Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1930

borst aan boord van het oorlogsschip A sa ma en vervolgens aan boord van de Nagato Op 1 December 1925 werd de prias bevorderd tot luitenant ter lee tweede klasse in de keizerlijke J Mmsche marine en wer den hem de versierselen toegekend van het grootkruis van de Chryaantheraumorde Prins Nubohito is op 4 FebiuarS j l n het huweiyk getreden met prinses Kikuko V i eemdeliiiKenrerk er te Baarn bgeen Ontvangst op het raadhuis Het Congres van de Algemeene Nederlandacbe Vereeniging üiateravoud om 8 uur weideu in liet Raadhuis Ie Baarn l K r het Gauieenlebeatuur offieiwi ontvangen d dleelnemers aidi hel Congre dor Algeim rne Nesderlondsclie Ver eeniging voor Vrfemd imgenvei eei In de Raadzaal werden de udrijke congrtjajiaten m tegen woo rdligpiiedd van liet voltallige Uenifwtebestuui en Raadsleden door den Burs enH eritHr verwelkomd Voor en üjdtns die verwi KïOQiünfi werd de eerewijn lomigediend De burgemeester van Baam jhr van Reenen apraii de ciii reaHiateji toe Hij zeide er trotsch op te zijn om dte verödliillende aautiekke lijkhedeji waarniede Hoarn in zoo rijke mule geizegend ia te tooueii Spi weeë erop liit algoni on l ekend is hoe de anbeid bemoeilijkt woidt door gebrak aan fondben welk genns des te pijnlijker wordt gevoeld naarmate in andere landen nieer gelden voor propKirnndu ïiesrfiikbajar ge leki woid LU Welliciit zal eftii kraditige opwekking ui uande van het Baarnsfhe Congres niet zonder resultaat blijven De rwie van den lurgeuiei ster werd met hartelijk applaus ontvangeo en gevolgddo r een toespraak van den vooraitter der Vea i fji rmg baron Kraaijenhof Spreker zeide at ttiet hoofdbestuur er van te vuren reeds lang van vertuigd was dat de rf ontvangst een gulle zou zijn De door den HurgeuK iwter gesproken woorden zyn weljjeiuioend en uit liet hart gegnepen Het Hoofdil lest uur stelt deze ontvuigat dan ook up aeiT JM ogen prijis Bij het binnenkomen der ganueeute met ijn prachtige pirken eji plantöoenen t e peurt men direct overal Baarns Bloei het IS e plaats om in den zomer naar toe t Saün De IJiirecteur der Vereeniging fe heer Van Deventer daarop het wo rd verkrijgende dankte den Burgenieenter voor ijn vriendelijke woorden en wees ep dathij eidh steeds volgaiarne e©ft oan in de Iwdangen van de Vereeniii ing werkizaani te zijn Hierna verlieten alken de Raadaj aal en w ixi voor het Gemeentehuis een i hoto genomen en j Iot u de deelnemei icih aan l ij h t muziekkorps Patientje Vincit Omnia uit Soest en wend door de wiakeletjaat en indero Straten gemarcheeKi naat h r töl Oroeueveld Daar concentreerde den verderen avtmd dit nmxiekkofiw in deji prachtig gelegen overtuu die tot in alle hoeken met eoogreesjsten en verdere belan tellendea was gevuld 0 k h i GemeenlebeAluur m ftaadrfeiden hadden Z ot in den optocht aangesloten en woonden iet plaatse het conoetrt bij Na lat eenige nummers waren ten gelun re gebracilit nam de Jfoorzitter vanHaania Bloei de heer N Rroekhuijsen hetwoord De e deelde mede dat liet voor hetBewtuurtHer vereeniging ondoenlijk was methet uitsprwken van pen welkoinmtwaiaxi te ia hten Utt den maaltijd van den volgenden la Hij Wette dan ook de Ctmgressiistenzefr Jmrtflijk welkom De vooraittjer dej A N V V brafiht daarop nog dank aafi het müaiekkorps uil Soest dat z x i raciht i eoncerteei ïle In de pauze werd eei vuurwerk afgestoken Himgebodeji dwor het genieëntebeetuur Dil bood onder het Jioop opgaand geboomte en vooral liet Iiengaialpoh vuur dat at hter fiHi rijk met iKKMnen bezette heuvri werd ontstoken iiiïiifen avond oen fantastisdhen aanblik Nadat bet conet rt ten uitvoe was geIraotit tindiy de do perste congresdag De 144ste Jaarvergadering van de Mij tot Nut van t Algemeen De Maatöf jiiippij lol Nut van t Algemeen hield tie hn te Amateidaun lliaar l44Hte jaar er adeilfil welke geleiid weixl door mevr L V d l di Wejit In haar opeiimgsreJe l erinnende pr er lan dat na ist veel goeda hel aligeloopen jaar ook emstiige en moeilijke dagen brachlt In dit verband herinnerde spr aan het overlijden van Prof GroMiewï gen di belangrijke diensteti aan deMaat iHiappij heweee aui do gijbeurteniasen met dl spaarban k te Gonedijk Editei de inlegger hebben ffeen soliade gededeii en het vcrti onwen in ie bank werd niei Kt clhokt InlUiH ehen ï gt a pr h eft ddze lietreureitswaanrMgö go l eurteui aanltAdïng geg ven aan het hoofiWM uur arn opnieuw sterk aan te drbigeJi op aajrialuiUng bij Ihet Nftd Spaari ankbureau De verhouding tuaa ihen hoofdbofituur en departeijiejit n was een iseer goe ie al ia QiH iviet aJtij niugelijk geweest aan f ll wens hen der detiartenienten te voldoen 5pr drong aan op de noodzakelijkheid dat liet hoofdhöstuur door alle Hei ar teine iten geftteumi wordt it rwiji h t lioo£ llH tuur atuwkracllit rnvw zijn vtfjr de departementen Wij worden vervolgde pr overstelpt d Ctor allerlei nieuwe vraagstukken die om brJian ldUng vragen en heit hooJdbeatuur moet teefiïi op de bres glaeui aJ s iet geldt tieze onder do oogen tb Kneo altijd weer nio t bet iKicji in telleii op nSeniwe denklieelden die rijeeiwie xijn lUwtflHÜen nwei men ï iven liet U ta ride op pedl te houden i rlilureml nn et meai mh afvragen of men eigen werk u owM beraieii illrtriei werkz iAmhetl ni vragen om jbbreirling of om wijziging Hoe kan Het cok andew zegt spr waar Iwd Jiet Icvei voi artie iK wegling en afrijd is In vertrafid hien mede vestigde t pr de aandacht p de groote veranderingen die gedurendk den laaMie i tijd au bet maatschap ItöStorie te Venray uit 1850 xijn eerste bouwwerk maar zeker is mgr Paredia Apast vic onder de eersten geweest die iJuypers den stygbeuge reikten Van 1861 5 i werkt Cuypers aan de restauratie van de L Vr Munsterkerk te Roérnjond Dr F Bock te Aketi Dombouwmeester Satz te Keulen en Violet le Duc uit Parys lcwum l erbÜ te pa s In dien tijd bouwt Cu T er8 zyn eerate woonhuizen en valL de aticntlng van de kunstwerkplaatflen te Roermond Wat ayn eerste werk hnd kunnt n worden kwam niet tot stand Het kerkbestuur te Helmond droeg hem het mitweep van een nieuwe kerk op Toen de jonge Cuypera zich in persoon vertoonde kon men zeggen hy kwam men zag en hy verloor Want Cuypers had een baard lange haren en een slappen hoed En zijn romantisch kunstertaarspak deed zijn opdrachtgevers alle vevtrouwen verliezen Een ordentelyker man zou de keric