eenig vermoe len heeft gekregen van de levenswijze van haar man omdat hij Naar aanleiding van het feit dat Kurten zijn laatste slachtoffer niet gedood heeft hetgeen tenslotte de oorssaak van zijn ontdekking werd heeft de pulitie ambtenaar Momberg die belasL u as met de Icidintï van het spe vwezen tegenover een jou ilist = rtp i vezen dat iedere misdad t tenalo tt altijd een fout imakt Op ht begaan v i ueze domheid heeft de p gcwac r iiCHti heeft tai i tgnlijk i el gcdaclit oat i t meif jo trc it en huifnu mer van zyn woning zou hebben opgemeikt Voor hy zyn misdaad beging had hij h t meisje gevraagd of zy vpist wa4r hy woonde waarop zij geantwoord had Hoe zou ik dat weten nu je me in deze groote stad zoo heren derwaarts fijfevoerd hebt Had het meisje niet ulk een antwoord gegeven dan lag zij waarschijniyk als tiende slachtoffer van ICürten hier of daar begraven in het Grafenberger NVald Kiürten heeft bekend m J Hy verklaarde toen hy 16 jaar waa in het Gra fenl ergerwald een meisje te hebben gewoi gd voorts iMi jaar geleden by een inbraak in een catè in de omgeving van Kssen een knaapje den hals te hebben afgesneden Indertijd was een oom uit Amerika onder verdenking van moord gearresteerd Uit het verhoor bleek verder dat Kürten den moord op de 8 jarige Roza Othlen in 1929 niet in zyn woning heeft begaan doch e avonds op de plaats waar het lykje later werd gevonden Den volgenden morgen om 6 uur begoot hy het lyk je met petroleum en trachte het te verbranden Hy ontkende echter onzedelyke handelingen te hebben gepleegd Omtrent den tweevoudlgen moofd op 25 Augustus 1929 toen men de met messteken overdekte lykjes van de 5 jarige Gertrud Hamachen en de 13 jarige Louise Lenzen vond veitelde hy de beide meiaje op het kermisterrein te hebben aangesproken Hij was met hen dwars het veld over gewandeld en stuurde het oudste meisje weg om sigaretten te halen Hy had het jongste kind de keel dichtgeknepen en haar den doodeiyken steek toegebracht Toen de 13jarige Louiae terugkwam had hy haai op dezelfde wy ze gedood Ook van de moord op Maria Hahn gaf Kürten een nauwkeu Ie die laatste biiade ook re lactie itijl Zeker maar ik hel or nog nvd uit gUi erd d U het karakter vau fieina d die zulk i en hoek heeft geachreven veel te goed 1 om znh dvor cntiek van de groote massa te laten beamouren of bo aohelijk t © maken En da zou gebeuren als Sk niet uw vriend w i en dit zou voorkomen Want de roman £ wat zijn tendonz en Pijn uitgauKSpunt betreft onjuist U iiübt geschrtiven wat uw g M l hart u mgaf m plaats van rekening tte hcuden met do niüeralwle men 4iheid Ziet u voor d floort sociile aoiirijverij is eei zekire moed noooig biut dituit zeifw En ik ben lihj dat ik z gen kan U it u dien moed mei l eait abmluut niet btwd dtaarvoor 1 ent u te vet l wat ik m uw sexe het nieci te waartteer en hoogacht een liefde volle vrouw II IJ stond op en vervolgde Dit ia nu de redacteur dio leg n u ge pro tten hi eft iertnwl von Wald ait zwijg nd op daar topl Ze itn l x veel van haar werk verwiu ht en o k vxso erekend op ïinancdoel i ucces dat zij nu zo iKiar verwji iitingen i el vift toch dat ik liet goed mot u meeai Ja nntwoordde zij bijna onhoonliaar Ik zou uw roman wel uit louter vriend=icUap = kunnon pubhcperen giiiK hij verder maar wat zoudt u dan ann nw honorarium hebben V zou hlij zijn a s a door Jiet terug lo bet üen uw iiajim Ikon liesehernien legeji het gepraat van de meriöHhen Ik ben uw vriend ik hoop dat u dat gelooft eu daar inw riepen verder had liij druk werk om d Mi meesterknecht de ziel der tecilmiache iifdt elinff copy voor de volgende oeliteaideditie te veiscliaffen ifi om drukprtjeveii van de drukkersjongens In ontvangst