Goudsche Courant, dinsdag 10 juni 1930

V Het Menbelhuis A M Kobessen Oude Binnenweg 85 87 Tel 50586 50378 Rotterdam Ds toestand in De belichten momenteel vrij gunstig Volgens berichten uit Gibraltar loopen daar hardnekkige geruchten dat binnenkort een iïotfije torpedojagera en een regiment infanterie vandaar naar Indië gezonden zullen worden De Engelsche overheid verklaart echter dat deze geruchten onjuist ayn en Zaterdag slechts een flotilje naar Malta zal vertrekken Overi rena luiden de berichten uit Britach lndië vrij gunstig De toestand bij Pesjawar ontwikkelt zich ten gunste van de Biit ch lndische regeering en de Afridi s schijnen in volie aftocht te ztjn De stad Pesjawar zelf gelijkt op een groot legerkamp en is vol artillerie en vliegtuigen De tegenstand der Afridi s waa echter moeilijk te breken De vliegtuigeskaders hebben niet minder dan 1000 bommen geworpen en de gevechten hebben niet minder dan 4 dagen geduurd De Europeesche vrouwen en kinderen waren tydig in veiligheid gebracht Op een weg in de buurt van Pesjawar is een Engelsche patrouille van vier man gesneuveld De lykèn zyn gevonden Het Juiate aantal dooden en gewonden is nog niet bekend 4n een stad dicht bü Lahore ia tydens een vergadering een bom ontploft waardoor echter niemand gewond wei d VrfgenB een bericht uit Bonibay zgn de gearresteerde leden van den oorlogaraad van het Indische congres tot gevan genia en tuchthuisatraffen van 3 tot 6 maanden toe veroordeeld Toen de veroordeelden werden weggevoerd bracht een groote menigte hun een geestdriftige ovatie De Engelache onderofficier door wiens onvoorzich mgaan met zijn geweer op 31 Mei te Pesjawar 2 kinderen gedood werden terwijl de moeder ernstig werd gewond wat tot gevolg had dat het tot nieuwe opstootjes kwam waarbij weer nieuwe slachtoffers vielen is tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld Het eerste gedeelte van het rapport der commissieSimon is thana in het licht verschenen De commissie behandelt in dit deel dat 409 bladzijden omvat de toe standen in d verschillende provincies en de verschillende bestuursvraagatukken De commissie wijst er op dat de oorzaak van verschillende wantoestanden by de Indische bevolking zelf ligt doch dat het peil der ontwikkeling van de inlandsche bevolking nog veel verbeterd zal moeten worden w l hierin verandering komen en in ieder geval tal het proces slechts zeer lanigzaam in zijn werk gaan Bü het groote aantal analfabeten in Indië moet de beteekenis van leiders als Gandhi die een zeer sterken indruk op het volk maken niet worden onderschat evenmin als de beteekenis van het ver spreiden van geruchten onder de bevolking en het zou volslagen verkeerd zyn deze beteekenis uit het oog te verliezen daar uit deze toestanden alle mogelyke gevolgen öoor den moed te laten zakken laat nen den last niet vallen maar verliest e kracht om hem te dragen In de Witte Zwaan Uit het Duitsch van RUDOLF HERZOG Nadruk verboden H inrinli boo Hij had ndiTdmul aan Bii ifeld prtla iiit als redder in den noxi Hij ciiwiilc Li tt het b it met hnai moede fiiHir zftdht en voorzieJifig loopend naar it om Don s te zoeKeii Zonderling rp ¥ vond hij Dores bij meneer Rose die Wiiti liooren wat vix rw euwB er was Toen Lisa a leen a3itergebleveD a W3U m m tranen uit Nu haar vader v iu i zij ettgeebik nooit innig trehouden Ind verledt n was merkte ze pas goed iie Lijn JWrageiijke vtrües van i en onder die haii 1 nM dierlmar was pmweflt Ze v 1de j door zijn vertrek on leegte in 3a wi waa gekon en en voor het eerst n es 1 ïioh bekennrn dat zij hieid van Bireii Jien ze d or hflaj oppigen trote van 1 verwijderd had if hoopdstV xixi et waa nu winter ken koude strciee J J die do n euw tiV e i wUte wade Z J J goworpen h Ook de Witte boven de deur van dt apoöieeft