bouwen Romantisch dat was Cuypert toen hij zou het blyven Tusachen klassicisme en romantiek had hij gekozen Middelerwij ryzen Cuypers eerste kerken en spitst de toren van Veg hel omhoog die wel genoemd werd de schoonste toren sinds eenwen in de lage landen gebouwd In hetzelfde jaar 18B4 is het ontwerp voor de restauratie van Kolduc in studie In 1879 begint de bouw van het Rijksmuseum Mocht er ooit iemand twyfelen aan de absolute beteekenit van Cuypers anbeid dat hij dan rustig in den fraaien tuin rondotn het bouwwerk de gelukkige proporties van het geheel en de waarlijk monumentale apraak van menig detail in zich opne me Zoolang het wezen der bouwkunst lïoven haar schijn gewaardeerd zal worden is het zeker dat men den ontwerper van dit bouwwerk een meester zal noemen Cuypers bouwt het Ejjks Museum én het Centraalstation Geeft men er zich rekenschap van aldus spr wat het beteekend imoet bebben voot den Roermondschen man om Nederland te veroveren en zijn vaandel te planten in het hart van die Hollandsche provincies die nooit te kort zijn geschoten in zelf waardeering Roermond peheel verlaten doet Cuypers eigenlijk nooit by heeft er tot het emde zijn werkplaatsen die in de gloriedagen van Haepïuylen vernieuwde bedryvigheid tegemoet gingen In z jn werkplaatsen heeft hij de gelukkigste dagen van zijn leven gealeten de vele uren die h er in lEwigen werkmanskiel doorbracht De belooning van den arbeid zit in het genot van het verrichten van het werk zelf en de grootere de rijpere menach went zich af van dfen lof de achting en de dankftiaarhetd die hem overigens niet altyd gegeven worden Het heeft dr Cuypers ook zeker aan waardeering niet ontbroken bü zyn leven Spr voelde op dit oagehbüfc zóér waar den plicht maar ook hèè duidelyk de kracht Cuypers uit aller naam toe te spreken Gij waart een mensch als wy allen mogelijk met grootere menschelijke fouten en tekortkomingen dan velen onzer Deze menschelyke Cuypers zal Tiu Voor goed schuil gaan achter de geiykenia die wy nu van u gemaakt hebben Onthulling van het monument Na deze rede trad de J rina naar voren eft deed onder de melodie van Aan U o Koning der Keuwen ten gehoore gebracht door de Kon Harmonie h omhulsel van het standbeeld vallen Zoodna het monumenl zich voor aller oogen vertoonde zetten de fanfares de door Max Guillaume gecomponeerden Dr Cnypersmaraeh in Namens het yemeepteibestur van Roermond aanvaardde burgemeester Waszink het monument Mr H P Marchant f 3U jaar Kamerlid Zondag j l was het dertig jaar geleden dat mr Marchant lid der IVeede Kiinitr werd By die gelegenheid heeft de heer Marchant tal van geiukwenschen van velschillende zyden ontvangen zoowel acififtelyk als telegrafisch en mondeling Onder de bloemstukken die hem gezonden werden was er een van het hoofdbestuur van don Vrijz Democratischen Jii nd en een zilveren mandje met bloemen van de Tweede Kamerfractie Het Kuode Kruis Bij Kon besluit va i 4 Juni ifa me ingang van 1 Juni IWtO voor dt n tüd van 5 jaren benopind tot lid van het houldbesLuur der Voreenigin Ht t Npderlaiidbche ïïoode Kruia de heer A J ten Hope ti Rotte la m lid van het hoofdbestuur der Nedcrlamlscho Vei eeniging Eerste Hulp by Ongelukken en van het dagelykscli bestuur van den Iton i van Kerste Hulp bij Ongelukkenverecni gingen voor Rotterdam en om ti eken Hoog Japansch bezoek in het begin van Augustus Naar Aneta verneemt zal in de eerste dagen van Augustus a 8 de dei de zoon van den iverleden keizer van Japan met zijne gemalin een bezoek aan Nederland brengen en wel strikt incognito Het prinselyk paar zal aich ongeveer eer week in Nederland houden en wel grootendeels te s Gravenh£ e van waaruit uittitupjes zullen worden ondeniomen Üe hooge bezoeker zijne keizeilijke hoojrheid prins Nobuhito is geboren op A Jan 1905 en een jongere broeder van den than regeerenden keizer van Japan In Juli löl i nam prins Nobubito den familienaam Ta kamatsu aan In Iftll kwam de prins op de school de edellieden welke hij einde Maart 1920 verliet om in ditzelfde jaar de studie te gaan volgen van de marine academie In Juli 1924 legde zijne kelzerlyke hoogheid n et goed ge oIg het eindexamen van de anademie af en werd geplaatst als adel pelijk denken hebben plaats gegrepen en op ilI hetgene dat we dieatengevolge om ons liteu Men gebeuren om daaruit de gevolgtrekkmg te mt en dot het noonï akelijk Sa den bodeiii te bereöden die al dit nieuwe moet outvangao en dat lidi hier allerlai perspf ctieveii openen voor het went der mafttschappij r denkt bijv aan de bewaarecJioIen op hetprograjmna voor den aanstaanden winter staat het bi eenro eji van een conferentie over het bewaarschootonder ijs van oudsbei een aaak waarvoor de departeniemten de grootate beiangatelUmg hebben en waarvoor zij zich niet zelden groote financieele offers hebben getroost De opvattmgen nu omtrent de waarde van ilt onderwiJB zijn oo veranderd de isclien van de bewaarscfti4 n en hun werk zaajitiieid gesteld i n Z h geete ten en ook de kosten daarvan gaan zóó omhoog dat het gewenscht ih de helangateaiiag van allen ook van dt gemeentel esturen in de kleine plaatsen daarvoor te wekken ep daarom lieett het hoofdbestuur giiineend een eonferentie aan dit üntwei7 te moeten wijden In ditzelfde verband denkt apr aan unzen ai lietders woniingbouw en Vergelijkt wat er nu geitouwd wordt met dat van 40 jaar geleden I nn eliKH deae beide inzichten van bouwen n aar ook tussidien de trooBtelooze arbeiderswijKen van vroeger en de vroolijke goed verzoiufde vim nu tusBchen de vodkonien at HfluMding van 4e natuur fin vroeger jaren en de bo mihei hmtang en tuinaanleg van heden liggen niet alleen een kleine 40 jaar daarnmsolien ligt een revolutie in het drinken daartiitiaiiien kgt de aelfbewustwording van den ürlteider van de vrouw Wanl hoe het liULs dor toekomst ook moge Kijn hetzij h et in een tuintftad of in een torenhuis ciad zijn gelegen in allen gevalle at het worden beGoi diee ld naar de vraag van hygiëne van nut en gemak naar de mogelijkheid dat allerlei meuwie gedac iten tmitrent huiselijkheid daarin verwezenlijkt kunneu worden naar de vraag of aohiMuiheid en tiioderne doelmatigheid daarin samengaan Want de wojung in de allereerste plaats zal zicOi moeteJi aaniMissen aan de nieuwe sociale yerJKiu ingen die groeiende zijn Spr zou Mik nog kunnen stilstaan bij het onderwijs aan de school pi iohtige jeugd