te nemen Hij poeierdo do menst hen waar bij niterti meestal een gfiipje uwe maakt vniimiddiig zoo p auw megelijk af en vecdiopto zioii weer in z n lectuur Er werd geklopt Binnen nep Bchoner en liij keti vol flpanninc naar de d uv Ah juffrouw von Wald komt h alstullieft hinneii Wilt u liier gaan zitten Enhij niaakto een stoel vrij door een stapelkranteïi met eeJi noii alant gebaur op dengrond te gooJeai En hoe gaat het met u Oertrud von Wald iankto htsin voor zija moeite en nam plaats Hoe Jieit met mij gaat vroeg ze en zekreeg een kleur Ik geloof dat dut leni auv 6te samenJrmgt mot uw yjrdeeJ overniijn rom ui Hm nwende Sr Jioner en hij ging op eenbtoe4 te reïiover Iiftar zi t n doiir proef ikzoo iets aU een verwijt Jn Maar werkelijk het 3 niet n tjn flchuld dat u s x dSkwiilBvoor uw rwnan hebt moeten hier komenToen ik dete funr tle kreeg Vond ik zulk eenstapel werk dat ik nieta anders Jton Hoendan allea volgens datum bpiiandelen Watmij i verigeiie bet i en pgen wraeihalte af entoe een kwariiertje met M te mogen babbeleii voegde hij ér meit een lichte buigingaaji too U ziet allee heeft ijn eoedenkant En aJa ik itear nu eena een andere op vatting over bid 5ohortste dè jongs dame Zoo = vroeg St Jiöner quael boots WiH udaarmee zeggen da t als ik het prettii vinddat u hier koJist u er niats o u geeft Droïiini ls dat lis nog üen mMider r m iemand te kennen te geven dait je niets vuji hem hebben niodt N t i fl neen venÉedigde Fraultjin von Wald zirili zoo triïgi modt u het n et oi iieinon Ik liodoel alleen maar dat ik nu ik graaf Scliönej al zoc uikwijls als mensch heb le ren kennen er nlar verhing ook fens un KÏjii kwaliUnt van redacteur en onderhoud met heiin to hebban Vh ha zei Scihoner glinilachend en hijram met y n bowondoreaden blik het fijne flinke ineisjö t og eeam op Eeiii volmaakteöchooiillieid waa ze niet in elk opzidit nmarhaar geaiolit druktte zoovi H ziel3l eacüiaving g tkraelit en reinheid van hart uit dat ditru im dnKkt opwo tegen een enkel onregelmatig trekje Onder i jjn blit sloeg ze haar oogeii neer A a u zoo goed wilt zijn niet meer zoosomber te kijken zult u nu ook den letiacteur pren kennen vervolgde hij Aan xl at tvair zal ik iie dun maarMoi tsliellen Welnu mejuffrouw Meneer de redacteur U W3 zoo vrldndeMjK onze courflnt hetter slo Tomanmanuscript van uw bami terlazing te zendwi Hot vertrouwen dat u in uïiH oordeel steit vereett ons Uit uw werkheb lik dri överlu ging gekregen dat tfcfichnjfster een knap tel hersen t iheeft maarmeer nog een medelijdend hart voor alleswat anni en getooid l9 1 111 bi ii ik ve r il lit f i eii welg aieenden raa l to iToven U li bt eii rijk hart on ijke lamtaöii en oen oniiinkenbivir talent AJa u nieping voelt hm te wlirijven neem dan uw inaterjaal Hit uw eigen omgeving al scbijnt die ook niet 70o belangrijk al lal ven c4inkkelijke sociale vrangfttuk l n vrouw 18 nooit niooier en liever dan wanneer ze KUb votkomöii als vrtu ct rft Hij gaf haar de hand Dus waardo juf rouw von Wald uIrrengt me sjwedig een wat nndera cm meIe toonen dat u het vertronwon fn uw vriendSdioncT niet vcr oren hebt Wilt u Ze was nog bleek en haar oogtiaren waien verraderlijk vochtig Ze tonJ op en stak hem met een weoiroedig laehje de hand oe IJ iwxst me wjl erg kinderaeiitig vinden zei ze zacilit Omrlat ik me voor uwcogen bijna niet kon beKieerschen U zult uw retfbeh ierwhing wel w t gauw feiu krijt en kalmeerde Sdioner vriendelijk Gap a nog ïiiet direct nnjr huif maakt u eerst nog een kleine wanch ling Vin tt u goed al i beiwijs dat u g tn wrok tegen mie koestert dat jjt Gortrud von Wabl was gatrofi dior de iiUHiiiCTMU majiier waar jp hij haar de biltera PU verguldde Wordt vcrvolga