waa ven onder een dikke laag sneeuw wjn l o angstig en kouwelijk ie Heden overleed in het Van ItersonZiekenhuia na ten langdurig doch geduldig gedragen lijden onze lieve Moeder Behuwd huwden Grootmoeder Mevr Gerrilje lillielniDi XiblbraggB Wed Tan den heer J A BLOM in den ouderdom van 75 jaar Utrecht J H J BLOM W J BLOM Smit DICKY Gouda 9 Juni 1930 Kleiweg 12 De teraardebestellin izal plaats lebben Donderdag l2 Juni desnamiddags 2 uur vaiiaï t sterfhuis 30 Einiga n AlB ffl ane litnnlsisving Opanbare Vorpaohllns van QRASGBWAS HKT BESTUUR van den Polder SÏEIN is voornemens op Donderdag den I2di n Juni 1930 des avonds ten 7 ure Zomertijd ten huize van M J van Zuilen te Steln bij Haastrecht in het Openbaar te verpachten Het Grasgewas VAN DEN POLDER STEIN in 12 perceelen opconditiën bij de Tcrpachting voor te lezen Het BestuurJ N DE GOEIJ Voorz 24 W A DE GOEIJ Secr Thalia Theater De aangekondigde MATINEE van WOENSDAG a s 15 gaat NIET door Goedkoope Trein met regen verzekerinx Dan Haai 25 t m Utrecht Lalden naar Arnhem en Nljme sn op Zoniif 15 JanI Zie aanplak en strooibiljetten H H Aannemers maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat vanonkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al ol niet met losse inicgvellen Prijs per vel lO cent bij SU stuks 7 i P vel bij lUU stuks S cent per vel Uitgave A bHiNKMAN ZOON GOUDA BRONCHITIS Heest Atthme aiiülle verlichtmg eo geiMUii Ooor mmiwe geneesinulilelen Uii piwiieiieXLiiwtcD LiiUkeuü uaL vomtiud utteül rriJt beo met Uw tMdmndttUng sedert lagen be£oniMii ik hoest nuniler baal vr er adem oel my krachtiifer loeft bttu ik zeer a i tig aangetad wani iJt tieb m gn beroefi op laai var ü geiwtisheeren moeien opgeven IJe uuiiste bewogmg was my verbodoo doch in die vyt KiA a ben ik een geJieel aoder mensch geworden D te Seraing België Vraagt circulaire met bewijzen aan dfru uitvinder dezer geneesmiddelen zelf dan dokter m de medicünen G OAMiAKSa aan de firma i H 1 SNABlUé afd P 5 Uroute Markt 7 Rotterctom VKRZOËKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is ma special tirochure voor Un ziafcte Waarom photoerapheert U nog niet Ge ontvangt toch van ons een Ie klas Photo toestel kosteloos Wist U dat nog niet Vraaq dan direct en zonder verbinflinic onze voorwaarden aan Correspondentie zoo mogelijk in het Duitsch aan WE8T DEUTSCHES EXPORTHAUS EISENROTH DiUkreis 20 Verkrijgbaar bij BoakooDl P L BINKEN iTelef 124 Gouda POCLENUE Telef 480 Waddingsveen A J JANMAAT 80 N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriewen f 52 000 000 De BANK stelt bescJiikbaar A X Pandbrieven tefen Beurskoera in tukken van f 1000 f 500 en f 100 De Di rectie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG f SiANGUINOSE ZUIVER PLANTA VIIBIG TONICUM Alfl gü een bleeke gelaatskleur hebt bleeke lippen bleek tandvleesch Als gö Ivjdt aan hooEdpyn slapeloo sheid gedurentle vemwaidheid AIh gü gelirek aan eetlast hebt lu teloo3 ïjjt en prikkellïaar Als gy moet klagen over gebreke lan energie Denk dan aan de SANGUINOSK Do BANGWNOSE Dat is het middel dat U snel en goed helpt Zji verrijkt uw bloed versterkt uw zenuwen wekt uw eetlust op en bevordert een algemeene levensopgewekt ieid De SANGtlTNOSE kost por flacon van ruim 100 gram ft 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bü alle Apothekers en voorname Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAM DAM Co t De Riemerstraat 2c 4 Den Haag iJnderberg De aperitief bij uitnemendheid bevordert de spijsvertering en behoedt U tegen maagstoornissen veral verkrijgbaai H Undarberg Albrecht Rhelnberg CRhId Duitschland EEN VERRASSING iM Mk Tter U hM twite kepfc kelHe ua I tt a ü k WMtorMtM Mtuurillk iat mb coHelnevHte kollto M lekker kaa Hel aroma tid de kollla MUtaat Mkter cerit kl hel krtndea