wa aromtwnt ooor de heele wereld miieuwe geslachten tot uiting komen gedaehten tTie men in allerlei landen en op allerlei plaateen tradil te verweaenlijken en waarbij wij in tin land bitter ten aoliter zijn Hiei ligt een eniorm arbeidsveld braak en onae Maat hchappij ia zk daarvan ten volle bewust En niaats 4ia4 pelijk werk werk van im ntioh tot mensdl is even noodig als vroeger Maar toch wat ons Uians drijft tot het doem van maatachHppehjk werk js ander dan voorheen toen wa het deernis xne elijden per=oonïijk beiioefte om goed te doen thaJi s h het drang naar geretihtighoid thans is het de behoefte om de hindernirssen weg t nemen die anderen in hun ontwikkeling belenimepen Thans is hel ie vwl om anderen te lieren Éeh zelven te helpen eugeu weg te vinden leMfen tol zeUwerkzaaimflieid d t moet het dcel Üjii van d€4i maatAchap jwlijken werker En Beri ied vertrouwen eji groot geloof in den menseh zijn hierbij onmiibare voorwaard i Jaarverslag Het jaarverslag iteli ihat Ho tdf a tuur venneldt o a v dat de maatsehippij ïhane telt 12 districten t w Drente met 14 dejwrtenienten en 1342 leden üooi en l ïiiland met 4 departenieïiten en 557 le leïi sGra venhage nul 14 deï ar tomen ten mi 2400 leden Noord Brwbaj t met lÜ departomenten en 1139 leden Leeuwarden met 39 departement in en 2848 leden Noordelijk Gr Miingen met 18 departemejitedi eii J357 leden Noord Holland n t 25 departementen en 224Ü Unien Oostelijk OeLderland met 21 departementen en 2262 led en Oostelijk Groimigun iiiet 14 Iepartonienteii en 1650 leden ItotU idaflii met 25 depari iwtön en 165U leden fJtieetit met 18 dej artenienteii en 1973 leden Zeeland mei 14 departementen en 1303 leden In liet geheel staan ém 214 departementen in distiittctsverhand tellende te zaïiien 21 SU7 leden Thans iB dus rutni 67 van liet aajital d artembnteji in tbetrictsverband vereejiigd tellende tezajiien ruim 72 an het aantal leden H t ledental bedraagt in het geheel 29 379 De belangrijkste stijging van het ledental welke na de kl ie perhxle van stiilstajid in 1923 en 1924 telken jare viel te cona tateeren Weid dit jaar afgewiseeld door een kleine terugfJaig aoodat heA ledental vau 1930 ongeveer overeenkomt met dat van 192Ö De benehteji uit de depaiteiiienteii van de laatete weken gaiui weer ixi de stijgende lijn De begrooting 1930 31 sluit met een bodrag van f 62 246 iliu inkomsten en uitgavei Het vervolgtmderwija In le K ht iidTergaidering Iiletd nog e lieer M J F KhPbecflcer een uiteeniaettang mz ake iet vervoitgonrierwijs ten plattelandie Deze uiteLiiaetting kan haachouwd woi en ti n ie reaultaten wjartoe een eomonassie behta md uit de dadiies Mansholt en Van Kill Haiiieenge en de heeren Bigot van den Blink van Dijk EHuhecker Westei hof en Hov siB Üieven ingekomen I In zijn uuteenzeitting kwam de iieer Ehr1 becker tut de oonolusie d at IretArervolgonI derwijs al moeten worden ge iven aan dat k el der IceiplucftVvrijo jeugd dat in loondienst IR en verstioken ia vaii volledig voortgezet onderwijs 64 van de 14 18 jangen jongens aoowel mefisjea om meer dan één reilen zal eoèducatie bij dit aiderwiis niet gewenscht zijn Het zal voorloopig moeten wordeji gegevten buiten den werktijd meestal in de av daireii door leerkra iiten die verdiig bij het onderwijs of in een andere fuiutiü hun hoofdbestaan vaatten Het zal du aledit gedurende eenage uren per week kunnen worden gegeven de leerstof zal daarom zoo worden ge OMen dat elk amierdeel wBAPde heeft of later ail kuiinfeii Jieblien vooi den leerling aJs jnwwdh aiU burger of ais arbeider men zal niet kunnen ptreven naar voliedigiieid Doel moet niet in de eiate plaats zijn parate kennis bij tfe breruren belangrij r ia de hensenen mobiel te hoiiuen en belang telling te wekken Ook de meüiode van onderwijs lI rekeumg moeten houden met de beperthaid van den tijd Het onderwijs ten plattielande zal aan dezeUde begmselen moeiei3 voldoen als dat in jstöden plaatselijke omstandigheden ïullen üe keuze van leerstot moeten beinvloAien L AND EN TUINBOUW Door wetenschap miskend Een middel tot genezing van mond en klauwzeer Nu weder op verschillende plaatsen in on land het mond en klauwzeer oiüler het rundvee is uitgebroken is het wel een toevallig samentreffen dat de heer Van den Berg die reeds een 8 tal jaren geleden een middel tot bestryding dier ziekte heeft uitgevonden en daarmede uitnemende resultaten heeft bereikt maar wiens middel door de veterinaire wetenschap hier te lande niet werd erkend thans gelegenheid heeft gekregen om in Spanje zyn middel toe te De N Rott Ct meldt dat in Juni 1921 daar te lande bij Kon besluit een commissie IS benoemd ter bestudeering van het geneesmiddel dat door den uitvinder Matatto wordt genoemd In het abattoir te Madrid zyn daarna proeven genomen die met volledig succes zijn bekroond De heer Van den Berg heeft by die proefnemingen zelfs bravoure stukjes uitgehaald Zoo durfde hij het aan zoo juist binnengebrachtte aan mond en klauwzeer Hjdende dienen de blazen aan bek en klauwen met een doek te gaan uitwasschen in den eenigen drinkbak die in den stal waarin de zieke en geïmmuniseerde beesten dooreen liepen aanwezig was Tot groote verbazing van allen die de proeven meemaakten ook de minister en de staatssecretaris onder wie de landbouw ressorteert kwamen zich overtuigen bleven de geimmuniseerde dieren kemjfezond Geen enkel zelfs kreeg temperatuursverhooging Toen de proefnemingen m het abattoir tot volle tevredenheid van wie ze meemaakten waren afgeloopen is nog de geneeskracht van Matafto in het volle dagelyksche koeleven geprobeerd Prof Culebras is daartoe met den heer Van den Berg naar een door de cftiderzoekingscommissie aangewezen dorp gereisd waar het mond en klauwzeer ernstig huishield naar Bande in de provincie Orense Hoe het daar verging heeft prof Culebras in een verslag beschreven Er bleek al spoedig onder de bevolking eene groeiende belangstelling die in enthousiasme oversloeg Ten slotte gaf deze professor het volgende algemeene attest af Na met honderd stuks vee de demonstraties van den heer Van den Beug betreffende de curatieve en profilactische waarde van het medicament Matafto te hebben geleid en waargenomen waarover ik Z Kxc den minister van nationale economie verslag moet uitbrengen verklaar ik het volgende iDe heer Van den Berg is er met zyn geneesmiddel Matafto in geslaagd aan te toonen