lerwljl ét celfelBe U raw lMtUa au kollicbooBen wordt oiHrtkkaa B unefnevflle katfla HAO war aar aadcrnae ktwarUH OU b aforkoortilk na WIE PROEFT DIE 0Eh4f Maison Para Hoofdsleea Relterdam V rpliglniiartlktlM C ri ti Sunnikoui n Braakbanil n Warmwattrzakk n B lll prlJiMuraal ratlt U O o 1 deur geelepeii gUa met er I ia o Queen Anne Thee Kast Alleen deze week Ge vindt letterlijk alles wat ge weten wilt in de Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deze nieuwe wmÊÊm m uitgaaf ook te vinden zijn Êmimm de nieuwste gegevens omtrent de aanslagen In de Bemeentetijke Inkomstenbelasting 1928 1929 En de Vermogensbelasting 1928 1929 MT Schaf U direct deze nieuwe uitgaaf aan VI INHOUD Abattoir Advocaten en Procureurs Algemeen en Soc Zaken Ambachtaavondschool Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeurs Archief Arbeidainapectie Arbeidarecht Armenzorg Autobusdienaten Stadsverkeer Autobusdienhtennaiir eldera Autoverhuurinrichtingen Bankinstellingen Bepalingen Begraving Begraafplaatsen Belastingen Belastingen Openbare Vennakelijkhedeti Bestedelingenhuis r Bevolking Bevolkingsregister Bezienswaardigheden Bewaarscholen Bewijs van goed gedrag Uewys van onvermogen Bewijs van Nederlanderschap Biljartclubs Bioscopen Bioacoojpcommiasie Bootdienaten Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbu fen Burgemeester Burgeriyke Stand Bu slichting Bijzondere Scholen Commissie van Büstand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C beatrij ding Con ultatiebureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diaconieën Doktoren Huisartaen Doktoren Specialisten Dooden van huiadieren Drogisten Echtscheiding Eerste Hulp by Ongelukken Electriciteit en G s Finaircii n afdeeliug hinanciën comm voor de Geboorte aangifte Gemeentenpotheek Gemeentebetrekkingen Openbare Gemeente Inkomatenbelastinê GemeenteLichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad GemeenteSecretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet van Geiondheidscommishie Gezondheidskoloniën Ver van Goudache Librye Goudache Waterleiding Groene Kruis Groote Kerk Gymnaaium Stedelyk HandeUavondachool Gemeentelüke Handelsregiater Havendienst Hoffmanageaticht Hooger onderwijs Hoogheemraadschap Kynland Huiavlijtacbool Huiazorg Hulpbetoon Huwelij ka aangifte Inkom sten belasting Inrichtingen en Instellingen V Ontspanning en Ontwikkeling Inapetrteur Lager Onderwijs Instellingen van Weldadigheid Instituut voor Arbeidersontwikkeling Invaliditeitawet Invoerrechten en Acoynzen Ilerson Ziekenhuis Van Kaaawaag Kalender m 1931 Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht Kegelclubs Kerkgenootschappen Kerkelijke Gezindten Kerkelijke Vereenigingen Keuringsdienstvan Waren Kieavereenigingen Kindervoeding Koepokinenting Lager Onder Aija Landbouwvereenigingen Landstorm Land en Tuinbouw ongevallenwet leerplicht I tegaliseeren van Handteekeningen Mailverzendïng Makelaars Beëedigde Marktwezen Markten Middelbaar Onderwijs Monumenten Museum vun Oudheden Mieziekgezelschappen Muziekachool Stads NatuiM kundig Genootschap Nyverheidsschool Notariaaen Nut van t Algemeen Nutaapaarbank Ünderwya Onderwijsinrichtingen Onderwy i vereenigingen Openbaar Slaehthui s Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoering O amettingadienst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente t Ouderdomsverzekering Vrijwillige Overlydt n aungifte Paspoorten Pensioenen Pensioenfonds Personeelszaken Poliklinieken Politie Politieverordening Uit de Poatkantoor Gouda Provinciale Waterstaat llaad van Arbeid Uedacteur Secretarie Kegiatratie en Domeinen Reiavereenlgingen Reinigingfldienst Kenteberekening Ryks Hoogere Burgerschool Rijkaproefstation Klei en Aardewerkindustrie Ryksveldwacht Rijks Waterstaat Rijk q Zuivelconauletit Riinlaml