dat het mogelijk is het mond en klauwzeer met therapeutische middelen te behandelen evenzeer als de profilaxie daarmee uitvoerbaar ia Dit is het resultaat van mijne ondervindingen in Galicië Spanje Het is m n overtuiging dat men het algemeen igebruik van gezegd geneesmiddel kan aanbevelen Toen de proeven in Spanje ver genoeg gevorderd waren om den uitslag niet meer tw yfelachtig te doen zUn heeft men er te Madrid geen gras over laten groeien Er werd aanstonds een maatschappij opgericht met 4 millioen pesetas kapitaal om een fabriek te bouwen waar het middel in voldoende hoeveelheid kon worden geproduceerd Binnen enkele weken hoopt nen met de levering te kunnen begmnen en aldus aan den wensch van de bovengenoemde veehouders te voldoen Na deze feiten vermeld te hebben stelt de N Rott Ct de volgende vragen Heeft onze regeering door ons gezantschap te Madrid nog niets van hetgeen in Spanje is voorgevallen vernomen 7 00 neen zou zy dan geen aanleidingkunnen vinden haar voelhorens eens uit te steken en te pogen uit Madrid een en ander langs officieelen weg te vernemen Zou het heel gek zyn zoo onze gezant eens vepbindimr met profeasor Culebras zocht en eens nadere inlichjingen trachtte te ver krijgen Of zyn de Spaanscbe deskundigen ook al niet goed genoeg om hun oordeel voor onsse geleerden waarde te doen hebben RADIONIEUWS Programma voor beden HilverBum 5 00 amofoonplaten 6 30 concert 6 45 ala 5 00 7 00 leziag 7 30 ais 6 45 8 01 ala 7 30 8 30 Louis Davids 8 45 concert 9 45 Louis Davids 10 10 voortzetting concert 11 00 Carlton Hotel in Amsterdam Huizen t 5 00 kinderuurtje 6 00 curaus radio techniek 6 S0 al8 11 00 6 4S pianoconcert 7 15 Bfprdier 8 00 concert en sprekers Davmtry 5 05 oivelconcert 7 O0 pianoduetten van Mpzart 8 00 Vaudeville 10 00 concert 11 20 en 11 35 dansmariekr 4538te STAATSLOTERIJ 5e klasse Trekking van Woensdag U Juni tiooge yryzen ƒ 100 000 15204 J 1000 19909 9610 13 7 194S8 ƒ 4t 0i 1152 6735 ao i7 2168 2927 7636 1K848 19133 ƒ 200 ƒ 100 3885 4482 5092 91 Wlü 10202 12866 10750 Pryzen van ƒ 70 47 66 163 211 284 294 408 451 471 484 602 679 937 1004 1071 13 8 1357 1481 1485 1557 1083 093 2102 22ti8 2441 2443 2450 2517 2651 2617 2706 2 tt 288Ö 2910 305 3117 322 324a a3ll aö i 3436 3475 3629 3651 35 7 a585 3610 36 3a 3809 3877 3908 4270 1h95 4523 4555 4 y4 4879 4902 4943 4962 4964 4998 5017 5in 5249 5251 S40 5413 5489 5567 5634 5usi 5689 5830 5941 5966 6195 Ö381 6535 tititiH 6677 6731 6846 6923 7017 7020 7038 707 i 7169 7198 7247 7330 7524 7529 7660 78 4 7850 8021 8128 247 8442 8460 8621 8526 8581 8668 870l 8917 3937 11 47 8975 9i7 9207 9260 9304 9321 9331 9545 9594 972 i 2 16C IM m 414 421 5M 672 ÜÜÏ S2t 8i l a03 38 75 90 208 225 250 602 51 521 633 648 ma 97it9 9817 99 17 9961 lOUl 10098 lui IC 10194 10242 10321 10388 10456 10783 109 10908 10964 11309 11334 Il3ir2 11406 115 111561 11634 11664 117U 11806 U978 nm 12010 12087 12115 12122 i2l71 12316 123Ü7 12341 12475 12509 1254Ö 12i6ti 12575 Vim 12709 12796 12966 1312 1318U 13200 132 7 13262 13300 13323 13877 13601 10584 13565 1367 5 13ei i 13745 1376 Vüsbi 1 911 1402 14099 14240 14258 143iS 1436t 14370 14416 14430 14499 14508 1452 J 47 9 1 35 H894 15073 15100 1Ó804 15643 15 27 15941 594 16016 10094 16304 16320 16362 16590 16690 16729 16797 16911 16915 17Ü90 7109 nV 17176 17179 17199 17326 17466 17597 178Wi 17817 18049 18070 18137 18164 JS24J mU 18473 18527 18554 18558 1 573 18680 186 18762 18825 18981 19109 14j23 19201 1925 19259 19319 19335 19423 19545 19562 193iti 1Ö8U 19911 19961 20048 JOO 20091 Ui A 20328 20344 J0432 20600 2 i681 20818 Nieten 103 i07 295 370 527 546 Vil m o 962 y9b 999 1058 1039 11 75 1103 lios 1113 1118 1121 nee 1192 1Ü14 ms 1 51 1256 1260 1349 1374 1390 t40Ö 14 9 i U 1439 1505 1523 1525 1641 1556 1592 lbU 1610 1639 1707 1716 1766 i 74 1824 191 1928 1935 1943 1963 llK l 1981 2001 iuiti 2027 2062 2077 2092 2141 2147 2166 tló i 2300 2422 2432 2453 2461 246i 4b8 24942518 2595 2635 2665 2693 2697 2 41 7Ö6 2775 2794 2860 2863 289 29 9 294U 29iD 2966 2991 2992 3013 30 ö vm a073 Lild t 3144 3150 31169 3223 3281 i404 3412 S421 3444 3461 3506 3516 3522 58 l 3631 3W 3640 3666 3681 3693 3731 3734 3775 38103861 3926 3947 3984 1009 40 2 40 J9 40474065 4096 4116 41 20 4ö09 iii 4407 44214436 4463 4466 4474 1484 4503 4522 45504664 4679 4608 4640 1669 470 i 4705 47644773 4790 4192 4807 4829 4S34 490i 49614960 4988 6080 5106 ol89 5192 5221 52245305 5319 5328 5390 a52a 0533 559J 64S 5661 574 1 5775 5803 5826 jAÓ o 5843 58465848 5860 5866 5901 5905 594 5944 59b4 5972 6026 6056 6109 6125 6127 6144 51 5 6186 6231 6266 6286 6288 6 1i 0 Ö317 645464186 05219 6531 0561 i577 b630 UttM WU 6693 6784 6823 6955 J9Ö4 0 66 3966 09866987 7004 7012 7079 709 7103 UIS 72127338 7372 7381 7391 7422 MÖ 1j4 74517538 7Ö47 7647 7667 7705 7715 7724 7 547790 7907 79 6 7996 8040 8087 8097 81668180 8217 8286 8299 8318 8327 8335 837 8395 8399 8488 8561 8568 8612 683 87108766 8761 8780 8887 8902 891Ü 8 49 8952 896 9051 OOw 0133 9143 9158 9237 92669259 9260 9284 9306 932 9342 9349 W04 9554 9618 9665 9732 9805 9833 9864 987 9890 9892 9939 9952 99b4 9973 9982 1002610038 10077 1O087 10088 10104 10124 1014610158 10162 1 0164 101 7 10214 10260 l i8U 10296 10303 10312 10335 10348 1ÜÜ73 104Ml tö03 10606 10507 10 17 10551 10674 lOöM1O700 10743 10750 10776 10805 10879 KKW 10983 10985 11062 11125 11166 111721123111235 11271 11292 11326 li35 11366 1I38S 11384 11394 1142Ö 11461 11539 ll55Ul6W 11667 11719 11788 11822 11829 118491181011876 11924 11968 11979 12015 12016 12UB 12107 12128 12130 12165 Ii22ü3 12228 lïX 12297 12313 12334 12349 12366 12427 l 12530 12570 l257ti 12591 12592 12619 126012652 12658 12664 12674 12681 12742 lïi 12764 12770 vMil 12832 12878 lii896 11 W 12911 129Ö9 12976 12988 12989 laOOO ISÜBJ 13161 13190 13217 13286 13307 13342 lÜÖ 13368 13399 13403 ia56ö 13590 13601 ISW 13612 13e3V 13633 13673 13676 137O0 1371713724 1372b 13749 13766 13827 13893 138 13936 13981 l3991i 13999 14014 14025 140 14068 14072 1416 14176 14203 14248 142 14301 14318 14340 14351 14360 1439S 1446814472 14622 14529 14552 14687 14699 I4f05 14717 14723 14772 14790 14836 14984 16Wl 15173 151M li5267 16325 15336 15359 im 16427 16437 15481 15573 15600 15616 16J 1 16666 16747 15771 15773 15892 15839 1 8Ö8 15911 15948 1Ö003 16036 16011 16048 1 16249 16273 16391 16401 16408 L6443 1 16581 16682 16695 16764 