Roode Kruis R K Vereenigingen Schaakclub SchoolverxaimComm v Schouwburg Scholen Schoolgeld SehoonheidacommlsHiE Schutten Stortings enïOphaaldienst Secretaris Gemeente Slachthuis Sociale Aangelegenheden Soepcommissie Sociëteiten Sonnevanck SpaarHanken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatslotery Stadhuis Stedel Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stoombootdiensten St Janskerk St Joseph Paviljoen Strafverordeningen Commissie Stratenlijat Successie Tandartsen Tehuizen Gemeentelijke en andere Tehuia voor laraëlieten Centr Telegraaf Openstelling Telefoon Openstelling Teaaelschade Tooneelvereenigingen Typografische Studiekring Tuberculosebestrijding Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en Verzekeringswezen Vereenigingen Algem Vereenigingen L nd fi Tuinbouw Vereenigin n op Onderwijsgebied Verzekeringa Maatachappijen Verkiezingen Verkaeramiddelen Vereeniging tot Steun Vermogensbelasting Volksbadhuis Volks bibliotheek Nuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volksgaarkeuken Volksonderwija Volksuniversiteit Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vrijw OuUerdomsverzekering V O V Vuilnis ophaleft Waag Waterleiding Watersport Weeahuizen Weldadigheidavereenigingen en instrflingen Werkinrichting Wethouders Wijkverpleging Woningbedrijf Comm IJsclub Goudsche IJsbond Zuid HoU Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen Ziekenhuiaverpleging Zuigelingenzorg Zweminrichting Sted PpI s ff 0 25 In ellten boekhandel en bij de uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda Slechte reuk uit lieit mond T kt afitootead Lmljk faUenrdi taadea oatiiaren k t kaapatt dcbl Md icbooahaidigebroken oiden afkwyli raads verholpea door Mnmal poet n mat de bmri k TnMuebtndt tuidputa CUerodont Da taalai rark gta mdi a kort gabnilk au lacbtlgaB iTMiflant ok p ijdai kj plrk digt gabralkmiUaff ras dan daarroac fpadaal a utna rdaaCUon doD lnl4 akoiMd dia iaU kjioadan la Sottaada ipnnataa ia la twahaeraimtae dn taadaa rOa aonaak raor oaaaafaanaa rank ait dae aaad ndaa daaimada jnedlf Tinrjdard Fnbaart ü hat aarat mat aaa tuba tid at at nwl Iba ao oaat Oüonüont tuideaborital raor damea 7b oaat ucbta bontalal NOT hMraa 7 gaal harda b iratala Allna acht U blaai giaaaa origtaaala tumUIm kat afHkllll Uendeal Ot i 1 iarki b ar 17398 88 JaaiHiaiig Ottnsilag II Hii 1930 lum fiOllMHË NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD foOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP UDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHO§JhOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Fe estdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaai ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsbladper kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedtFranco per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aas ons Bureau MARKT 31 GOUDA bii onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dagelijks geopend van 0 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 ADV£RT£NTI£iPllUSt Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorfktfng 1 6 ngels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ OM Vim buiten Gouda en den betorgkiinff 1 5 rej ig ƒ i 6g elke regel meer f OM iUmtentittn in Iwt Zaterdacnumnwr 20 et bijslag op den prijs Uefdiuligiwids advirtaataa de IwUt vu den prjft INGEZONDEN HËÜRDEBUNOEN 1 Hg ƒ 2 2S Ut MC 1 mMT 0 60 Op de voorpagine öO hoogw Gewone odvertentlën en ingaxonden mededwUngan t contnct tot Mer guwtasMHdM prijs Groote letters en roaden worden beMkOKl nur piwrtruiinta AdvertentÜln kunnen wonten Ingesonden d er toischenkomst van MUsde Boekhtnd laren Advertentiebureaux en onw agenten n toeten dücs vóór da plaotiisg ua lat Bureau ttjn ingekomen t neinde van ixs oMOfè TCnolurd ta ifln op fcft is naar Engeland De man werd gearresteerd als het gevolg van een twist tuspchen twee vrouwen te üoulogne Een dezer vrouwen verzocht om de tussctienkomst van de politie waarop een onderzoek van de I ga der andere vrouw werd gelast In de kamer van mevrouw Prudhomme werd het bewuste horloge ge ünden J bleken is dat tijdens den moord de familie Prudhomme iq een huiaje woonde nabij de eenzame plek waarlangs miss Daniels moet zyn gegaan om de plaats te bereiken waar Haar lyk werd gevonden De Ocetonvlucht van Klngsford Smith Het vertrek tot Donderdag uitgesteld Kingsford Smith heeft in verband met de ongunstige weerberichten besloten de start van de iSouthem Cross voor de vlucht over den Atlantiachen Oceaan uit te atellen tot Donderdag KOEMëNIï Carols veelbewogen leven Hertrouwen met prinses Heten Koning Carol heeft een veelbewoigen leven achter zich waai4iij de vrouw een groote rol speelt In Augustus 1918 huwde hy de Koemeenscbe Coecile Lambrino en I deed afatMwl van den troon In 1919 ontI bond hy deze vetbintenls n herriep Kyn afatand In Maart 1921 huwde hU de Grieksche prinses Helena die hem den 25eti October van dat jaar een zoon schonk prins Michael In l a5 knoopte Carol betrekkingen aan met mevr Lupèscu Toen schreef hij weer aan zün vader dat hy afstand deed van den troon Den 4en Januari 1526 werden Carol bü de wet zyn reebtan ontzumien Den 30en November 192S bevestigde koning Ferdinand dat hü met zyn 2oon gebrol n had en kort daarop werd hy door de volksvertegenwoordiging van den troon vervallen verlcJaard In 1927 kwam t in verband met e n mogelyke troonsbestijging na ziJn vadera dood tot een breuk met mevr Lupescu Maar in 1928 vereenigde hy zich j weer met haar Jn dat jaar bereidde hij In Engeland zyn staatsgreep in Koemenië voor Be vliegtuigen die daarvoor door Carol gecharterd waren werden den fien Mei m beslag genomen en Carol werd uit Engeland gezet Den S2en Juli 1928 werd op klachten van prinses Helena de echtscheiding uitgesproMen hoopt in Hoemenië dat Carol en Helena weer zullen hertrouwen Zyn levenswijze neemt men hem in het tand niet erg kwalijk 4toemenië aegt een rr van de Daily Tel is geen land vajx strenge zeden Prins Carol geniet om zyn verleden zelfa een zeköHe populariteit Men beschouwt hem als een echten Roemeen met echte Roemeensche zwakheden POLEN Een lid van de Russische handelsdelegatie te Parijs wil uit den trein springen Uit den trein Warschau Moskou trachtte by het statfon Biala Podlaska een man uit net raam te sprmgen loen de conducteur hem dit belette oracnt hy zicnieii iiiet een mes etleiyke steken toe By net vernoor gaf de man op Naumann te heeten en tot de Kusaiscne hondelsdelegatK te Parija te b hooren Onlangs had hy mt moskou bevel gokragen om daarneen te komen Toen hij daaraan geen gevolg had gegeven waren twee anri tenaren van de Upoe by hem gek nen en hadden hem tot vertrek bewogen Ky verklaarde verder dat men hem in Moskou wilde doodschieten hy had er daarom de voorkeur aan gegeven om zelfmoord te plegen VfiB STATKN VoMtlMt perraaen overledca aan IcoIhiI vergiftiging Gedurende den afgeloopen Zaterdag en Zondag zijn te New liork veertien personen overleden aan de gevolgen van alcoholivergtftigii In een restaurant werd een hoeveelheid vMi veertig liter alcoholhoudenden drank in beslag genomen die vergiftigd bleek te zün Ontploffing by den bouw van een tunnel Zes arbeiders gedood iBy den bouw van een tunnel in den rotsgrond onder de Detroït rivler in de nabijheid van de stad Detroit kwam een hoeveelheid van 250 pond dynaoniet op een ver keerd oogenblik te ontploffen Zes arbeidrcnrs werden gedood en tien gewond CHINA Schipbreuk op den JangtM HfHiderd paaoagiers en de braunmng verdrmken Volgens een ibericht von de Associated Press uit Sjanghai