16768 16794 loöw 16883 16895 16904 16940 16972 16994 1701417043 17080 17097 17151 17155 17162 1 22617288 17312 17412 17449 17465 17477 1747817490 17504 17 18 17B26 17528 17554 17fiT7 17588 17669 17598 17631 17669 17674 1778617746 17766 17793 17796 17804 17881 17 617838 17855 17890 17914 lVft53 17963 1797717995 18086 1815a 18201 18214 18219 1 18244 18280 18266 18295 18300 18325 1884118348 18362 18402 18409 18450 18483 1865018666 18679 18690 181697 18729 18736 1875 18873 18876 18909 18912 18925 13966 189W11 02 19046 19054 19057 19070 IfllOO 1910519162 19220 19269 19274 19289 19290 193M 19384 19424 19436 19476 19643 10576 196W 19631 19664 19699 19718 19722 19751 W 19804 19832 19851 19902 19928 19950 IWJ 20Ö11 20045 20069 20072 20099 20107 2M27 20179 20196 20201 20212 20214 20240 20B 20318 20345 20352 20407 20409 20428 20 u 20487 20528 20536 20643 20651 20678 20722 2 731 20748 20809 20815 20677 2091 20922 20926 20961 2QS7 a RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 11 Juni Verwachting Meest matïge zaWwerte Itfke tot westelifke wind Gedeeltelijk iw Woikt Webde of fireeii regen Weinig ver oAdering in tnnperatuar fiJMËNGPE BERICHTEN l inksterdrukte in Den Haag en Scheveningen B na 24000 Pierbezoekers Omtreiit de l inksterdrukte in eo om Soheyeomgen nveldt uien uit den Haag o a Vooral op den Tweeden Prnkstardag W93 net van W assen aaredie lag tot Kijkduin één aienftdieiistroüfln Aan de ztiebuden liebbeu ied 9UMi en in hel Volksaeefcul Zaterdag I r Zondag 188 en Maandag 1842 personen eu bij de Mij Zeebad öölievenwigen Zaterdag 1767 Zondag 289 en aandag niet minderdan 2611 bezoekers Het Waudelhoofd te Scheveniugen in de andeling de Pier trok den Jiersteai Pinksterdag pl m BOOO en den Tweeden 14 700 betalende beaoekere waarbij de vele hoiidera van coupons niet eens zijn meegetekl Ds KKU wegen hadden extra treinen nasr en van Den Haag ingela it aaai ïuet Sta tB oorstaitiou waren er Zaterdag 12 en Maandag 3 Zondag konden de gowone treinen 1 personenvervoer vei werken aan het HoH Spoorstalion arriveerden en vertrokken Zondag 10 en Moanflag naet minder dan 60 t ïtra treinen Vergiftigd door snoepgoed Dezer dagen zyn te Kerkrade 4 jeugdige kinderen door het gebruik van snoepgoed ernstig ongesteld geworden Door het tydig toedienen van tegengif konden zij gered oTden Het snoepgoed is in beslag genomen Doodelyk motorongeluk Maandagavond werd te Someren de slager F Stevens uit Helmond bewusteloo naast zyn motorrywiel gevonden Hy werd naar het ziekenhuis te Helmond vervoerd vaar hg by aankomst reeds bleek te zijn overleden De politie stelt een onderzoek m Ernstig auto ongeluk nabU Putten Vier personen zwaar gewond Zftterdagimdidag te onifltreeks hall vier heeft op den Rijks straatw tiaacJienNijkerk en Putten een ornatig auto ongeluk plaats gehad Een met groote snellieid uit de riciitlng i iitttui komende auto reed door tot duBver unoijgedielderde oonzaak tegen en boom De voor m de au to zitten de heer en daone werden vreesehjk gewond de tw e iohterüi Bitleude jnilitaireii uil hot garnizoen Harderwijk die vepmotrfelijk gevraagd haxïdem ffii ind iae te inegeti rijden zooaibt dat Zaleidag iniddag lierhaaldelijk gebeurt werden evfiieeiia erntitïg gewond Een hunner vloog dotir den kap van den auto Alle Ter werden bewufttelooB aongetcoffen Na voorloopig ta zijn verbonden werden do flladhtoffere m aeer ernd tigen toestand naar iVmeralourt vervoerd Op den bestuurder werd een rijbewijs ten nania van W Ö v d Krott te Ri ewijit Z H gevonden De geheei vernJ lde auto droeg hel nununer H 60141 N adfT 18 gebleken dat de heer Van dèr Kroft die een garage heeit aan het Hof ij ikpleim ta a OVavenhage do auto bad vertiuurd aan den beaituurder die met suju vrouw een tochtje dio ir oju Land mankte Öoodelijk ongeluk op den Naarderstraalweg Een meisje gedood ï ndagmiddag te ru n half zes is op den Muaderstjaatweg naby Naarden een enwtis oitgeiult gebeurd Twee jiangelieden en een iiioibje rediai per fiets in le richtmi Amsterdiim Aohter hen nadeide een motortröin van de üooiscilie atoomtcam Da beide jongemannen weiken bij het naderen van de tram leU naar luik uit doch het meójije IJeel aan den reoliterkanl van den weg aan welken kant ook de stoomtram paivseert rijden VolK iia mededieeJling van den bestuurder stapte lift mteiaje toen de tram tot op vlier a vijl ni tpr afstand genaderd was ploteeling van Jiei rijwiel en ataipte m da tran baan De tiaui kon niet meer stoptpen Het raedeje Il waru onder deai wagen terecht en was op il i4 io jd Het hleek to z ijn de 9 japige mej de I uM Amataiidaiii Het lijk ia door de politni Ie Naiardeii in bealag genomen Er is ltiiiX e vi ri u al opgamaakt Pinksterdrukte in de lucht Hoezeer het NederlandaeJie publiek nog btecda belangsOellmg koeetert voor de luchtvaart mag wel blijken uit de ondenstaande cijfers Op Jen eiBTten l inStfltejtiag bozoc iVn 2400 peraonen Hdiaphol waarvan 86 van de door de K L M aangeboden gelagenhead tot liet maken van rondvlucihten gebruik maakten up dienaelfden dag bezoditon 2750 personm Waalhaven en vlogen er 60 Uen Twt t dien Pinksterdag bedroeg het aantal bBBoekera i p Schiphol ööOO waarvan er M8 vlogen en het aaretai bezoekers op Waal avtiji 7200 waarvan er 2 J vlogen iWi het uantal pasaagders Lu8 ohen Eottenla inen Amsterdaim wae zeer belangrijk Op hel vliegveM Grlze Kijen bij Breda aar de K L M gedurea le de Pinkaterdagen pteizuervludhten onganiaeerde inajaktea Zondag 141 paflagiers hiervan gebruik en op den Tweoden Pinkatepdag 200 terwijl bovendien iiog i vji e xtravluclit met 9 pa agi rs wierd fiiule nomen over Maaatridlit en Luik naar Bruaael waar werd en van daar weer terug ctp fiilzeRijen Aardbei ivervoer per K L M Het vervoer van kasaaxdibeieu heeit ïit jaar een ougekenden omvang aangenomen en gaat alle verwachtingen te boven De K L M vervoeiKle tot op hed n ca 75 000 K G aard5 ffleii naar leiden e i do Engelache provin ifii wijl eveaiecns voor verzending naar leerlijn en Dantzig van de luehtlijnen ge Tuik werd gemaakt Hoe wer de exporteurs 1ji orgvuld 6 en snelle overkomst en afJ vering van ddt kwet ftiaire product zijn gebaat Wijkt wei ait iiet feH dat toot de vetsdieP g ntór Londen geregeld extra materiaal f Imn kosten werd ingeeet Indien nog I awHvivHegtuigen ter bea ikkiiig war i geWöest zou oker een kwantum van lOO COQ K G vervoerd zyn geworden Jie K I lt Pt