is het Oiineesche 8 s Latoeng aan den mond van den Jancrtse op een rots geloopen en gezonken Honderd passagiers en de bemanning zija verdron ken BINNENLAND De onthulUnK van het standbeeld voor Dr Cuypers I e Bouwnteestw vaA het Rijkamuseuin Op het MuUiSterplelin te Boermond m gis teriiiiiddag onder groote bBUngsoUing in tegen woo ntigheui van Z K H den Pnns ea talrijke hoüf wa ardaigbeidait ekIeeders van Kork en Staat heit staflïlbeeld voor den bouwntecater Dr P J H Cuypers feeetelijk onthuld De onthulling van dit monument zeide spreker beteekent een held wordt op het achild geheven Dr Cuypera was een wien macht gegeven werd over de menschen omdat hÜ vermocht vorm te geven aan wat in hem leefde In 1849 wordt Cuypers voor het eerst gehuldigd Hü behaalde met glans den prix d excelJence te Antwerpen Mogelijk is de BritsehWndifa Het rapport der commissie Simon verwacht kunnen worden Het tweede gedeelte van het rapport waarin de aanbevelingen en de adviezen der commissie opgenomen worden zal eerst later verBchy qen Intusschen wordt de verschijning van Het eerste deel van het rapport door de JCngelsche bladen reeds met groote instemming begroet Door de Indische nationalistische bladen Wordt het rapport natuurlijk van de hand gewezen terwyl het in de liberale per hier en daar instemming ivindt In de kringen der Indische vorsten ontmoet het rapport adhaesie inzonderheid daar waar men het een s is over de noodzakelUkheid van de staatkundige onafhatikoly kheid der vorstenstaten De India Daily Mail constateert dat het rapport doet denken aan een slecht gekookte rystpudding met een sterken smaak imar radicalisme De eveneens nationalistisch georiënteerde Bombay Chronicle zegt dat de commissie Simon Indië beleedigt Het rapport ia erger uitgevallen dan de critiek verwachtte Door de Engelsche bladen wordt het rapport in het algemeen raet instemming begroet De Times of India zegt dat de wiJze van indeeling van het rapport een zeer goed teeken wordt genoemd terwijl de Calcutta Statesman betoogt dat het rapport geenszins de opvatting wettigt dat door de samenstellers de verleening van den Dominion atatus als een practiache mogelijkheid als doel wordt gesteld den tijd van den heilige Ögnatius en ayn werk Das MÖnchtum dat jterachillende uitgaven beleefde Met von Qebhardt en Zahn gaf hü de Patrum aposifolicorum opera uit en verder met Gebhar t de Texte und Untersechungen zur Gesc ichte der altchriatUchen I itteratuur poals reeds gemeld was hij mede opricller van het Kaiser Wilhelmgenootachap Y Hamack wa j gehuwd met de dochter van prof Thiersch een kleindochter van den beroemden scheikundige Liebig Het atotfelyk overschot zat naar Berlyn worden overge bracht om daar t worden verascht BSLOIS Enorme brand in een inagazUn van Conserven De schade wordt geschat op meer dan 400 000 Franes Zondagmorgen ontstond in de magazijnen van de firma Gobeico die in de Korte Ridderstraat gelegen zynv brand Toen men den brand ontdekte had deze al een grooten omvang Toch waren kort na de eerste alarmteekenen spoedig ter plaatse een groote politiemacht de brandweer van het Plantinimuseum en die van Kipdorp Er was echter aan het redden van de gebouwen niet meer te denken en de brandweerlieden spanden hun uiterste krachten in om het vuur te it ©perken Doordat echter niet völ doende water kom worden verkregen vatten I een achttal huizen ook vuur Het steeds krachtiger optreden der brand weerlieden werd echter beloond en eindelijk kon men eien wat er zooal verniedd was 1 BtJITENLANPSCHNfeUTO DUITSCHLAND Prof Adolf von Hamack f Te Heidelberg overleden Prof Adolf von Hamack is in den ouderdom van 79 jaar te Heidelberg overleden Von Hamack die uit een oude familie van Lutherache theologen stamt werd 7 Mei 1851 te Dorpat geboren waar zy n vader Thcodosius von Hamack professor in de theologie was De zoon tiKleerde van 11869 tot 72 in de theologie aan do univei siteit van Dorpat vestigde zich in 1874 te Leipzig als privaat donent in de kerkgeschiedenis In 1876 werd hy buitengewoon professor aan de universiteit te Leipzig in 1Ö79 gewoon professor aan de universiteit te Giesen vanwaar hij in 1886 naar de universiteit van Marburg werd beroepen Later werd hy naar Berlyn Mroepen waar hy in 1906 directeur g eneraal van de koninklijke bibliotheken wed Onder zyn leiding weixli de koninklijke bibliotheek te Beriijn aanmerkelijk uitgebreid Het hoofdwerk v n von Hamack is zyn Lehrbuch der Dog mengeschichte waarvan in 1886 de eerste druk verscheen Teworen had hy reeds verschillende werken gepubiiceerd o a over de geschiedenis van het Gnosticisme over Van de magazijnen scheen niets aniders ofver die verkoolde muMIpi het geheel vormt eeiï 4tfd Q0 fin J wm flki wX i l bout en verwrongen ijzer Van den inboedel der fabriek noch van de atfnwezige artikelen noch machines en auto s kon iets worden gered De schade wordt geraamd op 400 000 frank terwyl de schade aan de omliggende huizen niet kan worden geschat op het oogenblik iDe brand ia vermoedelijk ontstaan door kortal uiting Verzekering dekt gedeeltelijk de schade ENGELAND Het raadsel van Miss Daniels dood Ben Franschman geart steerd in het bezit van haar horloge Men herinnert ztch nog weHicht dat in den zomer van het jaar 1926 de 22 jarige Engelsche verpleegster miss Daniels met een vriendin miss Mac Carthy een uitatapje makend naar Boulogne daar spoorloos verdween en eerst vyf maanden later op een paar myl afstanda van Boulogne geworgd werd teruggevonden vooraeéiijn kwam Het oier zag er bednefri en vervallen uit in het kil e winterlicht ÏTet wfl 8 aJaof het noodlot van het huis K ch ook in dit syqdMwl van vrede pji geluk afspiegelde Mevrouw Fnedrictfi ihad op nanrwden vun liajir rfocSiter ffdaan zooals Heanrldli nd viöt erd had i roviieor Rwe deed nojt het ttöj k in de apc tit eek a deed hij Wt tegen heu en meug Hdat hij vergeefseJie ptcingen hflid gedit iii oiu indruk te mffken t p de ioe§iter des l uizfls had hij tegen 1 Januari d betrekking opgezegd Een k vipur voor de poth eit was nife niet gevondej Voor lie grootiliandol as een nieuwe beorljfoieddef aa jgesteld Maar deee eöe i uwdo zijn functie meer is een aardiiffi en lucratiovb tij lp iBfteerine en Heinrirfi Iia ni0t behulp v n ean niruwen Hinken J intoorbediende dt handeai vol om de zaktn gaande te hini iin Dores deed aijn bes ala iiltijd en had lot zijn vrbazlnj aan Haniie een groo n st on Dit stuk gdïb cnbrok was nadlat üj an zijn brandwonden was hersteld een i fel ander mensoli geworden Niet alleen dat hij het leveii van den huisknecht niet meer met zijn kwaiongeTJ traken vergaWe hij ed uelfa precitefi wat deze verlangde en hij dep in het spoor als een trouwe jai iithond D or dalt hij tüfiaotien levenden dood had gezweefd viBM ïijn veratukt gewtóen vermurwd en hij vö€fl de aidh voor goe4 lsaii aijn redder trknodit De verandeWw was zoo groot dat Doreti heon ïa zondw gevaar naar het döuonékantoor kon sturen omri een partij Tokayer of andere medScinalen wijn te halen Bonder da bij bang boeSde te zijn da A Thans wordt uit Parijs aan de Engelsche bladen gemeld dat te Rouaan een zekere Prudhomme ia gearresteerd die in het bezit bleek van een armbrandhorloge dat aan miss Daniels heeft toebehoord en dat een I Fnmsch ipolitieambtenaar met dit horloge l opj ngen heit optMTvlakkig onderaoeJt van de douane naar den inSioud van bet vat met t rfiulp van een pijpje macartali nog eens ïïrondiger aou herfialen Heinri h Pfalwtorf werd met dan diag en ernsliiger werker De jongeinan vt eilde Bwa r het gewidit van de veraritwooi delijkhe M die hij