het volgaud jaar en ïbouw groot ohlU eBlel in de vaart t6 kuiinan bMa en STADSNIEUWS GOUDA 11 Juni 1930 Polimyelitis Anterior Acuta Kinderverlamming In he t laatste etmaal is een nieuw geval t n Stadhuize gemeld Burgemeester en Wethouders dezer gemeepte hebben in aansluiting op de door den Burgemeester bekend gemaakte waarschuwing om drinkwater en melk oor het gebruik te koken besloten de stedelijke zweminrichting van heden tot nader aankondiging te sluiten omdat by het gebrmk maken van deze openbare zwemgelegenheid verspieiding der bovenvermelde besmettelyke ziekte kan worden bevorderd aange zien het gevaar van besmetting door mid del van ongekookt water by deze ziekte groot is Hinderwet Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie IS gelegd een verzoek met bylagen van de R K CoÖp Broodbakkery en Verbruiksvereeniging Ons Belang om vergminmg tot uitbreiding harer bakkerij door byplai tsing van een amandelmachine met electromotor van 1 P K in het perceel gelegtn Nieuwehaven no 9 kadastraal bekend t ectie B No 2377 en een verzoek met bylagen van de Goudsche Waterleiding Maatschappy om vergunning tot het in werking brengen van een electromotor van 7 P K ter uitbreiding eener bestaande pompinstallatie in het perceel gelegen a Schieland s Hoogen ieedyk kadastraal bekend sectie F No 1371 Op Dinsdag den 24 Juni 1Ü30 des namiddags ten 2 uren is op het Raadhuis gelegenheid om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en gedurende drie dagen vóór dien dag kan op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zÜn zy die rüet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebesttlur of een of meer zijner leden zyn verschenen teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Ned Ver van Kaashandelaren Naar wjj vernemen heeft Mr M de Mol bedankt als secretaris van de Ned Ver van Kaashandelaren Mr C Jonker heeft zich met de waarneming van het secretariaat belast Aanbestedingen Het maken van een schutsluis Gisteren is door het Provinciaal bestuur van ZuidHoUand aanbesteed het maken van een schutsluis deel uitmakende van de werken voor de verbinding tusschen den Hollandschen Ussel en de Gouwe onder de gemeente ïouda met bijbehoorende werken Laagste inschryfster was de N V Aannemi igsmaatachappij J B Vermorken en Co te Amsterdam voor ƒ 730 000 Voorts is door het Provinciaal bestuur aanbesteed het maken van ijzerwerken voor genoemde schutsluis Laagste Inschryvers waren voor perceel l A Klönne te iDortmund voor ƒ 92 000 wiehs biljet niet aan de voorwaarden voldeed daarop volgde de Dortmunder Brückenhau A G te Dortmund voor ƒ 119 300 voor perceel U A Klönne te iDortmund voor ƒ 70 500 wiena biljet niet aan de voorwaarden voldeed daarop volgde de Dortmunder Brückenbau A G te Dortmund voor ƒ 86 120 voor de massa Dortmunder Brückenbau A G te Dortmund voor ƒ 201 100 Uitalag aanbesteding Het fioleeren van een sloot achter de kazerne Bij de gistermiddag door B en W ten StadhuiTse gehouden aanbesteding van het rioleeren van een sloot aohter de kazerne alhier waren ingekomen 9 biljetten Ingeschreven werd door de volgende firma s E Sanders Co ƒ 11 747 A B de Korte 11 846 A Mooten Moordrecht 12 337 J Molenaar en Luxen 12 400 Timmerbedryf v h Middelkoop a 12336 N V v h W Bokhoven 18 198 N v Houtgraaf en Colzenbroek te Bloemendaal by Haarlem 13 290 D Hogendoom en J Brongerama 13 410 J Reym Waddinxveen a 13 523 Aan de iaagste inschrijf 4 ii de finii i E Sanders en € o is het werk gegund RiibspoBtspsarbank Aan het postkantoor Gouda wen gedurende de maand Mei 1930 op spaarbankboekjes ingelegd ƒ 27 118 09 en terugbetaald ƒ 44 268 82 Derhalve minder ingelegd dan terugbetaald ƒ 17 140 73 Het aantal nieuw uibgegeven spaarbankboekjes bedroeg 25 Een groot kinderfeest met een gratia tombola Het Bestuur van de Buurtvereeniging Door Eendracht JJaamgebracht bestaande uit ibewonera van de Bockenbergstraat en Prinses Julianastraat heeft besloten op de Verjaardag van H M de Koningin weder in die straten een versiering n illuminatie aan te brengen maar ook een groot kinderfeest te organiseeren waaraan verbonden een gratis tombola wy vernemen dat de vereeniging heeft opgericht een kinderkoor waarvan 80 kinderen deel uitmaken en een naai en stopcursu waarvan 36 meisjes Lid zijn Mishandeling Door C K K wonende te Nieuwerkerk a d Ussel en Ut S wonemie te Keeuwyk is aangifte gedaan dat zij Zaterdagnaci t zijn miahanneld door D J van D wonende ailhier Beiden ijn met een rijwielpomp op het hoofd geslagen en zijn in de Wijkverpl ing verbonden moeten worden Door de politie is een onderzoek ingesTteld Een SU NkotMumarkt op 4 5 6 en 7 November De Middenstandscentrale voor Gouda en omliggende gemeenten heeft besloten om wederom in sanunwerkang met de afd Gouda van de Ned Ver van Huiavrouwen en de afd ouda van den H K Vrouwenbond een St Nicolaasmarkt te organiseeren in d Soc Ons Genoegen en wel van 4 tot en met 7 Noveml er De Contactcommissie gevormd uit de Middenstandscentrale de Ned Ver van Huisvrouwen en de R K Vrouwenbond waarvan Presidente is Mevr A E Riesz Noothoven van iGoor en aecr de heer C H Magedorn zal evenals voor 2 jaar de algeheele regelmg van deze jnarkt op zich Vóór 1 Juli zullen deelnemers aan de Markt hiervan aan den secretaris van de Middenstandscentrale moeten kennis geven Een brandicu Zondagavond omstreeks half acht brakeen begin van brand uit aan de Groenendaatin een sigarentabnekje van J A J Doortoegeschoten hulp mocht het de buren gelukken met emmers water het brandje teblusschen De brandweer die gealarmeerd was behoefde geen dienst te doen Overplaataiug De Ryksklerk der directe belastingen J de iBei is met ingang van 1 Juli van Wormerveer naar Gouda overgeplaatst Geref Kerkdiensten in de St Jan De Kerkeraad der Ned Hervormde ij meente heeft ingewilligd een verzoek van het Gereformeerde kerkbestuur om gedurende de verbouwing der Gereformeerde kerk voor het houden van godsdienstoefeningen de St Janskerk beschikbaar te stellen Gevestigden en vertrokkenen Vertrokken L A Plomp van Vondelst aat 61 naar iZeiat Nooitgedacht 21 M H Scharloo van Kaïteiisingei bö naar a Gravenhage van Bojtseiaeriaim 190 P Pellejrom van Gouwe 1S2 naar Montfi ort BergsLraat B 112 J A Heesen van IHirfmarl t l09 naar Geleen Rijksweg 11 P J van Wyk van Karnemelksioot 40 niiar Ryawjk Rozefiatraat 52 G A Steenwinket van Boelekade 158 naar Rijswijk Rozenstraal 52 G J V d Ho t van Gouwe 182 naar Waddinxveen Zuidkade 22 S Dijk van J Philipsweg 83 naar Groningen v Sijsenstraat 36a M C van Os van Fluweelensinget 68 naar Waddinxveen Zuidkade F 6 W F Klooa van A de Vischmarkt Öti naar Rotterdam Paradijalaan 85 M van Laar van Willen 12 naar Zwammerdam C 141 N Straver van Snoystraat 3ti naar Waddinxveen Kleikade 1 J G Polet van J v d Heijdenstraat 14 naar Rotterdam v d Fakstraat 192a J G v d Linden van de la Reijlaan 8 naar Kotterdam V d Fakstraat 192a € Laan van Lange Tiendeweg 71 naar Reeuwijk Breevaart 705d J S Bredie van Ridder van Catsweg 64 naar Reeuwijk Breevaart 705d I A Favier van Mr D Ji van Heusdestra 33 naar Leiden Steenstraat 25 G Beerthuijzen van van Sttyenatraat 36 naar Vlaardingen N Kerksti at 34 J van Delft van L thvarsstraat 25 naar Reeuwijk Breevaart 705a J Molenaar van St Josephstraat 67 naar Oud Alhlaa T Pijpers van Turfsingel 41 naar Huizen Zeeweg 5 D Hoogendoom van Nieuwe Haven 90 naar s Gravenhage Nijverheidalaan 94 J Wayment van Oosthaven 69 naar Schiedam St Liduinastraat 6Sa J de Heer van Dük traat 6 naar Soest de Beaufortlaan 32 C J Marsman van P C Bothstraat 10 naar Zegwaart A 59 B Holmer van P C Bothstraat 15 naar Aalsmeer Dorpstr 10 A en S van Dam van Goejanverwelledyk 16 naar Reeuwijk Stein 746 G v Blokland van de Lange van Wyngaardeatraat 10 naar Gorinchem Hoogstraat 3 W Tant van Ridder van Catsweg 208 naar Haariemmermeer Verl Schoolstraat 77 C C van Tot van IJsaellaan 91 naar Reeuwjjk Nieuwe weg 32 J N Jonkers Both van Graaf Florisweg 36 naar Voorburg Ooateinde 27 A C Vergeer van Boelekade 183 naar Reeuwijk Zwarteweg 667 H Steketee van Karnemelksioot 22 naar s Gravenhage Paul Krugerlaan 16 Am F J Bloemen van Kleiweg 45 naar Sneek Harinxmakade 4a A van Dort van Raam T naar Rotterdam Noordblaak 21 J F Hosang van Crabethstraat bl naar Laren N H Houtweg 10 A de Graaff van IJssellaan 6 naar Rotterdam Paul Krugeratraat 151 A A Jansen van Gouwe 71 naar Rotterdam Paul Krugerstraat 151 S Klijn van L Dwarsstraat 47 naar Schooiüioven J van Beierenstraat 7 W S van Schaik van Dr Leijdsstraat 6 naar Schponhoven J v Beierenstraat 7 A M D Thesingh van Vondelstraat 28 naar s Gravenhage Viljoenstraat 126 W Klein van Bogen 15 naar s Gravenhage Viljoenstnaat 126 C J van Vliet van Graaf Florisweg 40 naar Reeuwijk Zwarteweg 673d C J M Spoor van Gröeneweg 45 naar Reeuw k Zwarteweg 673d M E Everling van Vierde Kade 13 naar Zevenhuizen Kruisweg 4 W H Polet van Burgemeester Martenssingel 126 naar Soerakarta N O I Gevestigden H J van Veen van N O Indië naar Markt 9 E A Ijigerberg van Oudewater C 116 naar Turfsingel 28 A Muller van s Gravenhage K Poten 9 naar St Antboniestraat 12 G A H van Gageldonk amht N S van ZaltBommel Vischmarkt B 266 imar Lethmaetstraat 15 J Meyer fotograaf van Boskoop Zijde 30 naar Lange Tiendeweg 6 A Prinsenberg radiomonteur van s Gravenhage Wagenstraat 110 naar Bockenbergstraat 43 H C ScholtBU van Rotterdam Roenvgenstraat 14b naar A Vlackstraat 1 M C Hardüzer van Waddinxveen F 197 naar Hjsterbesstraat 1 C Vogelaar dienst bode van Zevenhuizen no 466 naar van Swietenstraat 12 J Schild kant bediende van Utrecht Weerdaingel O Z 44 naar Xamemelksloot 32 C Baas ambt P en 1 van Alphen aan den Ryn uooftstraat U naar Gouwe ui W boer z b van öioiwyk h no 20 naar Krugerlaan 43 J J Brujeere kellner van Arnhem Marki 9 naar Markt 34 F G Köatenae leerl verpi van Rotterdam Gr Jcütledyit 108b naar Krug3rlaan 130 W Vergunst leerl verpt van Rotterdam Pynackerstraat 14 a naar Westhave 11 J van Wyk dienstbode van Zevenaar A s i naar Bogen 8 A Dauster dienstbode van s Gravenhage Wagenstr 94 naar Kleiweg XI G U limmer van s Gravenhage Daendelsstraat 60 naar Willens 51 J Boeaenkool dienstbode van Nieuwleusen C 70 naar Krugerlaan 91 P H Mounier van Rotterdam Gr visscherystraat 185 naar Fluweelenaingel 103 M Vermeulen dienstbode van a Gravenhage Com Houtmanstraat 37 naar Pr Headnitatraat 99 D A Erdman van Voorburg Kon Wilh laan 526 naar Krugerlaan 7 J A M Bertels bloemist van Ueleen Rijksweg Noord 106 naar Kattensingel 2S C de Wilde hmsh van Moordrecht 0 naar Burg Martenasingel 70 B van Kyk electricien van Wassenaar Deylerweg 185 naar Boelekade 39 J E van Kampen dienstbode van Nymegen Westkan dijit 301 naar Wachtetstraat 60 J Hoekstra van Breda Ginnekenstraat 15 naar Turtmarkt 25 Z Pek dienstbode van Schoonhoven Alb Beylinggra 2 naar Krugerlaan 16il L Lankamp mag bed van Rotterdam K Warande 35a naar Nic Beetsstraat 17 G ter Huizen kellner van Leiden N Ityu 2 a naar Crabethstraat o6 B L Baxter zendeling van Den Helder i iuidstraat 18 naar Dubbele Buurt 7 W Th Sombruek v Amsterdam Wüheiminastraat 126 naar Peperstraat 62 C Verkerk boekdr van Kotterdam W alu venstraat 97a naar Tollenstraat 77 J v d Bank ambt N S van l ïmdnoven Brugstraat 52 naar Gouwe 163 L G Krikke van Gouderak B 231 naar Gr Florirfweg 59 J van Vüet verkoopm van lleeuwyk Zwarteweg 673d naar Vierde Kade 122 J deHaan z b van Alphen aan den Kijn Julianastraat 77 naar Ridder van Catsweg 5i2 C Bogaart reiziger van Moordrecht P 32a naar Toilensiraat 119 J van Eijk schilder van Boskoop Zyde 376 naar 2e Schoolstraat 11 M Reyerkerk melltrijder van Waddinxveen 0 65 naair Boomgaardatiaat 114 A T Bouter gouüsmid van Schoonhoven Haven 4 naar Dubael Buurt 10 W A J Hansen opz prQv W St van Nymegen van Spaenstr z4 naar Lange l ienueweg 65 H Houtkoop wed J Verboom van Boskoop Zijde 32 naar Groenendaal 23 L Bakker van Boskoop Zijde 3Q6 naar Groenendaal 23 A Vermeer monteur van Utrecht v Hoornkade 27bis naar Weaterkade 25 F Bock adj com gem fin van Kampen Oudestr 1 ld naar Hoogstraat 8 Intercommunale Arbeidahemiddeiing Aanbiedingen van werkzoekenden Lyst van 4 Juni 1930 3 aardewerkers 2 püpmakers 19 plateel schilders 4 letterzeitera 2 bleekerskneolits 14 grondwerkers 1 machinezetter 1 druk ker 1 stucadoor l heitaer 7 opperlieden metselaars 1 steenhouwer 1 granietwerker 3 heiers 1 kistenmaker 2 sigarensorteerders 1 ged 2 radio monteurs 3 electrtciëns 1 scheepstuiger 1 schoenmaker 1 loodgieter 1 kleermaker 1 machinist stokers 3 hankwerkerSj 2 tuindérsknechts 1 metaaldraaier 1 monteur 1 ovendst 2 boerenarbeiders 3 broodbakkers 5 chauffeurs 1 touwslager 18 pakhuiaknechts 1 suikerwerker 1 textielarbeider 19 sigarenmakers 5 ged 1 slagersknecht 5 schipperaknechts 1 reiziger 4 kantoorbedienden 5 koetsiers 1 