iwowel zijn nitieitereeiaen als ijn ver ien vriend jmeuiide cHiulidig te zijn en zijn brievMi en iMjricfliten aam Konraid Bftrenfeld wppdien steedlB talrijker en langer Hij 7 ftg duidelij k aii dat de firma in verval raakte De nieuwe betdrijfeleider iiad op oen keer op koetien van de zoAk een reis genirnkt die naar da hooge onkoiaten uitwezen eng vet op een plaüierreofije had gel flteni De orders vermliuidentien aienderoogan de klacrftten van do klanten werden hteeds talrijfee en Heinni h besloot ten slotte er mot de dames ovfer spreken Het spijt nte eng begon hij aarzelend df ik u met enkele dingeu omtrent de saak moet laatig vallem maar Spueekt u vrij udt en maakt u geen ver i ntsdliuldigingen kwajii Ijisft bemo te hulp Höt staat er beneden aletiit voor dal heft ik allang gevoeld Heel sleeht sitemde Heinrldh temeergfslagen toe Mevrouw Friedrich keek bedrukt voor aidi uit Lisa klemde haar lipp apeeai Er moet besliBt verandering ai de leiding tomen ging Heinrich voort anderslo ï t bet mis Alweer een verandering klai gde mevrouw Waar tnoeA dat heen als het zoo doorgaat Ieder twartaaJi eeo niwnran bedtiJfelMdarl Da fclaoUn moetm aoo al hw vertrouwen in onze degelijkbeid vfefliezeii Minder dan ze tegenwoordig hebl en kan li it al haaet miet mevrouw Friedrich Htaat diet er werkelijk aön slecht voi r meneer Pfalzdbrf Wat moet ik een aJleenataande vrouw l eginnen De nieuwe bedti fsleider drijft roofbouw len bate van zijn igai zak Het ie hean er alleen maar om te doen om een tijdje eei lf Vt itje van vroülijken Frmis te kunntsn leiiden de zaak zelf loaLbein koud De laatst j twee maanden zijn le inkomsten met ipioingein teruggeloopen Daarnin hield ik het voor riiijn plioht u desi toestand bloot te leggen Beste meneer Pfaiadcrf z i mevrouiw dof mijn doahter eai ik weten hoe u ons genegen ie Maar ik weet getsi re bnidd d Altruistisciie menecben zoo Je u wilt hebben Ifigge niet opgeBch Bpt HeSnrich keek naar Liaa tWe nog altijd strak voor aicb uit staarde Ik weet eiai oploasmg de eeiidge dke 1 er is verklaarde bij Mevrouw keek tbem met spanning aan Lma verroerde zich niet En die is vroeg mevrouw Ü moet meneer Bsrenfeld laten terugkomen Het was er uit en Heinridi merkte dat zijn voorstel ontsteltenis teweeg bradht Ja u moet bet doen vervolgde hij op vasten toon sohrijf hem hier ie oijn aidï e Hij is een nobel m i sch hij zaïl u niet in den steek laten Nog ateetfc awegen de beide dames V rgieefs zocht de moeder het antwioord in de oogen van haar dodhter We zullen het bespreken anitiwoordde Bö oen Adü VanmidHag zal ik u mijn lieslisaing zeggeai FEUILLETON Pfalzdorf vertrok Hij waa overtuigd goed geïiandeld te hebben Nauwelijks had hij die deur a bter zich gesloten of Lisa ontwaakte uit haar verdoovsng Nu moeder vroeg ze en ze draaide zich langaaetm om wat ïegt u van dat voorstel Mevrï uw keek baar dorfiter bezorg aan De manier waiamp BittenfeM van bet toioneel waa verdwenen en hetgeen toen vtui Lisa was gezegd atondi haar nog t duidelijk voor den geest dan dat de achuditere moeder dit onderwerp lia i durven aanroeren Ik ik zttl mij graag naar jou meening £ l ikken künd br aidvt ae eindelijpc in t moeite uit Het eta U er met de zoa soo ftledit voor dat ik niets beters aou durvenwmftdien dan Bchrijift u minieer Bèrenfedd beslisteLisa Er blijft ons niets anders over Opeen vemediering meta of mmder komt hetniet aan als het bestaan vun de zaak opbet t pel otoat j Kind snikte n evrouw Friedmch en ze greep de hand van baar dochter Li ia kromip ine ii Ze had haar moeder begrepen Ja zei ze ak heb ïiem ernstig gekrenkt Ik zou hem wel excinis kunnen vra gen en katopjea met hem verder kunnenleven misedhien zonder hot wéér met hemaan den stok te krügen Haar het ga tniet De zank eischt een offer Ik zal gaan Wonh vwvolgni