winkelbediende 4 boekhouders 80 transport en fabrieksarbeiders 1 wisaellooper l huisknecht l nachtwaker 1 vakkundig bleekersknecht jongft kracht 1 stripper 1 banketbakker ged 1 magazijnbediende vrouwe 1 molenaarsknecht AgetKla 18 Juni 8 uur Gebouw Daniël Curaus E H B C onder leiding van Dr EvarB 2Ë Juni 8 uur Gebouw Daniël Cursus E H b O Alleen voor dames leden UIT DEN OMTREK AMMEBSTOL Gemeentedag Vrijz Hervormden in de Krimpenerwaard De gemeentedag van de Vrijzinnige Hervormden m de Krimpenerwaard en omgeving zal dit jaar te Ammerstol worden gehouden en wel op Zondag 29 Juni a s De samenkomst begint des morgens om half elf Gesproken zal worden door Mevr landstra te Haastrecht den heer Winkler hoofd der school te Ammerstol en Ds Ten Bruggencttte van Berkenwoude Het koor van de V C J B t Gouda en het Rijzende Koor van Htolwijk zyn ultgenoodigd hunne medewerking te verleenen Zooveel mogelijk zullen weer de bezoekers van buiten in de gelegenheid worden gesteld bü geestverwanten koffir te drinken BOSKOOP Het a Koninglnuefeest In de gehouden vergadering van de j eestcommiasie 1919 is besloten het Koninginnefee st alhier op 3 September te vieren In de middaguren vindt er een historischeoptocht plaats voorstettendf de intocht van Koning Willean L De da zal besloten worden met een vuurwerk terwijl er verder plannen bestaan om de beide Dorpstraten de toren der Ned Herv Kerk en de koTenOnolen van den heer Abbenhroek rfectriach te verlichten Coop Vareen De Boskoopacbe VaUing 11 Juni Ophelia ƒ 0 28 Ooiden Ophelia ƒ 0 27 0 30 Marcel Bouyer ƒ 0 66 0 82 Hadley 0 50 0 80 Clauftiua Pemet ƒ 0 78 0 81 ColumfcAa ƒ 0 30 0 88 Butterfly ƒ 26 0 80 Wilh KordêB ƒ 0 70 Rosalandia ƒ 0 36 v JRossum f 0 61 Edith Helene ƒ 1 10 Phoeb ƒ OJQ Küham ƒ 0 90 Pol antharoien ƒ 0 73 1 84 Gladiden ƒ 0 24 Lathyru ƒ 0 06 08j Pioenen f 0 21 0 5Ö Letiet unbelUrtum ƒ 0 41 O 50 Violieren ƒ 0 26 0 31 Verbera ƒ 0 52 PORT KN WKDSTRIJDUI VOETBAL G iKbche Voetbalbond a Ua igaciL ulftAl dab a B Zpodsf aihitr Umm lUet Goudatii edftal zul uitkamen is als voigt aaiueugeateld V d Meer V U C j d Lelmvedd V Ü O V d Zalm i V U C a Breitöer A D O Rumakor tA D O v d Berge H B 8 m v Nullen D H C van Keeleren tH B 8 Oplwirst H B S Kiem V U C van Gelder V U C voor In verband hiermede ia de wwtotiijd Olympiu Uouda o Zaterdag a s oitgeateUI ÜKAAÜLOü Ü üifclNST De heer Veraart beden opgestegen met de Fokker 9 De regenproet geiilaagd AMSTERDAM 11 Juaa Hadeiuöorgeu w le lieer Veraart van Sotupbod ojigeBtegen teuemde de proeven tot het kuoalmaüc verwekken van rügtz te hieriialen Tegen 12 uur tttletoueerde de h jes V raart met hei Pei buieau Vaz üim wMTby hij vertelde dat hy met do groote drie iuwtonige Fokkar F 8 waarii e htj iiet experijueat liad onderuomeu 4u de buurt vau Marken U t 2600 Meer v au gestugun waax bet jjs is aitgtyw Orpeu op eeu wolkenlaag die op 60 4 1000 Meter hoogte ifUig De Fokker S atond radwgrariauli inet Waalhaven en Schiphol in verUuduig die geregeld de positie i Jgayea Tweo müUtaire vliegtuigen van Soeeterberg bemand met 2 officieren en 2 onderofficoeKU waruu tegelykerüjd güöLart om ondei de Fokker 9 vliegend de uitwerking van het experiment gaide te id au De uiüitaixe piloten tine even voor de teru uomat vait de Fokker 9 op Hcüipbol geland waren deeldeai mede dat zij na het uitwerpen van het uudetcfeoeld ijti m een di ite motregen kwamea t vliegen welke zioh vanaf Maricai tot langs de kust van Muiden heeft voortgei laat Aangezien geeooatateerd U dat het omitneeks dien tijd up andere plaatsen m dezen omtrek met gereged heeft ia de kan groot dat de neerslag het gevojg is geweeat van de piroefneniing Ook da ruiten vw de Vokker 9 zelf die dadelijk na het uitweipeo van het onderkoelde ijs neerdaalde wéïxièï met diohte regendruppels bedekt welke bij aankoanst lp tkinphol nog niet waren vetdweoen Vier oioMtaire vhegerp van ÖoeBteawerg waren élk als heeituurder van eev 1per soonatoestel naar Schiphol govlogai Onderweg heeft aÜk van hien loqu m de buurt van Muiden een dtLchte motregen die met nevel gepaand ging waargeoMnen Het viertal vloog toen cp een hoogte vaa 400 meter De bui was absoluut pïaatseUjk Toen de vliegexB op Sdiiphol landden verscheen éea niumut later de heer Veraart met de Fokker 9 Toen gemeido vliegers die den heer Veraart niet kenden op Sc4iiph6l mot hWu in contact kwamioi en vernamen waar hij het ijü had uitgestrooid tond het voor hen vast dat de door hen waargenomen regen een gavolg te geweeet van de proefneming Zij vlogen gedurende twee mÜJUten door de bui De ibeer Veraart deelde trai elotte nog mede dat er gedurende de geheele vlucht van de Fokker 9 met het rainate zidit ie geweest Nu de resultaten van te proef zoo bevredigend is teweeet zal deze loedig op grooter scihaal worden heitiaald Beurs van Amaterdam WISSÜI KOEBSBN 10 Juni U Juni Officieel Londen la oei 12 081 Berlijn 69 34i 6S 34 Parijd 9 761 9 76i I ni8 Jl 34 711 34 71 Zwitserland 48 17 48 2H Weenan 36 10 36 10 Kopenhagen 66 661 66 57 SBcliJiolm 66 76 66 77 Oslo 66 57J 66 60 New Yorlc 2 48i a 48H NieiK fficSeel l raag 7 37J 7J7 Madrid 30 06 29 72 Milaan 13 03 la oj Proloogatie IJ Beuraorenlclit Vau de guntfSiger tendenz elke i nden de ociit nidbeur kenraeakte was in het officieele verkeer aoo goed aia niete overgebleven B i beur i werden voat versdhillend fond n hooge pnjzen fieih aW dotii in hiet verder verloop Meitea de noteeriugeo ov t de geheele Knie terug Zwak in de rharkt layen H V A die na lager opening tiot 414 reageerden en iii a r een Klein gedeelte van het verlies konden inbaten De anclere SKukerwaarden moeten ook itA van hun prije afstaan mtiterdam rubbem daalden toi 111 Tahafltken werden door een en ander onaangenaam aangedaan en de Sumatra sonrten zag+ n zadi dan ook epn lltoik gedeelte van hun koera ontgsfm Van de Tnd fondaen hieklen Margarine Unie aieh gf d Weliswaar kon de opening prijA 374 pot niet behouden biUj ven maar in ieder geval bleef men bofven de viorlge koersen Aku s weinig verarMderd De Ptiilipauianid elen verkeerden na vaeten uuset weer in reactie Da Aoccmetiekaandeelfln liepen iete terug OUewMrden good pri houdend Benige beweging onitetond op de Mijoafdeehng in Boetons die enkele taentallw procenten verloren Alg Exploraties bleven op peÜ Op de acheep vaartald kwaanen BChfeepv unies beneden 16Ó Amerik fondsen werdwi een kleinigheid lager genoteerd